Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • ısıra yeni bir nota daha verdik Kahire hadisesiyle" ilgili taleplerimize sarih bir şekilde cevap verilmesi istendi Mısırın cevabi notası tatminkâr bulunmadı Ankara,5 Milliyet)Kahire Büyük Elçimiz Hulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • Türk Amerikan müşterek hava manevraları 8 Şubatta yapılacak harekâtı Amiral Cassady.Schlatter,Kendall.Abdülkadir Seven* ye Fevzi Tugay idare edecekler Napoli,5 AP)Atlantik ittifakı Teşkilâtının doğu c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • Mrşl.Tifonun Türkiyeyî ziyareti [Jugoslav Devlet Reisinin ziyafeti mutasavver Orta-Doğu Paktının Üçlü Paktla birleşti* rilmesiyle Ügiü görülüyor Belgrad,5" Aaıka)önü.Blüzdekl yaz aylarında,Mareşal Tit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • Ganjda ölenlerin cesetleri yakıldı Facia kıı rba ularının sayısı 500 ü aştı Ailelerini kaybeden çocuklar toplanıyor Allahabad,5 A.A.5 mil yon Hindlinin günahlarından u mizlenmek uzara mukaddes Oanj ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • H.Refet Hakarar'ı dün toprağa verdik Evvelki gün vefat eden İstanbul Barosu Başkanı Hâşim Refet Hakarar*ın cenazesi dün Taksimdeki evinden alınarak Şişli camiine götürülmüş ve burada öğle namazı kılın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • MEYVA VE SEBZE ESNAFI DERNEGÎNÎN KONGRESİ istanbul Meyva Sebze Esnafı Derneğinin senelik kongresi;dün saat 14 te,Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılmıştır-Kongre başkanlığına.Mafhmut Devamı Sa:7 Sil:4 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • Bir Metropolian yazdığı kitap Tarabya Metropolian tarafından yazılan kitabı tetkike başladı Tarabya MetrapoIIdi Yakavos tarafından yaaflan ve Hiristiyanlığı İslâmiyet in üstünde göstermek grayestoi he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • Üçlü Pakt görüşmeleri Askeri heyetlerin Ankarada yapacağı müzakerelerde müşterek manevralar meselesi ele alınacak Belgrad,5 T.H.A.Gele cefk hafta sonunda Ankara'da toplanacak olan üçlü askerî gö rüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • Bir yaralı kafilesi geliyor Ankara.5 A.A-MS.V-Temsil Bürosundan bildirilmiştir:R-M-Blatchford kıta nakliye gemisiyle 22 Ocak 1954 tarihinde Yokohama'dan Türkiyeye müteveccihen hareket eden bir Sb-bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • Odun kömür sıkıntısını önleyici tedbirler alındı Mülhakattan askerî vasıtalarla odun,Yugoslavyadan bol miktarda kömür getiriliyor Dün öğleden evvel ve öğle-gelecektir-Şileden Doyakalın,den sonra Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • Et tanzim satışları Kasaplarla aakatçıiar arasında çıkan ihtilâf henüz halledilememiştir-Her iki esnaf et fiatlarındaki artışa birbirlerinin sebep olduğunu iddia etmektedir.Bu iiat tereffüünü önleyebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • İKİ ZARFÇI YAKALANDI Son günlerde askerlere mu» •allat olan Kör Rıfat ve İhsan öaçellk adında iki sabıka' lı zarfçı,dün suçüstü yakalan' mıslardır-Resim,dün geç va« kit adliyeye verilen sabıkalıları g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • Amerikan yardımı Bu yıi yapılacak yardımın üç buçuk miyar dolara baliğ olacağı aniaşııyor Washington,5 A.A.D19 faaliyetler müdürü Harold Staa sen bugün dış münasebetler ko mitesi mensupları İU görüşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • $mâ ^«Hf I 1H£"US IBrJ" Ü 1 jIjZ^^EeSs-k id Çi-r' Bayar'a» New-York'lu çocukların japtığı tezahürat Foto:AA,Celal Bayar dün gece San Franciskoya hareket etti Devlet Reisimiz Nato Cemiyetinin toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • m& Bugün gehrtmizde havanın umu mîyetle bulutlu ve muhtemelen yağjgh geçeceği,sühunet derecesinde değişiklik olmiyacagı tahmili edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • m m Dortler toplantısı adan bir görünüş Batılılar,Molotov'un plânlarını reddettiler Dörtler konferansın bir netice anırtmadan dağılacağı kanaati kuvvetlendi Berlin,5 Nafen)Sovyet Dışişleri Vekili Molo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • CtÛHtt Türk ceza kanununun tefsiri Meclisin dünkü oturumundi tefsir talebi komisyona iade edildi Ankara,5 MilliyeM Mec,İla bugün