Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • ilııgün fahrimizde İvavaıuu omamîyette çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği,sühunet dereces&jn değişmiyeceği tahmin edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • r dün Amerikan bulundu Devlet Reisimiz Amerikan yardımının değerini belirterek "Dünyanın en nazik noktasında dimdik duruyoruz,dedi Türkiyenin ehemmiyetli bir iktisadi ve askerî kuvvet olarak geliştiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • Nutkun akisleri Washington,29 A.A.Türkiye Reisicumhuru Celâl Ba yarın bugün Amerikan Kongresinde söylemiş olduğu nutuk,kongrenin gerek demokrat ve gerek cumhuriyetçi üyeleri tarafmdan son derece harar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • v O.A.j».Emeklilere;verilecek tahsisat Meclis,tasarıyı geçici mad delerinden birinin redak-s İyonu için komisyona iade etti Ankara,29 Milliyet)Emckli,Dul ve Yetimlerin maaş lanna zam yapılması ve 953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • İkramiyelerden kesilen vergi iade ediliyor Ankara,29 Anka)Memur ve hizmetlilere verilen bir maaş nisbetindeki maaş ve ücret ol mıyan tazminattan gelir vergi si kesilmiştir.Devamı Sa:7 Sü:5 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • Bir kısım toptancılar odun satmak istemiyor Odunculara göre müstahsil narh yüzünden İstanbula odun göntiermiyormuş Odun ve kömür almak için bekleşenler gelirimizdeki mahrukat sıkını Bu arada dün köonü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • Vilâyet ve Belediyenin ayrılması Kanun teklifi dün Maliye Kom£syonıında da kabul edildi Ankara,29 Milliyet)İstanbul Vilâyetinin Belediyeden ayr-iması hakkında Hanidi Orhon tarafından yapılan kanun tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • Tren seferleri kar yüzünden aksadı Tuzladaki kaza yüzünden Anadolu ire Ankara ekspresleri tehirli kalktılar Ankara,29 AA)Dev let Demiryolları Umum Müdürlüğünden bildirilmiştir:Bu sabah Ankara'ya gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • Yaşayan bir kadın nüfusta ölü gösterilmiş Kocası tarafından yaptırıldığı iddia edilen muamelenin tahkU katına başlandı 15 inci Asliye Hukuk Malı„ kemesine garip bir dâva intikal etmiştir.Remziye ören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • Şehrimizde seçim hazırlığı Vali muavini AH Çeltik'in başkanlığında bir komisyon kuruldu 2 Mayısta yapılacak umumi seçimlerle ilgili olarak,dun Vilâyete bir emir gelmiştir* içişleri Vekâletince gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • Dulles ve Btdault samimî hitf hasbihal osnavnda Dörtler Konferansı Bugünden itibaren Almanya nın birleştirilmesi meselesi müzakere edilecek Berlin.29 A.A)Fran* sız Dışişleri Vekili Bddault'nun silâhsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • Başvekilin dünkü ziyaret ve temasları Adnan Menderes İş Bankasını ziyaret etti,gece de D.P.nin ziyafetinde bulundu Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes,dün saat 18 de beraberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • Meyva ve sebzecilerin toplantısı istanbul Meyvacılar ve Sebzeciler Derneğinin senelik toplantısı.dün saat 14 te Cağatoğlımda.Esnaf hanında yapılmıştır.Toplantıda söz alan hatipler bilhassa Belediye ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • Mısrrın geri aldığı elçi Ahmet Hakkı Mısır Elçisi geri alınıyor Ahmet Haklımın yerine şimdilik yeni bir elçi tayin ndilmiyecek Kahire,29 Anka)Mısır'ın Ankara Büyük Elçisi Ahmet Hakkı vazifesirafen alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • 1954 yılı bütçesi Bütçe Komisyonunda tasarının müzakeresi tamamlanmak t üzere Ankara,29 Milliyet)Büt çe Komisyonu 1954 Butça Kanunu tasarısının müzakeresini bitirmek üzeredir.Halen komis yonun görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • Suriyede örfi idare Bir çok şehirlerde çarpışmalar oldu-Edip Çiçekli,kendisini,askerî vali ilân etti Beyrut,29 A.A.Bugün burada haber verildiğine göre,dün 10 siyasî liderin tevkifini takiben vukua gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1954
