Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Adres:Nurııosmanly© Ttlrtoeaar SokakNo:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4—SAYI:1335 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON i 2 9 6 14 FİATI 15 K ıı r u 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Şarlatanın sonu S ngiliz biyografi muharriri J Richard Aldington Birinci Dünya Harbinin mâruf bir çehresi sayılan Lavvrence'in karakterindeki tenakuslar nazarı dikkatini çektiği için tetkiklerde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Savulma Vekâleti İşçilerinin toplantısı Millî Savunma Vekâleti îşçileri Genel Sendikası istanbul Şu besir.in ilk umumî heyet toplan tısı,dün sabah saat 10 da,Ak saray Türk Ocağı Salonunda ya pılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Ankara'da bir traktör fabrikası kuruluyor Bir Amerikan firmasıyla müştereken kurulacak olan fabrika memleket ihtiyacını karşılayacak Ankara,24 T.H.A.Selâ niyetli makamlardan verilen ma mmatn göre,şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Hamalla" kongresi Kâhyaların fazla para aldıktamutan şikâyet edildi Hammallar Derneğinin fevka iade kongresi dün sabah Spor ve Sergi Sarayında yapılmıştır.Kalabalık bir hammal kitlesi nin iştirak etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Gez ocağı düştü bir kadın öldü Dün sabah Kadıköyde yaşlı 'bir kadının Ölümü ile neticele nen bir yangın başlangıcı olmuş tur.Bu semtte Şevki bey sokağın da Rıfat Koç adında birine ait 23 numaralı evin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • ÜSKÜDAR ERMENİ RUHBAN OKULU Üsküdar Ermeni Ruhban okulu dün törenle açılmıştır.Törende,Vali Gökay,istanbul Mebusu Vahram ve diğer Ermeni cemaati hazır bulunmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Ernest Hemingvay Afrikada bir uçak kazasında öldü ı-i Meşhur ve maceraperest j İspanyol romancısı ve karısını hamil olan hususi ııçak Uganda yakınında dır şerek parçalandı Kampala Uganda)24 A.A.Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • KORALTAN ŞEHRİMİZDE Reisicumhur vekili ve Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan.dua sabahki ekspres le Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Refik Koraltan.bir müddet şehrimizde kalacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Komünist Partisinden atılan William Zaisser D.Almanyada tasfiyeler Eski polis şefi Zaisser Komünist Partisinden de tardedildi Berlin,24 AP)Doğu Almanya'nın eski gizli po'lis şefi Wil'helm Zaisser dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Döriier bugün toplanıyor Dalies,Berlin Konferansından önce Molotov ile görüşecek Berlin 24 Nafen)ingiliz,Fransız,Birleşik Amerika ve Sovyet Rusya Dışişleri Bakanları beş sene sonra yeniden yarın sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • m:Ucuzluk Kralı memleketimizden ayrıldı Bir haftadan beri memleketimizde ucuzluk mevzuunda tet' kiklerde bulunan ve bu arada İstan bulda-Anka nida ilgililerle temaslar yapmış olan İsviçreli Ucuzluk mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Bayar yarın Amerikada törenle karşılanacak Devlet Reisimizin,Amerikan Kongresinde yapacağı konuşmada yardım meselesine temas edeceği bildiriliyor Mauretania transatlantiği,telsizle)24 AA)Reisicumhur C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Yeni kurulacak mahkemeler Trafik Mahkemelerinin kadroları tamamlandı.Çocuk Mahkemeleri için de kanun tasarısı hazırlandı Ankara,24 MüMyet)Aıdalet Vekâleti yeniden ku rulmasına karar verilen 40 mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • İranda kızıllar yer yer nümayiş yapıyor Abadanda 30 komünist tavkif edildi Kâşaninin oğlu mebus seçilemedf gıtıp mesullerini tevkif etmiş,Tahran,24 AP)Petrol şehri Abadan'da komünistlerin bir nümayiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • MERHAMET AVCILARI Polis memurları,kendisini acındıracak şekilde yazdığı mek tuplan,kardeşi Oktayla apartımanlara göndererek merhamet avcılığı yapan Oral Özkan adında birini