Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Nixon'un beyanatı New York,2 A.A.TUrk f AmerLksn derneğinin dün gece Türkiye Reisicumhuru Celâl Balyar.şerefine Waldurf Astoria otelincj» verdiği yemekte bir ko üu^m,a yapan Amerikan Başkan yardımcısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Türk azınlığına yapılan baskıya tahammül cdemiyen 28 ırkdaşımız daha memleketimize iltica etti Antakya 2 T.H.A.j Ge neral Edip Çiçeklinin Türk azınlığına kaıajrftâtbik etmek te oUhrijtt*ytfB^ iyaseti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Tren kazasının mesulleri mahkemede Bir müddet önce Zeytinburkişinin ölümü,10 Wyaralanmasiyle sona tren kazası olmuştu* Kazaya sebebiyet vermekten sanık makinist Hüseyin Çakır,şeftren Şemsettin İnce Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Sakatcılar'da et satabilecek Büyük bit şirket kurmaya karar veren sakattılar kasaplarla rekabet yapacak Kasaplarla sakatatçılar arasındaki ihtilâfı kaldırmak maksadiyle,iktisat Müdürlüğünde' yapılan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Dünkü kazanın feci manzarası Kabafdşta feci bir koza Tramvay altımla kalan Ziynet Pajmçel adında bir kadın Parçalanarak öldü Dün Kabataş'ta Ölümle sona eren bir taşıt kazası olmuştur.Hüseyin' Kuzucu ¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Malûl subay ve erlere verilecek ikramiyeler Beyyie ikramiyeleninin ödenmesi için Defterdarlık ve Mal Müdürlüklerine tamim yapıldı Ankara,2 Anka)Malûl subay ve erlerimize her yıl,ve rilmekte olan beyyf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • B Millî takımı 5 1 galip Dün yapılan A ve B millî takınılan maçj 5—1 gtbi açık bir farkla B takımı namzetlerinin galcbesiyle neticelendi-Re* simde B takımı santrforu Feridunun A kalesine bir atağı gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Dünkü zelzele Kandilli Rasathanenindim bildirilmiştir:Dün saat yi 10 dakika 29 saniye geçemerkez üssü rasathanemiz den 210 kilometre uzaklıkta olarak hesaplanan şiddetlt bîr zelzele kaydedilmiştir.Zel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Bir Rus diplomatı Amerikalılara iltica etti Japouyadaki Sovyet nıîsyoüH âzası olan Rastevorov'un Uz ık Doğudaki Rus casusları hakkında ifşaatta bulunduğu söyleniyor Tokyo,2 A-A.Salâha yetli bir mıâkam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Yabancı basın mensuplarına üç gün içinde harekete geçeceğini bildiren dinî liderin tevkifi bekleniyor Tahran,2 AA.îran di' nî lideri Ayetullah Kâşânî.Zahidi hükümetini devirmeye karar verdiğini ve üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • BAŞVEKİL VİLAYETTE Bir müddetten beri şehrimizde buluna» Başvekil Adnan Menderes,dün Vilâyete giderek Vali Gokay'dian çeşitli meseleler hakkında izahat almıştır» Resimde Başvekil.Vali ile birlikte gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Arap devletleri Ortadoğu müdafaasına katı İmi yor Mısır Başvekil Muavini,Batılı devletler Ortadoğu siyasetlerini değiştirmezlere Arapların bitaraf kalacaklarını söyledi Kahire,2 AP)Mısır bugün» Batılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • îîıigiin şehrimizde havandı oma tniyetle bulutlu ve unu»;m ya* lPğh geçeceği,sühunet derece-nin dpğfemiycceği tahmin' e» dilmektedir.4 W m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Boyar,Cleveland'da törenle karşılandı Devlet Reisimiz Yabancı Sermaye Kanununun Türk Amerikan dostluğunu daha da artıracağını söyledi Başkan Eisenhowerin Muavini Nixon "Türkiyeye karşı duyduğumuz hayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Yüksek seçim mahkemesi Seçim Kanununda yapılacak tâdile dair tasarıyı ha-zırlamakta olan komisyon çalışmalarına devam ediyor Ankara,2 Milliyet)Seçim kanununda yapilaclak tadile dair tiaearcyi hazırlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Balkanlarda;kar fırtınası Yugoslavya'da fırtına yüzünden bütün münakalât durdu,iktisadî hayat felce uğradı Belgrad 2 A.A.De miryoJu idaresinde:n bugün haber verildiğine gö».*e Paris ten kalkan Orient