  • Beşiktaşta bir deli gaz tabancasıyla yakalandı Üç bu^uk saat devam eden bir uğraşmadan sonra Mehmet Akkuş yaralı olarak ele geçirildi ve Bakırköy Akıl Hastahânesine götürüklü Rfehmet polisler tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.01.1954
  • BALOLAR Kızılay Cemiyeti tarafımdan büyük bir balo nazrlanra 3 tır.Balo;11 mart perşembe ge cesi Dolmabahçe Sarayı'nda ve rilecektir.T^-Kabataş Lisesinden Mez^11 lar Cemiyeti tarafından tertip edümekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Anlatan:Faruk DEMİKTAŞ Doüu ve Tefrika No.2 mde ikiye ayrılan ilk memleket Var,fakat salim bir kafa ile düşünülmedikçe,kıymet ve ehemmiyeti takdir edilmiyor.Bir takım manasız düşünceler yüzünden hâlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Bebek cinayeti duruşmasına dün devam edildi Bir müddet önae Bebekte bir cinayet işlenmiş ve Meh met Alkm adında bir polis memuru Kemal adında birini tabanca ile öldürerek-arkadaşı Jbrahimi de ağır su"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Araba vapurları ile geçirilen kamyonların kontrolü Şehir hatlarına ait araba vapurlariyle,karşıdan karşı' ya geçen,muhtelif vilâyetle" re ait kamyonların tonajların da,bilet alınırken suistiınal yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Bir komünist taslağı tekrar mahkemeye verildi Evvelki gün Dördüncü A' j?ır Ce?a Mahkemesinde bir hâdise olmuş ve Cemal Ay* demir ccfın&â bir komünist tasia.i'i mahkemenin hakkın' da verdiği 1 yıl hapi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Millî Eğitim Vekili tetkiklerine başladı Evvelki gün şehrimize gelmiş olan Millî Eğitim Ve' kili Rıfkı Salim Burmak dün beraberinde Vekâlet Müsteşarı Osman Faruk Verime1] olduğu halde,Yıldızdaki Tekni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Moskova Ukraynaya dâir iki haber yayınladı.Bunlar el ann biri Ukraynadan uzak Sibirya ya büyük kütleler halinde tehcir ameliyesine başlandığını,yâni Ukraynamn UkraynaLlar dan boşaltılıp yerlerine Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • 25 Cem.evvel »373 30 Ocak 1954 Cumartesi Ru.17 Ocak 13İ9 VAKİT VASATİ BKANî Ğiineş 7.14 1.53 Öğle 12.27 7.05 îkmdTl 15.05 9.44 12.00 İ Akşam 17.22 Yatst 1855 1.34 j 12.10 1 imsak 5.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Bir bekçi kazaen d/ğer bir bekçiyi yaraladı Evvelkj gece Bebekte muhiti heyecana veren bir hâdise olmuştur.Vahit adında biri.evvelki gece polise müracaat ederek,kendisine ait inşaata gelen bir kuduz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Bazı Alman firmaları mal göradermiyor Bir kissm tacirler î:sıi ödenaentssl A5rrea"â Bazı yerK firmaların,Batı Almanyaya olan borçlarını ödemediklerinden şikâyet edilmektedir-Bu durum karşısında Almanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Yeni Millî Eğitim Müdürü vazifesine başlıyor Dört buçuk aydır,Talim Terbiye Kurulu üyesi Fevzi Ertem tarafından vekâleten idare edilmekte olan şehrimiz Millî Eğitim Müdürlüğüne yine Talim Terbiye Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Fuhuş yaptıran iki İtişi yakalandı Ate?ai ayda Küçüklanga caddesinde 31 numarada otu ran Fatma Gelin adında bir kadmın kızı yasitasile rande vueuluk yaptığı tesbit edil mis ve alman tertibat sonun da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • HALKIN SESİ "Tepgbaşı caddesi,cadde midir Kasımpaşa Bahriye Caddesinde oturan okuyucumuz Mehmet Erol Hanilçiden aldığımız bir mektupta.