Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • Mato uçağı yapılıyor İngilizler tarafından yapıiaa bu uçağın sesten süratli gittiği ve kısa mesafeden havalanabildiği bildiriliyor Londra 14 Nafen)NATO için hususî bir uçak hazırlan makta olduğu bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • kısırın notamıza vereceği cevap GI-Necip,dün Mısırın Ankara'vlaki Ateşemiliteri ile Körüg tü-Cevabî notanın bn hafta içinde hazırlanması muhtemel Kahire.14 Anka)Geçen hafta Türkiye'nin eski Kahire Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • Mebus adayları DP-Genel İdare Kurulu dün Başvekilin riyasetinde topla narak seçim mevzuuau Röriiştü Ankara 14 Milliye)Demokrat Parti Genel ld;re Kurulu bu gün saat £1 de Başvekil ve Parti Başkan] Adna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • Celâl Bayar La* Vegas'da motor gezintisi yaparken Foto:A-A)al Bayar dün Dallas'ta mühim bir söyledi Devlet Reisimiz beyanatında,Türkiysde Amerika aleyhtarı hislerin bulunduğunu kafi surette tekzip ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • Suriye,Hatay üzerindeki iddiasından vazgeçmemiş Dış işleri vekili HjîîI Mardam,bu hususta sorulan bîr suali sükûtta geçiştirdi Şam 14 A.A.Suriye duğu sualleri tamamiyle suhükûmetinin en salahiyetli' k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • F.Bahçe Beykozu 4-1,G.Saray Adaleti 2-1,Beşktaş EeyoğSusporu 2 Tmsğ'ûp ett er Profesyonel lig maçlarının tehir edilmesi münasebetiyle ku tüpler dün hususî karşılaşmalar yapmışlardır.Futbola hasret kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • Bir polis kaçırıldı Rumelihisarda,tahkikat yapmak isteyen bir pol/si» suçlu sekiz motorcu kaçırmaya teşebbüs eKi Dür Rumelihîsar'da cüretkârane bir hâdise olmuş,sekiz ba Ukçı kendilerini yaJtalamağa g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • Mısır,Orta DoğuPaktı aleyhinde Mısır Süveyg ihtilâfında desteklenmedikçe batılılarla işbirliği yapamıyacağını bildirdi New York,14 AP)New York Times gazetesinin muhabiri Dânâ Adaans'ın Washington'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • bfrOı Bugün şehrimizde havanın sabalıleyin çok bulutlu sonraları az ihtimalle ara srra yağışlı geçeceği,sühunet derecesinin değlşmiyeceği tahmin edilmiştir.J t" *B8 ''Miiiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • Türk-Pakistan dostluk ması hazırlandı 19 şubat günü Ankara ve Karaşide müşterek bir tebliğ neşredilerek paktın esasları bildirilecek İktisadî ve Küitürel anlaşma Orta-Doğu paktının esasını teşkil edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • W Dört Dışişleri Vekili ve Yardımcıları toplan ti halinde Avusturya Barış Anlaşması Perşembe günü imzalanıyor Batılılar Molotov plânını kabul ettiler Dörtler konferansının bu hafta içipde dağılması mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • Molotov beş defa ölümie tehdit edilmiş Sovyçt Dışişleri Vekilinin hayatını korumak için şedit tedbirler alınıyor Berlin,14 APj Sovyet em niyet subayları batı enteünjens servislerine Sovyet Dışişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • M Aar osun faaliyetleri Atinaya giden Kıbrıs Baş Piskoposu,İsınan hükümetini meseleyi Birleşmiş Milletlere sevk etmesi iğin zorluyor Lefkoşe,14 T.H.AJ Ma karios taraftan Rum basını,A.ti naya giden Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • ELEKTRİKÇİLER KONGRESİ Elektrik Teknisyenler Derneğinin senelik kongresi,dün sabah saat 10 da;Gümüşsuyunda Teknik Üniversite konferans salonunda yapılmıştır.Zaman,zaman elektrikli bir hava içinde cere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • Ruslarla yapılan ihzarı görüşmeler müsbet netice veriyor Eisenhower kongreye yeni bir mesaj gönderiyor Berlin.14 A.A.îyi bir,recede ilerleme kaydedilmiş ve kaynaktan bugün öğrenildiği-usule müteallik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1954
  • Cami til Ezberciler ami-ül-Ezher medresesi-ne devam eden softaların askerliklerinin,tecili talebi Büyük Millet Meclisinde ©ert münakaşalara sebep oldu.Harice ne gibi şartlarla tahsile gidilebileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.02.1954