saat 15 de Reis vekil lerinden Tevfik lleri'nin başkan lığjnda toplandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • Yeni Partinin hazırlıkları tamamlandı Eski Mîllet Partililer tarafından kurulacak olan yeni siyasi teşekkülün adı «Hür» veya «Cumhuriyetçi Millet» Partisi olacak Ankara,5 Milliyet)Partilerinin mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • Kabineyi kurması beklenen De Gasperi İtalya'da kabine buhranı Yeni kabinenin bir kaç güne kadar De Gaspeni tarafından kurulacağı anlaşılıyor Roma,5 A.A)Reisicumhur Luigi Bina udi ysm kabinenin teşkili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1954
  • Karakış ve fırtına bir müddet daha devam edecek ftalyada kurt sürüleri şehirlere İniyor.Bazı yerlerde karın yüksekliği telgraf tellerine ulaş Şehrimizde hüküm sürmekte olan karakış» dün de devam etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.02.1954
  • Zavallı Bedeitan!Kapaiıçarşıda iki tane-b9 imam vardır:Biri sandal b T4İt-*terudır ki bura».m Şoh nemini Cemil Faşa Müzaye de.3'eri)haline koymuştu.Eski kayıtlarda da bu mahalde «Sultan mezadı» yapıhı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • K A HABERUR if Türk Hava Kurumu,Der nekierine gelir tamın etmek ve aynı zaamnda eski rozetlcrinyerine kaim olmak üzere 50 bin rozet yaptırmağa karar vermiştirif Millî Eğitim Vekâleti,ser best basma bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • p n I ğ T wif Yedikulede istasyon cadde sinde kömürcülük yapan Menmet Haht Bostancı adında biri rin,bir kilo kömürü 40 kurusa aattıg"!tesblt etHlmiştir.Samk hakkın-x takibata geçilmiş ve dükkânda bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • fflr.6 Şubat 1f54 Cumartesi "I 2 Cem.âhır 24 Ocak 13«3 YAKI rr v^s AS ı Güne öğle îkifld Aksa Yatsı tnısa' j 7.07 1.37 12.28 657 i 15.13 942 İ m 17.31 12.00 I 19.04 133 1 lc 5.28 11.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Q D OD UNUN ME LELERI usların yayılma sıyo a d JNUN M LELE ırırı ma Dünya hâkimiyeti gayeshri güden Rus yayılışı meselesinde Beyaa Rus'larla kızıllar arasında katiyyen bir fark yoktu rv Kızı War sadec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Tüccar Derneğinin y-kongresi;18 şubat perserni*3 günü saat 18 de Liman Lokan tasmda yapılacalttır.KONSER fc Yoksul Çocuklara Yardı"1 Cemiyeti Aksaray 2 ncl îlkokul kolu tarafından;fakir öğrenci ler ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Çocuk awHjuiii Tahsisat kalmadığı için bazı öğretmenler bu ay çocuk zamlarını alamadılar Şehrimiz Defterdarlığı,Emek li,dul ve yetimlere tevzi edile cek ikramiyelere ait bütün hazırlıkları tamamlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Anlatan:Faruk DEMİRTAŞ Tefrika No:9 Aimanyanın sosya ay atma kadın hâkimdir Amerikan nylonu,Alman yada perlondur.20 nci asrın' bu sihirli plâstik maddesini,i Almanlar kendi endüstrilerin' de ""Madem G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Yugoslavya küçükbaş hayvan derisi alacak Yugoslavya,memleketimiz den küçük baş hayvan derisi salın aimak maksadiyie alâkalı makamlar nezdinde teşebbüse geçmiş bulunmak Ladır.Deri ihracatı» her iki mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Rize çaylarının ambalajı yakında değ şLLrilecek Tekel Genel Müdürlüğü,Rize çaylarıma ambalajları' nı şık bn-şekle sokmaya karar vermiş ve bu hususta teşebbüse geçilmiştir.Diğer taraftan Rize'de yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Ormancılar yeni bir Cemiyi kurdular Merkezi Ankara da olmak üzere şehrimizde "Türkiye Ormancılık ve Meslektaşla^ Kültür Cemiyeti,adı altında yeni bir cemiyet kurulmuş* tur.Memleket ormancılığını yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Çaldığı iplikleri götürmek isterken yakalandı Yeşildir ekte Necip Efendi sokağında İU/12 numaralı ip* lik ateiyesiııde çözücü ola* rak çanşan Haydar adında biri,bodrum kattaki ardiye* den-çuiuığı h(jü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Sağlık Müfettişleri dün bir toplantı yaptılar Millî Eğitim Müdürlüğü Sağlık müfettişleri dün MÜH Eğitim Müdürü HayruHah Ors'ün başkanlığında bir top lantı yapmışlarda'.Toplantıda,şiddetli soğuk ların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Duruşma su*asında hâkime hakarete kalkıştı