Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.01.1954
  • Adres:Nunıosmaniye Turtoeûar Sokak No:13 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET istanbul Y I L 4 S A T?I 1337 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9 6 14 FİATI 1» Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1954
  • Bîr Amerikan ajansına göre Pakistan paktı Amerika anlaşmadan sonra Hindistanın muhalefetine rağmen Paklstana silâh verecek Hindistan Başvekili Nehrunun itirazlarına rağmen Pakistana silâh gönderebilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1954
  • Şehrimizdek* kara kıştan hir çorunu*?II II frenleri seferden kalktı Büyük şehirlerin etsiz birler elindi.Dün uçak Karakış,dün.gelirimizi yeniden bastırmış ye evvelki gün başlayan kar,zaman zaman tipi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1954
  • Anlatan:Faruk Oemfrtaş ikinci Dünya Harbinin en ağır yükünü çeken Ve dokuz işgal yılının ıstırabını hâlâ benliğinde duyan Almanya,bugün dünyanın en mühim dâvalarından birini teşkil etmektedir Bu yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1954
  • İthal muameleleri bir hafta i ç i n d e neticelendİri Secek Muamelelerin derhal tamamlanması ile ithal 3 a Jdeîerînin karaborsaya düşmesi önlenecek Ankara 26 Milliyet)Ekonomi ve Ticaret Vekili Fethi Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1954
  • Kâzım Karabekiri anma günü istanbul Üniversitesi Talebe ı Kâzım Karabekiri anma günü] lanmış ve ihtiram duruşundan Birliği tarafından dün Eminö-tertip edilmiştir Törene sa-1 sonra söz alan hatiplerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1954
  • Ekmek sıkıntısına meydan verilmiyecek Fırıncılar ekmek çıkarmazlarsa Belediye Bşe vaziyet ederek faaliyete geçecek Bir müddet evvel yaptıkları I ki ayın ilk gününden itibaren olağanüstü kongrede fırın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1954
  • Millet Partisinin durumu Mahkeme partinin istikbalini tâyin edecek kararı bugün bildirecek Ankara 26 ANKA)Bir müddet ev vel Millet Par tisi ve partiyi idare edenler aleyhine açılan dâva nihayet yarınk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1954
  • ı I I İspanyada nümayişler;ingiltere aleyhine tezahü-rat yapan talebeler Madrit Radyosunu bir ara işgal ettiler f Madrit,26 AP)İspanyol polisiyle üniversite talebesi arasmda bugün ikinci defa çarpışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1954
  • Berlin Konferansının gündemi tesbit edildi Dulles beklenen nutkunu söyledi Kızıl Çin meselesi bugün müzakere edilecek Berlin 26 A.A.Bu gün öğleden sonra Berlin konferansının ikinci oturumu başladığı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1954
  • Demirperde Konferansı Berlin 26 Nafen)Do' ğu Berlinden gelen bir habere göre Sovyet Rusya Doğu Berlinde "acele,bir demir perde konferansı toplamak Devamı Sa:7 Sü:8 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1954
  • Dün şehrimizde bir basın toplantısı tertip eden rın iki lacağını bildi Seçimlerin tam bir emniyet içinde yapılacağını belirten Menderes,seçim kütüklerinin zamanında partilere verileceğini söyledi Rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1954
  • karşılandı Mauretania transatlantiğinde gazetecilere beyanatta bulunan Bav ar,Türk Amerikan dostluğunu daha da arttırmaya çalışacağını söyledi New-York,26 AA)Reisicumhur Celâl Bayar'ın rakip bulundukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1954
  • Bugün şehrimizde hayanın kar yağışlı geçeceği ve rüzgar,lartn kuvvetli eseceği* sühunet derecesinin değiîjiııiyeeeğfi tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.01.1954