  • TAKVİMDEN S% YAPRAK Âh!bu cehalet.Dünyanın ball malum.Ziya Paşanın dediği gibi:Galin zebûnu kaidedir ey lemek telef Yerde,oahrde.gökde carî bu gîr-ü dar İkinci Dünya Harbi de böyle idi.Gök yüzünde tay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • Bir çocuk ku!ak tozu mama* smdan zehirlendi Fatihte Aktar Yekta sokağında 16/18 numarada otu ran Rukiye Hasel adında bir kadın,kendisine ait kulak to zunu yanlışlıkla mama yapa rak iki aylık çocuğu Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • Türk Ocakları kongresi dün yapılamadı I Türk Ockaları istanbul şu besinin senelik kongresi,ek geriyet temin edilmediği için dün yapılamamıştır.Kongre,21 Şubat pazar günü saat 14 te Aksaraydaki cemiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • iane toplamak suretiyle dolandırıcılık Fatihte Beyceğız Camii so kağmda 28 numarada oturan Fahri Oztunaİı adında biri,ilkokul çocuklarına Yardım Derneği adına,makbuz mu kabilinde para toplarken şüp he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • Belediyenin yar di ml on 6u yıl muhtelif sosyal teşekküllere 1 milyon 181 bin lira yardım yapılacak Belediye bu ^ıl muhtelif sosyal teşekküllere 1 milyon 181 bin liralık yardımda bu iunacaktır.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • Beyoğhıııda yeni bir kumar hane basıldı Emniyet ikinci Şube Mü dürlügü Birimci Kısım me muriarı,dün sabaha karşı Beyoğiunda bir kumarhane yi başmağa muvaffak olmuşlardır.Pirem ici sokağmda 28 nu marai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • "Atatürk sevgisi günü*,hazırlıkları başladı Millî Türk Talebe Birliği Atatürkün doğum günü tarihini kati olarak tesbit etmek maksadile faaliyete geçmiş tir.Bu münasebetle Birlik ta rafından neşredilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • KISA N A B F R l R Şehrimlzdeki kahvehaneler için,İstanbul Kahveciler Derne gı tarafından mangal kömürü tevziine devam ed/iımekiedir.Dernek,bugün yeni bir parti da ha tevziatta bulunacaktır.¦jt Slime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • p ı 1 e,t Mehmet Mahir Ceylân ad'n da birinin,Meşrutiyet caddesin de İngiliz Sefarethanesi önünle baştçiE bir halde yattığı görül tnüştür.Mehmet,İlk Yardım Hastahanes:ne kaldrımıış ve ya pılan muayene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • n 15 Şubat ITn n 2 C'-m.âhır 1954 Şubat i 1 n J 9 FrzTtesi 1 vMr 6*7 l.is öğle 12.28 6.46 1 nli 15 22 9.39 Ak^m 17.42 12 on Yat* 10.13 132 tmcak 5.17 11.35 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • ft hsi i yarım kalanlar için dersane açılacak Muallimler birliği vatandaşın küitüriinii art* i,m.k maksadâyâe bazı muhlin kararlar a di Türkive Muallimler Birliği iie istanbul Muallimler Ce nuveti.taf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • rn »so nsa HB L Kalb ve damar hastalıklarının en tesirli ve kolay ilâcı seb/e,hububat ve meyva yemektir.Daha doğru bir gekildfı bunu «kaiuin selâmeti az yeni' ktedir» şeklinde formüle edebiliri/I r.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • KONGRELER it Türk Devrim Ocaklar:İstanbul şubesi,Kadıköy semi cagmın yıllık kongremi;17 Su' bat çarşamba grünü saat 10 Kadıköy Eski Muharipler B'r' gi lokalinde yapılacaktır.Ayakkabıcılar Kcop^rattf n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • tbtt&eiiiane ve mektepten kömür çaiaıılar yakalandı 24732 plâkah kamyonun şoförü Ziya Akçiloğlu,C^r rahpaşa Rastahanesme gelir dği kok kömüründen bir nunu,dışan çikarmak ister" ken suçüstü yakalanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • Dün üç intihara teşebbüs hâdisesi oldu Dün şehrimizde üç intihara teşebbüs had.sesi oimşut.Beşıktaşta Maçka Meydan sokağında 50 numarada oturan Aytül Ismer admda bir öğrenci,int.har maksadile kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • I Beyaz kadın ticareti Yazan:Bedirhan ÇINAÎÎ Tefrika No.7 Fuhuşla mücadele komisyonu geael evlerin kapatılmasını istemişti Birleşmiş Milletler Fuhuş la mücadele komisyonu ayni teklifi bize de yapmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • HE& AY BİR ÇEKİLİŞ a.