Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • 4/toMk 2Öiifotww fiugttn pehrlınlzıle havanın çok bulutla ve aralıklı yağışlı geceeeği,rüzgârların kuvvetli eseceu £i,sühunet derecesinin' düşeceği i alimin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • Reisicumhur Celâl Bay ar,Matıretanfa transatlantiği zabıtanı tarafından karşılanırken.Foto A-A-Bayar Amerikada parlak bir tören Karşılama merasimi şimdiye kadar hiçbir kral ve devlet reisine yapılmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • Kürtaj hâdisesinin dâvası karara kaldı DHnkU duruşmada müddeiumumi Ele Dr.Asım Onurun avukatı arasında tartışmalar oldu Sabahat Demirci adında bir kadına kürtaj yapmağa teşebbüsten sanık Doktor Asım O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • En başarılı tiyatromuz ingiliz rejisörü en fazla Muammer Karaca Tiyatrosunu kabnl etmiş Ankara,21 Milliyet)Bif;•haftadanberi memleketimizde bu lunan tanınmış İngiliz rejisörü George Devine bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • Tren kazasının sebebi Enkaz altından 17 nu *»ara!ı katarın Adana 21 ANKA)Dün Toroslarda Çiftehan ile Po zantı arasında,vuku bulan demiryolu kazası hakkında tahkikata devam olunmakta dır.Şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • DİMİTRİ YARALANDI Kurtuluşta Haciahmet mahallesinde Mumcureşit sokağında oturan Turan Arslan adında bir çocuk,evinin penceresinde otururken,bilinmiyen bir yerden gelen serseri bir kurşunla yaralanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • Pasif Korunma:Kanunu Seferberlik Müdürlüğü lâf-vodiliyor.Başvekâlete bağ-lı bir savunma konseyi kurulacak Ankarav 21 Milliyet)Pasif" Korunma Kanununu yeniden hazırlamak Uzare bir müddetterJberi fiğler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • Kaybettiğimiz kıymetli sanatkâr Perihan Yanal Perihan Yanal vefat etti İstanbul Şehir Tiyatrosunun değerli artistlerinden Perihan Yenal,uzun müddettenberi müp telâ oLduğu hastalıktan kurtula miyar ak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • Kilise eşyasını çalan papaz Dün Müddeiumumiliğe bir pis koposun hırsızlık yaptığı hakkın da bir ibibar yapılmıştırîhibara göre,Ermeni Katolik Kilis asi piskoposu Kireçyan,muh telif klişelere ait tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • dımlaşma Cemiyetinin yıllık kongresi dün saat 10 da Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılmış-^P.orunım okunmasiyle başlanılmıştır.Rapora nazaran geçen yTl içinde hastahanede 29471 kışı muayene ve 1578 hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • Dulles Berime I gitfi Amerika Dışişleri Vekili «Sovyetlerin menfî gayret-j!leri sökmiyeeektir» dedi j| Washington,21 AP)Amerika Dışişleri Vekili John Foa ter DuUes bugün Dörtlü Toplan ti için Berline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • Danimarka'da hâdise çıkaran Türk denizcileri Sarhoş,oklukları için bara alınmayan «Van» Şilebinin m üret* tebatı kavga çıkardı Art'borg-Danimarka)21 AP)4180 tonilâtoluk «Van» şilebinin mürettebatından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • ATOM ELBİSESİ Çok sıcak mıntakalarda kolay çalışabilmek için General Elektrik kumpanyası tarafından plâstikten bir ¦elbise imal edilmiştir Fabrika balonu andıran bu korunma cihazına atom elbisesi adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • merikanın savunma itçesi 45 milyar dolar Tahsisatın 37 milyarı silâhlı kuvvetlere,5 milyarı askerî yardıma,3 milyarı da atom silâhlarına ayrılıyor Vagington,21 AA.Baş kan Eisenhower bugün Kongreye ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • Bütün yurtda şiddetli bir kış hüküm sürüyor Ankarada karın kabalığı 50 santimi buldu İlgaz'da çığ büyük hasara sebep oldu Ankara,21 T.ILA.