Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • to* ^ftiftıtıu sp liusrün şehrimizde havanın çok bulutlu ve muhtemelen yağışb içeceği,snhunet derecesinin de 0gmiyecegl tahmin edilmekte,dkt L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • CeTâJ Bayar şerefine New-Yort t» Waldorf Astoria otelinde» rtirk Amerikan Cemiyeti tarafından virtle» rijafetta bultf» nan'ar Foto:A-A«)Bayar dün San Francisco'da tezahüratla karşılandı Devlet Reisimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • Başvekil Moroya:gitti Adnan Menderes hareke-tinden önce vilâyette Er-meni Patriğiyle görüştü Bir müddetten beri Istanbulda bulunan Başvekil A« Menderes beraberinde Jstaubul Mebuslarından Mükcrreui Sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • ftaragümrük D.P.toplantısın» katılanlar D.PveC.H.Ptoplantıları Atikalî Paşa DP.toplantısın* da muhalefetin tenkitlerine cevap verilerek,iktidarın 71* hşnıalan izah ediluV.Havanın soğuk ve zaman zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • Devlet mamurları üniversiteye devam edebilıc3k Ankara 7 Milliyet)Devlet Memurlarının Üniver site talebesi olamıyacaklanna dair kanun hükmünün ba zı kayıtlarla kaldırılmasına dair bazu la nan tasan Met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • Karlar arasında oynanan maç I Profesyonel küme futbol maçlarından Adalet ve îstanbtıîspor maçı sahanın karla kaplı olmasına rağmen oynanmış» diğer karşılaşmalar İse tehir edilmiştir-H f tanın tek maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • OrtcrDoğu Paktını geciktiren sebep tYtasır vs diğer Arap mamSeketleri Pakistana yapılacak yar cismi an endişalaniyor Washington,7 Anka)Bu f radakj siyasi mahfillerin kanaa tine göre,Türkiye'nin Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • Hidrojen infilâkı Amerikan askerî makamları hidrojen bombası tec* hibesinin gelecek ay içinde Pasifikte yapılacağını açıkladılar Washington.7 AP)Muha rehe maksatları için imâl edilmiş olan hidrojen bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • Keşmir Hindisfanla t 9 birleşmeye karar verdi Pakistan,Keşmir Kurucu,Meclisi tarafından veri'en bu kararı tanımıyacağını bildirdi Teni Delhi,7 A.A.Keş fından,Keşmir'in anaB ye adli mir ve Camu eyaleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • Yeni Harcırah Kanunu Meclise sevkedüdi Tasan,memurlann riyası İçin de harcırah verilmesin} derjws ediyor Ankara.7 ANKA)Hü kûrnet tarafından hazırlana* rak Meclisin ılgıh komisyon lan tarafından mre^e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • TURİST MİMARLAR Atman Mühendis Mimar Fakültesi talebelerinden bir grup dün.acaip kıyafetleriyle şehrin muhtelif yerlerini gezerek tetkiklerde bulunmuşlardır.Resimde,kulaklarında küpeler bulunan» bu tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • AVRUPADA KIŞ Bir müddetten beri Avrupada hâkim olan soğuk havalar gün geçtikrç şiddetlenmekte ve donarak Ölenler artmaktadır Resim,bir hastanın kızakla hastahaneye nakl edilişini gös termektedir-Bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • Türk Gökü manevraları bu sabah başlıyor Güney sahHîecirmzde yapılacak manevralara Amerikan altıncı fl.'osu da iştirak edecak İzmir,7 Milliyet)«Türk Gökü I» ad] altında Akdeniz Amerikan 8 ncı filosunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • C.H.P.Meclisinin toplantısı 22 şubatta yapılacak fevkalâde toplantıda kurultayın içtimaa çağrılması muhtemel Ankara,T Milliyet.C.H.P.çevrelerinde dolaşan şayialara göre ay»n 28 bu» de toplanma*,mukarr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • r,bugün gizli başlıyorlar Doğu Almanyada Molotovu protesto etmek üzere sabotajlar genişliyor Batılı hariciye vekilleri Doğu ve Batı Almanyada yapılacak seçimlerde bitaraf müşahitlerin de bulunmasını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1954
  • Gizli celseler başlarken I I I I III I I I I II Hijg r.Molotov'un arzusu yejyl r'ine geliyor.Berimde toplantılar bu günden rj trbaren gizli yapılacak-Acaba lie konuşacaklar,bu kadar mahrem olan n edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.02.1954
