Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Adres:Nuruosmaniye TJJrtıeaur Sokak No:18 1 H T ANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4-JSAYI:1357 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9 6 14 FİATI İS Kuruı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Türk Pakistan andlaşması Pakistan Başvekili bugünlerde İki hükümet tarafından açıklama yapılacağım bildirdi Karaşi 15 Nafen)iyi haber alan çevreler,Türkiye ile Pakistan arasında hazırlanmış olan siyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Suriyeden ı gelen zırva sesler Hariciye Vekilinden sonra Matbuat Müdürü de «Iskenüerunu isteriz» diye tutturdu Sam,15 T.H-A-Suriye matbuat müdürü Fuat Şayip.Türk Haberler Ajansının bir muhabirine verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Üniversiteler kanunu Profesörlerin yalnız bir kürsü "Ssal etmesi hakkında hazırlanan kanun tasarısı Meclise •verildi Ankara.15 Milliyet)Ü-«iversitelerde bir ihtilâf mevzuu olan profesör veya doçen-ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Churchill Nobel Sulh Mükâfatı adayı °slo,15 AA-iyi ha n?alan bir kaynaktan öğre-J^aığine göre» İngiltere Baş-Wi Sir Winston Cburchill'in yıl Nobel sulh mükâfatın» f Zanması kuvvetle muhtemelriK.Bu tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • mı.m İ ¦V,DEMOKRAT PARTİ GENÇLİK TEŞKİLATI DP.Gençlik Teşkilâtı İstanbul müteşebbis heyeti teşekkül etmiş ve çalışmalarına başlamıştır-Müteşebbis heyet kısa zamanda '^şkitâtı genişleterek,büyük bir aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Ateşli ve kesici silâhlar kanunu meriyete girdi Bu gUnden itibaren izinsiz silâh taşıyanlara 6 ay,evlerinde bulunduranlara ise 3 ay hapis cezası verilecek Ankara.15 AA)Büyük Millet Meclisince bundan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Bayar Washington'da inşa edilmekte olan camii aiyaret ederken Foto;CJSIS)Bayar,bugün kuzey Karolinaya gidiyor Devlet Reisimizin Türk hakkındaki beyanatı çok Dallas Texas)15 AP)Türkiye Cumhurbaşkanı Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Seçim kanununda tadilât Geçici komisyon dünden itibaren tadilat tasarısını müzakereye başladı Ankara,15 Mîlûyet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü içtlmauıda Adliye Vekili Osman Şe-vki Çiçek dağ söz alar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Seçim arifesinde 500 liraya propaganda Izmdrde mebus adaylarının propagandasını yapmak üzere «Seçim kervanı» isminde bir teşkilât kuruldu izmir,15 T.HA-Senlimizde Amerikanvarî bir seçim propaganda teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Gf.Collins Adanada Amerikanın NATO temsilcisi Adanada iki gün kaldıktan sonra tzmire gidecek Ankara,15 A.A)Ikl günden beri Ankarada bular nan.kuzey Atlantik Paktı askerî komitesindeki Amerikan temsilc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Lindberg'e nisan verildi Washinytcm,15 AP)Baş kan ELsenhover,Atlantiği ilk defa yalnız başına aşan meşhur taıyyareci Charles A.Lindberg-'i B.Amerika Hava kuvvetlerinde Tuğgeneralliğe terfi ettirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Peyklerde tethış Sofya ve diğer şehirlerde 60 bin kişi kamplara sürüldü Viyana,15 Nafen)Bura ya gelen raporlara göre,Sofya lie diğer büyük Biugar jfehirle rinden 60.000 kişi kamplara sü rülm işlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • ühya Kralı ağır hasta Bingazi 15 ANKA)Sa ray çevrelerinden öğrenildiği ne göre Libya Kralı Idris El Sunusi hasta bulunmaktadır.Doktorlar,Sunusinin sıhhî durumundan ciddî şekilde endişe duymaktadırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • KOCASINI YARAIAYAN KADIN Dört gün önce Kasıınpaşada kanlı bir aile kavgası olmuş ve bu semtte Paşab.Hüseyin sokağında oturan Melâhat adında bir kadın» kocası İbranimi keserle başından yaralamıştır-Hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Dörtler toplantısı neticesiz bitiyor Batılılar,Molotov'un müttefikler arasına nifak sokamiyacag.ni açıkça belirttiler Berlin konferansı Amerikanın,Avrupada takip edeceği askerî siyaseti kat'î surette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Dini tedrisat meselesi dün Mecliste görüşüldü Maarif Vekil,hakkında g Ankara,15 Midiyet)Bü yilk Millet Meclisi bugün öğleden ewei ve sonra olmak üzere iki toplantı yapmıştır!Bugün,kıü içtrmalarda on.