Şen rimizde dünden itibaren tekrar şiddetini arttıran karakış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • İ snuiupS iiq ukjso po[ i[^ppiğ mfanQ Lodos fırtınası vapur seferlerini altüst etti Seferde bulunan gamiler limanlara sığındılar.Fırtınanın devom edecrğj bildiriliyor dar arabalı vapur seferleri ile K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • 30 bin kişi yapıyor Nümayişçiler,Fransanın tayin ettiği sultani tanımadıklarını bildirerek,harekete geçtiler Fransız lejiyon askerlerine hazır ol emri verildi.Gl.Franko İspanyol kabinesini toplantıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • Seçimlere hazırlık Son haftalar zarfında her gün toplanan D.P.Genel İdare Kurulu hazırlıkları gözden geçiriyor Ankara-21 Milliyet)Demokrat Parti Genel idare Kumulu son haftalar zarfında hey gün toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • Pakistanda fecî bir tren kazası oldu Yüzlerce kişinin öldüğü veya yaralandığı sanılıyor.Yolcular arasında bulunan Dışişleri Vekili kurtuldu Karachi 21 £P)Bu sa baiı erken Hr saatte Jham Pur yakınların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • Askerî terfi kanunu Tasarının ne zaman Meclise getirileceği bir takrirle soruldu Ankara,21 Milliyet)Mar din Mebusu Aziz Uras tarafın. Ian Askerî Terfj tasarısı hakkında Meclise bir sual takriri Verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1954
  • M.T.T.Birliğinin beyannamesi Millî Türk Taleba Birliği,o-Jluncu büyük kongresinin sona •irmesi münasebetiyle;M.T.T.B.jle Türkiye Millî Talebe Fecle rasyonunun birleşmesi mevzuun fla bir beyanname yayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.01.1954
  • YAPRA Nihayet yakalandılar ULUNAY Izmlrde kendilerini» gazeteci hüviyeti vererek öteki,nt berikini dolandırmakla maznun üç nâhekâr zabıta taraf ndan y akalamı s,bu ferah verecek habere nihayet yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • K S A HABERLER it Emniyet 6 ncı Şube Miidür Hlgü emrinde ve seyrüsefer işle rinde çalışan memurlara,kendi lerini soğuktsr.korumak maksadiyle birer deri yelek verilme Bine-karar verilmiştirif Ku!îtopra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • mek suçu ile müddeiumumiliğe verilmiştir.İc Evvelki gece şehirde yapılan umumî aramada 18 kişinin üzerinde bırak,bir kikinin üze rinde tabanca bulunmuştur.Suç lular hakkında gerjken kanunî muamele yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • K 22 Ocak Ru.I" 9 Cons.evvel 1954 Ocak 137S Cuma 136* j VAKİ rT VASATİ BBAJfl f Güne I 7.20 2.09 Ogle 12.26 9.45 tkind i 14.57 9.45 AJcşa m 17.12 12.00 i Yatsı 18.47 1-36 îmaa k 5.36 12 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Şair Nefi için bir tören hazırlandı Edebiyat Fakültesi Mezun lan Cemiyeti Şair Nefi için,28 ocak perşembe günü saat 16,30 da Eminönü Öğrenci io kalinde bir anma toplantısı tertiplemiştir.Toplantıda Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Yumurtanın sandığı 200 liraya çıktı Yumurta fiatlarmdaki ar tış devam etmektedir.Hafta başında sandığı 180-190 liradan muamele gören iri taze mallar dün 200 liradan müşteri bulmuştur.Ufak malların ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • jonn'u» «ti^*.Medeniyet ilerledikçe insanlara ıztırap ve hastahklannit da buna muvazi olarak hafifle diği,hattâ bir çok vakalarda muhaikkak ölümle neticelenmesi mukadder olan şahısların lıa yatının da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Ege tütün piyasası Izmirden dönen Tekel Genel Müdürü dün basına izahat verdi Tekel Genel Müdürü Münir Karacık dün bir basın toplantısı yaparak Ege tütün piyasası ye diğer mevzular etrafında izahat ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Odun ve kömür tenisti yatışı devanı ediyor Belediye tarafından odun ve koni Lir tanzim satışlarına devam edilmektedir.Haien Kasımpasada,Unkapanında,Fındıklıda,Yenikaında,Uskü dar ve Kadıköy d e satışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Talebe delegasyonları dim İstanbuldan ayrıldı Millî Türle Talebe Birliğinin:Büyük Kongresi münasû betiyle îs-tanbula gelmiş olan Ankara ve İzmir talebe