  • yaprak laikm hayatı Ik pazarlık ULUMAT Şiıideiİıü arhnytwlaeiacak yoüsuüuğu son had ilne varmak üzmedir.Belediye bu derde çâre bıünıok i ;»n var kuvve-ti iie çalışıyor,t lüirşsjnda oduncular,iurciaar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • K l S A KA İktisat Müdürlüğü temsil j diet i tarafından,muhtelif bölge ler 'e müstahailden alman sebze l^rin gelirimize getirume.su devam etmektedir.Bu arada,yaswı Adapazannian bir miktar par ateş gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • POU ST E Uf Mehmet Ali Uslu,Zekeriya Yusuf Birdoğan,Hüseyin,Mu ammar ve NecmeddLn adında al ti kişÂ,Beyazı ita LoiLfullah so kagmda 6 numaralı kunduracı dükkanında kumar oynarlarken suçüstü yakalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Bekârlar bir kulüp kuruyor Şehrimizdeki bir kısım içtii ıui mevki sahibi bakarların "Bekârlar Kulübü,adiyle bir kuiiip kurmak için taa lıy ete geçtikleri haber ahn jxustirvurucu üyeler resmî mua ieler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Uasiahaneye giderken öîdü Silivrinin Buy ük^ Çavuşla köyü halkından Osman Fiiiz adında hasta bir şahıs,tedavi edilmek üzere-dün trenle şehrimize getirilmiş ve Sirke ci garı önünde hastaneye kal dır^im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Elâzığ Köylerinde 50-ftOO kavak yetrştrriftecek Elâzığ 7 T.rLA.ETâ-Ziğ civarındaki köylerde 50 h':n kavak yetiştirileceği bildi »•ilmektedir.Bu eHı bin ka vak" fidanı Elâzığ Orman Başmüdürlüğü fidanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • HU 4 âhır J3T3 8 Şubat lt£4 P zrrtesî îtw.26 Ocak ı:VAKİT MS\Tİ K/^NÎ Güneş öğle İkindi Aksan» Yataı 7.05 12.2S 15.15 17.33 1&Û5 5 24 133 9.42 12-00 1.33 11.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Meyvaiarcn uzviyete bir çok faydalan dokunduğu gibi çeşitli şifakâr hassaları vardır-Meselâ* insan oğlunun ilk gıdasını teşkil «den eim».lez-zetli besleyici ve şifalı bir meyvadır Meanleketimizde' meb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Bir genç kard^nin dostunu bıçakla yaraladı Aksarayda kanlı hr hâdise olmuş,bir genç hemşiresinin dostunu bıçakla yaralamış tır.Haseki Hastshanesînde pansumancılık yapan Hasan adında bir genç Aksarayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Çakmakçılarda dünkü yangın Çakmakçılar yokuşunda Büyük Yeni Harcın orta ka tında Remzi Yavuzer adında bir ithalâtçıya ait 26 numara İt ticarethanede dün sabaha karşı yangın çıkmıştır,itfaiye yangının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Fen memurlarına tanınan yeni haklar Bayındır ak Vekâleti Fen ve Meslek okulları kanununa göre hazırlanmış olan yönetmeliğin birinci maddesi ni değiştirmiştir Yönetmeliğin yeni şekline göre mülga Nafıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Yanara k,ölen çocuk DakırkÜyde bir kadının da gaz sobasından etekleri tutuştu Dün Fenerde fecî bir vak'a olmzış» bir çocuk yanarak ölmüştü r-Bu semtte,Ayvansarayda Çelik Papuç sokağında 20 numarada ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • HALKIN Bîr cevap Neşrettiğimiz bir şikâye,te;ilgililerden gelen cevabı veriyoruz:«Sayın gazetenizin 16/1/954 tarihli nüshasında yapdmas;istenilen Kâtip Mos.U hittin sokağı 1953.1954 yıl lan tahsisatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Balıkçı motorunun yaptığı kaza Anadolubisarında oturan Mustafa Kalafat admda bir kaptanm idaresindeki Sayı ııer baJ-ıkçı motö'rü,dün sa bah 9 sıralaonmdia Rumelihisarı vapur iskelesi önünden geçerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Sabıkfth yankesiciyi doktrrdıran usta eroinci Samatyada oturan Ahmet Mithat Onur âdında sobıkah bir yankecisi,polise müraraat ederek,içkili bir vaangpeir te evme gelirken saBıîcah eroinmanlardan Melko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Aspirin ve gr'pjı £İbi Saçlar yalnız eçsitlttaifeftenfc)satılacak