Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • Belediyenin yeni arozözleri Ba yıHd kışm soğuğundan ag-n yanan Belediye,yas hazırlıklarına şimdiden başlamıştır.Ba cümleden olarak Avrapadan getirtilmiş olan yeni arazözle rin ilk tecrübesi yapılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • Meclis,dün sabah ve den sonra topla Içtimalarda tabiblerln hizmetleri İle İlk okul öğretmenlerinin İntibak kanunu görlişUSdU Ankara,11 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 10 da toplanarak tıp men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • Medeni Kanunda tadilât Yargıtay Başkanının riyasetinde kurulan komisyon çalınmalarını bitiriyor.Tasan Meclisin fesih kararın-dan önce müzakere edilecek Ankara 11 ANKA)Medenî Kanunumuzun tatbi katmdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • Bugün şehrimizde havanın bulutta ve puslu geçeceği,ruzgftı ların orta kuvvette eseceği sühunet derecesinin artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • New York Times gazetesi,C.H.P.nin Amerika aleyhtarı hava yaratm k istediğini bildiriyor New-York,11 ANKA)«New-York Times» gazetesi bugün baş sayfasında iki elittin üzerinden Türkiye muha* biri W.Hange
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • Devlet Reisimiz San-Franc isco'da küçük beller tarafından selâmlanır ken Celâl Bayar bu sabah kla Dallas'a gidiyor Las Vegasta bir gün kalan Devlet Reisimiz magnezyum tesislerini gezdi Las Vegas Nevad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • Dün fevkalâde bir toplantıya çağırılan f O Başvekil seçim kanununda yapılacak tadilleri izahla,"Millî irade tam bir açıklıkla tecelli edecektir„ dedi Grup,seçim tutanaklarının yüksek seçim kurulunda i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • Grupun tebliği Ankara,11 A.A.Demok rat Parti meclis grubu başkan lığından tebliğ edilmiştir:Bugün saat 17.00 de Bursa mebusu Hulusi Köymenln riya setinde fevkalâde olarak içtima eden Demokrat Parti Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • Mebus namzetleri D.P-Genel idare Kurulu adayların tesbitine çalışıyor-Katiyet kesbetmek üzere olan listelerin başında İstanbul geliyor Ankara,11 Milliyet)De tnokrat Parti Genel İdare Kuru Ju aday tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • YAHYA KEMALE PLAK VEEtLDt gaip Yahya Kemale İstanbul Hemşehrileri Cemiyeti tarafından bir plâk hediye edilmiştir-Resim.Yahya Kemali bu münasebetle yapılan toplantıda dostları arasında göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • Askerî Terfi Kanununda yapılacak değişiklik Yarbaylık ve Albaylık müddetleri değişiyor.Başarı kazananların terfi süresi kısalabilecek Ankara,11 Milliyet)Yük sek Askeri Şûra bugün de MUM Savunma Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • Molotov'un teklifi reddedildi 50 yıllık Güvenlik Palrtı talebini Batılılar kuru-sıkı bomba şeklinde tefsir etliler Berlin,11 AP)Berlin Konferansına iştirak eden Ba tali diplomatlar bugün,Molo tov tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • Cumhuriyetçi Millet Partisj faaliyete geçti Kurucu ar dün aralarında iş bölümü yaptılar,Parti başkanlığına Ahmet Ta htakıltç seçildi Ankara,11 Milliyet)Cumhuriyetçi Millet Partisi kurucuları bugün top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • M.P.li inkılâpçı Grup yeni bir i parti kurmuyor Ankara» 11 ANKA)Millet Partisi hakkında Sulîı-Oeza Mahkemesince verilea UaV:ı karan hasebiyle» inkılâpçı grup tarafından yeni bir parti kurulacağı şayia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • w-MAĞAZA HIRSIZLARI Bir müddetten beri Beyoğİunda muhtelif mağazalardan eşya çaLın îbrahim Turgut.Mehuır.i Pertil ve Şevket Turan adlarında Üç sabıkalı,polis tarafından yakalanmıştır-Resimde,mağaza hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • Bir Kahire haberine göre Mısırın yeni Büyükelçisini kabul etmedik Cini.Necip hükümetinin» ikinci notamızı da tevil yoluyla cevaplandıracağı bildiriliyor Kahire 11 T.H.A.Mı sır siyasî çevreleri,Mısır h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • Acı bir kayıp Muvaffak İsmen vefat etti Memleketimizin tanınmış ve kıymetli bankacılarından,Türkiye iş Bankası Umum Müdürü Muvaffak Işmen u-2un süren bir hastalığı m Lite akip hakkın rahmetine ka vuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • Başvekilin beyanatı Adnan Menderes DP-Gmpunun secimler hakkında aldığı karar üzerine beyanatta bulundu Ankara.11 AA)Demokrat Parti Meclis Grupuatüı bugünkü içtimamda 954 edimlerinin 2 Mayıs Pazar Üfün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • İç istikraz tahvilleri Maliye Vekili 125 milyonluk tahvillerin 90 milyonunun hususi ellere intikal ettiğini bildirdi Ankara,11 A.Â.125 mü yon liralık 5 faizli 1953 istik razı tahvillerinin tamamen sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1954
