Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • Adres:Nunxxwrnmiye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI;1329 Post» Kutusu 4 9 2 TELEFON:29 614 11 ATI 15 K u r D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • saat M Tl ÎBta^bUİ ^isat Fakültesi Dekanlığında dün ^1111 ^Wir-Fakülte Dekam Prof-Rtfiî Şükrü tT^^^J^lî îğ ^^^ünün ihdası mevzuunda yapılan toplantıya Türk iş adamları,eğitim sahasında tanınmış şahsiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • Kadıköy ve havalisinin asayişi Kadıköy ve havalisinde asayl Şin bozuk oWuguna dair gazete mizde bir haber intişar etmişti,Bu mevzuda KadıTtöy Kayma kamından almış olduğumuz blc mektubu neşrediyoruz:«B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • Fmncıların toplantısı Dünkü toplantıda konuşan fırıncılar dilekler} yerine getirin mcdigi takdirde fırınları kapa' tacaklarını söylediler İstanbul Ekmek Sanayii işverenler Sendikası dün saat 14 te Emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • Kaatil Nadir Kaotii Nadir tevkif edildi Ka ralıola gelip teslim olan börekçi çırağı» «Kendimi müdafaa için onu vurdum» diyor Evvelki gece Samatyada bir cinayet işlendiğini,Nadir Ay-vah adında 15 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • İsviçreli ucuzluk mtite hassın Vali ile görüşüyor İsviçreli mütehassıs tetkiklerinden memnun Mlgros teşkilâtı mileşsisl;"Arzu edilen netice* ye en kısa yoldan gitmek mümkündür,diyor Eyveiki gün şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • dün A Bir ay devam edecek bir seyahate çıkan Devlet Reisi Yeşilköy hava alanında muhteşem bir merasimle uğurlandı hareket etti Bayar Seyahatimin dosfluğu kuvvetlen duyduğum bahtiyarlı •Reisicumhur Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • Bugwt yi-iıavumıı umumiyetle bulutluı geçeceği,rüzgârlarifcı ortak kuvvette eseceği,sühunet derecesinde derişiklik olmayacağı sanılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • sermayeyi kanunu kabul Meclisin dünkü oturumunda tasarı uzun müzake* relerden sonra 35 e karşı 248 reyle kanunlaştı Ankara.18 Milliyet)Meclisin bugünkü toplantısında yabancı sermayeyi teşvik kanuna ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • Menderes dün Wymanla görüştü Nato Komutanının veda ziyaretinde Köprülü de hazır balımda Ankarat 18 A.A)iğrendiğimize göre Başvekil Adnan Menderes bugün eaat 12 debaşka bir vazifeye tâyin edildiğinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • Kahire hâdisesi iie alâkalı gen sorular ı ı ıı r Halk Partisinin istizah takriri dön Meclise verildi* D.I*.Meclis Grupunda bugün Köylü Partisinin takriri görüşülecek Ankra,18 Milliyet)Halk Partisi Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • Fransaya olan borcumuz tasfiye edildi Tasfiye anlatması dttn Maliye Vekâletinde imzalandı Ankara,18 A.A)1945 senesinde İngiliz ve Fransız hükümetleriyle aktedilmiş ola'n 25 milyon sterlinlik teslihat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • Büyü yapan bîr papaz sue üstü yakala Badattaki Rum kilisesi papaz» iks kadın polisimize büyü yapmaya kaiksştı Balatta Aya tstrati kilisesi nin Baş papazı Nikola Kiriliyos,dün büyü ve üfürükçülük yapar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • İSMAİL HABİB DÜN DEFNEDİLDİ Muztarip bulunduğu hastalıktan kurtulamıyarak tedavi edilmekte olduğu hastahanede vefat eden İsmail Habip Sevük'ün cenazesi dün Merkezefendidekı ebedî istirafcatsâhma götür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • Reisicumhur» tayyareye b inerken halkı selUmlıyor Bayarın,Amerikan basınına beyanatı Amerikan yardımının devamını lüzumlu gören Reisicumhur Bayar