Sağlık ve Sosyal Yardım.Vekâlet;aspirin,gripin ve emsali gibi,halkın si'ğ'ıgi ileyakından alâkalı ilâçların ec zahanelerden gayrı maha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • "Ucuz Lokanta,nuı fiatları arttırıldı Gecen sene mahdut gelirli vatandaşların,faydalanması için açılan "ucuz lokanta,da fiatlar bir miktar arttırılmış,55 kuruşa verilen ikî tabak yemek 70 kuruşa yük s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • iyangoda i Yüz bin lirahk büyük İkramiye 107247 numaralı bîâeta îs^bat etîl Millî Piyangonun şubat ayı çekilişi dün Anikaurada saat 13-30 da yapılmıştır-İkramiye kazanan numaralan aşağıda bildiriyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Amerîkaya gidecek oraıancı&nınız Beş ormancımız meslekî ¦bilgilerini artırmak ve staj 'larını ikmal etmek üzere Teknik Yardim aranmasından faydalanılarak Amerika ya gönderilecektir.Amerikaya gidecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Yolların tamiri Bütün arnavut kaldırımlarının parke hale gtliulausi için beş milyon lira ayrı ılı Şehirdeki bozuk yolların tamirine devam edi i inekte ve eski şekil '"Arnavut kal durmaları,um parke yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • AulaUa:Faruk DEMİKFAŞ Tcîıüia N*:11 Adenauerin gayesi işga devrinden kurtulma Hamburg'un St.semti baş Iı başına bir alemdir.Buranın lüks gazinolarında hey e can ve zevjfc i-çınde vakit geçirmek için h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • 13 yaşında bir kızı kaçırt,ar Antalya 7 T.H.A.isleş ilçesinin Çeşme köyünden d zorba,13 yaşındaki bur üizi kaçırmışlardır.Akkuş kardeşler ile Mustafa Göktaş adında üç şalııs lu yaşındaki kızı gece yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Yeni demir madenleri bulundu Zonguldak 7 T.H.A.Karasu,Çamdağ ve Feyizli havalisinde zengin demir ma denierj.bulunduğuna dair ha herler tahakkuk etmektedir.Maden Tetkik Arama Enstitüsünün yakında bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Köy ihtiyar heyetlerine istimlâk yetkisi verildi Ankara 7 ANKA)Köy lerimiziıı lüzumlu ihtiyaçları nı temin bakımından bazı sa halarda köy ihtiyar heyetlerine salâhiyet verilmesi için hazırlanan muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Göçmenlere 500 bin kil» buğday dağıtılacak Tanm Vekâleti.Bulgaristan dan tehcire tabi tutulan ırk" daşlanmızin müstahsil hale getirilebilmesini temzs malcsa" diyie harekete germiş ve ilk planda toprak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Manistıd a bir lahana müsabakası yapıldı Manisa,7 THA-Türkiye'de iyi kalite sebze yetiş* tirilnıeilni sağlamak ıriaksa diy.'o muhtelif vilay^tlcî-de-olduğu gibi burada da «müsabakalar» tertip edi itme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • Aydm'da hayvan hırsızları ilo mücadele Aydın,7 T.HA-Aydın vilâyeti dahilinde hayvan hır0 sızlan ile amansız bir müca" dele açılmıştır-Aynı zamlıda' hayvan hırsızlarına zemin hazrrlayan hayvan sahipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.02.1954
  • KONGRE İt D.P.Üsküdar Taptaşı oc» gunn fevtaaiTâde kongresi,21 şubat pazar günü ocak lokaÜS de yapılacaktır.D.P.Üsküdar Salâmü J& ocağıma fevkalâde kongresi» 21 ocak pazar £ünü saat IS ufl ocak lokali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • Pakistan'da kadın hakları Karaşi.7 A-A)Ağa Han,Pakistan kadınlarına hitaben gönderdiği bir mesajda kendilerini A erkeklerle müsavi haklar talep etmeğe davet etmiştir-Bugün Ağa Han tarafından «Pakistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • Ruslar,petrol buhranı yaratmağa çalışıyor Kızılların petrol bölgelerinde grevler çıkartmak üzerd hazırlandıkları bildiriliyor Londra 7 Nafen)Batı Avrupa işçi sendikaları mer kezlerine gelen raporlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • Ürdün ile ticaretimiz genişliyor Ürdün hükümetinin bir ticaret andlaşması aktetmek için Ankara'daki Elçiliği vasıtasıyla temaslar yapacağı bildiriliyor Amman 7 Nafen)Ürdün hükümetinin Türkiye île bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • Türk el san'atlarınm inkişafı için tedbirler alınıyor içişleri Vekâleti.Türk e)san'atlarınm gerek memleket içinde inkişafı,gerekse dünyaya tanıtılması mevzuunda valiliklere bir tamim göndermiştir-Bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • oy 5 KB e go Faizli 1953 istikrazı Tahvilleri BÜTÜN BANKA ŞUBELERİNDE SATILMAKTADIR SATIŞ MÜDDETİ:1 ŞUBAT 1954 10 ŞUBAT 1954 Tahviller her vatandaşın kesesine uygun bir şekilde 100,200,500,1,000 5,000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • Ankaradan gelen trafik polisleri Ankara Belediyesi zabıta teşkilâtına mensup bir heyet dün ş »irimize gelmiştir.Heyet,şehrimizde traiik mevzuunda tetkiklerde bulu nacak ve bu arada staj mani yetinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • iydsî Icıtial Cinde açlık Çin sahilindeki İngiliz müstemlekesi Hong Rong gelirinden bildirildiğine göre Cinde büyük bir açlık hüküm sürmektedir.Bir çok yerlerde halk polisle çarpışmış.her iki tavaftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • Kısa haricî haberler İngiliz sanayicileri,vergilerin yüksek olduğundan şikâyetçi-dirler.Bunlar,bu yüksek vergiler dolayjsiyle iş hacmini genhşletemediklerini de kaydetmektedirler PAKİSTAN ¦fr Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • Birmaymuna ameliyat yapıldı Bir beyin mütehassısı tarafından yapılan ameliyat 3-5 saat sürdü ve leîccn bir tümörden ileri geldiği anlaşıldı Sarasota Florida)7 A.A.Burada bir sirkin en kıymetli goril m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • FIKRA Peüagög Allah'm en ömür mahlûkları muhakkak ki pedagoglar de ğiidir.Çünki Maarif Vekâletle rin de veya nezâretlerinde çalışan,yâni müfredat program,ları hakkında,dolayısı ile de çocuk ve İnsan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • Romanyalı meşhur bestekâr Roglaski öldü Londra,7 A-A)Romanya haberler ajansının bugün haber verdiğine göre.tanınmış Romanyalı besteci Teodor Roglaski.dün Bükrestc ölmüştür.53 yaşlarında bulunan bes te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • Truman.Humphrey Bogart'Ia girdiği bahsi kaybetti New-York,7 ANKA)Eski Başkan Harry S.Truman bir kaç ay evvel tanınmış sinema yıldızı Humphrey Bogartla yirmi dolar bahse girmişti-Artistin doğacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • Gür lenizaltısı Amerikaya gidiyor Ümit,7 'ANKA)Denizaltı filosuna men-sup e Gür» denizal'tısı yakında modern cihazlarla teçhiz edilmek üzere Amerikaya gidecektir-«Gür bir müddet evvel Filadeîfia aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • Memurların talebelik yapabilmeleri hakkındaki kanun» Meclise verildi Ankara.7 ANKA)Devlet memurlarının talısil müesseselerinde talebe oîamıyacaklanna dair olan kanun hük münün bazı kayıt ve şartlarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • SB s a nsımcozuioum Çip.ak bakireye şimdiye karlar yapıları hiicıam.ar hiç b r reetîce varmadîği halde son teşebbüsün muvaffak oSacBğı kuvvetle ümit edîiîy.or II Çıplak Bakire şimdiye kadar hiç değils
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1954
  • Sigsbee H.bu sözleri duyunca hiç beklenmedik bir şiddetle itiraz etti-Buna imkânı yok müsaade edemem,dedi-Düğününüzün St-Thomas kilisesinde yapılması şarttır-Babacığım» kafesin önünde evlenmemizi tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.02.1954
  • Ilk defa karadan gemi yürütmeye kim teşebbüs etti Mitoloji devrinden sonra Karadenlzî bir baştan bir başa cfolaşmaya çıkmış olan ArgonutJar,den z vasıtalarım kızağa alıp karadan yürütmüşlerdi îstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1954
  • Amerikanın en çok sevilen foto modeli LU İSA GARDEN Foto Modellik yapan yüzlerce genç kızın içinde en çok mektup alan ve kendisinden en çok bahsettiren model muhakkak ki Lırisa Garden'dir.Aslen Ohio'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1954