delegasyonları,dün şehrimizden ayrılmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Zeytinburnu ve Kazlıçeşme suya kaviişuyor Yıllardan beri Zeytinburnu ve Kazh çeşme mm takası sa kinleri su sıkmtsı çekmekte idi.Bu semt îçîh lâzım,olan bo rular Karabük demir ve celik fabrikasından te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Bir hırsız iki sene dört ay hapis yatacak Muhtelif suçlardan sabıka sı olan Hayruüah Güder adında biri,Beyazıtta Kalender mektep sokağında 9 numara h evde oturan Ah net adında birinin evine hırsızlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Kalay ftatlan devamlı olarak yükseliyor Son günlerde kalay Hatlarında bir yükseliş müşahede olunmaktadır.Geçen hafta 9 liradan satılan çubuk kalay dün 12 liradan muamele görmüştür.Alâkalılar,kalay üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Gönüllü katil dünkü duruşmasmda beraat etti Sarıyer cinayeti failinin kendisi olduğunu iddia eden Abdülvehap Karabina adında biri hakkında,polisi fuzuli olarak işgal etmekten dolayı Sarıyer Asliye Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • I gJeierca alınan koruyucu teûmr kifayetsiz Son günlerde iyice bozması ve havaiarın soğukların artması karşısında şehirde görülen nezle ve grip hastalığı fazlalaşmış ve vaziyet bir salgın istidadı gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • II II nil III I I HALKINJ5ESİ »I.M Dîdeü-sr rûşen I Bir ricamız yıllanan hika yesitıden ve bir çok cevaptan sonra nihayet müjdesine erikti.'Aldığımız müsbet fcea vabı te&ekkürio neşrediyoruz:«8/1/1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Ticari mülkiyet Ticaret Odası M&lisiiiin dünkü toplantısında bu mesele müzakere edildi Ticaret Odası Meclisi dün saat 15 de,Ticaret Odası salonunda toplanmıştır.Toplantıda konuşulan mev zular arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Antika meraklısı hk tacir doîandmldı Mal almak için İstanbula gelen antika meraklısı bir ta cir garip bir şekilde dolandırılmıştır.Beyazittaki Mercan otelinde ikamet eden Halit Aykut adında bir tacir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Polis 1050 ura çalan bir yankesiciyi yakaladı Pangaltıda Karga sokağın da 40 numarada oturan Artin Hatan adında biri,Levent otobüsü ile Garaj durağına gi derken 1050 lirasını meçhul bir yankesiciye ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Bozulan asfaltlar süratle tamir etfi'eeek Şehrimizde t u sene kışın şiddetli geçmesinden dolayı a na caddelerin bazı yerlerinde ki asfaltların bozulduğu görül mektedir.Bu yerlerde hava nın müsait olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Türkiye Avrupa 63rlîğ3ne ne gibî faydalar sağiay iv Türkiyenia bu birliğe girmekle Bağlayacağı faydaları göyle edebiliriz:Türkiye Cumhuriyeti ana mü es meşelerini,garbın mütekâmil bünyesinden alan Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Suitaııalıaucl ceza evmde okuma yasma kursu açûdı Sultanahmet ceza evinde bulunan kacun ve erkek mab kûnüar için bir öğretim kur* su açılması kararlaştırılmıştı.Kurslar dün sabaih faaliyete geçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Madenciliğimizi geliştirme^ için girişilen teşebbüsler Madenciliğimiz,geliştir inek maksadUe bir bankam0 kurulmasına karar verilini ve etüdlere başlanmıştır.Ticaret Vekâleti,Bankanın bir an evvel faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Bir cinayet davasının duruşması sona erdi Ziya Atalay adında birin1 öldürmekten suçlu olarak mahkemeye verilen Şükrü f Kaya.ve Mehmet Sanğolu'nun duruşması dün sona er mistir.Mahkeme,Mehmet Sari oğlun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • îzmirden yeni bir parti zeytinyağı geljyor Bugün Izmirden şehri mi£e bir parti daha zeytinyağı gde çektir.'Yağların evsafı gayet iyi olduğundan çok fazla raf?bet ¦görmektedir.Son iki gün içinde tanzim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Beynelmilel yem nebatla-1"1 konferansı programı Tarmı Vekâletinde çaytf» mera ve vcm nebatları komi' tesi profesörü Ömer Tarmsn in başkanlığında Amerikalı mütehassısların iştirakiy™ blı toplantı yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • Yeııi Hostesler yakında belli oluyor Devlet Hava Yolları tara* findan bir müddet evvel eç1" lan hosteslik imtihanına katı lan 4Ü0 den fazla genç kız a* rasında Ankara ve îstanbü' da seçme müsabakası y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 22.