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Basın Kanunu Yeni Basın Kanununun bir kaç güne kadar Meclise sevkedilmesi bekleniyor AnJkara 15 Milliyet)Hazırlanan Basın Kanunu*" nun Önümüzdeki gunler.de Meclise şevki beklenmekte dir.Adı "Matbuat H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • 18.000 liraya 100 pul Kahire,15 A.A.Bugün yapıftar.müzayedede *Raiymoncİ Yusuf Cemil adlı bir amatör pul koleksiyoncusu,eski Kral Fa,ruk'un kolleksiyununda bulunan 1946 da Kahire'de toplanan ha vacılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • RUS ELCİLİĞİNDE HA-DİSE ÇIKARAN İSVEÇLİ Bir kaç gün önce bir î»veç tüccarı,Berlindeki Sovyet Elçiliğine giderek Molotov'un akrabası olduğunu bildirmiş ve kendisiyle görüşmek istemiştir Elçilik memurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Beyaz kadın ticareti Bir kaç günden beri zevkle okuduğunuza emin olduğumuz «BEYAZ KA-DIN TİCARETİ» adlı yazı serimiz son derece meraklı bir safhaya girmektedir.Arkadaşımız Bedir han Çınar tarafından d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • 161.maddeni/1 t âdi.i Ankara.15 Milliyet)Türk Ceza Kanununun 161 inci maddesinin tâdiline dair kanun tasa'ısı Meclise sevkedilmiştir Bu tasarı ile kanunun 161 madd sine verilen yeni şekille sivil şahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • DSs toplanan Çalışma Med»sinden bir görünüş ikinci Çalışma Meclisi toplantılarına başladı İşçi ücretlerinin 1990 yılına nisbet e yîizJs 31 arttığın söyliyen Çatışma V kili em âk ve sermaye arasında mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • V$ POLİS KAÇIRAN MOTÖECÜLER Evvelki gün Rumelihisannda 8 motorcu haklarında açılan tahkikatı incelemeye gelen bir polis memurunu motörleriyle kaçırmışlar ve uzun bir takipten sonra yakalanmışlardır Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1954
  • Bugün şehrimizde havanın sa_1 1 baoleyia çok bulutla sonraları 1 1 az ihtimalle ara stra ya^şh ge.1 çocefi,sühunet derecesinin de.1 ğişmiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.02.1954
  • m YAPRAK Câmi'eİ Ezher Şarkın en tanınmış ilim müesseselerinden biri olan «Câmi'eİ Ezher» de tahsilde bulunan Türk talebesinin askerlik durumu hakkında verilen bir rapor üzerüıe Büyük Millet Meclisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • K İSA HABER L E R Ressam Oktay Günciay'm hazırladığı yagh boya «resim sergisi.ellin Maya Galerisinde açılmıştır.Segi bir müddet a-Ctk bulundurulacaktırjç İstanbul Kültür Konferans iarmuı üçüncüsü,18 ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • P a l t 8 T g.Beyoglunda Cumhuriyet caddesinde 265 numaral.fırında çalışan Süleyman yüzer admda bir işçi,iş arkadaşı Kadir'i hamur merdanesi ile başından ya ralamıştır.Yaralı Şişli Çocuk Hastahanssine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • flh 16 Şubat 1954 lafı rtıt.12 Cem.fthır 1S7S 3 Şubat 1 13K9 VAKİT VASATİ KZAN'S jj Güneş 6.Ö5 1.12 İ öğle 12.28 6.45 İkindi 15.23 9 39 î Akşam 17.43 12.00 1 Tat* 19.14 1.32 i imsak 5.15 11.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • İnsanların büyük bir ekseri,yeti,seviye itibariyle ne kadar yÜkselirlersî yükse/sinler tab' an devlet işlerinde ihmalcilik İtiyadından kolay,kolay,ken dilerini kurtaramazlar.Bu yal Tj\z kültür seviyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • KONGRELER İc Kemah Erotik fcöyİİ egî kütma *vre Yarchşlaşma I erIl,at nin senelik kongresi;21 ğ,u fc pazar günü saat 9.30 d» r jj zıtta,Bahar salonunda y3^ çaktır.Dp.Üsküdar Topta?5 ^t ğm tn senelik k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Beyaz kcı Ülefrika No.8 Yazan:Bcdirhan ÇINAÎt Cüzdanı şişkin bir erkeğe köpe bir kadın bulmak kolaydır Bizler nedense cezaî müeyyi ^deleri her derde deva bir iksir olarak mütalâa ediyor ve zaman zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Yangınlardan zarar göreo çiftçiye yardım ediliyor Şehrimizin muhtelif köy* lerinde harman yangınından zarar gören çiftçilere yapılan yardımlara devam edilmek tedir.Bu arada Bakırköy ilçesinin Mahmulbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • intihar etmek maksad'fc kendisini denize atiı Kâeeanru^tafa