Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • Bugün gehrimizde havanın nmn 1 niyetle bulutlu ve anısını yağış 1 h geçeceği,sühunet derecesinin 1 düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • Berlin Konferansının ikinci hafta müzakerelerinde Edenin plânı müzakere edilecek Londra,31 Radyo)Dört ler yar.n bağlıyacak olan ikinci hafta toplantılarına gizli celseler halinde devam edeceklerdir.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • Halim Saatç'nm cenazesi kaldırıldı Müessif bnr kaza sonunda vefat eden izmir Emniyet Müdürü Halim Saatçi'nin cenazesi,dün Beyazıt camiinde kılman öğw le namazım müteakip törenle Edirnekapi Şehitliğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • Emeklilere verilecek bir aylık tahsisat Meclisin tasarıyı bugün kabul etmesi bekleniyor.Maaşları ke* silen yetim kızların aylıklarının dağıtılmasına bugün başlanıyor Ankara.31 Milliyet)E-sarısına tahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • Suriyedeki isyan bastırıldı Samda okul ve dükkânlar tek* rar açıldı* GI* Necip,Çiçekliyi desteklediğini bildirdi Beyrut 31 A.A.Suriye hükümet makamlarının bugün bildirdiklerine görîşt hükümet muhalefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • Kanada'da feci bir kaza oldu Bir otobüsle trenin çarpışması neticesinde 30 kişi öldü Trois Rivieres Kanada)31 AP)Montrealden Ku ebece gitmekte olan bir otobüsün burada bir trenle çar pışması neticesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • Dörtler Konferansı Oörtler konferansının ilki toplantıları Moskova zihj niyetinde Stalin'in.ölümünden sonra ciddî bir deği-J siklik olmadığını.Mr-Molötov-j un eski diktatör devrindeki faa liyet sistem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • İŞÇİLER KONGRESİ Tekotiş Örme Sanayii işçileri Bakırköy şubesinin senelik kongresi;dün saat 10.45 te,«Militiadis Gazinosunda» yapılmıştır-Zaman zaman elektrikli' bir.hava içinde cereyan eden kongre,ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • Kaşâni'nin oğlu tevkif edildi Abolmaali Kaşâni'nin hükümet aleyhtarı risaleler basarken yakalandığı'bildiriliyor Tahran.31 A.A.Âske rî polis bugün,hükümet a.leyhtarı faaliyetlerinden ötü-rü;Iranın j d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • Âvrupada soğuklar Bütün memleketlerde şiddetli bîr soğuk hüküm sürüyor.Nehirler dondu Paris.31 AA)Âvrupada şiddetli soğuklar devam etmektedir-Viyana'da ve Avusturya'nın birçok bölgelerinde termometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • r Necmi Ateş Kadıköyde ki toplantıda konuşuyor Partilerin dünkü siyâsî toplantıları Necmî Ateş üadıköydeki DP,toplantısında seçim mevzuunda konuşarak 1954 seçimlerini kazanacağımıza inanıyoruz,dedi D.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • fırtınası Kız Kellesi önlerinde bir motor parçalanarak bftttı-Bir kısım vapurlar rıhtıma yanaşamadı Bir kaç güneden beri şeh rimîzde hüküm süren lodos,dün sabah "birdenbire şiddetlenerek karada ve den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • Millet dün Birleşmiş Amerikalı Rumların verdiği ziyafette konuşan Devlet Reisimiz,Türk Yunan dostluğunun değerini belirtti Resmî şahsiyetler Bayarın ziyaretinden sonra Amerikanın Tiirkiyeye yapacağı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • Koraltan,dün Ankaraya gitti Reisicumhur Vekili Haydarpaşa garında Başvekil tarafından uğurlandı Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Reisicumhur Vekili ve Büyült Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • JC.H.P.Meclîsi 22 Lubatta toplantıya çağrıldı Ankara,31 MlUiyet)C.H.P.Meclisi 22 şubat pa zartesi günü toplantıya çag rılm:ştır_Bir müddet evvel I bildirdiğimiz gibi seçimle]?arifesinde yapılan bu tıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1954