  • SABIKALI EROİNCİ YA-KALANDİ Emniyet ikinci Şube Kaçakçılık Masası memurları dün sabah sabıkalı eroincilerden Şevket Dalgakıranın Üsküdardaki evine ânî bir baskın yaparak,külliyetli miktarda eroinle er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.02.1954
  • TAKVİMDEN PA YAPRAK Altın liğende karpuz kabuğu Bir mecmuada okudum:Keman virtüözü «Paganini» nin İtaly an?n «Cenova» Bele diye sarayında mühürlü bir câmekânda muhafaza edil' inekte olan meşhur kemanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • KISA HABFRIFR Mihî Eğitim Müdürü Hay rullah örs dün beraberinde özel EgfjUm Müdür Yardımcısı Cavit Güraan ve İlköğretim Tef t iş Şefi Muslihittin Ûkyay bulun cluğu halde Yakacık Yetiştirme Yurdu ile K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • tf}f.12 Şubat 1*54 Kb.8 âhır 30 Ocak M Cuma 1389 j VAKİ rr vasati njkMi j Güne öğle 9 7.00 12.28 1.22 j 6 50 îk;nd î 15.19 9.40 AJtsa m 17.38 12 00 1 Yat3i 19.09 1.32 îrasai fc 5.20 11.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • KONURE Istanbul Türk Ocaa!ilk senelik umumi heyet top13* tısı 14 şu»bat pazar glimi s*a 14 de Aksaraydakı merkez bi*-sında yıapnaeaktır.BALO Demokrat Parti ÎJ idare rulu tarafından 15 şubat cuma1"' te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN Hakkın rahmetine intik»' eden Umum Müdürümüz MUVAFFAK İŞMEN'in cenaze merasimi münasebeti/le Bankamızın îstanbuldaki bi' lûmum şube.ajans ve bürola' rı bugün saat 12 den 17 P ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • Yaşlı bir kadın tehlike^ surette yandı Kartalda fecî bir hâdise ol muş ve ihıiyar bir kadın teb likeü surette yanmıştır.Bu semtte Kördere soka' ğmda 37 numarada oturan Hatice Başaran adında 80 yâ şmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • israil memleketimi»**11 israil ile memleketimiz a" rasmdaki ticarî münasebet lerde devamlı bir inkişaf mü şahede olunmak tadır.Bu arada israil,Türkiye' den,yeniden pamuk ve buğ day mubayaa etmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • Polisi dövmek isteyen mahkûm Dün bir mahkûm Adî iyede aleyhine şahadette bulunan annesi ile bir polis memuru" nu aöviiL-ye yeltenmişin-Esrar satmak ve içmekten sanık Kasımpaşada oturan ismail Satan ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • Beyaz kadın.ticaret Yazan:Bedirhan ÇINAR Tefrika No-4 Geleceklerini sanmam kimbilir nerede sızdılar Bırakın gitsinler,dedik.Hamile oldukları için kendilerine biraz kolaylık göstermek lâzım.Bahusus pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • 3 zrr:ısrr~-p-7^^m.r^ TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN:MUVAFFAK İŞMEN't KAYBETTİK istinaf Müddeiumumilerinden merhum Cevdet Be-3rin mahdumu Bankamız Umum Müdürü MUVAFFAK İSMEN uzun süren bir hastalığı müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • Bir aile faciası Sinırlt bir kadın,kocasını keserle ağır surette yara* ıyarak kaçtı Evvelki gece Kasımpaşa senıtmi heyecana düşüren bir aiue kavgası olmuştur.Eu şeraitte,Paşab Hüseyin sokağ-üda 19 say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • Çimento f iatları yeniden yüksckniye başladı Çimento f.atlarında yeniden bir yükselme başlamış tır.Geçen hafta sonuna kadar torbası 4oÜ kuruştan satılan Çimento,haien menşelne gö re 500-520 kuruştan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • Akdeniz ve Karadcnizdeki fırtına dün hafif İdi Bir müddetten beri Akde-niz ve Karadenizde hüküm süren şiddetli fırtına dün ha fifiemiş ve gemiler normal seferlerine başlamışlardır.Diğer taraftan evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • Odun ve kömür tevzii hızla devam ediyor Dün de muhtar i?vasıtalarla ş$hri?niz& odun ve kok kö urü getirilûi