Onuncu;Asliye Ceıa Malı kemesinde mevkufen mahkemesi görülmekte olan Ali Çe likkoi adın.da bir sabıkalı,duruşması sırasında hakim Seyfettin Uğur'a hakaref.et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Limandaki iş hacmi devamlı olarak artıyor Limanda iş hacmi devamlı olarak artmaktadır.Bu yüzden doğan güçlükleri önlemek maksadıyla tahmil ve tahliye vasıtalarının yeniden takviyesine karar verilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Arkadaşının ölümüne sebep olan talebe iki yıl önce Erten Baştan adında bir ortaokul talebesi,Yüksel Aksoy adındaki bir arkadaşının kendisine verdiği tabancayla oynarken,Süâ-'hm ateş alması sonunda vur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Piyasaya sebze ve eyve gelmiyor Ha'en bir kilo ıspanak 140,bir kiüo pırasa 120 kuruştan satamıyor Dün bu hususta kendisiyle gö rilştügiimüz Hâl Müdürü şunla n söylemiştir^ Ortada sebze yok.istihsal Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • HALKIN SESİ Hal rcifar caddesi özel Gazetecilik Okula ta lebelerinden aldığvmız bir çok imzalı mektupta,mcktep yolu olan Halıcılar caddesinin Ti'^kasaptaki okula kadar uzatılmakta istenerek söyle deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Bölgemizdeki traktörlerin miktarı tesbit edilecek Tarım Vekâleti,vilâyetlere birer tamim göndererek mevcut traktör ve diğer ziraî vasıtaların sayışım sormuştur.Tamim gereğince Istanbulda da derhal say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Çatalağzı elektrik" santralı takviye ediliyor Alâkalılar tarafından verilen malûmata,göre Çatalağzı elektrik santralının tak viyesine karar verilmiştir.Santralın takati bu surotle 60 bm kilovattan 120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Dört kutu kinin içerek intihara kalkıştı Beşiktaş'ta Şerif Mehır.et çıkmazında 4 numarada oturan Birsen Canören adında bir kadın» ailevî bir geçimsizlik yüzünden,intihar m ak sadile dört kutu kinin iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Markiz Pastahanesini soyan hırsız henüz bulunamadı Markiz Pastahanesinde vu kua gelen soygunculuk hâdisesinin faili dün aksama kadar tesbit edilememiştir.Dün mağazada yapılan tahkikat esnasında ele ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Üniversitede lisan imtihanına 628 talebe girdi istanbul Üniversitesine bağlı muhtelif fakülte ve yüksek okullarda şubat dönemi lisan imtihanları dün sona ermiştir.Bu sene imtihanlara muhtelif lisanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Ecnebi firmalar tarafından yapılan müracaatlar Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanılarak,memleketimizde çeşitli tesisler kurmak maksadıyla ecne bi firmalar tarafından yapılan müracaatlar deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Şüpheli üç ölüm hâdisesine el konuldu Dün şehrimizde üç şüpheli ölüm hâdisesi olmuştur.Eyüp Oran adında biri,sıkıntı ve unutkanlıktan muzdarip olarak bir hafta evvel Fransız Lape Hastahanesine yatırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Sakadat saf şîcın Şehir Meclisinin dünkü toplantısında sakadat satan mahallerin çoğaltılması işi görüşüldü Şahir Meclisi şubat toplantılarından ikincisi,dün saat 16 Cahit Evranos'un başkanlığında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.02.1954
  • Ev sahibini öldüren katilin duruşmasına devam edildi Bir müddet önce Beşiktaşta bir cinayet işlenmiş,Himmet Oner adında biri ev sahibi ile karışım bıçakla öldürmüştü.Himmetin duruşmasına dün de 4 üncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • Siyasî İcmal Yugosfavyaya kur Demir perdenin her tarafında âııî bir Yugoslavya sevgisi uyandı» Moskova radyosu artık Mareşal Tito'mur aleyhinde bulunmuyor,ona ve arkadaşlarına küfretmiyor.Rus gazetele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • İngiltere Rusya ticareti_Rusların Ingiltereden almak istedikleri malların bir çoğu stratejik madde olduğu için gönderilmesine imkân görülmüyor Londra,5 Nafen)Sovyet Rusya Dış Ticaret Vekili Kaba nov M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • Necla Ateş» üç buutlu bir film çevariyor Hollywood,5 A.A.RKO Şirketinin çevirdiği "Sinbad'ın Oğlu,filmi ile perde hayatına atılan Türki yeli dansöz Necla Ateş hâlen Virginia Mayo,Laurence