Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • m m.m.a—a EWIIB.Pakistana yardım jjEîd irleşik Amerikanın Pa tZD)kistana askerî yardımlarda bulunacağı hakkındaki haberleri.Türkiye ile Pakistan arasında bir müdafaa paktı aktedileceği şayiaları takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Erat'ın terhis ve celbi N son ayında yapılacak Bu defaki celpte vatandaşa kolaylıklar sağ'tsyacak yonîlîkler tecrübe edilecek Ankara,3 A.A.M.S.V,Temsil bürosundan bâldtirilmlştlr:Sı^naflaınna mahsus m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • SCALA REVÜSÜNÜN AR-TİSTLER!Şehrimizde muh* telif temsiller verecek olan Scala buz revüsünün artistlerinden bir kısmı dün şehrimize gelmişlerdir.Resimde dün gelen artistlerden üçü bir arada görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Orman Kanunu Meclis dün 15 inci madde* ııitj müzakeresini taniBinhyanıadı Ankara,3 Milliyet)M ec Us bugünkü toplantısında Orman Kanunu üzerindeki görüş melerine devam etmiştir.Orman köylerinin kalkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Sfrombofi dün sustu Stromboli adası,3 AA.Stromboli yanardağının indifa* durmuş ve üzerinde yağayan 800 kişi rahat bir nefes almıştır.Bütün gece yanardağım agzindanı kor halinde lav akmış fakat gece ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • 1ZM1RDE YAKALANAN KAÇAK EŞYA Akdeniz seferinden dönen iskenderun vapurunda yapılan aramada 50-000 lira değerinde kaçak egya yakalanmıştır-Tahkikat neticesinde eşyaların Nezih Çoruh,Garbis Dertli,Yuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Kürtaj ve çocuk düşürme cezaları arttırılıyor Sağlık,Adalet ve İç İşleri Vekâletleri temsilcilerinin İştirakiyle toplantılara başlandı Ankara,3 Anka)Çocuk düşürme ve kürtaj hadiselerinin son zamanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Dış ticaret muvazenesi Geçen seneye nazaran 150 milyon liralık lehte bir İnkişaf kaydedildi Ankara 3 T.H.A.ilgi li makamlar tarafından res men açıklandığına göre,son on bir aylık dış ticaret muva zene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Celâl Bayar dün Chicagoya gitti Devlet Reisimiz Cleveland'dan,Toledoya geçti ve büyük tezahüratla karşılandı Amerikalılar/Türkiyeye yatırılacak sermayenin bütün dünya için hayırlı neticeler sağhyacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Partilerin seçim hazırlığı i DP-ve CHP.Gene!İdare Kurulları toplandı.CHPnin bir tebliğ neşretmesi bekleniyor Ankara,3 Milliyet)Bugün Demokrat Parti ve CHP.Genel idare Kurullar)birer toplantı yapmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Malatya suikastı dâvası Şerif Dursun ile fiharı Civeleksin tahliye talepleri reddedildi Ankara,3 Milliyet)Malatya'da Ahmet Elmin Yatoıan'a yapılan suikast sanıklarının du truşmaJamma bugün de Birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Suriyede tevkifler Düraâlerin Reisi Sultan el Atraş Paşanın tevkif edildiği bildiriliyor Beyrut,8 A.A.Bugün foıuiada teyM edilmeyen bir ha bere göre hükümet kıtaları,Ce beLdürzü'lerin reisi Sultan Ela
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Dick Haymes polislerden kaçtı Rita Hayworth'un yeni hocası şarkıcı yıldız» polisler tarafından tevkif edilmek üzere muhasara altına alındığı otelden kaçmaya muvaffak oldu New Yorîc,3 A.A.Rita Haıyvvor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Ganj sahilinde yüzlerce Hînt'li çiğnenerek öldü Mukaddes nehre koşan kalabalığın ayakları altında kalan 200 hacı öldü,binlarce kişi de yaralandı Yeni Delhi 3 AP)Al-Iahaibad'tarı buraya varan ba şin ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Ağa Han tartıldı Sembolik mahiyette tartılan Ağa Han'ın oturduğu terazinin diğer kefesine 420 gram platin konuldu Karası.3 Nafen)Yirmi milyon kadar Ismaili'nin dinî lideri sayılan Aga Han bugün platin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Türk Amerikan i i müşterek hava i "Türk seaasj,adı verilen müşterek tatbikata önümüz-deki günlerde başlanacak İzmir,3 Milliyet)Akdemirdeki Altıncı Amerikan filosunun iştirakiyle yapılacak olan «Türk s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • ROMEN