paşada Tur" haniye sokağında ±2,l numa icaa oturan Alime t Yaman acimda biri,inruiar maksadi" le kendisini denize alams ve îıai'k tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Kahvede kumar oynarken suçüstü yakalandılar Yovakim Çakır,Bayram,Kemal.Saiıak ve LacLk ratepe adında be* J*-titan kapıda Liman caüdesüıde 31 numaralı kahved ekuıııar oy narken suçüstü yakalanmış j 1 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Altın piyasasında müşahede edilen canîdık Son günlerde Anadoludafl geniş mikyasta altta isten* inektedir.Bunun neticemin piyasada Jadr canlılık başîa' mistir.Bilhassa ecnebi altınlar3 i'agjeı gösteril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Kaiqy ithali için lisans veriliyor Piyasada zaman zam llJ darligı hissedilen kalay ıt'ıa' li içm alâkalılar bazı kara*" «ar almışlardır.Bu cümeden olarak Efe?nomi ve Ticaret Vekâleti ye niden kalay it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Çekler bol miktarda üH^ satın alıyorlar Tütün,mubayaasında b^ 'lunmaik üzere şehrimize £e len Çek heyeti temaslar^ tamamlamıştır.Heyet Ixmire g-dec ektir,j Alâkalılar tarafından y& len malûmata göre i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Amerikalı Dr.Otto Malhiase!nin tetkikleri Şehrimizde bulunan Amelikaü mütehassıs Dr.Otto-Malhiase,dün Atatürk L.so tinde yapdan öğretmenler toplantısına-iştirak etmrş ve okulun tedris şekli hususun da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Kauçuk tevzii Kauçuk işleyen küçük sanayicilere 300 ton kauçuk tevzi edilecek Kaw.uk işleyen küçük sanayi çilere oOOton ham kauçuk tevzii karni'.işlrnlmşitır.Kauçukların ne vşekilde itlıaJ edileceği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Bir avcının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı Asım Uzun adanda bir denizci,Göksu deresinde demir iı bulunan mo türde yemek yerken,derede avlanmakla olan Necati Girginer admda birinin altığı üür ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Ord.Profesör Düranrenln cenazesi bugün kaldırılacak İstanbul Üniversitesi Adlî Tıp Ord.Profesörü ve eski Hıze Miiletvekxli Dr.Saim Ali Dilenire vefat etmişt;r.Cenazesi bugün Kadıköy Og manağa camiinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Zeytinbıırmında iki k-şi bıçakla yaralandı Zeytinburnunöa oturan Bi lâl Onal adında biri-bu semt te oturan Mahmut Güzel ve Mehmet Gelen adında iki kişiyi bir kavga sonunda bıçak la muhtelif yerlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Koms*ıswum îrızıiîi kaçıran genç zabıtaca aranıyor Eyübe bağlı Küçükköyde oturan Necdet:Göksu adında biri,14 yaşındaki komşusu Ntıron Cengiz adında bir ki* zı T-'aerrmıştır.Polis hâdiseye el koymuş tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Şehre külliyetli 'miktarda odun getirmiyor Şehre odun getirilmesine devanı edilmekledir.San üç gün içinde şehrimize 6500 çe ki odun gelmiş ve satışa çıka nlroıştır.3 u arada Denizcilik Bankası lay ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Memlekette nesli tü^enınaekie olan hayvanlar Ankara.15 TH-A.Hem lekette nesli günden güne azalmakta olan sülün ve karacanın hâlâ bütün yasaklara rağmen,avlanmakta olduğu öğrenildiğinden* bu yolda cidd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Ticaret Odalarını kalkınmamızdaki rolü Sanayi O Saw İkinci Raisi dün bu m vziJa geniş izah t v^rdi Ticaret ve Sanayi Odaları ile Eorsaı'ar Birliğinin,memlekctimisin her sahada görülen inkişaflarına ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Kâr hadleri yeniden,tesbit ediliyor Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı harp yılları içinde tesbit edi-rniş bulunan kâr hadlerinin yeni baştan tanzimine başlamıştır.Bu çalışmalar neticesinde yeniden bir çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Me-rzııka Akçamın mnlaakemesene devam edildi Ankara-15 ANKA)Ban dan bir müddet evvel Suriyeye kaçak altın,kokain v,e mü3 teheen resuri götürürken hava meydanında yakalanan Mezruka Akçamın dolar kaçakç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Seç.