Har vey ve R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • Lübnan'da tethfşçiler Beyrut.5 A.A)Lübnan Başvekili Abdullah Yafi.dün yaptığı basın konferansında.Lübnan polisinin,israil hesabına çalışan Filistin raültecilorinden müteşekkil bir tethişçi çetesi yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • Monro» modası Tokyo,5 AP)Japon gazetelerinin bildirdiklerine göre hâlen kocası Joe di Maggio ile Tokyoda balayım geçirmekte olan sinema yıldızı Marilyn Monroe Japon sanayii için bir tehlike teşkil etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • Bilhassa Irak'ın endişe duyduğu ve meseleyi diğer memleketlerle Görüştüğü bildiriliyor Bağdat.5 Nafen)Burada iyi haber alan kaynaklar dan Öğrenildiğine göre Irak hükümeti «Suriyedeki son vaziyet» hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • Evinden çıkarılmak istenen adam intihar etti New-York,5 A.A.Mahkeme karariyJe oturduğu apartmandan çıkmaya mecbur dilen 53 yaşında Robert Robinson adında bir me mur kendini onycdmci kattaki dairesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • Si ısa hay|c j-fcaber Ser AJVIERlKA ^f Vali Thomas Dewey dun yaptıgri' bir basın toplantısında Reisicumhur Eisefihower'in gelecek seçimlerde tekrar intihap edTJeceganden «imin olduğunu söylemiştir.İNG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • FIKHA W« I I T1" III I İnsan bu!IGanj faciası diye başhyacak tık yazımca.P;ıkui düşündük ki ayni facia çeşit Çı-şit tarz ve dekorlarla dünyanın her yerin 1 de,dâima:dnrmaktadır:iît'Sf:V.ıneseiâ işte J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • Trafik polisiniz riaa ediyor.Yollarda ve umuma mahsus mahallerde etrafınıza zarar va recek şekilde baston ve şemsiye kullanmayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • Bir İngiliz yük gemisi batmak üzere Hong-kong,5 A.A."Feınmour,adlı 5.000 tonluk bJr ingiliz yük gemisiînin bu sabah Manilla açıklarında bir kayaya çarptığı ve batmak tehlikesine maruz kaldığı San Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • Lindbergln Atlantik'i geçişi isime almıyor Hollywood,5 Naien)Atlantik Okyanusunu uçağı ile Uk kateden tayyareci olan Albay Lindbeyg bu uçuş hakkında yazmış okluğu ve "The Spirit of St.Louis,ismi altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • İKTİBAS Fransisko tf&a tlayw&rili'u ta ıımadığı olduğu İçi» bu saflağamn cîz sini ca ve arkadaşı tarafından katledildi va id.î.mjid)â ık ıı bahis na öiedi ıı Perl masallanndaki gürellerden de daha güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • Madame Waddington yetmiş iokuzuncu sokaktaki evine döşerken yol 'boyunca derin düşüncelere dalmıştı.Öyle karışık meselelerle zihnini yormaya alışmış bir kadın olmadığından eve vardığı zaman başı.ağrıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • j 1953 ısfıkrozı Tahviller BÜTÜN BANKA ŞUBELERİNDE î t ŞUBAT 1954 Tahviller her vatandaşın kesesine uygun bir sakilde İOO,200,5O0,1,000 5,000 ve î0,00O Liralık ofarak tettepSenmişfîr Tahvillerin bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • iki mucide 15000 ingiliz;lirası mükâfat verildi Londra,5 A.A.Geçeri harp esnasında 71 ve V 1 ve VZ silâhlarının tahribini,kolaylaştırmak için infilâklj hususi 'bir radyo cihazını imale muvaffak' olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • Ksrar kaçakçılığı yapan bir şebeke yakalandı Bursa,T.H.A.Bilecik Yenişehir Bursa ara sında esrar kaçakçılığı yapan bir şbeke,Bursa emniyet me naurlari tarafından yakalan mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1954
  • İngilterede bir şehir halkının protestosu Durham şehir meclisi malı* komedo Durham'Iılarm karılarını dövdüklerini söyli' yen bir avukatı şiddetle protesto etti Londra,5 A.A.tngil terenin Durban^ maden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.02.1954
  • Bayarın Âmerikada tetkikleri Bir müddetten beri Başkan Eisenhower'in davetlisi olarak Âmerikada bulunan Devlet Reisimiz dün gece San Fransisko'ya hareket etmiştir' Devlet Reisimiz,bundan evvel ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1954
  • MALEZYALI DÎLBEK Geçen yaz Malezya'da yapılan güzellik müsabakasını kazanan Nada Pured.gemdi Holly* wood'dadir-O da brr çok güzellik kraliçeleri gibi yıldız avcılarının etinden kurtulamaz mis,bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1954
