Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • Bugün gehriniizde havanın bu lutla ve kar yağışh geçeceği rüzgarların orta kuvvette eseceği,sühunet derecesinin değiştniyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • Dulles Berlin hava alanında gazetecilere mikrofonla hitap ederken Fransız Haricîye Vekili Biduull Dörtler konferansına gelirken Dörtler Konferansı rlinde toplandı Molotov,Amerikaya şiddetle hücum etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • Cela!Bayar bu akşam telaya varacak Devlet reisimiz muhteşem bir merasimle karşılanacak.Nawyork baştan başa Türk bayraklariyie donatıldı Mauretania transatlantiğinden telsizle,25 A.A.Reisicumhurumuz Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • Ernest Hemingway ölmemiş Afrikada bir uçak kazasına kurban gittiği bildirilen meşhur romancının sağ olduğu anlaşıldı Kampala Uganda)25 A.A,AP)Dün bir tayyare ka,zasmda öldükleri bildirilen ta nınmış r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • Sarhoş Lord intihar etti Londra,25 AA.Kendi-sine polis tarafından «içkili bulundugu esnada» otomobil kul* lanmış almak suçu isnat olunan Lord Farrer'in intihar ettiği bil dirilmaktedir.49 yaşında bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • KUNDUKACItAB CEMİYETİNİN KONGRESİ Kunduracılar Cemiyetinin senelik kongresi dün yapılmıştır-Sinirli bir hava içindle geçen kongrede,söz alan azalar idare heyetini şiddetle tenkit etmişlerdir.Geç vakit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • Eski Fas Sultanı meçhul b| 11 f II III f ir yere gofuruldu Sultanın sürgün mahallînin değiştirilmesi Faştaki hâiisalörSe alâkalı görülüyor Paris,25 AP)Sabık Fas Sultani Şeydi Muhamaned bin Yusuf bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • EISENHOWERlN BÜSTÜ lMsykHtraslarianzdan Osman Macunlü uzun bir çalışma sonunda Amerika Reisicumhuru Eisenbower'in mermerden bir büstünü yapmaya mııyaffak olmuştur-Sanatkâr,fotoğrafları model alarak yâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • Meclis emeklilere zam yapılmasını kabul etti Emekli,dtıl ve yetimlere bir aylık tahsisat ver,rilmesine ait teklif de komisyonda görüşülecek Ankara 25 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bu günkü toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • İspanyada nümayişler Afadrit ve diğer şehirlerdehalk:Cebelitarık bizimdir» diye nümayiş yaptı-48 kişi yaralandı Madrit 25 ANKA)in giltere Krakçeshün Cebelüttarık'a yapacağı ziyareti pro testo maksadiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • Tren kaza* kurbanları Adana,25 ANKA)Po zantıdaki tren faciası hakkında yapılmakta olan tahkikata bugün de devam edilmiştir.Tahkikatın yarın sona ermesi muhtemeldir.Bugün ağır yaralı olarak has tahaney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • 24 SAAT AYIT.AMAYAN SARHOŞ Kâmil Aypak adıııda bir uyuşturucu madde satıcısı» polis memurlarının kendisini yakalayacağı sırada elindeki esrarı yutmak zorunda kalmış ve bu yüzden yirmi dört saat kendin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • ZAM LİSTESİ MaaS miktarı 1/6/930 dan Önce 1/6/930 dan sonra 1-100 %35 101-200 %25 %20 201-300 i %20 %15 1 J301-%15 fcİp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • Soğuklardan Ankarada okullar tatil edildi Şehrimizde iki kişi don ^a teklikesi geçirdi.Sühunet derec si bazı yerlerde 26 dereceye ka Har düştü Karakış yurdun her yerinde olduğu gibi şehrimizde de bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • ES^P?r GtjN5.