Şehrimizdeki mahrukat sı Beyoğlu,3 kamyonu Beşikkmtısım önlemek makaadıyie yapılan çalışmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • Yavrukurtlara işaret ve rütbe verilecek "Yavrukurt eğitimi görmüş öğrencilerin terfileri için bir müddetten beri devam eden imtihanlar dün neticelenmiştirimtihanlarda başarı gösteren yavrukurtlann yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • Odunu 14 kuruştan satarken suçüstü 3rakalandı Fatihte Salma Tomruk ma hailesinde 7 numarada kömürcülük yapan Ahmet işleyen adında biri,odunun kilo sunu 14 kuruştan satarken suçüstü yakalanmıştır.Suçlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • ingiltere bizden kül Iiyetld miktarda tütün alacak Karadeniz ve Marmara iü tün piyasalarının açıh.şına ait hazırlıklar sona ermiştir.Her iki piyasa yalanda fa aliyete geçecektir.Diğer taraftan alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • Ahmet Tevfik Pasa bugün anıîiyor Büyük deviet adamların dan son Sadrazam Kırımlı Ahmet Tevİik Paşanın 110 uncu doğum yıldönümü mü* nasebet.yle Kırım Türk Kültür Derneğinin tertip ettiği anma töreni bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • Tanzim satışları için yeniden portakal geldi Belediye tanzim satışları için yeni bir parti portakal getirtmiştir.Bu portakallar 50 kuruştan Mısırçarşısındaki tanzim satış mahallinde satışa çıkarılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • Türk Romen ticareti Her iki Memleket arasında imzalanan anlaşma meriyete girdi Romanya hükümeti île mem lekecimiz arasında son defa imzalanan geçici ticaret aa laşmasına ait protokol dün ilgililere te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • HALKİN SESİ Bir teklif J&dM Şişli Osmanbey Halaskar Gazi oaddesinde oturan okuyucumuz Mehmet Nizaınettin Drsoy'dan aldığımız bir mektupta;otobüs ve tramvay duraklannn konul,muş olan çöp «sepetlerinin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • yazımızda da bir neb ze temas ettiğimiz gibd bezerî kıymet hükümıeri mütemadiyen değişiyor.XDC uncu asrm ikinci yar.sma kadar insanlar acaibi seb'ai âlem)veya dun yanın yedi harikası)ded;gımİ3 şeyHere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.02.1954
  • p L 5 T 1t Feriköyde Avukat caddesin de 153 numarada oturan Mithat Keskin adında bir marangozun 300 Unas,henüz hüviyeti tesbit edilemiyen biri tarafından dolan «fanlnuştır,Suçlu aranmaktadır.•fr Sama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Siyasî icmal BtrSInde so.ı günlsr Berlin Konferansı beklenen seyrini riyazi bir intizamla takip etmektedir.Artık Almanyalım birleştirilmesi,Avusturya sulhu,hattâ Çinin büyüklüğünü müştereken ietva ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Otomobillerdeki benzin sarfiyatı azaltılıyor Londra,11 Nafen)ingiliz otomobil fabrikalarmdaki eksperler,otomobillerde benzin sarfiyatını yarı yarıya azaltacak son derece orijinal bir sistem üzerinde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Türkiye BANKASI 1.500.000 Liralık Plânın ilk İki Çekilişi:1 MART:Bahçeli 3 Ev Çeşitli Para İkramiyeleri 3 MAYIS Bahçeli 3 Ev 150 Liralık Bir Küçük Carî Hesap Açtırınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Makbul görülen bir boşanma sebebi Detroit,11 AA.Dün,mahkeme Detroit'li genç bir kadının ileri sürdüğü sebebi kabul ederek,boşanma kararı Vertmiştir-Kadının mahkemece makbul görülen ve boşanma talebine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Amerika'da artan kahve Hatları kontrol edilecek Washington,11 AP)Ayan meclisi hükümete kahve üzerindeki spekülâsyonları ve ileride yapılacak kahve ticaretini kontrol salâhiyeti veren kanunu kabul etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Waddington'un sesi gırtlağın dan güçlükle çıkıyormuş gibi kısılmış ve hafiflemişti:Teşekkür ederim yavrum,•dedi,teşekkür ederim-Madame Waddington ise bir fikri sabit halinde:Ön hissine takılmış,onu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Libya'da kurulacak askerî üsler Bu hususta Libya ile Amerika arasında yapılmakta olan müzakerelerden İngiltere haberdar ediliyor Londra,11 A.A.tngiliz yetkili mahfillerinde beyan edil diğüıe göre,Liby