haricî istikrazın Türkiyenin iktisadî inkişafına geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • Dün Amerikaya hareket eden Buyur.Yeşilköy hava meydanında BBF)Reisicumhur,Hurn hava alanında Wellington Dükü tarafından karşılandı Bournemouth,18 A-A.Türkiye Reisicumhuru Celâl Bayar heraberlerin.de r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • Dün gece ay tutuldu Hadr'se havanın mnhalefetT yüzünden şehrimizde görülemedi Dün gece ay tutulmuş,fakat havanın muhalefet» yüzünden şehrimizde görülememiştir.A.y,gece yansı saat 1 i 39.0,6 gec-a yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1954
  • Lavrişef değiştirildi Londra.18 AP)Sovyetler Birliği Boris Fedoroviç'i Ankara Büyük Elçiliğine tâyin etmiştir-Moskova Radyosu şimdiki elçi Alexandre Andreyeviç Lavrişefin «başka bir vazifeye» nakledil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • TAKVaMMN s% YAMAK Hayvanları Koruma Cemiyeti ULUNAY Hayvanları Konun» Derneği namı il»' bizde bir cemiyet vardır.Bu dernek ve bu dermeğin âzası her mede ni memleketlerde olduğu gibi bizde de hayvanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • KİSA HA BEEUB fc îetanbul Belediyesi hudut Iftr;içinde geçen sene 11190 çif tin evlenme akitleri ^apilmig* tır.Belediye Sağlık İşleri Mü ditrü Muavini Dr.Nurettin Arıksoy,Kocaeli Sağlık Müdürlü güne t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • it Ramide Taşlıtarlada otu Abdullah Kuyumcu adında otobüste 200 lirasını meçhul bir yanke-siciye çarptırmiştır.Suçlu aranmak t ulır.•fc Küçükpazarda oturan Ali Haydar,Mehmet Erdoğan ve Hamdi Erdoğan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Mir 14 C finevvel EI73 v a it IT Güneş tkimfl Aikşam Yat* imsak 19 î*54 Soli III.6 Orak 13«9 AS ATI JEXANi 7.22 12.24 14.54 17.09 18.44 5.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • *munmmzMtBK*wfcsu*pxı r—ırrı—«w-i-BHHS BAIHffSLo lı 1 n BHHS BAIHffSL.SaA'ra kese»»î hasfcahfclan davfra çofc te*drater*C*a tçöriî'i'ü'bilhussa İa/Ja doğum yapanlarda.H&RÜfefâk karını ve safranın terk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Kumkapı cinayeti Bakkal Nerses'in katili dün adlî makamlara teslim edildi Kumkapıda.Nerses adınca bir ¦bak kaiı partrasma tamaen öldür,düğü iddiasiyle aranmakta olan Fuat Aydmoğlu adında biri cu marte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Esnafın kontrollü is hie devam Cfl iliyor Şehirde pazar yerlerinin kontrolüne devam edilmekte dir.Belediye Başhekimliği ve zabıtası tarafından,son Ü£ ay içinde şehrimizde 5321 esnaf ve müessese kontro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Ogiak derisi süvkJarı tamamen eridi Küçük baş hayvan piyasa sı canlılığını muhafaza etmek te ve harice mal gönderilmek tedir.Piyasada koyun derisi faal lan 240-250 kuruş arasmdu muamele görmekte ve ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Ege bölgesindeki tülün satıştan hararetlendi Bir müddet evvel açılmış olan Ege tütün piyasasının çok canlı geç*ncÂ.te olduğu,bU dirilmektedirilgililerin bu hususta verdi ği malûmata göre ilk hafta ici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • HALKIN Gbc3 devriyeleri görülmez o9tiu Bakırköyde muhtelif semt lerde oturan üç okuyucumu zuıı' imzalarına taşıyan bir mektupta gece beckl ve po üslerin:n düdük seslerini duy madikktiiııdaıı şikâyet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Zeytinyağı satışla rı Belediyenin yapacağı tanzim satışına bu sabahtan itibaren başlanıyor Belediye tarafından,zeytinyağ tanzim satışlarına bugün ba.y'Jtanacaktır.E'kstva ekstra cinsten olan 1,5 as it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Yerli imalâttan