Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • Bugün »eh rim izde havanın bulutlu geçeceği,rüzgârların orta kuvvette eseceği,sühunet derecesinin yükseleceği tahmin edilmektediri trasl I i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • Ikjfr* Gazetecilerin Başvekile verdiği yemek Şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes şerefine istanbul Basın Mensupları dün saat 13 te Büyük Kulüpte bir öğle yemeği vermişlerdir-Bu yemekte Akşam ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • uriyede dahilî harp Jehlikesi b Bjrçok şehirlerde sivillerle ordu birlikleri arasında çarpışmalar oluyor.Tevkifler arttı Beyrut 30 AP)Beyrut gazetilerinin bu sabah bildir diklerine göre» halk ile ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen Çalışma Vekilinin basın toplantısı Vekil,çalışma meclisi ve kr r dili mesken inşaatı hakkimiz geniş izahat verdi Çal.şma Vekili Hayrettin Erihf men dün saat 11,30 da Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • Burhan Felek istişare heyetine tayin edildi Uzun zamandanberi memle y kette spor ve beden terbiyesi hayatında bir çok hizmetler yap m;ş olan,spor ve beden terbiyesi işlerindeki bilgi ve tecıübesi herk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • KIZAK ÇEKEN ASLAN—Washington şehrinin Auburn köyü civarında George Westbeaus adlı bir genç kızağını yedi yaşmda ehli bir aslana çektirmektedir-George Westbeaus aslanı yavru iken yanına almış ve bugüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • j ^IP A II m*y-teak* as-^m İL rJsaH 4k *P A ü w « Vali kasaplarla görüşüyor Et fiatlarındâki önlenecek Vali dün toptancı kasaplarla bir t Şehirde et Hatlarının yükselmesini önlemek maksadiy le yeni te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • Ferid el Atraş Neriman evsenmiyor Kahire.30 A.A.Eski Kraliçe Neriman,basma verdi.'ği demeçte.şark"ıCj Ferit el Atraş ile evlenmek niyetinde ol duğu yolundaki haberleri ya lanlamıştir^ Diğer taraftan N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • Ekmekle beraber neîer yiyoruz Gazetemize gönderilen ekmeğin fotoğraf» Istanbul Fırıncılar Derneği.1951 yılında konan narhra,aradan geçen üç sene içinde işverene binen yeni masraflar karşısında kifayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • Mahrukat sıkıntısı ^Uncuların elinde stok mal bulunduğu halde satışa cıkarılmıyormuş Karakışın bastırmasiyle l^hirde duyulan mahrukat l*intısinın ve'balini oduncu-Belediyeye,Beldiye de kolculara yükle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • Mermi satan Amerikalı çavuş Bir bayie askerî malzeme satan Edward Kelly suçüstü yakalandı Ankara 30 Milliyet)Bugün şehrimizde askerî malzeme satan Amerikalı Devamı Sa:7 Sü:te\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • balyada siyasî buhran *6 günlük Başvekil Fanfanı» Huı Meclisten güven oyu alamadı Roma 30 AP)Amintore •^aafani'nin 46 gün evvel *ürduğu Hristiyan Demok î*t kabine-bugün düşmüş ve *talyada yenf foir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • Seçim kanununda yapılacak tadilât Seçmen kütükleri ve dair 'hükümlerde d eg Ankara.30 Milliyet)Seçim Kanununda yapılacak tâdiller üzerinde iki günden beri Adalet Vekâletinde çalışan kbmisyon bugün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • Petrol kanunu tasansı Ankara 30 Milliyet)Bu sabah saat 10 da Bursa Mebusu Halûk Samanın baş kanlığında toplanan gezici komisyon petrol kanunu tasa rısının müzakresine devam etmiştir.Tasarının önümüz d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • Türkiye Pakistan ittifakı Kaniside başlayacak olan görüşmelerin Ankara ve Pariste devam edeceği bildiriliyor Londra,30 ANKA)Bu gtlîi Paris radyasu,Ankara'ya atfen verdiği bir habere göre,yakında Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • Berlin konferansı çıkmazda Port Dışişleri Vekili yarından «ibaren gizli celse yapacaklar Berlin,30 AP)Rusya ve 13(ç batıh devlet dün gelecek hafta yapılacak gizli bir toplan tıda ileri sürdükleri silâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • nutku çok r yar Eisenhower "Hür dünya,Türkiye ile Amerikayı birleştiren tarzda bir dostlukla bağlanabilirce hiçbir tehlikeden korkmaz,dedi Amerikalı senatörler Türkiyeye yapılan yardımın arttırılmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1954
