Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Adresi Numosmaniye TUröeaar Sokak No:18 ISTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1333 Posta Kutusu t 4 9 2 TELEFON:2 9 6 14 FİATI s 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • r pazartesi Dulles,Eden ve Bidault Berlinde.Görüşmelerin siklet merkezini Almanya teşkil edecek Molotov'un başkanlığındaki Rus heyeti de yola çıktı Berlin.22 AP)Amerikan,ingiliz ve Fransız Dışişleri V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • UCUZLUK KRALI Evvelki gün Ankara'dan şehrimize dönen İsviçreli Senatör G-Duttweiler;dün de bazı tetkiklerde bulunmuş ve tanzim satışları mevzuunda hazırladı raporu ^alâkalılara vermiştir.Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Harika bir denizaltı İngiliz donanmasının inşa et* tirdâği geminin satha gjkmaûan iki ay su altında kalabi' leceği bildiriliyor Londra,22 AP)Daily Expresse gazetesi bugün 7 sütun luk bir başlık altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Selim Sarper Güvenlik Konseyinde Birleşmiş Milletlerdeki baş delegemiz dünden itibaren' konseyde çalışmalarına başladı New York,22 A.A.Güvenlik konseyi 1954 yılının ilk toplantısını dün üç yeni üye il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Tren kazasında ölenlerin sayısı 19 a yükseldi Kapalı olan hattın bu akşama doğru açılabileceği zannediliyor Ankara,22 A.A.Devlet DemiTyoUan Umum Müdürlüğünden verilen malûmata göre 20 ocak 1954 günü Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Pakistandaki tren faciası Karadhi,22 AP)Pakistan Devlet Demiryolları İdaresi,dün Karaohiden takriben 110 kmmesafede vukua gelen tren kazasında 60 kişinin öldüğünü ve 60 kişinin yaralandığını bildir,jn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • KAÇIRILAN KOCA BEBEK Amerikanın San-Francısco eyaletinde haydutlar 36 y aşmda Leonard Moskovitz adında koca bir bebeği kaçırmışlar ve babasından yarım milyon dolar istemişlerdir.Fakat polis sıkı takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • DAKTİLO HIRSIZI Tahtakalede bir dükkânda daktilo makinesi çalan sabıkalı hırsızlardan Tatar Talât» dün Emniyet memurları tarafindan yakalanmıştır.Resimde Talât çaldığı makine ile görülüyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Türk Amerikan karma manevrası Şubat ayı başında "Türk Gökll,aslı altında müşterek bir tatbikat yapışacak Napoii,22 AP)Gelecek lu «realist ve taktik talimi sag ay zarfında yapılacak hava-de.j lıyacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Seyhan barajının inşaatı ilerliyor Baraj sahasına giren 25 köyün yerlerinin değiştirilmesine karar verildi Adana,22 A.A.Sey han Barajı inşaatı hızla der vam etmektedir.Bu sene yağ mur mevsiminin kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • RfadaSya alacak subaylarımız Bursa,22 Milliyet)Kore* •de kahramanlık göstermiş olan baa Subayımıza 28 ocak günü yapılacak bir törenle liyakat ma dalyaları verilecektir.Kahramanlarımızın madalyaları A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Ulus matbaası Devlet Basım Evi yapılıyor C.K.P.merkez Piyango İdaresine Ankara,22 ANKA.6195 sayılı kanunun kabulünden sonra Cumhuriyet Halk Parti~ sinden hazineye intikal eden binalara yavaş yavaş res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • MİKRO FtlM ALETt Istanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen mikro film âletinin montajı tamamlanmıştır.Alet üzerinde ilk tatbikat dün saat 16 da Emniyet MüdüriL Şube Müdürleri ve gazetecilerin iştirakiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Basın Kanunu tasarısı i »li Tasarının önümüzdeki hafta içinde* Meclise getirileceği tahmin ediliyor Ankara,22 Milliyet)De mokrat Parti Grupunun salı gün kü toplantısında kabul edilen yeni Bas.n kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • m İspanya ve Faşta gösteriler I Amerikan hava kuv vetlerî Fransız Fa* sında emniyet ted-birleri alıyor Madrlt,22 A.A)Bin ka„ dar Madrit'li talebe,ellerinde ts panyol Üniversite pendîkasınnı markası iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Seçimlerin tarihi henüz belli değil Ortaya çıkan rivayetlerin hepsi birer tahminden ibaret Ankara,22 Milliyet)Dün de bildirdiğimgibi De mokrat PavtT Genel idare Kurulu sık sık toplantılarına devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Bayar'ın Eisenhower ğı mülakat Amerikan ajansları devlet