Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • *W£t.CumhnrİKtşkanımız Washington şehrinin anahtarı verildikten sonra halkı selâmlıyor Bayar,San Franciscoda mühim bir nutuk söyiiyecek Amerikan gazeteleri,Türkîyedeki iktisadî kalkınmadan hayranlık v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umu mlyetle bulutla ve muhtemelen yağışlı geçeceği,sühunet derecesinde değişiklik olmiyacagı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • Köprülünün beyanatı Dışişleri Vekili bcr tngiliz ga* zetesine verdiği beyanatta Mısırla yapılan görüşmelerin dikkatle takip edildiğini söyledi Londra,6 Nafen)Türkiya Dışişleri Vekili Fuad Köprülü «Gre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • Dikkatsizliğin sebep olduğa bir facia Pendikte bir şoför iki çocuğu ile birlikte yandı Hâdiseye sebebiyet veren şoförün karısı kendisini pencereden atmak suretile güçlUkie kurtuldu Dün saban JPendiMo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • Basketbol I g maçları İstanbul basketbol lig maçlarına dün Teknik Üniversite Spor salonunda devam ed'lmiş ve Fenerbahçe Vefayı 47—37» llurtuhış da BeyoğSusporu 46—44 yenmiştir.Futbol karşılaşmaları is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • Türk seması manevraları Varın bulayacak olan manevraları müteakip Yunan kıyılarında müşterek bir tatbikat daha yapılacak izmir 6 Milliyet)Ak denizdeki Amerikan 6 ncı fi loşunun iştirakiyle Güney sa h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • Kıbrıs Türkleri gelecek hafta miting yapacak IViitlngte evkaf idaresinin Türk menf at'ariı!çîğned ğl belirtilice1* Lefkoşe 6 T.H.A.Kıb ns Türkleri,ilk defa olarak yapılan ve muvaffakiyetle he ticelend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • Seçimlere hazırlık Adalet Vekâletinde kurulan komisyon Seçim Kanununun tâdi)tasarısını hazırladı Ankara,6 Milliyet)Se.Çİm Kanununun tadil tasarısı Adalet Vekâletinde kurulan ko misyon tarafından hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • Meksika'da zelzele 4 şehri harap etti Fasılasız 20 dakika süren çok şiddetli zelzele» ağır İnsan kaybına sebep olda Tuktla Gutierrez Meksika 6 A.A.20 dakikadan fazla süren gayet şiddetli ve tahripkâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • GREV YAPAN FOK BALI-ĞI Bir kaç ay önce kuzey denizinde yakalanarak Paris Hayvanat bahçesine getirilen fok balığı,insanlar» protesto etmek üzere açlık grevi yapmış,fakat biı kaç gün önce bu kararından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • V^w»,YEM SİLONUN TEMELİ ATILIH Toprak Mahsulleri Ofisinee Haydarpaşada yaptırılmasına karar verilmiş okuı 34 bin tonluk hububat silosunun dün sabah saat on bird* törenle temeli atılmıştır-7 milyon lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • Izmirde büyük bir vergi kaçakçılığı meydana çıktı Kaçakçılığın yekû aşıyor.30 cfan aynı zamanda nu 10 milyon lirayı fazîa müesseseye baskın yapıldı-İzmir,6 Milliyet)Bundan biT müddet önce vaki ihbar ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • thgilterenln Kent şehrinde karla rla kapanan y otlat temizleniyor Karakış her tarafta şiddetle devam ediyor An karada bir kısım Frartsatfa 22 kişi Turdun her tarafında olduğu j gibi karakış dün de şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • Doğu Âlrnanyada karışıklıklar çıktı Ayaklanmaya Molotov'un batılı devletlerin tekliflerini reddetmesi sebep oldu.Kızıl Orduya hazır ol emri verildi 15 günlük neticesiz çalışmalardan sonra tam bir çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • Romanya ile ticaretimiz Dün Ankarada mevsimlik maîlana ihraç ve ithaline müsaade eden bâr protokol imzalandı Ankara 6 AA.Bir müddetten beri memleketi* nıizde bulunan Rumen ticaret heyeti ile heyetimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • FUAT SEEACETTtN HA-PİSHANEYE GİDİYOR Kral Faruk devrinde Mısırda.Maliye ve îeişleri Vekilliği yapmış olan Fuat Seraeettin Paşa Kahiredeki ihtilâl mahkemesi tarafından 15 yıl hapse mahkûm edilmiştir-Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1954