  • Bayara Newyork'un şeref madalyası veriliyor Devîet reisimiz,Amerika îçinda bir ay devam edecek geziye dün başladı New-York,30 A.A.New York Belediyesini ziyareti esnasmda Reisicumhur Celâl Ba yar'a âmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.01.1954
  • H e 26 emi 1373 31 Ocak 1954 Pcszar Hu.18 Ocak 3tt* V.UÜT VASATt JEâNİ Güneş Ög-le İkindi Akşam Yatsı İmsak 713 12.27 15.06 17.23 18.56 5.31 1.50 7.04 9.44 12.00 1.34 12.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • Hastabakıcı kursları Kızılay,Cağaloğiu,Nişantaşı ve Kadı köyünde olmak üzere üç kur s açıyor Memleket sağlığına hizmet edecek gönüllü hastabakıcı yetiştirmek maksadiyle Kızılay CemiyetL tarafından bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • Beşiktaş pazarı dün kontrol edildi Beşiktaşta her Cumartesi günü kurulmakta olan büyük pazar dün sabahın erken sa atlerinden itibaren Beşiktaş Kaymakamı,Belediye Şube Müdürü,ve Belediye zabıtası taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • Sömestre tatili yarm sabah başlıyor istanbul Teknik Üniversi' tesi istanbul Üniversitesi ve diğer Yüksek Okulların şubat dönemi sömestr tatili yarın sabahtan itibaren bağlıyacaktır.Başka vilâyetler de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • SöySerim hâ Barış,görüş Harikalar diyarı Enerji pili Nükte müsabakası Yeni kraliçe Söylerim hâ C.H-P.başkanı Amerikaya giden.Cuınhurreıaifrüzin teşyiin de bulunmamış.Bu hâdise muvafık,muhalif iki part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • HALKIN SESİ Otobüs şoför8arıf daha nazik olamaz mı?Aksaray Teceddüt sokakta,oturan okuyucumuz Burhaneddin Soydaner al,dığumz bir mektubu,alâkalılann dikkat nazarına sunuyoruz.«Belediye haklarından ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • Dış Ticaret rejiminde görülen aksaklıkSar Anormal ffiat artışsarı va spaküSâtif hareketler kati oflarak önlertâcak durulmuş ve memlekete gele cek yabancı sermayenin bir ihraç sanayii yaratması kana at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • Karısını öldüren Ismail 12 sene hapis yatacak Üe sene evvel Aks ar ay da bir cinayet işlenmiş ve ismail Şimşek adında biri,bir kav ga sonunda kansı Saffeti öldürmüş lü.Uzun zamandan beri 2 nci Ağır Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • Fırtına hafifledi Birkaç gündenberi Büyükderede bekleyen gemiler dün sabah Karadenize açıldılar Karadeniz ve Âkdenizde bir müddetten beri hüküm süren şiddetli fırtına hafiflemiş ve rötar mecburiyetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • Dün üç yerde yangın başlangıcı oldu Dün sabah Bakırköyde ikamet eden Müzehher Teker man adında bir kadının evin de yangın çıkmış ve etrafa sî rayet etmeden söndürülmüş* tür,Yapılan tahkikat sonun da y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • Millî Eğitim Vekili tetkiklerine devam etti Bir müddetten beri şehri mizde bulunan Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak' beraberinde,"Vekâlet müşte-j şan Öferrran Faruk Verimer olduğu bnJde dün de Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • Yeni aldığımız Kırşehir şilepi geıdü Dnizcilik Bankasının Sam)sur-'nı dun saat 14:de Batı Akdeniz seferine hare ket etmiştir.Diğer taraftan Bankanın yeni satın aldığı Kırşehir şî lepi dün saat 16 da l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • Anlatan:Faruk DEMtRTAŞ Tefrika No-3 Bugün Almanya iktisaden kuvvetli bir hale gelmiştir Sırası gelmişken şu nokta yi da belirtmek lâzımdır kî,bu günkü Federal Almanya yi idare eden hükümet adam lan,Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • 1r İstanbula tayin edilen yenj Milli Eğitim Müdürü Hayrullaiü Örs dün Vilâyete gelerek Vali ve Belediye Reisini ziyaret etmiştir.