Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • Almanyada karışıklık Doğu Almanyalılar kızılları,serbest seçimi t r kabul edilmezse isyan ederiz şeklinde tehdit ediyor Berlin,8 Nafen)Kc nıünistlerin bütün tekziplerine ragmen,Doğu Aknanya da gerginl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • Buhranlı günler yaşayan Suriye Reisicumhuru Çiçekli Suriye'de yeni bîr isyan çıktı Askerî birliklerle çarpışan 4 bin dürzi dağlara çekildi Londra,8 Radyo)Suriye den gelen habeıleden anlaşldığına göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • Seçimlerle alâkalı çalışmalar hızlandı D.P.Meclis Grupu buglln Seçim Kanunund ı yapılacak tadı.âtı müzakere edecek.C.H.P.Kurultayı da şubat sonunda toplanacak Ankara» 8 Milliyet)Başvekil Adnan Mendere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • İÜ Dun kömür almaya mova ffak olanlar mtttebessim evlerine gidiyorlar ve kömür getirtiliyor Dün şehrimize civar yon oduı,10 kamy Dün Şileden askerî vasıta larla şehrimize 20 kamyon odün ile 10 kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • fcft.DANADA BAŞVEKİLİ LONDRA'DA Kanada Baçveu Louis St-Laurent uçakla d iinya seyahatine çıkmış ve ilk Jarak Iogiltereye uğramıştır.Resim.Kanada Başvekilini Sir "»luston.Churchill ile birlikte gösterm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • Bir boşanma dâvasında ortaya atılan iddia Nihal isminde bir kadın dok to i olan kocasının kürtaj yaptığını ihbar etti Bir yıl evvel kürtaj yaptığiddi'asiyle evinde cürmümeşhut yapılar.Doktor Vasili Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • İtalya bir Başvekil bulabildi Eski İrisleri Veklllerftıden Sicilyalı diplomat Mario Scelba* hükümeti kurmayı kabul etti Roma» 8 AP)Sicilyalı devlet adamı ve sabık içişleri Vekili Mario Scelba,Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • Yeni partinin hazırlığı dün de tamamlanamadı Yeni partiye Muştala Kentli ve N,Ardıç oğlu alınmıyor Ankara,S Milliyet)Bugün njsmî müracaatta bulunma lan beklenen Cumhuriyetçi' Millet Partisi kutucuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • Edvin'fn Emniyette parmak izi alınırken Almanyada esrar satarken yakalanan Edvin dün geldi iki buçuk sane ik hapis cezasını dolduran fstaıbullu tacir nasıl yakalandığını anlattı 1951 yılının ağustos a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • Kapitalist sigaralar da varmış Viyana» 8 AA)Zabaf Fjusag adında komünist bir Macar gazetes demir perde gerisi okuyucularına hitaben neşrettiği bir yazıda «ciğer kanserinin ancak kapitalist si* garalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • Çamura saplanan dev uşak Evvelki gün İngilterede ucuz atlatılan bir kaza olmuş ve 800 bin liralık bir Gloucestershire uçağı Thames nehrinde çamurlara saplanmıştır Kaaa sırasında uçakta bulunan 14 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • Harcırah kanununda yevmiyeler Ankara» 8 ANKA)Dün esaslarını bildirdiğimiz yeni Harcirah Kanunu tasarısının sonuna eklenen-bir cetvel ile her memurun alacağı yevmiyeler gösteıilmis.bulunmaktadır* Buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • Meclisin dünkü toplantısı Ankara 8 Milliyet)Meclis bugün saat 15 de Reis Vekillerinden Muzaffer Kurbanoğlunun başkanlığın* da toplandı.Mebusların yol* luklarının 1 martta verilmesi ne dair kanun tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • r Türk basınının etim ziyaı Abidin Dover?dün kaybettik Bir kalp krizi neticesi hayata gözlerini yuman arkadaşımızın cenazesi yarın kaldırılacak Bir müddettenbexi raıhat-J sız bulunan eski ve çok değer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • Türk Gök'ü manevraları dün başladı Tatbikatın ilk gününde atom bombası desteği istendi Adana,8 A.A.Millî Sar vunma Temsil Bürosundan bil» dirilmiştir:Adama/İskenderun bölgesin dia tasarlanan «Turkish