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Spc* Kulübünün kongresi 25 ocak Pa zartasi günü saat l4* te Beyaza ta,Marmara lokalinde yapda' çaktır.ÇAY t Ü.T.B.Fen Fakültesi nin yülık çayı 23 ocak cumarte si günü saat 14-18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Rus Elçisinin tebdili Uzun zamandan beri Rusyalım Ankara Büyük Elçisi bulunan Lavrişef değiştirildi.Yeline Moskovada mühim siyasî vazifeler ifa ettiği ve ıneınle-&et:Jiin en gözde Dışişleri Unum Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Bir annenin altıncı,def» ikiz çocuğu oldu Ottova 21 T.H.A.Ku ebec şehrinin Saint George adlı bir kasabasında bir ailenin ikiz çocukları doğmuş tur.Bu doğumda enteresan olan taraf,Tremblay ailesi nin,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Karaya oturan bir geminin tay kıları yüzerek karaya çıktı Bordeauks 21 A.A.Maroa Teresa adlı ispanyol balıkçı gemisi,dün gece fens hava yüzünden karaya otur muştur.Gemide bulunan K kişi yüzerek sahile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Amerika Kızıl Çin'i tanımıyor Amerikan Dışişleri Vekâletinin haftalık bülten.ıı.de Kızıl Çinin tanınmasının.Milliyetçi Çine bir ihanet teşkil edeceği yazılıyor Washington,21 A.A.Dış işleri Vekâleti Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Pasifikte yeni bir atom bombası patlatılacak Vaşington 21 ANKA)Pentagona yakın çevrelerden öğrenildiğine göre,önümüz deki ilkba'harda Pasifikte ye ni bir atom bombası patlatılacaktır.Bu çevreler,bomba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Bir papağan sür okuyor Londra 21 Nafen)İngiltere kafes kuşlan sergisin de gösterilmekte olan bir ne vj papağan 250 kelime konuşabilmektedir,iki satırlık şiir de okuyan bu kuşun teknik ismi Budgerigar)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Ifîrmmci asır hüznü denen yeni bîr hastalık Londra 21 ANKA)Burada intişar eden ayhk tıh dergisi "The Practitioner,ocak ayı nüshasında "Yirmin ei Asır Hüznü,denen yeni b:r hastalıktan bahseden ma kalel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • ğ**ma ÂTIIK CÎTİO t5 beygirlik hususide çok temiz kuliarcıimış Telefon:84242 B-Etien'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Kurt yaka/amak için diplomatik yollara baş vuruluyor Helsinki 21 ANKA)Demir perde gerisinden hü cum ederek,tekrar demir pe:de gerisindeki sığınakların tiltica eden kurt sürüleri,Fir landiyah geyik yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Bir sinema meraklısının garip talebi Floransa italya)21 A P.Bir sinema meraklısı Floransada bir mahkemeye müracaat ederek Mavi Me lek)adındaki filmin gösteri!meşinin yasak edilmesini çün kü Marlene Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Hollanda Avrupa Ordusu projesini tastik etti Londra 21 Nafen)Avrupa ordusu projesini tamamiyle tastik eden ilk memleket Hollanda olmuştur.Bu Londra siyasî çevrelerinde ga yet iyi karşılanmıştır.Birleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Comet esrar:çözüüemiyor Geçen sene düşen Comet uçağının da bir sabotaja uğradığı iddia ediliyor Londra,21 Nafen)Bugün açıklanan bir raporla,«Comet es ran» daha da yayılmıştır.Bu «ararı çözmek için müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Cugat'yı soydular C*z yıldızı karısıyla otomobile bindiği sırada maskeli haydutlar tarafından soyularak 20 bin dolarlık mücevherleri Çalındı Los Angeles,21 AA.Ta nınıruş caz orkestrası safi Xavier