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Can sıkıntısı çeken goril Ziyaretçisiz kalan Londra hayvanat bahçesinin gorili sıkıntıdan ölmek üzere Londra,11 Nafen)Lon dra hayvanat bahçesinde bula na binlerce çeşit ç^şit ayvan a-¦rasmda en kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Zelzele korkusu Guatemala'da,üstüste olan küçük zelzelelerden sonra büyük bir zelzeleden korkan halk geceyi sokaklarda geçirdi Guatemala,1] lA.Son 48 saatte hissedilen 200 den fazla külçük zelzeled?n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Eisenhower'i tehdit eden şoför tevkif edildi Philadelphia,11 A.A-Beyaz Saraya yazdığı bir tehdit mektubuyla Başkan.Eisenhowerin hayatını tehdit etmiş olan t;aksi şoförü 32 yağında Max Za'lles dün tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Errol hapsi İsteniyor Los Angeles,11 AP)Aktör Errol eski karısı Nora Eddington'un avrükatı Halın çocuıklaraia bakmadığı için hapsedilmesini istiyeceğini söylemiştir-Avukat aktörün mahkemece tesbit etü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Bıçaklanan Amerikan romancısının kaatili yakalandı New-York,11 AP)Savcılıktan bildirildiğine göre geçen gün apartımanında üçüncü karısı ile beraber bıçaklanmış bir vaziyette bulunan Amerikanın 30 sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Uçağı birbirine katan pars Miami.11 Nafen)Güney Aanerikadan Birleşik Amerİkada Floridaya uçakla getirilmekte olan bir Pars,kafesini kırmaya muvaffak olarak dışarıya çıkmış ve mürettebata hücum etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Kısa harisi haberler AMERİKA ¦fr Dış faaliyetler idaresi tara findan büdirildigine göre,Ajmerikanuı 5 milyon dolar kıymetin de zirai istihsal fazlası Finlan diyaya satılmıştır^ KANADA Kanadada uranyom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Sovyetlerle İtalya arasında film ticareti Moskova»' 11 AA.italya ve Sovyet film i'hracat müesseseleri-arasında 29 Ocakta Moskovada bir anlaşma imzalandığı anlaşılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • lau Maularla heyecanlı bir muharebe Tek basma.20 tethigçlye kargı koyan bir genç savaşı kazanmaya muvaffak oldu Nairobi,11 AA.20 ki silik bir tethişçi grupu salıy* çarşambaya bağhyan gece,Nairobi'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Irak Suriye ihtilâfı resmen açığa vuruldu Suriye parlâmentosunun gizli toplantısında İki devlet arasındaki ihti âfın sebepleri fzah edildi Şam,11 AP)Suriye ve Irak münasebetlerinde Ibir soguklugun mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • İKTİBAS rest Ernest emingvaym son macerası Hemingway'in üçüncü karısı,kendisi gibi înafç va karakter sahibi bir kadın olduğundan,anlaşamadılar,bağdaşamadılar ve ayrıldılar.Hemingway'in üçüncü karısı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • Bîr pul 10 bin liraya müşteri buldu Londra,11 Nafen)1849 yılında Bermuda'da basılmış bir pul.dün bir mezatta tahminen 10 000 Türk lirasına satılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1954
  • FIKRA Acemi şoförler TAKIR Bl/GRA iki ay kadar önce yazılmış bir okuyucu mektubu eiimize yeni geçti.Daha ziyade bir şikâyet» bir ikaz mahiyeti taşımakta olan bu mektup da «Acemi şoförler» başlığını ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.02.1954
  • Hazreti Muhammed fakirliği dol ay isiyle evlenemiyordu Hazreti Hatice:"Muhammed cok hoşuna gider,hakkında hayırlı bîr iş de düşünüyorum.Lâkân bu,sonraki iş.Şimdi kendisini çağırın,g3İsin„ dedi rin dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1954
  • Bir müddetten beri Amerikanın doğu bölgelerinde bulunan Celâl Bayat iki gün önce Hollywood a gitmiş ve orada beyaz perdenin meşhurları île tanışmıştır,Bayar dün gece buradan Las Vegas'a gitmiş ve tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1954
  • Jean P tars,İtalya'da bir film çevirecek Jean Peters,bu HoIIywood'un ele avuca sığmaz yakıcı güzellikteki kızı,diğer pek çok Amerikan artist.g»b,İta ya'da bir film çevirecektir-Mev/uunu İknci Cihan Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.02.1954
  • arın ma sonra hastana n ması lazım m:Ek defa İspanyolların tatbik ettiği bu usu!yavaş yavaş tıbbî müdahalelerin tuzumu belîrtmesiyle revaç bulmakta Güney Amerikada maçın haftaymında oyuncuların ciğerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1954