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • Berlin konferansının ilk gizli içtimai dün başladı Dörtler,Avusturya hükümeti temsilcilerini sulh anlaşmasını görüşmek üzere Beriine davet etti Berlin 8 A*A)Dört Büyük Devlet Dışişleri Vekilleri iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • tfugün şehrimizde havanm çoh bulutla ve muhtemelen yağmur Iıı geçeceği,rüzgarlaırn poyraz dan eseceği sühunet derecesinin değişmiyeceği zannedilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • Celâl Bayar Los Angeles'e hareket etti Kore yaralılarının tedavi edildiği hastahaneyi ziyaret eden Reisicumhurumuz kahramanlara âcil ş't'a temennisinde bulundu San Fransisco 8 A.A.Türkiye Reisicumhuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1954
  • Say Francisco'da mühim bir nutuk söyliyen yar,Türkiyedeki anmayı izah etti i^—Q| Hususî teşebbüs ve kapitalizmin iflâs ettiğini,yegâne çarenin komünizm olduğunu iddia eden propagandayı Türkiye fiilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.02.1954
  • bpwo# Köoiii iror^iH I*.iB^%iğ%^0J Yazan:Kedirhan ÇINAÎİ Tefrika No.1 Salonun Eı ketesi vazifesini yapmış ekibin geldiğini bildirmişti Bir "jeep,arabası,gelip Tepe'başırun ara sokaklarından birinde du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Havagazinden zehirlenen biri hastahanede öidii Fatihte Yusuf Ziya Paşa sokağında 2ü numaraad otu raıı Hüseyin Uçansu adında biri,dört gün evvti havagazinden zehirlenmiş ve Cer ralıpaşa Hastahanesine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Tekel Bira Fabrikası Müdürü değişti istanbul Tekel bira fabrikası müdürü Besalet Ersaah üe rumyager Nurettin B rk vazifelerinden alınmış ve Mü düriüğe Ali Akat,Kimyager lige de Gani Demirkan tayın edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Pendik Kadıköy otobüsün de rezalet çıkaran sarhoş Arif Erkan adında biri,Pendıkten Kau^öye gelmek te olan ob'2 plâkalı otobüstesarhoş olarak,rezalet çıkar mış ve bu arada yolculardan okuyucu Şadan Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Kars ve Rize şilepleri umanımıza ge»yox Denizlerde hüküm süren fırtınanın hafiflemesi üzerine muhtelif yerlerde bulunan Demzcıiik Bankası gemneri,limanımıza geuneye rî.şıamış lardırbu arada,Kars şileb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Dün 183 çiftçiye toprak tevzi edildi Bakırköy kazasının Yeşil" köy nahiyesine bağlı Safra köyünde az veya hiç arazisi olmayan 1Ü3 çiftçi vatanda şa diın toprak tevzii yapılmış ye kendilerine tapuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Kızılay Üniversiteli gençlere yardım ediyor Kızılay istanbul temsilcili ği taralından yarın Fatih medreselerinde oturan yok sul 80 Üniversiteli öğrenciyi giyecek eşyası tevzi edilecek tır.Bu giyim eşy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • İstanbul Hemşehriler Ce* miyetinin tertip ettiği «tanışa* toplantısı» 13 şubat cumartesi günü saat 14.30 d"a Taksim B0 tediye Gazinosunda yapılacaktır.TÖREN Türk Iran Dostluk Ce^1 miyetinin açılış tör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Eiif Nacinin Resim Sergisi temdit edildi Bir müddet evvel Galatasaray Lisesinde açılmış olan Elif Naci resim sergisi büyük bir ilgi görmüştür.Yarın kapanması icap e" den sergi görülen rağbet üze rine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Bakkal ve tütüncüler aspirin satamıyacak Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin,aspirin ve gripin gibi ilâçların eczahanelerden gayrı yerlerde satılmamasına aaır tamimi dün ilgililere ge] miş ve durum al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Kınmlı Ahmet Tevfik Paşa törenle anılacak Kırım Türk Kültür Derne ği tarafından,son sadrazam Kırımlı Ahmet Tevfik paşanın 110 uncu doğum yıidoııd mü münasebeiile bir anma töreni tertip edilmiştir.12 ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Bir av kazası Bir avcı Göksu deresinde ör-0 dek avlarken bir çocuğu tehlikeli surette yaraladı Anadoluhisarında müessif bir av kazası olmuş ve bir çocuk gözünü,n tehlikeli surette yara lannv.