Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • İhtisasa II hürmet azetelerde okuduğumuza göre Memurin Kooperatifi,piyasayı tanzim etine k ve bugünkü pahalılığı önlemek maksadiyle,Yugoslavyaya,İsrail-Mısır ve İspanyadan iki milyon liralık pamuklu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • Bütün yurtta çok şiddetli bir kış hüküm sürüyor Adapazarı sular altında kafdı.Sakarya ve diğer nehirlerin taşmasından korkuluyor Ankara,1 T.H.A.Önümüzdeki günlerde,hava dununu nun sor.derece değişik b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • Avrupada Karakış Fransada don yüzündep 35 kişi öldü Londra 1 AF)Avru pa kıtası bugün baştan başa uzun yıllardan beri misli görülmemiş şiddette bir sö ğuk dalgasının pençesinde kıvranmaktadır.Havanın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • İsviçre ile ticaretimiz Zürih'te iki memleket arasındaki ticaretin inkişafı için bir toplantı yapıldı Ztirih,1 A.A.Türkiye İsviçre osmiyeti,iki memleketin ticarî münasebetlerini geliştirmek maksadiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • Dörtler dün Doğu Berlinde toplandı Molotov Almanya ile yapjfacak sulh anlaşması için bir taslak öne sürdü Berlin,1 AA.Dört büyük devlet dışişleri vekilleri Al„ manyanın birleştirilmesi mesele sini hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • Kaçakçılığı men eden kanun tasarısı Ankara,1 Miliyet)Adalet Komisyonu bugün kaçakçılığın men ve taklibi hakkındaki toaL nun tasarısının müzakeresine başlamış ve ilk maddelerin!ka bul etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • YENt MODEL ÇORAPLAR Bir kaç gün önce Pariste kadın elbiselerinin yaz modelleri teşhir edilmiştir Resim Jacques Fatih'in çorap modellerini gösteriyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • Mısırda 40 komünist tevkif edildi Tevkif edilenler arasında El Mısrî gazetesinin başmuharriri de bulunuyor Kahire,1 N.a£en )Mısırda general Necib rejimini devir anek üzere bir «komünist komp loşu hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • TARZAN DİPLOMAT Mısır Millî İstikamet Vekili Salah Salem,geçenlerde Sudana gitmiş "ve yerli liderlerle görüşmüştür-Resim.Salâh Salemi ağaçlar arasında akrobatik hareketler yaparken gösteriyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • Seçimlere hazırlık Adalet Vekâletinde çalışan komisyon tâdil tasarısındaki yeni şekli tesbit etti Ankara.1 Milliyet)Seçim Kanununun tâdili için Adalet Vekâletinde' çalışan komisyon tâdil edflecek madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • Yorkta palan tezahürat sının e ¦İ Reisimize New-York şehrinin Şeref Madalyası verildi w« mı Devlet Reisimiz Balkon Paktının dahada genişletileceğini Delirterek "Orta Doğuda sulh ve emniyet en büyük em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • Meclis emeklilere zam pılmasını kabul etti Emekli,dul ve yetimlerle harb malullerine de 953 malî yılı içinde bir maaş tutarında tahsisat verilecek Ankara.1 Milliyet)Büyük Millet Meclisinde bugün kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • fi Genel Meclîsinin dünkü toplantısından bir görünüş İstanbul Belediyesinin bütçesi 67 milyon lira Vali Şehir Meclisinin dünkü toplantısında 1954 bütçesi hakkında geniş izahat verdi II Genel Meclisi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • Suriyede Dürzi isyanı Ordu,Dürzîlerlc meskûn bir köyü 12 saat müddetle topa tuttu Beyrut,1 AP)Bugün Lübnan başkentine ulaşan v« Suriyedeki rüiyet ^aihitlerina,atfen verilen haberlere göre son ¦bürkteç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • Asılsız istifa haberleri MiM Savunma Ve&âle^;fen sınıflarına dahil subaylar ara' sıikla geniş ölçüde istifalar ol* duğıınu kat'î surette yalanladı Ankara,1 AA.Millt savunma temsil bürosundan bil diril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • Dün İktisat Müdürlü günde toplanan kasaplar Kasaplarla sakatcılar anlaşmaya varamadı Dün İktisat Müdürlüğünde yapılan toplantı tartışmalı geçti.