  • Reisicumhurumuz ve refikalar» Bayan Reşide Bayar,San Fransisko'ya hareketlerinden evv istasyonda kendisini uğurlıyanlarla birarada Bayarın Amerikadaki ziyaretleri Reisicumhurumuz,Toledo'da ziyaret et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.02.1954
  • istanbul takımı Eskişehiri güreşte yine 5-3mağ 52,67 ve 87 kiloda Eskişehirliler ve diğer sıkletlerde de İstanbullular galip geldiler.Günün en kısa müsabakasın!Ziya Doğan 1.45 dakikada kazandı istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.02.1954
  • iwa«aS5uiEL_n lstanbulsporluların bir akınını Adalet kalecisi Ömer önlerken Dün.haftanın tek futbol maçında Adalet istanbulsporla 4 berabere kaldı G.Saray-Vefa maçı dahil diğer futbol maçları tehir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.02.1954
  • Srlandaya karşı çıkacak İıtgi iz millî takımsnınkadrosu Londra.7 Nafen)ingiltere irlanda millî futbol takımları karşılaşması na ingiltere yepyeni bir takımla çıkmaktadır-Şubat 10 da Mânchester'de oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.02.1954
  • Amarikalı bîr boksör İngiliz tabiyetit*P geçmek istiyor Londra 7 Nafeh)Not tîıghamda Yolande Pompeyi t yenen Amerikalı zenei orta sik-let boksörü Bobby Dav son ingiliz tabiy etine geçmek ı istediğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.02.1954
  • ingiltere,iTQiya ve Fransa lig maçları Pariate bugün yapılan lig karşılanmalarında alınan netice ler şunlardır:Bordeaux:1 Sete:O Lüle:2 Metz:2 Raims:6 Marseille:0 Stad?Français:1 Nice:1 Sochaux:4 Sain
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.02.1954
  • ANKARADA LİG MAÇLARI Ankara 7 SHA)Anka ra futbol lig maçlarına bugün 19 Mayıs Stadında devam edilmiştir.Bugün yapılan maç larda Demirspor Güneşi 2-1 yenmiş,Havagücü ile Gençlerbirliği de 1-1 berabre k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.02.1954
  • Basketbol lig'i puan durumu Takımlar O.O-M-A.Y.P-Galatasaray.4 4 0 276 160 8 Fenerbahçe 4 4 0 223 177 8 Modaspor.4 4 0 213 270 8 Beyoğluepor 4 2 2 214 183 6 Darüşsafaka 4 1 3 207 234 5 Kurtuluş 4 1 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.02.1954
  • Atletizm kapalı ^rafanbul Atletiam AJanhğı W Tİn^an tertiplenen îstan-8^l Çapalı salon atletizm mü-^a n bu'gün Kadıköy tif^tik salonunda yapılmış-^Ukf**5 atletlerin yapmış ol-İİUj!arı dereceler umumiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.02.1954
  • Basketbol liginde 4.haftanın ikinci gün karşılaşmalarında r:58 Darüşşafaka:51 G.Saray ası üstün oyunu karşısında genç Kd.Sporlular fazla bir şey gösteremedi.Çok çekişmeli geçen günün ikinci TOaçında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.02.1954
  • RÖPORTAJ Gazeteciliğin ıçı bizi şı da sizleri yakar.B D utun t Gazeteciliğin tatlı DENİZ Bizim meslek,dışardan görenler için pek zevkli,p&k parlak iştir.Fakat bir de biz yani içinde olanlara sorun.Büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 08.02.1954
  • Trr.fik polisiniz,rica ediyor.Kalabalık yerlerd;karşıdan karşıya geçerken süratli ve di kine yürümeğe dütkat ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 08.02.1954
  • an daireler hâ meşgul eliy Avusturaiya'da glH makamfara Viyana.7 ANICA)zamanlar uçan dairelerle derece yakından ilgilenen ve hergün uçan daireler görmek için seferber olan Viyanahlar,artık bu meseleyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 08.02.1954
  • Arada Şprac Üsküdar Cemiyetini Radyodan aşina olduğumuz bir musiki topluluğunu yakından dinlemenin de baş ka bir zevki varistanbul Kız Lisesini Biti renler Derneğinin tertip etti ği "müzikli sohbet gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 08.02.1954
  • Dallan» gölleri elimle ayırdım,baktım.Bir türlü cı manzarayı unutamıyorum.Yeıde bir yığın kan ve onun içinde yatan güzel çehre* Bunları-baoia tekrar hatırlatmak insafsızlık oluyor-Kadıncağız I bile it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 08.02.1954