  • Fransa" Belçika aracında çıkan basketbol ihtilâfı Brüksel.11 SHA)Fransa ile Belçika arasında kesilmiş bulunan basketbol münasebetlerinin yeniden dostane bir şekilde teessüsü için temaslara geçilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1954
  • Montevideo futbol turnuvası devam ediyor Montevideo.11 A-A.Montevideo futbol turnuvasına dün de devam edilmiştir-Montevideo'nun Naclonal takımı ile Rio de Janeiro'nun Fiuminenose takımının karşılaşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1954
  • Tenisçi Stelyoya kurtlar hifcum etti Atina.11 SHA)îatanbulda yapılan bütün enternasyonal tenis turnuvalarına iştirak eden ve tenis-meraklıları tarafından gayet yakinen tanınan Yunanistan şampiyonu Ste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1954
  • Profesyonel küme lig maçları bir ay tehir edildi Profesyonel küfrrıe ^naçları martın 14 üne kadar Futbol Fe derasyonunca resmen tehir edilmiştir Kulüplerin Federasyonla yaptığı anlaşmaya göre,mlıll ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1954
  • Basketbol ligi gol krallığı Basketbol liglerinin 4 üncü haftaat sonunda en çok sayı yapan oyuncular aşagıdaki sırayı takip etmekte dirler:1 Yalçın Granit GS.93 2 Güney Ülmen Md.67 3 Sacit Seldüz EB.66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1954
  • Basketbol milli takımımıza en fazîa oyuncuyu veren Galatasaray ve Fenerbahçe takımlan yann Icendİ renkleri için sportmence mücadele edecekler Bakalım bu çetin maçı hangisi kazanacak Basketbol liginin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1954
  • TÜRKİYE VlGOSIAVYA GENC MİLLİ TAKIMLAR M A* Ç I Türkiye Yugoslavya genç milli takımlar futbol maçı 9 ma yista Ankara'da yapılacaktır.A.Â.BELGRAD'DA YAPILACAK GENÇ TAKIMLAR ŞAMPİYONASI 2 ekimde Belgrad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1954
  • milli takımının yapacağı maçlar Londra.11 SHA)İngiliz A)millî futbol takımının 16 Mayısta Belgratta Yugoslavya Hle.23 Mayısta da Budapeştede Macaristan millî takımlarıyla karşılaşması kararlaştırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1954
  • Mısır ve Macaristan millî futbol karşılaşması Kahire,11 SHA)Dünya kupası futbol maçları için ha zırlanmak üzere Mısıra galmiş bulunan Maaar millî futbcpı takimi yarın Mısır millî takimiy le bir karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1954
  • Bülent Esef hcsta Ferrara.11 SHA Hasta olduğu için g^çen Pazar günü Sampdoria'ya karşı oynayamıyan Spal'li Bülend,rahatsızlığı devam ettiği için.fcm hafta da takımdaki yerini alamıyacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1954
  • En fazla dayağı yine hakemler yed üer Bogota Kolombiya 11 SHA)Burada yapılan bir bisiklet yanşj finaıinde halk po üs ve jandarma kordonunu yararak finalistlere doğru koşmuş ve bu yüzdan ortalık hayli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.02.1954
  • Arada Sırada anakkale temeli Hisarlık burnunda inşa ecıleçek Âsîde,kahra* mantık destanının vatan topraklarında yiiksaien bir sembolü olacaktır Sene 1915.On beş yirmi kişilik bir müfreze,başlarında Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1954
  • Arkadaşlarınız da bu fikirdeler mi' Başkomîser Üanıei'm de intihara inanmadığını zan nediyorum.Dün sorgu hâki mine giderek doktor Gend* reaunun raporu ve ikinci bir otopsi hakkındaki düşüncele rini so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1954
  • Hindistanda yeni bir Kurt Çocuk yakalandı Hindistandan gıeJen ajans ha Derleri.Ceylân çocuktan sonna bir de kurt delikanlının medeniyet alemine karıştığını bildir mektedir Sır Philip adıada bir doktor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1954
  • DENİZLE Tarihi Roman Yazan:Kemal SAMANCIGÎI,Ali,dişlerini gıcırdata,gıcırdata yine bir ruh bocalaması içine düştü.Ama iyilik tarafı hâkimdi 45 Resul de bahsetmezdi,ben seni istemeğe kalkışın ca.Kim bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1954
  • Bir eroinci 1 yıl hapse ve 2 yıl sürgüne mahkûm o Mu Cezaevine eroin sokar keıt suçüstü yakalanan Enver Ya şilbas adında birinin.Birinci Âğırceza Mahkemesinde ya*pılan duruşması dün sona etmistir.Enve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1954
