Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • Bugün şehrimizde havanın çok bulutla ve yer yer değişik yağışlı geçeceği,sühunet derecesi ilin düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • ayar bugün Ameri kongresinde hitabede bulunacak Eisenhower,devlet reisimize Amerikan liyakat nişanının başkomutan rütbesini tevcih etti Cumhurbaşkanımız,400e yakın Amerikan gazetecisine verdiği beyana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • Hindistan Cumhuriyeti Hindistan Cumhuriyeti beşinci yılını idrak ettiilk medeniyeti başlayalı kaç asır geçtiğini hakkıyla bilmediğimiz büyük Hindistan-dünya içinde dünya olmak için yaratılmış ülkelerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • JŞair Nef'înin ölümünün 320 nci yıldönümü münasebetiyle* dün Eminönü öğrenci Lokalinde bir «anma töreni» yapılmıştır-Edebiyat Fakültesi Mezunları Cemiyeti tarafından tertip edilen bu törende,şehrimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • Fransa,Fas umumi valisini değiştiriyor Reisicumhur Coty île Lan i el arasında yapılan görüşmede,bu hususta kat'î bîr karara varılamadı Paris 28 A.A.Fran sız Başvekili Joseph Laniel ibugün Cumhurrcisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • Anlatan:Faruk Demîrtaş Batı ve Doğu şeklînde iki gayrı tabiî bölgeye aynlmış olan Almanya,dünyanın bugünkü vaa'yetini en veciz bir şekilde ifade etmektedir-Batı.günden güne gelişen hür dünyanın timsal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • Amerikadan yapacağımız istikraz Yekûnu bir milyar dolan bulan istikraz için yeni bir formül bulunduğu brJdiriüyor Amerikadan yapacağımız 1 milyar dolarlık istikraz yeniden günün meselesi olmuştur.Piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • i—mı i Suriyede tevkifler Hükümet darbesi ha/ırb inak suçu ile 18 lider tevkif edildi Şam 28 ANKA)Güv« nilir kaymaklardan öğrenildiğine göre,Bazı siyasî lider ler Edip Çiçekli rejimi aleyhinde bir hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • Hariciye Vekilleri konferans mahalline giderlerken Molofov taviz verdi Uzun ve çekişmeli müzakerelerden sonra Molotov Beşli Toplantı iddiasından vazgeçti Berlin 28 A.A,Dört büyüklerin bugünkü toplan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • Grip salgını yüzünden Şehrimizde kTokul I a r 15 gün kapatıldı DUn Valinin Başkanlığında toplanan Vilâyet Hıfzıssıhha Mecüsi nssbetinln yüzde 25 olduğu kanaatine vardı Bir kaç günden beri devam eden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • Halim Saatçinin ölün)üne sebep olan kaza Ka im Saatçinin izmir 28 Milliyet)Feci bir otomobil kazası netice sinde öldüğünü teessürle haber verdiğimiz izmir Emni nâş] geiitrîtiyor yet Müdürü Halim Saatç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • General Necip,konuşurken İsrail,Mısır'ı şikâyet etti Güvenlik Konseyine müracaat eden tsrail.Mısırın Süveyşte* ki seferlere mani olduğunu bildirdi Nev York 28 A.A.Isra il'in Birleşmiş Milletler nezdin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • Yeni bir parti daha kuruluyor Münfesih Millet Partisinin ileri gelenleri yeni partinin kurucularını teşkil ediyor Ankara,28 Milliyet)MİL let Partisinin mahkeme kararı ile kapatılması şehrimizdeki siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • Samsun treni yoldan çıktı Vagonların yoldan çıkması üzerine seferler aksadı insanca zayiat yok Havanm günlerden beri bozuk gitmesi ve soğukların bütün şiddetini muhafaza et mesî yüzünden tuzla jstasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • Sigortacıların yaptığı toplantı Dün bir basın toplantısı yapan sigorta şirketleri temsilcileri gazetecilere izahat verdiler Şehrimizde faaliyette bulunar.sırgorta şirketleri temsilci Devamı Sa:7 Sü:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • Ticaret Vekili dün fırıncılarla görüştü Un flatlarının İndirilmesini isteyen fırıncılar,faaliyetlerine devam edeceklerini