ı 11.t-mmmmı mm mır—ı Şubafc ayında kazanan 100 TALİHLİ Bu çekilişte hesabındaki kadar para kazanan 100 talihlinin isimlerini gösterir liste ^ütün Şube ve Ajanslarımızda müşterile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • Sokağa bırakılan bir kamyon soyuldu Ethem Alay adında bir şo för tarafından Sirkecide E" büssuut caddesine bırakılan "İsparta 152,r plâkalı yük do lu bir kamyondan dün gece 1500 lira kıymetinde giyim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • HALKIN Kadıköy hususi» terine gelen cavap Bir müddet evvel neşrettiğimiz;Kadıköyde çalışan hususî cralı.ılarlu İlgili bir şikâyet mektubunu gelen cevabı,aynen neşrediyoruz.«Say-n gazetenizin 5/1/954 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • Kahve fiafim sunî oiara'c yükseltiliyor Son günlerde kahve fiat-Ian yeniden bir miktar art" rrv.stır.Bu hususta Mırrtaka Ticaret Müdürlüğüne müteaddit'şikâyetler yapılmıştır.Alâkalılar tarafından veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • Muammer Baykan bugün AmeriFcadaıı ffoJiyor Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Türk Siyasî Mmtaka mü tehassısı Dr.Muammer Baykan bugün uçakla Amerikadatfi şehrimize gelecektir.Dr."Muammer Baykan,kendisini M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.02.1954
  • EN bıçaklı küçük çocuk Aîtı yakındaki Kâa»il.U ya-$ın Uui bir kızı bıçakla sır* tından yaraladı Kuragümrükte bir vaka olmuş.6 yaşında bir çocuk bir kız çocuğunu çakı ile iki yerinden yaralamıştır.Bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • ^Siyasî İcmal Kot enin yardim teklifi Hindicini hartıleıü her gün Artan bir şiddetle devanı etmek todir.Asi kuvvetler evvelce $ete harplerryle iktifa eylediklerinden Fransızlar müstalı kem mevkilerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • «Comedic Française» Rusyada temsiller verecek Paris,14 A.A.Comedie Française,7-18 nisar.da Mosko vada 21-25 nisan'da da Leningrad'da temsiller veıunek üçere Rusyaya gidecektir.Teımsil edilecek eserler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • Ebe ve Hemşire talebelerine trenlerde tenzilât Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti tarafından açılmış o lan Ebe okulları ile Hemşire Ebe okulları talebelerinin D.Demir Yollarında talebe ten zilâtından is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • Bir İngiliz dağcılık heyeti kutba gidecek Londra,14 Nafen)Gele oak kış İngiliz dağcılarından mü rekkep bir heyet güney kutbu na gidecektir.İlk defa bir dağ lie yeti kutba gitmektedir.Kuüupda 3000 mere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • Amerikan polisi 150 gramlık radyo kullanıyor Atlantic City,14 A.A.Bu günden itibaren Atlantic City deki bütün polis memurları kas keh'erinin üzerine yerleştirilmiş ve 30 santimlik bir anteni muh tevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • Kraliçe Elizaberhin Amerikaya gideceği yalanlandı Canberra,14 A.A.Krali çe Elizabeth ile Edinburgth Dükü nün geı'ecek scııbahara Birleşik Amerikayı ziyaret edeceği hatoeri bugün burada yalanlanmış tır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • HJrrol Fiyim eski karısını itham ediyor Roma,14 A.A.Aktör Errol eskj karısı Nora Eddington'u oturup çocuklarına takacak yerde Avrupa seyahat leri ve pahalı Vizon mantolar peşinde koşmakla itham etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • ingiltere çevik birlikler teşkiline karar verdi Bu bir IMer 24 saat içinde Ingiltereden kalkıp dünya m uzak bir köşesine yetişebilecek Londra,14 A.A.Haber alındığına göre ingiltere 2,5 tü men mevcudun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • Ava Gardner kaza atlattı Yelkenle gezen yıldızı gîddetli bir fırtına Akdenize sürüklediyse de güçlükle kurtarıldı Sanremo,14 A#A.Dün küçük bir yelksnli jle