şöyle denilmektedir:«Perapaîas Otelinin alt tarafından Kasımpaşay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Sömestr tatili Talefce Federasyonu tatil ma-»asebetiyie yurt dışına muhtelif seyahatler tertip etti İstanbul Üniversitesinde ve Teknik Üniversite sömestr tatili 1 Şubat Pazartesi bağlayıp 28 Şubata ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Ekonomi ve Ticaret*Vekilinin dünkü tetkikleri Şehrimizde bulunan Eko-j nomi ve Ticaret Vekili Fethi Çelikbaş,dün Ziraat Bankasına giderek tetkiklerde bulunmuştur.Maliye Vekili Hasan Po-Iatkan da,bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Kıbrıs btxden buğday ithal edecek Ticaret Borsasında,hubu bat üzerindeki muameleler de canlılık müşahede olunmaktadır.Birçok memleketlerden vuku bulan teklifler piyasayı harektJendirmj^tir.Bu arada Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • İl Genel Meclisi Pazartesi günü toplanıyor' H Genel Meclisi,şubat top lantüarımn ilkini Önümüzdeki pazartesi günü yapacak tır.Saat 15 de yapılacak bu toplantıda 1954 malî yıli birleşik idare bütçesi,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • HahCiiığııiîiKia inJdşafı için burslar açılacak Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre Ekonomi ve Ticaret Vekâleti halıcılığımızın inkişafı maksadİy le memleketin muhtelif yerlerinde kurslar açma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Seçimde kırtasiyenin zaferi ULUNAY Seçim bir memleket için hayat memat meselesidir.Fikretin bir şiirinde dediği gibi:Koca bir memleketin ırzı,hayat,mâli ona vâ beste kalır Memleket 14 mayıs 1950 denbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Bir işçinin feci ölümü Linyit kömürü fabrikasının kazanına düşen bir işçi yanarak öldü Çengellsöyde,bir işçinin feci şekilde ölümüyle sona eren bir iş kazası olmuştur-Bu semtte Kuleli caddesinde 83 nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • LVş piyasadan pirinç ve mısır isteniyor Romanya,Finlandiya ve Çekoslavakya memleketimizden mısır tohumu ve pirinç satın almak maksadiyle alâkalılara müracaat etmişlerdir.D'ğer taraftan piyasada pirinç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Haldeki meyva ve sebze i satış fiatlan Belediye sebze tanzim satışları için istilısal mıntıkalarından 5,5 ton pırasa getirt mistir.Diğer taraftan dün Halde meyve ve sebze satışı aşağıdaki fiatlar üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Yirmi eroinman akıl ha* tahanes»me gönderildi Eroin bulamadıklai'i için kahvelere dağılarak vatandaşları iz'aç eden 20 eroinman dün Kaçakçılık Bürosu memurları tarafından yaka lanmış ve Bakırköy Akıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • Yeal Sanayi Kanununa ait hazırlıklar Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği,hazırlanmasına karar verilen yeni Sana y;Kanunu etrafında tetkikler yapmaktadır.Birlik,bu nususta bir rapor hazırhyarak E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • P L E S T *fr Yeniköyde Köybaşı caddesindeki Eeyazyalt gazinosunun mühürlü bulunan otel kısmını kontrol eden Ablak Zabıtası me murları,iki çifti suçüstü yakalamışlarıdır.Gazino sahibi Şua yip Pehlivan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 30.01.1954
  • K F S A HABERLER Arjantinin yenj Türkiye 1 Sefiri dün sabah Vilâyete gele rek Vali ve Belediye Reisini ziyarat etmiştir.jc İstanbul Erkek Lisesi Kül tür Kolu 1 şubat 1954 pazartesi günü saat 15 te EmL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • İKTİBAS bilakis vücuda faydalıdır Uzun yaşamak istiyenler üzüntüde* şayian görmüş gibi kaçmayıdır.BöySe bir kovalamalara insanın bacaklarına en büyük kuvveti vsrer?s^roıı ancak sağıradır Marilyn Monro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Haksızlığı tamir İçân mirasını bıraktı Londra,29 Nafen)îngilterenin Sussex eyaletinin Angmering şehrinde yaşamakta evlan mütekait bir banker 100 bin sterlinlik servetini 1914 18 Cihan Harbinde Müttefi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Axjantinde bir işçi tfderi öldüresiye dövüldü Havana.29 AA.Arjantin Cuırihunvis?Peron'un himayesindeki Lâtin Amerika İşçi Birliğinin Kübah Reisi Jose Marmol,bugün meçhul kimseler tarafından kıyasıya d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • f^Hm—M J1MIM1—¦JUIUMMJP—MWI III Hill—III I il—I FIKRA M» I II p—i Zevk düşüklüğü Bizim «İktibas» sütuntarm-İ da «Bütün dimyatla umumî bir j zevk düşüklüğü görülüyor» baş lıklı bir yazı çıktı.