  • Beşiktaş,Adalette 1 1 berabere kaldr ı İkinci devre karşılamalarından İra haftaki tek mar Kp«ikfac tı« *j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.02.1954
  • Dipsiz kile boş anbar t)UN AY Her pazar doktor Fahri Celal ile teşerrüf ederim.İ5a zı yazılan vardır ki üslûbu* mm sadeliği okuyana mevzuun mahiyetini unutturur.Tente» eylediği hayat saf.İlahımda hata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Mr K t SA HA İf Belediye îktisat müdürlüğü temsilcileri,muhtelif bölgelerde müstahsille temaslarına devam etmektedir.Bu arada tanzim aa tıs mahallerinde satılmak üzere bugüs şehrimize Bursadan bir mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • P L 1 S T İstiklâl cadklesinde 140/8 numarada oturan Naciye Kar.de mir adında bir kadın,ailevi bir meseleden ötürü tentürdiyot iç mek suretile intihara teşebbüs etmiştir.Kadın tedavi altına a 1 inmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Bir dokuma fabrikasında yangın çıktı Şehremininde Karabaş mahallesinde Saki Kozan adrnda birine ait dokuma fabrikacında,dün,taraktaki yünlerin tutuşmasından bîı yangın çıkmıştır.Yangın bü yümesine myd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Hlr 1 Şubat Rtı.27 19 Cem.evvel 1*54 Ocak 1373 Pczarteıi 133« VAK rr vasati ü za ı Güne ş 7.12 1.48 1 Ö£le 12.27 7.02 îkind 1 15.07 9.43 Aksa m 17 25 12.00 Yatsj 18.57 1.34 îmsa t 5.30 12.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • T.M.T.F.nun kong resi 29 martta îzroirde toplanacak olan kongrenin öarar4lı geçeceği rahmin ediliyor Türkiye Millî Talebe Fede rasyonu 10 unca büyük kon gresi 29 martta Izmirde toplanacaktır.Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Arabacılar Derneğin in Kongresi dün yapıldı İstanbul Arabacılar Esnafı Derneği kongresi,dün sabah saat 10 da Aksaray* Türk Ocakları salonunda yapılmış tır.Kongre başkanlığı seçimin den sonra çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • "Gençliğin Ata'ya Cevabı,müsabakası Gençliğin Atatürk'e hitabını hazırlama komitesinin aç tığı yazı müsabakasının şart lan tesbit edilerek ilân edilmiştir.Müsabaka müddeti 31 martı ta sona erecek ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Tüccarlar transfer işlerinden şikâyetçi Transfer gliçlUkleki yüzünden yabancı sigorta şirketleri muamelelerini durdurdular İstanbul Tüccar Derneği,transfer meselesiyle alâkalı olarak bir rapor hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Bakırköy Tekstil işçilerinin Kongresi dün yapıldı Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikasının Bakırköy şube kongresi dün saat iO.SO da Milİtriad'is gazinosunda yapılmıştır.Merkez Şube ihtilâfı,çelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Harbtyede hırsızlık Zengin bir kadının evinden 2550 Ürasiie on bileziği çalındı Harbiyede büyük bir hırsızlık hâdisesi olmuştur.Bu semtte Çimen sokağı» da 177/6 numarada oturan Mariya Alber admda zeng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Beyoğlımda kadın yüzünden kanlı bir hâdise oidu Evvelki gece,Bey oğ i unda kadın yüzünden kanlı bir hâ dişe olmuştur.Arap Camiinde 109 numa rada oturan Yılmaz Doğan adında biri,yanında Ahmet Değirmenc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Yeni saç modelleri dün teşhir edildi İstanbul Kaçlın Saç Tuva letleri Sanatkarları Derneği dün saat 13 de Şehzadebaşın daki Yeni Saray salonlarında 1954 senesi sezonu saç moda larını teşhir etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Çocuklarım zincire vuran baba Adliyeye verildi Çemberlitaşta Vezir handa odunculuk yapan Hüseyin Ça kıçı admda berinin,12 yaşın dak'i kızı Yaşariye ile üç yaşındaki oğlu Hüsrıüyü' üç metre boyunda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • BUGÜNKÜ ALMANYA Anlatan:Faruk DEMÎBTAŞ Tefrika No-r 4 Berlin,gözleri yaşartacak kadar değişmişti Almanyanın diğer şehirle rinden Berline emniyet için de