  • Tentürdiyot içerek intihara teşebbüs etti Balatta Püskülcü sokağıu da 38 numarada oturan ismet adında bir kadın,dostu Nuri Sarı ile yaptığı münakaşaya üzülerek,tentürdiyot içmeM suretile intihara teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1954
  • Tanzim yerlerinde zeytinyağı nın kilosu 270 kuruş Tanzim satışları için izmir den Belediye enirine yeni b$ parli zeytinyağı daha gönde* rümiştir.Bu yağların satışına;yarın' sabahtan itibaren baş?lanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1954
  • Bir Eğitim mütehassısı geliyor Millî Eğitim Vekâleti tarafından memleketimize da •vet edilen Eğitim mütehassı sı Dr.Otto Mathiasen yarın uçakla Viyanadan şehrimize gelecektir.Dr.Otto Mathiasen şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1954
  • ithalâtçılar sınıf andırılmıyor Ekonomi ve Ticaret Vekâhalâtçılarm eski ve yeni diye ¦leti dış ticaret içiminde it",sınıflandırılması hususunu resmen kaldırmış ve durumu dün alâkalılara bildirmiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1954
  • Kahve liutlfcrmda istikrar temin edilemedi Kahve fiatlannda-alınan bütün tedbirlere rağmen is "j tikrar temin edilememiştir.Perakende fiatlar son iki gün içinde tekrar fırlamıştıriddiaya göre toptancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4İ 5 6 7 6 9 1 to 11 mm i 121 Soldan sağa 1 îçine mızrak sığmaz;Bir deniz.2 Birdenbire;Yavru layacak hâle gelmiş.3 Bir ayakkabı;Bestelenmiş ve pek çoğu berbat şeyler o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • D.P.Grupu seçimlerle ilgili kararlar aldı Baş tarafı birincide)Büyük Millet Meclisinde olduğunu» halbuki bu salâhiyetin lYiiksek Seçim Kumluna verilmesinde bir mahzur bulunmadığını belirterek:«Anayasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • Kasım paşa cinayetinin duruşması iHin dinlenen iki şahit» cinayetin siyasî sebeplere dayandığını ileri sürdüler Bayram KaçemLk adında bir Arnavudu Kasimpaşada pusuya düşürerek tabancayla öldürmek ten.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • Gökay'ın temasları Evvelki gün Başvekile Istanbula ait meseleler hakkın da dzahat veren Gökay^bu €ün de şehrin imarı îte diğer ^ühim mevzular hakkında Vekillerle görüşmelerine detain etmiştir.Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • Elektrik kontağı yangına sebebiyet verdi Bakırköyde Demirkapı caddesinde 2 numaralı iplik fabrikasında,elektrik dina m osunun kontak yapması ne ticesinde yangın çıkmış ve büyümesine meydan verilme den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • Fare sütiyle kenser U dawisi Nev York *1 ANKA)Umumiyetle kadınlarda bulu nan göğüs kanserinin tedavi si için fare sütü kullanılmak tadır.Elde edilmesi çok güç olan bu sütün litresi on bin dolar dır.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • Kızıl orduda harb hazırlığı Komünist Partisi bir tebliğ neşrederek mütecavize karşı ordunun geKştiriluiğinî bildütii Londra 11 AP)Sov yetler Birliği Komünist Partisi dün yeni bir harbe mani oimak ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • Melius j namzetleri JJaştarafT birincide)Dışişleri Vekili Profesör Fuat Köprülünün önümüzdeki seçim lerde nıaımzetliklerini Istanbuldan koyacakları öğrenilmiştir.Istanbul listesinde yer alacaklar aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • Bir Kahire haberine göre Baştaraf:birincide)Büyükelçisi olarak" Avukat Ahmet Remziyi göndermek istediklerinden Türk llükû metini haberdar etmişler ve bu şahıs için agreman istemiş lerdir.Fakat Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • Bayar uçakla bu sabah Dallas'a gidiyor Baştarafı birincide)magnezyum madenlerini gezecektir-Bayar,Las Vegas'a varışında Nevada Demokrat Senatörü Pat McCarran ve eşi tarafından karşılanmıştır.Bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • Başvekili] I Baştarafı birincide)954 seçimleri tarihinin kararlaştığı anda her şeyden önce büyük bir hulûs ile ifade etmek istediğim bir temenni vardır ki o da önümüzdeki seçimlerin milletimiz için h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • Ml" M I 3 föfV^a» frıisi Iff öieden sonra toaland Baştarafı birincide)ederek kaldırılması yoluna gidilmesini istedi-Neticede,mahrumiyet bölgelerine gidecek olan doktorlara tazminat verilmesini derpiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • Cumhuriyetçi Millet Partisi faaliyete geçti Baştarafı birincide)Uşak,11 