muamele v ergisf' alınrcuyaeak Yerli sanayinin inkişafı göz önünde tutularak ithal veya yerli imâl edilen ziraî istihsal vasıtaları arasında bir ayarlama yapılarak,yerli imalâttan alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Bir Yımaıı şilep i Kilyosta karaya oturdu Nikolas isminde V"20Ö tonluk Yunan handrail bir vapur dün sabaha karşı Kıl yo s önlerinde karaya oturmuş tur* Denizcilik Bankası tarafm dan vaka mahalline Ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Ticaret Gdasımn 71 inci yıldönümü kutlandı istanbul Ticaret Odasının 71 inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle dun gece Tak sim Beled-ve Gazinosunda bir toplantı yapılmıştır.Güzide bir davetli grupu nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Isınmak isterken muhtelif yerlerinden yandı Ayv'c nsarayda Çıkvaşvili £a&rikasnıda sıvacılık yapan Salih Civelek adında biri,ku rutma kazanının içine girmiş ve ısınmak için düğmeyi çevİmıiştir;tesirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Bir f ;cne.havagazi ile intihar!etti Şişlide Hannanyun sokağında 12 numaralı fırça f.ıhri Kasnım sahibinin cğlu Ohannes So-miya.fabrikanın yazı hanesinde havagazı musluğu nu açmak suretiyle intihar ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Amerikalı İkti-at Profesörü bir konulma yapacak Türkiye İktisatçılar Deme ği adına 21 ocak perşembe günü saat 18 de,istanbul Ti caret Odası toplantı salonun da bir konferans verrfecektir.Bu konferanst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Amerikalı İktisatçı mera leke timizden ayrıldı Memleketimizde bir müddetten ber;ekonomik tetkikler yapan tanınmış Amerikalı muharrir Max Vaston Tho rnburg dün uçakla Lonclraya gitmiştir.Hava alanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Naboland şilepînin çarkçısı j dün de yargılandı Bir müddet önce,Kasımpa1 şada demirli bulunan isveç bandıralı Naboland gemisinde bir hâdise olmuş geminin baş çarkçısı Jo-han Coke,İsmail Kısmet adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Talide esrar çekerken suçüstü yakalandılar Ahmet Eralp,Kadri Çetin,Yusuf Toperler,Ahmet Hoscan ve Şeref Erbay adımda bes kişi Ramide,12815 plâka h taksinin içinde esrar çeker lerken suçüstü yakalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Altai fiatlarwwlak-yüksdiş devam' ediyor Altın piyasasında görülen yükselme durumunu muhafa za etmektedir.Memurlara dağıtılan ikramiyeden sonra artmış olan bilezik sarfiyatı,henüz canlılığını muhafaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • e satışları dyrgu D ita tahvil la&iSan bâr Maliye Vekâletimin yakonda piyasaya yüzde 5 faizli 125 mil;yon lira kıymetinde tahvil çıkaraeağı haberi;kaanibiyo ve nukut borsasında eski tahvil fiat Jarınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Tetkikler 'ITT,II I IMIIMI.I I Gençliğin Avrupa k a m p a n yası Avrupa Birliği sanıldığı tadar yeni bir fildr değildir.Öyle ki böyle bir fikrin tarihini inceli*etek olursak Orta Çağa kadar inebilir?'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Üniversite Talebe Birtîğrn*11 tertplediğİ konferanslar İstanbul Üniversitesi Tale be Birliğinin tertip ettiği seti konferanslardan ikincisi I 0Ç* E r.Cihad Abaoğlu tarafa»" dan Çarçamba günü saat 1' d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Konservatuarın konserleri rağbet görüyor İstanbul Belediyesi Kon;servatuarmm tertip ettiş1 Türk musikisi ve JBatı müz1' ği konserleri büyük rağbet görmektedir.Konservatuarın 1953 yılın da tertip ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Çaldığı radyoyu satarkeı suçüstü yakalandı İki ay evvel cezaevinde çıkmış olan Şevket Gıü'ca1,adında sabıkalı bir hırsız,A* dapazanndaıı çaldığı bir ra * yoyu şehrimizde satmağa ç?lışırken suçüstü yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • Oyun yüzünden arkadaş*111 bıçakta yaraladı Eyüpte oturan Numart Ya' yacı Sadettin Süzer ve Ot' türk Ozcara adında üe kiS1,bu semtte Muhlispaşa cad^c sinde Yusuf adında birine ait kahvede oyun oynarke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1954