  • HERGÎİN TARİHTEN MERAKLI RİR VAR'A Hazreti Yunusu kabak tarlasında taşlamışiardı Gözleri açılan kör çocuk.Yunusu kabak tarlası içinde görünca bağırdı Çocuklar!Burada bir adam var,IzsijaUml Koca bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.02.1954
  • rdulararası ampiyonası kuraları çekildi Prdu takımımız tik maçını 10 nisanda Fransaya karşı oynıyacak Brüksel,5 SHA)6 nisan 19 nisan arasında yapılacak °'an Askerî futbol karşılaşmala u Ja hangi takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1954
  • paris,5 SHA)Şiddetli *°&uklarda kalecilerin uzun pan talon giymelerine müsaade e-dil to&li midir?Bu mesele Fran-matbuatında ciddî tartışma **ra yol açmaktadır.Bazj spor Münekkitleri,kalecilerin çok so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1954
  • üreş müsabakaları İstanbul,5 SHA)İstanbul Eskişehir serbest güreş karşı ^aşmaları bu hafta cumartesi ve Pazar günleri saat 16 da Fatih Güreş klübü satanlarında yapı lacaktır.Yar-n ilk malını ya Pacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1954
  • ARSENAL KUPA MAÇLARINDA ELKNPÎ HigJrburyMe 55-000 kİ5İ büyük bir sükût içinde Arsenal Norwich kupa maçım seyrediyor,taglliz fuLbolünün medarı iftiharı Arsenal bu maçta rakibi 3 ttocî k-üme takımına m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1954
  • İtalya liginde puan durumu Roraa.5 SHA)Bu hafta yapılan maçlardan sonra Fiiren Una île tnUrnazionale,28 er puanla liderliği muhafaza etmek tedirler.Onları 27 puanla Juvenilis takip etmekledir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1954
  • İngiltere kupasının sekizinci turu Londra.5 SHA)İngilte re kupa karşılaşmalarının seki zfnci turu i^in kuralar çakıbııiştir.Bu maçlar 20 şubatta oyna nacaktır.Tasviyeye uğramadan bu tura kdar gelebilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1954
  • Kaleci Şükrü terhis oldu 5 SHA)MİM U» kim kalecisi olup vatanî vazifesini yapmak Üzere Anlkarada bulunan ve Karagllclinde oynayan eski Vefah Şükrü Ersoy,aa kerlik vazifesini bitirmiş oldufundan terhis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1954
  • Pazar günkü G.Saray*V?fa maçı hariç Bu haftaki bütünfutbol maçları tehir edildi Pazar günü Doîmabahçe sta dmda yapılacak olan Galatasa ray Vefa maçı hariç,bu haf ta cumartesi ve pazar gün!iri oynanmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1954
  • Irlandaya karşı oynayacak ingiliz millî takımı Londra,5 SHA)İO subaîta MarMıeater'de îrlan/fy m:Ut Tutboı U Katiyle karşıta?ıcsk tlan İngiliz millî takımı teşkil edilmiştir.Bu takımda,geçenler de Maca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1954
  • PATEN ŞAMPİYONASI îtaiyada Bolzano şehrinde yapılan akrobatik paten Avrupa şampiyonasında Yvonne Sugdon yukarıda)isimli 14 yaşındaki İngiliz kızı üçüncü olmuştur,Birin-ciUği 18 yaşındaki Alman Gundi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1954
  • Bu haftaki atletizm müsabakaları 1 Istanbul Atletizm Ajas lığı tarafından tertip edilen Ma ratou deneme koşularının ikinci si 7.2.954 pazar günü saat 10 da Kadıköy Jimnastik salonu önün de ibaşlıyacal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1954
  • Vascö De Gama f^os kovaya gidiyor Rio de Janeiro,5 SHA Rio şampiyonu Vasco de lama takımıyla Olario onbirinin ilkba arda Avrupada bulunacakları açıklanmaktadır Vasco d 2 Gam ile maçını 7 nisanda Pari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1954
  • Basketbol liginde 4.hafta Kurtulu Pazar sabahı G.Saray K.Sporla ve M.Spor da Darüşşafaka ile karşılaşacaklar.Erdoğanrn Almanyadan sömestr tatili için bugün gelmesi muhtemel Bugün oynanacak maçlar hesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.02.1954
  • İBRAHİM ÖRS Bir bakıyorsunuz etraf günlük gîi.neşlik,kazağınszj çıkartıyorsunuz ve yola çıkıyorsunuz,fakat yarım saat ya g çiyor ya geçmiyor birdenbire evvelâ bir ayaz,biraz sonra kar bastırıyor.Ne de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 06.02.1954
  • İngiltere bu yıl pamuğumuza Hgi göstermiyor Londra Ticaret Müşavirliğimiz,memleketimizin n önemli ihraç mallarının ingiliz piyasalarındaki durumuyla alâkalı olarak bir rapor ha zırlamıştır.Dün alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 06.02.1954