Şehrimizin.Adalar,Beykoz ve Bj.kırköy kaymakamlık,larında basan ile vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • P L f S T Şehzadepaşmda Fevziy* C:dde;ûnde «rİFuva;apart nımljı oturan Şe-vim A i Ucan,3n nesi ile bir komşuya glderK^ önlerine çıkan meçhul bir 5a' his k.zm kolunda asılı d uf* ve içinde bir miktar p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • EDEBİYAT MATİNESİ İstanbul Erkek Lis*f Kültür kolu tarafından terjlp edilen «Edebiyat matinesi-jjJT rın aaat 15,30 da Eminönü renci Lokalinde yapılacaktık' ÇAY 1 Vezneciler İlkokulu,ö^ ve öğrencilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.01.1954
  • oa an UNUN İNİ ELEL Eski ve yeni fstanbu a a JINUIN İNİ ELEL ve yeni İsfcsr Dünkü İstanbul ile bugünkü istanbul mukayese edilecek olursa eskinin kıymeti gayet kolaylıkla görülür.Bunu eski Istanbul rah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • |iyasî İcmal Doğu Beritin komedisi Avrupa gazeteleri Doğu Ber_Ünde komünistlerin dörtler kon feruusı vesilesüe yaptıkları hazırlıkları anlata aidata bitiremiyorlar.Bir çok mağazaların evvelce tamamiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Rusya» İspanyol harp esirlerini serbest bırakıyor Madrit,30 A.A.Hükümete yakın çevrelerde dün gece teyit edildiğine gore,Sovyet makamları,eski «Mavi tümen» e mensup olup Rusya tarafından harp suçlusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Rita Hayworth,artık film çevirmiyecekmiş Hollywood,30 ANKA)Dick Haymes ile evli bulunduğu müddetçe Rita Hayworthfilm çevirmiyecektir-Bu izdivaeın soau ise bugün için Çok uzak görülmektedir-Dick Haymes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Kızılların Asyadaki siyaseti Hindistanın eski Amerika Elçisi,kızılların Asyada Amerikanın itibarını sarsmaya çalıştıklarını söyledi Alfcany,30 A.A.Birleşik Amerika'nın Hindistan ve Nepal eski Büyükelç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Everesf e çıkan dağcılara madalya verildi New-York,30 A.A-Amerikan Coğrafya Sosyetesi,geçen yıl Everest tepesini fethetmiş olan ingiliz dağcıların] coğrafya madalyasiyle taltif etmiştir-Mükafatlar dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Marilyn Moiiroe Tokyoya gitti Hollywood.30 A.A)Marilyn Monroe'nün bugün Tokyoya hareketi,çalıştığı stüdyoyu hayret içinde bırakmıştır-Monroe'nün menejeri.artistin çevirmekte olduğu filmi tamamlamak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Von Brauchitch'in mareşallik asası Mısırda Kahire.30 A.A)Eski Alman mareşallerinden Von Biausohitch'in mareşallik âsâsı sabık kral Faruk'un koleksiyonları arasında bulunmaktadır.Almanyanın Kahire Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Cezairde feci bir maden kazası oldu Cezair,30 AA-Cezair yakınında işletilmekte olan bir sünger taşı madeninde vukubulan bir çökme neticesinde 8 işçi taş yığınları,altında kalmıştır.Tahlisiye ekipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Mısırda 200 polis tifo aşısından hastalandı Kahire,30 A.A.Guiza eyaletinde 200 yardımcı polis,tifo aşısından sonra ağır surette hastalanmışlardır-Bunlardan 87 si derhal hastalı a neye kaldırılmıştır-İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • a siyasetinin umuşadıgı söy Kanada dtş işSeri ve rağmen tahlîkenin Ottawa,30 A.A.Kanada Dışişleri Vekili Lester Pearson,Sovyet siyasetindeki yumu gamaya ragmen Sovyet emperyalizmi tehlikesinin henüz g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Yeni vagonlar servise girdi 766 yük ve yolcu vagonuyla balast vagonu işletilmeye başlandı Ankara 30 A.A.Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden öğrendiğimize göre 1953 yılı mart bidaye tinden sene sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Kraliçe Elizabeth yeni Zelanda'dan ayrıldı Bluff,30 A.A-Kraliçe ikinci Elizabeth ve Edimbourg-h Dükü.Avustralyaya müteveccihen bugün Gothic gemisi ile Yeni Zelanda'dan ayrılmışlardır.Yolculuk üç gün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Tacirler Merkez Bankasına teşekkür ettiler Ticaret Odası idare Heye ti bir toplantı yapmıştır.Toplantıda' gorüşüîen mev zular arsamda yeni dış tica ret rejiminin tatbikiyle alâ kalı olarak Merkez Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Genç bir kadınla bir kız intilıara kaüUştı Üsküdarda oturan Efrosi ni Vergoti adında bir kadın ailevi bir rneseleden dolayı teessüre kapılarak tentürdi yot içmek suretiyle intihara teşebbüs etmiş,ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Kansere karşı yeni bir iiâç Güney A iri itada ki bir üniversitede yeni bir ilâç üzerinde ümitle çalışıldığı bildiriliyor Johannesbourg 30 A.A.Güney Afrika tıp çevreleri,Grahamstovn Üniversitesi Profes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • D.P.Kadıköy ilçesinin siyasî toplantısı Demokrat Parti Kadıköy iîçes^ tarfamdan bugün saat x4 te yapılacak bir siyasî top Jantı tertip edilmiştirilçe merkez binası karşısında Bahçeli kahve)de ve pılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • ScaJa buz revüsü Spor ve Sergi Sarayında gazeteciler şerefine 6 şubat Cumartesi akşamı saat 21 de vereceği ilk gale temsilinde 120 sanatkârın hepsini sahne ye çıkaracaktır.60 akrobat komikler ve bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Et fiatları yüksekliğini muhafaza ediyor Şehrimizde et fiatları 450 kuruşa kadar fırlamıştır.Durum karşısında et ye balık kurumu,Deniz ve De miryolu idareleri ile işbirliği yaparak piyasaya canlı hayv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Kesa haricî haberler İ(Yetkili kaynaklardan bildirildiğine göre Birleşik Amerika,Hindiçini'deki Fransız kırv vetlerine 15 B—26 hafif bombardıman uıçağı ve ikmal işlerini süratlendirmek maksadile C—119
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • İngiltere» atom sanayii için yeni bir maden meydan» getirdi New-York,30 ANKA)ingiliz atom sanayii U-233 t simli yeni bir maden vücude getirmiştir.Evvelce U-235 veya hafif uranyum ve plütonyum ismini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Yıldızlara yapılacak yolculuk Bir İngiMz astronomu 50 günde aya* 5 ayda da Venüse gidilebileceğini söylüyor Londra,30 A-A-ingiliz astronomu Arthur Clarke,hali hazırdaki yolculuk imkânları ile» aya 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • bir bakire Fransa2'a iki defa güze^âk mâsabakaffcfM ssçjjü» Yıronna her halde bir kîskasıçîsk essnyla yüzü-se fırSatıHa* bir şişe kezzabm tesirinden çüçitkSa kurtuluş ve nihayet hareketinin yartüış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Çekoslovakyıula yeni mahkûmiyet kararlan Viyana.30 A.AO Prag'dan bildirildiğine,göre,1952 Aralık ayınua ölüme mahkûm edilip idam edilmiş olan Çekoslovak komünist partisi ge nel sekreteri Rudolf Slarsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Kabataş Lisesi talebelerinin çıkardığı Bönümden sonra,gene bir lise mec-nması olan Sıra ikinci sayısını da verdi.Sıra-HMMB diyen biziz.Zira ba.şuğm yanında «Aylık Saımt Gazetesi» yazılı-Öyle de olur,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1954