gezintiye «çıkan film yıldızı Ava Gardner ıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • İrak,Arap Birliğinden çekilecek Irak basını» birliğin biç bir işe yaramadığını iddia ediyor Parlâmentodaki birlikten ayrılma cereyanı kuwetlendyor Bağdat,14 Anka)Irak basını,dünyayı ilgilendiren hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • Grev yapan hocalar Ücretlerinin arttuıhnasınt isteyen binlerce öğretmen dün Kalküta'da nıütlvş bir sıcağın altında nümayiş yaptı Kalküta,14 AA.HUkümetin ücretlerini arttırmaması nı protesto eden 2000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • ûmKmmn GRUP MEVDUATI İKRAMî'YElERİ ^Her İÜ O kişide 22 kişi xatillHiUL küznhıı Her 100 Ujittt irdirdiği paranın 2 M/SU yedirdiği Hat o/m 100 Avj/tfc m kişiye yatırdığı para kadar PARA GRUP MEVDUATI HE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA İt Birleşik Amerikada gıda" maddelerinin üliyatlar^ gittikçe artmaktadır^ Bu fiyatlar,1951 mayıs ayından beri en yüksek seviyesine ulaşmıştır,KANADA İt Geçen Beneaııin som
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • JSmncan'ın kurtuluş yıl dönümü törenle kutlandı Erzincan,14 A.A.Şehri ttilzin kurtuluş yıldönümü bura da büyük bir heyecanla kutlan muş ve bugünün şerefine askerî birliklerin iştirakiyle resmi gem çit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • Doğu bîokunun hür dünya ile ticareti Demirperde memleketleri ile httr dünya arasındaki ticarî münasebet gittikçe bozuluyor Londra,14 Jtfafen)Rusya ve demirperde mem Jititatlerünin JhiV üinya memleketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • Diş tedavisiude yeni bir keşif yapıldı New York,14 AA.Mar tin Burger ve Edward Sobel kimya cemiyetinde verdikleri izahatta çürüyen dişleri tedavi için sentetik bir madd* keşfetiklerini bildirmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • Kanatsız «çak imatine muvaffak olundu Santa Ana,California)14 A.A.Kanatsız bir tecrübe uçağı dün yirmi i dakikalık bir uçuşla 700 metre irtifaa yükse} mistir.Pilot,Bili Hortow,plânını ken di hazırladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • r 1 İv K Tembellik Devrbundn omuz çevirdiği faziletlerin başında çalışmak,sabır ve gayret geliyor.Sihirli düğmelerin ve süratin artagıyla birlikte elastikiyetini arttı,ran zaman,bizi çalışmada hay vân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • İKTİBAS 1 üç senede milyarder olan yum arayıcısı ı ıı ı mı.KoSorato arazisinde uranium madenî buiu/ıduğunu öğrenen binlerce heveskâr "altına hücum,eder gibi uraniu/n'a hücuma II Bu kadar züğürtlükten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1954
  • Bütün adres kitaplarına bütün telefon rehberlerini bir bir gözden geçirseniz,hayatın,en buhranlı anlarında size büyük bir yardımı dokunabilecek,sizi ölümden de feci bir durumdan kurtarabilecek bu değe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.02.1954
  • Bayar.geçen seçimlerde Eisenhower'in rakibi olan VaH Adaü* Stevenson'la görüşüyor Reisicumhurumuza San Fransisko'da başkanlık:tokmağı hediye ediliyor Bayar Texas'ta Amerika yi ziyaret etmek te olan Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1954
  • Yeni bir revü yıldızı doğuyor Burada resmîni gördüğünüz Mamie Selton.sinema dünya* »mm en gözde yıldız namzetlerinden biridir-Universal Stüdyosu rejisörlerinden biri» Mamie için «onu istikbalin bir re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1954
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Fransa sarayında merasimler,krallarla değişirdi X.V.Luis zamanında bile moda saraylardan çıkar,Patiste kabul edilir ve dünyaya yayılırdı Frans-anın kral sarayı gay* r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.02.1954
  • F.Bahçe Beykozu 4-1)mağlûp etti İlle devresi,mütevazin cereyan eden ve 1 1 beraberlikle neticelenen maçın ikinci devresinde açılan Sarı lacivertliler üç golle arayı açarak müsabakayı kazandılar Liğ ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1954