gelebilmek bu gün için ancak uçak yolculuğu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Üniversite ile Yüksek lar arasında münazara istanbul Üniversitesi '1 Yüksek Okullar arasında bjj münazara tertip edilmesi İÇ10 hazırlıklara başlanmıştır.Bu münazarada Yükse* Okulları,bir müddet eW» se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Yedi yaşında bîr çocuk zelıirlenerek öldü Yeşüköydc Bademlik B^ çe sokanında 1 numarada ot" ran Mustafa Demir adrncU kirinin yedi yaşındaki ojğfi* Tahsin,evde kimsenin bulu"' madiği bir sırada ağaçlaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Prof.Ismail Hakkı Izınir1' bugün anılıyor Ordinaryüs Profesör İS»]?il Hakkı izmirlinin ölü»»11 nün u inci yıl dönümü mi»'1 sebetiylo bugün saat 17 Süiyeman iye kütüphanesi»1de bir anma töreni yapıl#c'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Teknik Okul radyosu bug^ faaliyete geçiyor Neşriyatına bir müddet vel ara vermiş olan Tek^f Okul radyosu bugünden J baren yeniden faaliyete çektir-Yurdun her tarafından "yulabümesi için takviye e^\len
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Şehir Meclisi bilgim çalışmalarına feaşhyof" İl Genel Meclisi şubat A toplantılarından ilkine bu£Ll saat 15 te başlanacaktır.Bugünkü toplantıda B«3 şik idare» Konservatuvar,«i rülâceze,Karaağaç KurU^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • KESİM SJERGİSÎ if Ressam Elif Naci tar*»*^ dan bugün saat 15.30 da G*1*^ •saray lisesinle bir «resini s gi&l» açılacaktır.BALOLAR jj if CH.P.Bedrettin Çf^J,Mescit Ocağı tarafından b*r lo ihaz.rlanmıst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • Sayın Bayar,Birleşik Ame,rika Devletlerinin eski ünlü kumandanı ve Cumhur Başka nı Eigenhowerin davetlisi ve şerefli misafiri olarak şimdi bu Devletlerin muhtelif yer vs kentlerini dolaşmaktadır.Cura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.02.1954
  • HALKIN Zifos sıçratmak» ta devam eden şoförler!Fatih Kociuledo mahalle,si;Çarşamba sokakta oturan okuyucumuz Necmeddüı Doğrusöz'den aldığımı» bir mektupta;şöyle denilmektedir:«30 Ocak cumartesi günü.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • Siyasî İcmal Suriyede tevkifler Diktatörlükle idare edilen memleketlerde hükümet otoritesiıvn zâfını dahil ve hariçten saklamak,bu gibi haberlerin etrafa sızmasına mani ol* mak ana prensiplerdendir-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • Papagos Hollandaya gidiyor Yunan Başvekili* bu ziyareti sırasında Hollandalı şahsiyetlerle görüşmelerde bulunacak I^ahey,31 A.A.Yunan Başvekili Mareşal,Papagos,Hol landa hükümetinin daveti üzeri ne dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • Atom radyasyonlarını 'Aararsız kılacak yeni bir madde bulundu Bonn,33 cAnfca)Heim» Drath isimli bir Alman kimya g"eri,öldürücü atom radyaaon-arı»ı zararsız kılacak bir kiaiyevi madde vücude getirdiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • Atomla kocasını öldüren dâvasına başlanıyor Mexico,31 A.A.Kocası r.ı uranium nitrat» ile öldün-nek ten sanık ^Atomik kaatil» Ucina Alvarado adlî makamlar ta rafndan,hapsedilmek üzere 48 saat zarfında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • Almanya'ya yabancı sermaye yatınlabUecek Bomı,31 Nafen)Batı A» manya Federal hükümetinin veı cüği son bir karara göre Batı Almanyalına sermaye yatıran yabancı sanayiciler tahacklüs edecek kârlarının t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • TÜRKİYE İS BANKASİ 1.500.000 Liralık Plânı» İlk İki Çekilişi s 1 MART:Bahçeli 3 Ev Çeşitli Para İkramiyeleri 3 MAYİS:I Bahçeli 3 Ev 150 Liralık Bir Eüçük Car!Hesap Açtırınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • Kısa harici haberler E AMERİKA Birleşik Amerika'da neşre dilen son istatistikler bu memlekette ocak 1954 aylnda işsizlerin yekûnu 2 milyon kişiyi aşmış