  • Şimdi bu genç kıza.sevgilisinin.NevrYork'un en kötüfakat en,zengin ressamı olduğunu bildirmek zalimce bir hareket olurdu-Anneniz» tanıdıklarım bir borsa mubayaacısı gözü ile değerlendirmekte çok mahir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.01.1954
  • Dilber bir İtalyan yıldızı MARIA ROSETTA italya için Hollywood'u besliyen mera Jeket derler.Dikkat edilirse bugün Amerikanın bu sinema şehrinde pek çok italyan yıldızı görülür.ttalyada parlayan,isim y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1954
  • ılEHCtiN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A 'da Ehl Esir kontu karşastna yma mîlletleri başıma Osmanlıların haraçgüzarı La kony:ya tecavüz edilmişti.Bu tecavüze cüret eden BizansUi Lakedömonya valisi Toodoroa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1954
  • c Bayar Amerikada Devlet Beislraiz Cc^âl Bayar,Amerikada çok büyük tezahürat ve alâka Up karşılanmıştır* iîu cümleden f larnk WashingtoaMa Başkan Eiseohower*Ja maavini Nixon tarafından karşılanan Boya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.01.1954
  • İsveç muhabirimiz Orhan Türel bildiriyor Sovyetlerin yeni elemanları üreş sistemleri ve kıymetleri Yasan:Orhan TÜREL Bu yazıda,Sovyetlerin isveçle karşılaşmasından,faydala" riarak.Rusların güreş siste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1954
  • Ringimizde yeni bir yıldız Vedat Karakurum Çeçen cumartesi gecesi,Gar bis.Dione maç i m seyretmek üze re Spor ve Sergi Sarayına giden ler,ri.ngte genç bir Türk boksö rlinü alkışladılar.Bu gecenin mü h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1954
  • Eski Mussolini atlı musaba kaarıııa tekrar devam edilecek Roma,30 ŞHA)Bir zamanlar Mussolini Kupası diye anılan meşhur Roma beyn İmilel konkuripiklerinin 8-13 mayıs tarihlerinde yapılmas.ka rarlaştırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1954
  • Rus kadın atletleri yeni biı rekor kırdı Moskova,30 SHA)Geçe.nler îe Pat:nle 3000 m.sürat rokorunu kırarı Rus kadın itle ti Halufa Tehegoleva bugün da 1000 m,rekorunu 1.36,3 ile kır mıatir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1954
  • y:R •»JSiy i Şİlla spor yazarları tarafın* BU senenin en iyi sporeiısa seçilen Gordon Prie fi İNGİLİZ SPOR YAZARLA.J*°JA UORE ingiliz spor •^lıharrirlerinin tertip ettiklebir referanduma göre Seneca e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1954
  • ^İbM ¦M Günün tejk futbol maçım yapacak olan Beşiktaş ile Adaletin ilk devre karşılaşmasında kaleci Bülent Necnrnin tehlikeli bir atağını bertaraf ederken Müteaddit tehire uğradıktan sonra ikinci devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1954
  • Fevzi Törk Takiyi mahkemeye verdi Takı Ziyaris'in meneceri Fey kendisinin müsaadesinJ almaktan "müsabaka yapan tou-kavebli boksöründen tazminat isteği ile mahkemeye müracaat etmiştir.Feyzi Törk,Taki'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1954
  • Meşhur bisikletçi Bartali iyileşti Firenze,30 SHA)Gec?nlei'de fecî bir kaza atlatarak ağu-surette yaralanmış alan meş hur İtalyan bisikletçisi Gino Bartali t amam ile iyileşmiş ve yılın ilk antreneman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1954
  • Dün güzel bir oyundan sonra Beyoğlusporu mağlûp eden Paıiişşafaknj basketbolculan.Soldan itibaren:Hüdaî Budanur.Mehmet Baturalp» Niyaza* Turan,A tül;Ertem ve Şev* ket Taşlıca.Basketbol liginde bu haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1954
  • SVSacar futbolu Kahire,30 AF)Geçenlerde ingiliz milli takımim Londrada Wembley stadında 6-3 mağlûp eden meşhur Macar millî futbol takımı şubat ayı zarfında Mısırda müteaddit maçlar yapacaktır.30 oyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1954