Cug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Amerika bir çok yerde silâh depoları kuruyor Atom bomba!arın!n m depolar için 11,5 miiy Washington,21 A.A.Amerikan hava kuvvetleri bütün dünyada,en yeni silâhların ve bu arada muhtemelen atom bom bala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • i—ı İlk atom denizaitısı denize indi Bayan Elsenhower tarafından vaftiz edilen gemi 55 milyon dolara inal oldu Grotan,Connecticut)21 A.A.Dünyanın ilk atom deniaaütı gemisi bugün bayan Eisenhoveı,'in k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Uşak DJP.kongresi Uşak 21 Milliyet)Şeb rimiz merkez ilçe D.P.kong resi genç ve münevver azaların iştirakiyle i*ktedilmiş tir.Kongrede Mebuslardan Yusuf Aysal,Hakkı Gedik ve Muharrem Tuncay harır bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Cssa harici haberler AMERİKA ¦fc Amerikan Ayan Meclisi Saint Laurent nehrinin,Kanada İle işbirliği yapılarak seyrüsefere salih bir nehir yolu haline getirilmesi hususundaki bir tak riri 33 muhalife ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • İKTİBAS Kalay kra Her şeye rağmen sevdiği erkeğe kavuşan Mariana Isabella Kızsnın büyük aşkma mümanaat e3er?kalay kralı Arıt 3 nor hazretleri aşk ilâhı önünde kıa Jretjnin ne kadar zaysf olduğunu tesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • ıiHîzer Ameı ikadaki sanat mükâfat hırından birinin de Pulitzer ol dıığumı öğrenna*?bulunuyoruz.Kıt bilgiyi muhterem mütercim le timiz ve tiyatro idarecilerimiz sayesinde edindik.Ayrca gene ayni luttr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1954
  • Köpeğiniz hakkında-Anlayamadım.Anlatayım,Düşündüm kigeçirdiği heyecan neticesinde,köpeğiniz rahatsızlanmış olabüir-Yani elimden kaçtığı için »i?Evet.Kaçtığı için heyecanlandığını v:bunun neticesi olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.01.1954
  • Sayarın seyahati Cumhurbaşkanı Celâl Bayar evvelki gün Man Tetania transatlantiği iie ingiltereden Amerikaya hareket etmiştir.İngilizlerin «Gözlüklü sakin adam» ismini verdikleri Devlet Reisimiz şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1954
  • Firavun arabasına hükümdarları koşmuştu Mısırlılar Ramsesin saltanatına Tanrılar devrinin döndüğü nazarı ite bakarlardı Ramses dünyaya geMiği vakit,Firavunun babası Setüs'» büyük tyr hükümdar olacağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1954
  • Kathleen Hughes'in hayat hikâyesi Sinema dünyasında şöhret îçin bir çok yollar vardır-Kathleen Hughes,şöhretini mütevazı yaşayışına ve sakin tabiatına medyundur.Hollywood'da dünyaya gelen Kathleen,sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.01.1954
  • Bu müsabakalarda Sarıkamış!far gerek ferden ve gerekse takım halinde Erzurum ve Bayburtlulara daha faik tâ fer.Giregösek kupası kayak müsabakalarına bugün Erzurumda başlanıyor İÇSen sene Uludagda yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1954
  • ş m Tekrar piste dönecek olan Olimpiyat şampiyonlarından Mel Patton'un bir deparı Mel Patton tekrar piste dönüyor California,21 SHA)nan Amerikalı Mel Patton tek-^ünyanın en meşhur sprinter-rar piste d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1954
  • İNGtLTEREDE YENİ BİR TRANSFER Londra,21 SHA)İngiliz B)millî takımı ve Reading ku lübünün eantraüıaft Stan Wicks,130 bin Türk lirasına meşhur Chelsea takımır.a transfer ol.muştur.CHARLTON YENİ Btfc İSV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1954
  • Dolmabahçe stadı kapanmıyacak Dün,Mart ayında İstanbulda yapılacak olan Türkiye ispanya millî maçı münasebetiyle,millî takım çalışmalarının toplu ve İntizamlı olması için lig maçlarının tehir edileceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1954
  • Kendisahasmda en az mağlûp olan Arsenal Londra.21 SHA)Futbol Federasyonu tarafından yapılan bir tasnifte.İngilterenin müseccel kulüpleri arasında Arsenalin kendi sabasında en az mağlûp olan kulüp oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1954