ın Komisyonu ça&şnırlarına hız verdi Vali Muav nlerinden Meh met Ali Çeltik'in riyasetinde ki seçim kom.tesi seçim mev zuundaki çalışmalarına de vanı etmektedir.Bu arada hazırlanmış bulunan seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Raylar üzerinde doîbsırken trenin allında kaldı Zeytinburnunda oturan Ali Sergei adında biri,raylar arasında dolaşırken,27 nu maralı banliyö treninin altın da kalmış ve başından yara lanm ıstır.Yaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Alış veriş yüzünden çıkan kanlı hâdise Hasan Ozlürk adında bir er,ev alıp satma meselesin den arası açık bulunan ve Paşabahçede Karagöz sırtında 13 numarada oturan Nazım Sandalcı adında birini de mirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Tuzla pek yalanda elektri&o] kavuşuyor Bir müddet evvel 1st ar hu I Vilâyeti hudutları dahiline alman Tuzla pek yakında e lektriğe kavuşacaktır.Dahiliye Vekâletf THer Ban kası dahilî fon tahsisatımdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Millî Eğitim Memurlarının aylık topîanlısı Şehrimiz Millî Eğitim memurlarının aylık toplantısı dün Beşiktaş Millî Eğitim i Memurluğunda yapılmıştır.I Millî Eğitim Müdürü Hayrettin Örsün riyasetinde va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • HALKIN SESİ galen Bir teklife cevap Bir müddet ewel neşrettiğimiz l*ir okuyucu teklifine.E.T-T-İşleri Genel Müdürlüğü taTaimdan şu cevap gönderilmiştir;«idaremiz nakil vasıtalarının ücret tarifeleri,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.02.1954
  • Büyük döviz kaçakçılığı Bu suçla itham olunan eski Sarıyer hâkiminin duruşmasına dün devam,edildi Geniş ölçüde döviz kaçakçılığı yapmaktan sanık olarak 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargıla*ım ak ta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • Siya sil cm al iVlaroam bey diyor ki:Suriye Hariciye Vekili Halil Mardam beyin T.H.Ajansı muhabirine verdiği beyanat düııki gazetelerde çıktı Bu vesile ile komşu memleketi idareye çalışan zevattın zav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • Senede 13.500 Ura yetişıniyormuş Philadelphıe A.A.10 seneden beri polis mesle ğinde çalışan 44 yaşlarında Gilbert Sehaffer adında Ame rikalı bir seyrüsefer memuru cumartesi gecesi,nöbetini arkadaşına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • iki Amerikalı gazeteci hudııd dışı edildi Meksika 15 Nafen)Guatemala iki Amerikan gazetecisini hudut dışı etmiştir.Bunlardan birincisi Nevyork Times gazetesi muhabiri Sydney Gruson,ikincisi ise Nation
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • Tokyo karlar aJtuıda Tokyo 15 A.A.Birden bire kopan bir fırtına ne ticesinde dün Tokyo ve civarını iki buçuk pus kalınlığın da kar kaplamış,bir kişi ölmüş ve Yokohoma limanında seyrüsefer saatlerce in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • isveç atom bombası imal edecek Paris 15 ANKA)Bura da çıkmakta olan "La Tribır *ie des Nations)gazetesi,Stuklıolm muhabirine atfen yaymiadığı bir haberde,isveç hükümetinin atom bombası iman için bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • Güç meslek doğrusu-Fakat ben öyle içki yasağma kulak asmamaktan başka kabahati olmıyan kimselerden değil hakikî suçlulardan?evlere girip inci kolyeleri çalan hırsızlardan,dolandırıcılardan bahsediyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • Yeni bir derin&k rekoru ku-ılıyor Dakar 15 AA.Denh altı biçimindeki dalma aletle ri boş olarak 13 bin kademe kadar tfarip hiç bir hasara uğramadan su yüzüne çıkan iki Fransız deniz dibi müte hassısı,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • Chiang Kai Shek devlet reisi olmak istemiyor Taipeh Formosa)15 AP)Mareşal Chiang Kai Shek olağanüstü bir jest yapmış ve Kuo Min Tang iktidar par tisinden Milliyetçi Çin Cunı hurbaşkaaliğmu kendisinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • FIKRA Katib!