  • Berlin toplantısı i-II »»İlli I I IF^/^İİ alenkov ilk nutuklarıyla w U hür milletlere kur yapmaya» lıer müşkülün,feütün ihtilâfların mütekabil 'hüsnüniyetle kolayca halli mümkün olduğunu iddiaya başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.02.1954
  • n&SA» tûHBmat Soğuk ve kömür Borulara dair Politikada bo:o Can kurtaran yok mu So^uk va kömür Ar-ablarda bir söz vardır:«Bütün müneccimler yalancıdır» derler.Bu sözün doğruluğunu bu aene.daha iyi anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • Zeytinyağı satışları Bir müddettenken yapılan tanzim satışlarına rağmen spekü'âtif hareketler önlenemedi Gıda maddelerinde müşahede olunan,pahalılık,alınan bütün tedbirlere rağmen devam etmektedir-Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • Yüksek Tahsil Korosu üç konser verecek Millî Türk Talebe Birliği Müzik ve Folklor komitesinin Ankarada vücude getirdiği Yüksek Tahsil korosu mart ayında şehrimize gelerek üç konser verecektir.Bekir Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • Treleybüs seferleri için yapılan incelemeler Şehrimizde troleybüs iş letmek için yapılan inceleme ler sona ermiş bulunmakta dır.Taksim Un kapanı Beyazıt arasında yapılacak birînci troleybüs hattının i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • Kızılay fakir halka kömür dağıtıyor Kızılay tarafından,Kadıköy deki fakir halka yalnız son bir hafta zarfında 5 ton mangal kömürü tevzi edilmiş tir.Bu kömürlerin 2600 kilo su merkezde 1200 kilosu da E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • Bir hizmetçi küçük çocuğunu bırakıp kaçtı Beşiktaşta,Spor caddesin de 102 sayılı evde hizmetçi lik yapan Firuzan adında bir kadın,1,5 yaşındaki çocuğunu-çalıştığı evde bırakarak kaçmıştır,Durum ev sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • lîlr 7 Şubat 1954 Pozar R«.3 Om.arar 137S 25 Ocak 13*9 V AKİT VASATİ HZ A N i j Gttneş 7.08 134 j ö£1e 12.28 6.56 îkiotfi 15.14 942 Akşam 17.32 12İ00 Yatsı 19.04 133 İmsak 5.25 1153 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • Soğuk harbin sembolü olan gülmez adam,S Rusyanm demirbaş dış bakanı bay Molotov,Berlin Konferansında hakiki çehresini göstermeye baş ladı.Şunu peşin söyleyelim ki bu oportinist kızıl diplomat,hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • Mahrukat sıkıntısı kısmen aiderildi Vali GiSkay dün odun va kömür satışı yap itan yerteri teftiş etti Dün şehirde vatandaşa geniş gekdlde odun ve »kömür satışı yapılmıştır-Vali ve Belediye Reisi Prof-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • Kasaplar devamlı olarak kontrol ediliyor Kasaplardaki et fiatlarının kontrolüne devam edilmektedir.Belediye Reis Muavini Dr.Lütfi Oğultürk,Kadıköy ve Adalarda kasapları kont rol etmiştir.Kontrol netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • HALKIN SESİ Ssra köşkler'den galen ses!Göztepe Sıra Köşkler sokağında oturanlar adına* ayni sokak 8 sayılı evde oturan,okuyucumuz Mahmut Dürüst'ten aldığımız bir mektubu avnen neşrediyoruz.«Mahallemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • utun piyasası Marmara ve Karadeniz tütün piyasaları önümüzJeki hafta içinde açılıyor Yabancı memleketlerden,tütünlerimize yapılan geniş mikyastaki talepler devam etmektedir.Bu arada Çek tütün rejisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • nınm'ı im Anlatan;Faruk DEMİETAŞ Almanyada Tefrika No-i.WkfiiaııiTi ı Almanlar gece ve gündüz leriyle maziyi un V maya,uııutturmaya çalışıyorlar.Onlar için gündüz,çalış mak,uğraşmak didinmek ve yeni A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • KISA HABERLER Pakistan Yüksek TaJu*U gençliğine mensup ir* kişmiî tir kafile,ay sonunda şehrimize ge_]ec3ktir.Talebelerin ayrıca,An,kara ve îzmiri de ziyaret edeceği bildirilmektedir ^r Dün limanımızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • p g l i s t g Hasan Bengin adlı bir kö.