EL ÎŞLERÎ SER-GİSİ—Romanya Konsolosluğu tarafından hasırlanan el işleri sergisi,dün Olgunlaşma Enstitüsünde açılmıştır-Re,simde sergiden bir köşe görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Kömür almak İçin bir dükkânın önünde bekleşenler Karakış yüzünden odun kömür sıkıntısı arttı Belediye,Şile ve Yalovadan odun,YugosPavyadan mangal kömürü getirtiyor Vali ve Belediye Reisinin Tevzi Mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Dörtler konferansında Molotov'un manevrası Sovyet Hariciye Vekili Almanyanın batılılarla iş birliği yapmasını önlemek için yeni bir plân öne sürdü Berlin,3 AP)Sovyet Hariciye Vekili M-Molotov bu akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • etc** Bugün şehrimizde havanın çok bulutla ve yer yer yağışlı geçeceği,rüzgârların kuzeyden kuv vetti eseceği,sühunet derecesinin düşecgi tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Ciğer satan bir kasap dükkânı Kapah ciğerci dükkânlarından biri Kascplar da ciğer satıyor Kasaplarla sakatçılar ark sında çıkan anlaşmazlık halledilememiş ve bu iki esnaf to* şekkülti,Vilâyet ve İktis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Avrupada soğuklar ir afet halini aldı Fransada 30 kişi donarak ÖSdü-Belgrad'da kann 3?a!m1'ğı ev erin yüksekliği ıî a ti tan ölenlerin sayısı artmakta dır.Londra 3 Nafen A.A.Bütün Avrupada korkunç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1954
  • Adres:NuruosmaıUye TUruc-dar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI;1345 Post* Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9 6 14 FİATI 15 K u r u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.02.1954
  • TAKVaMMN m "Pederşahî,terbiyesi ULUNAY Geçen gün gazeteler kızını evde alıkoymak için zincire vuran bir babadan bahsettiler.Hattâ baba ile ki?zuı resmini de koydular.Ba bayı,Itıznı prangaya vurmaya se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • KJ S A HABFR I-F.R ir Şehrimiz Millî Eğitim Müdtirlügünü vekâleten bir müddet İdare etmiş olan Fevzi Ertem,Talim Terbiye Heyetindeki vazifesine başlamak üzere bu sabah Ankaraya gidecektir.Kadıköy Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • P M,i T E if Kuşdilinde Kaptanpaşa sokağında 14 numarada oturan Recep ve Muharram Bodur admda iki kardeş,ayni evde otu ran Ha-mdi Eken adında birini tbıçakla muhtelif yerlerinden ya Yalamışlardır.Suçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • 53 YAN ve KREDİ BANKASI Şube ve ajanslarını* elli üçüncust)BALIKPAZARI |WMİ Bufûn siziueiv girdi.I ŞUBAT 1034 ı I İmiiii m.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Hif 4 1 Şubat Kil 30 22 Cem.evvel 1954 Ocak L&72 Perşemba 12*» VAIL İT VAHASI ft-1 Güne g 7.09 141 Öğle 12.28 7.00 îkin n i5.il 9.43 Alışa jij 17 28 12.00 Yat» l 19.01 1.33 lıtıaa k 5.28 12.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Cevad Fehmi yine,bizi bize sevdirecek bir eser verdi* aMakine» yalnız eserin başlıca mevzuunu teşkil eden otomobil değildir.Bilhassa bu otomobille yapılan «Makice» ye de alem oluyor-Piyes neş'elidir.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Cemine!ÇAT Nişantaşı Kız Ortaokulu Yardım Derneği tarafından ter tiplenmiş olan çay,6 mart cumartesi günü Semiramis Gazin0 suıvJa verilecektir.BALO İç Yardım Sevanfcr Derneg1 İstanbul Merkez teşkilât)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • YARN AKŞAMA KADAR BANKAMIZA ISPLîra Yatırarak Zengin Şubat Keşids mm WÖ|ft TÜRÜ TİCARET BANKASI İH.«H-Bm?MIMIM.W'm!WrWM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Anlatan:Faruk DEMİRTAŞ Tefrika No-7 Dünkü ve bugünkü Almanyalım mukayesesi Bu "kısa vol„ dan gezme miz 4-5 saat kadar sürdü.Şimdi Amerikan sermayesi ile çalışmakta olan bu muazzam fabrikanın içinde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Konservatuar Türk musikisi konseri Konservatuarın 7 şuLat 904 pazar sabahı Taksim Belediye gazinosunda Dr.Nevzat Attığ idaresinde vereceği Türk mu3İktisi konserinde Mahur makammda esefler icra edücek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Beş,ktaşta dört katlı bir ev çöktü Beşiktaşta Hasanpaşa deresinde Uazi Reiık yoüağında Emine Fatma Güi'bezçi admda bir kadına ait 101 sayı lı dört katla evin ikinci ve üçüncü katlarındaki iki oda run