  • FEVKALADE TOPLANTI İç Gazetciier Cemiyetinin,tehir edilen ievkalade toplana1' 21 ocak perşembe günü sa* 11 de Cemiyet Lokalinde yag*1* çaktır.KONGRE if Türk Üroloji Cemiyetinin eenelik kongresi yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • 'yası İcmal Türk Fransız ticareti Hendeketimizle Fransa aramda,vakfâyte çok büyük öl-™«te yapılan ticarî mübade-yeniden inkişafını tef011 »çin san zamanlarda taraflı gayretler sartedildiği £°rubııekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • *Ückey Rooney tekrar ortaya çıktı Plywood.18 ANKA)u& seneler çevirdiği filmler-t iiyük bir seyirci kütlesini ^dişine sevdirmiş olan kısa Wi artist Mickey Rooney u-11 bir gaybubetten sonra tekr ortaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • Marilyn Monroe meçhu!bâr senate gitti Hollywood,18 A.A-Marilyn Monroe'nun balayım geçirmek üzere nereye gittiğini biç kimse bilmemektedir-Stüdyo,yıldıza on,bir günlük mühlet vererek balayım kısa kesme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • İspanyaya iacak yardım_Amerikan ve İspanyol idarecüerl evvelâ Madrit&e,bilâhare ilcide Iberg'te toplantı yapacaklar Madrit 18 A1SEKA)Amerikan ve îspanyo)Genel Kurmaylarına mensup yüksek rütbeli subayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • Mısırda birden fazla kadınla evlenmek yasak Kahire,18 AA)Reisicumhur Muhammed Necibin başkanlığında toplanan aile reform komisyonu,bir Mısırlı erkeğin,hususî müsaadesi olmaksızın birden fazla kadınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • Yaya dünya seyahate Madras,18,Nafen.iki sene evvel yürüyerek seyahate çıkmış alan Fransız yasarı M* J-Deloche ve eşi Deloche,Madrasa gelmiş bulunmaktadırlar-M.Delodbe Nafen muhabiri ile yapmış olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • Los Angeles'te görülmemiş bir yangın Los Angeles,18 ANKA)Kuzey Kaliforniya'da 30 seneden beri görülmiyen büyük yangın hâlâ devam etmektedir-Los Angeles ve San Bernardino,şehirleri civarındaki ormanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • «Teşkilâtlandırma Müdürlüğü» lâğvedildi Ankara.18 TH.A)İktisadî mevzularda kombine bir çalışmayı mümkün kılmak ve Tevkılât Kanununda icap eden tadilâtın süratle neticelendirilmek kaydiyle,Ekonomi ve T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • Doris Duke evleniyor New-York,18 A.A-Fransız bestekârı Charles Trenet dünyanın en zengin kadınlarından olan.Doris Duke ile evleneceğini ümit ettiğini söylemektedir Trenet.41 yaşmda bir dul olan Dorise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • İngilterede grevler Otu/bin elektrik işçisi 24 saatlik bir grev ilân etti Londra,18 A.A.Ingilterenin hayatî ehemmiyeti haiz endüstri merkezlerinde çalışan 30-000 kadar elektrik işçisi,üc jetlerinin ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • vcı uçağı imaline hız veriyor Hava savunmasına ayrılan tahsisatın kısmı İla sesten süratli uçaklar İmal edilecek Vaşington.18 A.A-Başkan Eisenhower'in kongreye mesajında bahis mevzuu ed'len re Birleşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • Edip Çiçekli Arap Birliği kurulamaz dedi Suriye Reisicumhuru bu hususta dört mühim sebep ileri sürüyor Şam,18 Anka)Burada bulunmakta olan İngiliz