İki tarafın bu gtt» bir anlaşmaya varması mümkün görülüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • İranda secimler Ayan Meclisine seçilen 60 üyenin 30 unu halk,30 unu da Şah seçecek Tahran,i AP)L Yeni bir Ayan meclisi kurmak için tertipleneh seçimler bugün,başlamıştır.Bu münasebeti» gece]eri muayye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • Adres:Nuru on maniye Ttirtoeflar Sokak No:18 İSTANBUL Telgrraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1343 Posta Kutusu t 4 9 2 TELEFON s 9 9 6 14 FtATI 15 K u r u s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1954
  • OtAMk Bugün şehrimizde havanm tununiijetle kapalı ve anasıra yağış lı,geçeceği rüzgârların kuvvet lice eseceği,sühunet derecesinin yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.02.1954
  • Muhavereli Mûsiki ULUNAY Geçen cuma akşamı radyoda toplu musiki nanu altanda bir alaturka musiki neşriyatı diıdediın.Değerli mubibbîra Mesud Vrail bu emisyon)a a'âkayı arlttracak bir hava vermek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • re SA HABERLER if Eskişehir şilebi,Kontinan hattına hareket için hazırlıkla bamaanl am ıştır.Şilep bu akşam hareket edecektir.İf Kızılay Şişli Şubesi tarafn dan evvelki gün;fakir ailelere kömür ve erz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • P f» L S T g ir Tepetosşmda Minare »ka Çında 27 numaradn «turan Fet hi Onay aâüada biri,#eçimsfe lık yüzünd?n metresi Rukiye Aksel'i sürahi ile başından V3ra laanjştır YaTalı itk Yardan Has tahanesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • fite 2 Şubat TV„ 28 20 Cem.evvel 1954 Ocak 1*78 5rrfı İS 59 1 VAK,İT VAKATt iiLA M i I 1 Gün 3 1 7.11 1.46 I öğle 12.23 7.02 îkııvd J 15.0» 9.43 Aksa m 1726 12.00 I Yata,18.58 1.34 1 Irnsa t 12.04 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • Ufak çapta salgın mahiyeti arzetmege bîiştayan grip uıüna sebetıyle hükümeLırı aldığa tedbırler •cümlesinden olarak muvakkat bir müddet için mele mektepler kapatıldı ve pek isabet oldu Çünkü memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • KONGRİEJLEE Tüberküloz Cemtyettaia J11 Jık kocgreai;yarin saat 1S.3" da,Taksim Verem Saıwağ Ül9 jpanserl;kartfftranB ijaİQnitndi* yapılacaktırir Üniversiteliler îstafl^1 3UAa Cemiyetinin yilhk fcoV gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • Küçük bir çocuk otojuobi' altında «kaldı Mehmet Aü adında baY £©xü;n idaresindeki 13*315 p'a kaiı taksi Topkapıdaıa ge çer ken bu semtte oturam Atfji I'a adında bir çocuğa çarîparırt ve muhtelif yerJe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • Kaı ubibeı fialları tur mikta* du'ha yükseldi Ka ralbi ber fiaUarmda yjefl* den bir yükselme görülmüş v* kilosu 85 undan 91 feay3 çılcmırş'ter,Ekonomi v* TfearH V-fk^ letj tarafjjü-dan verilecek sans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • Köy imamı parasıfrı yaialiesui'.M-e kaptırdı Çank irinin koyWmd-i' vapan vn on gim-defl ben akrabasının yanımda ka' inakta oian Ali incik ıdında biri,Küçükpazarda bir loka" tada 4Ö0 lirasını meçhul bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • Anlatan;Faruk Tefrika No-5 Dikkat aranızda ajanlar bulunabilir v Senelerdir et yağ ve şekerli maddelere hasret çeken bedbaht insanların hürriyete kavuşmaktan duydukları memnuniyet yüzlerindeki ifa de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • İranlı kahvecinin