Şinuli p ile yazıyor,kâtip diye okuyoruz-Sagiamınış kâ tib.Kâtip'e razı oklu ama yerin,sekretere bırakmadı» heie ya-zm&n'a hiç yanaşmadı.Tebrike ve Amerika seyahatine vleğer doğrusu-Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • İKTİBAS üç senede milyarder olan inatçı uranium arayıcısı Sabrı ve tahammülü son haddine gelmişti ki çok ümit verîcî bir kaya parçası gözüne İlişti.Fakat aradığını bulup bulmadığını anlayabilmesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • Prenses Fevziye Gn.Necibe meydan okuyor Kral Faruk'un kız kardeşi İran Şahından kendisine kalan malların iadesini İstiyor Kahire,15 Anka)Bir zamanlar dünyanın en güzel kadım addedilen Eski Kralı Faruğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • Kaliforniyayı selier bastı Los Angeles 15 A.A.Güney Kaliforniyada cumaı tesi gününden beri yağan şid detl't yağmurlar büyük ölçü de sellere sebep olmuştur.Venice kasabasında 700 den fazla ev suların i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA if Aslen Alman olan Mrs.Fri da Beckman 80 yaşında olup,10 torun sahibidir.Mrs.Frida Beokman önümüzdeki perşembe günü New York Üniversitesinde oı'gunlulk imtihanına girecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • Eisenhovor on gfün istirahat edecek Vaşhington 25 A.A.Hafta sonunu Georgiada bıldırcın avlayarak geçirin dün gece Vaşhingtona dönen.Bir leşik Amerika Cumhurreisi Eisenhoverin eşi ile birlekte muhtemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • Öğretmenlerin grevi devam ediyor Kalküta 15 A.A.Grev yapan öğretmenler pazar gü nü yeniden 72 saat boyunca yolları kaphyarakr polis kor donu önünde,tatmin edici cevap almadan krpırdamıya caklarını bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • S ğınak şehir Atom taarruzlarına karşı Amcrikada bir sığmak ğehir inğa edrliyor Washington,15 AP)Amerikan Millî Savunma servisleri tarafından icabında kullanılmak üzere başkentten takriben 100 km-mesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • Kızıl Cinde açlık başladı »¦ıı.Bir çok yerlerde halk.yiyecek depolarına hücum ediyor Hong Kong,15 AP)Son gümer zarfında komünist Çinden Hong Kong'a varan Çinli ve yabancı yolculardan edinilen ma lûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • Macaristanda elektrik vesikaya tabi tutuldu Viyana 15 Nafen)Yarından itibaren bütün Maca ristanda elektrik kullanmak son derece "tehlikeli,bir ig olacaktır.Macar hükümeti neşrettiği bir tebliğde,elekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • ingiliz Komünist Pfcırtisi çöküyor Londra 15 Nafen)In giliz Komünist Partisi,üye lerinin yeniden azaldığını açıkmamıştır.Neşredilen teb îiğde,senelerden beri devam etmekte olan bu azalma önlenmediği t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • Sovyet ticaret filosu takviye ediliyor İngiltere ve Fraıssadaki tezgâhlarda Rusya için 200 parça gemi İnşa ediliyor Paris.15 AA.Sanayi çevrelerinden bugün haber verildiğine göre,Fransa imzaladığı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1954
  • İspanyaya Amerikan yardımı Yardım malzemesi ile dolu ilk vapur limana geldi ve törenle karşılandı Kartaca,15 AP)Amerika ve İspanya arasında aktedilen karşılıklı müdafaa amdlaşması gereğince,tspanyo] s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.02.1954
  • R^si^e Bayar ve Amerika Devlet Reisimizin esi Keşide Bayar.Aıııerikadu Türkiye-B;n bir numaralı hanımefendisi olarak haklı bir şöhret kazanmıştır-Keşide Bayar açık kalbliliği ve sözlülüğü ile bütün Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1954
  • v,4 İster inan İst er inanma Norveç'in Narvik kasabasında bundan 21 yıl önce doğan Svitkle Nottingen adk sarışın bir genç kız bugün Kuzey Avrupa* nin bir numaralı kızıdır-Genç bir kızın kuzey bölgesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1954
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAS'A Türklerden korkan Abbasî halifesiCengiz Hanabaşvurdu Nâsırüddinuliah'ın sefirlerine Cengiz Han şu cevabı verdi:Benim Harzemlerle bir muahedem var.Buru bozmak bizim er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.02.1954
  • my-Haftanın ea mühâm karşılaşması olan Galatasaray bahçe maçında iki Erdoğanhvrın mücadelesi Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • Kısa Spor Haberleri KIVER PLATENIN 53 ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ Buenos Aires 15 SHA)Kuruluşunun 53 üncü yıldö' nümü tesit edecek olan Ar jantin.Plte futbol takmıı Av rupamn en iyi futbol takım larından birkaç ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • Uludağ kupası kayak yarışları Bursa 15 SHA)Uiudağ kupası kayak yarışları,18 ilâ 21 şubat gemleri arasında Uludağ'da yap.Iacaktır.Bu musaba kalara Kayseri,Yozgat,Ankara,Bolu,Bursa,İstanbul ve Kü tatlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • Cenubî