yakalamışlardır.Resim,iki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Bütün yurt' bir tipi hüküm sürüyor Kar yUzünden bir çok yol kapandı ve hava sefferlorl yapılamadı.Erzurum ve Kars'ta sühunet 20 dereceye düştü Ankara 24 A.A.Günlerden beri fasılalarla yağan kar dünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Hizmetçilik yapan reisicumhur kızı Wirralr 24 AP)Ernest Ntugers adında aslen isviçreli olan bir ingiliz vatandaşının evinde hizmetçilik yapan 20 yaşındaki kızın isviçre Cumhurbaşkanı Rodolphe* Rubat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • İtalya Mısın 5-1 mağlûp etti ¦«¦¦HiwmnamMw Ddnci devrede dört gol atan italyanlar mm* açık farkla kazandı Milano,24 AP)Bugün Mi lanoda yapılan ttalya-Mısır Mil II futbol karşılaşmasında İtalya Mısırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Amerikanın dış ticaret politikasında değişiklik Randall komisyon tarafından hazırlanan raporda iktisadî yardımın kesilmesini fakat milletlerarası banka tarafından kredi verilmesini tavsiye ediyor New
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • illi 9Cr D.P.Umumî İdare Heyefi dün de Başvekil Adnan Menderesin riyasetinde toplandı Başvekil bugün trenle şehrimize geliyor Ankara.24 Milliyet)Demokrat Parti Genel îdare Heyeti son günlerde hummalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1954
  • Bugün şehrimizde havanıı urnumiyetle bulutlu ve muhtcme fen sagnak halinde kar yağışlı göçeceği snhunet derecesinin dü geçeği tahnıin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.01.1954
  • AKV3MMN m YAPRAK *l Milletin malı deniz.ULUNAY Maltepe'de bir Süreyya pa ğa çiftliği vardır.Bu çiftli ğın eski sahibi Süreyya pasa Ümranı çok sevdiği için sebirr-i manasına gelen IImen soyadını tam ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • Talebe cemiyetleri arasındaki ihtilâf Ta'eba Federasyonu v© M.T.T.B.temsilcileri yani bir toplantı yaparak birleşme hususunda kat'â kararı varecekâsr Üniversite ve Yüksek Okul Talebe Cemiyetlerinin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • Hürriyeti seçen bir kızın hikâyesi Bu yazı Demir Perde arkasından kaçmak fırsatını araş tiran ve bu fırsatı bulur bulmaz batıya iltica eden bir kızın başından geçenleri nakletmektedir-Bu kız.efendiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • Hostes imtihanlarının neticesi beUi oldu Bir müddet evvel yapıla31 Devlet Hava YoHanna alma cak hosteslerin imtihanları' r.m neticesi belli olmuşturimtihana Ankara ve Istan buldan 72 namzet iştirak et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • TOPLANTI ft İstanbul Muhallebinin Sütçüler Derneğinin ^enel toplantısı,28 oc:k perşembe Ş nü saat 15 te Cağsloğh^ÜAt Esnaf Handa yapılacaktır.KONGRE ft İstanbul Üniversitesi SV° kulübünün yıllık kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • Merhamet avcıları Oral adında biri kardeşine verdiği mektuplarla dilencilik yaptığı için mahkemeye verildi Galatada bir otelde kal makta olan Oral Özkan adın da birinin,kendisini acmdıra cak şekilde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • Evini silâh deposu yapan biri» yakalandı Kasımpaşada Sahaf Kuyu sokağında 38 numarada oturan Ahmet Azgur'un evinde yapılan aramada 351 adet do lu mavzer fişeği,üç takım asker elbisesi,13 parça mav zer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • Yemden kahve ithaline karar verildi Şehrimizde kahve fiatları devamlı olarak yükselmektedir.Artış sunidir.Durum ilgililerce göz önünde tutulmuş,stokçuların ya-ıattığı buhran önlenmek maksadi yle yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • Beykoz Kmıdııra Fabrikası işçileri evlerine kavuşuyor Beykoz Kundura Fabrikası isçileri için yapılmakta olan evlerin inşasına devam edilmektedir.Blok halinde yapılan bu evlerden 25 i bir kaç güne kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • Beş kunaadtafl suçüstü yakalandı Yen'.