  • Basketbol lig maçtan 5.haftamı sos müsabakaları^ Ja t Darüşşafaka:61 Kd.Spor:54 Vefa Basketbol 5 ci hafta Üg maçları dün sabah Teknik Ü~ niversite salonunda yapılan karşılaşmalarla tamamlanmış oldu DA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1954
  • Genç millt takımlar kur'ası Kolonya.14 A.A.V Genç takımlar milletlerarası futbol turnuvasının kur'ası dün burada Alman Futbol Federasyonunun temsilcileriyle FİFA-ya mensup şahsiyetler huzu runda ¦çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1954
  • Galatasaray Adalet maçında leafed Turgayın Neominin şarjına rağmen nefis bir blokaja Dün Şeref Stadında yapılan maçlarda Galatasaray Beşiktaş B.Sporu 2 0 yendi Galatasaray Adalet Profesyonel lig maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1954
  • Beşiktaş Beyoğlu spor Şeref Stadında,yapılan ikinrl m^ saat 15.05 de hakem Sulhi Garan'ın idaresinde Beşiktaş ile Beyoğluspor arasında idi.Tamlar bu maça aşağıdaki kadrolariyle çıkmışlardır.Beşiktaş:B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1954
  • Budapeşte,Iskenderiyeyi 14-2 mağlûp etti Kahire,14 ANKA» Bugün burada Belediye Stadyo munda İskenderiye ve Buda peşte muhtelitleri,muazzam bir kalabalık kütlesi önünde karşılaşmışlardır-Hemen hemen,ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1954
  • Voleybolda de gençler A takımını yendiler Dün aabah Teknik Üniversite salonunda basketbol karşılaşmalarından önce Yugoslav ya maçına hazırlanan İstanbul A muhteliti ile genç takımı bir müsabaka yaptıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1954
  • Desportes Avrupa ya hareket ediyor Sao Paulo,14 AA)Avrupada bir turne yapmaya hazırlanan Portuguesa da Des portes takımının 15 oyuncusu pazartesi günü uçakla Londraya hareket edecektir-İkinci grupu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1954
  • İngiltere lig maçları Londra 14~(A.A.Ingi liz lig maçları dün de çamur lu veya buzlu sahalarda oynanmıştır.Alınan neticeler şunlardır:Birinci grup.Arsenal Cardiff 1—1,Bolton Preston 0—2,Chel sea Volve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1954
  • Amatör lig maçları Bugün muhtelif sahalarda yapılan amatör birinci,^inci.üçüncü ve dördüncü küme lig maçlarında şu neticeler alınmıştır:Şeref Stadında Ortaköy;3 Süleymaniye;l Fenerbahçe Stadında Bahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1954
  • Federasyon kır koşusu Istanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertiplenen Fed'eras Von kır koşusu bugün Büyük adada yapılmış ve baştan sona kadar büyük bir alâka ile takip edilmiştirüçüncü küme 1 İhsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.02.1954
  • RÖP Beyazıt kulesinden şehri seyretmek istemez misiniz Yeryüzünden gökyüzüne yükselen 85 metrelik bu kula doyulmaz bir manzaraya sahiptir.Oradan İstanbul harikulade çini bir tabak gîbi görülür.Fakat b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 15.02.1954
  • Köşkün bahçe kapısından içeri girdi.Bir kaç gün evvel feci bir münakaşaya şahit o' duğu yerde,çimenlerin üstün de yürümeye başladı.Etraf" ta devvar su boruları mütemadiyen dönüyor,ince Dır yağmurla ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 15.02.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 1 2 SÎÎ**fîİM 3 III 1111111111 4 1 5 6 II!İ!iii ii }i I:7 m 1 i Hi;6 9 1 10 lliıi UI.1T.T.•i:iliilHlii J II Soldan sağa 1 Musiki.2 Bardağı bol bir vilâyet;Tavır,usıüb.3 Bir emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 15.02.1954
  • L_MCRAKLI BAHİSLER Bunları biliyor musunuz?Bay ve Bayan meselesi N.kâh merasiminde Tenis oym:u-ada Takdimde Pu'un yeri BAY VE BAYAN Niçin» aileye hitaben yazılan mektup,davetiye,tebrik zarflarına evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 15.02.1954
  • DEİİZLEBİN K Tarihi Roma» yazan*.Kemal SAMANCIGÎL Kadir ağa gamh,AK ise Nilüferin tuzağa düşürülmesinin sevinci ile gizli gizli içinden gülüyordu 48 Yarın bana bir cevap getir.Sana yalvarırım ağa.Mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 15.02.1954