  • Kraliçe Elizabeth^ verilecek hediye-Sidney,5 A.A.Avust ralyalılar Kraliçe İkinci Elizabeth'e hediye olarak,son derece nadir 50 pırlanta.taş ile işlenmiş mimoza dalı şeklinde bir.broş hediye edeceklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 06.02.1954
  • ı isminin yazjJmamasım is teyen ingiliz aristokrasisine mensup bir zat son günlerde.Grayın halinde bir garabet,bir ümitsizlik gördüğünü soy ledi.ihtiyarlamaktan korku-ı yor,"Ben sevdiğim Fransa toprak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 06.02.1954
  • ummmımm once aramıza Bir Amerikalı âlim bir kaç gün önce şu garip iddiayı ortaya atmıştır:«Aya.gidecek ilk insan bir kaç gün önce doğmuştur.Aynı âlim bu iddiasını tek bir cümle ile ifade ettikten.I so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 06.02.1954
  • Tnrlhî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGİI* Karamanlı Resul kulunuz,köprüyü kuran hayli kahramanlık gösteren bir deiikanı 19 39 Bu adam bir casus olsa ne çıkar.O benden değil ben ondan bilgi edindim,bırakayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 06.02.1954
  • tamu BWP1—Wfr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 «2 Spldan ^aga 1 Neoklâsik Türk şiirrnûı ıeıı muvaffak şâiri 2 Bencilik;Ses birliği.3 Tanrı;Bl raz sonra.4-Frar-siz alfabe Binde bir harf veya Türkçe bir emi;Böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 06.02.1954
  • Doğan,Halk ve Genel Sigorta Şirketlerinin geçenlerde yaptıkları müşterek bir basın toplantısında.mükerrer sigorta inhisarına dair iieri sürdükleri fikirler hakkında,Millî.Reasürans Şirke ti,gazetecile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.02.1954
  • Et tanzim satışları Baştarafn birincide)ria muhtelif yerlerinde tanzim •et satışlanna başlanmıştır-300 kuruşa kadar saulmakta olan etler büyük bir rağbet görmüşriir-Tanzfra satışlarının fiatlarda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • Refet Hakararı toprağa verdik Başforaft birincide)kalabalık bir hafit kütlesi nazır bulunmuştur.Kıymetli hukuk adamının ölilmü münasebetiyle Adaiet Vekili Osman Şevki Çiçekdağı da bir çelenk göndermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • Üçlü Pakt görüşmeleri Baştaraiı birincide)inektedir.Bunun,üç memleket arasındaki askerî işbirliğini sag lam temellere oturtabileceği de gizlenmemektedir.Diğer taraftan,Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • Amerikan yardımı Baştarafı birincide)Komite başkanı Alexander Wiley,yapılan gteii celseden son ra gazefccilere verdiği beyanatta Stasssn'in talep edilecek olan tahsisat halikında aşağıdaki ma lûmatı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • An karada bir kız kaçnrma hâdisesi Ankara,5 Milliyet)Bu sabah Ankara'yı birbirine katan bir kız kaçırma hâdisesi olmuştur.Ankara sosyetesinin tanınmış ailelerinden birinin Yenişehir mu hitinde güzelli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • İtalyada kabine buhranı Baştarafı birincide)iteidedlrler.De Gaaperiıün bir Kafi güne kadar kaibinşyi kurması bcıkieıırnektedir Son gttn Reisicumhur,hristiyaıı demokrat ve sosyal demok rat partileri me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • Celâl Bayar Franciskoya Baş tarafı birincide)da kalabalık Amerikalılar tarafından hararetle uğurlanmalardır.Celâl Bayan teşyi etmek üzere Chicago'daki Türkler de İstasyona gelmiş bulunuyorlardı-Sayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • Mareşal Titonun Türkiyeyi ziyareti Baçharaft birincide ye ziyarette* yerinde bir Hareket câaraft vastfîandirruafctattîrlax.Bu ziyareti^ Türkiye «e Vn V.iat *a tasında bir askerî paktın imzalanmasınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • Âvrupaya verilecek atom topu Washington,5 A.A¥)Ya kında Avrupa'ya 280 ram.