reisimizin yardım meselesiyle ilgili bir noktai nazar ileri süreceğini bildiriyorlar üüI 1 'Ssqi r^^44yAI hmS J^ 1 ş^ ff-^ıfl I^k;HnSI îr v rr^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • i Ceza kanununda j i I yapılan tadilat Meclisin dünkü oturumun-da infaz sistemine ait mad-delerin makable şâmil ol-maması istendi 4 Ankara,22 Milliyet)Bugün Mecliste Türk Ceza Kanunu nun değiştirilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Rekor kıran Comet uçağı Hatfield İngiltere)22 A P)îngilterenin geliştirdiği en son model bir tepkili Comet yolcu uçağı bugün İngiltere ile Sudan arasındaki 3080 millik mesafeyi merhalesiz 6 saat 29 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Korede komünizmi seçen esirler ortada kaldı Bitaraf komisyonun salıverdiği esirleri kızıllar da kabul etmiyor Seoul,22 AP)Hint tarafsız heyeti^ komutanlığıbugün yine kızılları müra-oam ederek memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • YENt İNGİLİZ BtîYÜK ELÇİSİ Bir müddet evvel memleketimizden ayrılan fngilterenin Ankara Büyük Elçisi Sir Knox Helm'in yerine tâyin edilen Sir James Bowker,önümüzdeki hafta içinde «istanbul» vapuruyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Ankara yolunda 37 nakil vasıtası kara saplandı 500 dan fazla yolcu yardım bekliyor.Kar makinaları yolu açmaya çalışıyor Ankara,22 Milliyet)tki gündenberi devam eden tipi yüzünden Ankara civarındaki Ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Yugoslavyadaki Türk emlâki Belgrafl,22 A.A.Tan-Jug ajansının bildirdiğine gore,Türk vatandaşlarının Yugoslav' yadaki mallarının tazmini huşu sunda bugün Belgrad'da her iki memleketin temsilcileri aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1954
  • Sarhoş bir sir Reacting,İngiltere)22 A.A.Bir kanalizasyon çukuru başında yanında yarıya inmiş bir cin şişesi ile boylu boyunca yatarken bulu nan bîr İngiliz baronu "halimden doğrusu çok mahcubum,demiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.01.1954
  • YAPRAK Vah!Güzel Türkçem vah!ULUNAY Gazetelerde okuyorum!«Ehim filânın acı kaybı,nın kırkıncı günü münasebe tiyle falan camide «Mevludu şerif okunacağından dinilaçlarınızın camiye teşrif,leri rica olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • P O L İ 8 T iç ^r Pendikte oturan Oktay adın da bir hamal,bu semtte Yasemin sokagir.da kömürcülük yapan Hacının 450 lirasın;çalarak kaç mistir.Suçlu aranmaktadır.•ir Cihangirde Balabanbey ae kabında o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • K I SA HA BE R1 E R Merkez Bankasının dün neş rettiği bülter.e göre tedavüldeki paramızın miktarı 1.421.185.589 liradır.Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 2.813.000 lira değerinde çeşitli mal ihra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Öğrenciler için 101 kurs açıldı Bu ders yılı içinde,şehrimizin sekiz ilçesinde ilkokul öğrencileri içn 101 muhtelif kurs açılmıştır.Kurslardan 31 i mandofcn,28 i müzik,41 yanana dil,1 tanesi de san'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Belediye bütçesine ait çalışmalar devam ediyor Belediye Daimî Encüme-Hindeki bütçe çalışmalarına devam edilmektedir.Bu arada,dün de.Florya tesisleri,itfaiye,Emlâk ve Temizlik işleri Müdürlükleri bütçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • SI*.23 Ocak 1954 Cumartesi Km,18 Cem.evvel 1373 10 Ocak 12M VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 7.20 2.07 Öğle 12.26 7.12 İkindi 14.58 9.4Ö Akşam 17,13 12.00 Yataı 18.48 1.36 İmsak 5.36 12.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • aBew-ig^mMaaafawMMfc ı Kapitalist sisteminin imhası sayesinde insanın insan tarafın dan istismarına son verildiğini,ıkazancjn ölçüsünü j$ vermek tes kil eden bir eşitlik nizamı için de «Sınıfsız Sosya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • iç Kıbrıs Türk Kültür ve Taf dim Derneğinin senelik genel kU rul toplantısı;7 şubat pazar gÜ nü saat 9.30 da Eminönü öğren ci Lokalinde yapılacaktır.KONGRELER İstanbul Yüksek Okulla* Talebe Birliğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Şehrimizde bir radyo fabrikası kuruluyor Tanınmış bir Hollanda firmasının,şehrimizde bir radyo fabrikası kurmak için alâkalı makamlar nezdinde yaptığı teşebbüs müsbet ne* tice vermiştir.Bu husustaki f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Çubuklu depolarının dlırumU tetkik ediliyor Petrol Ofis'ne evvelce kiralanmış bulunan.