parlâmento heyeti Suriye Cumhurbaşkanı General 13dip Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • Dalgınlık rekoru Unatkau bir anne çocukunu treoe binerken arabasıyla birlikte bagaja verd' Nancy,18 A.A J^algın Wr annenin gar ip macerası bu gün ağızdan ağıza nakledilmektedirteinde çocuğun uyuduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • Amerika ıhı yakıcı unsurlar Indianapolis,18 AA)Ayan meclisi tahkikat tâli komisyonu başkanı Cumhuriyetçi William Jenner,İndianapoliste Amerika lejyonu üyelerine hitaben yaptığı beyanatta şöyle demişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • Bîr petrol gemisi yanıyor Londra,18 AA.Bristol kanalında yanmakta olan «Wa veu Victor» adındaki petrol gemisi kendi haline bırakılmıştır-Mürettebattan gemide kalmış olan 24 kişi de nihayet gemiyi terk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • Atom denizaltısı denize indiriliyor New-York,18 Nafen» Dünyanın ilk atom denizaltısı.Connecticut'teki Groton üssünde Perşembe günü denize indirilecektir-Uranyum ile işlemekte olan bu yeni denizaltı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • İKTİBAS umhurreisi 13 Fransanuı yeni Cıuiflnırreisi Kene Coty 13 öncü turd*» devlet reislisine seçildikten sonra.fotoğrafçıları Fransız delegas yon heyetinin bir aradaki resmini çekmek istemeyince bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • {ısa harici lıabarler AMERİKA •fc Televizyon sahasında yapı lan yeni bir icatla ayni tele vizyon maldnasında ilci ayrı prog ram seyredilmektedir.Birisi nor mal vaziyette seyedilen program dır.Diğeri h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • Amerikanın yeni yıl bütçesi Vaşington.18 A-A-Ko*r gre Bütçe Komisyonu Başkam John Taber,Pazar günü rad* yoda yaptığı bir konuşmada 1 Temmuz 1954 te başlayacak o lan malî yıl bütçesinin yabancı devletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • Et sıkıntısını önliyecek tedbirler Ankara.18 CTH.A-Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü-büyük şehirlerimizin et ihtiyacını karşılamaya başlayan "Erzurum Et Kombinasının yükünü hafifletmek ve şark vilayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • Ruslar,New-York radyosunu taklit ediyor Helsinki.18 ANKA)Finlândiyanm her hangi 'bir tarafındaki alıcı radyolar.ıdünyanın her tarafındaki istasyonları berrak bir şekilde alabdmektedir-Bunlar arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • FIKRA iman Tâınir,ûaar» mâmur ¡•saire-İmar hareketten» mâmur beldeler ve yiae vesaire.New York,New Orlean,New biimcfn ne malûm ya new yeni demektir—onların da vesâiresi var-Ama İstanbul?İstanbul'un ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1954
  • Karım çok şişmanladı.Anlayamadım-Çok,lüzumundan fazla kanladı 1 Miss Waddington'un nefis mv vücudu Hamur içi yemekleri,bil-2?**fc tatlıları çok seviyor.Irk egzersiz de yapmıyory e Siş^aıanhğının en bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.01.1954
  • Celal Bayar Amerikaya hareket etti Reisicumhur Celâl Bayar dün hususî bir uçakla Amerikaya gitmek üzere tngiltereye hareket etmiştir* Devlet Reisimiz Kraliyet hükümetinin resmî davetlisi olarak tngîlt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1954
  • minyon yıldız Pat Moss adındaki bu minyon tiyatro artisti aslen Amerikalı olduğu halde» arkadaştan tarafından,ispanyollara çok benzetilmektedir.Bilhassa dramatik eserlerde muvaffak olan Pat Moss'un Sh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1954
  • HERGÜN TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Livingston Afrikanın keşfinde her tehlikeyi göze almıştı David Livingston,verdikten sonra Afrikaya ilk giden yabancı Avrupalı «James Bruce)adlı bir adamdı,yahşi Afrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.01.1954