İlk altı atom topiyle mücehhez ikin ci bir topçu taburunun gönderi lsceği hakkındaki haber Üzerine yetkili mahfiller,geçen son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • manevra yap Güney cfenfzsnde yapılacak manevralara Am&iikan,İng Itare ve Frans.z harp ve t caret yemilerî k&ti2ac*k Manila,5 A.A.Bir-j gemileri iştirak edeceklerdirleşik Amerika donanmasının umumî kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • ısıra yeni bir nota daha verdik Baştaraft birincide)verilmemiş olduğunun billıasaa belirtildiğini bildirmektedirler-Hükümetimiz verilen notada izadiat istediği hususlara cevap verilmesini yeniden tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • Meyva ve Sebze Esnafı Derneğinin 1 kongresi Baştarafı birincide)ErbiTin,seçilmesini müteakip;çalışmalara başlanmış ve idare heyeti ile murakıp raporları okunarak kabul edilmiştir.Bu arada gündemin 3 ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • Bir yaralı kafilesi geliyor Ba$ tarafı birincide)Şubat 954 tarihinde izmir limanına muvasalat edecek ve merasimle karşılanacaktır.Kafilede bulunan hasta ve yaralılar şunlardır:Üstgm Orhan Türkoğlu,Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • Yeni partinin hazırlıkları tamamlandı Boştarafi.birincide)re göre,y*ui parti üzerindeki çalışmalar bugün nihayete erdirilecek ve varın da vilâyetten resmen müsaade istenecekti.Bugün kendileri ile tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • Türk Ceza Kanunu Baştetaft hirînrfde)«suçun işlendiği zamanın kanu nu ile sonradan neşrolunan ka nur.hükümleri birbirinden fark Iı ise failin lehinde olan kanun hükmü tatbik ve infaz olunur.şeklindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • Türk Amerikan müşterek hava manevra'arı Buştarafı birincide)e tevdi edilmiştir.Kendisine,NATU Tauna Güney Bölge komutanı Amiral VV.Fechteller'in iki muavini,Güney Avrupa bölgesindeki müttefik hava kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • Odun kömür sıkıntısını önîiyeeek tedbirler alındı Başturafı birincide)cut kömür ve odunların nakli için askerî kamyonlar faaliyete geçmiştir-Yugoslavyadaiı gelen kömürler umumî yerlerde Belediye taral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • »otılılor Molotov'un plânlarını' er Baştarafı birincide)niden beşler konferansı üzerinde İsrar edecekleri muhakkak addedilmektedir.Bu sahada da bir anlaşma zemini pek görülme inektedir.Sona kalan Avus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • israil garanti istiyor Londra,5 A.A.İsrail'in Londra Büyükelçisi M Eliahu ELat Anglo-lsrailyen kulübü ta rafından dün verilen bir aksam yemeğinde şu beyanatta bulun muştur:«Arap memleketlerinin harp k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.02.1954
  • Karakış bir müddet devam edecek Bastarafı birincide)tur-Fırtınanın bir kaç gün daha devam,edeceği bildirilmektedirtgaUltÜK ŞÎDDETU SOOU&LAlt larrriı,5 Miliyet)Şehrimîzûs iki gündür yine şiddetli soğuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Açılış Kapan Bterling 734.784.Dolar 280.30 280.30 F*.Frangı 0.81 0.80 faviçre Fr# 64.03 64.05 Belçika Ft.5.6t 5.60 Jgveq Kr,64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • MUAMMEA KARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de C 1 B A L t KARAKOLU "Cumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134 Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Beyoğlu Beşinci Sulh Hukuk Hâkim liginden:954/7 Akıl hastalığına müptelâ olmasından ötürü Mustafa Erkalp'ın hacredilerek vesayet altına alınmasına ve kendisine Teşvikiyede Büyükçitftük Duthrkiçi 10 nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • ÇAĞRI Kulübümüz üyelerinin alelade ve fevkalâde toplantısı 14 Şubat 1954 Pazar günü saat 16 da BÜY0K KULÜP binasında yapılacaktır-Sayın üyelerin teşrifleri rica olunurtdare Heyeti ALELADE RUZNAME:1 id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısım HER ŞEYE RAGMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton tide* Türkçesi Tevfik Sadıtllah Her çarşamba akşamı talebe gepflsidir.Pazartesi akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • ZAYÎ îş Bankası Beyazıt Ajansından aldığım 14319 numaralı cüzdanı zayi ettim-Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Seyfi Borak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Dr.HAFIZ O E M A Ti Dahiliye MUt-îhnsmih Pazardan başka her glln sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata Kabul eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Denizyolları İşletmesinden Görülen lüzum üzerine 6/2/954 Cumartesi günfcü Hopa Birinci Aralık postası