bulunmaktadır.Bu rakhaan 1951 senesinden beri en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • 19 çocuğun ölümüne sebep olan facia Ingîlterede çocukların patinaj yaptığı gülün üstündeki buzların kırılması faciaya sebep oldu Manchester» 31 A-A-Ansızın vukubulan büyük bir facia dün akşam Lancashi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • Ağa Han tartılıyor İMatinle tartılacak olan Ag» Han dün uçukla Karaşiye vardı ve din adanılan tarafında*» karşılandı Karaşi,31 A(A.A&a Hân,3 şubatta yapılacak anane vi tartılma töreni için bugün uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • Rusya Yugoslavy anlaşmak istiyor Komînformun resmî organı Yugoslav* yayı Rusya ile bozduğu eski bağ-11 Rusya ile bozduğu eski lan ihyaya davet etti II Moskova,31 AA)Kominformıin resmî organı dün Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • İngilterede grevler Ko tinin is t le riıı tahrikleriyle ya pıi.ıii grevlerin Avrupanın diğer memleketlerine de sârayet edeceği söyleniyor Londra,31 Nafen)Komii »ist tesiri ile başlamış olduğu tahakkuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • Roseııberg'Ierin avukatının ölüsü bulundu New York,31 A.A.Atorn casusları Julius ve Ethel Roscnbergr'j müdafaa etmiş olan avukat Emmanuel Bloch,cumar tesi grünü bir arkadaşı tarafın dan banyo odasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • Fransaya kaçak saf afyon sevkediliyor Beyrut 31 Nafen)Son üç ay zarfından Lübnandan Fransaya kaçak olarak 250 kilo saf afyon sevkedildiği Fransız polisi tarafından tes bit edilmiştir.Bu afoynu sev ked
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • Başındaki kurşunu öksürerek ağzından çıkardı OoJumbia City,31 A.A.Eimdin 25 yıl evvel bir banka soygununa müdıhale ettiği sır» tin başına bir tabanca kurşunu isabet etmiş olan eski polia mfc muvlav nd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • İKTİBAS eri baştan bir baki Yvonne'a aşık olanlar bir Üste taşk:sdecak kadar çoktu.Gsnç bunlarla görsüS eğlendirmiş fakat hiç birisinin arzusuna ram ofmamsstir.Tabiatın lûtfuna uğramaktan,güzel olmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • I FIKRA Mithatpaşa Geçen hafta Mithatpaşa Stadyumundu bin beş yüz kig-rüii yeni bir tırböniin temel atma merasimi yapıldı-Bu sırada söz a-a» sayın Vali ve Belediye I ,îsİ Ordinaryüs Profesör Fahrettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • Böyle» sırf güzel bir genç kızla karşılaştığı için.bu genç kızın çehresi göze hoş göründüğü için,yani bazı aîbüminoidos'lerle» bazı yağlı moleküllerin tesadüfen ahenkli bir şekilde birleştiği için.bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • Papanın sıhhî durumunda değişiktik yok Vatikan 31 A.A.Pa p-anm sıhhî durumu henüz hiçbir değişiklik arzetmemek le beraber-endişeyi mucip bir hal görülmem ektedir.Pa pa bu sabahki âyinde de haaır bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1954
  • Yeni bir yolcu uçağı rekoru Honolulu,31 A.A.Yüzbaşı De Lima'nın kıı mandasında kî Pan Amerikan yoicu uçağ-ı «Bald Eagle» dün Tokyodan K; nSuluya 9 g*n& dakikada »ıçmak suretiyle yeni bir sürat rokoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.02.1954
  • Reivcumhur Bayar.refikaları ve refakatindeki zevat Waldorf,As to fi a otetfnde Buyar,Washington'un.mezarını ziyareti s ıra simi;Amerika Reisicumhuru Kisenhovver'in davetlisi olarak r«-*men Amcrikayı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1954
  • mm.ta MERAKLI BİR VAK'A nasıl kabul etmişti Osman bıyin eiîni Öpüp Müslüman olduğunu bildiren Mihal bey sonradam «gazi Unvanını da almıştı Sonradan Türk bahadırları arasına katılan KösemiJhal Ab dulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1954