vaadettîler Ekonomi ve Ticaret Vekili uzun zaman geçtiği ıhalde,ekdün saat 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • a m zde mahrukat sıkıntısı başladı Perakendecilerde odun ve kömür bulunamıyor.Belediye tarafından satılan Yugoslav kömürleri de eksik çıkayor Odun almak Karakışla beraber her sene olduğu gibi bu sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • Basın kanununda ve 161 inci maddede yapılacak tadîlât hakkında yeni tasarılar da hazırlanıyor Ankara-28 Milliyet)Bu-1 tasarısının esasını Başvekilin gün Adalet Vekâletinde Os-1 istanbul beyanatında il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1954
  • nti-koiminist esirler Formozada K&zıf esirler hapsedildi Panmujom 23 A.A.Bir ingiliz,21 Amerikalı ye 325 Güney Koreli harp.esiri komünist bayrakları taşıyan Rus yapısı kamyonlara bindi rilerek demirpe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.01.1954
  • YAMAK Bir matbuat müzesi ULUNAY Rahmetli üstadım Süleyman Nazif bir gün bana derin derin içini çefct rek şöyle demişti:Ne garip taliüuiz var!saatlerce çalışır bir makale yazarız.Gazetenin bas sütunund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • K f S A HABERLER Üsküdar,Kadıköy,Galata ve KoflamustafapaŞ3da kömür tanzim satışı yapan bayilere Be lediye tarafından dün yeniden 2 şer bin kilo kömür tevzi edilmiş tirif İstanbul Üniversitesine ye ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • PnLS 5T Paşabahçede oturan Neca tl,Ahmet Martı,Ahmet Nal_bant ve Ahmet Erman ad-nda dört kişi,bu semtte İskele cad d esinde 9 numaralı kahvede es rarlı sigara ilerlerken suçüstü yakalanmıştır.Suçlular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Hlc.29 Ocak 1954 Cuma Ru.24 Cem.evvel 1373 16 Ocak 1239 VAKİT VASATİ RZANî j Güne ÖgJe îkind Aksa Yat33 îmsa 7.15 1.55 f 12.27 7.06 i 15.04 9.44 m 17*20 12.00 1 18.54 1.35 1 k 5.32 12.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • istanbuiun süt sı a a JNUN-M ILIŞIL ınhuıun süt Süt.bugün en mühim gıda maddesi olmak 'bakımından üzerinde en fazla durulacak ve b/ç bir fedakârlıktan çekinihnemesi lâzım gelen bir memleket davasıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • KONGRELER *fr Deniz Nakliye Vasıtaları Esnaf Derneğinin yıllık kongre si,yarın saat 9.30 îa Galatada ki merkezlerinde yapılacaktır.Meyva ve Sebzeciler Der,neğinin yıllık toplantısı,bugün.Cağaloglunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Anlatan:Faruk DEMİKTAŞ.Tefrika No-1mcmyasiz Avrupa düşünülebilirmi?Bugünlerde bütün dünya nın gözleri tekrar Berline çevrilmiştir.Çünkü burası dünyanın mukadderatını ta yin edecek bir köşebaşıdır.Ümit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • İsrail ve Pakistanla ticaretimiz gelişiyor Ekonomi ve Ticaret Vekâ leti,arılaşmamız bulunmayan memleketlerle de-ticaret ve ödeme anlaşmaları yapmak üzere teşeboüse geçmiştir.Bu arada Pakistanla bir an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Yeniden beş ilkokul inşa ediliyor İstanbul hudutları dahilin de dört sene evvel tesibit edi len bir programla 60 yeni Ük okul yapılmasına karar verilmiştir.Dört senelik bu programa göre,şehrin muh tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Piyasada kakao bulmak bir hayli güçleşti Piyasada kakao çekirdeği ve-kakao yağı darlığı başla rruştır.iddiaya göre bu yüzden işsiz kalan çikolata fabri kalan,tamamen kapanma tehlikesine de maruz kalmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Bir nakliyatçının kaçakçılık yaptığı iddia ediliyor Galatada bir nakliyat acen tasının sahibi olan Kostan tin Nikolaidis aleyhinde dö viz kaçakçılığı ve dolar alışverişi yaptığı iddiasile 5 inci Asliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Galatasaray Ajansımızın Hususi altın keşidesi BUGÜN SAAT 10,30 DA Ajans binasında yapılacaktır Sayın müşterilerimizin teşriflerini rica ederiz,Türk Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Âsim