*üratk Ticaret ve Ekonomi Okulu Talebe Cemiyeti tarafından fettpeftfen eğlence günü dün Eminönü öğrenci Lokalinde yapılmıştır.S KS Sîwln'^,ldıS1 «r hava içinde geç vakte kadar dev™ eS sti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • KARAKIŞTA DENİZE GİRENLER Yüzme İhtisas Kulübü tarafından dün tertip edilen yüzme müsabakalarına iştirak eden bir yüzücü denizin sühunetini ölçüyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • rin mayısta masıkatileşti Demokrat Parti Genel İdare Kurulu dün teşkilâta bir tamim göndererek seçime hazırlanmalarını bildirdi Ankara D.P.il idare Kuruluna işten el çektirildi Ankara,25 Milliyet)Demo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • Başvekil Adnan Menderes.Haydarpaşada karşılanırken Başvekil dün sabah şehrimize geldi Ad nan Menderes bugün BüyUkkulüpte bîr basın toplantısı tertip edecek Başvekil Adnan Menderes dün sabah ekspresle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • Seçim Kanunu değiştirilmiyor Devlet ve Belediyeden maaş alanların seçime katılmamalarını derpiş eden teklif reddedildi Ankara 25 A.A.Se çim Kanununun 9 uncu mad desindek-"Ordu ve Emniyet mensupları,gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • Meclis gensoruları reddetti Ankara 25 Milliyet)Bugün Mecliste celse açıldığı zaman muhalefetin Gensoru talepleri görüşülmüştür.Baş kan Mısır meseler/ne ait C.H.Partisi ve Köylü Partisi tarafından veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • Athenagoras'ın teşebbüsleri Bir Amerikan gazetesine göre Patrik,Türk hükümetinden Patrikhane mallarının iadesini istemiş New-York,25 ANKA)«National Herald» ıh Atina'dan gayet mevsuk bir menbadan al-dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1954
  • Hürriyeti seçen esirler Formozada 4600 eski komünist asker Formozada tezahüratla karşılandı Taipeh,25 A.A.J Yüzbinlerce Milliyetçi Çinli,hürriyeti seçerek Fcrmozaya gelen es ki komünist Çinli askerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.01.1954
  • TAKV.MNN S% YAPRAK Tahrif edilen notlar Galatasaray Lisesinden İT öğretmen talebenin nottannı tahrif ediyorlar diye malı kemeye verilmişler.Ba 27 hocam» hüs-nü-uiyetîerin den,vazifeşinaşhkiarındaa asl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Toprak sokağında 19 numarada oturan T-orgi Tûco admda hirii nin altı ya»ndaıki oğlu Dimîtri,kaynamış suyun üzerine dökülmesüe Haşlanmış ve tedavi al,tına al nm;şt;r.Ügktıdarda Küçük Sarmai şık »cka£ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Bazı şoförler tarifeye riayet etmiyorlar Bazı fırsat düşkünü şoförler,bilhassa dolmuş yapanlar soğuk ve kan istismara başlamışlardır.Bu gibi kimseler tarifeye riayet etmemekte ve 25 kuruşluk yere 50-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • K t S A HAB K R L ft-R •fc Beşiktaş Turgut Reis tik okulu öğretmeni Nüzhet özay ile Eyüp Küçükkö'y ilkokulu öğ^ ratmeni Şehriban Kuthan birer Üst dereceye t^rfi etmişlerdir.Bu husustaki emir dür.Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Numara/ı gözlük cam'arı darlığı başladı Son günlerde piyasada ba zı numaralı gözlük camlan mn bulunmayışı kargasında,Gözlükçüler Derneği Vekâle te müracaat ederek acele tüh sis istemiştir.Dernek,tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Lâiklik hakkında eser hazırlanıyor Türk Devrim Ocakları istanbul II Başkanlığı,Lâiklik konusunda geniş bir eser ba zırlamaktadır,kurdumuzun bir çok değerli fikir adamları nm yazdığı,yazıiarı bir araya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • İki kardeş bir kn yüzünden kavga etti Samatyada Kocamustafapaşa caddesinde 157 numarada oturan Niy^tz;Buduroğiu ve Mustafa Bııduroğ'u adında iki kardeş Sevim adında bir kız yüzünden kavgaya tu tuşmuşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Kahve Hatlarının yüksehne-sine mani olunuyor Son günlerde şehrimiz kah ve piyasasında suni bir buh ran yaratılmak istenmişti.Ticaret Vekâleti müfettişleri,piyasada iaahhüd ettikle r;fiattan kahve satm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Türk-Fin ticareti Bir Pin ticaret heyeti antakmalar yapmak üzere yakında şehrimize gelecek Memleketimizle Finland)ya arasında yürürlükte bulunan ticarî anlaşmaya yeni bir veçhe verilmiş ve iki memieke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • g* m HALKIN SESİ Bafra'lar nerede?