  • Poz müsabakası birincisi:Dorothy Rica mm New-York fotoğrafçılarının 1953 yılında çektikleri fotoğraflar arasında yapılan poz mü* sadakasında meşhur mecmua fotoğrafçısı Burt Owen,tarafından çek'lroîş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.02.1954
  • ^w i&tgSKSIWT^^s Galatasaray île Kurtuluş takımları arasında cereyan «îea kftr şılaşmada S Kurtuluşlu.Yalattım l»ir akınını dn!«nıfve çalışır larken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1954
  • Dün 1-1 beraberiikle net'celernu Adalet Beşiktaş maçında Iteşiktaşın yeni şakacığı Ercan'ın bir akınını ayakların» yatarak kurtarırken Adalet kaleoisJ Santrh farı Ali İhsandan mahrum olarak sahaya çsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1954
  • Mersinde yapı-fan kır-koşusu Mersin,31 AA.Bugfüt Mersin'de yapılan Î0 0Ö0 metrelik takım seçmeleri kır koşu* su müsabakalarında Doganspoı ¦dan'Necmi Karaca birinci,Mersin tdman Yıırdun'dsn Alunet Bahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1954
  • E âzığdâ 19.000 rnatralîk k=r koşusu Elâzığ,31 AA.Bugün I saat 10.00.da Elazığ Malatya şosesi üzerinc1c:k 10000 metrelik parkurda kır koşusu bölge Lakını seçmeleri yapılmıştır.Yolspordan Ahmet Aytar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1954
  • İkinci kümeye düşnıi" t Jıiekaslyîa karşı karşıya buludan kSüp,kapışım ra\sf&r eiccağî oyuıculara açtı Londra,31 Nafen* tkinci kümeye düşmek tehlikesinde bulunan İngiltere} birinci lig kulüplerimden L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1954
  • Basketbol Takımlar Galatasaray.Modaspor.Fenerbahçe Bcyoğluspor Parügşafaka Vefa.Kachköyspor.Kurtuluş im »m «M ı ıı I I I ı ı ligi puan cetveli o efe' M.A-Y.P 3 3 0 207 129 6 3 3 0 155 119 6 3 3 0 176
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1954
  • İngiliz Üniversite».fileri âaâ tîjıiversiteierfnŞ 5*0 yendi Londra,31 SHA)Ingilte re Üniversitelileri muhteliti ile Gal Üniversitesi,Oxford Univer sitesi sahasında bir kar şılaşması yapmışlardır.Gayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1954
  • Gordon Pirie mukavele uTtZQladi Londra,31 SHA)îngilte re'de «senenin sporcusu» seçi-len meşhur atlet Gordon Pirie,bir bankaya kâtip olarak muka vele imzalamışta.Gordon Pirie ayni zamanda tanınmış bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1954
  • Robert College'de yapılan kapalı pist yarışmaları 400 metrede Emin Doybak 59.6-10 ile yeni bîr kap h pist rekoru t s etti İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertip edilen kapa lı pist müsabakaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1954
  • Yaşlı bir kadının inkıtaa uğrattığı maç İstanbul,31 SHA)îngü tere'de yapılan bir maç esnasın da saikaya çıkan yash bir kadm topu trübinlere atarak oyunu bir müddet için inkıtaa u&rat mistir.Maçın Ihak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1954
  • Yurd haberleri A-veB MİLLİ TAKIMLARI SALI GÜNÜ KARŞILAŞIYORLAR Ankara.31 TH.A.A ve B millî takım namzetleri sah günü istanbul' da karşılaşacaklardır-Millî takım namzetlerinden Ankaragüçlu Şükrü ile Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1954
  • senenin en iyi golfçusu Londra 31 SHA)953 senesinin en iyi golfçüsü ün vanmı 31 yaşındaki ingiliz Joe Carr kazanmıştır.Amerikanın en mşhur golf çüsü Harvic Vardı bir turno vada yenmiye muvaffak olan J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1954
  • İkinci kümede Şişli Y.İhtisası,birinci kümede ise eda Vefayı,G.Saray Kuı tutuşu mağlûp ettiler Basketbol lig maçlarımın il-Çüncii hafta karş.laşmalanna dön sabah Teknik Üniversite spor salonunda devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.02.1954
  • Unutulmayan valc'dor "Bekarlık sulfanlıksa evlilik di ahlıktır Bahçıvan Rıza F*rat ynlardanberi özlediği padişahlık tahtı uğruna,başsm soktu Büyükadaya gidiyorduk-Biraz ilerimizde oturan temizce giyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1954