Çubuklu depolarının müddeti sona ermiştir.Petrol Ofısî Belediyeye müracaat edip,burada ye«i tesisler yapmayı vaad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Dünyg Basınından Dört Dışişleri Vekilleri arasında yapılacak olan,konferansın neticesi bütün dünyada büyük bir heyecanla bekinmektedir.Günlerdir dünyanın en büyük gazete ve siyasî dergileri bu meseley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Kahve fiatlan Piyasada stoklar azaldığı için fıatlar ehemmiyetli mik* tarda yükseldi Piyasada kahve stoklarının azaldığı alâkalılar tarafından bdldirilmektedii'.Bu yüzden fiatlar ehemmiyetli miktarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Tütün ihracatımız devamlı olarak artıyor Tütün ihracatımızda devamlı bir artış görülmektedir.Verilen malûmata göre 1953 yılı içinde Batı Alman yaya 21.808.955,Amerikaya 96.776.655,İngittereye de 10.85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Mermj kaçakçılığı yapan seyyar satıcı Kasımpaşada Pirincci sokağında 27/1 numarada otu ran Ömer adında bir seyyar satıcının evinde yapılan aramada 393 adet dolu mavzer mermisi bulunmuştur.Ömer hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • EMNİYET SANDIĞININ ŞUBAT ÇEKİLİŞİNDE GÖZTEPEDE Apartman Dairesi AYRICA Para ikramiyeleri 25 OCAK akşamına kadar hesap açtırmayı unutmayınız.HER 150)LİRAYA BİR KUR'A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Uııruınî yerler dezenfekte ediliyor Belediye Sağlık Müdürlüğü İstanbul Beyoğlu ve "Üsküdar tephirhanelerinde bulaşıcı hastalıklar sebebiyle 11732 parça eşya tephir edilmiştir.Bu arada ayrıca müdüriük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Bir adaman otobüste 955 lirasını çakhar Fenerde,Cebeeibaşmda Mescit sokağında 16 numarada oturan Şetmsettin adın da biri,otobüsle Ramiye gi derken pantalonunun cebindeki 955 lirasını meçhul bir yankes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Beşiktaş cinayeti Et sahibi ile karısını öldüren kasabın danışmasına başlandı Üç ay önce Beşiktaşda bir cinayet işlenmiş,Himmet Ünver adında bir kasap,kendisini evden çıkarmak istiyen ev sahibi Haçik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Denizlerde şiddetli fırtına devam ediyor Karadeniz ve Akdenizde fırtına devam etmektedir.Bu arada Mersin limanındaki mavnaların büyük kısmı fırtınadan batmıştır.Bu yüzden tahmil ve tahliye işleri çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Van Huvengo dün şehrimize döndü Bir kaç gündenberi Ankarada bulunan Birleşmiş Milletler,Milliyetçiler Yüksek Komiseri Van Huvem^o şehrimize dönmüştür.Yüksek Komiser hükümetimiz nezdinde memleketimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Mazhar Dikerin kütüphanesi fakülteye verildi Fecî bir otomobil kazasına kurban giden Orman Fa kültesi profesörlerinden Maz har Diker'in 1750 adet çeşitli kitap,mecmua ve etüdlerî muhtevi kütüphanesi,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • General Kâzım Karabekiri anma günü İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği 26 ocak salı günü saat 15 de Eminönü öğrenci lokalinde" General Ka zım Karabekiri anma günü tertiplemiştir.Bu toplantıda Ord.Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Şy batta üniversiteye alınacak Senato,kabuâ edilecek öğrencilerin say»sım ve giriş şartlarını tesbît etli İstanbul Üniversitesine burssuz)Kimya mühendibağh muhtelif fakülte ve yük sek okullara şubat d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.01.1954
  • Daima makûl Tepebaşı tiyatrolarının af kasından geçen yoldaki trafik keşmekeşine İşaret etmiştik.Gelen oevabı neşrediyoruz:«Sayın gazetenizin 5/1/1954 tarihli nüshasında ya,ymlanan «Tepebaşımn arkasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Yeni Fas ihtilâfı Fransa,Faşta sükûn ve âtâyişi temine yarayacağı üöıiıiiyJe» fevkalâde Komiser General Guillauıne'un sözlerine kanarak Sultanı takttan indim ids.Korsika adasına sürmüş,yerine maklû hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Rusların bıraktığı esirler Sovyetlerin,sod dört ay içinde 10-220 Alman sivil ve harp esirini serbest bıraktıkları bildiriliyor Bonn,22 AP)Sovyet Rus yadaki kamplardan serbest bira kılan 420 kişilik bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Eğri bacaklar artık düzgün gözükecek New-York,22 Nafen)Şimdiden sonra eğri bacaklı kadınlar eğri bacajdı olaral görünmiyecekür.Bunun