  • T&KVIMMS1 6% YAPRAK Hindistan CumS*u iyeti ULUNAY Bugün Hindistanda Cumhuriyet ilânının beşinci yi-lıdır.Hindistan gibi uzun müddet dünyanın eti kavıy yü.ş.sekîme bir devletinin sömürgesi halinde yaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • Londrada yapılacak iktisat kongresine iştirak ediyoruz Memleketimin de dahil bulunduğu Avrupa hareke ti)teşkilâtı Londrada bir iktisat kongresi tertip etmiştir.Yabancı sermaye ceibi.ya tırım faaliyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • Bir genç iğfal suçundan Adliyeye verildi Samj pehlivan adında bir genç aleyhinde,genç bir kızı evlenmek vaadi'le kirlettiği iddiasiyle Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesinde bir dâva açılmıştıriddiaya göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • KISA HABERLER if Oatalcada yeniden bir çok köyün yol,okul,cajni,ihtiyar heyeti*odasi,plaj ve gazino işleri ikmâl edilmiştir.Bu arada İzzettin köyü ile Çatalca arasındaki yola kum döktürülmek suretile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • İ^ Fatihte Uzun Yusuf mahalleBİnd?Şeyh Hüsamettin softc«gmda 1€ numarada oturan Kemal Bakkal adında biri,polise müracaat ederek,üvey oğlu Turgut Dejdsr tarafından tas ve sopa ile yaralandığını bil dir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • »fir 27 Ocak 1954 Çarşomba R*.22 Cam.evvel 15*3 14 Ocak 1389 VAKİT VASATİ KtLANİ J Güneş 7.17 2.00 1 öğle 12.27 7,08 1 İkindi 15.02 9.44 I Akşam 17.18 12.00 YaUı 18.52 1.35 jj İmsak 5.33 12.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • KONGIÎELEP it Teknik Okul Harita #a dastro Şubesi Tslt^e Cemiyet1' nin yıllık kongresi yarm sa^ 14 te Okul Anfisinde yapıiacaK' tır.İt Meyva ve Sebzeciler Pef' neğinir.tehir edilen senelik koflf resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • Kamyon lâstikleri tevzi şekü tesbît edildi Son defa ithal olunacak 450 bin dolarlık iç ve ^kamyon lâstiklerinin tevzi ş^ li hususunda kobat ve Ş°^r ler Cemiyeti temsilcileri d^1 bir toplantı yapmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • İktisadî Davalar vrupa oae ırlıgının ıstı 1950 yılında kurulan Avrupa ödemler Birliğine muvakkat bir teşkilât gözüyle bakılmış ve şartlar düzelince dünya ölçüsünde yeni bir birliğin kurulacağı fikri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • SATİLİK CİT 15 beygirlik hususide çok temiz kullanılmış Telefon:84242 B.EUen'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • Piyasada İlâç darlığa Mıntaka Ticaret Müdürlüğü duru.uu tesbıt ederek Ticaret Vekâletine bildirdi Piyasada ilâç buhranı de vam etmektedir.Durumla ilgili olarak mın taka Ticaret Müdürlüğü bir rapor haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • I Istanbul Rasathanesi radyo j neşriyatı yapıyrr Istanbul rasathanesi tara-1 fından verilen malûmata go j re,mezkûr rasathanenin Jsro I nomelri servisinde bir vericî radyo istasyonu kurulmuş i ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • tstanbul Üniversitesine yeni-j den talebe alınacak istanbul Üniversitesinin j muhtelif fakülte ve dallarına i yeni öğrenci kaydına 1 şubat pazartesi günü başlanacaktır,i Kayıtlar 15 şubat günü aksa J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • Yunanistandan zeytinyazı ithal edilecek Zeytinyağı fiatlarının yük selmesini önlemek ve piyasa da istikrarı temin etmek gayesiyle alâkalılar yeniden ba zı kararlar almışlardır.Bu arada Yunanistandan z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • Ucuzluk mütehassısı tetkikle rine devam ediyor Ucuzluk mütehassısı senatör Duttveiler ile birlikte memleketimize gelen uzman lar tetkiklerine devam etmek tedirler.Migro uzmanları ku rulacak