  • Gürcistandaki temizlik neticelerini gösterdi Parti liderlerinin tasfiye edilmiş olması yüzünden ko;grD garı bırakıldı Londra 31 AP)Tiflis radyosunun bugün bildirdiği ne göre son zamanlarda Gürcüstanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1954
  • Almanya'da bir mayın infilâkı 3 kikinin öltimüa** sebep oklu ¦Ali;11 A.A.l Şhrin djjında bir defa da dün patliyan de.niz mayınları en az üç kişinin ölümüne,8 kişinin yaralanmapına sebep olmuştur.Binan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1954
  • Tetkikler Hint kadınının bugünkü durumu Cumhuriyetin en kadın «erat» tahsil Hindistan Cumhuriyetinin 160 milyon kadın vatandaşının en az 80 milyonu bugün erkeklerle eşit olarak rey verme hakkına sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1954
  • Ecnebi inşaatçılar rapraleke timizde iş yapmak istiyor Muhtelif ecnebi inşaat şh ketleri,müşterek iş yapmak üzere memleketimizdeki yapı kooperatÜIeriyle müzakere lore girişmişlerdir.Bu arada bir italy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1954
  • Üniversitede sömestr tatili bugün başladı Şehrimizdeki Üniversiteler ve Yüksek Okullar şubni sömestr tatili bu sabahtan iti baren başlamıştır.Bu münasebetle şehrimizde yurt ve pansiyonlarda ka^ lan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1954
  • İki vesait kazasında üç kişî yaralandı Haykut Sönmez adında bir şoförün idaresindeki 1269S plâkalı taksi Çakmakçılar yo kuşundan inerken frenlerinin patlaması yüzünden.Cemai Kartal ve Mehmet adında ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1954
  • İZLERİM Kİ Tarihî Roman yazan:Kemal SAMANCIGIL Döğüşecek kudrete malikim Nikoladan yardım istememiz bir ihtiyaç meselesidir,dedi 34 Koşuştular.Bir ikisi sağabir k;çı sola koştu.Az.sonra tellâlların ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1954
  • Shelly Winters hastalandı İtalya'da kocası Vittoria «ass mania birlikte bir film çeviren yıldız hastahaneye kaldırıldı Roma 31 AP)Amerikalı fûm yıldızı Shelly Vinters bugün bir arkadaşına '"kendim;çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1954
  • Kar adarm aranıyor Hhnalayalarda araştırma ya* pan ingilix Dağcılık Heyeti bu hususta hîr rapor hazırlıyor Madras 31 Nafen)Himalaya dağlarında bulu Kan "Kar adamı,halen bir İngiliz dağcdık grupunun bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1954
  • 8 9 10 11 12 1 Zararlarından hep bahse dilirdî 'ama şimdi Amerikada müthiş bir münakaşa mevzuu oldu;Ege bölgesinde bir kaza.2 Bir saz;Bir bıyık modeli.3 Kral Zogo'nun en çok sev diği_4 Endîşe;Bir mara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1954
  • Bunu tevsik edebilmek için Gray'in kimseye randevu verip vermediğini öğrenmek lâzım f e lir.Lille'den gelen emniyeti umumiye memurları bu gün işlerin taaırcmı.ş mütehassıslarıdırlar.Muammayı halle mav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.02.1954
  • Nassır,hiç bir Arap devletinin Orta Doğu savunma paktına gtrmîyeceğini söyledi Kahire,31 T.HA-Mısır idarecilerinin Ortadoğu bölgesinde sağlam bir müdafaa paktı kurulmasına imkân vermemek için ellerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.02.1954
  • Partilerin dünkü siyasî toplantılar;Baştarafı birincide)Dalla sonra muhalefetin ten fcitlerine eevap veren hatip,sö zil diş politika mesetelerine intikal ettirerek dış itibarımızın günden güne arttığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.02.1954
  • Avrupada soğuklar Baştarafı birincide)muştur-Bu,pek nadir görülen ahvaldendir.Soğuk dalgası kış.sporu mer kez ve otellerine de çok zarar vermiştir-Zira 15 gündenberi taze kar düşmediği için,sporcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.02.1954
  • Suriyede isyan bastırıldı Başbtrafı birincide)bir çok okullar ve dükkân lar açılmıştır.Maamafth dün gece güney eyaletlerine.ge len haberlerde mukavemetin arttığı bildirilmekte idi.Cu ma günü ilân edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.02.1954