Çembf fütaş'ta Slrakeşhane sokağında oturan okuyu,comuz Ertuğrul Tekiner ya!zıyor:«Şu son günlerde bizim semtin tütüncülerinde Bafra sigarası bulmak bir mesele oldu.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • İ n r İh dra kalkışanlar Bîr kız kendisim denize atarak,bir kadı» da kinin içerek intihara teşebbüs etti Dün şehrimizde îki intihara teşebbüs hâdisesi olmuş tur.Yanında akrabaları olduğu halde Ulev va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Kred,tie ithal edilen mnîîar Kredili ithaf malları huşu sunda Tıearei Vekâleti yeni bir tebliğ vavmİErnı^fır.Tebliğde,1950-1951 yılları içindo kredi île ithal edilen mallar hakkında malûmat İr tenmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Muhtelif memleketlere ihraç edUeı* mallar Dün limanımızdan muhle lif memleketlere 1 milyon 224 bin 75 Mm değerinde çeşitli mal ihraç edilmiştir.İhraç ed'Ien matter arasın da,iç fındık-yaprak tütün,krr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Şehirde mangal kömürü bulmak güçleşti Karın devamlı yağısı ve soğukların artması karasın âz mahrukat satan dükkân ara bu tahaccüm başlamış tır,ilgililerin iddiasına rağ men şehirde bir odun ve kömür d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Hürriyeti seçen âyesi Sofia İvanenko artık hür dünya^sa hür hcvasifii teneffüs ediyordu n «kendi namına ve Bulgari* tanın bütün anneleri ve kadınla rı namına Damokraük Bulgar kadınlar* komitesi bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Elmalı Bendi voltuma a&ac dikilecek Elmalı Bendi yoluna diküinek üzere,Belediye Daimi Komisyonu kararile Beykoz ağaçlama fidanlığından bin adet dişbudak fidanı tahsis edilmesine karar verilmiştir.Şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Taksi içinde kanh bir bâdlso Evvelki gece Kazhçeşmede taksi içinde kani» bir bâct-se olmuştur.Bu semtte istasyon arkasında 25 numarada oturan Hayri Alptan adımla biri,ya mnda tanınmış kadınlardan Fird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Cemiuet KONGRE iç Özel Gazetecilik Okulu Ta lebe Cemiyetinin yıllık kongre,at,bugün saat 13.30 daı Taskaaaptaki Okul binasında yapılacaktır.ÇAY it Vezneciler ilkokulu,Okul ve öğrencileri Koruma "Derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • i" TILIK CITROEN 15 beygirlik hususide çok temiz kuiianıimış Telefon:84242 B-Etien'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Ekmek fiyatı zam yapılmayacak Vasi Gökay bu hususla çi kar s lan söyfentleri kat'j oSarak p ettj da 30 kuruşa satılacağı yolun Belediye ekmek meselesini büyük bir titizlikle ele alınış ve-şehirde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Rir üfürükçü mraska yazarken suçüsiü yakalandı ZeytinVıurnunda 8 inci sokakta H2 numarada oturan Yakup Sugur adında birinin üfürükçülük yaptığı zabıtaca ha-ber Yakup dün bu semtte otu ran Bed i a Köke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Belediye Başhekimliğinin bir yıllık faaliyeti 1953 yılı zarfından 11 Belediye Başhekimliği sıhhî mu vakabe şubesi tarafından 08281 dükkân teftiş edilmiş,7620 numune alınmış ve 88.Tı48 esnafın muayenes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • rife.26 Ocak Fta.21 13 Om evvel 1954 Ocak 1S7S Şaft 13te VAKİ tT VA8ATÎ ISZANî Güne ö£!e 9 7.18 2.02 12.28 7.10 İkini li 15.01 46 Akça m 17.17 12 00 Yatsı 18.51 1.35 İMİMİ t 5.34 12.18 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Buğday bütün nimetlerin şa ludır.Tegaddi meselesinde Jâ yık olduğu mevkiî işgal etme si lâzımdır.Çünkü tam bir sil hat sağlayıp devamı ettirmenin yegâne yolu buğdayı daha faz la istihlâk etmektir.Yiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.01.1954