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Yanlış tefsir edilen bir haber istanbul Rumlarının asker lik bedeli vermeye davet edil diğine dair ortaya bazı^iddia lar atılmıştıistanbul Yunan Baş Konsolosluğundan aldığımız malûmata göre haber tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Ticaret Okulunda bir Yevüa"/kolu kuruldu İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunda bir Yeşilay Gençlik Kolu teşekkül etmiş ve faaliyete geçmiştir.Bu münasebetle okul Yeşil* ay kolu üyelerinden bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Alman Arkeoloji Enstitüsü tekrar faaliyete geçti Sıraseivilerdekj Alman Ar keoloji Enstitüsünün tekrar açılması münasebetiyle dün bir tören yapılmıştır.Törende Vali,Batı Almanya Bü yükelçisi,Alman Ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Tavukçuluk kongresi fskoçyada yapılacak olan milletlerarası toplantıya memleketimiz de iştirak edecek Onuncu dünya-tavukçuluk kongresi ağustos ayında İskoç yada toplanacaktır.Tavukiçulu ğa 'ait mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • HALKIN SESİ Çamur deryası bsr strait s Gaziıçeşme!Samatya nahiyesine bag» h Gazbçesmede oturan okuyucumuz Hüsej'in Tecimerden aldığımız 15 imzaü bir mektupta şöyle denilmek tedir:«Biz Gazlıçeşme sakin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Kayafıbay dâvasına dünde devam edildi Müddeiumumi Şaban tecziyesini clğarferinin de beraetîni tafep c't Ömer înönü Muzaffer Ka^-t yahıbay dâvasında yabn şahadette bulunanların duruşmasına dün ikinci A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Şilepçilik Kongresine giden heyet döndü Pariste toplanmış olan Şilepçilik Kongresine Denizcilik Bankası adına katılan Fa zil Sarmısakçı ve diğer dele geler dün uçakla şehrimize dönmüşlerdir.Kongrede T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Madenlerimize karşı gösterilen rağbet azaldı Son aylarda da yabancı piyasalai'dan madenlerimize vukubulan talepler dikkati çekecek kadar azalmıştır.Bu arada bazı memleketlerden yapılan küçük sipariş l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Yabancı memleketlerle yapılacak talebe mübadelesi istanbul ili izci kurulu,dün öğleden sonra Millî Eği tim Müdürlüğünde bir toplan ti yapmıştır.Toplantıda,yaz aylarında şehrimizde açılacak izci kam pı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Gemici ve balıkçılar piyasada halat bulamıyor Gemici ve balıkçıların kul landığı Sizal halatı piyasada bulunmamaktadır.Alâkalı lar bu yüzden zor duruma düşmüşlerdir.Durum karşısında ithalât için tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.02.1954
  • Kuduzla mücadele Dsküdarda yeni bir kuduz müşahede merkezi ihdas olunuyor Şehrimizde kuduz mevzuunda İki mücadeleye hızla devam edilinektedir.Bu arada;Veteriner Müdürlüğü kadrosu muhtelif cins motorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • Bıı yaz Londra su sıkıntısı çekecekmiş Londra 3 Nafen)lngii terede yağışsız geçmekte o lan kış yüzünden Londrada bu yaz su sıkıntısı çekilece ği anlaşılmaktadır.Londra nm suyunu teinin eden Thames ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • Georges Finch,müşteriniz Misters Waddington'un kızı Molly Waddington'a şiddetli bir aşkla bağlanmıştır Olacak şey değü Ama a-"bayı yakmışsa bile mahcubiyetini yenip gönül verdiği kıza bir türlü yaklaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • Afrika'da grenler Orta Afrikadaki maden ocaklarında çalışan 9 bin işçinin grev ilân etmesi üzerine bu bölgeye asker sevkedikti Sa-lisburg,Rodezya)3 A.A)Orta Afrika Federas yonunun tek kömür kaynağı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • Almanya'de kuduz salgın Önce tavşanlarda başlayan ve sonra bütün hayvanlara yayılan salgının diğer memleketle re de geçmesinden endişe ediliyor Bonn.3 A.A-«Sueddeutsehe Zeitun» gazetesinin bildirdiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • Rusya ve seçim hazırlıkları Seçimlerden evvel cağına muhakkak Hong Kong,3 Naf zn.De mir pedre gerisindeki iki büyük memlekette yeni bir 4565111] ko medyası» için «hazırlıklar ilerlemektedir.Bunlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • Ürdün'ün sert bir kararı Ürdün hükümeti,evvelden haber vermeden Ürdün arazisi özerinden geçecek sivil veya askeri her uçağa ateş açılmasına karar verdi Amman.3 t A A.