  • Emeklilere verilecek tahsisat Baştarafı birincide)deler eklenmesi ileri sürülmüş ve tasan komisyona iade edil-misti.Ankara.31 ANKA)Çıkarılan bir kanunla askerî,mülkî tekaüt kanununun neşrinden sonra 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.02.1954
  • Bayar,un etlere irleşmiş etti Başta rafı birincide)terson tarafından takdim «dilen «Hoş geldiniz» temennilerine muttali olmuştur,Cumhurreisi Bayar dür.New Tork'a muvasalatı^ müteakip Waldorf Astoria o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.02.1954
  • Rus bayrağı değiştiriliyor Moskova 31 A.A.Moskova radyosu dün geceki neşriyatında,Sovyet Rusyanın bayrağını değiştireceği bildirilmiştir.Bu habere gore yeni Sovyet bayrağında kırmızı zemin üzerine sol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.02.1954
  • Koraltan dün Ankaraya gitti Baştarab birincide)mizde bulunan milletvekillerile Vali Muavinleri,mülkî va askerî erkân ve Şehir Meclisi azaları,Demokrat Parti il ve îlçe Başkanları ve birçok partililer.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.02.1954
  • Halim Saatinin cenazesi kaldırıldı Baştarafı birincide)Bir yayan,bir süvari ve bir motorlu polis kıtasile bir askerî kıtanın ve bandonun iştirakile yapılan,cenaze törenin' de Ankara Valisi ve Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.02.1954
  • Seçim hazırlığ» B;iş tarafı birincide)CHP.Meclisinde bahis mevzuu edileceği ve Halk Partisi,nir.umumî seçimlerde tutacağı yolum görüşüleceği C.H.P.na yakı a mahfillerde jsrarta sövleıımektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.02.1954
  • SEÇİM KANUNU ÜJfi İLGİLİ ÇALİŞMALAR Ankara,31 Milliyet)Seçim kanunu üzer iade faaliyette bulunan karma komisyon bugün de Adalet Vekâletinde toplana rak çalışmalarına devam etmiş tir.Komisyon seçim kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.02.1954
  • Kâşani'nin oğlu tevkif edildi Baştarafı birincide)Haber verildiğine göre Abolmaali Kasanı adındaki sanık,hükümet aleyhtarı ri saleler basarken yakalanmış tıı\Molla Kâşanî.ingiltere ile siyasî münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.02.1954
  • Dörler bugün gizli Baştanıfı birincide)lerinin komünist Çin'in Dörtler Konferansına iltihakını kabul et memekle beraber Çin ile «Asya ve Kore» meslelerini görüşmeye hazır olduklarını bildirmektedir Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.02.1954
  • Fırtına vapur seferlerini aksattı Baştarafı birincide)butun vapurlar güçÜHde yoi larına.devam eüeoılıniş ve iskeieiere yaklaşabilmişler dir.Bu yüzaen öazı iskeleler de birikmeler olmuştur.BİR motor ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 01.02.1954
  • Dörtler Konferansı {Başmakaleden devanı)ki.Mr.Molotov'un.esasen bildiği bir hakikati tereddüde mahal kalmaması için bir daha tekrar edeceğim-Birleşik Amerika mütecaviz Çin komünistlerinin iştirak eyli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • fSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans onüziği PI)13.30 Şarkılar O kuyanlar:Perihan Kövenç,Bü lend Ural 14 00 Uvertürler ve sefonik şiirler Pl)Bedric Smetana:«Molâa-u» senfonik şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • K Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leyla ERDUR/VN Sahneye koyan:Muhsin Ertıığrul I" Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:4027