ö nüne şimdiye kadar eğri hi caklı olan ve 36 yaşında bu lunan Baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Yunanistan da metre sistemini kabul ediyor Atina,22 Nafen)Yu nanistan Ticaret Bakanlığı bu memlekette "metre,sis teminin kullanılması için bir kanun tasarısı hazırla maktadır.Bu kanun tasarısı Yunan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Shelley IPinsters'in portresi tamamlanamıyor Roma,22 A.A.Buradan bildirildiğine göre,ressam Novella Pariğini tanınmış sinema artisti Shelley Winsters'in portresini bir türlü tamamlryajmamaktadır.Buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Kuzey kutbu üzerinde uçuş tecrübesi Los Angeles,22 A.A.iskandinav hava yolları,güney Kalifomiadan îsveçe kuzey kutbu üzerinden yeni bir uçuş tecrübesi yapılaca-1 ğını bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Bir esrarcı üç 30la mahkûm edildi Tophanede esrar içerken yakalanan İsmail adında biri,dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde üç yd hapis cezasına mahkûm-©îmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • I mm I'IHI'II hub VEFAT Beyoğlu Lisesi eski Fransızca muallimi Mehmet Şerif BtLGEHAN 22 1/954 Cuma günü vefat etmiştir Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Şişli camiinden kaldırılarak a&rî mezarlığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Çok» ama çok memnun ohır um.Cidden naziksiniz-Georges Findb.hâdiselerin bu umulmadık gelişmesi karşıcında öyle bir heyecana kapılmıştı ki,genç kızla daha on dakika bag başa kalabilseydi,talâkatının ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Kısa haricî ftaberfer AMERİKA Birleşik Amerika yünlü mensucat sanayi birliğinin son verdiği rakkamlardan anlaşıldığına göre 1953 senesi Birleşik Aanerikada yünlü mensucat İçin gayet fena bir sene olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Doğu Almanya Berlin'e gitliç bileti vernryop Berlin,22 A.A.Dör1 devlet konferansı dotayıs:y le,Doğu Almanya'nın,bugünden itibaren 31 ocağa kadar Berlin'e gitmek ia?bilet vermiyeceğini Demiryo1 lan Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Yılın en çok sevilen artistleri Holly wood'daki yabancı basın muhabirleri cemiyeti yılın en çok sevilen artisti olarak Monroe vö Robert Taylor'u ilân etti Hollywood,22 A.A.Marilyn Monroe bugün dün yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • İKTİBAS yaşaman hzurları I&?san tek başına kaldıkça yeryüzüıün en âciz man Oklarından farksızdır.Cemiyet halinde toplanan insanların İse yen»nııyec"*k!eri güç ük yoktur.Ancak topluluğun da ke radii's
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • FIKRA En başarılı tiyatro Bir haftatıurberi memleketimizde bulmamı Mister George Devine İngiliz Kültür Heyeti merkezinde yaptığı bir basın top.antısında şöyle demiş:«Bir hafta,içinde İstanbul ve Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Yunan Başvekilinin,Lan him meseleler üzer i nd 3 Paris,22 A.A.Yunan ve Pransiz hükümet başkanları dürgece dünya durumu üzerinde yaptıkları yüksek kademedeki görüşmelerini tamamlamışlardır.3 gün devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Pompeîdeki eski eserler Yapılan araştırmalar neticesinde küller altında kalan bu eski şehirde 4 villâ harabesi meydana çıkarıldı Roma,22 A.A.Pompelde devam etmekte olan araştır malar neticesinde dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • M.Van D©ren isyan etti Marilyn Vfonroe'ye benzeiF İCB sarışın artist Mamie van Doren bn benzetmeden bıktığını,kendi şahsiyetini bulmak istaUgini söyledi Hollywood,22 AFİ Meşhur sinema artisti Marilyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Robert Taylor» Barbara Stanwick'le barışacak Hollywood,22 ANKA)Uzun seneler mesut bir aile hayatı yaşadıktan sonra ayrılan Robert Taylor,Barbara Stanwick çiftinin tekrar barışması için dostları büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • Dorothy Lamonr'un vizon mantosu çalındı Montreal:Meşhur yıldız Dorothy Lamour'un 7,500 dolar kıymetinde vizon man tosu ile mavi naylondan bir gece elbisesi dün artistin çalışmakta olduğu gazinonun soy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1954
  • SRİ ÂTIL 15 beygirlik hususide çok temiz kullanılmış V Telefon:84242 B-Etien'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.01.1954