Ürdün hükümeti» Müdafaa Vekâleti t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • Kahîrede yani tevkifler Bıir Kahire telgrafı Mısır komünistlerinin hükümeti devirmek için hazırladıkları bir komplonun meydana çıkarıldığını,jetlerinden kırk kadarının tevkif olunduklarını,bunların ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • Papama hıçkırığı nihayet kesildi Vatikan şehri 3 AA.Bugün haber verildiğine gö re,Papa x2 ncî Pius,dün geceyi çok rahat geçirmiştir.Alâkalı çevreler Papanın hiç kırığı hemen hemen durmuş gibidir ve dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • 1953 istikran Tahvilleri BÜTÜN Blfc'KA ŞUBELERİNDE SATILMAKTADIR SATIŞ tâÜDOETİ:t ŞUFAT 1954-10 ŞUBAT 1954 Tahviller her vatandaşın kes-sina uygun bir şekilde 100,200,500,1,000 5,000 ve 10,000 Lira ık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • Bir karikatür MÖr karikatür şaheserindenhattâ,güzel bir karikatürden bahsedecek değilim.Haftalık Akbaba'da gördüğüm bu karikatur rasgele bir s* ydi,ayni mecmuanın,ayni sayısında bi_ondan çok daha güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • Amerikada aşkla mücadele den cemiyetler türedi Kalay kralı Potinosıun W.zı Isabslle île Jimmy Golds nth'in evienmeiârins rıza göstermesi Amarîkadaki genç aşıkla" rm ekmeğine yağ sürdü.II Çocuk denecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • Kisb 5ıar;c;haberler AMERİKA 1953 senesi içinde Birleşik Amerika yollarım^ 1,000.000 000 sterlin harcamıştır.Fakat,A.merütan trafik mühendisleri,nin belirtiklerine gpörj ou A;e rikan yollarının iyi va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • Yeni atom reaktörleri inşa edildi Londra 3 NaferO Lon dra yakınlarında bulunan Berkshire atom merkezinde yeniden 3 "Bebe atom reaktörü,inşa edilmekte olduğu açıklanmıştır.Böylelikle atomun sanayi saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • Amerikana bir uçak gemi tezgâhının üstüne düştü Grand Prairie Teksas)3 A.A.F.80 tipinde bir askerî uçak Grand Prairie'de bir sanayi mahallesi üzerine düşmüştür.Bu mahalledeki gemi tezgâhlarının üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1954
  • Sicilya'da bir adam demir yiyor Bir ameliyat sonunda midesinden 27 çakı.bir çok çivi* zincir çıkarılan hasta vaktiyle bir de direksiyon yemiş Napoli,3 A-A.Salvatore Scandurra adlı bir Sicilyalının mid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.02.1954
  • z'yaretieri Celâl Bayar Amerikanın her köşesinde büyük tezahüratla karşılanmaktadır* Devlet Reisimiz dün Cleveland'dan Toledo ya gitmiş,bugün de Chicago'ya hareket etmiştir Bayar New-York'ta ikameti s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1954
  • Ertuğrul Beyin ölümü ile Osman Gazi sunu'an kımızı içer içmez çavuş'ar bağırdılar s Abu hayatlar,sıhhatler ve padişahlar mübarek osun Ertuğrul bey maiyetindeki Türklerle Aiıadoluya gelmiş S3 güt kasab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1954
  • izm m:o;Seçim hey ecem içinde bekleyiş Seçim her ne 5çin olursa olsun her yerde heyecan uyandırır-O kadar ki bu heyecana katilmiyanlar dahi hisseder.Bir Amerikan fotoğrafçısı bu seçim heyecanını NBC-R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.02.1954
  • ww mş ¦&^^mu.MlAMt'DEKt TVIAÇ Yan ağır sıklet dünya şampiyonu ¦Pectoris Moor.e Mi'ami'de,rakibi Joe Maxim'i maçın 11 inci pundunda şiddetli sol ve sağ yumrukları ile dizüstü çökertirken-J.Maxim 'bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1954
  • BU YIL KUPAYI KİM KAZANACAK?îşte terede bütün spor taıeraklıİEHnın heyecanla bekledikleri-bir cevap-Göçenlerde rakibini 420 dakikalık bir mücadeleden sonra yenmeye muvaffak olan Blackpool takımının ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1954