ucuzluk te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • Mazarakis hakkında yeni bîr dâva acildi Amerikan kütüphanesi sahibinin döviz kaçakçılığı vaptığı iddia e di Ti yor Hileli vergi suçundan 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Amerikan Küt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • HALKIN SESİ ArnavutkÖy bekçileri Arnavutköy'de Dubaracı mahallesinde oturanlar kaydı ile okuyucumuz Necmeddin Onaytnan'dan aldığımız bir şikâyet mektubunda şöyle yazılmaktadır:Mahallemizin bekçilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • Şilepçilik Konferansı Toplantıya iştirak edecek olan Uenızciiik Cankası temsilcileri dün Par ise gitti Bugün Pariste toplanacak olan Milletlerarası şilepçilik konferansına memleketimiz de davet edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • Türk parası ile Amerikaya seyahat edilebilecek Bir Amerikan firması ile Denizcilik Bankası arasında Türk parası üe Amerikaya sehayat yapılabilmesi huşu sunda anlaşmaya varılmış tır.Bu münasebetle kump
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • Ramide bir pil ve batarya fabrikası kurulacak Tanınmış bir İngiliz firma sı şehrimizde bir pil ve ba tarya fabrikası kurmak için alâkalı makamlar nezdinde teşebbüse geçmiştir.Fabrika nın mütehassıslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • Ticaret Vekili bugün şehrimize geliyor Ekonomi ve Ticaret Vekili Fethi Çelikbaş bugün şehri mize gelecektir.Vekil,şehrimizde bir kaç gün kalarak pahalılık ve diğer İktisadî mevzular etrafın da tetkikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • Fotoğraf kâğıdı ithal etmek için teşebbüse geçildi Fotoğraf kâğıdı ye malze meşinin ithali için teşebbüse geçilmiştir.Bu arada ithalâtçılar Mm taka Ticaret Müdürlüğüne müracaatta bulunarak,getir tilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.01.1954
  • aa a o UNUN MESELELERİ Kızıl Çin meselesi a o JIMUN MESELELE ızıl Çin mesele:Amerikalılar,ne istediklerini ve ne yaptıklarını pekâlâ biliyorlar.Bu suretle onlar kızıllara yaltaklanarak hoş görünmeye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • Şîydiî İcmal Fas ihtilâfı genişliyor Teni Sultan aleyhine Fasın İspanyol mıntıkasında yaptlan nümayişlerin akisleri gün geç tikye,genişlemekte,büyük bir gaile olmak İstidadını göster mektedpr.Meşru hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • Avrupa için tek bir lisan istenmiyor Beş Avrupa memleketinin öğretmenleri yaptıkları toplantıda tek lisanın diğer lisanların ortadan kalkmasına sebep olacağına karar verdiler Londra,26 Nafen)İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • Bulgar ordusunda huzursuzluk artıyo Firara kalkışan askerlerin derhal kurşuna dizildiği ve sıkı tedbirlerin alındığı bildiriliyor Viyana,26 Nafen)Son eamanlarda Bulgar ordusun da bazı hâdiseler olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • Hemingway macerasını anlatıyor Meşhur romancı kazayı müteakip kurdukları kamp ta horlayan karısının filleri ürküttüğünü söyledi Entebbe Uganda.26 A.A.Karısı ile birlikte bin diği uçafm düşmesi ve ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • Djiiâsın yerine Mesha Pijadc tayin edilecek Belgrad 26 A.A.