Onur beraet etti Doktor ve arkadaşlarının bir kürtaj ameliyesine hazırlandıkları sabit olmadı Sabahat Demirci adında bir kadına kürtaj yapmağa teşebbüsten sanık Ortaköy Şifa Yurdu sahibi Doktor A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Ucuzluk Teşkilâtlımı statüsü bugün İ viçreye gönderiliyor Ucuzluk mütehassısı Dutt veiler Üe birÜkte memleketi mize gelen uzmanlar,hazırlamakta oldukları ucuzluk teşkilâtının statüsünü ikmal etmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Prof Gökay ikinci konferansını dün verdi Ord.Prof.F.K.Gökay,Üniversitede vermekte olduğu ınutad konferanslarından ikincisini dün vermiştir.Profesör Gökay,bu konferansında aşılardan ve kıza mile,çiçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • istanbul Ankara uçak seferleri arttırıldı Fazla kar sebebiyle tren seferlerinin aksaması' karşı sında Devlet Hava YolIarı idaresi bazı tedbirler almışve istanbul Ankara ve Ankara—Adana arasında yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Memurlar kooperatifi Kooperatifin ithal edeceği 2 milyonluk pamuklu şubat içinde satışa çıkarılacak Piyasayı tanzim etmek ve bugünkü pahalılığı önlemek maksadiyle Memurlar Koo peratifi tarafından yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • HALKIN SESİ Kariye Camiiniıt civarı Edirneli a pı'nın Kariye mahallesinin Neşter sokağı halkı nâmına,okuyucumuz Vahap'dah aldığımız mek* tubu ilgililerin nazarı dikkatine sunuyoruz:«Edirnekapı Kariye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Amerika bizden gülyağı almak istiyor Son günlerde yabancı piyasalardan şehrimiz Ticaret Odasına gelen teklif mektup lanna göre» Amerikadan gül yağı,Tunustan da hah isten mektedir.Ayrıca Yunanistan kül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Bir esrar satıcı 10 yıl hapis yatacak Esrar satarken suçüstü ya kalanan Vahap Erdoğan admda bir sabıkalının,4 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmakta olan duruşması dün sona ermiştir.Suçlu 10 yıl hapis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Santuri Hüsnü Tüzüner tekrar vazifesine başladı On seneden beri Konserva tuvar icra Heyetinde bulu nan Santuri Hüsnü Tüzüner •bir müddet evvel işinden uşaklaştrnlmış ve santurun bir Türk sazı olmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Denizcilik Bankası,işçilerine ilâç dağıtıyor Denizcilik Bankası Liman işletmesi Sağlık Servisi memur ve işçilerini salgın halin de bulunan gripten koru mak maksadiyle bazı tetbir ler almış ve ayrıca i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Belediye Bursadan lahana ve pırasa getirtti Belediye tarafından,tanzim satış yerleri için Bursa da înegöl sebze müstahsilleri ne sipariş edilen lahana ve pırasanın ikincî partisi de dün gelmiştir.Yoll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Bir komünist taslağı hakimlere hakarete yeltendi Komünist propagandası yapmaktan sanık olarak 4 ün cü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Cemal Aydemir adında biri,dün 1 yıl ağır hapse mahkûm ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.01.1954
  • Zabıta,dört azıh hırsızı yakaladı Bir gecsde iki hırsızlık yapan suçlular bugün Adliyeye tes°î**ı edilse 3k Eyüp Zabıtası,bir şebe ke halinde çalışan ve o civarda vuku bulan bir çok ı sirkat vakasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • jyasi İcmal 3partaküsîar hilrrîyeia kavuştular Milâttan 71 sene sonra Trakyalı Spartaküs'ün etrafnıda toplanan 70-600 esir hürriyetlerini elde etmek için isyan etmişlerdi-İki sene devam eden kahramanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • Şirketler kongrelerini Mart sonuna kadar yapacak Şehrirnizdeki şirketlerin yıllık geni kurul toplantıları başlamak üzeredir.Bu münasebetle Bölge Ticaret Müdürlüğü,alâkalılara bir tamim göndererek kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • Trafik polisiniz rica ediyor:Taksimetrenin gösterdiğinden