Üç grini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Ferris tasdik etti:Doğru söylediniz,efendim,hakikaten garip.Tl Hamilton Beamish kütüphaneye girince' Molly hemen yerinden fırladı:Geldiğinize çok teşekkür ederim,Jimmy,dedi-Adam dalgındı,genç kızın el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Yeni bir kadın düşmanı aranıyoı Kanada polisi usturayla 13 kadını yaralayan meçhul şahsı henüz yakalayamadı Montreal,29 A.A.Polis nıakamlari son altı gün içinde ustra veya ustra gibi keskin bir bıçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • iisa haricî haberler AMERİKA •jç Dünyanın en büyük «gök yakut» u Boston'da satışa çıka rılmışt:r.Bu gök yakut,bir yu murta büyüklüğündedir.İNGİLTERE İngiltere ve Japonya dün Londrada bir ticaret ve öd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • New-York'ta bir yılda 350 ¦cinayet oldu New-York,29 A.A-New York polis makamlarının beyan ettiklerine göre New-York ta 1953 yılmda 350 cinayet işlenmiştir-1952 de 308 cinayet vakası tesbit edildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Yeni Zelanda'da muazzam bir meteor görüldü Wellington.29 AA.Yeni Zelanda semalarından dün gece şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir meteor geç miş ve havada ışıktan uzun bir kuyruk çizmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Pastörize süt fabrikası kapa*" ma tehlikesini atlattı ilgililer.Paktör,isimli pastörize süt fabrikasının ka patıimamasmı temin için bit çare bulmuş!ardır.Fabrika,Belediye ve Zi raat Bankasının da işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Yeni tip bir askerî baraka inşa edildi Washington,29 AA)Amerikan bahriyesi hafif ve sağlam yeni tipte bir askerî baraka vücude getirmek için yaptığı araştırmalar neticesinde maksada en uygun bir barak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Hemingway Nairobi'de Çifte uçak kazası geçiren yazar,«Ben kitapları değil,kitaplar beni yazıyor» dedi Nairobi,29 A.A.Amerikan muhabiri Ernest Hemingway Cessua tipinde küçük bir uçakla buraya gel' mist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Papa nın hastalığı devam ediyor Vatican City,29 A-A.Vatican çevrelerinden bildirildiğine göre,Papa On.ikinci Pius,dün geceyi huzursuz geçirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Sakarya denizaltı gemimiz Amerikadan döndü Değirmendere,29 AA.Bir müddet evvel revizyonu yapılmak üzere Amerikaya gitmiş olan Sakarya isimli denizaltı gemimiz bugün saat 8-30 da Yüzbaşı Orhan Dalayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Pusan'da yeni ve büyük bir yangın çıktı Tokyo,29 AA.Güney Kore'de Pusan limanının bît mahallesinde çıkan büyük bir yangın neticesinde üç yüz ev yanmıştır.Hatırlanacağı veçhile bundan bir kaç ay evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Bîr koca satılıyor Amerikada bir kadtn mecmuaya verdiği İlânla kocasını 75 bin dolara satmak istediyse de 5 bin dolarlık müşteri bulabildi Kentwood,Lousiana)29 A.A.Burada ismi açıklanmıyan bir kadın h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • ran,Türkiye ile sıkı yapmak istiyor Londra masiahatgü şulariyle işbirliği Londra,20 Nafen)İranın İngiltereye tayin ettiği yeni mas lahatgüzan Afşar Gasemlo,Goneral Zahidi rejiminin kuvvetlendikten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Hindistanda kızılların faaliyeti il i muştanın sosyalist lideri,komünistlerin