  • Bu nasıl zihniyettir?Futbol Federasyonunun millî takım çalışmaları hakkında bir kaç gün evvel neşretmiş olduğu tebliğin bütün spor mail fillerinde hayret ve taaccüple karşılandığım görmekteyiz» Nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1954
  • ^x.devrede ilk karşılaşmayı yapan ve Kasımpaşa İle berabere kalan Galatasaray takımı,2.devre başlarken profesyonel lig'e umumî bir bakış atas [Kuvvetli bir kadro ve iyi elemanlara rağmen devre boyunca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.01.1954
  • lAMMEft M ARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de O 1 B A L 1 KARAKOLU ^umarlesî,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1954
  • Sonra hâdise henüz bütün tazeliğini muhafaza etmektedir,üçümüz başbaşa kalırsak sıkılırız.Siz gidin Andrev ve şunu da kitapla beraber Vinnie'ye verin.Kitabı elinden aldım,smo lünimin cebinden altın bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1954
  • RÖPORTAJ I Hostesler deniz gezisine ayrı bir hususiyet veriyor Yolcu hastalanır,kaygusu hostese düşer,üzülür neşelendirmek yine hostese aittir.Kısaca yoCcunun her kaprisi,her derdi hosteste şifa bu ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1954
  • Alman gençleri tek i—I partili idare istiyorlar Resmi Amerikan çevreleflnde açıkla ndığına göre,bur gün Alman gençleri «tek ve kuvvetli bir millî parti» fikrine yakın alâka göstermektedirler ve iğleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1954
  • DenîzlerIn KIZI Tarihî Roman yazan:Kemal.SAMANCIGİb "Yarab!Kimsenin şahadetini kabul etmezsen,kır atın hareketleri şahicimdir dedi u Burayı iyj korursan,»a na et var.Hele işimde mu vaffakiyet hasıl ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yîyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1954
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL I Dahiliye MütihajBim Pazardan başka her gün sa-1 bah 3aat 10.30-1^.00 öğleden 1 sonıra 14.30-17.00 de hasta I ttabui eder.istanbul Divan-1 voıu No.104 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı BU AKŞAM HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyee 3 PeiHîe Yazan Thornton lider Türkçesj TevfOc SaduUab Her çarşamba akşamı talebe gebeşidir.Pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1954
  • 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 t SokJars sağa 1 Okyanusta bir ada.2 Bir edebiyat tatkikçisinin «oya di;Sıfat takısı;Elin içi.3 Bk1 erkek ismi;Temelli.4 Anlaşmak,fikir bürliğü.varmak.5 Bir nota;Karabulut.6 Napo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.01.1954
  • Bayar Amerskada parlak bir törenle karşılanacak 13 aş taralı birincide)Bayar 27 Ocakta Vaşington liava alanına ayak bastığı vakit 21 pare top atımı ile selâmlanacakı merasim elbiselerini giymiş ordu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • Tren kazasının sebebi henüz anlaşılamadı Başfcurafı birincide)mettedir.Tahkikat sırasında bu hu sus bilhassa göz önünde tutulmaktadır.ULAŞTIRMA VEKALETİN-DEN BİR HEYET KAZA MAHALLİNE GİTTİ Ankara 21 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • Dulles Berime gitti Baştarafı birincide)hususunda gerçek ve samimî bir arzu ile gelecekleri ümidini belirbmiş ve demiştir ki:«Böyle yaptıkları takdirde bizi açık zih niyetli ve işbirliğine hazır bula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • İKTİBAS Kalay kralının kızı ile Oteller prensinin düğünü Baş tarafı 3.cü sahifede)duğunu göstermiş ve Iskoçya kanunlarının baıhşettiği imkân lardan istifade ederek resmen Misters Goldsmith olmuştur-Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • Danimarka'da hâdise çıkaran Türk denizcileri Baştarafı birincide)bara girmek istemşiler faka!sarhoş gibi göründükleri için bu mahalle alinmamışlarufır.Bunun üzerine Van şilebinin istanbullu olan ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • Maden Bankası kuruluyor Ankara,21 