ımürcünün,Beyoğlu Ataman sokak 22/4 numaralı evcb sakladığı 500 kilo mangal kömürünü satışa çıkarmaktan kaçm/ftğı tesbit edilmiş ve suçlu yakala narak hakknda ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • Türkiye Kunlay Derneg* Beyoğlu Şubesinin senelik kongf resi,bugün saat 10 d!a Galatasaray Lisesi salonunda yapıla*,çaktır TÖREN İT Türk Iran Dostluk Cemiyetinin açılış töreni;14 şubat pazar günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • TÜRKİYE İS BANKASI 1.500.000 Liralık Plânın hk Ski Çekilişi:Bahçeli 3 Ev Çeşitli Para İkramiyeleri 3 MAYIS:Bahçeli 3 fcv 150 Liralık Bir Küçük Cart Hesap Açtırınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 7 şubat çekilişi bugün saat 13-30 da Ankarada yapılacaktır,ikramiye kazanan numaralar bu ¦gece saat 23 te Ankara radyo giyle yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • îşçi Sendikaları faaliyet sahalarının genişletilmesini istiyorlar Şehrimiz işçi Sendikaları temsilcileri,Çalışma Vekâletine bir telgraf çekerek-faaliyet sahalarının genişletilme sin:istemişlerdir.Diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • D.P.Fatih ilçesinin tertipledi ği siyasî toplantı Demokrat Parti Fatih ilçe idare kurulunun tertiplediği siyasî toplantı bugün saat 14 de,Karadeniz kıraathane sinde yapılacaklar.Şehrimizde bulunan baz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.02.1954
  • Ticaret Vekâ1 eti fırcncıîann dileklerini etti Şehrimizdekî fırıncıların ekmek fiatlarma zam isteme İrivle alâkalı olarak yapılan tetkiker devam etmektedir.Bu arada Ekonomi ve Ti caret Vekâleti durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • sSiy&f Birleşik Amerika vo İspanya Tokyodau bildirildiğine göre Birleşik Amerika ile Japonya arasında bir seneden beri «levam eden müzakereler sona ermiş» karşılıklı güvenlik ve yardım paktının Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • Truman hükümeti tenkit etti Sabık Amerika Reisicumhuru* hükümetin giriştiği komünizmden temizleme hareketlinin büyük bir hile okluğunu iddia etti Nev York 6 AA.Es ki Başkan Truman,dün akşam senelik bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • Hışırtı yapmıyan kâğıt imâl edildi Nev York 6 ANKA)Katlanırken hışırtı yapmıyan bir kâğıdın imali bilhassa radyo ve televizyon yayınla rmda rol alan artistleri mem nun etmiştir.Bu suretle sahifeleri ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • Laboratuar haüna getirilen bir muhripte yapılacak tecrübede radyo-silâhlar kullanılacak Londra,6 Nafen)ingiltere Kraliyet donanmasının en eski ve en gizli muhribi olan «Cmroberiand» gel seek ay yeni v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • Konser artacakmış Tütünün kanseri arttırdığını İddia eden Doktor ciğer kanseriyle sigara arasında kuvvetli bir münasebet oir duğıuur söymyor St.Louis 6 A.A.Tütünün kanseri tevlit ettiğine da ir beyana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • Dilencilerle m ü c es d e I e içişleri Vekâleti,VaUlakJero gönderdiği bir tamimle dilencilere karşı yapılan mücadelenin şiddetlendirilmesin!istedi Ankara,6 T.H.A.İçişleri Vekâleti,son günlerde bil.'ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • Trr.fik polisiniz,rica ediyor.