Amerika ile Avrupa futbol karşılaşması bahis konusu değil Rio de Janerio,THA.Sazı Uruguay'lı ve Arjantin.futbol idarecilerinin Br-jziı'ya 111 n baş şehrini dolaşmalarının futbol çevrelerinde 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • lsveçte bir hokey sahası Euz üstünde hokey dünya şampiyonası SHA)26 şubat t&n 7 marta kadar ¦şebrimizda yapılacak olan Buz üstünde Ho Qîe.v Avrupa ve Dünya şampiyon h'&unun programı aşağıda gösterilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • Seyircilerin azalan alâkası ingiliz futbol klüplerini yavaş yavaş iflâsa sürüklüyor i Gazetelerin bu mevzuda yaptıkları anketlere İ gelen cevapların yüzde 39i sebep olarak futbol kalitesinin düştüğünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • SPOR VE GÜZELLİK Geçenlerde Fransada yapılan bir jimnastik müsabakasında fevkalâde güzel ve o derecede mahir bir atlet kız keşfedil mistir-Yukanda amuda kalk mış bir vaziyette resmi görülen Hanriyet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • Montevideo kupası meçleri Montevideo,A.A.Montevideo kupası maçları na dün de devam edilmiş ve Viyananın Rapid ta'kımı 25 bin kişilik bir ssyirci kütle si önünde Paraguay'ın Iiuqueno takımını 2-0 yenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • oks âlemi tam bir keşmekeş içinde Paris,15 SHA)Dünya boks âleminin tam bir keşmekeş içinde bulndugunu belirten spor çevreleri,Dünya Profesyonel boks komisyonunun Amsterdam da mayıs aymda yapmağı karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • Kız liseleri basketbol maçları Kız liseleri basketobol maıçiarı na 17 şubat çarşamba gününden itiıbaren başlanılacaktır.Kandil li,Çamlıca,İstanbul ve Erenköy k:z liselerinin katıLacakıarı bu maçlar üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • İstanbul Serbest Güreş birincilikleri Bu hafta Fatih Güreş Kulübü salonunda yapılan İstanbul ser best güreş birinciliği müsabaka lannda aşağıdaki neticeler alın mıştırt 52 kilo:1 Turgut Adakaya S.Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • Macarlar Çine gidiyor Budapest SHA)23 Ma car futbolcusundan mürek kep bir kafile Cinde birkaç maç yapmak üzere Memleke timizden ayrılmışlardır Kafile Moskovaya kadar trenle oradan da tayyare ile Pekin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • Genç millî takım namzetlerinin maçı Istanbul genç karmasının son eleımesi dün Beden Terbiyesi bi nasında yaplmiş ve İstanbul karmasını teşkil edacek 23 oyun cu tesbit edilmiştir Genç namzetler yarın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • A ve C millî takım namzetlerinin maçı B.T.U.M.futbol federasyonun elan bildirildiğine göre,A)ve C)millî takım namzetleri ara sında 17 şubat 1954 çarşamba günü saat 1430 da Fenerbahçe Stadında yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • Beşinci hafta sonunda basketbol lig maçlarına Umumî bir bakış Lig şampiyonluğunun mukadderatın» tayin edecek olan G.Saray F.Bahçe maçı şayet Spor sarayında yapılmış olsaydı asgarî bir tahminle buranın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1954
  • Basketbol Kg TAKIMLAR O Galatasaray Modaspor Fenerbahçe Beyoğluspor Darüşsafaka Vefa Kurtuluş Kadıköyspor 5 5 5 5 5 5 5 puvan cetveli G.m;A Y.P-5 0 388 214 10 5 0 270 218 10 4 1 287 239 9 2 3 262 240
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.02.1954
  • Aynı zamanda "Beyaz Kadına,da bir ders vermiş olacaktım.Şüphesiz başka birinin yerini almak istediği ni görerek artık bizi ihmalden vaz geçer diyordum-An neme marifetimi haber vermişler.Beni bir temiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1954
  • Karsta kasapların başvurdukları manevra Kars,15 T-H-A-Et fiaıtlannı yükseltmek isteyen,fakat bu hususta şimdilik bir teşebbüste bulunmayan' Kars kasapları başka bir manevraya başvurmuşlar ve her mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1954
  • Memlekette yeniden açılacak sağlık merkezleri Ankara,15 ANKA)Koruyucu teşkilâtının memleketin 4 bucağına teşmili karan üzerine girişilen sağlık merkez* leri tesisine hızla devam edilmektedir-Kısa bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1954