  • Darülaceze ve Şehir 'fiyat rosumın 1954 yıb bütçesi Belediye Daimî Encümeni bugünden itibaren önümüzdeki,ay müzakere edilecek o lan Birleşik hiare,Darülaceze ve Şehir Tiyatrosu 954 ma lî bütçeleri hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • Siyasî Icrridl İngiltere İspanya İspanyol dostlarımızın yine Cebelitarık hasretleri kuvvet lendi.Şehirlerde nümayişler yapıyor,İngiliz müesseselerini taştoyor,İspanya topraklarından çıkmalarım istiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • Pasifik Paktının hazırlıkları Pakta iştirake davet edilen devletlerle yapılan görüşmelerin henüz tamamlanmadığı,fakat neticenin müsbet olacağı bildiriliyor Washington,25 ANKA)Amerika hükümetinin uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • General Van Fleet Florida valiliğine aday Nevyork,25 ANOKA)Geçen Bene Koredeki Sekizinci Ordu Komutanı iken tekaüt edjlen General Van Fleet» yakında yapılacak olan Florida valiliği için adaylığını koy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • Fakistandaki kaza üzerine hükümetimizin teessür mesajı Karaşj,25 Türk hükümeti Pakistanda vuku bu lan feci tren kabası do lay isiyle gönderdiği mesajda duyduğu teessürü belirtmektedir Vaka mahallindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • Trafik polisiniz rica ediyor:Harekat halindeki Tramvay ve motorlu vasıtanın vatman ve şoförü ile konuşmayın",z.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • Evet,bana.bundan bahsetti.Kendisi de şimdi yanımda bulunuyor.Georges nihayet muradına ermişti-Konuşanın Molly» yetmiş tokuzuncu sokaktaki sev giüî.i olduğunu ve telefonda kendisinden bahsedildiğini an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • f v-^msataamamm 1953 iç istikraz Tahvilleri 1 ŞUBAT 1954 PAZARTESİ sabahından itibaren BÜTÜN BANKA ŞUBELERİNDE SATIŞA ARZECİLECEKTfR Tahviller her vatandaşın kesesine uygun bir şekilde lOO,200,500,1,0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • Amerikan ordusunun mevcudu azaltılıyor Savunma müsteşarı.3 Asyadakl birliklerin Washington,25 A.A.Bir ¦leşik Amerika Savunma Vekâleti Müsteşarı John Havvan bugün televizyonda aksettirilen beyanatında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • New-York sosyetesinin mücevherli kadını öldü New-York,25 AA.30 yıldan beri Metropoliten Operasının ilk açılışlarına daima göz kamaştırıcı elmas ve pırlantalar takarak gelmiş ve hiç birini kaçırmamış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • Kremlin» tekrar ziyaretçilere kapatıldı Moskova.25 A.A-Devlet seyahat acentasi.Inturist,Kremlinin bugün ve bir hafta daha ziyaretçilere kapalı kalacağını,seyyahların bir Şubata kadar Kremlin müzesi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • Arkadaşım gömebilmek için 6916 metreye tırmandı Sattu Arjantin)25 AA-ikinci Dünya Harbinin Nazi hava subaylarından Albay Hans Ubriclı Rudel 6916 metne yükseklikteki Andeada I»uK layilaeo yanar dağına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • İKTİBAS Bütün dünyada umum I görülüyor Doğum sahneleri,beyin ve kalb anıeliyatlan televizyon programlarının en gözde mevzularını teşkil ediyor Radyo ve televizyon servisi erinin zevksiz programları ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • FIKRA Cahit Sıtkı hasta!Gazeteimzin Pazar Bayırında okudum,Cahit Sıtkı Tarayıcı ağır hasta imiş-Her şeydo» önce teşriinizin bir an önce sıhhatine kavuşmasını,yâni bos duygusunu aynı zindelikle elde ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • îısa haricî hsbarîer AMERİKA Tanınmış ejiptologlardan Chicago Üniversitesi için Luxor şehrinin mimarî rölövesini yapmış olan Harold E.Nelson dün Chicagoda bir beyin kanaması neticesinde 75 yaşında ölm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • Mahkemeye hakaretten mahkûm olan komünist lider Koloırfbo Seylân)25 A.A)Seylân komünist partisi genel sekreteri Wickremesingihe mahkemeye hakaretten bugün altı hafta hasip ve 75 sterlin para cezasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1954