kaatili Yunanistanda yakalandı Ali "Ekber adında Iranh bif kahveciyi öldürmekten sanık Yılmaz Hanedarın duınışmasma dün 4 ünsü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Dinlenen on bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • Zeytinyağı tanzim satışları Belediye tarafına d n Tarım Sataş Kooperatifinin yardı miyle yapılmakta olan aeytin yağı tanzim satışlarına devam edilmektedir.Bir ve bir buçuk asitli ekstra ekstra salatal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • Üniversite sömestr tatili dûn başladı Üniversite vs diğer yüksek okuüara yeni talebenin ikaydı yapslsyor arada îzmir ve Ankara yükîstanbul Üniversitesi ve diğer yüksek okulların sömestr tatili dün sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • Bir Alman Profesörü t mizde incelemeler yapaca*-Halen Ankara Gazi Eğıtkr.Enstitüsünde Özel Eğitini bö lümü^öğretmeni olarak çzh-şan Proî.Freundhaller âikaj şehrimize gelmiştir.Prof.Feundnaller şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • Kahve ithal edil e c ek Tacirler ithal talepnamelerini Merkez Başkasına vermeye başladılar Son günlerde kahve fiatiarında müşahede edilen cüz'î ifiiat yükselişi durumu muhafaza' etmektedir-Bilhassa ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • HALKIN SESİ ikinci bîr karaborsa menbaı s Çikletçiler Taksim Şehitmuhtar caddesinde oturan okuyucumuz Erdoğan Çeliııkaya;ekseri Pazar günleri bizim de şahidi olduğumuz bir mevzua temas ederek şunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • Beykoz cinayeti Adam öldüren iki kardeşin duruşmasına c!ün 1 inci Ağırcezada devam edildi Bir müddet önce Beyikoz çiftliği civarında bir cinayet işlenmiş.Ahmet Cebir adında biri çifte ile vurulmak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • GÖkay roçtro hakkında izahat aldı Belediyenin »davet!isi.©la rak,metro mevzuunda bir müddetten iberi şehrimizde tetkikler yapan Paris metro teşkilâtı mütehassısı Mühendis Marc Lanvegin dün sabah saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • Türk Kadınlar Birliği yeni şubeler açıyor ı Türk Kadınlar Birliği tarafından-şehrimizde ilçe teş kilâtı kurulması mevzuunda ki çalışmalara devam edil mektedir.Bu arada,Çatalca,Eyüp ve Yalovada birer ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • Belediye yeniden pırasa ve lahana getirtti İktisat Müdürlüğü temsilcileri tarafından,istihsâl böl gel erinden gönderilen sebze ler peyderpey şehrimize gelmektedir.Bu arada,dün de bol mik tarda lahana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.02.1954
  • Mahrukata konulmuş alan narh kaldırılmıyacâk Odun ve kömür fiatları mn serbest bırakılacağı yo lunda çıkan haberler,ilgililerce tekzip edilmiştir.Dün bu hususta kendisiyle görüştüğümüz Belediye Ik tis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • ASmanEarın kanaati Dörtler ^Konferansı baklanda mütalâası sorulan hunstiyan demokr.it partisi mebuslarından eski başvekil muavini Otto Lenz demiştir ki:«Ahnanyanın bitaraf ve asker likten tecrid edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • İrandaki petrolün işletilmesi Washington,1 A.A.Axnerikan Adalet Vekili Herbert Brownell,millî emniyet konse yinin tavsiyesi üzerine,beş bü yük Amerikac petrol kumpanyasına tran petrollerinin satışı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • Bir Fransız gazetecisi t randa ıı kovuldu Tahran.1 AP)General Zahidi hükümeti dün.bir Fran sız ajansının muhabiri olan Gaston Fournier'ye Perşembe gününe kadar memleketi terketmesini bildirmiştir.Hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • Londra Camiî iki yüz bin sterine ma)olan cami önümüzdelii ay açılacak Lundra,1 Nafen)13 