  • Her gün biraz daha artan saha ihtiyacını karşılamak için çareler ararken,Türk sporuna pak çak kıymetler kazandırmış olan Kmalıada'nm yegâne sahasının parsellenip satışa çıkarılmasına mani olmak icabed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1954
  • F.Bahçe-G.Saray basketbol maçı Spor ve Sergi Sarayında yapılabilecek mi Bilindiği gibi Spor ve Ser •gi Sarayı Şeaia buz revüsüne tahsis olunduğundan birinci küme basketbol karşı-iaşmalarımn bu.s salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1954
  • Japonya spor 1 Tokyo.3 SHA)Japonya ciddi bir ekonomik buhran geçirmekte-olduğundanv htikûmetin spor işlerine yapmakta oldu ğu.maddî yardımlar esaslı-surat te k'sılm.ştır.Verilen malûm a-ta göre.Japony
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1954
  • Futbol Haberleri MİLLİ OYUNCULARIN YAŞ TAHDİDİNE İSKOO-LAB İTİRAZ EDİYOR Londra,3 SHA)3 mart ta S'inderlandda gece yapılacak olan ingiltere B)tskoçya B)milli maçında oynayacak o-'an oyuncuların doğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1954
  • İngilterede büyük merak ve alâka uyandıran anket Londra,3 SHA.ingiltere de son zamanlarda futbol macla rimn çskislna n i »be tie pek az se cezbetrrieşi karş'sında;tu reşml ye gayrd resmi çevre lertnde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1954
  • MERVYN VE REX TEKRAR BAŞTALAR Sidney,3 SHA)Mervynfcose ve Rex Hart Wig favka *âde bir oyundan sonra rskip-*®ri Cilve Widderspin ve Neale ^aser çiftini 6/3)6/4)6/2)yenerek Avustralya çimen saha jtenis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1954
  • Tekrar antrenörlüğe getirilen Nari Boytonm eğl ve Güreş Federasyonu R&isS Vehbi Eıutt ispanyada yapılacak olan şampiyonaya Bütün dünya harıl harıl hazırlanırken z henüz antrenör işini dahi halletmiş d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1954
  • İNGİLTERE'DE ELEETRÎR TEDAVİSİ ArscnaTiif meneceri EiIIy Mllne solda)o gür,yapılacak kupa mag.na takımın sa£içi Jimmy Logie'nİn sağ ayağım Ihazırîamakla meşgul-Sol haf Alex Forbea sağda)ise onlan seyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.02.1954
  • Iranın tertiplediği turnuva Tahran,3 SHA)train Fut böl Federasyonu,Irpnlı gençterle civar memleketler sporcu Jari arasındaki münasebetleri geliştirmek Ve futbolu Jlerletu m ek gayesiyle dostça müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.02.1954
  • RÖPORTAJ Karakışta oynanan bir trajedi:"Kömürün sırrı,Şehrin herhangi bir semtinde istediğiniz kömürcü dükkânına uğrayın ilâç îçln dahi olsun değil elleme könir,tozunu bile bulamazsınız.Çünkü belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.02.1954
  • Eski dostluğumuzun gelecek sene daha kuvvetle in kişaf edeceğinden şüphe etmi yarum Touquetden ayrılma dan evvel bana bir hediye ver meniei rica edeceğim Robert.Yeni bir hediye:Hayretten kendimi alama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.02.1954
  • faal beyaz sabun çamaşır içindir Kremli PURO cildiniz içindir PURO sizi güzelieştirir Bol Köpüklü Nefis Kokulu TuvûîeOoDun'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.02.1954
  • HADİSELER ve İNSANLAR Doğu Âlmanyamn kızı eytam Walter Ulbrich kimdir ve neler yapmıştır Kısa boylu,dazlak kafalı,daima yüksek tonda konuşan Walter Ulbricht,Alman komü rüştleri »arasında Moskova'nın e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.02.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGİL Venedikli Amiral Nikola 80 parçadan mürekkep kadırga ve kalyonla kalenin imdadına geliyordu 37 Deniz büe bu mahşeri ses lerden kabarmağa,dalgalanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.02.1954
  • Adana vapurunun tamiri sona erdi Denizcilik Bankasının yeni satın aldığı Kırşehir şilepi,bağday yüklemek üzere dün Samsun Mmanına gitmiş tir.Adana gemisinin Haliçte yapılan tamiri ise tamamlan mişUr.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.02.1954
  • ilköğretim Müfettişleri dün bir toplantı yaptılar Şehrimiz ilkokul müfettiş lerı,dün Millî Eğitim Müdür lüğünde bir toplantı yapmış lardır.Millî Eğitim I&tdürü Hay rullah Örsün riyasetinde ya pılan to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.02.1954