  • Ticaret Borsası geçen hafta hareketsiz geçti Geçen hafta içinde Ticaret Borsası hareketsiz geçmiş tir.Bu arada fındık fiatların,da bir düşüklük müşahede olunmuş,Ordu malları 300 kuruşa kadar düşmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 15.02.1954
  • Tütünlerimize talep arttı Karadeniz ve Marmara tü tün piyasalarının açılışına ait hazırlıklar devam etmekte dir.Bu arada birçok yabancı firmalar her iki piyasadan tütün mubayaa etmek maksadile mümessi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 15.02.1954
  • H hakem kurutanım Ocak ayı faaliyeti II hakem kurulunca ocak ayı içinde 7 ihtilâf karara bağlanmış bulunmaktadır.Kararların 7 si de işçiler lehine olmuşturihtilâfların dördü Denizci lik Bankası ile Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 15.02.1954
  • Demir perde gerisi memleket ler narenciye istiyor Bulgaristan ile Demir per de gerisinde bulunan Roman ya ve Polonya,memleketimiz den Narenciye salın almak maksadiyle alâkah makam lar nezdinde teşebbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 15.02.1954
  • Kimsesiz çocukların eğitimi ve korunması Kimsesiz çocukların eğitimi ve korunması husus ımda yapılan çalışmalar devam et mektedir.Bu arada alâkaJılar tarafından verilen malûmata gö re geçen yıİ içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 15.02.1954
  • iki kişi evden düşerek yaralandı Beş'ktaşta Yıldız caddesin de 27 numarada misafireten kalmakta olan Şemsi Şevk a dında birinin üç yaşındaki k} zı Havva,dün evin beş metre yükseklikteki penceresinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 15.02.1954
  • Kadıköyde Çocuk Parkı yapılıyor KLadıköv iskele luevdan«M daki parkın çocuk "bahçesi ha line getirilmesine karar veril mis ve faaliyete geçilmiştir.Çocuk bahçesi Mayıs ayan da açılacaktır.Durum Kadı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 15.02.1954
  • iki günlük bir çocuk öldü Şehremininde Pazar Tek ke sokağında 2 numarada otu ran Güngör Şentay adında bir kadının iki günlük çocuğu dün birdenbire ölmüştür.Ölüm sebebinin tesbiti için ceset morga kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 15.02.1954
  • Halıcılığımızı geliştirmek için kursfar açılıyor Halıcılığımızı geliştirmek maffsadiyle muhtelif bölgeler de kurslar,açılmasına karar verilmiştir.Halıcılığa ait bütün tekniğin öğretileceği bu kurslard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 15.02.1954
  • Haylr Cemiyetlerinin faaliyetleri arttı Son zamanlarda.Hayır Ce mıyetlerince fakir vatandaş lara yapılan yardımların art mis olması nazarı dikkati çek mektedır.Bu suretle hayır cemiyetlerinin kuruluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.02.1954
  • ayar mühim asla ir nufııfc söyle Baştarafı birine We)İhtiram kıtasını teftişten sonra» otomobille Adolphus otelindeki Cumhurbaşkanlığı dairesine gitmiştir-Bayan istasyonda karşıla yanlar arasında Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • Makarios'un faaliyetleri Baştaraf;birincide)j isine Makarios'un verdiği aşağı:öaki cevap buradaki cevap bu-fadaki sağcı Rum gazetelerinin i kaşlıca mevzunu teşkil etmekle j ve bu sözlerin Yunan Hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • Cami ül Ezherciîer tBaşmakakdcn devam] 3'an bir himmetle alınacak icazetnameleri,hükümete kabul ettirmek,her sene oraya Maarif Vekâletinin talebe göndermesini teinin eylemektir.Medrese çevirme hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • Los Angsios se'lcr altında Los Angeles H A.A.Hün bütün gün devam eden süıeku bir yağmurdan sonra cehrin caddelerini sel basmış 25 ev tahliye edilmiştir.Güney Doğu Los An ge'este su evlerin birinci kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • Dünya atom bankası teklifi kabu!edilivor Baştarafı birincide)doğrudan doğruya ilgili memleketler arasında ne şekilde bir toplantı yapılabileceği hususu görüşülmüştür-İngiltere ile Fransa,Amerikalılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • luriye,Hatay Baştarafı