senedenbsri tasarlanmakta olan Londra merkebinde büyük bir cami inşası nihayet bu sene tahakkuk edecektir.200,00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • Korenin Müdafaa Plânları Kore orduları hazır vaziyette bulundurulacak ve çeteler tasfiye dilecek Sem,1 A,A.Güney Kore savunma vekâleti sözcüsü,kuzeyden gelecek ani bir taarruza karşı koymaya matuf aşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • İlk bahar ve yaz modası Dior'dan sonra diğer terziler de etekleri kısaltıyorlar Paris,1 Nafen)Fransa tevzlbri,ilkbahar ve yaz model letfini hazırlamışlardır Fakat bunları gizli tutmaktiadırlar.Bu hysı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • Trafik polisiniz rica ediyor.Karşıdan,karşıya geçerken tmunvaylanr.hareketini foekleyi niz ve tramvayın önünden ve ar kasından ani olarak karşı tara fa geçmek istemeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • Kral Famk oğlunu alıyor Roma-2 AA)Yanında 18 yaşında güzel bir kızla Italyan ski mahallerini gezmek te olan eski Mısır kraîı Faruk'a,eski kralige Nerimamnoğlunun bakımını kendisine tevdi edeceği haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • Etinde krem eldivenler ve yakasında da beyaz bir çij çek vardı.Yüksek ve kar gibi bir yaka da ecdadı arasında bir zürafa olduğu intibaını uyandıran boynunu çevreliyordu ve boynunun en dikkati çöken ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • 5 Şubat akşamına kadar ZANKAMIZA 150 Lira A Yatırarak Zengin ŞuM Keşide mıze fprak Edîhîz TURK TICARE kas:tzmîEmsııiHgzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • 5p e ae Faizli 1953 istikrazı Tahvilleri BÜTÜN BANKA ŞUBELERİNDE SATILMAKTADIR SATIŞ MÜDDETİ:1 ŞUBAT 1954 10 ŞUBAT 1954 Tahviller her vatandaşın kesesine uygun bir seklide 'OO,200,500,1,000 5,000 ve 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • Kısa harici haberler feMERİKA Birleşik Amerikada 1953 yılı esnasında vukua gelen cins yeüer 1962 yılına göre bir artış kaydetmsktedir Geçen sene New York'da 350 cinayet işlenımistir.Halbuki 1952 yılın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • Churchill siyasî hayattan çekilmelidir.ingilterede yapılan bir anket Churchill'in Başvekillikten çekilmesi İcap ettiğini gösteriyor Londra,1 A.A.Gallup enstitüsü tarafından yıa pılan ve News Chronicle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • İKTİBAS Mikroplara k harbi k k mivîz?Antî bîotikierîn sik sik kullanılması mikropların muafiyet kesbetrnesi neticesini vermekts va ilâcın tesiri gittikçe azalmaktadır İngiliz hekimliğinin beşiği olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • Teşekkür Elli bin liralık hususî tasarruf ikramiyemizin keşide edildiği 30 Ocak 1953 Cumartesi gününün şubemizin beşinci faaliyet senesine tesadüf etmiş olması sayın müşterilerimizin bankamıza 'karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • Kuzey Japon yada bir «çak düştü Tokyo.1 A.A.Amerikan hava kuvvetlerine ait.içinde 35 kişi bulunan bir posta uçağı Kuzey Japonyadaki-Tsugrarı boğazında mecburî iniş yapmıştırîlk alman haberlerde uçakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • Kanada'da feci bir otobü» kazası olda Toris Rivieres,1 AP)Dün Montreal'den.Quebec'o gitmekte olan bir otobüs fia kamyonun çarpışmasiyle vnku bulan kaza hakkında verile ı mütemmim malûmata göre çarpış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • Mesut bir nikâh Şehrimizin tanınmış ithalâtçılarından Ömer irfan Oben'in kerimesi Semra Oben ile gazeteci arkadaşımız Ümit Denizin nikâh merasimleri güzide davetliler huzurunda dün Beyoğlu evlenme dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1954