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Dörtlerin Berimde Müttefik Kontrol makamı binasında yaptıkları toplantıdan bir görünüş Foto.USIS)Dörtlerin toplantısı devam ediyor Dulles,Molotov'a dün sert bir cevap verdi Amerika Dışişleri Vekili,su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • D.P.Grupu dün toplandı Ankara,2 Milîiyot)Denıokrat Parti Meclis Grupu bu gün saa.t 15 de toplanmış ancak takrir sahibi mebusların ve ve killerin büyük bir kısminin bu Ilınmamaları dolayısiyle bir saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1954
  • Manisada siyasî faaliyet Manisa,2 Milliyet)C.H.P.Meclis Grupu başkan vekillerinden Avni Doğan dür.ilçe baş kanlığının tertip ettiği siyasî toplantıda bir konuşma yapmış tır Konuşmasında pardlerarası m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.02.1954
  • YAPRA il&ftss I Cumhur Reisinin seyahati ULUNAY Türkiye Cumhurrefsine c mcrikayi fetheden Türk» diyebiliriz.Tabii burada etiehiyatın «istiare» sanatını Kullanıyorum.Celâl Bayar Amer ikayı topla,tüfekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Tfr GaAatada Eski Gümrük so kagmda 19 numaralı krem tüpü imalö.thanesir.de çalışan Ayhan Yavuz adında bir işçi,silin dir makinesini temizlerken sağ elini mercfatfieye kaptırmış v* ya ralanmıştır it Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Piyasada Tekel kibriti bulmak güçleşti Son zamanlarda piyasada "Tekel kibriti,bulunmamak ta ve bu da şikâyetlere yol açmaktadır.Tekel kibritinin bulunmamasına sebep olarak idare nin kibrit satışlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Marmarada kaybolan Suriye gemisi bulundu Şiddetli.lodos yüzünden Marmara Denizinde kaybolduğu sanılan Suriye ticaret filosuna mensup Ayetullah gemisinin Marmara adasına sığındığı bildirilmektedir.Gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • K SA HA BERLER if Kuleli Askerî idadisini 2/Şubat/1334 tarihinde ikmal adeflik orduya katılmış olan su baylardan halen îstanbulda' bu limanlar dün akşam Flarmonl Derneğinde bir toplantı yapmış fardır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Vapurlarda yolculara iy» muamele yapılacak Denizyolları işletmesinin Karadeniz isks'eîari acenta ları ile yaptığı toplantı sona ermiş ve acenlalar yerlerine dönmüştür.Toplantıda yolcu ve yük sahipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Gençlik köylünün fikren kalkınmasına hizmet edecek Bir müddetten beri Anka rada muhtelif talebe mesele ve dâvaları hakkında ilgili Vekâletlerle temaslarda bulu nan Millî Türk Talebe Birli ği heyeti dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Sayın Cumhurbaşkanınca çok olgun,açık,samimi ve acı yahut tatlı gte-rcekleri oldukları gibi ifade eden uzak görüşlü sözleriyle ve nâzik,kibar,sa» mimi ve popüler jestleriyle A^ merika'da Amförikalılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • KONGRELER Kıbrıs Türk Kültür ve Yar dim Derneğinin senelik kongre si,7 şubat pazar günü saat 9.30 da Eminönü öğrenci Lokadinde yapılacaktır.Sivas Yüksek Taüısil Tale be Cemiyetimin yıllık kongresi,21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Scala buz revüsünün temsilleri tehir edildi Scala buz revüsüne ait malzeme vaktinde getirileme diğinden Spor ve Sergi sarayındaki temsiller ayın 19 un CU cuma akşamına tehir edil mistir,ilk gece gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • liastabakıa kursları irağbet gördü Kızılay tarafından üçüncü gönüllü hastabakıcı yetiştir me kursu da dün saat lü da Cağaloğkında Reşitpaşa ilk okulunda açılmıştır.Kızılay il temsilciliği başkanı Dr.