memleket daJhiMnde silâhlı bir ayaklanmaya hazırlandıklarını söyledi Pombay,29 Nafen)Hitıcl.'stanın Sosyalist lideri Purşo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • ingiltere.Mr hava transatlantiği inşa ediyor Londra.29 Nafen)îngilterede Comet'ten büyük ve Comet'ten daha süratli bir hava transatlantiği imaline baş* lanmıştır-1955 senesi yazında uçuşa hazır olacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Muğla verem hastahanesi hizmete girdi Muğla,29 AA)Şehrimizde yeni inşa edilen 60 yataklı verem hastahanesi bugün hizmete açılmıştır.Bu münasebetle yapılan törende askerî,mülkî erkan ve kalabalık bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Zenci şarkıcı Eartha Kitfc evleniyor Hollywood,29 ANKA)«Üsküdar» şarkısını Amerika" da söyliyerek bu şarkıyı meşhur eden tanınmış zenci şarkıcı Eartha Kitt,yakında evleneceğini açıklamıştır Eartha Kİt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • New-York'ta demiryolcular grev yapacak New-York,29 A.A)«Loug Island» demiryolu işçilerinin Pazar gününden itibaren greve başlayacakları bugün ilân edilmiştir-Sendika ve şirket temsilcileri,iş saatleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Berlin toplantısına dair Dört Dışişleri Vekilinin Şerlinde irat ettikleri ilk nutuklar bu defaki toplantının da bir netice vermiyecegiui göstermektedir.Evvelce tesbit ediien mesai programına göre topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1954
  • Sabık Mısır Kralı Brezilyaya gitmiyecek Roma.29 AA)Sabık Kral Faruk'un îtalyayı terkederek ailesiyle birlikte yerleşmek üzere Brezilyaya gideceği Ikakkmdaki haber sabık kralm yakınlarından bir sözcü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.01.1954
  • MARILYN MONROE Hollywood'daki yaoancı basın munabirleriniıı,senenin en iyi aılisti seçtikleri Marilyn Monroe,bundan 15 gün evvel,Amerikanın tanınmış bir beyzbolcüsü ile ikinci evliliğini yapmıştır.Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1954
  • HEROÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR'A Karanlıkta kalmış olan ıçyuzu Avusturya Macaristan veliahdı Prens degaltiz.Hattâ facia gecesi başka bir Bundan 62 yıl önce,soğuk bir ocak ayının sabahında Mayer ling'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1954
  • Amerika Reisicumhuru Eiseahower'in davetlisi olarak Amerikayı yaret etmekte olan Reisicumhurumuz Celâl Bayar.her yerde coşkun tezahüratla karşılanmaktadır-Yukanki resivde Reisicumhurumuzı Mauretania t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.01.1954
  • HM m |xî-Ruslara mağlûp olan fsveç nılîlî takmu Son günlerin en mühim güreş karşılaşması isveç m umumi Yapmış oldukları maçları açık farkla kazanmış oîmalarına rağmen Rusların,göz dolduran ve "yen?ci„
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1954
  • İstanbul Üniversite Klübü kuruldu İstanbul Üniversitesi Taleba Birlig-ine bağlı olarak faaliyet görecek olan İstanbul Üniversltesi Spor *lübü 20 ocak 1954 günü Marmara lokalinde kongre sini yapmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1954
  • Maçlar te İstanbul Bölge Müdürlüğünden:T Fenerbahçe,Şeref,Vefa ve Eyüp stacflanmr.fazla çamurlu ve gayri müsaid vaziyet te olmaları dolayısıyla bu hafta cumartesi ve pazar günleri ya pılacak olan ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1954
  • Giregösek kupası kayak müsabakaları neticeleri Sfatom ve iniş müsabakaları şehirliler ve köylüler arasında ayrı ayrı yapsldı sı kayak slalom yarışmalarında şu neticeler alınmıs/Eızurım,29 SHA)Giregöse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1954
  • Basketbol lîg maçlarının üçüncü haftasında uşşaîâKayı olacak mı Haftanın diğar karşılaşmalarında Fanerbahça Kadıköy-spora,Modaspor V@f jya ve Galatasaray Kurtuluşa karşı daha şansla Büyük alâka ile ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1954