  • Kaliforniyada şiddetli iki deprem El Centro Kaliforniya)1 AA-Dön gecû Buvadi kasabasında ve bütün vadide hissedilen çok şiddetli iki deprem olmuştur.İkincisi ilkinden daha şiddetli olan depremlerin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.02.1954
  • Bir cöl şarkısı veya Linda Ann «ftil^rfSrS^™1?i*1"?*111?îl^0'¦,v» modern-İMr sayfiye şehri olduğu gibi.Afrika çöllerini bile gölgede bırakacak bir kum deryasıdır Çöl ve konfor yanyana ve kucak kî cağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1954
  • HERGÜN TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hz.Muhammed,ile kolayca evlenmişlerdi Ebu Bekir kararma verdi:"Haydi,Hazr@t3 Peygambere so,le,tasrif etsin.Ayşeyi ol hazret» nikâh cj\&dira„ dedi Hazreti Hatice'nin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1954
  • Bayarın ziyaretleri Devlet Reisimiz Celâl Bayar Anıerdkada eşine ender rastlanan sevgi tezahüratı ile karşılanmaktadır.Resmî ve gayrı resmî Amerikalı şahsiyetler* Bayâra yapılan sevgi gösterisinin şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.02.1954
  • 0SÜ Danişsafakaya yenilerek nâm ağltinlıık sıfatını kaybeden Beyoğluspor basketbolcn!art,müsabakaları Bu haftanın en başarılı üç takımı G.Saray,ve M.Spor mağlûbiyetlerine rağmen genç ve farklılardı So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.02.1954
  • Eski ağır sıklet şampiyonu J.Colbeti'e göre as» Boksa "Öldürücü,ve "Gayri insanî,kazandıran hakemlerdir Londra,1 SHA)Boks'ıın:Öldürücü ve kanlı bir spor o»,dugu hakkında son zamar.da yükselen tenkid v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.02.1954
  • En genç ve kabiliyetti iki sporcumuz Yslmez Özüak beş,ve Engin Ünal dört Türkiye rekorunu ellerinde buSunduruyoriar ¦jt7 Su Sporları Federasyonu,1953 yıh sonuna kadar tesis edilen Türkiye yüzme rekorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.02.1954
  • Ar jan finde otomobil yarışları Buranos Aires,l AP)Bua nos Aires Grand Prix otomobil yarışlarım Fransız yarışçısı Trintigniat kazanmıştır İngiliz yarışçısı.Hawthorns son anerhalede başta gitmekte iken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.02.1954
  • Bu haftanın maçları Profesyonel lig tertip ko-mitesi dün akşam toplanarak bu hafta cumartesi ve paaa;r günleri yapılacak profesyonel lig maçlarıma programını tasbit etmiştir.Hazırlanan programa göre,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.02.1954
  • Futbol Federasyonunun millî maçlara hazırlık faaliyetinde Basın tarafından epeyce tenkide uğrayan A,8 ve C takımiarmın aralaranda yapacakları karşılaşmaların zevkli gsçeceği umulamaz Futbol federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.02.1954
  • RAiHetİeraresı aStıfı voleybol turnuvası Beyoğluspor kulübü,Fran sa,Yugoslavya,Israel ve Yu nanistarı voleybol birincileri ile ikincilerinin iştirakiyle Milletlerarası bir turnuva tertip etmiştir.Nisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.02.1954
  • î Üç millî ping pong'cu yol paralara çjn çatışacaklar Londra 1 SHA)Vem bley Stadyomunda mayıs içinde yapılacak olan Dünya Ping-Pong birincilikleri için buraya gelecek olan Avustralya ekipi tahsisat al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.02.1954
  • Bir mezar bekçisi odasında ölü olarak butundu Eyüpte Kalenderhane cad desinde 47 numarada oturan ve Mezar bekçiliği yapan Hi ca»bi adında 50 yaşında biriodasında ölü olarak bulun muştur.Adalet Doktoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1954
  • t/mm Gray'i tanıyan bütün İngilizler onun intihar ettiği hususunda mutabıktırlar.Tabiî bu neticeye varmak içan bildikleri şeyler olacak-Sizin kanaatiniz ekseriyetin düşüncesine tamamiyle uymaktadır-Za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1954