  • Hîndîçinıds asîlerle mücadale Bir yıldan fazla bir zamandan beri Hindi-Çinî'de Viet* mîrılı âsîleri ile bazan çok şiddetli,bazan da tedafüi mahiyette muharebeler olmaktadır Son olarak bu yıhn ilk günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1954
  • ANN BAKER Los Argelos'lu olan bu mavi gözlti sarışın dilber,Amerikada yüzlerce mecmuada çıkan kapak resimleri ile kısa bir zamanda şöhret yapmıştır-Film stüdyolarının gözünden kaçmayan dilber,bir kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1954
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKU BİR VAK'A Anibal Alp da a aşmıştı Anibal,Roma üzsrine yürümüş o'sa idi brfkî de sonraki mağ'ûb"yatlerî görsmîyscsk ve Rotî3 fst'îhi olarak da nam bırakacaktı Romalılar Sicllyay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.01.1954
  • 2.Devrenin birinci haftasında Sarı-Lâciveriliierin ilk devrede denk bir oyundan sonra ancak tek sayı farkı ila mağ'ûp ettikleri genç Sarı-Siyah'ı'ar karsısında bu defa aynı müşkülâta uğram;yacak!arı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1954
  • Bugünkü müsabakaların p r o g F II T Mithatpaşa Stadında;14.30 F.Bahçe Beykoz P)Şeref Stadında:12.30 î.Spor K.Gümrük A)14.30 Defterdar Spor A)Fenerbahçe Stadında:12.30 Alemdar Davutpaga 14.30 Topkapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1954
  • Havdegand en çok sayı yapan Fransız basketbolcusu Paris,22 SHA)Franaı» basketbolcularmdan Havdegand en çok sayı yapan basketbolcu unvanım hâlâ muhafaza etmektedir.Notionale turnuasmda en çok sayı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1954
  • İspanya Millî Basketbol takımının yapacağı maçlar Barselona,22 SHA)İspanya Basketbol Federasyonu^ beynelmilel basketbol temasları nın haaırlilklaruu ikmâl etmiştir.İspanyolların yapacakları bas ketbc-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1954
  • Fakültelerarası maçların programı Fakültelerarasu voleybol ve basketbol karşılaşmalarına bu hafta da Eminönü öğrenci Lokalinde cfevam edilecektir.Pazar sabahları yapılmakta olan larin ekserisinin lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1954
  • Dolmahahçe bataklığı 2.Devre Ug maçları,arlık kelimenin hakiki mânaaiyta,bataklık halini almış olan polmabahcede Stad demeğe insanın dil)varmıyor)başladı.Allah cümleye kolaylık versin,Futbolcusu İçin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1954
  • Hindistan millî tenis turnuası Colombo,22 Nafer.Burada şubat 20 de bağlıyacak v# şubat 28 e kadar devam edecek olan millî tenis turnuasma Hin distan'dan,Birleş* Amerika'dan ve Avustralya'dan bir çok t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1954
  • Profesyonel lig İkine isi Fenerbahçe takım» 2.devre başlarken profesyonel lig'e umumî bir bakış Mevsim'başında yapmış oldukları İngiltere turnesinden çok yorgun dönen Sarı Lacivertliler bekienmiyen K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.01.1954
  • Acı Tesadüf I Yaz mevsimini sonbahara b.ğlayan hafif rüzgârlı bir Pazar sabahı;misafiri olduğum arkadaşımın Paşabahçcdeki yaahi eviain bahçesinde yalnızca oturuyorum-Zaman,zaman esen hafif rüzgâr,artı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1954
  • Bir dâvada hâkim kemli kendini redd »İti Eroin imalinde kullanılan ©sit asetik arahidri maddesini gümrük mevzuatına aykırı olarak memlekete sok mak ve satışa çıkarmaktan sanık Reşat Aras'ın duruşmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1954
  • intihar mı cinayet mi?Mesele epey karışık.Tabanca bizzat kullanabil ece ği kadar yakından ateş edil miş,fakat yanık izleri yok.Bu itibarla öldürülmüş olması mümkündür.Kendini öldü renlerin silâhlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1954
  • Jane Russel sansür «III I 111 n mi sayesinde şöhretini biraz daha arttırdı "French Line,filminde yaptığı şuh dansın mutaassıp hususî müessese ve san sür tarafından çıkarılmak istenmesi,biı reklâmdan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1954
  • 19 Mayıs bayramı hazırlıkları başladı 19 Mayıs Gençlik Bayramı münasebetiyle yapılacak gösteri programlarının tesbiti için,dün Galatasaray Lisesinde bir tpplanlı yapılmıştır.İstanbul Erkek Liseleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1954
  • Beden Eğitimi öğretmenleri bugün toplanıyor İstanbul kız liseleri ve or taokullarıyla,kız teknik okulları beden eğitimi öğretmenleri bugün saat 14 de Nişantaşı Kız Enstitüsünde bir toplantı yapacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1954