  • Milli folklor ve danslarımız Fo klorik danslarımıza caîr kütüphanelerimizde bir sürü •ser mevcuttur ve bunlardan istifade etmek her zaman mümkündür Reisicumhur Celâl Bayana Amenka seyahati.Türkiye Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1954
  • Kar adamın ayak izlerine Ingilterede de rastlandı wight adasmda bulunan ayak izlari Hîmal&ya Er:akind:n daha büyük Londra,15 ANKA)Son ı zakta bulunan zamanlarda esrarengiz bir ma-I hiyet alan kar adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1954
  • MERAKLI BAHİSLER F Gülmeyi öğreniniz Gülmek insanı en az on yaş gençleştirir-Gülen insana îhtiyarlığm ümitti*%fiği Wç bir zaman yaklaşamaz.Gülmeği bilen kimseler,hayatta muvaffakiyetin sırrını öğ renm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1954
  • Amerika,Uzak-Doğuya yardımını arttıracak Tokyo,15 A.A.Amerikan Dış faaliyetler idaresi mü dürii Harold Staasen bugün ga zetecilerie yaptığı bir konuşma esnasında şunları söylemiştir:«Avrupa Ekonomi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1954
  • 1 2 3 4 S 6 7 e 9 to II 1 2 III!3 s 4 5 6 7 İH 8 9 i:H lO i II ili Soitfan sağa 1 Fransız ihtilâlinin önder lerinden biri.2 Tersi tren hattı.3 Lâpacı;Bir mabut.4 Akıl;Kuvvetin sembolü.5 Sap'ı düşmüş g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1954
  • Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGİI* Kâfirin kızı beni aidat masaj di,belki katlanıldım,dün bile yüzüme karcı "Onu seviyordum,dedi 49 Kadir ağayı sanki büyüle misti,adamcağız g*k)deme den paraları kuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.02.1954
  • Boyar,bugün kuzey K aronnaya gıaıyor Baş tarafı birincide)iorura gezdiği ve Dallasın takriben 22 km.güney batısında-Jri Magnolia araştırma tesisleri-Soconıy Vacuum petrol kumpanyasına aittir-Laboratua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.02.1954
  • İkinci çalışma meclisi toplantılarına başladı Bagtarufı birincide)1950 yılı soziun.ua iş kaauauna tabi işyerler sayısı 9127 ve bu ralarda çaıışan işçi adedi 374 bin iken,1953 yüı sununda işyeri sayısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.02.1954
  • ieçim kanonunda tadilât Baştarafı birincide)tasarının basılıp dağıtılmasını Ve andan sonra müzakere edilmeşini ileri sürmüşlerdir Buna cevap veren İktidara mensup hatipler ise tasarı met Hinin Zafer g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.02.1954
  • Seçim arefesinde Baştarafı birincide)lannı yapacaklardır-Buna mukabil hc-r adaydan 500 lira alacaklardır-Teşkilât bu iş için şimdilik iki jeep arabası temin etmekte ve bunlara o-Parlörder yerleştirere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.02.1954
  • Suriyeden gelen zırva sesler Baştarafı birincide)Suriye Matbuat Müdürü ver diği beyanatta-Suriye idarecileri ve takip etmekte oldukları siyaset aleyhinde Türk matbuatının aleyhte yazılar neşretmelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.02.1954
  • Basın kanunu Baştaraiı birincide;b itibarını kıracak veya şöhret yalı ut servetine zaraı verebilecek bir hususu kendisine isnat eyliyenierc Rızası hilâfına hususi veya ailevî ahvalini teşhir edenler.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.02.1954
  • Peyklerde tethiş Baştarafı birincide)ikontrol tedbirlerini «gevşettik,lerini» müjdelemişler ve bu kampı'ar£a bulunanların Sofya hariç dig-tr şehirler civarındayei*leşebileGeWerlni,kamplardan ayrılmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.02.1954
  • Dörtler foplanîısı neticesiz bitiyor Başta r:f' birincide)retmemekle beraber "hangi dev letten bahsettiğini açıkça anlatmıştır-Bıdault ve Eden,Avrupanın sözde güvenliğini sağlayacak Molotov plânına hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.02.1954
  • Ateşli ve kesici silâhlar kanunu meriyete girdi Baştarafı birincide)lerine bildirmişler ve evlerinde muhafaza edebilmek için ruh-6at almışlardır-Kanunun ıfteriyete girdiği bugünden itibaren ruhsatsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.02.1954
  • Lindberg'e nişan verMi Baştarafı birincide)lir.dî tümgeneralliğe terfüni ayana gön dermiştir.N3\v Yorktan Parise yapfoğ solo uçuşla dünya çapında bir şöhret kazanan Lindbergh fırsaît düştükçe,hava kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.02.1954