  • H K Y E ettiklerim ı Fahir ERSİN Bir ada!Yalnız sen ve ben.Burada her şey tabii ve sâde.Her şeyde hoş bir cazibe,bir letafet var.Çekici onmanl&r,bil lûr sular,gümüş dereler,rengâ renk çiçekler,kuşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1954
  • Unutulmayan vak'alar 7BekâFTık su evlilik de pa Refet kaçmak istedi fakat bahçivan bir anda atılış ve bıçağını ta sapına kadar kızın ka bine saplamıştı Ara sıra nişanlısının evine gidiyor ve müstakbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1954
  • Rusyada yeni sistem bozucu istasyonlar Peyklerde komünizm sirıak tçirt radyo Londra.1 Nafen)Sovyet Rusya demir perde memleketlerinde Batı radyo istasyonlarının dinîenmemesinin temini için yeni bir sis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1954
  • Dün iki hastabakıcı kursu açıldı Gönüllü hastabakıcı yetiş tirmek maksadile Kızılay Ce miyeti tarafından bu sene açılmasına karar verilen kurs ların ikisi dün açılmıştır.Bu kurslardan biri Nişantaşı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1954
  • Arkadaşımız ümit Dewte dün iş adamlarımızdan trfan Obe tıin kızı Semra Oben ile evlenmiştir-Resim,genç evlileri ni kâh merashrtinde göstermektedir.Kendilerine saadetler dileriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1954
  • Tarihî Roman Nihayet Türk yılclar köhne 35 Diyen Resul fırladı,gemicilerden bir iki kayığın hemen indirilmesini istedikten sonra Jcumandam bulunduğu kara kuvvetlerine koştu.Arkadaşları onu görünce:Ner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1954
  • 1 t 2 3 4 5 B 7 8 10 11 12 2 3 4 5 6 IB—p 4 7 ¦E V 8 9 10 11 12 y V Soldan sağa 1 Atatürk'ün gençliğe mu kaddes emaneti.2 Bir tad;Romantik edebiyatın mesut adam timsali;Bir nota.3 Kum rıı sesi;Minare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1954
  • 40L KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO krenıli PURO J^Cilt üzerinde Siyah be oek,leke ve sivilcelerin tevekkülüne mani ulurjf Günlük temizlik işleri-Din eller üzerindeki tali ripkâr tesirini izale eder.M-H gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • stan bu bütçesi 67 milyon lira Baş tarafı birincide)maMadır,Bütçemizin artışı nisbetinde şehrin beledi hiz metlerini geçen yıla nazaran vatandaşlarımız için daha faydalı ve daha derli toplu bir şekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • Avrupcsdh Baş tarafı birincide)tür.Avrupa kıtasının hemen hemen her tarafında derece sıfırın altındadır.Fransız Riv yerasında bile kar yağmakta dır.Diğer taraftan Avrupa memleketleri arasında soğuk lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • Seçimlere hazırlık Bagtarafı birincide)lerek birer suretlerinin partilere verilmesi derpiş edilmektedir Başvekil avdet ettiği takdirde tasan yarın Demokrat Parti Grupunda görüşülerek Meclise sevkedüec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • Iranda seçimler Başlaraf:birincide)Okumak yazmaik bil miyenler bu seçimlerde rey verememektedir,HaJün grali faaliyetlerde buluttan Musaddık taraftarı biar grup bir adaylar listesi ilân etmiştir.Bu lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • Ağa Han bu sene platinle tartılmıyacak Karaşi.1 AA)Jübile komitesi başkanının Pazar günü bildirdiğine göre.Ağa Han platin külçeleriyle tartılmıyacak.sadece sembolik mahiyette bir merasim yapılacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • Baştarafı birincide)ı run g?