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Broşür isteyiniz 6enenin 12 BAHÇELİ EVİ ve çeşitli para ikramiyelerinûen başka 9 Eylülde 100 Lira ile Acıbadern'do döjeü bir evo sahff olmak talihine kovuşabilirsiniz.HER 100 LİRAYA BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Anlatan:Faruk DEMİRTAŞ Tefrika No-G atı ile doğu arasında uçurumun Aldıkları yiyecekleri evle rine kadar kazasız belâsız gö türebümek meseledir.Nü fus başına verilen yağ ve şe ker,Rus bölgesinde yaşay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Üniversitede bir Talebe Kooperatifi kuruluyor Millî Türk Talebe Birliği Yüksek Tahsil Gençliğine ucuz kitap ve eşya temin etmek maksadiyie ba-""Talebe Kooperatifi,kurulmasına ka rar vermiş ve bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Belediye 5 ton Yafa portakalı getirtti Belediye Mısırarşısı sebze ve meyva tanzim satış yeri için 5 ton yafa portakalı getirtmiştir.Bu portakallar ki loşu 60 kuruştan yarından itibaren satışa satışa ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Yeni peynir kampanyası Havalar müsait gittiği takdirde kampanya 15 gün sonra açılacak îstihsal bölgelerinden şehrimiz piyasasına gelen haberlere göre!yeni mevsim peynir imal kampanyasına yakında başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • ucuz ve taze "balık temini Balıkçılığımızı inkişaf ettir*inek için Ekonomi ve Ticaret Vekâleti teşetbüse geçti Balıkçılığımızın inkişafı ımev zuunda» Ekonomi ve Ticaret Vekâletince,yeniden bazı kararl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Sahte fatura tanzim edenler mahkemede Dlînlcîî duruşmada sekiz suçludan birinin intihar ettiği tesbât oeun&u mahkemeye Vergi kaçakçılığı yapmak ve sahte fatura tanzim etanökten sanık sekiz tacirin dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • 300 ton kauçuk itha/edilecek Kauçuk sanayii ham mad de ihtiyacını karşılamak üze re yeni tedbirler alınmakta dır.Bu arada,küçük imâlcilerln kauquk mevzuundaki ıs teklerini karşılamak üzere il gililerc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Bir gencin ölümü şüpheli görüldü Tarlabaşı caddesinde 128 numarada oturan Mehmet Özkan adında bir genç oda sında Ölü olarak bulunmuş tur.Ölümü şüpheli görüldü günden ceset morga kaldırıl mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Şişlideki hırsızlık hâdisesinin faili yakalandı Dört gün evvel Şişlide bir hırsızlık olmuş,bu semtte Çi men sokağında 177 numaralı apartmanda oturan Maria Apel adında bir kadının 2 bin küsur lirası il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Findik fialiarı bir miktar düştü Fındık fiaUannda 5» 10 ku ruş bir gerileme kaydedilmiş tir.Ticaret Borsasında son muamele 300 kuruştan tescil edilmiştir.Bu arada Isvîçre ihtiyacın dan fazla mubayaada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.02.1954
  • Hie 29 Cemevvel 1375 Şubat If 54 Çarşamba Ru.21 Ocak 13*9 VAJttT VASATİ JRZANS lines Irtarfi A i:«f»m Tatfii 7.10 12.28 15.10 17.27 İ8.59 5.29 1.43 7.01 S43 32.00 1,34 12İÜ2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • Gl.Templar kendi sesiyle Çince mesaj yayınladı Singapur,2 Nafen)İngilterelin Malaya'daki yüksek komiseri General Sir Gerald Tempîar'ın Çince bir nutku plâğa alınmıştır-Bu plâkta Çince olarak General T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • Suriyede Türkiyeye altın kaçıran bir şebeke yakalandı Şam» 2 Nafen)Suriye gümrük memurları Kubaır el Beed köyünde 7 altın kaçakçısını tevkif etmişlerdir.Kaçakçıların bu altınları Türkiyeye kaçırmak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • Siz,dedi tek başına yaşayan,bir genç kızın bu koca şehirde arayıp da bulamıyacaği kıymetli dost ve haminin ta kendisisiniz-Size hizmet edebildiğim için kendimi bahtiyar addediyorum-Kelimeyi tam yerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • Xıs3 harisi h»İMHr*«f AMERİKA Birleşik Amerika pamuk sanayiinin cidd'i güllüklerle kaT şılaşması kuvvetle muhtemel dir.Buna sebep,ham pamuk ih racatmda vukua etîlen mühim azalmadır.