  • Yumurta fiatları görülmemiş derecede yükseldi Şehrimizde yumurta fiatları çok artmıştır.Hafta başında 2Ü0 liradan satılan iri taze malların sandığı dün 225 liradan muamele görmüştür.Perakende satıîâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.02.1954
  • Kızılay fakir halka kömür dağıtıyor Geçen cuma günü Kadı köy Jvaymai;amlığı tarafın dan,b^r kömürcünün elinde bulanan kömurler»;ni salmak istemediği tes»bit edilmişti.İÜ ton tutarındaki bu kömür ler m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.02.1954
  • Dün iki vesait kazası oldu Erol adında bir şoförün idaresindeki "Kartal 322 plâ kalı kamyonla seyahat etmok te olan Nazım Özen adında b:ri Bahçeler mevkii cıva rmda arabadan düşmüş ve muhtelif yerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.02.1954
  • Güney Korede bîr Amerikalı tevkif edildi Seul 3 A.A.j" Güney Kore gümrük servisleri 60 bin dolar tutarında.altın saat ve mücevherat kaçırmaya teşebbüs eden Higgins adlı Amerikalı bir tüccarı tevkef et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.02.1954
  • lsraiile ticarî m ünaseba t u«u2 gittikçe gelişiyor Memleketimizle israil ara sındaki ticarî münasebetler de büyük bir inkişaf müşahe de olunmaktadır.Bu arada geçen hafta zar fında Türkiyeden Israüe 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.02.1954
  • 8 numaralı vapıuım kaptanı tevkif edildi Evvelki gün Gaiatada Köp rünün önünde müessif bir deniz kazası olmuş,Hasan Atay adında bir sandalcı sulara kapılarak bot*u.imuştur.Kazaya sebebiyet veren Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.02.1954
  • Dün bir komünist taslağı tevkif edildi ibrahim Halefi adında biri dün,Floryadan S.rkeciye gel mekie olan.banliyö treninde komünizm lebinde propagan da yaparken yakalanmıştıribrahim Adliyeye verilmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.02.1954
  • Sakarya kabarıyor Adapazarı,3 T.H.Â.Bir Maç gün evvel sağanak halinde yağan şiddetli yağmurlardan ve eriyen karlardan bir seylâp haline gelen kazamızın Mecidl tye,ve Mithatpaşa mahalleleri ve civarı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Bir kadına döve döve öldürdüler Ankara 3 Milliyet)Bu sabah Ankaraya bağlı Nusretler köyünde feci bir cinayet işlenmiştir.Bu köyde çiftçilik yapan Hasan Kibar ve annesi uzun müddettn be ri geçinemed'ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Suriyede tevkifler Baştaraft birincide)Diğer taraftan güvenilir bir SurLyeli kaynaktan bu gece ög renildiğime göre Suriyede halen Mezze hapishanesinde mevkuf tutulan muhalefet liderleri,Cam hurbaşkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Ağa Han tartıldı Baştarafi birincide)Ağa Han'ın tariıldığı 1 metre 80 cm.yüksekliğindeki teraziye yalnız 420 gTam platin konulmuştur-Bunun içindir ki tartılmanın «sembolik» olduğu kaydedilmiştir-Meras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Ceîâl Bavar Eisenhower'in muavini IsijwOH.'b î en Foto:AA,Celâl.Bayar,dün cogoya gitti Baş tarafı birincide)Willys Kumpanyası Müdürü Edgar Owens Cam Fabrikası "VŞ Banka müdürleri kabule iştii'ak etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Dick Haymes polis^reten kaçtı Bagtarafj birincide)«uslardın DIok Haymes'în eski karısının açtıgi nafaka davasiyl e eda ikalı darak dür.12 saat mild,de tie iıki polis yem evlilerin-oda ılanncfon çıkmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Millî Btiç maçında ingiltere Amerikayı yendi Londra-3 T.H"A\4 Ge çenleme yapılan satranç maçında Amerikayı mağlûp-eden ingiltere,bu defa da beşer kişilik ekiple yapılan bey nelmüei Briç karşılaşmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Karakış yüzünden odun sıkıntısı arttı Baştaraiı birincide)Bu yıl'kışın'diğer senelere nîsbetle daha erken başlama sı ve olağanüstü şiddtle de vam etmesi sebebile odun ve kömür satışları fazla olmuş tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • rupada soğuklar bir afet hal Baştarâiı birincide)ri:böyle bir soğuk,ve kış gö rülmediği