  • İddiasını ispat eden gazete Bir Sidney gazetesi uçaklara bomba konduğunu ispat için İngiliz Maliye Vekilinin bineceği uçağa Çalar saat koydu Sidney Avustralya)25 AP)Truth gazetesi în giliz Maliye Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.01.1954
  • jjj-s*%0*.40& j-Dörtler dün Berlinde toplandslar Aylardan beri beklenen Dörtler Konferansı,nihayet dim öğleden sonra Batı Berlindeki Amerikan karargâhında toplanmıştır.Dörtler burada bîr hafta çalıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1954
  • m m 1 Y»zs hasret çekenlere risbet yapan Hollywood,parlatmaya karar verdiği yıldız namzetleri için propagandaya giriştiği zaman hiç bir fedakârlıktan kaçınmaz-Sue Ewans için de durum böyle olmuştur-Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1954
  • İEKGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A mıramıs in kızı idi Uzun za;rsn rahat bir ömür süren güzel Sssniramis bîr gece Belih kalesin:gfrnısye muvaffsk oSmuştu Tarihte meşhur îjir Senıifa* mis vardır-Bu.haki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.01.1954
  • izler bölge Marolaketimszda maalaset rağaat görmeyen bir spor şubesi o3masına rağmen bîr kaç kulüp va sporcunun gayreti ile ayakta duran halterde alınan neticeler memnuniyet vericidir Istanbul,25 SHA)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1954
  • ^man profesyonel futbol cemiyeti kuruldu Maing,25 SHA)Maing'te Jjr Alman Profesyonel Futbol kurulmuştur.Teşkiat binçok şehirlerdeki birinci Ş takımlarından mukaveleli opulcular temin ederek,çarşama ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1954
  • Su nderiandın yeni forvet oyuncusu Londra,25 Nafen)îngiliz ivinoi ]ig sonuncularından Sun ^erland'm alelacele Güney Af.^k.Kjan gıc-t:rltiği Purdenn aölndaki bir forvet futbolcusu Arsenal jle maçda ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1954
  • Dtin yapılan yüzme yarışlarına iştirak ede n yüzücümüz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1954
  • Yunanistanın İsrail maçına takım çıkarabilmesi şüpheli Geçen sene Tel-Avivde oynanan ve 1—0 Yunanlıların galibiyetiyle neticelenen Yunanistan İsrail millî maçından evvel federasyondan 200 er lira iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1954
  • Dünya Kupası finalleri Paris 25 SHA)Mayıs ayında Isviçrede yapılacak o lan futbol beynelmilel turnuvasının finallerinde dünyanın en iyi 16 millî takımı dünya kupası için karşılaşacaktır.Uruguay,isviçr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1954
  • Kısa Spor Haberlere BREZİLYA ŞtL,t KARŞILAŞMASI Şili,25 SHA)Brezilya Şili millî futbol takımları Dünya kupası elemeleri için 28 ocakta,karşılaşacaklardır.MEKTEP ÇOCUKLARI ARASINDA TRANSFER Londra,SHA)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1954
  • ¦i "X.A m Millî güreş takımımız bir milli maç arifesinde kampta Tokyoda yapılacak 1954 dünya güreş şampiyonası hakkında Japonyada yapılacak olan müsabakalarda iddialı mîlletlerin çokluğuna rağmen,iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1954
  • İstanbul-Eskişehir serbest güreş karşılaşmaları 6.ilâ 7 şubat tarihlerinde Istâtıbulda Eskişehir güreş-çilerinin iştirakiyle yapılacak olan İstanbul Eskişehir,serbest güreş karşıl.ış_'masına iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1954
  • Roîand Strozza Don Cocke!Karşslaşıyor Londra,25 SHA)Dünya,mn en meşhur Boks organizatör lerin{*en Jack Salamonun Üü-dtirdiğine göre Rolan la Strozza He Don Oockell,30 Martta Lond rada karşılaşacaklard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.01.1954