İNGİLTERE Avam kalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • İKTİBAS Amerika cemiyetler türedi 13-14 yaşında kızarın sevdikleri ile evlenmesi Naw Yorkta sık sık tesadüf edilen bir hâtiise halini alınca içtimaî ve dini cemiyetler derhal hareksta geçtiler Hayat b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • FIKRA İHriMnıı'ı—n.istanbul şiirleri 30 Ocak 954 CimwrtoaS günü Galatasaray.Liselinde bir «İstanbul Şiirleri Günü» yapılmış.Haberi okuduğumuz gazetede bir de» Yahya Kemal'e verilmek için yaptınl-Îıııı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • Ernest Hemingway tekrar uçmak sevdasında Nairobi,2 AA)Doktorun tavsiyesi üzerine üç günden beri istirahat etmekte ola^ı romancı Ernest Hemingway bugiin tekrar ayağa kalkmıştır.£ oktor,üstüste iki Uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • İran Şahmın kardeşi Prenses Fatma Tahrana gidiyor Kopenhag.2 A-A-İraıı Şahmın kaz kardeşi Prenses Fatma Pehlevî Kopenhag'taki Kastrup hava alanına gelişinde «Berliögsketidenge» gazetesine verdiği deme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • »ı ııı ¦mm ill Sovyet hariciyesindeki değişiklikler Rusların son zamanlarda bilhassa Büyük Elçiler üzerinde yaptığı değişiklikler dikkati çekiyor Londra,2 Nafen)Sov yet dışişleri bakam Molotov Berlind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • Hindistana yardım teklifi Bir Amerikan senatörü Pakistana yardım yapılmasına itiraz eden Hindistana da aynı nvktar yardım yapılması lâzım geldiğini söyledi Washington,2 AA.Geçen sonbahar uzak.dogaıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • Siyasî İcmal Güzü Rus Dışişleri Vekilj Mr.Molotov Almanya ve silâhsızlanma meselelerini görüşmek üzere gizli celseler akdini teklif etti-Milletlerin,bütün dün yayı alâkadar eden bu çok mühim dâvaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • durumu in Stassen,1954 yılında cağını ve ücretlerin New York,2 A.A.New yabancı basın birliğinin verdiği bir yemekte konuşan dış faaliyetler dairesi müdürü Harold Stassen,1954 senesinin Istihsal bakımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • Neriman boşandı Sabık Mısır kralından boşanan Neriman* iki yaşındaki oğhımı babasına bıraktı Kahire,2 N-afen)Bir Mı sır mahkemesi,eski Kraliçe Ne rianan'ın kocası eski kral Faruk tan boşanmış olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • Çatalağzı santra Sı Santralı 60 h:n kilovata çıkar» mak için girişilen tevsi İşleri süratle ilerliyor Ankara;2 A.A.Hâlen Zonguldak,tzanit M3 tstanbula enerji veren Çatalağzı elektrik santralın:n istfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • Trafik imlisiniz rica ediyor.Çocuklarınızı ana caddelerde oynamaya bırakmayın,z.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • Arnavutlukta çete faaliyeti arttı Roma,2 Nafen)Burada Arnavutluk mülteci çevrelerine gelen raporlara göre,Arnavutluğun bilhassa dağlık böl gelerinde yeniden çete çarpışmaları şiddetlenmiştir.Tirana ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • Köpek balığı ile kılıç balığı arasındaki kavga San Sebastian,2 ANKA)44 sene sünger avcılığıyla iştigal etmiş bulunan Raimundo Fernandes isimli bir balıkçı» geçenlerde açık denizde bir köpek balığı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1954
  • o/ipi m o 3 raızıı 1953 istikrazı Tahvilleri BÜTÜN BANKA ŞUBELERİNDE SATILMAKTADIR SATIŞ MÜDDETİ:1 ŞUBAT 1954 10 ŞUBAT 1954 Tahviller her vatandaşın kesesine uygun bir seklide lOO,200,500,1,000 5,000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.02.1954
  • Reisicuınlıurumuzun Amprika .b»ki seyahati gitgide genişliyerek büyüyen bir tezahürat havası için de devam etınekted'r-Washington 1a yaptığı temas ve ziyaretlerden sonra Prineeten yoluyla New-Vork'a d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1954
  • MODELt KADAR GÜZEL BİR FOTOĞRAF Meşhur Fransız fotoğrafçısı Rene Buyer tarafından çekilen,bu-fotoğrafa sanat muhitlerinde «Modeli kadar güzel bir fotoğraf» denilmektedir-Modelliği,tanınmış Fransız sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1954
  • Sultan Murad'm kalbine hançer sokan adam Kral Lfizar:Herne kadar seni bize ediyorlarsa da şu tasla ^ahhatîma iç Sırp Kralı Lâzar'm İki güzel fazı vardı Birinin adı VoÛcaşa,diğerinin Mara idi.Kral bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.02.1954