şehirde Dereotu soka ğmda 13 numaralı kahvede kumar oynandığı terbit edilmiş ve alman tertibat sonunda Hüseyin Güler,Cevdet Ozçakır,Murat Nezir,Kenan Tufanlar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • wmnmi—m whim.Şehir Tiyatrosu dram kısmın da temsü edilmekte olan bu esâj re:«Her şeye,rağmen dibimizin zarı» yerine «Her şeye ra£ men,başımızın belâsı» da diye biliriz.Hem öylesine bir belâ ki,püsküll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • P m t i S T g Kasımpaşada Mumhane caddesinde 5 numarada oturan Sel&haddin ve Mesut Eren adın da iki kikinin üzerinde bir mik tar esrar bulunmuştur.Suıçluiar hakkında gereken kanuni muamele yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • K^Sfe HA B fcî k i.8£ İR Şehrimiz carta,lise ve mea Iek okullan beden eğitimi öğretmenleri 'bugün bîr toplantı yapacak,19 mayıs gösteri prog ramlarım tespit edeceklerdir.İstanbul Muhallebiciler Der ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • HALKIN SESİ Pasoların çilesi İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi talebelerin,den Neemeddin Çuhadar yazıyor:«Üniversitelilerin «şebeke» adıyla tanınan ve anılan pasolarına bir takım haklar tanjnmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • Bir günde aitı kaza Kazaların hepsi yaralanmayla neticedendi.Bir kadının hayatı tehlikede Son yirmi dört saat içinde altı taşıt ka-zası olmuştur,Taksimde Elmadağ caddesinde bir acentede montajcılık ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • Fakir tfdfebeleıe yapılan yardımlar artıyor Şehrimiz ilk okullarında faki:öğrenciler için açılan yardım kampanyası memnuniyet verici b'ir şekilde geniş temektedir] Kampanyanın in kişafmda Okul Aile Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • Muallimler Cemiyetinin açtığı ek uma kursları istanbul Muallimler Cemi yeti tarafından açılan ve on gündür faaliyette bulunan Türkçe okuma yazma)kurslarının ders saatleri haf tada,Ödeten dörde çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • il Genel Meclisi Şubatta toplanıyor Şehir Meclisi Şubat devresi)çalışmalarına ait hazır lık devam etmektedir.Meclis ilk toplantısını 1 Şubat pazartesi günü Vali ve Bele diye Reisi Prof.Gökay'm başkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.01.1954
  • p™ nü-25 Ocak Km.20 12 Cem.evvel 1 1954 Ocak 1873 j Pazartesi 13M VAKİ T V AS Ali jSJCAXÎ Güre 7.18 2.03 Öğle 12.26 7.11 tkind l 15.01 9.45 Aksa m 17.16 12.00 Yatsı 18.50 1.35 tmsa] c 5.35 12.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • Sî^srllnıal l^ehrufiUBi son nutku Hindistan Kongre Partisi senelik umumî toplantılarına başladı.Açılış nutkunu irad eden Başvekil Nelıru,Pakistana yapılacağı rivayet edilen askerî yardıma vatandaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • Amerika radar ağını tamamlıyor İki bin kilometre uzunluğundaki radar şebekesinin Amerikan hükümetine 100 milyon sterlüıge mal olacağı bildiriliyor Nev York 24 Nafen)Birleşik Amerikanın 2000 kî lometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • Cenup hudutîanmrzdaki kaçakçılık im/eniyor Ankara,24 T.H.A.Salahiyetli bir menlbadan a çıklandığma göre,bilhasst son aylar zarfında Cenup hı dutlarımızda dikkat;çekecel derecede çoğalan kaçakçıhl hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • Bir uçan daire daha görüldü Canvey Island Amerika)23 AA.Cumartesi aksa mı Esseks eyaletinde Canvey Island üzerinde bir uçan de irenin görüldüğü haber ve rilm ektedir.Bu uçan daireyi gören iki kadının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • MESUT BİJt NÎŞAN Gazeteci arkadaşlarrmızcfan Nedret Selçker dün gazetecilik enstitüsü öğrencilerinden SeLma Anar ile nişanlanmıştır.Genç ni şanlıları tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • Demek ki Misters Waddington da evde değil.