ANKA)Cumhuriyetçi Miilet Partisinin bugün ilk şubesi şehrimizde açılmıştır^ Bu maksatla,faaliyete geçen müteşebbisler,aralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • Medenî kanunda tadilât Baştarafı b?r?ncM«)olan maddeler üzerindeki incelemelerini bitirmiş ve ai!e hukuku üzerindik-çalışmalarmı da hayli ilerletmiştir.Kanun,Meclis fesih karsan vermeden önce hc.7jr!a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • C.H.P.nin Petrol kanununa muhalefeti ve Amerika Başforafı birincide)«Başta Kasım Gülek ve Nihal Erim olmak üzere Halk Partisi ileri gelenleri,gerek petrol tasarısına ve girek yabancı sermaye celbi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • Askerî Terfi kanununda yapılan o İIİK Baş ta rafı birincide detlerinin yarısı asgari bekleme müddeti olanak kabul edilmiş ve beki e m 2 müddeti G)yıl oları rütbelerde asgarî müddeti doldu rarak üstün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • Muvaffak İsmen vefat etti Bııştarafı birincide)Muvaffak Işmen 1316 sene sinde Islan bulda dünyaya sel iniştir.Gaiatasaı*ay Lisetü" den 1917 sensinde V^yanaya giderek)Ticaret Akademisin de tahsilini ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • "o'olov'un teklifi reddedildi Baştarafı birincide)dan uzaklaştırılması,Avrupa nın güvenliği ile ilgili meşe elerde kızıl Çine müşahit)sıfaüyle yer verilmesi derpiş edilmiştir.Batılı d'plomatîar teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • İç istikraz tahvilleri Baştaral* birincide)iktidarımız zaman.nda ilk d;fa olarak 60 mnyon hralik başa baş ve 5 faizli tahviller 1952 senesinde satışa arzolunmuş v o tarihte de muhterem halkım:zın mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1954
  • M.P.ii inkılâpçı grup yeni bir parti kurmuyor Bagtarafı birincide)kendisine müracaat eden Ankara Ajansı muhabirine Giresun mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu grup adına ğu beyanatta bulunmuş bur:«Millet Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açuüş ve program 13.00 Haberler 13.15 Caz mü tağı Pl)13.30 Şarkılar Oku yanlar:Ayten Arık&n Haşim İnal 14.00 Opera ve operatler den parçaiar Pl)14.20 Şar kılar Okuyan:Mustafa Kovan Cı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • İstanbul Belediyesi İlânları Tapkapı Davutpaşa asfaltı üzerinde Mithatpaşa Çiftliğinin sanayi bölgesi olarak Bayındırlık Vekâletince tasdik edildiği ilân olunur-1754)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 no İti Sa,Af,Ko,Bask,dan As.birlik ihtiyacı için Ankasrada gösterilecek yere teslim edilerek monte edilmek şartiyle bir adet vinç kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 100000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden Kimya mühendisi inşaat mühendis veya fen memuru,makine ve elektrik fen memuru,konstrüktör ressam,Almanca mütercimi,sıtma savaş doktoru» eczacı» hemşir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Bandırma Tekel Müdürlüğünden 1 Bandırma şehir içinde bir sene müddetle yapılacak tahminen 8000 ton Tekele tâbi mevat ve eşya ile yaprak tütün,maden kömürü,levazım ve boş kapların nakliyatı 15 gün müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi S Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akçam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • A Done şart!'j rı Lr.Kr.Senelik 42 00 Altt aylüc 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 jçûcnebi mem^ketlere iki mislidir.Upi\şartlar* 2 ve 3 üncü sayîa sarıl.4 T.L.7 ve 8 inoi sayfa sıuU.2,50 T.L.Hânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • ZAYİ Tıp Fakültesinden 1953 1954 ders yılında aldığım şebekemi kaybettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-306 Hadi Al-Tai Sömestr 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ OIM&I,Dahiliye Müt^haama* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de harta Kabul eder.