  • İngiltere'de 5 ens yor» kişi spor yapıyor Yapılan bar istatistiğe göre Ingilterede tam 5 milyon kişi nm spor yapmakta olduğu an laşılmıştır.Bu büyük raka mm 300 binini atletizmle meş gul olanlar teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.02.1954
  • 110 yarda yüzmede Avustralya rekoru yenüendı Sidney Sidneyda yapı lan yüzme müsabakalarına iştirak eden meşhur yüzücü 1 erden Yön Hendricks Î10 yardaIık bir mesafede Malayah Şve-Kolcu takip ettikten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.02.1954
  • Spal iyi bir forvet kuramıyor Roma 2 SHA)Spal ta kimi bu sene bir türlü müsta kar bir forvet hattına sahip olamamıştır.Elindeki sayısız forvet oyuncusunu feda edemediği için,her hafta yepye ni bir for
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.02.1954
  • iıim—e—mı m ı*amaiMaBmmnmzaBumBmmmmu\ı\ut\t mm* tını Hep aynı dert Dönüp dolaşıp hep aynı mevzu üzerinde yazmak pek hoş,olmuyor* Lâkin hâdiseler;birbirini takip eden vakıalar,alman kararlar-yapılan iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.02.1954
  • asına hazırlanıyor 20 25 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan maçlara hazırlık olmak üzere kampa alınan takım içinde çok kıymetli elemanlar var Dünya Ordulararası Fut bol şampiyonası bu yıl ^O-lö N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.02.1954
  • Dün çamur deryası içinde yapılan maçta A A takımının cansız ve gevşek oyununa karşı ilk defa yanyana oynayan elemanlardan kurulu B takımı,güzel Ve neticeli bir maç çıkararak 2-1 galip bitirdiği îlk de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.02.1954
  • RÖPORTAJ Eczahanede ne s eczacıdan neler is ¦vT"?V ararsan bulunur derde «tavadan gayrı» sözünün' icat e n«iği" yer İçeri girenlerden biri çrra sordu,biri süpürge istedi,bîr diğeri de Davutpaşa kışlas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1954
  • Mal Yönetmenliği Kursumu bitiren subaylar Amerikan ordusunda tatbik ccV.teu bir sistem olan mal yönetmeliği kursu îlk defa Bur-fi ncı t'rmıen taerkerftnde agtlnus ve muvaffakiyetle smia.«rawstir-Kesim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1954
  • İyi ama bu doğru değil ki1 Gray intihar etmedi,diye bildi-Winnie süratle kendini top lamışü-başım sallad;müna r-ebetsiz bir şey söyleyen bir ı.ocuğa laf anlatmak ister gi Bunda şaşacak ne var Andrew?G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1954
  • MOMMHnaHU 1 2 3 4 5 67 89101112 Soldan sağa 1 Şanssızlar.2 iyi;Bir uyuşturucu maıdde;Bir renk.3 Şen bir bestekârımız;Ter eri yüz yi];Bir nida.4 Bjr peygamber;ilâve;Karşılaşma.5 Bir mabut;Türkiyenin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1954
  • ihraç edilen pamuklardan yapılan şikâyetler incelenecek ihraç mallan arasında mühim bir yer işgal eden pa muklarımızın,dış piyasalara daha kolay satılmasmı temin temin maksadiyle,Ekonomi ve Ticaret Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1954
  • Boğazda yapılacak köprü üze rinde incelemelere başlandı Boğazın i"ki yakasını birleş tireeek olan köprünün yapılması yolunda incelemeler de vam etmektedir.Dün Bayın dırhk Vekâleti Karayolları,Plânlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1954
  • LEHİM Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGİL "Yalnız benim dediğim olsun diye,arkamdan hançer sokanı görseler ses çıkarmazlar,dedi 36 Venedikliler baskın,yapı yorlar,dikkatli olunuz,hepsi ni denize dökel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1954
  • Metro işi için altı firma tekîfte bulundu Dün sabah Bayındırlık Ve kâletinin,Teknik Üniversite nin I.E.T.T.idaresinin üçer mümessilinden müteşekkil 5 kişilik bir komisyon metro etüd ve projelerinin ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1954
  • Yeni bir mizah nev'i:erde fi Hür dünyada açıktan açıge» söylenen» demirperde gerisinde ise kulaktan kulağa yaydan bu fıkralar,umulduğundan da büyük bir tesire sahiptir-Son zamanlarda hür duaya matbuat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.02.1954