İsti £a eden Yugoslav Miüî Meclis Balkanı Milovan Djilâsın ye rine Federal icra Konseyi Başkan Yardımcısı Mosha Pijadenin tayin edileceği gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • Kızının Ölümüne sebep olan baba mahkûm oldu Miami 26 A.A.5 yaşındaki kızının ölümüne sebep olmaktan sanık Russell Tongay 10 sene kürek cezası na çarptırılmıştır.Yüzme öğretmeni olan Tongay kızın,yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • X 5 Faizli 1953 iç istikraz Tahvilleri f ŞUBAT 1954 PAZARTESİ sabahından itibaren BÜTÜN BANKA ŞUBELERİNDE SATIŞA ARZEDİLECEKTİR Tahviller her vatandaşın kesesine uygun bir şekilde lOO,200,500,1,000 5,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • Müsabaka kazanan çocuğun iç organları tersmiş Paris 26 T.H.A.Lille şehrinde tertip edilen bir gü zel çocuk müsabakasını Tour coing te oturan bir ailenin 4,5 yaşında.Philippe adında ki oğullan kazanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • Trafik polisMûz rfca ediyort Uımuraî nakil vasıtalarında yaşlı ve hasta kimselere yeriniri vermeyi unutmayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • Kuzum,dedi,gidip değiş miyecek misiniz?Neyi değişeyim?Üstünüzü-Molly'yi göre ceğinize göre.Fakat Beamish bir kere ken di âlemine dalmıştı-Fikirlerini tamamen izah etmeden yapamazdı.Daha sonra da,diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • FIKRA Bir takvim yaprağı TARIK BUĞRA Bugün mektuplara» dilekçelere,giden gelen evraka» vapur» tren* «çak biletlerine bu tarih atılacaktır:27/1/954 Evet» bugün-de mektuplar yazılacak:Milyonlarca asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • İKTİBAS EugUn beğenmediğiniz,hor gördüğünüz bu nesneler befki de yarın zevklerin en incesi en zarifi olarak yad ediS&eektir Hususî gözlükleriyle öç.buutlu fîlral seyrede nler.IV Canım,diyenler olacak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • Bir mahkûmun ölüm cezası Kraliçe tarafından affolundu Londra 26 T.H.A.Gş lecck şubat ayının ikisinde» giyinişiyle alay ettiği için,ki zarak 17 yaşında bir genci öldürmekten sanık olarak idam edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • ısa harici haberler AMEBtKA İf Amerikanın tanınmış ve başta gel?n askerî valilerinden albay George Mc Caffrey Ko-rede yakalanmış bulunduğu veremden New_Yorkta ölmüştür.ÎTALYA j^ italya Dışişleri Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1954
  • FEHAMET ARIKAN iie EMİN DEMİRTAŞ Üsteğmen Nikahlandılar 26 Ocak 954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.01.1954
  • Hollywood!bas tacı di Şöyle bîr goz atacak olursak Hollywood'un en gözde yıldızlarının Avrupalı olduklarını anlarız.îşte Leslie Caron» işte Pier Angeli.Ekserisinde İtalyan veya Fransız kanı bulunan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1954
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR'A salip Uz.Muhammedin aşını kaçıracaktı Şam Atabeylerinden Nuretlin^ Mahmut Zsngî bir gaco rüyasında Hazrsti Muhaffmedj gördü.Bu rüya üzsrine MecNn^y* hareket etti Şöjn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1954
  • B?şv^ki'in basın toplanfssı Iiaş\ekil Adn.n Menderes dün şehrimizde münteşir belli başlı ^a/itelerin sahip ve başmuharrirlerimle birlikte Büyük Kulüpte 5g!e yemeği yemiş ve bilâhare bir bastn toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.01.1954
  • Tenis takımımız.ı*eçen sen eki Dawis kııpasmdı karşılaşmış olduğu İsviçre takımıyla Bu sene,çekilen kurada geçen yıl İsviçre ile karşılaşarak elidine o an takımımız Mısır'a karşı düştü.Bu müsabaka/ı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1954
  • MtTIİATPAŞA STADININ VENİ TRİBÜNÜNÜN TEMEL ATMA TÖRENİ Mithatpaşa Stadının yeni tri bününün temel atma töreni bugün saat 12.30 da yapılacaktır.Temeli,İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Ord Prof.Fanredd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1954
  • Bölge tarafından cezalandırılan Bölge Ceza heyeti son top Jantımda 24 sporcuyu cezalandırmıştır.Cezalandırılan sporcular şunlardır.Karagümrük kulübüncjen Ömer Lütfü Aksu 13/12 953 tarihinden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1954