  • Millî takım namzetlerinin antreman maçı Futbol Federasyonu tarafından.A)ve B)millî t ak un nam ızetletfi arasında 2 şubat 1954 salı günü saat 14.30 da Mithat paşa stadında yapılacak maç için aşağıda a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1954
  • FakLHtslsrarasi basketbol maçları programı Fakültelar arası maçlarına cu mantcsi günü de Eminönü öğ renci lokalinde devam edilecek tir.Günün programı şöyledir:14,Edebiyat Hukuk kız)15.İktisat Kimya kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1954
  • 7 Martaki lig maçla n tehir edildi 7 martta oynanması İcab eden profesyonel lig maçları İspanya mllU futbol maçı lirıünasebetile tehir edilm^tir.SHA)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1954
  • Fransa bisiklet turunun parkuru değiştirildi 8 temmuzda başlayacak olan müsabakanın birinci etap'ı Amsterdam Anvers Parte,29 SHA)Fransanm meşhur gündelik spor gazo tesi L'equiqe tarafından tertip îenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.01.1954
  • 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 Akim vakitsiz iflâsı,2 Bir hanım ismi;Bir nota;Her ke.'^in sahip olduğu sevgili.3 Büyüklüğün şanmdan;En büyük teselli ve kuvvetin türikçe^ söylenişi.4 Gösterine;Baait "bir n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1954
  • Buna benzer bir hâdise ye evvelce şahit olmuştum.Gray gibi o da tabancasını şakağına dayamamış,fakat çok yakından ateş etmişti.Parmak izi de yoktu.Ikj defa otopsi yapıldı,katî bir netice alınamadı.Vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1954
  • ithal malı demir fîatları gittikçe yükseliyor Piyasada ithal mah demirlerin fiatı ço1^:yükselmiştir.Buna mukabil dı^ pıvasalarda bir düşme oMu£u oi1dirilmektedir.Alâkalıların ifadesine tf«'«re bu düşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1954
  • Simla Buz Revüsü seho'mize geldi Spor ve Sergi Sarayında 6 şubattan itibaren temsilleı verecek olan dünyanın tanın mış sanatkârlarından müte şekkîl Skala buz sporları heyeti şehrimize gelmiştir.Heyet,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1954
  • Metro için yapılan müracaatlar incelenecek Metro mevzuunda incelemelerde bulunmak üzere,1 şubat pazartesi günü Ankaradan bir heyet şehrimize gelecektir.Bayındırlık Vekâleti temsilcilerinden müteşekkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1954
  • r 4\li^Ma ma 1 TENEKE EV L.Teneke evin hikâyesi,sonbahar yağmurları Ue birlikte başladı delikanlım.Tâ.çocukluğumdan beri tamuığım bir evdi-Kuruköprüye kıvrılan büyük caddenin üstünde,sinemanın bitişiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1954
  • Berlin konferansının en yakışıklı diplomatı Anthony Edenin hayatı Dünya nazarında «mükemmel bir İngiiiz centilmeni» olan Robert Anthony Eden» şimdiye kadar üç defa İngiltere hükümetinde Dışişleri Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1954
  • DEHİZLİBİN Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGIL Karamanlı Resulün hayalinde Nilüferi ve adlarım koymağa vakit bulamadığı yavruları vardı 32 Ali teskin ederek sustu1":mak için "daima aşağıdan aldı yemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1954
  • çın bir teklifte bu Pekin radyosunda konuşan Kızıl Çin D şişleri vekili Birleşmiş Mîlletlerin toplanmasını îstsJİ Tokyo,29 AP)Kızıl Çin Dışişleri Vekili Ohu En Lai bugün Birleşmiş Milletler Genel Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1954
  • Belediye ve halk güvercinler* yem temin ediyor Şiddetli soğuklar karşısın' da üşüyen ve aç kalan güve?cinlerde telefat fazlalaşmıştır.Eyüp Sultan Camiindeki güvercinlere Belediyece 40 kilo yem temin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.01.1954