Şehir içinde sürat yag^k-oklu gfundan şoförden süratli gitme sini istemeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • Sovyet liderlerinin yargılan» ması isteniyor Vaşington 6 A.A.Cumhuriyetçi senatör Char les Kersten,üg Sovyet lideri,Georgı Malenkov,V.M.Molo tov ve Andrei Vishinsky'yi yargılamak üzere beynelmilel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • TUB—n T» İIB«m «il I i I.Mil FIKRA Tristan Başlığı yazdım» düşünüyorum:Nasıl başlamalı?Bir arkadaş geldi ve sordu:Kimdir o Tristan da Cünha?Tristan «la Cunha'yı yeni öğrenmişten ve daha kimsenin de bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • Bu felâket» eğer böyle bir 8eye felâket denebilirse» hangi mucize ile önlendi,bilinemez Madame Waddington u-*un müddet konuşamadı-Se-B* kesilmişti sanki t Sonra,mu-**zam bir gayret sarfederek konuşaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • Miığlatla hayvanlarda kuduz ve uyuz görüldü.Muğla 6 T.H.A.Muğ vilâyeti dahilinde hayvan *arda kuduz,uyuz giıbi has tahklar görülmüştür,ilgili "Br alelacele tedbirler almak fadırlar.Verilen malûmata gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • j-I Yugosiavya kominforma çatıyor Borba gazetesi yayınladığı bir yazıda koıninformunt Yugoslavyayı Batılılardan uzaklaştırmaya çakğtığını söyledi Belgrat,6 AA)Milovan Djilas hâdisesine dair kominf orm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • I İKTİBAS in sırrı çözüldüm!İki ayaklı muazzam clisselâ va en yüksek dağ zirvelerinde yaşayan bu mahlûklaran izleri tespit edildi fakat ke ıdilerine u'aş^ak hat^uz k^bil damadı Evvelâ Nepal'a gitmek,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • Kısa harici haberler jUp Birleşik Amerika'da Brezilya'da husule gelen donlardan dolayı artan kahve fiatı,Birleşik Amerika'da çay satışlarının büyük derecede artmasına yol açmıştır İNGİLTERE Tfc-îngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1954
  • smamattamammmm istikrazı Tahvilleri BÜTÜN BAKKA ŞUBELERİNDE AKTADIR Sş AT 1954-AT 1954 Tahviller her vatandaşın kesesina uygun bir şekilde 100,200,500,1,000 5,000 ve 10,000 Liralık olarak tertiplenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.02.1954
  • G*diz Barsj.mn inşaatına hazırlık Gediz barajının sermayesiyle İlgili çalışmalara bir kaç günden beri başlanmıştır-Bu mevzu ile meşgul olmak üzere l/mire giden Is ISankası l/unun Müdürü üzeyir Avunduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1954
  • Baş c'ön^üsîi kız New-York Fotoğrafçılar Cemiyetinin Başkanı olan Arthur Dlcxon» cazip foto model Linda Cox'u gördüğü zaman elini alnına götürerek.«Bu kız benim başımı döndürdü» demiştir.Hakikaten har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1954
  • MERAKLI BİR VAK'A veren bir "VâKaysın ftîç bir fsltemTnlyatî yok sultanım!Kullarınız aldıklara baysam maaşı va şerefinize eğleniyorlar\merak buyurmayınız!«Zuhaf» alayları adiyle as.kerî bir teşkilât y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.02.1954
  • Muzaffer GS Soliç-Kapt.Hava şartlarının muhalefeti Sebebiyle geçen hafta olduğu ği'bi bu hafta da yalniat bir tanesi Galatasaray Vefa maçı hariç diğer bütün amatör ve profesyonel küme karşılaşmaları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1954
  • Basketbol liglerinde dördüncü r-Kurtuluşa da asket fark Öiğer karşılaşmalarda ise,F.Bahçe-Vefa,Dz.Yüzme İhtisas da AnacoEtıhısar karşısında net gaiib Havanın muhalefeti yüzün altında cereyan etti ve 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1954
  • Fatih Güreş Kulübünde dün yapılan İstanbul Eskişehir güreş karşılaşma la r nidan bir görünüş İstanbul güreşte Eskişehir!5-3 yendi I.1 II Eskişehir gUraş karması İkinci karşılaşmasını bugün Fatih Güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1954
  • İngiltere lig maçları tehir edildi Londra 6 Nafen)Çok şiddetli don Ingilterede fut bol sahalarını oynanamaz ha le getirdiğinden bu haftaki bütün karşılaşmalar tehir edilmiştir.^Hakemler bu saha larda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1954
  • ^ife #m ¦¦'izi?iıığjiSt©r© licj maclsr Kupa maçlarının 5 inci haftasında' Stoke ltarşısmda Leicester birbirinden daha nefis gollerle bîr tur daha atlatıyor Üstte:tik gol Johnny Morris'ia kafasından ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1954