Milliyet)Hükümet Madenciliğimizin kalkın ması için bir Maden Bankası ku rulmıasına karar vermiştir.Bankanın Statüsünü ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısını ha zırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • En başarılı tiyatromuz Baştarafı birincide)meseleleri ile memleketimiz hak kavdaki intibalarıni nakleden İngiliz rejisörü sözlerini şöylebitınmiştir:Bir haftadır Istanbul ve Ank&ra'daki bütün Tiyatrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • Pasif Korunma kanunu Bastarafı birincide)Müdürlük memleket savunımasiçin her türlü tedbiri almaya yet kili olacaktır.Yeni kanımla erkek ve kadın 18 ilâ 65 yaş arasındaki bütün vatandaşlar kendilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • Perihan Yanal vefat etti Başfarafı birincide)kârın hatırasına hürmeten teni sillerlni dün gece tatil etmiştir.Merhumenin toenazesl bugün saat 15 de Teşvikiye camiinden kaldırılacak ve Asit Mezarlığa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • Pakistanda fecî bir tren Kazası oldu Baştarafı birincide)diz katarı ile çarpıştığı anlaşılmaktadır.Dk haberlere gö re kazada Ölen veya yarala nanların sayısı yüzü asmaktadır.Yaralıların ekserisi civar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • Fosta otuz bin kişi i nümayiş yapıyor Baştarafı birincide)Hf etmektedirler,ispanyol Fasında yaşayan bir milyoa Fashyı temsil eden şahsiyetler tarafından imzalanan muhtırada Fransanm Fas siyaseti şidde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • Kürtaj hâdisesinin dâvası karara kaldı Bagtarafı birincide)Saat 10 da başLayan ve iki saat devanı eden duruşmada Asım Onur ile Asım Onurun avukatı Sadi Rıza Müdafaala rını yapmışlardır.Avukat Sadi Rız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • Bütün yurtta şiddetli bir kış hüküm sfirfivor Baştarafı birincide)«H*m istemek zarureti hâsı] olmuştur.Askerî birlikler bugün den itibaren,belediye ekiplerile işbirliği yapmışlar,ana caddelerden karın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • Amerikanın savunma bütçesi 45 milyar Mar Baştarafı birincide)kan Eisenhower,«Birleşik Amerikanin güvenliği,refah ve saadeti,hür dünyanın lideri olarak göstereceği muvaffakiyete bağlıdır» demiş ve şöyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • M.T.T.Birliğinin beyannamesi Baş ta rafı birincide)Talebe Federasyonuna bağlı bü tün teşekkülleri ve birlikler dışındaki yüksek tahsil gaipliğini saygı ve sevgi ile selamlar.Millî Türk Talebe Birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • Lodos fırtınası vapur seferlerini altüst etti Başfcarafı birincide)rın devamlı çarpması karşısın da parçalanmak tehlikesi atlat mış ve iskele'kalın kazıklarla takviye mecburiyetinde kalınmıştır.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • İstanbul Telefon Müdürlüğünden 1 29/1/&54 Ctıma günü saat 15 te eksiltmesi yapılacağı Dünya gazetesinin 14/1/954 ve Milliyet gazetesinin 18/1/954 tarihli nüshalarında ilân olunan 13941.60)lira muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • Çigif satılacak SUmerbank Pamuk Satınafma ve Çırçır Fabrikaları EVSnessesesi Müdürlüğünden Adara 1 Müessesemizin Antalyada çırçırlattığı pamuklardaa elde edilen 1953 mahsulü 2300 ton Akala çiğidi pamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.01.1954
  • He^beiiada Ûrtaokü.u Yapffirma Derneği Tüzüğü 1 4/1/954 tarihinde «Heybeliada Ortaokul Yaptırma Derneği» kurulmuştur-Merkezi okul binasıdır-2 Derneğin amacı orta okulu modern bir binaya ve malzemeye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Caz mü aiği PI.Harry Jam^s ©rkes trasi)13.30 Şarttılar M.M.Atakaa özel plâk)14.20 Şs r kılar Okuyan:Af itap Karacan özel plâk)M.M.Atakan 14.00 Ope