  • Fakültelerarası voleybol maçları Istanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin tertip ettiği Fakülteler arası karşılaşmalarına dün Eminönü Öğrenci Lokalinde dej vam edilmiştir.Kızlar arasındaki karşılaş mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.01.1954
  • Yazan:Hasan YILMÂ'ER.Üç buutlu bir film:Canavarlar Sarayı ATLAS'ta Filmin ismi:Canavarlar Sa" rayı House of Wax)Artistleri Vineent Price» Frank Lovejoy,Kirk-Rejisörü:Andre de Poth-Bir Amerikan Warner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1954
  • if İLİN i Berlin konferansının en ihtiyatlı diplomatı n roster Bugün 65 yaşında olan Birleşik Amerika Dışişleri Vekili John Foster Dulles,memleketinin başşehri YVashuıgton'da doğmuştur.Büyük babası Jo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1954
  • i Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGÎl 11 Sen gelenlerin Cenevizli mî nıyorsun Osmanlılar geliyor,j.oıaugunu sa-Osmanlılara 33 Gayrı ihtiyarî gülümseyen Resul mırıldandı.Paşam,bunu bilmiye cek ne var.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1954
  • Polis bir kalpazanlık hâdisesine el koydu Üsküdarda Ferah sokağın da 83 sayılı evde oturan Turan Suyabatmaz adında bj Tİ,bilet almak için Üsküdar vapur p,esine müracaat etmiş-fakat gişe memuru ken diş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1954
  • Ofis Londrada bir sa.tış Bürosu açtı Toprak Mahsulleri Ofisi,yabancı memlektlere yapılan hububat satışını daha da geliştirmek maksadiyle bazı ka ıarlar almıştır.Bu arada muhtelif memle ketlerde mümess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1954
  • Berberlerin saç defilesi bur;ün yapılacak istanbul Kadın Saç Tuvaletleri Sanatkârları Derneği tarafından bugün saat 15 de Şehzadebaşı Yeni Saray salonlarında 1954 saç modası nı gösteren bir defile ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1954
  • Sari hastalıklara karşı aJnıaıı tedbir Belediye hamamlarında 668 kadın.327 erkek olmak üzere ceman 995 kişi temiz lenmiştir.Sarî hastalıklar doj layısiyle 11732 parça eşya tat hrie tabî tutulmuş,satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1954
  • Şüpheli bir ölüm hâcliseshıö el konuldu Müddeiumumilik dün.şüp heli bir ölüm hâdisesine el kqymustur.Kasımpaşada o* turan ve alkole düşkünlüğü ile tanılan Sururi adında biri dün sokakta ölü olarak bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1954
  • Bcîecüyenin süt mevzuundaki çalışması takdir ediîdi Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Vali ve Belediye Reisine bir yazı göndererek süt meselelerinde ve pastörize süt fabrikasının çalışmasını teminde Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1954
  • So5öan sağa 1 Amerika'nın büyük misafiri;Bir İran hükümdarı.2_Koz;Ses birliği,3 Kumu ka lir;Terim olarak kelbî,lügat mânaSj hayasız;Hayret ve tıastfit ifade eder 4 Makbul bir numara;Venüsün memleketi;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1954
  • 54 Başkomiser de telefon etmiş Öğleden sonra ziyaretine gele eeğini haber vermişti.Mont reuıiden dönerken ona uğrayacağımı söyledim.Tlefonia fazla konulmaktan çekiniyor dum.Sonra gazeteyi buldumistihb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.01.1954
  • Bayara Newmadalyası Baştarafı birincide)şehrin şeref defterini imzaladık,tan sonra merasimin yapılacağı daireye geçeceklerdir Belediye Reisi Robert Wag sıer,Reisicumhur Celal Bayar Vasitasüe Türk mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • Ekmekle beraber neler yiyoruz!Baştarafi birincide)bu isteklerinin yerine getirilmesini temin için de Belediye Reisliğine bir de protesto çekerek,dükkânlarını kapatacak lamı bildirerek tethdit yoluna t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • Suriyede dahili harp tehlikesi baş gösterdi Başmakaleden devam)rin 48 saat içinde ilân edilece ğini bildirmektedirler.Hama,Humus ve Dürzülerin lideri Sultan