birincide)j arasındaki siyasî münasebet j ne saihadadır?Cevap:"iürkiye ile Suriye birbirlerine tarihî ve ana nevî bağlarla bağadırlar.Ufak tefek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • Fısır,Orta Dc*u Paktı aleyhirde Baştarafr birincide)çı.ndıklan basl ca meesle bir or ta dıo'âtu müdafaa teşkilâtının kurulmasıdır.Bu da geçen haf ta Kahirede g-eneraı* Naibin baş kanlığında yap.laa bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • Mısırın notamıza vereceği cevap Baıştaraf* birincide} General Necip bugün öf 1 eden sonra Mısır'ın Ankara'daki ata şetmi]iteri Yarbay Muhammed Şefik ile usun bir te nu?înna yaparak kendisinden had:ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • Mebus adayları Baştarafı birincide)Demokrat Parti tarafından mebus 'V.mzedi olarak göste rîlecektir.Nurettin Fuat Alpkartal' in Uşak seçim bölgesinden listeye alınacağı bildirilmek ted'r.Halen Reis.'c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • Bir polis kaçırıld Baştarafı birincide kaç rm ıştır Zafer Avei,Doğ^n Dearfemajı ve Kemal Koca adinda üç balık çi.dün saat 13.15 sıraJannda Rumelihisarı Karakoluna müracaat ederek,kıyıdaki iki balıkç;m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • Hol y wood'da petrol çıktı Hollyvood:14 A.A.20 t.h Century Fox Sinema Stüdyolarının sahasında bir petrol l.nyusunun açıldığı bil dirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • E fzabeth ananeyi bozdu Canberra 14 A.A.Kraliçe iiıiızabelh b.x İngiliz hükümdarı içm ilk defa ola rak Avustralya Avam Kama rasını ziyaret etmiştir.Kraü cenin yaptığı bu gayrı resmî ziyaretinde kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • Rusya'da i temizlik hareketleri Londra.14 Nafen)Krem lin'in yeııi «Kazakistan» temiz li-ği hakkında büyük bir sükut muhafaza etmesine rağmen buhususta yeni malûmat Batılı çevrelere gelmektedir-Komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • Türk-Pakistan dostluk anlaşması hazırlandı Başlarafı birincide)Anlaşmada iki mem'eket ara,şuadaki iktisadî vs kültürel ba-ı'ai'ın sıkılaştırılması ve düny sulbünü takviye yolunda kargı lıklı işbirliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • ifolotov beş defa öâi-Rile tch lit edilmiş Baftaraf tnrinelfle)dağıt lan beyannamelerde yapıl dığ-ınj söylemiştir.Fakat S'jvyetler bundan Birle şik Amerika ile Batı Almanya yi mosıri tutmakta ve onian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • Avusturya bans an-aşıuası imzalanıyor Başlarafı birincide)susî uçağı Columbine'ın çarşamba gecesi Berlin'e gelmesini beklemektedir-Söylendiğine göce Dulles cuma sabahı Washingion'a dömnıeü niye imdedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • ffia'.lyo vsklti AH Âmiri jyj niyetler devam ed rse anlaşmanın yskın olduğunu £Ö/iedİ Tahran H A.A.Aba dan petrol tasfiyehaneleri nin yeniden faaliyete geçmesi için yirmi Batılı petrol mü tehassısı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.02.1954
  • ikanın Japonyaya yardııiîi Tokyo,14 A.A.Amerika ran yabancı memleketle^ yardan idarecisi Harold Stassen bugün uçakla Tokyo'ya gelmiş tir.Stassen uçaktan inişinde bası na beyanatta bulunarak buradan Mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl)13.30 Şarkılar' Okuyanlar:Mülkiye Ecevid,Ne vin,Saliha Özertan 14.00 U j vertürler Pl)Ch.W.Gluck:«Aı'ceste» Çalan:Malcolm Sari gmt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • Yol yapıma Karayolları Genel Müdürlüğünden ı 1 Eksiltmeye konulan iş:Aydın Sarayköy De* ı.izli yolunun Kuyucak Sarayköy arasında Km.17 000 dan Denizliye kadar olan kısmında,bu arada bulunan Feslek var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi işi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır.3 Bu işe ait muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Acılı?Kapanış Sterling 734.784—Dolar 28030 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 34.05 Belçika Fr.5.61 5.60 isveç Kjr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • Diz I motörü