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • JI8ÜBEE3 Teşin para ile MBBf ft^ 1950-1951-1952 1953 modeli Temiz kullanılmış otomobiller satın alınacaktır.İş saatlerindi Şişli camii karşısında Çiftkurt Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.ne müra,caat edilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • Bulana mükâfat Bir hafta evvel bir çanta içinde şahsıma ait nüfus kâğıdımı ve vekâletname ile evrakı sairemi ufak defter,pul kolleksiy.onumu kaybettim-Bulanlann aşağıdaki adrese vermeleri,yahut haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • ZETİP ZEYTÎNBURNC İPLİK FABRİKASI TAŞ-DEN Şirket umumî heyeti 17 Şuibat 954 Çarşamba günü saat 11 de Mahmutpagada Mchmetpaşa Hanında 4 numarada âdî surette toplanacaktır.Hissedarların bu toplantıya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • İçe!Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Mersin Yeni Stadyomunda yapılacak 49998 38)lira keşif btdeDi inşaat işleri 8/1/1954 tarihinden itibaren 15)gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • Ö8TAŞ ÖRME SANAYİİ TA,Hissedarlar umumî heyeti 17 Şubat 1954 Çargamfoa günü eaat 10-30 da Mahmutpsşada,Meihmetpaşa Hanında 4 numarada âdî surette toplanacaktır Hissedarların gelmeleri rica olunur-Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • ve esnam Kapamg Açılış 1 Sapanig Sterling 34,784—Dolar 280.30 280.30 Ft.BYang» St 0.8C isviçre Fr.64.03 64.0^ Belçika Fr.5.6t 5.60 isveç Kr.64J2.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44.80 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • M.S.B.1.Notu Sa.At.Ko.Bşk.danı Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulüyle 100 ton makarna ile 30 ton şehriye Batm ah nacaktırihalesi aşağıda gösterilen gün ve saattedir-Evsaf ve şartla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • I Denizcilik Bankası T.A.0.G.İ.T.İşletmesi Haliç Tersanesinden Satılacak malzeme Miktarı Tonaînati İfcale gün ve saati Eski demir torna tezgâhı.3 ad-570—TL-2/2/954 Balı 14,30 Eski tesviyeci ve kazancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • M.S.V.1 No.lu Sa.A8.Ko-Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı i çin aşağıda cins ve miktarı yazılı 10-Ö00 kilo vitaminize kahvaltılık nebatî margarin kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır ihalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yaaı iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • İ.T.Ü.Makina Fabrikası Dekanlığından Isı Tekniği Laboratuarı kazan dairesi binasının 12797,60 TL muhammen bedelli ısıtma tesisatı işi 4936 sayıh kanunun 59-maddesi gereğince hazırlanan senato esaslann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • Denizcilik Bankası T.A,O.Malzeme Müdürlüğünden.Muhtelif eb'.ıtta ve cinste çapa-gemi zinciri ve zincir ki lidi satın alınacaktır istekliler 10.Şubat 1954 tarihine kadar tekliflerini milhürlenmiş zarfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • İstanbul L^vâzırın Amirliğinden veriton Askerî Kıtsat İlânları Aşağıda cins ve miktarı y azılı malzemeler açık eksiltme İle bozalarında yazılı gün ve saatlerde Edime.As.Sa.Al Koda satın alınacaktır-Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • Yapı işleri ilânı Rize Bayındırlık MUdiIrUlğUnden Eksiltmeye konula» İğ:Fındıklı hükümet konağı İntfaatı olup keşif bedeli 158023.64 liradır.2 Eksiltme 9 Şubat 954 Salı günü saat 15 te Bayındırlık Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Belediyemiz temizlik işleri için satın alınacak iki adet benzinli kamyon 20 giİn müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 İki kamyon için tahmin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • SİMTAV Abdi Vehbi Halefleri Sadi İplikçi,Muhlis Telimen Limited Ortakli&mdan:İstanbul Sicilli Ticaretinde 41221 ve İzmir Sicilli Ticaretinde 9859 numarada müseccel bulunan şirketimiz 31 Aralık 1053 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1954
  • içmesu tesisleri yapturiaâcafctir.I Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır-Boru ve İ:ğer nıalze* Bienin müteahhitler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8