  • Hava her yerde muhalif amma stadlar değil Hava muhalefeti sadece bizde olmıyacak ya;Hemen bütün Avrupa memleketle rinde futbol sahaları kârla kaplı bulunmaktadır.Fakat aradukı fark,Avrupada kar la kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1954
  • Arsenalin kalecisi menacer oluyor Londra,26 SHA)Arsenalin 39 yaşındaki kalecisi Oeol ge Swindin,Peterborough U nited kulübünden menecerül teklifi almış bulunmaktadır.Bu hususta George Swindin:Bu,redde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1954
  • Muvaffakiyetler Bu hafta oynanacak dört profesyonel küme nıaç udan üçünü sempatik ve göbekli hakemimiz Feridun Kllıç idare edecekmiş.Şu günlerde,bulunduğumuz hava şartlan içinde Ur tek maçın hakkını v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1954
  • Up vis ve Haziran ayları içerisinde Avrupada 73 mac yapacak olan meşhur Harlem Globe Trotters basketbol takımı ii Avrupa 11 mayısta Londrada yapılacak ilk müsabakayı müteakip Avrupanın muhtelif şehirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1954
  • Pakrat kupası b açlarının n Umum?tasnifte Elektrîk ci,G.Saray ve Güreş ku Şişli Kulübünün,uzun bir müddet evvel ringce beyin ka-namasından ölen boksör Pakrat'm ismine tertiplediği boks müsabakaları şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1954
  • Liglerin yeni programı Geçen hafta hava muhale fetj yüzünden tehir edilen profesyonel küme maçları hava şartlan müsait olduğu takdirde bu hafta yapılacak tır.ispanya ile oynanacak olan maçta Mıthatpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.01.1954
  • Odanın nihayetine doğru!Yazan:Fahir Ersin Uzun bir yolculuk esnasında tanıştığım,sonradan da kendisine Kazanova ismini taktığım bil dostumla geçenlerde yeni bir yol arkadaşlığı daha yaptım.Kazanovanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1954
  • rMA!Güzel gözlermin cazibesi me dayanamıyarak yarış sırrı nı ifşa ettiğin biri:Vinifred Mac Ivor-Öğrendin mi şimdi?Hiç bir şeyden haberi yok muş tesiri bırakmak isteyen bir safiyet takınarak:Aklanıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1954
  • Tarihî Roman Sırp Alînin içi Şehevî 29 Maslahat neymiş?iyice bilmiyorum a» Ağrı boza sefer edeceksiniz sanı rım-Haaa!Anladım.Fatih Sultan Mehmet Han» Karaman seterinden döndükten sonra böyle bir lâf o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1954
  • İki dolar kaçakçısı hapse mahkum oldu Parkote!pasta salonunda garso*nJuk yapan Dimitri ve Lugas adında iki işi bir müddet evvel doJar' kaçakçılı ğı yaparken suçüstü yakaları mış ve mahkemeye verilmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1954
  • Hindistanda sanayii Hint halkı sinemayı bundan yüz yıl önce «Isaıun hayatı» filmi ile tanımış ve öğrenmişti.Bugün ise bu memlekette modern bfr film sanayii kurutmuştur.Sanat,insan medeniyetinin dogmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1954
  • Arjantin Rusyadan benzin alıyor Buenos Aires 26 A.A.Bugün burada bildirildiğine güre Arjantin hükümeti,Sov yet Rusyadan 7000 ton yüsek oktanh tayyare benzini ve 500 ton alelade benzin satın alınmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1954
  • Ürdün ordusunu besliyebi* mek için iane toplayacak Amman 26 A.A.Ur dün.Başbakanı Dr.Fevzi Elmülkî bugün verdiği bir beyanatta,Arap Birliği tarafın dan,Ürdün ordusuna yapı makta olan maddî yardımın önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 e 9 İO 11 TTT'-r il 2 S HI 2 1 4 cı:5 6 5 7 e UUltlffl 9 ı.ı:1-İO ı^rvnıı;1 II Soltisr;t-ağa 1 Eskilerin su tesisatın dan.2 Bir meyve.3 Hantal;Bir sıfat eki 4 Bir emir;Bahar meyvesi 5 Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1954