  • Amerikada tenis uhranı Los Angeles 6 SHA)Birleşik Araerikada tenis buh fanının baş gösterdiği gizlen memektedir.Davis kupasını Agustralyahların elinden alamamış olan Amerikaharbugünlerde böyle bir buh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1954
  • B ve C Millî Takım namzetlerinin maçı Ankara lig maçlarına başlands Mithatpaşa Stadıma halihazır durumu dolayısiyle,evvelce teşkil edilen muit takımların ça lışmalan Fenerbahçe Stadına alınmıştır^ Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.02.1954
  • Yazan:Hasan YILMA'EH eyredilir bir film:Çıplak ruhlar MELEK'te £ll'LAJt BXIILAR «The Bad aud the Beautiful».Bag rol* leri:Kirk Douglas» Lana Turner.Walter Pidgeon,Dick Powell,Barry Sullivan* Gloria,Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1954
  • I FANTEZİ Hatır Fahir ERSİN Korkak ve «rkek adımlarla,başımda kep,üstümde beyaz kolalı yakalı,siyah önlükle ve çoğu eaman elimden annemin tutarak götürdüğü ilk okulumu ve hocalarımı geçanlerde Elyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1954
  • Kral Zogo,döviz kaçakçıhğı ile suçlandırılıyor Kahire 6 Nafen)Eski Arnavutluk Kralı Zogo eski Kraliçe Geraldine ve Jl kişi lik maiyeti Mısır iç işleri Ve kalelinin kara listesine kaydolumnuşlardır.Mıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1954
  • Papanın sıhEî dununu düzeliyor Vatikan 6 A.A.Papa yi tedavi etmekte olan Prof.Riceardo Lisi,Papapm dün geceyi oldukea iyi geçirdiğini pek hafif bazı salâh emarelerinin müşahede olundu nu bildirmiş,bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1954
  • Polis Taksimde bir randevu evini bastı Hayriye Eray adında bir kadının Taksim Bekâr sokak 26/28 sayılı yerde randevu culuk ya ptığı tesbit edilmiş ve evvelki bece yapılan baskın sonunda iki çift suçüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1954
  • Çaldığı lâstiklerle kaçmak isterken yakalandı Mehmet Salih Ozcan adın 3a.biri.Türbede Piyerloli garajı önünde durmakta olan Ahmet Albayrak adında bir şoföre ait taksinin bagajın-dan çaldığı yedek las
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1954
  • Bir kadının altın vo eşyafan çaJmrfı Eylipte Otakçılarda Nazî rağa yokuşunda 1 numarada oturan Azize Balkan adında bir kadın,polise müracaat ederek dört adet beşi bir yer desd ile giyim eşyalarının Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1954
  • im ı—ı.««ırnnıııraı un tınım t^tu—ı «K 61 Bilhassa şahitlerin mevkileri» şahsiyetleri meseleye bir başka şekil vermiş oklu.Artık sükön avdet ecLyor,hayat normal seyrini takibe başladı.Robert Jumieges
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1954
  • f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 W-'nPi 2 3 4 5 1 6 7 I 8 9 10 11 12 B^D Soldan sağa 1 Fırıldak.2 Azotlu bir madde;Bir deniz vasıtas.TTzak.Uk ifade eder 3 Bu-emir de ifade eden bir ftıarf;Tanzimat,edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1954
  • LEBİN ü Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGÎL.Deniz kuvvetleri çemberi gittikçe daralttı,kaleyi daha yakından dövmeye başladı 40 Resul geniş bir nefes alar o-ak padişahı etekledi Man mut paşaya hitap et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1954
  • Bir çocuk kaynar su ile fena halde haşlandı Burgaz adasında 4 yaşın da bir çocuğun ağır surette yanmasiyle neticelenen bir kaza olmuştur.Adada,Ayanikola mevkiinde 44 sayılı vde oturan Zey nel Akyol ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1954
  • Polonyaya 50 ton fındık gönderdik Polonya ile ticaretimizde büyük bir inkişaf müşahede olunmaktadır.Bu arada,son defa Polon yaya satılan 6 bin ton buğdaydan ayrı olarak dün de 161 bin lira değerinde 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1954