kaydedilmişti!Bir çok kimseler yolda yürürler ken yıkılmışlar ve r^da donarak Ölmüşlerdir.x ıiaassa ihLyanaıa so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • izmir radyosu Tesislerin inşaatına ait tetkikler sona erdi-İnşaata ilkbaharda bağlanacak izmir;3 Milliyet)izmir radyosunun tesisleri için iki haftadan beri şehrimizde bulunan Basın Yayın heyeti tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Orman kanunu fRnştarnfı birincide)ti sona ermiştir.124 maddelik Orman Kanunu tasarısının bu tempo ile görüşül dügti takdirde bu devre içinde kanunlaşmasın'?imkân yoktur.Zira seçimlerden evvel çıkmas1b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Stromboli sustu Baştarafı birincide)tal^an bahrryes!n|fe awansup Ibir filo,âfetin tehdidi karşı.sn da ada sakinlerini almak üzere açıkta!beklemekteydî,fakat bu na lüzum kalmıimıştır.Geçen hafta Stromb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Erat'ın terhis ve celbi Nisan ayında yapı'acak Baştarafı birincide)Bu sena yapılaoaık celp işlerinde,vatandaşlar* koJ aylık sağlıy acak yenilikler İçin millî Savunma Vekâleti tarafından bazı.tedbirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Gan f sahilinde yüzierca Hintli çiğnenerek öldü buaıcıüe)tahaccumieri neticesinde en az 2ÜI3 Hindu haca 'ayaklar al tında çiğnenerek ölmüş,ve en az da bin kişi yaralanmış tır.Bu hâdiseler,nehir suları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Kürtaj ve çocuk düşürme cezalan Başmakaleden devam)rai İçtimai ve iktisadî durum lan ile kürtaj ve çocuk düşürme hadî-seleriRin adedi sorulmakta dır.Bahis ankete gelecek cevapfîar.tanıajnÛ anınca,evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • DiŞ ticaret muvazenesi ISaştzcrafi birincide)da 111 miiyon liraya çınar aK İU nüiyon ura.axımığ,atüata timiz ise 1-63 m^yon liradan lai.miiyon liraya geçerek an cak 'A milyon iıra artmıştır.Sene başın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • RÖPORTAJ Karakışta oynanan bir trajedi:"Kömürün sırrı,Baştarafı 6 ncıda)Zabıt tamam mı?Evet beyim-Dükkânda hiç kömür yok.Buradaki kömürün miktarı 826 kilo.Alâi Bu kömürleri hemen bir başka dükkâna nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Türk-Âmerikan hava manevrası Baştarafı birincide)Adanada bulunacaktır-Diğer taraftan manevralar hakkında temaslarda bulun-mak üzere yeni Nato Komuta-nı Korgeneral Kendall dün,Napoliye gitmiştir.Genera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Malatya suikastı dâvası.Baştarafı birinckle)eanıklurdan kaatil Hüseyin Üz„ mez'e bisiklet teinin eden Şerif Dursun ile evind» gizli toplan tılar tertip ûden İlhan Civelek tahliye talebinde Ifouiunmuşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.02.1954
  • Dörtler kor Mofofov'ım Baştarafı birincide)halledeceğini söylemiştir.Molotovun ileri sürdüğü teklifin esası şudur:Memleket ölçüsünde yapılacak bu plebisitte halk yalnız bir mesele hakkındaki görüşünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • İstanbul Lftvâzı.n Amir iğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları As ihtiyaç iğin aşağıda cins Te miktarı yazılı malzemeler 22 Şubat 954 Pazartesi saat 15 te Merzifon As.Sa-Al-Ko-da kapalı zarfla satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • KADIKÖY ICRA MEMURLUĞUNDAN:953/1833 Bir borçtan dolayı satışına karar verilmiş olan Kadıköy Merdivenköy mahallesinin İmam Râmiz sokağında eski 2 2 yeni 4~6,taj 4-9 kapı sayı ve kadastronun 470 ada-88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.tu Sa.Al.Kc.Bşk.dan As-Birlik ihtiyacı İçin Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 40500 kilogram çeşitli çelik kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 79987 lira olup ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 no lu sa,al ko,başk.dan As.birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim edilerek monte edilmek şartiyle bir adet vinç kapalı zarfla satın alınacaktır Muhammen bedeli 100000 yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • Kuzu satışı LUleburgaz Tür kg iteli Devlet Üretme Çift iği EVtüdüHüğünden 1 