  • Türkiye Pakistan ittifakı İngiliz gazeteleri karşılıklı müzakerelerin,Bayarın Karaşiyi ziyaretinden sonra yapılacağı-j nı bildiriyorlar Londra,29 Nafen)Londra siyasî mahafilleri ve basım muhtemel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Emeklilere verilecek tahsisat Başlarafi birincide)sıradaki kanun tasarısı bugün de Mecliste görüşülmüş fakat tekrar komisyona iada edilmiştir;Hatırlarda olduğu üzere ka mm tasarısı kimlerin bu kanun d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Bayar dün Amerikan kongresinde hitabede bulundu Kaş tarafı birincide)gerek askerî maksatlar için gerek iktisadî sahalarda dünyanın sulhsever memleketlerine yapılan yardımların,hem kemiyet,hem de mafei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Meyva ve sebzecilerin toplantısı Başmakaleden devam)satışları üzerinde ısrarla durarak-bunun ucuzluğu temine kâfi ge-lmiyecegini belirtmişler ve bu işin kendi derneklerine bırakılmasını istemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • İkramiyelerden kesilen vergi Baştarafı birincide)Halbuki verilen taonünat,aylık ve ücret değildir.Bu durum karşısında memur lar,kesilen vergilerin geri verilmesini^ bulundukları dairelerden istemeye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Yaşayan bir kadın nüfusta ölü gösterilmiş Başfcanıfı birincide)Müracaatı tetkik eden hâkim,I Rjmziyenin nüfus kâğıtlarında Ölü olarak gösterildiği neticesi e 2 varmış ve avukata,böyle bir dâvanın görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Suriyede örfi idare Baştarafı birincide)kat polis birlikleri nümayişçileri dağıtmıştır^ Pek az yaralı vardır.Halep ve Hamada umu mî grevler yapılmıştır.Başşehir Samda avukatlar birliği umum!kâtibi Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Neyzen Tevfik bugün mezarı başında anılacak Neyzen Tevfik'in ölümünün birinci yıldönümü münasebetiyle gömüldüğü.tarih olan bu gün mezannc ı bir anma toplantısı tertip edilmiştir.Köprüden saat 15 te ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Bir hükümet raporunda doğu ile münasebetlerin normalleştiği bildiriliyor Berlin,29 AA.Yugoslav Parlâmentosuna dün takdim edilen bir hükümet raporunda» iki memleket arasında tabiîye doğru avdet eden mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Tren seferleri kar yüzünden aksadı Baştarafı birincide)rından ancajk gece yarısın dan sonra Ankara'ya varabileceklerdir.Bu sebeple Ankara'dan bu gün hareket etmesi gereken Anadolu ve Ankara ekspres tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Başvekilin dün 3 yaptığı ziyaret ve temaslar Baş tarafı birincide)ziyafette Reisicumhur Vekili ve Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan,Başvekil Adnan Menderes,Maliye Vekili Hasan Polatkan* Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Dörtler konferansı Baştarafı birincide)inzimam etmektedir-Kısa bir müzakereden eonra dört Dışişleri Vekili gerek Fransız,gerekse Sovyet tasarılarının,önümüzdeiki hafta.Sovyet Rusyanın beşli konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Bir deli vakalandı Ba$ tarafı birincide)vine giderek-kendisini yakalamak istemişse de,akıl has tasının kapılan kapıyarak şiddetle karşı koyması neticesinde,muvaffak olamamış,lardır.Bunun üzerine vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Nutkun Baştarafı birincide')tana yardım kanununun çıktığı Am: rikan kongresinin seksenin ci devresinde Basken Truman tarafından kongre liderliğine getirildiğini söylemiş ve demiş tir ki:«Türkiye ve Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Toptancılar odun satmak istemiyor Baştarafı birincide)dan bu mevzuda alınan tedbirle rin muvaffakiyet derecesini be lirtmiştik.Nitekim dün Belediye Neşriyat Müdürlüğü tarafından neşredilen ve muhteviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Vüâyet ve Belediyenin ayrılması Baştarafı birincide)gündemine alıafieak ve öncelik le müzakere edilecektir Bazı mebuslar bu kanunun seçimlerden evvel müzakere edilmesi icap ettiğini ileri sürmekte ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 30.01.1954