  • 2 3 4 5 6 7 0 9 O II 1 j 2 i:•i;3 m i:4 ii:i 5 fimi 1 6 il-üiüliiil 1 İİ 7 iTtrıi'm 1 KH| 1 e 9 II| ii ıo I!HI=J II i Soldan »ağa l Yarın doğumunun 513 Üncü yılı kutlanacak olan Türk bilgin ve şairi.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 08.02.1954
  • Romanya'da paranın kıymeti düşürüldü Londra.7 Nafen)maııya'da paranın kıymeti ye* niden düşürülmüştür.Ley'in* komünist propaganda sma gö* Te «kıymetlendirilmesi» me&' leket dahilinde sefaletin ki* raz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 08.02.1954
  • Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGttı Leventler kayığa atlayıp uzaklaşırken,Mahmut Aristo kalesine dikti 41 Bunun mânası vardı!Erizzo ele geçüildiği takdirde hazineleri meydana çıkarılacak,büyük servet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 08.02.1954
  • ozaya giden esirler tekrar kontrolden geçiyor Yaprfacak korsiroilar sayesinde kızıl cj a-Jarin adaya sızması önlen ıcek Tokyo 7 Nafen)Çan Kontrol ameliyesi Çafl Kay Sekin idaresi altında mii Üye İçi Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.02.1954
  • Demiryollarında raman petrolü kullanılacak Sivas ve Ulukışla'nın doğusundaki şebekede lokomotiflerin a^uıryakıtla işletilmesine karar verildi Ankara.7 AA.Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü Sivas ve Ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • Erzurum'da soğuklar Erzurum,7 T.H.A.Yollar açıldıkça ve köylerden haber alındıkça,şiddetli kış yüzün,den öl anlerin olduğu anlaşılmak tadîT.Verilen malûmata göre* Haneğe köyü yolu üzerinde 3 kişinin c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • Celâl Kayar ve eşi Saa Fransiscoya gitmek üzere öhica&oÜaıı ayrılırken Foto:A-AO an Franciskoda ezahüratfa karşılandı Baş tara fi birincide)birleşmiş Milletlerin doğum ye Ö o Un bu gehırde bir konuşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • Hidrojen infilâk!Baştarafı birincide)sine Pasifimin ortasındaki dene me sahasında gelecek ay içinde ibaşlanacakt.r.Haber alındığına göre bu işe tahsis edilmiş olan Marshall adalan grubundum bir mercan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • Japonya'da kaybolan.Kus d'plomatı Tokyo,7 A.A-Tokyonun iyi haber alan çevrelerinde dolaşan söylentilere göre 'bundan bir müddet evvel kaybolan ¦eski Sovyet Büyükelçilik Kâtibi Yuri Rastvorrof,Japonya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • Ortadoğu Paktını geciktiren sebp Baştarafı birincide)Ia tahakkuk mevkiine gireceği ne kani bulunmaktadırlar.Fakat Türkiye i!e Mısır aras.nda ki son hâdise siyasî çevrelerde 'bir haj'al kırıklığı yarat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • Meksikadaki zelzele felâketi Meksika 7 A.A.Dün sabah Meksikalım güney eya leüerinden Chıapasın dört kasabasını hemen hemen ta mamen tahrip etmîş olan şid detli zelzele felâketzedelerine ilâç ve yiyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • Başvekil Ankaraya gitti Baştarafı birincide)Şam 21.05 de ekspresle Anka raya hareket etmiştir.Başvekil Haydarpaşa ga rında Istanbuida bulunan Me buslar» Vali ve Beediye Reisi Merkez ve Deniz komutanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • Dürziler Çiçekliye itaat etti Şam,7 A.A.Dürzlierin reisi Emir Hasan Atraş'ın oğlu Zeyid Atraş,mebuslar,ileri gelenler ve dini liderlerden müte şekkil bir heyetin başında dün Şam'a gelmiş ve radyoyla y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • 79 gündür Dien Bian Phu kalesinda muhasarada oîa:ı Fransız kuvvetleri bir çıkış yaptılar Hanoi,7 AP)Binlerce f Fransız askerinin Dien Bien Phu kalesinden çıkarak kendilerini muhasara etmiş olan komüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • D.P.ve C.H.P toplantıları Baştarafı bîrineide)Necmi Ateş ve diğer partili-i ler hazır bulunmuştur.Siyasî topianiıda konuşan hatipler D.P.icraatının uruba sebesini yapmışlar gerek ik-j tisadî,gerekse d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • 954 Paris modası Paris 7 A.A.Parisin ileri gelen terzileri 1953 modasının 1954 de de aynen de vam edeceği kanaatindedir