İstanbul Divan* yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Yozgct Devlet Hastanesinden Miktarı Fiatı Tnten %7.5 teminaü Erzakın cinsi Kilo Gr.Lira Krş.Lir» Krş.Lira Krş.Koyun eti.15000 000 2 50 37500 00 2812 50 Kapalı zarf uaulîyte HastahanenAn yukarıda cins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • TOPLANTIYA DAVET «istanbul yoğurt,peynir,tuzsuz tereyağı âmilleri meslekî yardımlaşma cemiyeti» senelik umumî heyet toplantısı sureti âdiyede 24 Şubat 1954 Çarşamba günü saat 15 te İstanbul Balıkpazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • M A K S t M Bu alcşam Saat 21 de C 1 B A L t KARAKOLU mmartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEIIiIt TtYATROSU ««at.21 d« Dram Kısmı HEK ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zarı)Piyfa 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevfik Sad u İlah Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • i ambiyo ve esnam Rupunift Acılı?Kapanı» Sterling 734 784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 54.03 Belçika Fr!5.61 5.60 İsveç K* 54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 78.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi için beş tonluk uzun şafce 150 pue takviyeli ve üzerice inğa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi.ayakta 10 kişi ceman 40 kişiyi alabilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Hesap îğîeri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Rahmi Bey mahallesi Şehit Nevres Bey bulvarında kâin Belediyemize ait 1028 ada 16 parsel sayılı 746 metre kareden ibaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Üsküdar As.Şubesi Bşk.dan:1953 yılı tütün ikramiyeleri tevziatına 16 Şubat 954 günü başlanacak ve 30 Haziran 954 günü akşamına kadar devam edecektir-Her haftanın Salı günleri malûl Sb-ve Er.Perşembe g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • TURAN TÜTÜNCÜLÜK TÜRK ANONİM Şirketinden;Şirketimizin Hissedarlar Umumî heyeti 17 Mart 1954 ta* rihine müsadif Çarşamba günü saat 15 te.Beyoğlu» Meşrutiyet Caddesi 40 numarada kâin Şirket merkezinde â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • ORTAŞARK TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN:Şirketimizin Hissedarlar Umumaî Heyeti 24 Mart 1954 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 te,Beyoğlu,Meşrutiyet Caddesi 40 numarada kâin Şirket merkezinde âdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Eski Asansör Satılacaktır I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 5.000-lira olan Metro handan sökülen eski asansör 25/2/1954 Perşembe günü saat 10 da pazarUk suretiyle satılacaktır-2 Muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Çorlu Belediye Reisliğinden Belediye elektiik santralı senelik ihtiyacı için 180 ton motorin ile 5 ton makine yağı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur-Motorinin beher kilosunun muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Kuzu satışı Lüleburgaz Türkgaidî Devlet Üretme Çift iği Itâüdüriüğünden 1 Çiftliğimizde yetiştirilen 400 baş kıvırcık kuzu canlı kilolar halinde 19 Şubat 1954 Cuma günü saat 14 te çiftlik ioare binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır İler B.nkassndan t 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi işi yaptırılacaktır.2 Tesisin iğler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır 3 Bu işe ait muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Tazı toloi:Ut fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk BEMIRTAŞ.EaaücfcP yer:Nuri AKÇA Matbflaoı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • 6 adet usta taharci alınacaktır Sümerbank Bakırköy pamuklu Sanayi' Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemiz işletmesinde istihdam edilmek ü^ 16 35 yaşları araşırsa denem© iki 6 usta taharci 1&B&& alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Silâhtarağa Elektrik Fadrikasmdaki Eski 2 No;Lu AEG Markalı Turbo Alternator Gurubu Satılacaktır.I.E.T.T.İsletmesinden s 1 Muhammen fiati 100-000 lira olan Silüıtarağa Elek" trık Fabrikasında mevcut,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • Teklif alma ilânı şçi evleri yaptırılacak SUmerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi MüdlErGUğilnden 1 Müessesemizce Nazilli fabrikamız sahasında yaptırılacak üç muhtelif tipte-228 adet işçi evi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.02.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As-ihtiyaç için aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 22 Şubat 954 Pazartesi saat 15 te Merzifon As.Sa-Al-Ko-da kapalı zarfla satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8