Öyle mi?dedi O halde ben gideyim.diye ilâve ederek merdiveni inmeye başladı-Ferris ile olan mülakatı da öylece sona erdi-DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hamilton Beamich:Bana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • İKTİBAS Radyo idarelerinin kusurlara pak çok.Fakat t^fi^vizyonu görüne3 bütün mahcurlarına rağman radyoyu seva-II Mikrofonun önünde konu şanlar bu nokta üzerinde ima li fikir ederlerse kârlı çıkarlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • Vef ik Paşa ve Bugün TARIK BUĞRA Geçenlerde bir gün Milliyetin Buimaea\ını çözürken Ahroed Vefik ismini bu Ulum* Merhum paşa bulmacada «bü yük bir poküka karakteri ve Moiyer'in Türkçe ismi» diye tarif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • issa har »el haberler ¦jc Dışişleri vekâleti petrol işleri hususî temsilcisi Herbert Hoover,dün uçakla Londra'ya gitmiştir.Washington'un iyi ha "ber alan kaynaklan,Hoover'in bu ziyaretinin,tran petrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • Trafik polisiniz rica ediyor:Trafik polisinizin hizmetinize amade bulunduğunu hatırdan çıkarmayınız,en ufak müşküîll a nüzde Trafik polisine müracaat o uiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • Amerikada sigara mücadelesi Sigara fabrikatörleri,«sigara içmek zararlıdır kanser yapar» diyenlere kargı cephe aldı New York,24 Nafen)Amerika'da «sigara içmek zararlıdır» ve «sigara içme nin bk-zararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • İran petrol İngiliz Maslahatgüzarı ile Iran lerî Vekili arasındaki milnasabatJörin mlisbat netice v&srecaği sarsmıyor Tahran 24 A.A.Ingil tere ile Iran arasındaki pet rol ihtilâfını halletmek yolun da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • Japonycıtta buhran Çıkması beklenen iktisadî buhrana nülus artışının sebep olacağı bildiriliyor Tokyo 24 Nafcn)Bazı müşahitlerin kanaatlerine gö re,1954 yılında Japonyanm ekonomik bir buhran ile kar ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • Orta-Şarkta kaçakçslık Bilhassa Mısır.Lübnan ve Surîyede uyuşturucu madde kaçakçılığının arttığı bildiriliyor Kahire.24 Nafen)Orta Şark memleketlerindi;uyuşturu cu madde kaçakçılığı yeniden artmaya ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • SATİLİK CITROEi 15 beygirlik hususide çok temiz kuKamtoısş Telefon:84242 B-Etien'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • Ingilterenin ticaret açıj£ı azalıyor Londra 24 fNafen)Ti ear et Bakanlığının neşrettiği son rakamlardan anlaşıldığına göre Ingilterenin 1953 senesi İÇ*1** ticaret açığı 660 mü yon sterlindir.Bu açık 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • Amerika,Okinavadaki kuvvetlerini arttırıyor Londra 24 Nafen)Sunday Times gazetesi muha "birinin Tokyodan bildirdiği ne göre bir ta raf ten Güney Korede Birleşik Amerika birlikleri azaltılırken diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • Leslie Caron kocasından ayrılıyor Nev York 24 T.H.A.Amerikan Konserve kralı nın oğlu George Hormel,iki yıl evvel evlendiği sinema yıldızı Leslie Caronun serili ğmden şikâyet ederek ayrılmak üzere Los
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1954
  • Cecije Aubry,beyaz perdeyi terkediyojp Paris 24 T.H.A.Fran sa sinema âleminin meşhur yıldızlarından ve Manon)filmi ile meşhur olan Cecile Aubry,artık filin çevirmiyeceğini açıklamış bulunmakta dır.Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.01.1954
  • KF M A It BAZLAR Dün Dolapderedekİ bir kahvede kumar oynıyan iki kişi suç üstü yakalanmıştır Kumarbazlar hakkında takibata geçilmiş ve mahkemeye verilmişlerdir Arabistan çöfferinda yağmur Geçen hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1954
  • Anna Baker,şöhret me ilk basamağına ayak atıyor ANNA BAKER Son derece fotojenik olan bu Los An de MGM# film stüdyosunun çevirdiği bir tecrübe filminde gös yakjnda çevrilecek olan «Sevişme zamanı» adlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1954
  • terbiyesi mühimdi Bir anne oğtunu harbe uğurluyordu,bir rek:"Bu kalkanın ya altında yahut da Ispartada;hükümdar Lyeurgul Likur;t devrinin esa sini çoouk terbiyesi üzerin» kuî muş,gibiydi,ünün kanunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.01.1954