fazla ücret isteyip alanları 41661 telefon numaras:na veya Şoförler Cemiyetide bildiriniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • Traktör malzemesi ithali Gümrük ve Tekel Vekâleti ile Tarım Vekâletleri arasında traktör ve malzemesinden gümrük resmi alınmaması hususunda,bir anlaşma yapıldı_Ankara,28 T.H.A)Artan ziraî istihsale mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • Amerikada 3d senei id anı edildi Ağana,28 A-A.11 Aralık 1948 de Ruth Fai-nworth adında gene ve güzel bir kıza tasallut edip öldürmek suçundan ölüme mahkûm edilen Robert Burnes ve Herman Dennis ismind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • Askerlikten kaçmak için kaıdın k'!ğuıa güren ad ata Averio PorLekiz)28 Nafen)Apandisit ameliyatı içüı masaya yatırılan bir kadının,kadın değil,fakat erkek olduğu hayretle görülmüştür.27 yaşındaki deli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • Bzhh yaşamak igsa tavsiyeler Londra.28 Nafea)Nottingham'da bir firmanın müdürü olan ve doksan yaşında hâlâ çalışmakta olan Stephan Pentecost,«uzun yaşamak için Sabah yediye kadar kalkın,soğuk bir duş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • İznik hidro-elektrfk santrali hizmete girdi İznik» 28 AA.İlçemizde tiler Bankası tarafından toga ettirilen hidro-elektrik santralı inşaatı ikmal edilmiştir-Bu münasebetle mahallinde yapdao törende Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • T.C.Ziraat Bankası Bahçe kapı Şubesinden:Yalnız şubemizle Tahmis Büramnada toımftarahı JHbarsız ve vadeli tasarruf hesaplan olan saym mûdîlerimiz arasında tertip edildiği,plân ve İştirak şasrtîan ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • ası henüz Japonyaya verilmiyor Amerika,Uzak-Doğuslak!gerginlik azalmadan adaların ladesini doğru bulmuyor Washington,28 A.A.Japonya Başvekili Yoşida'nın.Japon meclisinde verdiği beyanat sırasında,hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • Hava yolları genişletiliyor Hava Yolları Umum Müdürlüğü bu yıl kadrosuna yeni elemanlarla takviyeye karar verdi Ankara,28 T.H.A.Dev let Hava Yolları Umum Müdür lügü,iktisadi 'sahadaki kalkın,ma hamlel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • Orson Wells Hollywood'a yerleşiyor Hollywood.28 AJtfKA)Bildirildiğine göre.tanınmış sinema artisti.Rita Hayworthun ilk kocası Orson Wells daimî surette Hollywood'a yerleşmeye karar vermiştir-Bu karan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • Dünya kahve b u h r a n ı ihtiyaç azalmadığı takdirde dünyada büyük bir sıkıntının baş göstermesi muhtemel N«w York,28 Anka)Bre Silyalı kahve mütehassıslarına göre,dünyada günden güne ar tan î&ahve ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • En çok körü bulunan memleket Karaşi,28 Nafen)Pa kıstanda bulunan Ingilterenin körlere yardım cemiyeti başkanı Sir Clırtha McKenzie Pakistanda 390.000 kör insanın bulunduğunu bildirmektedir.Pakistanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • Hillary,tekrar Everest'e tırmanacak Everest Fâtihir bu sefer bir yoldan zirveye çıkmayı düşündüğünü söyledi New York,28 AA.Geçen mayısta Everest dagına tırmanmış olan Sir Ed mund Hillary,bugün burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • Ruslar bk rekor daha kırmışlar Moskova,28 AA.Sovyet Rusya,paraşütle atlama dünya rekorunu kırdığını iddia etmektedir.Bu iddiaya göre,Ukraynalı bir paraşütçü takımı^ sıfırın altında 54 hararet derecesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • Güney Amerikada ses duvarı ilk defa aşıidı.Santiago Şili)28 A AO—Güney Amerikada dün ilk defa Amerika hava kuvvetlerine mensup bir pilot F-86 tipi bir Sabre tepkili uçakla ses duvarım aşmıştır.Teğmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • Kısa harici fcabsriar AMEIttKA ¦jç Senelerdenberi görülmeyen bir kuraklık «Güney Californiyada» hüküm sürmektedir Yakm bir zamanda yağmur yağmadığı takdirde,çiftçinin müyanlarca dolar