  • Sert buğday fîatîan çok yükseldi Mevrudat azlığı dolay isiyle sert buğday fiatlarmda devamlı bir artış müşahede olunmak tadır.Halen Trakya menşelî inallar 36 kuruştan muamele görmektedir.Bu arada Topr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1954
  • işlenmek üzere ihraç edilen pamuklar işlenmek üzere muvakka ten ihraç edilen pamuklu mensucata ait îmaliye ücretinin,pamuk ihracı suretiy le ödenmesi alâkalılarca tetkik edilmektedir.Tetkik neticesi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1954
  • Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANXlGIIv Fofih Sultan Mehmet,ırz düşmanlarını öldüren babayiğit mükâfata müstahaktır,dedi 25 Lâkin gardiyan diyebileceğimiz kullukçu gayet samimî bir eda İle yaklaştı,elind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1954
  • Bir esrar satıcısı dalla yakalandı Üç gün önce dört kişi.Ramide bir taksi içinde esrar içerken suçüstü yakalanmışlardı-Esrarkeşler,polise verdik" leri ifadede,esrarı Kâmil Aypak adında birinden temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1954
  • Yatalak randevucu tekrar yakalandı Filo aduıda 70 yaşında ya» talak bir kadın,"bir hafta evvel Tarlabaşında randevucu* luk yaparken suçüstü yaka* lan m işti-Tekrar faaliyete geçtiği tes» bit edilen Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1954
  • Zeytinburau tren kazasına* mesulleri mahkemede Zeytinburnu istasyonunda vukua gelen ve üç kişinin ölümü ile neticelenen tren kazası mesullerinin muhakemelerine yakında İkinci Ağır Ceza Mah,kemesinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1954
  • I*P dün Şile'de bi toplantı yaptı Demokrat Parti dün so at 14 te Şilede bir toplantı yapmıştır.Beş bine yakın bir halk kütlesinin takip ettiği toplantı îlçe Başkanı ibrahim Özöomirin komışmasiyle açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1954
  • 12 3 4 56 7 9 9 1C 11 12 Soldür* üagi 1 Ruhun gıdası;Bir sahne sanatı.2 Zamanın iki ucundan birin 2 âid;Hayatın ve nıedeniyetin öyle mühim bir yardımcısı ki hâlâ tapanlar var.3 Zavallı bir millet;Maky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.01.1954
  • Bayar'ın Eisenhower ile yapacağı mülakat Baş tarafı birincide)İktisadî yardımının sona ermek üzere bulunduğunu ve yalnız askerî yardımm devam edeceğini ihsas etmiştir.Bununla beraber» müşahiblerden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • ÜÇ DIŞİŞLERİ VEKİLİNİN TOPLANTISI Dörtler konSferansı Pazartesi günü Amerikan böfegesiade ilk toplantısını yapmadan evvel üç Batılı Dışişleri Vekilinin ihzari bir toplantı yapacakları bildirilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Seyhan barajı Baştarafı birincide)kâletlerarası komisyon,baraj sahasında tetkiker yaparak,bu saha içerisine giren 25 köyün yerlerinin değişti rilmesi lâzım geldiğini tespit etmiştir.İnşaat sonunda bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Tren kazası Rast a rafı birincide)Hasara uğrayan vagonlar hattan kaldırılmış olup çarpışan iki makınar.ın halen kapatmakta olduğu yolun süratle ^n ması için büyük gayret sarfedii mektedir 23 ocak günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Dörtler pazartesi günü toplanıyor Baştaraiı birincide)bilecek tam bir hal çaresi beklenüemiyeceğini anlatmış,«azimli,metin ve sabırlı davranmalıyız» demiştir.Amerikan ve Fransa Dışişleri Vekilleri Fos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Madalya alacak subaylarımız Başta rafı birincide)törende göğüslerine takılacaktır.Ijiyatkat madalyaları alacak kahramanlarımızın isimleri şun lardır:«Halen 6 ncı tümen mer k?z şubesi müdürü Kore Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Ankara yolunda 37 nakil vasıtası kara saplandı Baştarafı birincide)ÜÇ gUn evvel yağan kardan sonra şimdide kuru soğuk!ar baş lamıştır.Sühunet derecesi bir haftadan beri sıfırın alUr.da bu lunmakta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • KANADADA SÜHUNET 50 DERECEYE DÜŞTÜ Montreal,22 A.A.Kana da'da kış çok şiddetli olmakta devam ediyor.Sıfırm altında 30 dereceyi bulan bir soğuk dalga sjndan sonra yükselen termomet re Kanada'nm güney d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Türk ingiliz ı ticareti Ijondra,22 NafenT öigi liz Ticaret Vekâleti tarafından neşredilen istatistiklere göre,1953 senesinde ingiltere Türki yeden 7.747.504 sterling kıymetinde mal ithal