çtiği yollar üzerinde en 1 az 200 bin kişi kendisini selâmlamak üzere toplanmış bu-lunuyordu-16 otomobilden müteşekkil kafile 30 motosikletli polisin ve bir de polis heliko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • Dr.Lütfi Kırdar C.H.P.den istifa etti Eski Istanbul Vali ve Beledi ye Reisi Dr Lütfü Kırdar Cum hurryet Halk Partisinden istifia etmiştir.Kırdar:n bu istifasına sabib parti teşkilâtı ile aralarında uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • Petrol kanunu tasarısı Ankara.1 Millryet)Geçici komisyon bugün do Petrol Kanunu tasarısının müzakeresi ne devam etmiş ve tasamnın 27 maddesini kabul etmiştir.Komisyon bîllıassa kurulacak Petrol Kurumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • Suriyede Dürzi isyanı Baştaraft birincide)das Suriye,ordusu toplusu 3 Dürzî köyünü tahrip etmiş' ve 15 kadar diğer köy ağır hasara uğramıştırîyi haber alan kaynaklara gö re,Dürzîlerie msekûn Araman kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • Asılsız istifa haberleri Baştarafk birincide)görülmüştür:6077 sayılı kanunun yürürlü ğe girdiği 1 nisan 1953 ten ocak 1954 sonuna kadar istifa edenlerin miktarı 76 tabip,31 eczacı,4 dişçi,14 veteriner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • isviçre ile ticaretimiz Baştarafi birincide)uyandırdığından,her ikil hatip çeşitli sorulara cevap vermişlerdir.Toplantıca bulunanlar,îsvic1 re'nrn Türkiye'ye yaptığı ihracatın bütün dünyaya yaptığının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • Harcırah kanunu tasarısı ksbu!eâildl Ankara,1 Milliyet)Bütçe Komisyonu bugün Bina va Anazi vergilerinin senede İM müsavi taksitte tahsiline dair kanun tasarısı ile harcırah ka r.unu tasarısını kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • Mısırda 40 komünist tevkif edildi Baştarafı birincide)rirlerinden biri de vardır.Son zamanlarda Goneral Neciib hükümetinin takip ettiği si-yasetten de cesaret alan' komünistler g-eniş bir şebeke kurma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • Kasaplarla sakatçılar anlaşamadılar Baştarafı birincide)da;Belediye Reis Muavini,Iktisatu Müdürü,Mezbaha Müdürü va iki tarafa mensup avukat ve temsilciler bulunmuşlardır.Tartışmalı geçen ve kasap,larl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • Mis,emeklilere zam yapılmasını kabul etti Baştarafı birincide)ikinci maddesi dikkate alınan bir tâdil teki ili ile birlikte komisyona verlmişti.Bugün komisyonun hasırladığı yeni metin okundu,üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • Bütün yurtta çok şiddetli bir kış hüküm sürüyor Baştaraft birincide)Erzurum,Kars,Malatya ve Erzincan'a bugün kar yağmaya t^vam etmiştir.Esasen en dü Jük ısı dereceleri de buralarda kaydedilmiş,Erzurum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1954
  • ün Doğu e lopla ndı i Başta rafı birincide)Batılı devlet 9damJarının bin dikleri otomobiller,geçen yıl ko münjst 'aleyhtarı ayaklanmada ölen Birimlilere hürmeten 3 7 ha zirari caddesi adı verilen cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • fSTANBUL 12.57 Açıhş ve program 13.00 Haberler 13.15 Caz mü ziği Plj 13.30 Şarkılar Oku yanlar:Ülker Akman,Sami öz kanlı 14.00 Küçük öğle kon fleri PI)Anton Brucner:«Üç küçük orkestra parçası»,Çulan:L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TtYATBOSÜ Saat 21 de IJram Kıaını HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Te.vfîk Sadullah Kor çarşamba akşamı talebe ger.esiCir.Pazartesi'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magnc Türkçesi:Naci Savaser Rejisör:Avni Dilligil Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yasn işlerini flilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • Kambiyo ve snam Kapanış Açılış Kapanış Sterling İM,784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı D.81 0.80 lüviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 isveç Kr.54.12.50 