zarara gireeegi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • Doğu Almanyalılarla bîr şikâyeti Berlin,28 A.A-Komünist Doğu Almanyalılar büıün bavul ve çanta kilitlerinin stan dart bir tipte imal edilmesinden şikâyet etmekte,bütün anahtarlarm aynı olması tren yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • İKTİBAS SIB ansuru Amerikada çevrîisn "French Line,fiilin o karşı sansürü*!cepha alması filmin muvaffakiyetini on mîsli arttırmaktan bsşk-a bir.netms veriledi Sansür şiddetlenince,umulan,arzu edilen n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • M Makine TARIK BUĞRA Şehir Tiyatrosu» Komedi Kısmında senenin ilk telif eserini temsile başladı-Adı:Makine-Müessese muhasebesinin senelik ümidi Cevat Fehmi Başkut bu yeni eseri için şunları söylüyor:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1954
  • istidadında olduğunu ve merakını izâle etmek şöyle dursun aklını büsbütün karıştıracağını görünce,işi kasa kesmek maksadıyla:Anladım,dedi,izahatınıza teşekkür ederim-Kısa bir sükût oldu.Genç kız:Miste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.01.1954
  • BU DA BÎR KRALİÇESİ Güzellik KraKçeliğı müsabakalarının memleketi Amerikadır-Bu garibeler memleketinde her şeyin bir kraliçemi seçilir-Her sebeple bir müsabaka yapılır,fete Peggy Pearson da böyle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1954
  • TARİHTEN MERAKLİ BlR VAK'A ski oli ölenler İki oğlunun mükâfat kazanması bir zirvesine çıkarırdr.Fakat çok defa Yunanistanda her şehrin mtu butlarım tebcil için kendisine mahsus büyük oyunları vardı.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1954
  • Dört küçük hırsız yakalandı Eyüp semtinde uzun bir amandan bert evlere dadanan ve yükte hafif» pahada ağır bir sürü kıymetti eşya çalan dört küçük hırsız yakayı ele vermiştir-Yavuz» Burhan,Sabahattin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.01.1954
  • Greko-Romen ve Serbest güreş takımlarına tssbit ederek muhtelif maçlar ya pacak olan İtalyanlarla takımımızın da bâr karşılaşma yapması muhtemel ispanya karşılaşmasından sonra italyanları Bulgar güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1954
  • Spor Haberleri ŞİMALİ HİNDİSTAN TENİS ŞAMPİYONASI Yeni Delili,28 THA)Şimaü Hindistan tenis şampiyona Sı tek erkek finalinde Avustral yalı Arkinstall,isveçli rakibi Stockenberg'i 6/2 7/5 6/3 yene rek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1954
  • BOKS CARL OLSON RAKİBİNİ NAKAVT ETTİ Sam Fransisco,28 THA)Dünya orta siklet boka şampiyo riu Carl Bobo Olson,10 ravunt luk ımajçta rakibi Joe Rinlen*yi beşinci ravunt ta nakavt etmek suretiyle yenmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1954
  • dünyanın en meşhur otomobil yarışçısı öldü funyanın en meşhur oto-^O'bil yarışçılarından ingiliz f^ton Martın,Buenos Aires yapılan 1000 kilometrelik tomobil yarışında vuku bu-kaza neticesinde yanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1954
  • u haftaki atletizm arı program 1 İstanbul Atletizm A-tarafından tertiplenen v.°r Seri müsabakalarından h^ir^ki olan 4X800 metre ^'ak yarışı 30 Ocak 954 Cücesi günü yapılacak Bey« ko^ Fenerbahçe maçını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1954
  • X*-V'y:y Kadınlararası beynelmilel kayak şampiyonasında kadın müsabıklardan birisi Almanyeda yapılan kayak yarışlarında O nae zaıerıer Ski atlayıcısı Oiaf Alman,Avusturyalıya Fin* fârdlyais rakiplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1954
  • Dünya kupasının favorilerinden ingiliz milli takuut İspanya ile yapacağımız ikinci maçı ve önden sonrakini de kazanırsak Cemıvrede Japonya Güney Kore galibi ile aynayacağız Dünya' futbol şampiyonluğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1954
  • Mc Kenley yeni bir rekor kırdı Melbourne 28 SHA)Geçenlerde profesyonelliğe intisap eden Jamaicah atlet Herb Mc Kenley,burada ya pılan 120 yarda sürat yarışın da 11,2 saniyelik derecesi ile yeni bir dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1954