Atasın evinde hapsedilmiş olduğu Cbelidüız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • Mermi satan Amerikalı çavnş Baştarafı birincide)bir çavuş yakalanmıştır.Amerikan askerî heyetine mensup olan Ed\rard Kelly adındaki çavuş bir müddst ten berî şüpheli görülen hare ketleri yüzünden göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • Mahrukat sıkıntısı Baştarafı birincide)iemeğe çalıştıklarını dün bildirmiştik.Blediye ise şu mü talâayı ileri sürmektedir:Şehirdeki mahrukat buhranım önlemek ve piyasa da istikrarı temin etmek ga yesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • Sayarın akisl Ba$tarafı birincide)tahsisat ve yabaact münasebetler komitesinin ileri gelen âzasıdır-Senatör Ferguson Türkiye Reisicumhurunun Washingtona yapmış olduğu üç günlük resmî ziyaret hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • Hısır'da feci bir tren kazası o!cfu Kahire,30 AP)Bugün Kafrelzayad istasyonundan dur madan son süratle geçmekte o-lan Kahire İskenderiye yolcu katarı,diğer bir trende bulunan Cumhurbaşkanı Necibi alkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • İtalyada siyasî buhran Baştarafı birincide)şklind hükümet aleyhine te ceîlî etmişiir.Komünistler» kazıi temayüüu sosyalistler,Kralcılar,Neo Faşistler,Batı taraftarı Demokrat Sosyalist ler hattâ Fanfan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • MFHAMMED ALÎ HANIN BEYANATI Karaşi,30 ANKA)Pakistan Başvekili Mımammed Ali bugtm «Baka» şehrindi Türk Pakistan Savunma Paktı hak k;nda bir beyanatta bulunmuştur.Muhammed Ali,Washington malıreçli bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • Türkiye Pakistan ittifakı Bagiarafı birincide)Görüşmeler ilk olarak Karagi'de,sonra Ankara'da ve nihayet Atlantik Paktı çerçevesi içinde Psris'de yapılacaktır.Bu haberleri teyit eden çevreler,bu görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • Çalışma Vekilinin basın toplantısı Buştarafı birincide)Lokantacılık,Tütün,Mevsimlik işler inşaat,Çimento,Demir,Şi şe Ve Cam Sanayü,Şeker Sanayii ve OîüsJarat gibi 13)ig kolunda 24)meslek grupu ve 7 Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • Berlin kc Başta rafı birincide)ilişmelere Batı ve Doğu Alman,ya temsilcilerinin de davet e dilmesi hakkındaki Sovyet teklifini reddetmişlerdir Diğer taraftan John Foster Dulles ile Molotov Dörtler Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • Seçim kanunu Bitarafı birincide)anlaşılmaktadır.Komisyon 1950 seçimlerinden,kalan ve işe yaramaz hale gelmişr seçmen kütüklerinin yerine yenilerinin tanzimin» kîarar vermiştir-Bu arada eski Ulus matba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • KASIM GÜLEK ADANAYA GaTTt Ankara.30 Milliyet)C H.P.Genel Sekreteri Kasım Giilek bu sabah uçakla Ada* naya hareket etmiştir.GiileJ* Osmaniyede bir konuşma yaptıktan sonra.Gaziantebe rek CHP.Kongresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • CHP.NÎN SAMSUNDAKİ FAALİYETLER* Samsun.30 Milliyet)Eski Valilerden Flâşim İscan.düıv şehrimize gelmiş ve CH Partililerle temasa başlamışur-ilâşim İşcanın Samsun o vLeşinde CH.P-nin seçici propagandası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • Et fiyatlarındaki yükseliş Baştaraft birincide!kendeci kasaplarla sakata!temsilcilerinin de iştirak ettiği bu toplantıda.Prof.Gökay,et fiatlarınm ayarlanacak fl attan fazla satılmamalını istemiş ve me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • f£3lt tCftcinifi resim Ressam Elif Naci tarafından Galatasaray Lisesi salonlarında hazırlanan resim set gisi' bugün saat 15.45 de,sa natkârm bir konferansı ile açılacaktır.Sergiye herkes girebilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.01.1954