  • 1» Celâl Kayar,ueveıana m törenle karşılandı Baş tarafı birincide)kafile halinde şehria ana caddelerinde toplanmış bulunan Amerikalıların alkışları ve tezahürleri arasından geçerek ikametlerine tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Dulles,Molotov'a dü sert bir cevap verdi Baş t ar af ı birincide)yet Bakanının bu ithamlarını sert ve iğneleyici bir lLsanla reddeden Dulles,demecinin bir yerinde,Molotovun 1939 da,Po *onyanın Naziler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Taksi şoförü olmak istâyen kadın izmir,2 Milliyet)Bugün seferimizde ük defa olarak bir kadın baücsi şoförü olmak için müracaatta bulunmuştur.Genç fcadin ölen kocasından kalan taksiyi idare edbeegini s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Nsxon'un beyanatı Baştarafı birincide)mîiitakasuirn da bir güvenlik sistemine ithali lüzumunu hissetmesi neticesiııdb Atlantik teş Mlâtı daha genişletilmiş,Türkiye ve Yunanistanlın ifihaki ile dahg,"k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Yüksek seçim mahkemesi Baştarafı birincide)re Yüksek Seçimi Mabudesinin 10 asil,2 yedek üyedtetn teşekkül etmesine tarafta,rdu\Yüksjak Seçim Mahkemesi Yü ce Divaın gibi her türlü seçün öhtilâfmı tetki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Güney Kore,Japonya ihtilâfı Seoul 2 A.A.Güney Kore Dışişleri Vekili Pyung Yung Tai bugün verdiği bej yanatta Japonyanın müteca-j viz ruhunu terketmedikçe herhangi müstakbel bir Pasi!fik müdafaa camias
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • İzmir'de yeni Nato tesisleri yapılacak 219 bm liraya mal olacak üç büyük barakadan başka erler için eğlence yerleri ve spor sahası yapılacak Ankara» 2 A.A-Güney Avrupa Kara Kuvvetleri Kui mandanlığı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Bîr fea&İH i£ci fcaşîa bîr çocuk doğurdu îzaûr 2 Milliyet)Şeh rimiz hastahanelerinden birinde Izmirin tanınmış ve zengin bir iş adamının karısı iki başlı bir hilkat garibesi dünyaya getirmiştir.Beyni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Karısı tarafından dövülen adanı hastaneye kaldırıldı Ankara,2 Milliyet)Bu sabah şehrimizin Altındağ mahailesinde bir kan kooa kavgueı yüzünden feci toir hâdise çıkmışür Bu mahalBîde oturan Süleyman Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Kabataşta fecî bir kaza Bat)tarafı birincide)m Patih tnatmvayı dün,saat 13.45 de Kabataşta,yolun learşı tara fına geçmekte olan Ziynet P i«puçel adında bir kadına,çarpmıştır.Tekerlekler altında kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Ginger Rogers'in apartmanını soydular Londra,2 A.A.Hâlen Londra civarında bir film çevirmekte olan sinema artistlerinden Ginger Rogers dün sabah ikamet ettiği oteldeki apartımanma geddiği zaman 6500 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Fuat Seracettin hakkındaki karar tasdik edildi Kahire,2 ANKA)Dün gece Genera!Necibin başkanlığında toplanan Mısır ihtilâl komitesi,geçen Cumartesi günü ihtilâl mahkemesi tarafından eski Veft Partisi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Dick Haymes safclan&ycr New-York,2 A.A)Ar jantinli şarkıcı Dick Haynies ile Rita Haywortfh dün akşam oteldeki dairelerine kapanmışlar ve New-York yüksek"mahkemesi {hâkiminin emrile Diek Haymes'i tevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • öç bcsvu!sçak eş tzmîre kaçak eşya çıkarmak isriyen üç kîşi yakalandı İzmir,2 Milliye*)Bugün Akdanüz »^ferinden dönen Deniz cilıik Bankasının İskenderun va purunda da mühim miktarda ka çalk eşy*a meyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • İki taraf kuvvetleri arasında topçu düelüosu oldu asiler dayatıld;Hanoi,2 A.A.Dien Bien Pu müstahkem mevkiinin kuşa tılmasındanberi ilk dtefa olarak •bugün Vietmin topçuları faaliyete geçmiştir.Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • îtalyada hükümet kurulamıyor Roma 2 A.A.italyan Reisicumhuru Luigi Einaudi,istişarelerine devamla» eski meclis başkanlarından Giuseppe Saragat ve Umberto Terracini ile eski Başvekil 1 erden Alcide de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Tien kazası mesulleri Baatarafı birincide)Ceza Mahkemesinde başlanmış tır-Mevkufen yangılanmakta î olan sanıklar-polise ve müddeiumumîliğe verdikleri ifadeyi tekrar etmiş ve suçu birbirlerinin üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Balkanlarda kar fırtınası Baştarah birincide)hava kuvvetleri ekipleri Bel grad hava meydanını temizle yememişlerdir.Bütümııektep ler pazartesiy kadar tacil edJ dilmiştir.Amelenin işbaşına gelememesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Manisada siyasî faaliyet Baştarafs birincide)C.H.P.NÎN PROPAGANDA MİTİNGt Manisa,2 MUiyet)Bugün Karaağacın BakırköyÜnde yeni kurutan Belediye teşkıüâU için yapılacak ayniler münase betiyle Cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • MANİSADA GENÇ DEMOKRATLAR TEŞKİLATI KURULUYOR Manisa,2 Milîij^t)Yur dun düğer yerlertnde olduğu gibi Manisada da Genç Demokratlar teşkilatını kurmak için teşebbü »e geçilmiştir.müteşeb Ibia heyet hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Sakatcılar da et satacak Baştarafı birincide)diyle iki tarafın da ayrı ayrı satış yapmaları hususunu dhtiva etmektedir.Buna göre kasaplar,sakatat maddeleri satabilecekleri gibi,sakatatçılar da et sata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Malûl subay ve erlere verilecek ikramiyeler Baştarafı birincide} Bu yıl verilecek ikraimiye nuk,tarlan aynen şöyledir:MalûMyet Sufaay Er derecesi L K.L.K.1 1234.00 617.00 2 1110.60 493.60 3 863.80 370
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • D.P.Grupu dün toplandı Baştarafı birincide)da izahat vermesini İstemiştir.Fakat Fuat Köprülü bulunma dı£ı j ;'in bu lıuausLa müzakere açilauımniştır.Bunu müteakip Trabzon Mebusu Goloğ ¦lu'nun Değirme«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Bir Rus diplomatı Amerikalılara iltica etti Baştarafı birincide)karak Amerikan makamlarına iltica ettiği söylenmektedir.Amerikan Uzak Doğu kumandanlığı ve Amerikan sefareti erkânı bu hususta hiç bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • Arap devletleri Ortadoğu müdafaasına katılmıyor Başmakaleden devanı)yasetidir.Mısır,diğer Arap memieketlerindeıı» Süveyş kanalı meselesi halledilmedikçe,Batı tarafından tertiplenen her hangi 'bir müda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.02.1954
  • şaoî Iran hükümetini devirmeye karar vermiş Baştarafı birincide)Kâşânî.ibugün yabancı gazete muhabirlerine hükümeti devirme kararını bildirdikten sonra şunları söylemiştir;«Bu beyanatımın bana pahalıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Kambiyo ve esnam Kupanı^ Açılım Kapanış eteri ıng 734.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frang* 0.8t 0.80 İsviçre Fr.64.03 «4.03 Belçika Fr!5.6C 5.60 İsveç Kx.«S4.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Ljret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • AMME* KARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de O t B A L t KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te Tetefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muittin Ertugrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Curna talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • İstanbul Levâzs n Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânlar?As-ihtiyaç için 7200 tonluk buğday kırması 150 şer tonluk partiler halinde kapalı zarfla 25 Şubat 954 Perşembe saat 36 da Gelibolu As-Sa.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Rehtım inşası I.E.T.T.