  • Avustralya Basketbol şampiyon takımı Avrupaya Paris,28 SHA)Avustralyanın basketbol şampiyon Ade land takımı ilkbaharda 30 kar şılaşma için Avrupaya gelecek tir.Avustralyalılar 14 nisanda Napoliye gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1954
  • Bu hcfta yapılacak olan futbol maçlarmın programı 30 Ocak »54 Mitlıatpaşa Stadında:14.30 Fenerbahçe m Beykoz P)Şeref Stadında:12.30 Karagücü Kurtuluş 14.30 Denizgücü A.Hisarı Fenerbahçe Stadında:12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.01.1954
  • Ankara Mektupları Devlet Tiyatroları 1954 yılına 3 yeni eserle girdi Ankaralılar Küçük Tiyatroda "Gelin,i,Büyük Tiyatroda "Güzal Hefena,yi ve Operada da "Lucîa,yi seyrediyor.Diyebiliriz kî,bu Uç eser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1954
  • Romancı Hemingwayin başından geçen iki kaza reklâm mahsulü mü?Bu haftanın en heyecanlı hâdisesi Afrika da cereyan etmişti1".Tanınmış romancı tlemingvay'm eşi ile birlikte Afrikada üst üste atlattıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1954
  • o^ ve cazibe «sabunu ÖOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU kremii PURO f Cilt ûzeriude siyah benek.Leke ve sivilcelerin teşekkülüne mani olurjf Günlük temizlik işleri* oin eller üzerindeki tah» ripkâr tesirini iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1954
  • İZLESİN K Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGİL Aspasya,Âliye bağırdı:fil Sen Nilüferi seviyorsun.Beni vasıta olarak kullanıyorsun,31 Bir emrin,bir noksanın var mı?Ağa giderken bana tembih etmişti,her v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1954
  • a».Ji"ii-r—2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ebem kuşağı.2 Fuzu İî,ünü lâfı güzaf deyip herşjyi ana bağlar;Bir nida.3 Esa Sa ait;Bir.nota;Tersi Birleş imiş Milletler Yardım Teşkilatı.4 Kuştan,lâzdan ve tayya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1954
  • Bu Ralph Gray'i ancak yazın Toukuetye geldikçe gö rüyordum.Kışı Iskoçyada ge çiriyordu.Orada ne yaptığın dan ne ile meşgul olduğundan haberim yok' Bu itibarla bir suikaste uğramasını ve ya intiharını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • Şehrimizde i sıkıntısı Baştarafı birincide)lea yapılan kontrollerin de hiç bir tesiri olamamaktadır.Bunun neticesi ise,bugün birçok aile elinde parası oldu ğu halde kömür ve odunsuz kalmış,karaborsacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • Sigortacıların 1 yaptığı toplant?Baştarafı birincide)leri dün saat 17.30 da «Büyük Kulüp» salonlarında,Millî Reas sürans Sigorta Şirketine verilen imtiyaz müddetinin sona erme siyle alâkalı »olarak bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • Molotov taviz verdi Baştarafı birincide)bîr dakika önce gelmiştir.Batılı Vekiller ise on dakika önce gelmiş bulunuyorlardı.Bir dördüncü toplantıdan önce Batılı dışişleri vekilleri öğle yemeğini berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • KONFERANSTA SON JESTLER Berlin 28 A.A.Bugünkü toplantıda Molotov sözlerini bitirdikten sonra Foster Dulfese dönerek şu suali sormuştur:"beşli bir konferans toplanması hakkında Sovyet teklifi red mî ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • MOLOTOVUN TAVİZİ Berlin 2$ A.A.Toplan ti sonunda,Molotov,önü müzdcki hafta dört Dışişleri Bakanlarının,mütehassısla rın iştiraki olmaksızın toplaış rak Almanya ve Avustur ya meselelerinin müzakerele r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • Amerikadan yapacağımız istikraz Baştarafı birincide)de 2,5 3 faizli 1 milyar dolar kıymetinde uzun vadeli istikra* tahvili çıkarılacak ve bu para nm yansı ile altm satm alına,çaktır:Uzun vadeli istikr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • Fransa,Fas umumî valisini değiştiriyor Baştarafı birincide)kında iki devlet adamı bir ka rara