  • İspanya Portekiz asker görüşmeleri başlad Madrit'te yapılan toplantıda Ibârük yarsm adasının müdafaası plânları hazırlanıyor Madrit,26 AP)ispanya ve Portekiz Erkânı Harbiye heyetleri bugün Madritte to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1954
  • Yabancı memleketlerle yapılacak ticari anlaşmalar Yabancı memleketlerle ya pılacak ticaret analşmalarm da hükümetle Ticaret Oda ¦lain Birliği arasında işbirliği yapılması kararlaştırıl mistir.Karar ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1954
  • Avustralyamn Vaşington sefiri İstanbula geliyor Avustralyamn eski Dışişleri Vekili ve halen Vaşing ton Büyükelçisi olan Sir Ber cey Spender 31 ocakta eşi ile birlikte şehrimize gelecektir.Hususî mahiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1954
  • Beria Sovyet Ansiklopedisinden çıkarıldı Londra 26 Nafen)Mos kovada hazırlanmakta olan "Sovyet Ansiklopedisi,ne abone olan herkese bir sirküler gönderilmiş ve evvelden dağıtılmış olan fasiküllerden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1954
  • 100 bin firahk hediye alan yıldız Londra 26 ANKA)Bir müddetten beri burada bulunan sinema yıldızı Paillette Goddart'a 35 bin dolar 100 bin Türk lirası)kıymetinde pırlanta bir gerdanlık hediye edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.01.1954
  • cayar,emsimle ka ewyorkta landı Baştarafı birincide;New-York şehri adına Reisicumhur Celâl Bayar'ı resmen karşılayacak olan eski Büyük Elçi Richard Patterson Reisicumhurumuza:«Hoş geldiniz» demek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1954
  • Millet Partisinin durumu Baştarafı birincide)bi bu dâvada Savcılık parti ileri gelenlerini irticaî hareketleri okşamak ve cemiyet ler kanununa aykırı hare ketlerde bulunmakla itham etmiş ve bu yüzden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1954
  • İthal mamulleri Baştarufı birincide)herhangi bir maddenin darlığı ve karaborsaya düşmesi önlenmiş olacaktır.Aynı ta mim ihracat İşleri için de tatbik edilecektir.Bu arada Japonya ve Ce nubî Amerika De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1954
  • şvekil,Seçimleri fiaştarafı birincide)edilecek olan bu tasarı hakkında kâfi derecede malûmat vermiş,idim.Onun için tafsilâta İÜ zum görmüyorum.Ancak şu noktayı muhterem umumi ef kâra katiyetle İfade e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1954
  • Ekmek sıkıntısına meydan veriimiyecek m Baştarafı birincide)sıtasiyle Vali ve Belediye Reisliğine bildirmişlerdir-Bu vaziyet karşısında şehrin ekmeksiz kalmaması için lâzım gelen tedbirler alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1954
  • Kâzım Karabekiri anma günü Baştarafı birincide)Orhan Özkan,Ord-Prof-Kâzım İsmail Gürkan,Prof.Safi Ormak.Ord-General Ali Fuat Erden» Binbaşı Şevket Yasın ve M.S.V-İstanbul Temsil Bürosu Başkanı Kurmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1954
  • Berlin konferansı Eaştarafı birincide)kullanarak Amerikanın ko münist Cinle dünya sulhuyla ilgili herhangi bir toplantıda hiçbir suretle buluşamıyacağını söylemiştir.Foster Dullesin l7 dakika süren nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1954
  • Türk Pakistan paktı Baştarafı birincide)şıldığına göre her iki memleket bu görüşmelere daha resmî bir şekilde devama karar vermişlerdir.Görüşmelerin bir kaç güne kadar başlaması muhtemeldir-Türkiye Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1954
  • Kar yüzünden bazı yolcu frenleri seferden kalktı Baştarafı birincide)ticesinde bir de ölüm 'hâdisesi vuku bulmuştur.Kâğıthane köyünde oturan Ramis Çalışkan adında bici,ev velki gece evine gelirken,yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1954