  • Onu bir parkta gördüm Onu bir gazinoda gördün^ Derhal dikkatimi çekti-Yanında üç arkadaşı vardı-Arkadaşlarının biri esmerdi.îri siyah gözleri,biçimli bir yüzü vardı-Siyah ve dalgalı saçları çok muntaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1954
  • Amerikana bir otelde ilk helikopter park yeri yapılıyor Nevyork,25 ANKA)Amerikan-nı kışlık sayfiye yeri olan Miami'de ilk helikopter park yerinin inşasına baş-'anmıştır-Şehrin en büyük ve lüks oteller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1954
  • UyâllUdiiuâc!Ildmllilud hazırlanan ranor Washington,23 A.A.Bir leşik Amerika Kara Kuvvetleri komutanlığı tavafından çıkarı lan bir mecmuanın son »ayısında,Birleşik Amerika'ca görülen uçan daireler hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1954
  • Bu cümleleri sonu gelmiyen kahkahalar takip etti Onun da hiç bir şeyden haberi olmadığını nihayet öğrenmiştim-Pierre Jacques'la beraber gazinodan çıktığımız zaman fiaat dokuzdu-İnsafa gelen arkadaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1954
  • Bir Doktor Adliyede karasın* dövmiye kalkıştı Dün AcHiyede,karısın döven bir doktor hakkında ka' nunî muamele yapılmıştır.Bir müddet evvel-Kasını' paşada oturan Nişan Sefer a' dmda bir dokto* aleyhind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1954
  • 1 Evlerde ilâ';diye kullanılan bir şeker.2 Büyük pehlivanlanmizcian birinin lâkabı;Ki mine göre doğru söyler,ikim ine göre de tersi doğrudur.3 Kaî pital_4 özlemeye başladık;Erkek.5 Makinamn boşa dönüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1954
  • fi ingiliz Gttyanında kızıllar tekrar faaliyete geçiyor Georgetown.25 AP)Halk Terakki Partisinin genel sekreteri Bayan Janet Jagan gelecek Aralık ayında yapılacak olan şehir meelisi seçimleri için par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1954
  • Dehîzlerİn KIZB Tarihi Roman Yazan:Kemal SAMANCICA Nilüfer:u Allahım anamı ve kardeşlerimi aldı ama yerine üç tane verdi,Resul,kız ve oğlan dedi 28 Daha iyi' Sen de,kocan da benden kurtulursunuz!Öyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1954
  • Yabancı memleketlerde Türk Sanat Sergileri Pariste açılmış olan Türk san'at eserleri sergisinin,büyük bir alâka ile karşılandığı ve serginin başka memleketler de de açılması hususunda leşe!büslerde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.01.1954
  • Meclis zara îiasım kabul etti Baştarafı birincide)hakkında kabul edilen kanu nun ve bu lâyihanın mali portesi yekûnunun 700 mil yon lirayı aştığım belirten Hasan Polatkan sözlerine de varaia demiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Rizede fecî bir heye'âî?Çayeli,25 A.A.Evvelki gün Çayelj Kaptanpaşa yolun da husule gelen heyelan neticesinda yolda çalışan amelelerden biri toprak ve kayalar arasında kalarak feci şekilde ölmüş,iki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Seçim kanunu değiştirilmiyor Baştarafı birincide)İunda bir Milletvekili tarafın dan Büyük Millet Moclisirıe sunulmuş bulunan kanun tek lifinin bugün içişleri Komisyonunda cereyan eden muza keresi sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Meclis gensoruları reddetti Baştarafı birincide)Gensoru önergelerinin her ikisi de reddedildikten sonra Cahit Zamangil ve üç arkadaşı tarafından verilen Dış Ticaret açığı ve tediye zorlukları hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Hürriyeti seçen esirler Baştarafı birincide)4 600 Çinli asker,halkın çılgın,sevgj tezahürleri arasında Taipeh sokaklarından geçerken Mil üyetçi Çin şarkıları söylemişler dir Mektepli kızlar askerlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Süleymaniye Kütüphanesi Millî Eğilime verildi Halen Süleymaniye Genel Kütüphanesi olarak kullanılan Özel idareye ait medrese binasının intifaı 25 sene müd detle Millî Eğitim Müdürlüğüne verilmiştir.Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • ARAP BİRLİĞİ BEYANNAME NEŞREDECEK Kahire,25 ANKA)Güvenilir kaynaklardan öğrenildiğine göre,burada toplanmakta olan Arap Birliği Siyasî Komitesi bugünkü oturumunda sabık Fas Sultanı «Şeydi Muhammed bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Eski Fas Sultan?meçhul bir yere götürüldü Başta rafı birincide)lik bir grupi refakUt etmekteydi-20 Ağustos 1953 tte tahtından indiilen sabık Fas hükümdarının Korsikadan başka bir sürgün mahalline nakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Somerset Maugham 80 yaşında Londra,25 A.A."Sarın seksen yaşına basacak olan meş hur İngiliz romancısı Somerset Maugham,«en çok hoşuma glden şey,insanların,vaktile olduğu gibi artık iffet taslamadık la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Arnavut Bayramı öldürenlerin duruşması Emniyet ikinci Şube Müdürü dünkü duruşmada şahit olarak dinlendi Bayram adında bir Arnavudu Kasımpaşada Kulak sız mezarlığında öldürmekten sanık Fazlı adında diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Dörfler Konferansı Beriinde toplandı Buştaruf:birincide)kika sürmüştür-Müteakiben kendilerine İngiltere ve Fransa Dışişleri Vekilleri Anthony Eden ve Bidault da iltihak etmiş,Dörtler,basın fotoğrafçıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Osman Yüksel dâvas?karara kaldı Ankara.25 ANKA)Malatya suikastı dâvasının son du ruşmasmda Savcılığa hakaret ettiği iddiası ile hakkında zabıt tutularak dâva ağılan Malat ya suikastı dâvasın:n gayri m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Athenagoras'ın teşebbüsleri Buştarafı birincide)Haber buradaki Türk siyasi çevrelerinde hayretle karşılan mığtır.Burada çıkmakta olan bazı Yunan gazeteleri.Patrikhane hakkında son günlerde gayet acai'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • ispanyada nümayişler Baştarafı birinci te)ingiliz Elçiliğine yürümek isteyen talebeleri durdurma ya çalışan polis ve askerî kuvvetler ile nümayişçiler arasında bir çok çarpışmalar olmuştur.Polis nümay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Ernest Haraingway ölmemiş Baştnrafı birincide)tir.Bu kazada uçak hafif hasara uğramış ve romanciyle kansı şelâleye turist götüran bir motor tarafından dön kurtarılmıştır.Motor,Hemingwa(y'i mer kezî Af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • edildi Baştarafı birincide)lodos yüzünden denize düşmüş ve vapurla iskele arasında sıkışarak ağ:r surette yaralan miştrr.Yaralı kaldırıldığı Nümü ne Hastahanesinde biraz sonra ölmüştür.Müddeiumumilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Silivridekî Muhtar seçimini D,P.kazandı Silivri Selimpaşa malıallesi muhtai'Iığı seçimi yapılmış tır.C.H.P.namzedimin de İ5tî rak ettiği bu seçimi Demokrat Parti adayı 115 rey fark' la kazanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Sadeyağı fiatarının düşmesi bekleniyor Sadeyağ piyasası durgua bir durum,arzetmektedir.Mart ayında mubayaalarını yapan resmî teşekküllerle askerî birliklerin sade yağ mubayaa etmiyecekleri,ihtiyaçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.01.1954
  • Ceiâl Bayar Âmerikaya Kafjtaralı birincide)York'ta Amerikan topraklarına ayak basacak olan Reisicumhur Cciâl Bayan karşıla m'ak ve Efendisine gereği gibi îzazda bulunmak üzere bütün nazlılıklar tamaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Aç'hg ve program 33.00 Haberler 13.15 Caz mü ziği Pİ)Piyanist Art Tatum ve Errol Garner)13.30 Şarkı lar Okuyanlar:Ülker Akman,Sami Özkanlı 14.00 Küçük Öğ le konseri PJ)Franz Liszt:Pi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • iller Bankasından I içmesu tesisieri yaptırılacaktır.I Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ye geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılana ktır.Boru ve dpğer malzemeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • Denizcilik Bankası LA.O.I Müdürlüğünden Bankamız ihtiyacı olarak matkap