varamamışlardır.Cumhurbaşkanı Coty,Fas hâdisesini mümkün olduğu kaçlar yatıştırabileceği üm'i dinde olupj^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • Yabancı sermaye kanunu iyi karşılandı Washington,28 AP)Amerika hükümeti bugün Türkiyenin,yabancı sermaye yatırımları hakkmda kabul ettiği yeni kanunu azamî memnunlukla karşılamıştır-Ticaret Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • Yeni bir parti daha kuruluyor Itiislara.fi birincide)Partisi mahfilleri,irticaî hareketleri kanunen de sabit olan Millet Partisinin memleketin yüksek menfaatleri bakımından Türk Adalati önünde verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • Hindistan Cumhuriyeti Başmakaleden devam)bu memlekette bir tesiri olamıyordu» Yapılan zulümlerin hikâyesi ara sıra îngilterede akisler yaratıyordu-Büyük vurguncu sınıfını teşkil eden şirket idare âmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • Bayar bugün Baştarafı birincide)Türkiye t)evlet Reisi ve refikalarını hararetle uğurlamışlar ve kendilerini bahçe kapısına kadar götürmüşlerdir-Fotoğrafçılara poz verirken Başkan Eisenhower ve Mrs-Eis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • için çalışmalar Bsıştarafı birincide)seçmen kütüklerine ait hükümlerinde tadilât yapmaktagf.Tasarı Demokrat Parti Meclis Grupunun ilk toplantıca yetiştirilecek ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • Ticaret Vekili dün fırıncılarla görüştü Baştarafı birincide)9**&al tatbikatı İşçi Sigortala 1 Jfübi çeşitli yollarla ekmeğin ayetine faric binmiş ve neti et*e bu fark,bizim kesemizden korniştir.ekmeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • Sehrimizdeki okullar 15 gün kapatıldı Baştarafi birincide)üç gün süren ateşli gripal bir enfeksiyonun mevcudiyeti sabit olmuştur-Millî Eğitim Sağlık Müfettişliğince ilk okullardan başlanarak orta okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • ANKARA'DA DA MEKTEPLER 10 GÜN TATİL EDILIM Ankara.28 AA)Ankara Valiliğinden bildirildiğine göre.karın kesafeti ve soğuk* larm devam etmekte bulunması sebebiyle talebelerin sağlığının korunmasını temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • im treni boldan çıktı r Baş taraf» birincide)Enderun treni yoldan çık-^tır.^Vagonların yoldan çıkması c^öden Adapazarına gide le AVe ğe^ece^ °'an trenler ^inkara,Anadolu ve Er-^Um tren postaları dün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • "alim Saatçi j Baştaralı birincide)^j Sınarak lstanbula götü |e^k üzere vapura nakledi K Şer taraftan yine aynı yük Öfen PoJLis Zeki Bü Va5Savağ'in cenazesi de aynı CeWfla lstanbula nakledile *^an ^aP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • M esirler Baştarafı birincide)^r\er^aI seI*est bırakılma Zı\V istemişler,fakat kı-makamları,onları titı esw1 sıfatiyle kabul et jürini ve hâlâ bir türlü ta konf111" edemiyen Kore sulh Vin nsı durumlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • israil,Mısırı şikâyet etti Baştarafı birincide)kanlığına müracaatta buluan rak,Mısırm Süveyş kanalında sferlere devamlı surette mani olmak ve gayrı meşru bir abluka tesis etmek suretile israil Mısır m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1954
  • Suriyede tevkifier Baştarafı birincide)çok siyasî liderlerin de bulun duğu *8 kişiyi tevkif etmiş tir.Bu liderler 1952 senesinde Edip Çiçekli tarafından kapa tılan Suriye siyasî partilerine mensup tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • iiSer Bankasın içmesy tesisleri yaptırılacaktır.1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırır lacaktırt Boru ve ct:ğcr nıalzeineni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDUKAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎR TtYATROSU Saat 21 de Draan Kısmi Bü AKŞAJV* HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Z»n* Piyes 3 Perde Yazan Thornton Üdef Türkçesi Tovfik Sadullal» Her çarşamba akşamı taJ^P* gecesidir.