Çiftliğimizde yetiştirilen 400 baş kıvırcık kuzu canlı kilolar halinde 19 Şubat 1954 Cuma günü saat 14 te çiftlik ioare bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yaıa iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk PF.MÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • M.S.B.1.Noiu Ss,Al.Ko.Bşk.da ft Ankara Askerî birlikler ihtiyao için kapalı zarf usulüyle 100 ton makarna ile 30 ton şehriya satın alınacaktır.s ihalesi aşağıda gösterilen gün ve saattedir-Evsaf ve şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • MyAMMEJ* MAKSİM Bu akşam Saat 21 de O t B AL t KARAKOLU "'umartesi,P&3» matineler 15 t M âBiri matineler ı» D KAKACA Teiefen:48134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalini* YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer Rejisör:Avni Dilligil Salı,Çarşamba akşamlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • Lokman Hekiıy.Dr.HAFIZ O B M A L Dahiliye MUt^hasmm Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.80-17.00 de hasta Kabul eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Sa.Al.Kom.Başkanlığından:Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yerC teslim şartiyle 5212 kilo 3Ülyen ile 5212 kilo mürdesenk kar pah zarfla satın alınacaktır-Muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • Elektrojen Gurubu Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 1 İşletmelerimiz ihtiyacı için 10 adet elektrojen grupı teklif alma usulüyle satın alınacaktır-2 Muvakkat teminatı 15000 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi için beş tonluk uzun şase 150 pus takviyeli ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi.ayakta 10 'kişi ceman 40 kişiyi alabilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır iller B-tıkasın lan 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi işi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır 3 Bu işe ait muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fi 12 I i 2 ı 3 4 5 6 7İ 8 9 10 îî 8 Han «saıa 1 CHP.den istifa etti.2 Bbyaz zehir;Son harfi oku mazsaniz bir nota olur.3 Bir harf;Yaşadığımız devrin adı.4 Bir sahur.Muhtemel.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • Köprüler Yapımı Karayol arı Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Çoruh vilâyetinde,Çoruh Yusufeli yolunda' Sirya)Çoruh Şavşat yolunda Imerhav)Yusufeli.Sarıgöl yolunda Hamrut)ve Borçka Maradit y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • ipşant ilanı Ereğli Kömürleri işletmesi Garsol MiâdürS^ğlindön 1 İşletmemizin Zonguldak'ta ikinci makas etÜd garaj ve atölyo sitesi drenaj inşaatı kapalı zarf usulü ile vahidi fiat esası ile eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • AnkaraBelecfiye Reisliğinden 1 Şehir yollarında 'kullanılmak üzere alınacak olan 10000)metre Berdür taşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Muhammen bedeli 65.500)liradır-3 Teminatı 4525
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎK TtYATROSU «aat 21 de Dram Kusuru HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevfik Sadullah Iîer çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:SAHNE Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Çarşambadan başka her akşanı saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Tel af on:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • nUlliuet ADone şartları Lr.St.Senelik 42 00 Altı ay bk 22 ğ0 Üç aykk 12 00 Bir ayt* 4 50 ienobi memleketlere fki mieHdirllStı şartlar1 2 ve 3 üncü yayla sant.4 T.L.7 ye 8 uwi sayla stmt.2,58 T.L.ı Hân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • i an.bjy*)ve fstıam Kapanı} Acılı?Kapanış Sterling 734.784.Dolar 280.30 280.30 Fr.Frang» 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr!5.60 5.60 isveç K».64.12.50 64.12.50 Florin 78.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1954
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Okuyan:Sabite Tur 14 00 Se vllmiç orkestra parçaları Jules Massenet:«Phedra» uvertürü,Çalan:Hans Issers iısdl id.Berlin filar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8