etmiştir.Bu,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Mısırda bir komplo daha meydana çıkarıl Polis tevkif edilen gençlerin geçit resmi esnasında tethiş hareketlerinda bulunmaya hazırlandıklarını İddia ediyor Kahire,22 AP)Mist makamları bu sabah erken sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Papagos Sovyetlere inanmıyor Paris,22 AA.Yunan Başvekili Mareşal Papagos Le Monde gazetesinde verdiği beyanatta,Sovyetlerin sulh taarruzlarında sami mi olduklarında şüpheliyim,zira sürgündeki Yunanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Türk Amerikan karma manevrası Baştorafı birincide.FEVZİ ÛÇANERİN TEMASLARI Floransa,22 AP)Türkiye Hava Kuvvetleri Kurmay Baş Kanı general Fevai TJSçaner bugün uçakla Cenovaya lıareket etmiştir.Kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Selim Sarper Güvenlik Konseyinde Bitştarafc birincide)y*tlerine iştirak etmek hususun» dakj samimi ve derin arzusunu tekrar etmekten büyük bir haz duymaktayım.İşte bu alâka,sekizinci dönemin ilk kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Harika bir denizaltı Baştarafı birincide)lar,İki ay veya daha fazla müd detle satha çıkmadan su altın da devriye gezmek iktidarındad».Bu tip gemiJertr.Schnorkel veya hava alma borularına ihti yacı yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • ispanya ve Faşta gösteriler Bitarafı birincide)çiligin kapısına bir ispanyol bayrağı iliştirmişlerdir.Polis birçok kere nümayişçi,leri dağıbmtya teşebbüs etmiş,faka* hiçbir hadise olmamıştır.Diğer tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Ulus matbaası Devlet Basımevi oluyor Baştarafı Ml edilmesi ve bütün resmî baskı işlerinin burada yapılması etrafında bir tasavvur vardır Bu konudaki çalışmalara başlanmış ve Devlet Matbaalarının tevhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • AMERİKAN HAVA FÎLOSÜ FAŞTA Washington,22 A.A.Amerika Müdafaa Vekâletinden bildirildiğine göre Amerika hava kuvvetlerine mensup «rh 47» tipinde keşif bombardıman uçak 1 arımdan mürekkep bir filo 45 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • İSPANYAYA FRANSIZ NOTASI Madrid,22 A.A.Dttn TeT tuvan'da cereyan eden n&diseier ie ilgili olarak Fransa lapanya iıükûmetire bir nota vermiştir.Nota b uakş&m Fransa'nın Mad t\ü Büyükelçisi Jacques Meyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Seçimlerin tarihi henüz belli değil Baştarafı birincide)hışlar tarafından yalanlanmaktadır.Demokrat Partiye yakın mahfillerden öğrendiğime göre se amierin kat'î tarihi henüz tesbit edilmemiştir.Aynı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Ellerinizin güzelliği Ellerinizin daima yumuşak,zarif ve taze kalması için lavabonuzda Puro ve yalnız PURO TUVALET SABUNU KULLANINIZ,Kremli Puro •¦Puro tescil edilmiş bir markadır.Tuvalet Sabununuzu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Rekor kıran l'omet uçağı Baştarafı birincide)kika olup 1050 de pervaneli bir ingiliz bombardıman uçağı tarafından tesis edilmişti-Tepkili uçaklarla yolcu nakliyatında çığır açan İngiliz BOAC Havayolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Perihan Yanal dün defnedildi Başta rafı birincide)Reiai Dram Tiyatrosuna gelerek mejfaomfc-nin zevcine ve tiyatro ailesine taziyetlerini bildirmiştir.Merhumenin tabutu arkadaş ıarııun ellen üzerinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • israı yeni Üç batılı devletin hazırladığı p3ân Lübnan ve Rus temsilcileri New-York,22 AP)Dün anlaşıldığına göre Suri ye Ue israil arasındaki JJrdün nehri ihtilâfını hallet mek üzere üç büyükler tara f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Korede komünizmi seçen esirîer Bugtitriifi birincide)Ut sükûnetle sigara ıçm^k te idiler.Bunların biUU afikampta kalıp kaimadıkJürı veya komünist böl^e u\A kav maya teşebbüs edip etme d il lerı Öğreni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.01.1954