alınacaktır Bursa Belediyesinden Belediyemiz elektrik santrali için bir adet 1500 beygirlik Dizel motörü ile teferruatı kapalı zarfla satın alınacaktır-Bu işe ait şartnameler elektrik işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • izmir Belediye Başkanlığından Hesap İşleri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Rahmi Bey mahallesi Şehit Nevres Bey bulvarında kâin Belediyemize ait 1028 ada 16 parsel sayılı 746 metre kareden ibaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yasa iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • Ankara Jandarma Satmalına Komisyonundan Miktarı Fiatı Teminatı Kapalı zarf eksiltmesinin Cinsi Metre Krş« Lira Krş.gün ve saati Er kaput kumaşı 80000 1375 46750 00 1 Mart 1954 Pazartesi saat 15 Kışlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • IW*.S.V.1 No.u Sr.AN Kc.Ü' s*,dtesi Askeri birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile satın alın cık 120 ton nohudun 60 tonuna teklif edilen fiat amiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar 120 ton no-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve EkJtme komisyonu idari Aşağıda cinsi,miktarları,m esseseler için ayrı ayrı ve hiza Sosyal Yardım binasında topla lı şekilde ihalesi yapılacaktır:1)İsteklilerin cari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • Elektirik şebekesi yaptırılacak İNer Bankasından 1 Gaziantep Vilâyetine bağlı Kilis kasabası için 1 adet 45O Ps-takatinde Dizel elektrojen grubu satınahnacak ve A-Gelektrik şebekesinin 2.ci kısmı yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • Bayındır Devlet Hastahanesinden 1 Bayındır Devlet Hast ananesi ihtiyacı açin yağ pompalı ve her istikamete müteharrik müştemilâtıyla birlikte bir adet ameliyat masası açtfc eksiltme suretiyle satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • ISTANBUL ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER İSTİHLAK İSTİHSAL SATIŞ VE YARDIMLAŞMA KOOPERATİFİNDEN:Kooperatifimizin senelik adî toplantısı 4/3^954 günü saat 16 da Kooperatif merkezi bulunan Taksim Lamartin Cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎR TtYATROSU 21 da Dram Kısmı HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevfilc Sadııllah Heı çarşamba akşamı talebe gç-rvsk.ir.Pazartesi akpam'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de OtfiÂLt KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 to Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • siartbul Levâzı n AmirJğmden ver Sen Askerî Kıtaat İBânları As-ihtiyaç için 20 ton sığır eti kapalı zarfla 5 Mart 95* Cuma saat 16 da Kışla İzmir As-Sa-Al,Ko.da satın,alı^ çaktır.Kilosu 180 kuruş,geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • Akçaabat Be'ediye Reisliğinden 1 Kasabamız içme suyu tesisatı ıslah ettirilecektir-B^ iş 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 6082i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • Ordu.C.Müddeiumumiliğinden Ordu Cezaevi hükümlü ve tutuklularının 954 malî senesin* ait ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile 26/1/954 gününden 16/2/954 gününe kadar 21 gün müddetle eksiltmeye konul' m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • Köprüler Yapsmı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Çoruh vilâyetinde,Çoruh Yusufeli yolunda Siryal,Çoruh Şavşat yolunda îmerhav)Yusufeli Sarıgöl yolunda Hamrut)ve Borç4ta Maradit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • Dizel Generator Gurubu Alınacaktır Yalova Belediye Reisliğinden 1 150 beygir ta katında ve en çok 600 devirli akuple çalışır bir vaziyette dizel generator grubu alınacaktır.Az devirliler tercih edilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.02.1954
  • İstanbul Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 2.Nolu.Satın Alma Komisyon Başkanlığından 10 metre küp çıralı çara tahta 3 metre küp çıralı kalas 10 metre küp Karaağaç hatılı 3 metre küp yarma gürgen 50 ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8