  • Dün çekişmeli bir oyna dan sonra Darüşşafakay» mag lap eden Galatasaray baskete ol takını Dünkü basketbol maçlarında Her iki maçta,neticeler farklı olmasına rağmen çok çekişmeli cereyan etti.Mağlûplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1954
  • Muhalefet ispanya maçının 14/Mart/1954 te oynanacak olan revaıışı Die» müteakiben yapacağımız millî maçlara nazırlık olmak üzere-Futbol Federasyonu tarafından geçenlerde neşredilmiş olan program ve he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1954
  • Randolph Turpi»,Uzakc'oğuda maç yapmak istiyor Kuala Lumpur,Malezya,24 AA.Burada ögrenildigıne göre eakj yan ağır dünya boks şampiyonu Ran dolph Turpin,boks organıza törü Little Nene'ye bir mek tup gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1954
  • Futbol hakemler!için tekâmül kursu açılıyor Futbol Hakem Kulübü Reisli finden:Futbol hakem kulübü tarafın ıdan organize edilen ikinci tekâ mül kursuna 25 ocak 1954 pazar tesi gününden itibaren Istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1954
  • Fransada bir boksör öldürüldü Paris,24 S.H.A.Fransa nm tanınmış boksörlerinden Jou v et Birel gece saat 22.30 da ant reneman salonundan evine dönerken,tenha bir sokakta meç hul bir şahıs tarafından ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1954
  • Avrupanm en iyi beş kalecisi Zurlh,24 S.H.A.Bir İsviçre spor gazetesi geçen hafta yaptığı ankette Avrupanm en iyi 5 kalecisini aşağıdaki şekil de tesbit etmiştir:1 Vilademir,Bear* Hajduk)Yugoslavya.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1954
  • Hava soğuk ve karlı olmasına rağmen Kurtuluş Kulübü parkurundaki Kros müsabakası yapıldı.Gerek Robert Koıej ve gerekse Kadıköy Spor salonunda yapılan müsabakalar da zevkli oldu İstanbul.24 SHA)îs tanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1954
  • Kısa Spor Haberleri Af)AN A MAÇLARI Adar.a,24 S.H.A.Futbol lig mallar;na bugün devam e dilmiştir.Bugün yapılan maçlar da tdmanyurdu.Torossporu 3-0 Demirspor da Sümersporu 2-0 yenmişlerdir.ANKARA LİG M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1954
  • Dzakdoğııda maçlar yapacak olan Randolp Turpin,Bobo Olsonla yaptığı maçta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.01.1954
  • İngiltere lig maçlarmdan bir görünüş:Arsenal kendi sahasında oyn uyor İngiltere lig maçları Londra,24 T.H.A.Devam edile» İngiltere lig mallarında aşağıdaki r.etiçeler alınmıştır:Arsenal:1 Sunderland:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.01.1954
  • Kadıköy vapur biraz da KadıköydUr Kadıköy istsnbuldan öylesine ayrı bir muhît,öylestae başka bir yerdir ki,insanları büyük şehirliden bütün vasrfiariyte ayrı bir alemi yaşarlar.Bursu ancak onlar Katiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1954
  • Zelzelenin şiddetinden canlar çaldı Ponta dej Gada Asor ada lan)24 AP)Asor adalarından Sao Miguel adası dün gece bir kaç kere şiddetli sar sıntılar geçirmiş,bazı binalar ve yollar hasara uğramıştır.Ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1954
  • Kraliçe Elizabethan kadın muhafızları Londra 24 AP)Harbi yo Bakanlığı kaynakları tara find an bildirildiğine göre mu hafız birliklerine yakında ka dınJar da alınacaktır.Bunların sayısı beş yüz erkeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1954
  • Trafik kazasından mahkûm olan trafik hâkimi Nevroska 24 A.A.Seyrüsefer hâkimi Palmer,geçen ay yaptığı bir otomo bil kazası yüzünden 5 gün hapse mahkûm edilmiştir.Halen cezasını çekmekte olan hâkim,hap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1954
  • Kanada "flmi olgunluğa,erişmiş Ottova 24 A.A.Kana da atom enerjisi kontrol bürosu başkanı Dr.Mackenzie dün gece verdiği beyanatta,Kanadamn 1939 yılından beri "ilmî olgunluğa,erişmiş olduğunu söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1954
  • Meyva ve Sebzeciler de beyanname yaymhyacak istanbul Meyva ve Sebze çiler Derneği önümüzdeki günlerde meyva ve sebz' mevzuunda bir beyanname yayınlayacaktır.Beyannamede,esnafın du durumu ve Belediyeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1954