  • Ceza Kanununda yapılan tadilât Baçtarafı birincide)hinde IÖL NiteJcim söz alan bü ttin Mebuslar bu hususu müdafaa etmişler sadece Adalet Vekili kanunun vazıh oklusunu ve tefsire ihtiyaç bulunmadığım i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açıhş ve program 13.00 Haberler 13.30 Şarkılar Okuyan:Zeki Müren 1345 Cu martesi konseri PI)Richard Wagner:Lohengrin)3 perde prelüdü Çalan:Arturo Toscani »i id NBC senfoni orkestrası E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • WliUiyet Aeons şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhV 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki millidir.İlen şartlar* 2 ve 2 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • KÜÇÜK SAH aünkU Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDUKAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat.tam 17 de Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magrio Türkçesi:Naci Savaşer R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Malzeme Müdürlüğünden Bankamız ihtiyacı olarak muhtelif anahtarlar ve göğüs breyzJeri teklif alma suretiyle satın alınacaktır.İlgililerin tekliflerini kapatılmış zarflar içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • Ankara WJ.S.V.2 No.Sa.Al.Kom.Başkanlığından:Askerî birlik ihtiyacı iğin Ankarada gösterilecek yere teslim Partiyle 5212 kilo sülyen ile 5212 kilo mürdesenk kapalı zarfla satm alınacaktır-Muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • İtfaiye malzemesi satın alınacaktır Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Ofisimiz ihtiyacı için muhtelif itfaiye malzemesi kapalı zarf usulüyle satm alınacaktır Taliplerin şartnameleri îstan'bulda Galatada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • Satılık Emlâk Istanbul Deftere a ağından Kıymeti Teminatı Dosya No* Cinsi 5213—2654 Kartal.Kılavuz çayın,yeni Karye mah-yeni Cephanelik yolu çapa göre)so.4 patta.118 ada.54 parsel,yeni 12/4 kapı sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • Eiektrik Kulübü Başkanlığındım Kulübümüzün davetlisi olarak şehrimizde bulunan Fransız boksörü ile Türk boksörü Garbis arasındaki ikinci karşılaşma bu akşam saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • W t£jA-OKm-oKU ve «e ta«« CV-Mobilyalı.70;ooöUra.eı» Mİ^MM «0 ür.»a oM 'U,S'n9 «tt L.«ecen «W"11" al»m« »aBiia"* 100 i^-cgaaL2S5 liralık flSOl u™ tctD laitt «l«ol»r«-M"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • ARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de O t B A L i KARAKOLU Cumartesi,Pazaç matineler 15 tf Tolefon;43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • t-yaare-fgansaacrsKxnsr'* Kambiy.ve cjjiiam Kapanış Acılı?Kapanış Sterling "34.784—Dolar 280.50 280.30 Fr.Frang* SL 0.80 İsviçre Fr.64.03 04.05 Belçika Fr*.5.8t 5.60 isveç Kx.54.12.50 54.12.50 Florin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden veriSon Askerî Kıtaat ilânları Pazarlıkla 2500 er liralık 5 parti odun 1 Şubat 954 Pazartesi saat 10 da Topkapı Maltepe As-Sa Al.Ko-da satm alınacaktır-Her partinin kesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEI1ÎK TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı BU AKŞAM HER ŞEYE RAGMEN* Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçes} Tevfik Sadullah Her çarşamba akşamı talebe gebeşidir.Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • Lokman Hekhv.Dr.HAFIZ O E M A 7,Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her g-ün sabah saat 10.30-17.00 Öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.Istanbul Divanyo'tu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından İkinci devre profesyonel futbol lig karşılaşmalarından 22 müsabaka için hasırlanan kombine biletlerin kulüpler tarafından satışına 28/1/1954 akşamına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • Kütahya Belediye Reisliğinden 1 Belediyemiz elektrik santrali için 400 ilâ 500 beyglB takatında alınacak Dizel Elektrojen grupu kapalı zarf uslu il© 14/1/954 tarihinde eksiltmeye çıkarılmıştı-Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • Ankara ML S.V.2.no.lu Sa* Al.Kem.Bask,dan As-birlik ihtiyacı için Adapazarı Ağ-BK tamir Pb sına tealim şartiyle bir kalejfc ÇK.D.T—6 traktörü yedök parçası kapalı zarfla satm alınacaktır-Muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Fanık DEMtRTAŞ Bakıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • Tekel Paşabahçe îspirto Fabrikası Müdürlüğünden fabrikamız ambarında mevcut takriben 90 ton miktarındaki çuval hurdalan açık arttırma yolu ile satılacaktır.Muhammen bedeli kiloda 30 kuruş itibariyle 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1954
  • Kalorifer tesisatı yaptırılacak Siimerbank Genel Müdürlüğünden 1 Erzincan iplik Fabrikasında yaptırılacak kalorifer tesisatı,birim fiatları talipleri tarafından doldurulmak şartiyle ve kapalı zarf usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8