54,12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • İstanbul Defterdarlığından Adet Cinsi 1 Toplu iğne makinesi Bütkens)marka 3 Anahtar zincir makinesi Fiço)marka 1 Pünez raptiye makinesi Nouhsus)marka 1 Büyük zincir makinesi Mayer Rot)marka 1 Toplu iğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı istanbul 2.No.lu Satmalma Komisyonu Başkanlığından 3/2/954 Çarşamba günü saat 14,30 da# 23 kalem elektrik malzemesi Galata eski Gümrük sokak No.57 deki komisyon-da pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden 1 Şehir yollarında 'kullanılmak üzere ahnacak olan 10000)metre Berdür taşı kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur-2 Muhammen bedeli 65.500)liradır 3 Teminatı 4525» l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • İ.T.Ü.Makina Fakültesi Dekanlığından Isı Tekniği Laboratuarı kazan dairesi binasının 12797*60 Tl-muhammen bedelli ısıtma tesisatı işi 4936 sayıh kanunun 59-fliaddysi gereğince hazırlanan senato esasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • istanbul Levâz:âmir!iğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aş.ihtiyaıç için Polatlı" testimi kapalı zarfla 8400 kilo be yaz peynir 18 Şubat 954 ^Perşembe saat 14 te' Polatlı As-Sa.Al-Ko-da satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi için beş tonluk uzun şase 150 pu« takviyeli-ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 38 kişi.ayakta 10 kişi ceman 40 kişiyi alaıbileeek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • ARTTIRMA İLANI GAYRI MENKUL AÇIK Üsküdar İcra Memurluğun d Tamamına bilirkişi tarafından 21 bin lira kıymet konan Ü'sküdarda Pazarbaşı mahallesinin eski Toprak,yeni Boybey sokağında-eski 43.yeni 45 No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden:Burdur vilâyeti Tefenni kazasına bağlı Ece ve Sazak Köyleri sınırlan içinde;Kuzeyi Manastır tepedeki beton sütundan Sazak köyü camiine doğru hat.Doğusu Sazak köyü camii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Sa.Al.Kom.Başkanlığından:Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 5212 kilo sülyen ile 5212 kiîo mürdesenk kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • Dizel motoru alınacaktır Bursa Belediyesinden Belediyemiz elektrik santrali için bir adet 1500 beygirlik Dizel motörü ile teferruatı kapalı zarfla satın.alınacaktır-Bu işe ait şartnameler elektrik işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • iiler içmesu tesisleri yaptırılacaktır.1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösteıilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır» Boru ve d'ğer malzemenin müteahhitler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • inşaat iSânı Er&ğü Kömürleri BşSefmesi Genel ittüdürBüğüiicien 1 İşletmemizin Zonguldakta ikinci makas etüd garaj ve atölye sitesi drenaj inşaatı kapalı zarf usulü ile vahidi fiat esası ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • SAH Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Tel-fon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhU 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 icnebl memleketlere iki mislidir.İlân şartlar» 2 ve 3 üncü sayfa sanL 4 T.L.7 ve 8 inci sayfa atmt.2,50 T.L.ı ilânlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • IAMM£* w ARACA MAKSIM Bu akşam Saat 21 de OtBALİ KARAKOLU.Cumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.02.1954
  • Lokman Hekiıv.5 Dr.HAFIZ OEMAfJ Dahiliye Mütîhas»iHx I Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-1^.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder,Istanbul Divanyoiu No.104 M_i—bi ı gun ^Oıfıın-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8