yapılmıyacaktır.Buna maı kabil 11/2/1954 Perşembe günkü Hopa ikinci aralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Elektrojen Gurubu Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 1 İşletmelerimiz tfitiyacı için 10 adet elektrojen grupu teklif alma usulüyle satın alınacaktır-2 Muvakkat teminatı 15000 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Kuzu satışı Lüleburgaz Türkgeldi DevSet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden 1 Çiftliğimizde yetiştirilen 400 baş kıvırcık kuzu canlı kilolar halinde 19 Şubat 1954 Ouma günü saat 14 te çiftlik idare binasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi için beş tonluk uzun şase 150 pus takviyeli ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi.ayakta 10 kişi ceman 40 kişiyi alabilecek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • 12.57 Aç.Iış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar Okuyan:Alâeddin Yavaşça 1345 Radyo salon orkestrası konseri Idar* eden:Semih Ar geşo 1 Herold:Zampa uvar tür»,2 Raff:Cavatine,3 H.Krome:Re3pertoa;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • %5 FAlZLt 1953 İÇ İSTİKRAZ TAHVİLLERİ VERGİDEN MUAF OSMANLI BANKASI İşbu tahvillerden almak istiyen sayın müşteri lerinin emirlerine gişelerini âmâde tutmaktadır.GALATA YENlCAMt BEYOĞLU YEMİŞ ŞİŞLİ ÇE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • ınşast ilanı EreğN İşletmesi Gsneİ Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Zonguldakta ikinci makas etüd garaj ve atölye sitesi drenaj inşaatı kapalı zai'f usulü ile vahidi fiat esası ile eksiltmeye konulmuştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Anker a Deiee'iye Reis'iğiıc'en 1 Şehir yollarında kullanılmak üzere alınacak olan 10000» metre Berdür taşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Muhammen bedeli 65.5Û0)liradır» 3 Teminatı 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden:Burdur vilâyeti Tefenni kazasına bağlı Ece ve Sazals köyleri sınırlan içinde:Kuzeyi Manastır tepedeki beton sütundan Sazak köyü ca* miine doğru hat Doğusu Sazak köyü ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Akşehir Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden 1 Akşehir Ceza ve Tevkif evinin 954 yriî bir senelik ekmek ihtiyacı olan 750 gramlık azaınî 146.000 ve asgarî 127-750 adet bedeli 26 kuruştan hesap edilerek tuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır ISİer Bankasından 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi igî yaptırılacaktır.2 Tesisin iğler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır 3 Bu işe ait muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Ssu Al.Kom.BaşkanSığından:Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yerfl teslim şartiyle 5212 kilo sülyen ile 5212 kik)miirdesenk kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Ankara IV!S.V.2 no lu sa9 al ko* başk-daft As.birlik İhtiyacı için Ankaırada gösterilecek yere tesîî10 edilerek monte edilmek şartiyle bir adet vinç kapah zarfla s*tm alınacaktır-Muhammen bedeli 10000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yan işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • HliUhjet ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 00 Ecnebi memleketlere iki mislidir.Eiân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa sı«\t.2,50 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • SAH Dtinkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • İstanbul Levâzı.n Amîr iğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As.ihtiyaç için 7200 tonluk buğday kırması 150 şer tonluk partiler halinde kapalı zarfla 25 Şubat 954 Perşembe saat 16 da Gelibolu As-Sa.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Teklif alma ilânı İşçi evleri yapfıralacak Sîimerbank NiaziSEi Basma Sana^9 Müessesesi EVaîIdl5r?üğünden 1 Müessesemizce Nazilli fabrikamız sahasında yaptırılacak üç muhtelif tipte 22S adet işçi evi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1954
  • Köprüler Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Çoruh vilâyetinde,Çoruh Yusufeli yolunda Sirya)Çoruh Şavşat yolunda İmerhav)Yusufeli Sarıgöl yolunda Hamrut)ve Borçka Maradit yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8