ştır Bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • HALKIN SES Düdükler gene ötec3k Neşrettiğimiz bir şikâyet mektubuna gelen*müsbet cevabı Cakalılara müteşekkir kalarak aynen neşrediyoruz,«Saym gazetenizin 19/1/954 tarihli nüshasmra intişar eden «Gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Eroin satıcılarına öz açtırılmıyor Bsyaz zehir bulamsya ediümek için İlgililere Emniyet İkinci Şube Müdürlü gone Bağlı Kaçakçılık masası,memurları,uyuşturucu maddeler mevzuundaki mücad'etfj'&JJie deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Kumaş çatarken yakalanan hıxs;z Adliyeye verildi Topkapıda Hamamodalan sokağında 16 numarada otu" ran riaiii Bağ admda biri-Kazhç eşmede 74 numaralı dokumacı dükkânının sahibi Mehmet Taşbaşin 700 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Bir fabrika işçisinin kolu karıldı Ayvansarayda ÇıkvaşviH fabrikasında tesviye kısmında çalışan Bülent Eriş adın da bir işçinin sağ kolu kayış la kasnak arasında kalarak kırılmıştır.Bülent Nişantaşı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Tahvil satışları Maliye Vekâ etince çıkarılan yüzde 5 faizi tahviller büyük rağbet gördü Maliye Vekâleti tarafından satışa a,rzedilen 125 milyon lira lık yüzde 5 faizli tahviller,büyük bir rağbet görm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Akrabasını şakalaşırken çakı ile yaraladı Bakırköyde Osmaniye mev kiinde,Cami sokağında 08 numarada oturan Abdurrahman Demirci adında biri Da şakalaşma sırasında,aynı yer de oturan akrabası Hüseyin Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • KİSA HABERLER Istahul Eğitim Enstitüsü öğretmenlerinden Fevzi Selen pe.^embe günü saat 17 dp Eminönü Öğrenci lokalinde «Eğitimi »or çocuklar» mevzuunda bir konferans verecektirit Denizcilik Bankası;me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • p tn L t S T g.V-Eyüp'te BülbüldereVfo M,3S Cit sokağında 52 numarada otu ran Abbas Uzunoğlu adında bi Tim,ti üzerinde bir miklar srar bıauiımuştur.Suçlu hakkında ge reken kanuni takibat yapılmış tor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • fîic.9 Şubat n,5 27 Om.âhır 1*54 Ocak 1373 Safı 138?AJÜT VAAATt f EjKANi Cüneş 7.03 130 12.28 6-54 İkindi 15.16 9.41 Aksam 17 35 1200 f Yatsı 1906 1.33 tmsak 5.23 1149
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Kumar yüzünden arkadaşını bıçakla yaraladı Silâhtarağada oturan Meh met Sarmışak ve Veysel Sar mısak admcla iki kişi,bu semtte bir kahvede oyun oy narlarken kavgaya tutuşmuş lardır Kavga sonunda Veyse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • 11 senedir tarihte bir çağ başladı,Atccn Devri)Bütün Ölçülerin altüst olduğu bu devir do ben d 3 gözümü geriye çevir dim ve her nedense saat mef.Shumu üzerinde dundum,İşte bu yazı böyle bir ruh haleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Sendikalar Birliği dün bir toplantı yaptı Sendikalar Birliği dün ak şam "Birlik Merkezinde,bir toplantı yapmış ve Ankarada toplanacak olan "Çalışma Meclisinde,ileri sürülecek meseleleri müzakere etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • TAKVİMDEN YAPRAK Ah Döver L ULUNAY Sen de nal «'«tin Dâverf Senin iç.ıı de mi kalemimi y,oı.faşaim bat rirak bu satırla ri yazacaktım Neni iç açıcı güzel çehren le,dolgunca vücudunla sin l ta t ve afi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Ayazpaşada bir randevu evi basıldı Taksimde Ayazpaşada Ülker sokağında 20/1 numara da oturan Anna Bileziyatis adında bir kadının randevuculuk yaptığı tesbit edilmiş ve ahlâk zabıtası tarafından yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.02.1954
  • Babasını bıçakla tehdit eden genç yakalandı Feriköyde Kahramanbev sokağında oü numarada oturan Hikmet Mertöz adında bir genç.sarhoş bir vazivei te eve gelmiş ye hareketini tenkit eden babası Seyfettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • İstanbul Gazeteciler Sendikasından:Türk basınının en d(gerli ve sevilen lükünler/nden* Sendikamı/üyesi ve Cumhuriyet gazetesi muharriri arkadaş»* iniz Abulin Daver'in ölümünü büyük bir teessürle bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • Buyurun,işte-Tam size lâyık bir koca-Daha sokakta nişanlandığı gün polisler tarafından tevkif