İşletmelerinden 1 EKSİLTMEYE KONAN İŞ:Arnavutköy Bebek arasında eski Boğaziçi Lisesi önünde takriben 400 metre boyunda rıhtım inşası.2 KEŞİF BEDELİ:750124-09 lira.3 EKSİLTME 22/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • İSTANBUL 13.57 Açılış ve program 13.00 Hoberler 13.15 Dans •nüaiği pl.Joe Loss Orkestrası)13,30 Şarkılar Okuyan lar:Huriye Akhan,Kasım Ünal 14.00 Radyo Salon.Orkes trası Konseri İdan:eden;Se ¦nih Arge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Çöplerdeki istifadesi maddeler satılacak Temizlik teşkilâtı tarafından şehir içinden toplanarak denizde imhası için çöp iskelelerine getirilecek günlük UOO metreküp tahmin olunan çöplerden çıkacak paç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • I_Istanbul Belediyesi ilânları Tabut yaptırılacak Belediyece kaldırılacak ücretli cenazeler için Şubat 954 sonuna kadar lüzumlu aylık tahminen 130 adet tabutun beherinin 22,97 lira çevresinde imali,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • M.S.V.1.Noiu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usulüyle satın alınacaktırihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Tekel Genel Müdürlüğü İlânları_Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Malzemenin cinsi Miktarı Mnvakkat teminatı lb.alen.in tarihi,günü» saati Lâstik hortum.650 Mt 870 TL-15/2/954 Pazartesi 15 Muşamba to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yan işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • İstanbul Üçüncü Ticaret Mahkemelinden 053/462 Davacı T.C Ziraat Bankası Bahçekapı şubesi namına yeki li tarafından davalı Abdullah Bakanay İstanbul Eminönü Ar pacılar caddesi No.18 ide mukim olan Abdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARİN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer Rejisör:Avni Dilligil Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhh 32 00 Üç aylık 12 00 Btr ayhk 4 TO îûcnobl memleketlere iki mislidir.İlfitı şartları 2 ve 3 üncü soyf a sant.4 T.L.7 ve 8 inci eaytfa snnt 2,50 T.L.ı Hânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Toplanla tehiri Nişantaşı K z Orta Okulu Yardım Derneği tarafından 6 Şubat 954 tarihinde Semiraimis gazinosunda verihnesd mukarrer çayın davetlilerden mühim bir kısmınım rahatsızlığı dolayısiyle 6 Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 Ho.fu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As-Birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 40500 kilogram çeşitli çelik kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 79987 lira olup ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Şubemizle Tahmis Büromuzda kumbaralı.ihbarsız ve vadeli tasarruf hesabı bulunanlar arasında tertip edilen 50 bin liralık hususî ikramiyemizin keşidesi 30 Ocak 1954 Cumartesi günü saat 14 ten itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • içme su tesisleri yaptırılacaktın I Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Horu ve diğer maize* menin müteahhitler tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Elektrojen Gurubu Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 1 İşletmelerimiz ilıtiyacı iğin 10 adet elektrojen grupti teklif alma usulüyle patın alınacaktır.2 Muvakkat teminatı 15000 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Sa.Al* Kom.Başkanlığından:Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yers teslim sartiyle 5212 kilo süiyen ile 5212 kilo mürdesenk ksr palı zarfla satın alınacaktır-Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ 3EHÎR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kıaım HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton:lider Türkçesi Tevfik Sadıdlah Her rarşamba akşamı talebe flrMesicUr.Pazartesi aksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Lokman Hekin».Dr.HAFIZ O Ci M A f.Dahiliye MUt: hassnA Pazardan başka her'gtin sabah saat IO.3O-I7.OO öğleden sonra 14.80-17.00 de haata Kabul eder.İstanbul Divanyoiu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.02.1954
  • Cumartesi ve Çarşamba,günıerl saat 14,30 da Çocuk Tiyatrosu Dram ve Komedide.Pazar f^ü-0" leri aaat 15.30 da Matin* Telefon:40409 Eminönü Temsiller* Cagalogiu Eski Halk Evinde* TERS YÜZ Yazan:Galip Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8