ler.Geçen senenin klasik mor deUeri bahar koleksiyonların da hakan vaziyettedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • Yeni Harcırah kanunu Meclise sevkedildi Baştarafı birincide)Bu harcırahın miktarı bin liradan 475 liraya kadar maaş alan memurlara beher ki lo basma «25,20 kilo,4'i'o lira dan aşağı maaşı olan memur l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • Himalaya'ya çıkacak ArjanUa heyeti hazırlanıyor Bueno3 Aires.7 A-A)Himalaya'yı keşfe gidecek olan Arjantin heyeti aeferiyesinin başkanı teğmen Francisco Ibanez heyetin teçhizatını ikmal etmek üzere du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • C.H.P.Meclisinin toplantısı Baştanıfı Hrinelde)galende merkezden aday gösteri lebilmesini istemekte ve bunun için de asgari 50 kişilik bir kon tenjan lüzumu üzerinde durmak tadır] ar.Diğer siyasî part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • Keşmir,Hindistanla birleşmeye karar verdi lîaştarafi birincide)Fiiliyatta,Keşmir muhtar bir mahiyat muhafaza etmekle beruber HinefU&aa birliğinin bir paı^ası haliı.f gelmek kararını vermşitir.Fakat bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • Dörtler bugün toplantıya başlıyorlar Baştarafı birincide)olarak yapılacaktır.Bunda Komünist Çinin de iştiraki ile beşli konferans meselesi görüşülecektir.Rusya bu konferan sın toplanmasında İsrar et m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • Türk Gök manevraları bu sabah başlıyor Başmakaleden devam)Manevraları yakından taikip etmek üzere şebrimizdeki NA_To karargtihrndan bir grup Türk ve Amerikan subayı Adan ay a gitmiştir^ Manevralara ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • Feci bir adlî hata düzeltildi Bologna,7 A-A)Temyiz Mahkemesi» bundan sekiz sene evvel.9 kişiyi Faşistlere ihbar etmek gibi mesnedsiz bir iddiayla kurguna dizilmek sure ti ile kurban giden Fortunala Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.02.1954
  • adrit'e idecek Fas heyeti Madrit 7 A.A.ispanyol Fası bölgesinden paşa ve kadılardan müieşekkil bir murahhas heyetinin Madrit e geleceği habari siyasî çevre lerde hayretten mütevellit büyük bir ilgi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • I İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği PI)Xavier Cugat or kestras.13.30 Şarkılar Oku yan:Saime Sinan 14.00 Uver türler PI)Ludwig van Beetho ven:"Evin takdisi;Çalan:Fe Jix
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Kambiyo ve esham Kapanıg Açılı?Kapanıp Sterling 734.784—Dolar 28050 280.30 Fr.Frang* 81 0.8ü İsviçre Fr,64.03 64.03 Belçika Fr] 5.61 B.60 isveç KT.54.12.50 B4.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Üret 0.44.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden:Burdur vilâyeti Tefenni kazasına bağh Ece ve Sazak Köyleri simrian içinde:Kuzeyi Manastır tepedeki beton sütundan Sazak köyü camiine doğru hat.Doğusu Sazak köyü camiind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Mlidür;Faruk DEMİRTAS basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ $EHÎR TtYATROSU 21 da Dram Kısım HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton îlrtor Türkçesj Tevfik Sadullah Her çarşamba akşama taleb* gocesiOir.Pazartesi akças&ian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Lokmnn Hekin».Dr.HAFIZ CKMAf.Dahiliye Matshaswim Pazardan başka her ^un sabah aaat 10.30-nno öğleden sonra 14.30-17.00 de haata Kabul eder.İstanbul Di vanyoıü Wf)104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • AMMF.R KARACA MAKSİM Bu akşam 6aat 21 de OİBAtt KARAKOLU "umartesi,Pazar matineler 15 te Teli fon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Talebe Birlisi gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YAKIN BAŞKA OLACAKTIK Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer Rejisör:Avni Dilligil Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • milliyet Abone şartlın Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirflpn şartlar' 2 ve 3 üncü sayfa aant.4 T.L.T ve 8 inci sayfa sımt.2,50 T.1-I İlânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • DünkU ÇoctTt Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 do Telefon:40270