ediliyor-Evet» ama bu da kalbinin iyiliğini ve bana olan bağiılı-İuu gösteriyor.Nişanlandığımızdan öyle me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • iyarf İcmal Suriye ve tfostJan Bağdaddan bildirildiğine göre İrak hükümeti Suriyedeki um siyasî vaziyet karşısında telâşa düşmüş,diğer Arap dev letlerine müracaat ederek bu hu susta müştereken bir kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • Alaskada düşen uçağın kurbanları Anchorage Alaska)8 A.A.Cuma günü,Ancho rage'in 120 km.kuzey doğusunda düşen Amerikan askerî uçağındaki 16 kişiden 6 sı nın kurtulduğu sanılmakta dır.Uçağın havada parç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • Rusya'nın ziraî durumu Bir keşmekeş içimle bulunan ziraî durumun düzenlenmesi için Moskova'da bir ziraat konferansı toplandı Londra,8 Nafen)Sovyet Rusyada-Stalinin ölümünden sonra tatbikine başlanan K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • ofl A erme sua veriSmesi istenmiyor Bazı Amerikan senatörleri Dulles'a gönderdikleri mektupta endişelerini belirttiler Vaşington.8 AP)tsraii tarafından desteklenen bir kon gre grupu Orta Doğudaki Arap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • Faruk'un tehdidi Roma,7 AP)Eski Mısır Kralı Faruk,bu hafta içinde Mısır hükümeti tarafından mü zayede ile satışa çıkarılacak olan «şahsî eşyalarını» satın alanları mahkemeye vermek tehdidinde bulunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • Hftlerin vosiyefi Berlin,7 AP)Hitlerin sevgilisi Eva Braun'a ayda 1000 mark maaş bağlanmasını isteyen bir vasiyeti olduğu bu gün açıklanmıştır-Hitlerin el yazısı ile yazılmış olan ve 2 Mayıs 1939 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • Faizli 1953 istikrazı Tahvilleri BÜTÜN BANKA ŞUBELERİNDE SATILMAKTADIR SATIŞ MÜDDETİ:1 ŞUBAT 1954-10 ŞUBAT 1954 Tahviller her vatandaşın kesesine uygun bîr şekilde 100,200,500,1,000 5,000 ve 10,000 Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • Amerika da yeni silâhlar deneniyor Dere ve gölleri yüzerek geçen ağır bir tankla-çan baraka» nın tecrübeleri muvaffakiyetle neticelendi Washington,8 Nafen)Birleşik Amerika silâhlı kuvvetler Komutam de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • Kcsa harici Haberler tNGtETERE İngiltere polls teşkilâtmra kad;n polisler mühim bir rol oy »almaya başlamışlardır Halen İngiltere şehirlerindeki muhtelif #olis teşkilâtlarında vazife al mış kadın poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • Tr.r.fîfc polisiniz rica,ediyor.Y^ıya kaldırım bulunm;yan yol larda v^.gitaların geliş istikame tine doğanı yürüyünüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • İKTİBAS Y&tH'cerden birini elde etmek mümkün olursa antbropolog'carın İddiasına göre İlk cetierırnfzcfen bîrinîn torumu ile teşerrüf etıtı^k imkânını bulacağız.III Evereste çıkan ingilizler Çıplak Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • Atom silâhının meni Rusla rın işine yanyacak Eondra 8~(A.A.ingiliz Kraliyet hava kuvvetleri eski Genel Kurmay Başkanı Mareşal Sir John Slessor dün gece radyo Üe yayınlanan be yanatinda,atom mevzuunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • Papa tehlikeli devreyi atlatıyor Vatikan şehri 8 A.A.Yetkili bir kaynaktan bildi rildiğine göre.Papa dün gece rahat uyumuştur ve Cumartesi gününden beri muşa hede edilmekte olan salâh be iirtüei};deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1954
  • FIKRA Yüz para,beş kuruş.Epey oluyor,bir magazinde Beş kuruş neye yarar?g'bi bir başlık taşıyan bir yazı okumuştum-Aradan geçen MM bt'Ş kuruşun dfeğerinJ î dr.itibarını da büsbütün dü-sürdü.Simirtin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.02.1954
  • Celâl Bayar SanFranciscoda Devlet Reisimiz Celâl Bayar Amerikanın doğu bölgelerinde yaptığı seya* hatinl dünden itibaren Ba~ ti Amerika ya intikal ettirmiştir-Chicago'dan sonra üç gün süren tren yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1954