  • Hay hay!Ne isterseniz i* çerim ve sisinle 'beraber içmekten de zevk duyacağıma eminim-Yalnız bir küçük itirazım var.Ben doktor deği- im Adım Rober Jumieges.Parisli bir meslektaşınızın;Size biraz evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1954
  • Soldan sags 1 Bir vilâyetimiz Bal yu vasi,2 Bir çeşit tentene vü cudî,frazl arından,biri,3 Bir hayvan Kötü.4 Takat O narma Bir edat.5 Bir mu siki makamı Paktların en bil yüğü,6 Yabanî Muallim lâkabını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1954
  • IHIMI 'URO SABUN FABRİKASININ en son imalâtından 171 BOL KÖPÖKLO NEFİS KOKULU UR M00 de 1 Ö0;^f^5;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1954
  • Tarilıî Roman Yazan:Kemal ŞAMANCİGJB Sen kadınsın,belki yüz Nilüferden daha güzelsin ama İçimdeki kin kötü L 27 Kocakarı komşu ve Aspasya durmadan koşuyorlardı' Resul ve Ali dikkatle onları tetkik ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1954
  • Yugoslav liderlerini irine düşüren hâdisenin iç yüzü Geçen haftanın en mühim hâdiselerinden biri de.Yugoslav Devlet Reisi Mareşal Tito'nun etrafındaki liderler arasında çıkan ihtilâftır-Tito'yu mua vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.01.1954
  • Baştarafı birincide)kamaralarında yazıları üe meş gul olmaktadırlar BAYAR yarin NEW-YORK A VARIYOR New-York,24 A-A-Türkiye Reisicumhuru Celâl Ba yar 26 ocak salı günü Mauritania transatlantiği lie New
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • İranda kızıllar nümayiş yapıyor Baştarafı birincide)ttAŞANl'Nttf OĞLIf KAYBETTİ Tahran,24 A.A.ıraada yapılan mebus seçimlerinde Ka şani seçim bölgesinden,adayu Ğ?nı koymuş olan Ayattullah Kaşani'nin o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Hizmetçilik yapan reîsicuraftur km zanmak istediğini anlatınca bütün mesele anlaşılmıştır* Marie Rubattel ekim ayında.İngütereye gelmiş,babası,da;geçen ay Cumhurbaşkanı seçilmiştir.Claire Marie Rubatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Hin HÇ»hîHİe savaglar Hanoi 24 Â-A-Dün ge ce Vietmin'li kuvvetler,havan topu yardımı ile Dien Biennfu istihkâm hattına müteaddit hücumlarda bulunmuşlardır.Hattı müdafaa eden Fransız Fietnamlı kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Savunma Vekâleti işçilerinintoplantısı Baştarafı birincide)8 aylık faaliyet rappru okuna,rak tasvip edilmiştir.Bu arada dilekler faslına geçilmiş,söz a lan bir çok aza dilek v» tenten nilerde bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Amerikanın dış ticaret politikasında değişiklik Baştarafı birincide)yonundan beklenen mühim işler de yapılmamıştır.Randall komisyonunun raporu şu noktalara işaret etmektedir:İktisadi yardım kesilmeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • İsrail Güvenlik Konseyine başvuracak Kudüs,24 A.A,İsrail ka binesi,Suriyenin protestosu üze vine yarım kalan Ürdün nehri ü zerindeki sulama tesisleri inşaa ti hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Hürriyeti seçen esirler Formozcda Tatpeh,24 AP)Korsde Birleşmiş Mill* tie re esir düşen ve.sonra memleketlerine dönme yi reddetmiş olan komünist çin li esirlere ük kafilesi Formoza adasına sığınmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Anltarcınifi elektriği Ankara,24 ANKA)Çata lağzın'dan Ankara ve Kırıkkale ye enerji veriLmesi için lüumlu etütler ve güzergâh tesbiti ta„ mamlanraıstır.Bu hat için çelik izeletor.na kil.toprak teli.ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Ek vazifeli memurlar Şikâyetlere sebep okka Ira da* rıunua yeni baştan dazenleoi meşine karar verildi Ankara,24 ANKA)Dev let:dairelerinde çalışan memur,lardan bir kısmmır.ayrıca ek vazife almaları dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Ankarada bir traktör fabrikası kuruluyor Baştaraflı birincide)polis olarak,kara rla#t ı r11 m:ştır.Artan ziraî istihsale muvazi o 1 arak ı gönden gün makineli si raate geçmekte »lan memleketi mizin mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Hamallar kongresi Raştarafı birincide)Bundan«sonra,ruzname rauci bince tenkitlere geçilmiş ve bu mevzuda olan azalar,Ldare he yetini şiddetle tenkit etmişler,dir.Bu arada söz alan azalar bilhassa har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • D;Al manyada tasfiyeler Baş taraf» birincide)Herrnstadt'ın Komünist Partisinden atıldıklarını bildirmiş tir;Herrnstadt Neues Deutsch land gazetesinin eski yazı işleri müdürüdür.Her.ikisi de geçen yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Gaz ocağı düştü bir kadın öldü;Basra rafı birincide)rilmesinden ötürü bir yangın çık mış ve kendileri tarafından sön:durulmuştu*;Ancak,ayni katta oturan ı Ay se Deraan Yumak adında 85 yaş lar.nda meca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • İtalya Mısın 5-1 mağlûp etti Baş tara fi biri u elde)ve Mısır bunu 33 üncü dakika da mukabele ederek beraberliği sağlamıştır.10 uncu dakikada I Mısır hafifçe yarayın ar.kaleci sini değiştirmiş bulmuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Partilerin seçim hazırlığı başladı Baştaraf;birincide)tereceği adayların umumî vasıflan» mahallî teşkilâttaki partililer arasında bazı seçim rekabetinin önlenmesi gibi mevzuların üzerinde durulduğu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Ernest Hemmgyay Afrikada bir uçak kazasında öldü Baş tara fi birincide)daha birok-roman ve kısa hfkâ ye müellifi Hemingway,ile karı sının ölmüş oldukları zannedümektedir.Uçak enkazının görüldüğü yer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Esir kamplarının dağıtıldığım söyleyen Plagy hususi teşebbüs ieîiînda kokuştu bunların dağıtıldığı ileri sürülmektedir.Ayni.zamanda Macar Başba kanı Nagy'nin «Adalat henüz te ess üs etmemiştir» demiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Bıındsn sonra şipşirin hâkim almadığı Washinton,24 AP)Bugün bildirildiğine göre Birleşik Amerika yabancı memleketlere verdiği müdafaa siparişlerinde gelecek sene yarım milyar dolar tutarında bir kesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Basfcarafj birincide)f taraftan bilhassa Almanya ve Avusturya barış andlaşmaları etrafında da İsrar edeceklerdir.Diğer taraftan dün buraya gelen Sovyet Dışişleri Baka m Molotov da Sovyet bioku temsilc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Başta rafı birincide)Suşehri Reşadiye,Hopa Bozcık,İğdır—Doğubeya zıt,Kars Arhadan,Erzu rum Tortum.Diğer taraftan meteoroloji işleri umum müdürlüğün den verilen malûmata göre,Akdenizde bulunan alçak ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Şarkîkaraağüçta bir yangında 17 hayvan yandı Şarkikaraağaç 24 A.A.Kazamızın Viran köyünde dün gece yansı dikkatsizlik yüzünden bir ev eşyasiyla beraber yanmıştır.Ayrıca 15 koyun,1 öküz» 1 at da yan mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.01.1954
  • Dünkü Çccuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye Koyan:Muhsin Ertuğruı Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • ı&TANBÜl.12.57 Açılış ve program 1300 Haberler 13.15 Dans müziği Pl)13.30 Şarkılar O kuyan:îrfan Dogrusöz 14.00 Uvertürler Pl)W.A.Mo. za*rt:«Don Juajı»,Johannes Brahms:«Trajik/Çalan:Thomas Beecham id.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEI1İK TİYATROSU Saat 21 do Dram Kısmı BU AKŞAM HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazarı Thornton lider Türkçesı Tevfik Sadullah Iîor qar^amba akşamı talebe gecesidir.Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesî:Naci Savaser Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanıp Açılı?Kapanı?Sterling 734.784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 isviçre Fr^ 64.03 04.03 Belçika Fr.5.61 5.60 isveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.08.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • Î Lokman Hekiıv.Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-1^.