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Dizel motörü alınacaktır Bursa Belediyesinden Belediyemiz elektrik santrali için bir adet 1500 beygirlik Dizel motörü ile teferruatı kapalı zarfla satın alınacaktır-Bu işe ait şartnameler elektrik işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Sa.Al.Kom.Başkanlığından:Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yer* teslim şartiyle 5212 kilo sülyen ile 5212 kilo mürdesenk kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır liter Bankasından 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi işi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde-keşif bedeli 991.152,73 liradır.3 Bu işe ait.muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Bandırma Tekel Müdürlüğünden 1 Bandırma şehir içinde bir sene müddetle yapılacak tahminen 8000 ton Tekele tâbi mevat ve eşya ile yaprak tütün,maden kömürü,levazım ve boş kapların nakliyatı 15 gün müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Akşehir Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden 1 Akşehir Ceza ve Tevkif evinin 954 yıh bir senelik ekmek ihtiyacı olan 750 g» asilik azamî 146.000 ve asgarî 127 750 &det.bedeli 26 kuruştan hesap edilerek tuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 no iu sa,al ko» başk.dan As.birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim edilerek monte ¦edilmek şartiyle bir adet vinç kapalı zarfla sa* tın alınacaktır.Muhammen bedeli 10000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi için beş tonluk uzun ffase i50 pufl takviyeli ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi.ayakta 10 kişi ceman 40 kişiyi alabilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden izmît i Müessesemiz ids-ıl eervisierinde çalıştırılmak üzora barem içi vj dışı 200 250 ve 300 lira aylıkla ve imtihanla lüzumu kadar memur vV daktilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • c:%5 FAİZLİ 193J İÇ ISTİKKAZ TAIIVtLLEKİ VEBatDEN MUAF İşbu tahvillerden almak istiven saym müşterilerinin emirlerine gişelerini amade tutmakladır.GALATA YENÎCAMi BEYOĞLU.YEMİŞ ŞİŞLİ ÇEMBERLÎTAfi KADI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Ankara Belediye Reis'iğinden 1 Şehir yollarında kullanılmak üzere alınacak olan 110 000)metre Berdür taşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Muhammen bedeli i65.500)liradır 3 Teminatı 4525
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 Ko.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As-BİTİik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 40500 kilogram çeşitli çelik kapalı zarlla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 79987 lira olup ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Kuzu satışa Lüleburgaz Türkgeidi DsvJet Üretme Çift iğî Müdürlüğünden 1 Çiftliğimizde yetiştirilen 400 baş kıvırcık* kuzu canlı kilolar halinde 19 Şubat 1954 Cuma günü saat 14 te ciltlik icare binasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • Köprüler Yapımı Karayel arı Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş;Çoru"h vilâyetİT de.Crirwh Yusufeli yolunda Sirya*,Çoruh Şavşat yolunda Imernav)Yusufeli Sarıgöl yolunda Hamrut)ve Borçka Maradi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • İstanbul Levazım AmSruğîndeıı verilen Askerî Kıtaat İlânları As-ihtiyaç için Polatlı teslimi kapalı zarfla 8400 kilo beyaz peynir 18 Şubat 954 Perşembe saat 14 te Polatlı As-Sa.Al-Ko-da satın alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.02.1954
  • TckEîf alma Kânı İşçi evleri yaptırılacak Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi MüdUrüğUndan 1 Müessesemizce Nazilli fabrikamız sahasında yaptırılacak üç muhtelif tipte 228 adet işçi evi için yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8