  • Mısır elçisi Baştarafı birincide)terk edeceği bildirilmiştir.Elçinin değiştirilmesi Ocak ayı başlarında,Mısır'ı terke dâ vet edilen Türkiye Büyükelçisi Puaıt Tugay hâdisesi dolayısiy le iki memleket a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • mm fSTANBÜL 12.57 Açılış ve program 13 00 Haberler 13.15 Şarkılar Okuyan:Muallâ Gökçay 13.45 Cumartesi konseri Pl)14 15 Drna müziği Pl)14.30 Saz eserleri 14.50 Haftanın programı 15.00 Şaı kılar O kuya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • ADone şartları Lr.Ki.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 î)ç aylık 12 00 Bir aylık B0 Ecnebi memleketlere iki misildir.N flân şartlar* 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa aim t.2,50 T.L.I HârJar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDÜKA.N Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • ZAYİ 318317 No.lı 422 kg-gaz ihtiva eden ve 1 Ocak 954 tarihinde 1.Zh-Tuğ-Sh-Hiz,Tb-Lv-Md.den alınmış masraf ayniyatı kaybolmuştur.Hükmü olmadığı ilân olunur-340 1188)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • As-ihtiyaç için 7200 tonluk buğday kırması 150 şer tonluk partiler halinde kapalı zarfla 25 Şubat 954 Perşembe saat 16 da Gelibolu As-Sa.Al-Ko.da ihalesi yapılacaktır-Kepek,çalkantı,fabrikaya terk,tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden voriltn Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı 4 parti sığır eti pazarlıkla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Davutpaşa As-Sa-Al-Ko.da satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Acılı?Kapanış Sterling 734 784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangt 8t 0.80 İsviçre Fr 64.03 64.03 Bciç.ka Fr* 5.61 5.G0 isveç Kr.54.12.50 54.12.fi0 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kışını BU AHŞAM HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazarı Thornton İlder Türkçesı Tevfik Sadullah Her çarşamba akşamı taJebt geoesidir.Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.80-17.00 de hasta Kabul eder.Istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • 1953 iç istikraz Tahvilleri 1 ŞUBAT 1954 PAZARTESİ sabahından itibaren BÜTÜN BANKA ŞUBELERİNDE SATIŞA ARZEDİLECEKTİR Tahviller her vatandaşın kesesine uygun bir şekilci 100,200,500,1,000 5,000 ve 10,0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • ZAYÎ istanbul Emniyet Altıncı Şubeden aldığım 31769 sicil No-lı taksi ehiliyetini zayi ettim.Yenlisini alacağımdan eskisinin hiikimu yoktur-Nadir ALTINÇEKIÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • YENÎ NEŞRİYAT Bu yılın en enteresan kitabı:ÖPÜŞMEK HANGÎ AYDA TATLIDIR?Müvezzilerden isteyiniz.Taşra için:Sabri Özakar.Ankara Caddesi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • îiler sikasından fçmesu tesisleri yaptırılacaktır.1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır» Boru ve dl:ğer mala&~ meni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As-Birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 40500 kilogram çeşitli çelik kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 79987 lira olup ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • ^•mtamapi Istanbıılda Okuyan Yoltsul Çocuklara Yardım Birliği t'skiidar Cemiyetinden:1953 yılı kongresi Şubat ayının onuncu Çarşamba günü saat 15 te Hacı S^lim Ağa okulunda yapılacaktır-Üyelerin gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.01.1954
  • Açık Eksiltme İlânı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 1 Eksiltmeye,konu lan iş:İstanbul 4 üncü Vakıf Han!iki merdiven sahanlıkları ile asma katta iki koridor ve birinci kat arka koridorunun yağlı boy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8