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata Kabul eder.istanbul Divan-yotu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • AMMCR MAKSİM Bu akşam Saat 21 de C t B A L t KARAKOLU "ıımartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:4S134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • M.S.V.1.Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları y azılı yiyecekler kapalı zarf usulüyle satın alınacaktırihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • Çiğit satılacak Sümerbasık Pamuk SâtıreaSma vs Çırçır Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden Adana 1 Müessesemizin Antalyada çırçırlattığı pamuklardan elde edilen 1953 mahsulü 2500 ton Akala çiğidi pamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • Adalar Kazası Bekçi Komisyonundan Talimatnamenin 22 nci maddesine göre 954 malî yılına ait bekçi ücreti tahakkuk cetvelleri 15 güln müddetle 20/1/954 gününde her adanın iskele meydanına asılmıştır Say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • İstanbul Levâzam Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlântarc Aşağıda cins ve miktarı y azıh malzemeler açık eksiltme ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Edime As.Sa,Al.Koda satın alınacaktır-Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • Tekel Genel ®fiüdür3&9ğü ilânları Satıtıalma Komisyonu Başkanlığından İhalenin Malzemenin cinsi Militan M* Teminatı Tarihî Giintt Saati Teneke levha 45150 Kg.3563—3/3/954 Çarş.10 Kıynn bıçağı 100 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.tu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As-Birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 40500 kilogram çeşitli çelik kapalı zartfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 79987 lira olup g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • Vakıflar Başmüdürlüğünden Vakıflar Başmüdürlüğünde 1500 00 liraya kadar pazarlıkla cüz'i ve müteferrik tamirat işleri yaptırılmaktadır.İsteklilerin İdaremiz İnşaat Bürosuna müracaatları ilân olunur,74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • İstanbul Telefon Müdürlüğünden 1 Fati'h Telefon Santralına 227-27 M2 lik linoliun muşamba döşeme işi pazarlılîla yaptırılacaktır.2 Keşif bedeli 3745-41 lira.kati teminatı 561-81 liradır.3 Bu işin paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden:Burdur vilâyeti Tefenni kazasına bağlı Ece ve Sazak köyleri sınırlan iğinde:Kuzeyi Manastır tepedeki beton sütundan Sazak köyü camiine doğru hat.Doğusu Sazak köyü camii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • i.T.Ü.Makine Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz îmal Usulleri Lâboratuan İçin aşağıda isimleri yazılı tezgâh ve cihazlar 4936 sayılı kanunun 59.maddesi gereğince pazarlık suretiyle satın alınacaktır.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • Kalorifer tesisatı yaptırılacak Sümer batık Gane] Müdürsüğündan 1 Erzincan İplik Fabrikasında yaptırılacak kalorifer tesisatı,birim fiatları talipleri tarafından doldurulmak şartiyle ve kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • İtfaiye malzemesi satın alınacaktır PetroS Ofisi Umum Müdürlüğünden Ofisimiz ihtiyacı için muhtelif itfaiye malzemesi kapalı zarf usulüyle satm alınacaktır.Taliplerin şartnameleri Istan'bulda Galatada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • Maliye Vekâletinden Adalet Vekâleti.Bursa,Kocaeli-Tekirdağ ve Zonguldak cezaevleri için 4 adet kamyon 2490 sayılı kanunu^ 31 inci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur-1 Muhammen bedeü «88.000» lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • iller Bankasından içmesu tesisleri yaptırıiacakisr,1 Aşağıda isimleri.keğif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru ve diğer malze menin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.01.1954
  • Kütahya Belediye Reisliğinden 1 Belediyemiz elektrik santrali için 400 ilâ 500 beygir takatında alınacak Dizel Elektrojen grupu kapalı Earf usîü ile 14/1/954 tarihinde eksiltmeye çıkarılmıştı-Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8