  • Mecmualarda çıkan bu res» mi,yüzünden abesinin aforozuna uğrayan kız Hârika vücut» lu kız diye Alman mecmua ve gazetelerinfn günlerce kendisinden bahsettiği bu tabiatın nadide çiçeği» neşrettiğimiz bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1954
  • HERGÜN TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Lavrens islâm dünyasını altüst etmeğe çalışmıştı Şöhreti her tarafa yayılan İngiliz casusu,tam bir Arap kiyafetile dolaşır,atının veya devasinin torbalarında sapsarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.02.1954
  • G.Scholz Amerika Hiç bir angajmana girmemiş olmakla beraber profesyonel ringde yapmış olduğu 50 maçta bîr tek mağlûbiyet dahi almamış olan bu genç boksörün Amerikada dünya şampiyonluğu unvanı İçin çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1954
  • Bill KALECİ DİŞLERİNİ ARIYOR Londra,8 SHA)Geçen ihajfta oynanan Aston Villa.Black pool karşılaşmasında Asto-n Vil la kalecisi Keith oJnes,ağzın daki birinci iki dişini kaybetmiş tir.Jones maçtan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1954
  • ^ftiartdiyanın en çok l^vilenleri arasında de sporcu var Helsinki.8 SHA)Fin-Jandiyada «En fazla sevilenler «imlerdir?suali etrafında bir anket yapılmıştır-Bu anketin Neticelerine göre.güzellik kra-J?Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1954
  • Futbol Federasyonu Başkanının şehrimizde-Ki temasları Sir müddetten beri sensizde bulunan Futbof Fererasyonu Başkanı Orhan eraf Apak,millî takıma içilecek beş kişilik bir Seksiyon komitesi etrafa tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1954
  • BEOGRADSKI ÂDANADA 2-1 GALD?Adana 8 SHA)Beogradski takımı dün Toros spor ile karşılaşmıştır.Çok güzel ve çekişmeli bir şekilde geçen bu oyun Beogradskinin 2-1 galibiyetile sona er mistir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1954
  • Geçen sene şehrimizde yapılan ordulararası futbol şampiyonamda I ı:o:ka ttalya maçı a şampiyonası Brüksel,8 SHA)Brükselin Pres Albert Kulübünde yapılan bir toplantıda Nisan ayında yapılacak olan Ordul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1954
  • 40 yaşındaki kalecinin muvaffakiyeti Londra^ 8 N-afen)IngiMz lig Hâni West BromwicJi AJbi on'un,ligin zayıf taık'ımiar-ndan öhariton'u yenjmesâtnet 40 jyaşındaki 'kaleci mani olmuştur,Çharlton'un bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1954
  • t/Basketbol ligiivn lid mî olan Galatasaray basket bol takımı Basketbolde 4.hafta sonunda Tâkımlaraumumîbirbakış Futbol maçları tehir edile dursun istanbul basketbol liglerinin c\5rdüncü haftası da so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.02.1954
  • Kapalı salon dünya hentbol şampiyonası Hamburg,8 SHA)Al man takımı Göteburg'ttaki Dünya Kapalı salon hentbol şampiyonasının final maçın da İsveç'e 14-17 5.8)yenilmesine rağmen,şimdiya kadar gösterdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.02.1954
  • RÖPORTAJ stanbullunun kömürcüden çektikleri Bu saneki kışın şiddeti odun ve kömür sıkıntısını bîr kat daha arttırmıştır.Vali Gökay ve bütün idare adamlari A »hm kullarına olan gazabına karşı koymak İç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 09.02.1954
  • 63 Grayın Toukuet'de M.Jau bert ile tanışmış ve ondan borç almış olması ihtimali üzerinde duruldu.Zavallı ih tiyar iri göbeğini oynatıyor,mütmadiye-n gözlüklerini çıkarıp takıyor,başına gelen bu belâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 09.02.1954
  • H İ K A Kara Fatfcme o sabah:Ben de Ayğe tiyzeyle ğeh re cidecum!Diye tutturdu.Fakat annesi nin de inadı üzerindeydi-Nuh diyor» Peygamber demiyordu-Giz.saa ne oliy böyle?Haşimdi şehre citmenin sırası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 09.02.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGÎL Nikola,Eğriboza çekilen Türk bayrağım görünce balıkçı kayığına atlıyarak selâmeti firarda buldu 42 Burada beklcsek mi.gel diğimiz noktaya dönsek mi?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 09.02.1954