  • Otis hububat ihracına devan] ediyor Toprak Mahsulleri Ofisi taralından yabancı menıie ketlere yapılan hububat sev kiyatı hızla devam etmekte* dir.Bu arada ispanyaya yeniden mühim miktarda buğday satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1954
  • Temizlik amelesine ayakkabı tevzi ediliyor Havaların soğuk ve karü bir şekilde devam etmesi üzerine belediye Temizlik işleri MüdürlüşiFtemizlik ame lelerine yemden ayakkabı vermeğe başlamıştır.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.02.1954
  • Berlin toplantısı [Başmakaleden devam] nu söylüyor-Moskova radyosuna da I ngil tereye üç milyon Türk lirası tutarında bir sipariş verilmesi tekarrür ettiğini ilân ettiriyor-Nerede ise dört büyüklerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Romanya iie ticaretimiz Baştarafı birincide)cere camı ve mangal gibi malların ithalini temin etme*:üzere hazırlanan bu muvakkat,protokol bugünden itibaren meriyete girmiş bulunmaktadır.Bu protokolün t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Kıbrıs Türkleri gelecek hafta miting yapacak Baştarafı birincide)idaresinin keyfine göre hare ket eden bir müessese olarak faaliyet göstermiş ve Evkafın başına geçen Müdürler ise,Ingiüy vahşi tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • KIBRIS MÜFTÜSÜNE ÇEKİLEN TELGRAF Kıbrısta yeni seçilen Türk Müftüsü M.Dânâ'nm ilk icra at olarak ezanı Türkçe okut ması inkılâpçı Üniversite gençliği arasında büyük bir memnuniyet uyandırmıştır.Bu seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Doğu Almcanyada çsldı arışıklıkıar Baştaralı birincide)merkezlerinde geçen Temmuz ayında da işçiler isyan bayrağını çekmişler ve Sovyet kuvvetleri ile de çarpışmışlardı-Doğu AJmanyadan kaçarak bugün B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Kızılların trandaki faaliyetleri Tahran 6 Nafen)Ko munis t Tudeh Partisinin son zamanlarda bütün faaliyetini İran demiryolları üzerinde topladığı anlaşıldığından bu sahadaki mücadele birden şiddetlend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Emeklilere verilecek ikramiye Ankara,6 Milliyet)Emetk li,dul ve yetim aylıklarına zam yapılması vy birer maaş ikrami ye verilmesi hakkındaki kanun bugün Resmi gazete ile neşredt lerek yürürlüğe girmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Dünya otomobil hırsızlığı rekortmeni Paris 6 ANKA)Ge çenlerde-ParLste otomobil almak suçundan 1,700 Ingi liz para cezasına ve 4 sene hapse mahkûm edilen Char lie Bi velet,muhakkak ki» dünya otomobil h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Bayar San Francisko'da bir nutuk söyliyecek Baştarafı birincide)ton Büyük Elçisi Feridun Cemal Erkin ve Nato nezdindeki Türk Büyük Elçisi Fatin Rüştü Zorlu ile geç vakitlere kadar muhtelif meseleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Neriman hakkında yeni bir dedikodu Kahire,6 AJL)Haftalık bir dergi,bugünkü sayısında es Jci Kraliçe Nerimanm eski Kral Faraıkun en yakın arkadaşlarından birinin oğlu olan 27 yaşınofaki operatör doktor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Çift aza lı çocuk öldü Wurzbourg,6 A.A.Ge_Çanlerde YVursbourg Üniversite kliniğine iki başlı ve dört kollu garip bir çocuk getirilmişti.Vü «udunun alt kısmı normal olan faikat iki başı,dört kolu ve ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Adalet vnkâfeti bir kadro hazırlıyor Ankara,6 Milliyet)Adalet vekâleti yeni bir kadro ka nunu hazırlamıştır Yeni kadro ların jhdasui!hedef tutan bu tasarı ile vekalet teşkilatı gî «işletilmektedir.Tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • 1 Köprülünün beyanatı Baştarafı birincide)bilir.Fakat en yatan müttefik^ ler ve dostlar arasında da bu gibi görüş ayrılıklar* husule ge lebilir,Bunlar esas birlLk üzerinde tesir İcra edamez» Türkiye D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Lokman Hekim t r.HAFIZ O M A L Dahiliye Matlaşma* Pazardan başka her gün sabah aaat 10.30-Î'Î.OO öğleden sonra 14.30-17.00 de haata *abut eder.istanbul Divan yolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Mısır TicaretVekiîi istifa etti Kahire 6 A.A.Reisicumhur General Necip bu-ŞÜn öğleden sonra.Ticaret "ekili Hilmi Bakat Bedevijp*Q sıhhî sebepler yüzünden lstifa etmiş olduğunu bildir diştir.Birçok mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Atom hastalığından Ölen çocuk Hiroşima,6 A-A.13 ya-Siöda bir kız çocuğu,atom bombası şuaları intişarlarına maruz kaldığından 9 yıl sonra tutulduğu «atom hastalığı» ndaıı kurtulamıyarak dün ölmüştür.Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • 4 italyan partisi anlaştı Roma,6 AA.Uzun bir toplantıdan sonra demokrat cepheyi teşkil eden 4 italyan partisi aşağıdaki müşterek tebliği yayınlamışlardır:«Hıristiyan Demokrat» Sosyalist Demokrat Liber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • îzmirde büyük bir vergi kaçakçılığı Baştarafı birincide)Bu meseleyle ilgili daralt An karadan celbediîen bir çok hesap uzmanı Us,Maliye Vekâleti teşkilâtında çalışan yüze yakın elemaı:ve 50 den fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Meksikada zelzele Baş taraf t birincide)Deprem Chapas eyaletinde elli mil kutrunda bir sahayı tahrip etmiştir.Bu dört küçük kahve merkezinin mecmu nüfusu 5000 kadardır.1165 nüfuslu Tilâ kasabası harit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Seçimlere hazırlık Baştarafı birinclde 120 nci ve müteakip 6 maddeyi değiştirmektedir.Diğer taraftan Seçim Kaannımun seç:m bölgelerine dair hükümlerinin de tadil edilerek dar bölge esasının konulacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Türk Seması manevralar* Başturafı birincide)ve pazartesi günü 'başlaması kararlaştırılan "Türk Seması I„ hava manevralarının ha zırlıkiarı sona ermiştir.Mevsuk bir kaynaktan bil dirildiğine göre Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Amerika,Hin aruçakgönderlyo Dulles ve Eden,Fra İçin giriştiği faaliyetd Washington,6 AP)Amerika Savunma Bakanlığı bugün Hindi Çinide kızıllara karşı savaşan Fransız Birliği kuwet_Jerine yardım için bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Dikkatsizliğin sebep olduğu bir facia Baştaraf?birincide)ve gene 3 yaşında Salm adnda-Jd bir erkak çocuğu,her türlü müdahaleye rağmen alevler içinde kalarak yanmışlardır.Hadisenin tafsilâtı şöyledir:K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Eskişehirde muhtar seçimi Eskişehir 6 T.H.A.Yarın Eskişhirde yapılacak olan muhtar seçimlerine her iki parti de büyük ehem miyet vermektedir.Demokrat Partj son seçimlerde kahir ekseriyet elde ettğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.02.1954
  • Kara kış her tarafta şiddetle devam ediyor Ba"?tarafı birincide)ekipler,cadde ve sokaklara kum ve kömür tozlan dökerek seyrüseferin intizamlı yapılmasını tamine çalışmışlardır.ANKARADA KARAKIŞ Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • HFTâKBUL 1057 Açılış ve program 11.00 Belediye gazinosundan nak ten İstanbul Belediyesi Konser vatuan konseri 13.00 Haber ter 13.15 Saz eserleri Nubar Tekyay ve Feyzi Arslangil)13.30 Bans müziği Pl)14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TtYATROSU «««it;21 do Dram Kısmı HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevfik Sadullah Her çarşamba akşamı talebe gecesiıiir.Pazartesi aks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • MUAMMER maksîm Bu akşam M KAKACA Saat'21 de 'ClBALt KARAKOLU 'umartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:48134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılı?Kapanış Sterling 34 784_Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr,64.03 «4.03 Belçika Ft,5.6C 5.60 isveç K».54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır İifer Bankasından t 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslan ve tevsi işi yaptırılacaktır-2 Tesisin isler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır.3 Bu işe ait muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden 1 Şehir yollarında 'kullanılmak üzere alınacak olan '10 000)metre Berdür taşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Muhammen bedeli 65.500)liradır 3 Teminatı 4525