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • Milliyet ADonc şartlar] Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylı*1 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki millidir.Plân şartlar» 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sıınt.2,50 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • Tekel Genel Müdürlüğü İlânları M-Teminatı İha I e Tarihi Günü Saati 607.TL 15/2/954 Pazartesi 10 960-Tl.11 Satınalma Komisyonu Başkanlığından Cinsi Mikdarı Yağlı kanaviçe 900 Metr& Şipil ipi 800 Kg Zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • 1953 istikrazı Tahvilleri BÜTÜN BANKA ŞUBELERİNDE SATILMAKTADIR SATIŞ MÜDDETİ:1 ŞUBAT 1954 10 ŞUBAT 1954 Tahviller her vatandaşın kesesine uygun bir seklide 100,200,500,1,000 5,000 ve 10,000 Liralık o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • Köprüler Yapımı Earayoları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Çoruh vilâyetinde,Çoruh Yusufeli yolunda Sirya»,Çoruh Şavşat yolunda Imerhav)f Yusufeli Sarıgöl yolunda Hamrut)ve Borçka Maradit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları As.ihtiyaç için aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde tzmir Kışla As-Sa.Al.Ko-da kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır liter Bankasından 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi işi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır 3 Bu işe ait muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • Ar.kara M.S.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As-Bl-rlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiylc 40500 kilogram çeşitli çelik kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 79987 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • iller Bankasından içmesu tesisleri yaptırılacaktır.1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kalabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru ve tl'ğer mal»c~ meni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • inşaat Hâna Ereğli Kömürleri İşletmesi Gene!Müdürlüğünden 1 îşletmcmizin.Zongüldakta ikmci makas etüd garaj ve atölye sitesi drenaj inşaatı kapalı zarf usulü ile vahidi fiat esası ile eksiltmeye konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • Elektrojen Gurubu Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 1 İşletmelerimiz ihtiyâcı için 10 adet elektrojen grupU teklif alnıa usulüyle sattıı alınacaktır-2 Muvakkat teminatı 15000 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • Dizel motoru aianacakfır Burs3 Beiâdiyessngen Belediyemiz elektrik santrali için bir adet 1500 beygirlik Dizel motörü ile teferruatı kapalı zarfla satın alınacaktır-Bu işe ait şartnameler elektrik işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Acılı?Kapanış.Sterling 734.784—Dolar 230.30 280.30 Fr.Frangi o.8l 0.80 İsviçre Fr.64.03 04-03 Belçika Fr.f -0C 5.6ü isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Flurin 73.68.40 '73.6S.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün saj bah aaat 10.30:1'?00 ög-leden sonra 14.80-17İ00 de haata kabili eder.İstanbul Divan-yo'tu No.İM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • MAKSIM Bu akşam Saat £1 de ^f OtBALİ KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı iğlerini fhlen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığî yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalindi Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • İSTANBUL KELEDİYESÎ gEIÜR TİYATROSU Saat 21 de DramKıaııa ETT AKSAN HER ŞİBYF RAGMEN Dişimizin Zart)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevfik Sadullalı Hor çarşamba akşamı talebe eeoesidir.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Sa.Ai.Kom.B&şkan'Esğmdan:Askerî birlik ihtiyacı iein Ankarada gösterilecek yara teslim şarliyle 5212 kiui sülyen ile 5212 kilo'mürdesenk kay» palı zarfla satın alınacaktır-Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 01.02.1954
  • M.S.B.1.Notu Sa.Al.Ko.Bşk.darı An kara Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulüyle 100 ton makarna ile 30 ton şehriye satın alınacaktırihalesi aşağıda gösterilen gün ve saattedir-Evsaf ve şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8