kovam konik başlı» I pafta kılavuzu ve pafta lokması teklif alma suretiyle satın I alınacaktır-İlgililerin tekliflerini kapatılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Sa.Al.Koni.Başkanhğından:Askerî birlik ihtiyaç;için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 5212 kilo stilyen ile 5212 kilo roiirdesenk kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 Nolu Sa.Al.Ko.Başkanlığından:Askerî birlik ihtiyaç,için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 105 metreküp çam kereste kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 25000 lira ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As-Birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 40500 kilogram çeşitli çelik kapalı zaıtfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 79987 lira olup g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • MyAMMEKt MAKSIM j0 Bu akşam W£\Saat 21 de 4 DİBALt KARAKOLU 'ıunartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon.43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nnri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • Kambiyo ve esnanı Kapanıp Acılı?Kapan!Sterling T34.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı o.St 0.80 İsviçre Fr.64.03 G-İ.O'-Belçika Fr!5.6t 5.60 İsveç Kx.54.12.50 54-12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • İSTANIÎITI,BELEDİYESİ SEMİH TtYATROSU Saat 21 d* Dram Kıpını BU AKŞAM HER ŞEYE RAĞMEN Dişimi/in Zarı)Piyes 3 Perde Yazan Thornton İlder Türkçesı Tcvfik Sacfııllah Her çar-amba akşamı talebe gresidir.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • Yapı işleri ilânı Rize BayındtrSık Müdürlüğifindeıv 1 Eksiltmeye konulan iş:Fındıklı hükümet konağı inşaatı olup kesif bedeli 158023.64 liradır.2 Eksiltme 9 Şubat 954 Salı günü saat 15 te Bayındırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • Elektrojen Gurubu Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 1 İşletmelerimiz ihtiyacı için 10 adet elektrojen grupıı teklif alma usulüyle satm alınacaktır-2 Muvakkat teminatı 15000 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğünden Suriye,Lübnan ve Irak nakliyatında yolculara.şîneke-mizde tevakkuf hakkı tanındığı hakkında;Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • 1st.Asliye 3.ncü Ticaret mahkemesinden 53/435 Davacı T.C.Ziraat Bankası Bahçekapı Şubesi Müdürlüğü namına vekili tarafından istanbul Eminönü Arpa cıîar caddesi No.18 de Abdul lah Bakanay aleyhine icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • ADona şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhi» 22 60 Üç aylık 12 Bir aylık Ecnebi memleketlere iki mislidirifân şartlar* 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa siunt.2,50 T.L.ı ir-ilânlardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • İstanbul Levâzi.ra Amirliğinden veril@n Asksrî Kıtaat İlânları Kütahya Hava Er Hazırlama Alayında muhtelif inşaat vfl tamirat işleri yaptırılacaktır-Kesif bedelleri tutarı aslında 158738-05 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • Toprak ve İskân İşleri Umum MBS ğ it üdurluğunden Vekiller Heyetinin 21/3/951 gün ve 3/12710 sayılı kararı gereğince Aydının Karacasu ilçesinde Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine gore kamulaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • Açık eksiltme usuliyle onarım yaptırılacak İstanbul Defterdarlığından 5 Keşif bedeli Teminatı Lira KrŞ.Lira Krş.8000 00 600 00 Darphane ve Damga Matbaasında yaptırılmasına lüzum gösterilen telefon tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.01.1954
  • Satılık Emlâk)İstanbul Defterdarlığından Dosya No.Cinsi Kiyaseti Lira 5213-^2517 Kartal,Yeni Kariye maJh.5 pafta.106 ada.23 parsel,922 M2 tarlanın tamamı-4610 5213—2520 Kartal.Yeni Kariye malı-5 pafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8