  • Ingilterede,nüfus,evlenm« ve boşanma artıyor Londra 8 Nafen)Neşredilen son istatistiklere göre,ingiltere ile Gal memle ketinde nüfus 1945 ile 1950 arasında bir buçuk milyon artmıştır.Şimdi umumî nu fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 09.02.1954
  • Manilîada bir kadın dördüz doğurdu Manilla 8 A.A.Bura ya gelen basın haberlerine göre,Manillanın şimalinde Son Fernando Hastahanesiıv de bir balıkçının karısı bir ba tında dört erkek çocuk dünyaya get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 09.02.1954
  • Danny Kaye,Afrikada tax* neye çıkıyor Hollyvood 8 A.A,Ko medi artisti Danny Kaye'hi mayısta Afrikada dört hafta* hk bir turneye çıkacağı bildi rilmektedir.Kaye'in manejeri,John.nesburgdaki bir tiyatro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 09.02.1954
  • Pariste meşhur bir müzik holü sular istilâ etti Paris 8 A.A.Bir gül borusunun patlayarak bina* yi sular içinde bırakması ne ticesinde Parisin meşhur "Moulin Rouge.müzikholünün iki ay müddetle kapatıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 09.02.1954
  • I—¦i t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 BBSM 4 5 I f-6 8 1 BBS HI i V 10 11 12 i—SoSdan sağa 1 Kabak tadını da geçip iş kence hâlin} alan bir oyun 2 Hastalıklara karşı korunma yol la-nndan biri;Fransa i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 09.02.1954
  • Bir ördeğin azizliği yarıda kaldı Münîh a ANKA)Geçen hafta Koblenz civarında,Moselle nehri sahillrınde du ran bir ördek,suya atlamak istemiş vp başını buza çarparak bayılmıştır' Bir müddet sonra kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Âlmanyada karışıklık Baştarafı birincide)bazı stratejik mevkilerde "Kızıl ordu birlikleri de vazifelendiril mistir.Komünist idareciler,işçilerin kütle halinde isyan etnw terinden ve fabrikaları da ate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Seçimlerle alâkalı çalışmalar hızland.Baştarafı birincide)büyük bir ihtimal ile Grupuıı yarınki toplantısında görüşülecektir.Bu içtimaa iştirak etmek üzere Ankaradâ,buiumnıyaiı bir çok mebuslar bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Milletlerarası hukukçular kongresi lüı Eylülde İstanbulda yapılacak kongrede adaletin denûr perde gerisine sokulabibnesi görüşülecek Munich Almanya)8 A P)Milletlerarası Hukukçular Komisyonunun Dünya K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Türk Gökii manevrası dün sabah başladı Baştarafı birincide)Türk Gökii tatbikatı kara ha H.^kâtıJUn icrası nci iwdu ku mecKlanı urgenmtri Abdülkadir Seıvcjı tarafından idare edilmek tedir.Sabahın erken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Meclisin dünkü toplantısı {Bwgfearafc bîrine?batta bir imtihan hakkı veril mesi hakkındaki dilekçe komisyonu raporu müzakere;edildi.Eazı hatipler raporun1 lehinde konuşmuyorsa da ne ticede rapor redde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Yeni partinin hazırlığı Raştarofı birincide)re« n eski M P.Başkanı îzsıür de bir 'beyanname neşrederek taraftarlarının seçimde Halk Part-isini desteklemelerini bildir mistir.ŞEHRÎMİZDEKİ HAZİRLİKLAR M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Bir boşanma dâvasında ortaya atılan iddia Baştarafj birincide)kadın şahit oiarak dinlenmiş vt emiştir ki*.Nihal ile Doktor 13 aydan beri evlidirler.Evlendikten 20 gün sonra Nihal ağlayarak,b:na,doktor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Hikâye Kara sevda Ii:isUmif| 6 acıda)buldan çeldi.Ona soracan şey yok mi?«Annem tez gel düdi» diye 1 çekti-Vazgeçti-Hasanı biraz] daha görmek,onunla konuşmak isi iyondu.Ara sıra kaldır,dığı gözleri.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Âbidin Daveı Baştarafı birincide)da kalemiyîrj mimim bir rol oy nanus,şehrimizde intişar edea belli başlı bütün gazetelerde ya zı işleri müdürü,fıkracı ve baş muharrir oiarak ıçalışmşr.it|ir.Abiflın D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Bayar Les Angelese gitti Baş ta rafı birincide)Ie 19,45 te Los Angeles'e ha reket etmiştir.Türkiye Reisicumhuru istasyonda tezahüratla uğurlan mistir.BAHARIN SAN FRANCIS-CODAKI ZİYARETLERİ San Francis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Almaiiyada esrar satan Ulvin Baştaruf:birincide)Sivil polisler tarafından uçak tan alınarak Emniyet Alüdürlü ğün* getirilen Edvîn Kamhi,bu suçu nasıl işlediğini şöyle anlatmaktad-r:Tıoaıret yapmak roa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • İtalya bir Başvekil bulabildi Flaş tarafı birincide)namzedi.