  • Izmir Emniyet Müdürü ağır surette yaralandı izmir 26 Milliyet)Şeh rimiz Emniyet Müdürü Ha lim Saatçi,bu gece Karşıyakada Donizbostanhsında vuku bulan bir otomobil kazasında ağır surette yaralanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1954
  • Yedek Subaylar hakkında bir kanun tasarısı Ankara 26 Milliyet)ı Millî Savunma Vekâleti Yedek Subaylar hakkmda mühim bir kanun tasarısı hazır lamıştır.Bu tasarıya göre bundan sonra askere alına cak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1954
  • Demirperde konferansı Baştafaiı birincide)tadır.Bu hafta sonundan ev vel Doğu Berline şu demir perde liderlerinin gelmesi beklenmektedir.Cinden Chu en Lai.Arnavutluktan En ver Hoca,Bulgaristandan Çerv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1954
  • İspanyada nümayişler Baştarafı birincide)Bu çarpışmalar talebe gruplarının Madrit radyosunun binasını işgalleriyim başlamıştır.Talebe yarım saat müddetle radyonun neşriyatını durdutmuştur.Gençler dünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1954
  • İçinde 10 kişi bulunan bir uçak denize düştü Londra 26 AA.Hava cüık Vekâletine mensup bir sözcü KraHyet.Hava Kuvvet lerine mensup B—29 tipi bir uçağın,Man adasının güney Doğusunda mecburî iniş yap tığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans miizigl PI.13.30 Şarkılar Okuy.nlsr:Mehpare Gülen,Hu Tiye A khan 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Şarkılar m Okuyan:Göçmez Kar deşhr 14 45 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • tSTANTJUT.BELEDİYESİ ŞEHÎU TtYATROSU Saat 21 cH Dram Kısmı BU AKŞAM HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zarı)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tcvfik Sadullah Hor çarşamba akşamı talebe Efes'idir.Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magn * Türkçesi:Naci Savaşer R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Kambiyo ve fsnam Kapanış Acılif Kapanı?Sterling 734.784—Dolar 230.30 28030 Fr.Frangı r'.SL 0,8t' İsviçre Fr.04.03 M.o:Belçika Fr!5.81 5.6rt isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Lokman Hekin».Dr.HAPIZ CKM4L Dahiliye Mttt h asnn Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta »abuJ eder.Istanbul Divan* yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • M.S.B.1.Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulüyle ICO ton makarna tie 30 ton şehriye satın alınacaktır.İhalesi aşağıda gösterilen,gün ve saattedir-Evsaf ve şartl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Belediyemiz temizlik işleri için satın alınacak iki adet benzinli kamyon 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İki kamyon için tahmin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • AMME* ARACA M A K S t M Bu akşam Saat 21 de C 1 B A L.î KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • A&one şartlan Lr.Kr.Senelik 41 00 Altı ayhlç 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 ücnebi memleketlere İki mislidir.Han şartlar' 2 ve 3 üncü sayfa aant,4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sont.2,60 T.L.ilânlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Adres değişikliği Tubini Ticaret Limited Yeni adres Cumhuriyet caddesi No.31 İnkılâp apartımanı No-1-TAKSİM İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perdo Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDUKAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • İtfaiye malzemesi satın almacaktu PetroS Of,si U/rcıiiiı GVÎüdürf üğünden Ofisimiz ihtiyacı için muhtelif itfaiye malzemesi kapalı zarf