  • Önümüzdeki millî maçlar için olarak üç kadro fesbit edilerek çaiıştırelacak.A B ve C takımları arasında maçlar yapılacak ve millî maçları oynayacak olan nihaî kadro bu elemanlar arassndan ayrılacak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1954
  • Kısa Spor Haberleri GAZETECİ HAKEMLER Ankara,18 S.H.A.Öğre »ildiğine göre gazetecilik yapan hakemlere,lisans verilmemesine dair talimatnameye bir madde 1 lâvesi derpiş edilmektedir.İTALYAN SU KAYAKÇIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1954
  • Amatör birinci lig puan cetveli rAKHVflLAR M.G.B-M-A-Y.P.Elektrik 11 8 2 1 34 6 18 Galatasaray 11 9 2 24 8 18 Fenerbahçe.9 7 2 29 3 16 defterdar 11 5 4 2 13 11 14 Beşiktaş 12 5 3 4 28 15 13 î&ıragümrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1954
  • Genç namzetler bir daha elendi İstanbul,18 SHA)İstanbul genç muhtelit çalışmalarına bugün de Mfttıatpaşa staduıda devam edilmiştir.Cihat Anman,Niyazi Sel ve Refik Osman Top'un takip ettikleri idmanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1954
  • 9u-Profesyonel Kg sonun onsu Emniyet takımı Dokuzuncu durumda bulunan Beyoğluspor tatom» 2 nci devre maçları başlarken umumî bir |MAAAMMMHM(B»»w M İlk devre «onunculuğu yine Emniyette İyi bir transfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.01.1954
  • Basketbol ligleri ve Spor Saray,Son bir kaç yâdır memleketimizde» basketbole gösterilmekte olan alâkanın ûdetâ gözle görülür ve elle tutulur bir gekilde artmak ta okluğuna görerek,memnun olmaktayız* l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.01.1954
  • RÖPORTAJ Parmak izi suçluyu bulmak için en emin ve kısa yoldur Parmak izi polisin suçluyu butmak için en kuvvstiî silâhıdır Polis parmak izini hale bir ele geçirsin,artık suçluyu bulmak saat meselesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1954
  • memnun Oıımhur Başkam Harry S-Truman Illinois eyaletinde avukatlık yapmakta ve çiftlik işleriyle uğraşmaktadır.Sabık Başkanın hayatı eskisi kadar hareketli olmamakla beraber protokol gibi sıkıcı bağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1954
  • Son haberler,moral bozukluğuna uğrıyars yerlilerin İngiliz'lerle işbirliği yapt^ını gösteriyor Nairobi,18 ANKA)Buradaki ingiliz makamları Mau Mau'larin tedhiş hareketlerine son vermek üzere oldukların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1954
  • Amerikada otomobil kazaları New-York,18 AA)Dün kü Pazar günü Birleşik Ame-Tİkada vuku bulan üç otomobil kazası yirmi kişinin hayatına mal olmuştur.Kuzey Karolina'da çarpışan iki otomobil içinde buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1954
  • Buna rağmen bir şeyler Ümit etmiş Richard Mac Ivorun hiç olmazsa kısmen al danmış olabileceğine ihtimal vermiştim.Maalesef neticede,gencin yazdıklarının her noktada resmî tarihlere uyduğunu gördüm Alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1954
  • Pariste her yıl 20 bin Dünyanın güzellik ve eğleace diyarı Paris'te,her sene ortalama 20000 kişi kaybolmaktadır.Kaybolan bu 20000 kişiden 14.000 kişi geç veya erken ev lerine dönmektedir.Geri kalan 6-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1954
  • İhBİ&IIS Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGIL "Her kadın sevdiği erkeğe,kendindefl başka kadınları çok görür.Allah onları böyle yaratmış 21 Gel bakayım Aspasya,yanıma otur.Meyhanecinin güzel karısı eel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1954