îtalyayı.hâlen,geçirmekte bulunduğu siyasî buhrandan kurtarmaya çalışacaktır-1948 yılının karışık ¦günlerinde içişleri Vt'kili Scelba'nın em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Harcırah kanunu Baştarafı bîrrncîde)Maaş 300.Yevmiye 9 00 Maaş 250.Yavmiye 7 50 Maag 225.Yevmiye 7.00 Maaş 200.Yevmiye 6-00 Maaş 170.Yevmiye 5-50 Mas-ş 150_Yevmiye 4,50 Ayrıca miîfettişjîeria alacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Suriyede yeni bir isyan çıktı Baş tarafı birincide)rilmektedir.Şam,8 A.A.Reisicum hur Çiçekdi'yi ve rejimini desteklemek ve karışıklık yarjtma lıâdise'JTini takbih etmek maksadı iîe bugün Samda,yüzler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Berlin Konferansının ilk gizli içtimai dün başladı Baştarafı birincide)gelmiştir.Toplantıya Fransa Edişleri Vekili Bidault riyaset •edecektir-Görüşmelerden sonra müşterek bir tebliğ yayınlanması bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Boyar Tiirkiyedeki kalkınmayı izah etti Baştarafı birincide)tocu asırda olduğu gibi» gayret sarfedildiği takdirde pek fiabuk inkişaf edebileceğini gö3 terdi.Türkiye coğrafî vaziyeti itibariyle kapital
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1954
  • Askerî vasıtalarla odun ve kömür getirtiliyor Baştarafı birincide)seyretmesi yüzünden mu tad ve normal kontenjan dahilin de kömür satış ve tevzi müessesesine beyanname karşı lığı almış oldukları kömür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • İ TANBUL 12.57 Açü.g ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği Pl.13.30 Şarkılar.Okuyanlar:Nigâr Uluerer Feriha Nuneeli 14.00 Küçük öğle konseri Pl)Jo hann Sebastian Bach,Keman konçertosu mi majöre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • *Jmz;hambiyn ve esnam Kupam.Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kx.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılif Kapanış 734.28030 0.81 64.03 5.6C 54.12.50 73.68.40 0.44.8u 93.34 9.73.9fı 784—2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • istanbul Ticaret Borsasındon Borsamız ajanlarından Iterant Bizdikyan.vefat etmiş oliuğond-an mumaileyh ile borsa muamelâtından dolayı ihtilâfı alanların işbu ilân tarihinden itibaren on gün içinde yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Çorlu Eelec iye Reisliğinden Belediye elektrik santralı senelik ihtiyacı için 180 ton motorin ile 5 ton makine yağı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur-Motorinin beher kilosunun muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KAKACAN Yazı islerini fiilen İdare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIKTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • İstanbul Levari n mire iğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As.ihtiyaç için 7200 tonluk buğday kırması 150 şer tonluk partiler halinde kapalı zarfla 25 Şubat 954 Perşembe saat 16 da Gelibolu As Sa.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Akşehir Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden 1 Akşehir Ceza ve Tevkif evinin 954 yılı bir senelik ekmek ihtiyacı olan 750 gramlık azamî 146.000 ve asgarî 127 750 fidet bedeli 26 kuruştan hesap edilerek tuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Bandırma Tekel Müdürlüğünden 1 Bandırma şehir içinde bir sene müddetle yapılacak tahminen 8000 ton Tekele tâbi mevat ve eşya ile yaprak tü tun.iraden kömürü,levazım ve boş kapların nakliyatı 15 gün mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Gayrı Menkûl Satış İlânı İstanbul Emniyet Santfsğandan Fatma Meliha Ozgöreh.A.268 hesap numaralı borç senedi ile Sandığımız Pangaltı şubesinden istikraz ettiği 2100)liraya mukabil Kadıköyünde İkbaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • %5,FAİZLİ 1953 İÇ İSTİKRAZ TAHVİLLERİ VERGİDEN MUAF OSMANLI BANKASI İşbu tahvillerden a'mak istiyen saym müşterilerinin emirlerine gişelerini âmâde tutmaktadır.GALATA.YENİCAMİ BEYOĞLU YEMİŞ ŞİŞLİ ÇEMB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Türkiye Deıiıir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden Kimya mühendisiı inşaat mühendis veya fen memuru,makine ve elektrik fen memuru,konstrüktör ressam.Almanca mütercimi,sıtma savaş doktoru,eczacı» 'hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Memur Alınacaktır Huduti V3 SâhîJier S ğtık Umum Müdürtüğürt-den:Umum Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilâtı için müsabaka ile ve 20 lira maaşla bir kaç erkek memur alınacak* tır.L.ise mezunu olmak,as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Ordu.C.Müddeiumumiliğinden Ordu Cezaevi hükümlü ve tutuklularının 954 malî senesine,ait ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile 26/1/954 gününden lti/2/954 gününe kadar 2J gün müddetle eksiltmeye konul-m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul 2.No.Lu.Satın Aîma Komisyon Başkanlığından Cinsi Miktarı Yelken bezi 125 Metre Yelken bezi.375 Metre' Buranda bezi.250 Metre Yelken bezi ince)100 Metre Goble
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Satılık Emlâk İstanbul DafterdarLğından Dosya No-Cinsi Kıymeti Teminat» Lira lira 5213—2517 Kartal,yeni Kariye man-5 pafta.106 ada.23 parsel,922 M2 tarlanır.tamamı-4610 845 75 5213—2520 Kartal,Yeni Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • OK Dünku Çocuk SAH Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDÜRAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akğam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar mati,ne saar tam 17 de Telafon:402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YAKIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer Rejisör:Avni Dilligil Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Lokman Hekiflp.Dr.HAFIZ C il M A J* Dahiliye MÜtîhasınnı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-1 *Î.O0 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta ıtabui «der.istanbul Divan* yoiu No.104 mı+mmum mu— hh.wp ww
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • MUAMMEA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de C t B A L t KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Milliyet Aoone sarstı Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 2z 50 Üç aylık 12 00 Bir ayhk 4 50 ücnebi memleketlere iki mislidirilân şartlar* 2 ve 3 luh-ü say^a sant.4 T.L.7 ve 8 inci a&yta sjınt.2,50 T.L Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • ilerçecesif İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎR TİYATROSU aat 21 d« I3ram Kısmı HER ŞEYE RAĞMEN Dibimizin Zarı)Piyes 3 Perde Yazan Thornton İlder Türkçesı Tevflk Sadullah ii:imba akşamı talebe Pazartesi akpam'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • BOĞAZİÇİ TİCARET T A.Ş İDARE MECLİSİNDEN Esas mukavelenamemizin 47 ncl rriaûöesl gereğince hissedar lar umumî heyetimizin yıllık adî toplantısı 20 ımart 1954 tarihin»?müsadif cumartesi günü "saat 12 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Ekmek Alınacak Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Eyüp Müessesemiz Defterdar fabrikasının 954 yılı ihtiyacı olan ekmek 15/2/954 Pazartesi saat 14 te Pazarlık yoluyla satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 no iu Sa,Al,Ifo,Bask.dan As,birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim edilerek monte edilmek şartiyle bir adet vinç kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 100000 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1954
  • Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden İzmit 1 Müessesemiz idr.rî servislerinde çalıştırılmak üzere,barem içi ve dışı 200 250 ve 300 lira aylıkla ve imtihanla lüzumu kadar memur ve daktilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8