  • GÜZELLİĞİNE VE SANATINA HAYRAN OLDUĞUNUZ NEVİN AYPAR:Bu sen eki f İlimleri:KubilSy.İpsala Cina yeti,İhtiras Kurbanlart,Mahallenin Namusu,^gfiiüja Oaresi "Banyo ve lavabonuzda PURO Tuvale!sabunu kullan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.02.1954
  • Dini tedrisat meselesi dün Mecliste görüşüldü Baştarafı birincide)Türk vatandaşlarının din tedri Batı bakımından dâhi her hangi yabancı bir memleketin bu çeşit müesseselerine muhtaç bulunma doklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.02.1954
  • Türk-Pakistan and!aşması Baştarafı birincide)Atina 15 ANKA)Tüı kıyemn Yunanısın Büyükel çişi Cemal Hüsnü Taray,Yu nanistan Dışişleri Vekiii Ste fanopulosu makamında ziyaret etmiş ve kendisiyle uzun ¦m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl)13.30 Şarkılar Okuyanlar:Nurten Sürelsan,Bü lend Öral 14.00 Küçük öğle konseri Pi)Ottorino Respighi:«Brezilya intibaları»,Çalan:Osw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • SAH Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDITRAN Sahneye koyan:Muitsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Tei?fon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • SMUtyet aoone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 SO Üc aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartlar* 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa sant.2,90 T.L.Hân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Tazı işlerini fiilen idare «den Mea'ul Müdür;Faruk DEMÎRTAŞ Basüdığı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • Dizel Generator Gurubu Alınacaktır Yatova Seleciye Reisliğinden X 150 beygir taka tında ve en çok 600 devirli akuple çalışır bir vaziyette dizel generator grubu alınacaktır.Az devirliler tercih edilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • İstanbul Defterdarlığından Tasfiye ve Muamele Vergi Daif.elerine vergi borcundan dolayı Mahmutpaşa Bezciler sokak 22 numaralı mahalde haciz altına alınan üç adet torna tezgâhı,iki pulanya.bir testere,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • Hububat çuvalı safış ilânı Toprak Mahsulleri Ofisi Mersin Anbar Şefliğinden:Şefliğimizde mevcut 5060 adet çeşitli çuval ve 119164 kilo' hurda çuval açık arttırma ile satılacaktır-Arttırma Mersin ambar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • kambiyo ve esnam Kapanış Acılı?Kapanif Sterling 734 784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Franfz 0.8t 0.89 İsviçre Fr,64.08 64.0S Belçika Fr!5.61 5.60 İsveç K*.64.12.50 54.12.50 Florin 78.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • Bayındır Devlet Hastahanesinden 1 Bayındır Devlet Hast ananesi ihtiyacı için yağ pompalı ve her istikamete müteharrik müstemilâtıyla birlikte bir adet ameliyat masası açık eksiltme suretiyle satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • İstanbul L&vâzım AmirUğînden verilen Askerî Kıtaat İlânları Bedeli 51,000 lira,geçici teminatı 3800 lira olan 1700 ton buğday öğütme igi kapalı zarfla 25 Şubat 954 gümü.saat 11 de Elâzığ As-Sa-Al-Ko.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • İstanbul Sanayi Odası Başkanlığından Odamızın telefon numaralarının 18/2/954 Pergembe gli» nünden itibaren 24325 numaraya tebdil edildiği alâkalılara bildirilir.1868)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • Kütahya Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğinden:1 Gediz Altındağ yolunun 184-900—23 900 kilomeft releri arasında yapılacak tesviye,stablize ve menfez inşaata bedeli 954 bütçesinden ödenmek suretiyle)kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacak İller Bankasından e Kasabanın adı Keşif bedeli Geçici teminat Tesisin nevi ivrindi Balıkesir)141-306,39.8316—2 ad.60—75 ps-dizel grupu va alçak gerilim şebekesi,santral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • İSTANBUL.BELEDİYESİ frEltiK TtYATROSU a*ftt 21 de Dram Kısmı HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevfik SadııUah Telefon:42157 Homed!Kısmı MAKİNE Yazan:Cevat Feh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.02.1954
  • VakMİerfain saf/ş şerait/eri herkes/n açz/ndaf.Zira KOHL5Gşimdiye kadar görü/memiş koiayt/k/ar göstererek her er hanımına ö/r dikiş makinesine sahip oimak imkan/n/verdi.Eı makinelerinin taksiti.A YOA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8