usulüyle satm alınacaktır.Taliplerin şartnameleri Istanbulda Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Kalorifer tesisatı yaptırılacak Sümerhank Gsnel EVlüdür'üğünddn 1 Erzincan İplik Fabrikasında yaptırılacak kaloriler tesisatı,birim Hatları talipleri tarafından doldurulmak şartıyle ve kapalı zarf-usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • I* II ı_|l I.Jİ-Istanbul Levazım AmirSîğlı verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 40.000 meüc altı muhtelif renk şali 1 Şif bat 954 Pazartesi saat 15 te İzmit Dz-îk,Mrk-Sa.Al-Ko da satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Deniz Nakliye Vasıtaları Esnaf Derneğinden:Yıllık Kongremiz 30 Ocak 954 Cumartesi günü saat 9.30 dan 12 ye kadar Galata.Yağkapanı,Kasaphan Dernek Merkezinde yapılacaktır-Nisap olmazsa 8 Şubat 954 Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 No* Sa.Al.Koru.BaşkanEığıtıdan:Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 5212 kilj sülyen ile 5212 kilo miirdesenk ka* palı zarfla satın alınacaktır-Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Ankara M.S.2.no-lu Sa.Al.Kom.Bask.dan As-birlik ihtiyacı için Adapazarı Ağ.BK-tamir Fb.sı-na teslim şartiyle 'bir kalem Ç-K.D.T—6 traktörü yedek par* çası kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Galata)İstanbul Şubesiyle Hâ!Bürosunun vadeli ve vadesiz tasarruf hesap sahipleri arasında tertiplediği hususî keşide 25.1.954 tarihinde Boyoğiu 4 üncü Noteri huzuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Doğubank T.A.O.19 Mart 1954 tarihinde yapılacak senelik âdt Genel Kurul toplantısına davet:Ticaret Kanununun 361 inci maddesine tevfikan ve ana sözleşmenin 45 ve 47 nci maddeleri mucibince Bankamızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Kütahya Belediye Reisliğinden 1 Belediyemiz ele-ktrik santrali için 400 ilâ 500 beygir takatında alınacak Dizel Elektrojen grupu kapalı zarf uslu ile 14/1/954 tarihinde eksiltmeye çıkarılmıştı-Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • %5 FAİZLİ 1953 İÇ İSTİKRAZ TAHVİLLERİ VERGİDEN MUAF Osmanlı Bankası IşObı:tahvillerden almak* istiyen sayın,müşterilerinin emirlerine gişelerini âmâde tutmaktadır.GALATA YENİCAMt BEYOĞLU.YEMİŞ ŞİŞLİ.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Tekel Ganel Müdürtüğü ifiânları I Satınaima Komisyonu Baskınlığından 1 İstanbul bira fabrikasında 1/1/954 ten 31/12/954 tarihine kadar birikecek olan azalır çoğalır 700 ton yemlik arpa mevcut şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Aşağıda yazılı mallar 8 Şubat 954 Pazartesi günü saat 9 da müessesemizde açık arttırma ile ve şartnamemizdeki esaslar dahilinde satılacaktır-Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan 9/1/954 tarihinde çıkan Milliyet gazetesiyle neşredilen 27/1/954 tarihinde saat 15 te açık eksiltme ile Balta limanı kemik veremi hastahanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • 500 Metre pontazot alınacaktır İ.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 4825 lira olan yukarıda yazılı iş 29/1/954 Cuma günü saat 10 da Beyoğlu Metro Han 4 üncü katta Arttırma,EksiJtme Komisyonu odas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Cumhuriyet meydanında yaptırılaeak mermer döşeme işi fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur-Keşif bedeli 49.9*31 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.01.1954
  • Doğu İş T.A.Ş,19 Mart 1954 tarihinde yapılacak senelik âdî tunumî he-yet toplantısına davet:Ticaret Kanununun 361 inci maddesine tevfikan ve ana sözleşmenin 37 ve 39 uncu maddeleri mucibince şirketimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8