  • Kayalıbay Ai lan şahadetti Omef İnönü Muzaffer j Kayahbay davasında yalan şahadette bulunmaktan sanık Oiga Kayalıbay ve altı arkadaşının duruşmasına dün 2ci Ağır Ceza Mahkemesinde,devam edilmiştir.Evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1954
  • t 234567 89 jsît Soldan »ağa 1 Karakolu sayesinde şöh net yapan bir Istanbul S3mti.2 Alfabenin en mütevazı neferi;El kişi;Derun.3 İpe seren serene;Bir notaj Rakam ların ikinci basamağı.4 Ağın başlı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.01.1954
  • İş İdaresi Enstitüsü Baştarafı birimide)sesi temsilcileri ile Amerikan Büyük Elçisi iştirak etmiştir.Toplantwla,İktisat Fakültesine bağlı olarak kurulması düşünülen İş İdaresi Enstitüsünün Avrupa meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1954
  • Bir İngiliz eğitim mütehassısı geliyor Londra,18 Nafen)Eğitim sahasında otorite olan.Sır Riehard Livingstone Maflt ayında Türkiyeyi ziyaret edecek ve konferanslar verecektir.Sir Richard Livingstone il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1954
  • Büyü yapan bir papas yakalandı Bîujtarafc birincide} dm memurlardan alırken,etrafta tertibat alan memurla* tarafından suçüstü yakalanmıştır-Nikola Klriliyos,dün geç v»k.t adliyeye verilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1954
  • Fırıncıların toplantısı BagtaraJk birincide)ve «ekmeğin maliyet» üzerinde konuşmuşlardır.Topîautı başkanının seçimini müteakip kürsüye gelen Sen^ dika Reisi,idare kurallımın bu mevzuda yaptığı temasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1954
  • yor aun AoıeriKaya hareket etti Baştarafı birincide)•J görmekle bahtiyar olacağım.Seyahatimin her iki memleket arasında ç0k samimi dostluğu kuvvetlendirdiğini gördüğüm zaman duyduğum bu bahtiyar uk da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1954
  • Yabancı sermayeyi teşvik kanuna kabul edildi Başfcarafı birincide)takririn aleyhinde konuşarak sermaye ve kârın 5 sene müddetten sonra transfer edilmesinin mahzurlarım anlattı ve bunun reddini istedi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1954
  • basının Baştaran birincide)ika ve Amerikan Devlet adam lannı tanıtmayı mümkün kılmıştır.Türk milletinde Birleşik Amerika rçm sevgj uyandırmıştır.Göz önünde tutulması gerekil ikinci bir faktör şudur:Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1954
  • Fransaya oîaa borcumuz Baştarafı birincide)ye Vekâletinde saat 11.30 da Maliye Vekili Hasan Polatkan ile Fransız Büyük Elçisi Ekselân J-Tarbe de Saint Hardouin arasında bir anlaşma im sulanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1954
  • Kaatil Nadir tevkif edildi Baştaraft birincide)yar börekçinin,19 yaşında Zeki Baklacıyı bıçakla öldürdüğünü bildirmiştik^ Gece yarışma doğru bıçağı ile Samatya Başkoıniserliğine teslim olan ve yaralam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1954
  • Kahire hadisesi ile alâkalı gensorular Baştıarafı birincide)grup idare heyetinin bu işle va züfielendi rildigini büriirmştinıidare heyetinin hazırladığı Gensoru önergesi bugünkü top„ lantıda görüşüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1954
  • KOLAY VE PRATİK BİR GÜZELÜK MÜSTAHZARI Krem I i PURO Tuvalet Sabuna Cildinizi besler,korur,yu muşa tır,t az eleştirir ve güzel leş ti rir.'l f 1 Böl köpüktü Nefis kokulu flBîir 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1954
  • Kadıköy ve havalisinin asayişi îiaştarafı birincide)lılc icrai rezalet,hırsızlık ve yol r çevirme suçlarından son on gün içinde «çoğaldığı zabıtanın bu mevzuda hassasiyet göstermedi gi,Cumhuriyet Müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1954