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi içia beş tonluk uzun şase 150 pus takviyeli ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi,ayakta 10 kişi ceman 40 kişiyi alabilecek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • Bandırma Tekel Müdürlüğünden 1 Bandırma şehir içinde bir sene müddetle yapıncak tahminen 8000 ton Tekele tâbi mevat ve eşya ile yaprak tütün,maden kömürü» İevazım ve boş kapların nakliyatı 15 gün müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • Akşehir Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden 1 Akşehir Ceza ve Tevkif evinin 954 yılı bir senelik ekmek ihtiyacı olan 750 gramlık azamî 146.000 ve asgarî 127 750 adet bedeli 26 kuruştan hesap edilerek tutar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • Kuzu satış* Lüleburgaz Türkgeldi Devlet Üretme Çrft iği Müdürlüğünden 1 Çiftliğimizde yetiştirilen 400 baş kıvırcık kuzu canlı kilolar halinde 19 Şubat 1*954 Cuma günü saat 14 te ciltlik icare binasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Ya» işlerini fUleD idare «den Mes'ul Müdür;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan;953/4654 Hissedarlar arasında taksimi kabil olmadığından şüyuun izalesi için paraya çevrilmesine karar verilen Beşiktaş Abbasağa mahallesi Jandarma Mektebi sokağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • İzmir İli Daimî Komisyonundan İzmirde yeniden yapılacak cezaevi 1 inci kısım inşaatı işi 3-400.000 lira keşif bedeli üzerinden 1/2/954 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • İstanbul Adalet Encümeni Reisliğinden Istanbul Ağırceza merkezine bağlı merkez ve mülhakat mahkeme ve adalet dairelerinde hâlen münhal bulunan ve açılacak olan maaşlı kâtip ve mübaşirliklere fiilen mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • İstanbul Levâzsm Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Bedeli 51,000'lira.'geçici teminatı 3800 lira olan 1700 ton buğday öğütme işi kapalı zarfla 25 Şubat 954 günü saat 11 de Elâzığ As-Sa-Al-Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • %5 FAlZLt 1953 İÇ İSTİKRAZ TAHVİLLERİ VERGİDEN MUAF OSMANLI BANKASI Işbu'tâihvillerden almak istiyen sayın müşterilerinin emirlerine gişelerini âmâde tutmaktadır.GALATA YENtCAMt BEYOĞLU.YEMİŞ ŞİŞLİ ÇE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • İst nbufl B^ediyesi I ânları Lâstik Çzıne Alınacak İstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü daimî işçileri için lüzumlu 1000 lâstik çizme 17 000 lira mulıammefl bedel çevresinde 18 Şubat 954 Perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • İstanbul Belediyesinden 1 İstanbul Kumkapida rıhtım ve kanal temdidi ile ele-vasyon inşaatının keşif bedelinin 10.000 lirası 953 ve geri kalan» 954 malî yılı bütçelerinden ödenmek üzere 46-770.38 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • Gayrı menkul sat şı Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden:954/29 Müteveffa Fahrettin Savaşkan uhtesinde olup mirasçılarının iştirak halinde hissedar bulunduğu Kıhçali mahallesi tJr yasçelebi sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden İzmit 1 Müessesemiz idarî servislerinde* çalıştırılmak üzer* barem içi ve dışı 200 250 ve 300 Ura aylıkla ve imtihanl* JÜ2umu kadar,memur ve daktilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1954
  • Halkalı Ziraat Okulunda halk kursları açılacaktır Okulumuzda aşağıda gösterilen tarihlerde 2 ve 3 glin de* vara etmek üzere tavukçuluk ve sütçülük halk kursları açıla' çaktır-Her iki kurs da sabahtan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8