  • JS&-mi j ii 1,1,1,i.m.i ii y l'!y?y^!1 Uı.ı,Vn ı,r.Miıi i v.T u va i e t Sab unu ÖÖ âçİOO.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapama Acılı?Kapanıg Sterling 734 784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangr o.sc 0.80 isviçre Fr# 64.03 64XM Belçika Fr!5.61 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.63.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • ADone şartlan Lr,Kr.S«nelik 42 00 Altı ayhV 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 SO Ecnebi memleketlere iki mislidir.Mân şartları 2 ve 3 üncü sayla sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sank 2,50 T.L.Hanlardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • Dünkill Çocuk Komedi 3 Vpide Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDTJKAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Teİ2fon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • İSTANBUL 10.57 Açılış ve program 11,00 İstanbul Belediye Konser vatuarı konserinin yayını 13 00 Haberler 13.15 Saz eserle ri Nubar Tekyay ve Feyzi Ars langil)13.30 Dans müziği İPİ)14.00 Şarkılar Okuya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • Elektrojen Gurubu Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 1 İşletmelerimiz ihtiyacı için 10 adet elektrojen grupu teklif alma usulüyle satın alınacaktır.2 Muvakkat teminatı 15 000 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır filler Bankasından 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi işi yaptırılacaktır.2 Tesisin işler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır 3 Bu işe ait muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • Açsk arttırma Sje gayri GsıemkuS satışı İstanbul 3 üncü icra Memurluğundan:952/6765 Hacizli olup' paraya çevrilmesine karar verilen Beyoğlu Tomtöm mahallesinin Camcıfeyzi sokağında eski 17» yeni 19 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı BU AKŞAM HER ŞEYE RAGMEN Dişimizin Zarı)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi.Tevfik Sadullah Her çarşamba akşamı talebe fîecesidir.Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan' Paschol Carlos Magno Türlfçesi:Naci Savaşer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • İ.T.U.Mak ina Faksi üİte Dekanlığından Isı Tekniği Laboratuarı kazan dairesi binasının 12797,60 Ti.muhammen bedelli ısıtma tesisatı işi 4936 sayılı kanunun 59-madensi gereğince hazırlanan senato esasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • Dizel motoru almacakfır Bursa BeSsdiyesinden Belediyemiz elektrik santrali için bir adet 1500 beygirlik Pizel motörü ile teferruatı kapalı zarfla satın alınacaktır-Bu işe ait şartnameler elektrik işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Hoşdere As,Sa Al-Ko-da pazarlıkla satın alınacaktır-Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • V o 1953 iç istikraz Tahvilleri 1 ŞUBAT 1954 PAZARTESİ sabahından itibaren BUTUN BANKA ŞUBELERİNDE SATIŞA ARZEDİLECEICTİR Tahviller her vatandaşın kesesine uygun bîr şeklide 100,200,500,1,000 5,000 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • tiler Bankasından içmesu tesisleri yaptırılacaktır* 1 Aşağıda,isimleri» keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme Buyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru ve diğer malzemenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • Ereğli *Âömmleri Işgatntosi Gana Müdürlüğünden i 1 İşletmemizin Zonguldakta ikinci makas fetüd garaj ve atölye sitesi drenaj inşaatı kapalı zarf usulü ile vâlhidi fiat esası ile eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1954
  • Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden:Burdur vilâyeti Tefenni kazasına bağlı Ece ve Sazak köyleri sınırlan içinde:Kuzeyi Manastır tepedeki beton sütundan Sazak köyü camiine doğru hat.Doğusu Sazak köyü camii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8