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri a Eminönü Öğrenci Lokaîif1^ Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magnö Türkçesi:Naci Savaşer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • HUllnjet ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 t)ç aylık 12 00 Blif aylık 4 50 icnebi memleketlere iki misildir.İlân şartlar* a ve 3 üncü sayfa aant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa siınt.2,50 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • Lokman Hekhv.Dr.HAFIZ O E M A J,Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-l"î.no öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul fder.İstanbul Divan* yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • Adras değişikliği g Tubini Ticareti Limited Yeni adres Cumhuriyet caddesi No-31 inkılâp apartımanı No-1-I TAKSİM İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • M.S.V.1.Noiu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır-İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • M A K S t M Bu akşam Saat 21 de GtBALt MUAMM£A PA KARAKOLU KARACA umartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • İstanbul Lsvâz:m ÂmirSiğincien veril ân Âekerî Kıtaat İlânları Pazarlıkla aşağıda cins ve miktarı yazılı yemlik mevat hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bursa As-Sa.Al-Ko da satın alınacaktır-Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • Kambiyo ve «snam Eapani} Acılı?Kapanı'g Sterling 734 784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frang* 0.8L 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 isveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • X 5 Faizli 1953 iç istikraz Tahvilleri 1 ŞUBAT 1954 PAZARTESİ sabahından itibaren BÜTÜN BANKA ŞUBELERİNDE SATIŞA ARZEDİLECEKTİR Tahviller her vatandaşın kesesine uygun bir şekilde 100,200,500,1,000 5,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden:Burdur vilâyeti Tefenni kazasına bağlı Ece ve Sazak köyleri sınırlan içinde;Kuzeyi Manastır tepedeki beton sütundan Sazak köyü camiine doğru hat.Doğusu Sazak köyü camii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • inşaat ilânı Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel fJİüdürlüğünrîen 1 işletmemizin Zonguldakta ikmci makas ctüd garaj ve atölye sitesi drenaj inşaatı kapalı zarf usulü ile vahidi fiat esası ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • Ankara Vakıflar Müdürlüğünden Müdüriyetimize ait mülkiyeti satılacak 4 evden Doğanbey mahallesi' Konuklar sokağında 1 kapı No.lı ve 14350 lira muhammen bedelli ev.için 30/1/954)tarihlerinde yazılmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • Kalorifer tesisatı yaptırılacak Sürnerbank G&sıe!MüdürtüğüncS®-1 Erzincan îplik Fabrikasında yaptırılacak kalorifer tesisatiı birim fiatları talipleri tarafından doldurulmak şartiyle ve kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • Sümer bank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Aşağıda yazılı mallar 8 Şubat 954 Pazartesi günü saat 9 da müessesemizde açık arttırma ile ve şartnamemizdeki esaslar dahilinde satılacaktır-T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • Kütahya Belediye Reisliğinden 1 Belediyemiz elektrik santrali için 400 ilâ 500 beygi* takatında alınacak Dizel Elektrojen grupu kapalı zarf uslii ile 14/1/954 tarihinde eksiltmeye Çıkarılmıştı-Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • Maliye Vekâletinden Adalet Vekâleti.Bursa,Kocaeli,Tekirdağ ve Zonguldak cezaevleri için 4 adet kamyon 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur.1 Muhammen bedeli «88.000» li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1954
  • STAEiSUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl)13.30 Şarkılar Okuyan:Msfhoret Yıldırım 14.00 Operet ve operalardan fan taziler Pl)14.20 Şarkılar Okuyan:Muzaffer Birtan 14.45 Mel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8