  • İsviçreli mütehassıs tetkiklerinden memnun Baştarafı birincide)Dün kendisiyle konuştuğu muz Senatör yaptığı temaslar hakkında şunları söylemiştir:Şimdilik yaptığım tetkiklerden memnun kaldığımı söyliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1954
  • Celâl Boyar ngitterede Baçtarufı birincide)Ragıp Baydur,Büyük Elçilik ve konsolosluk mensuplarıyla kendisini Kraliçe adına karşılayan Wellington Dükü ve hükümet adına karşılayan Dışişleri Müsteşarı Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • fSTANBUL 12.57 Açıhş ve program 13.00 Haberler 13.15 Caz müziği Pü.Gene Krupa «ar kestrasi)13.30 Şarkılar Oku yan:Şükran Özer 14.00 Kü çük Öğle kons2i"i Pl.Cari Ma ria von Weber.Klarnet ve or kestra i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Açılı?Kapanış Sterling 734 784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr 64.03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 Isve^ Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden 1 Müessesemizin bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle temin edilecektir-2 Kapalı teklif mektuplarının 2000 liralık teminatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan İdaremiz ihtiyacı için bir adet taş kırma makinesi konkasör)satın alınacaktır.Elinde hazır malı olanların 25/1/1954 akşamına kadar görüşmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 8 Pcrdo Yazan:Garson KANIN Çeviren:SAHNE Loytö erduran Sahneye koyan:M illisin Ertuğrul Çarşambadan başka her ak-şam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • şuttttyet ADons şartlar;Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylılr 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 80 Ecnebi memleketlere iki misildirftân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa snnt.2,00 T.L.Hânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • İstanbul Levazım Amgriiğlndea verilen Askerî Kıtaat İlânları Pazarlıkla 6.000.000 dört delikli küçük şimşir düğme 25 Ocak 954 Pazartesi saat lö da Ankara M-S-V-4 No.h Sa.Al-Ko.da salın alınacaktır.Bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • Trabzon Numune Hastahanesi Baştabibliğinderi Cj'uhî Tatarı G* Teminatı Uru Kr.LiraKr.Çamaşır yıkama makinası.5890 00 Ütü makinası 9185 00 Buharla bulaşık yıkama makinası 7940 00 Patates soyma makinası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • Maliye Vekâletinden Adalet Vekâleti Bursa,Kocaeli,Tekirdağ ve Zonguldak cezaevleri için 4 adet kamyon 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur» 1 Muhammen bedeli «88.000» l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • Kapalı Zarf Usulile Nal Satışı)İstanbul D^fispdarBığından s Muhammen bedeli Teminatı I/ira Krş.Lira Rrş» 2730 40 204 7S Beşiktaş 1 inci Ordu Hayvan Hasatahanesi Baş Veterinerliğinde 'bulunan 3200 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • Kapalı zarf malzeme satışı)İstanbul Defterdarlığından Muhammen Uedeli Teminatı lira Kvg-Ura Krş-14390 00 1079 25 JTener-baihçe 1.inci Ordu Is-Bakım Bölüm Komutanlığında bulunan dosyasındaki mevcut lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • ton A liar Er@ğ6î ElösııürSeri Bşietmesâ GsneB MU if ElrlUğ ünden 1 İşletmemizin Zonguldakta ikinci makas etüd garaj ve atölye sitesi drenaj inşaatı kapalı zarf usulü ile vâihidi fiat esası ile eltsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • inşaat ilânı Ankara Mhrkez Orman İşletmesi Müdürlüğünden x Ayancık Orman İşletmesinin kereste fabrikasında yaptırılacak olan 13961G 94 lira keşif bedelli demir kafes kirişli çatı inşaatı açık eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • Sahip ve Bagmuharrin:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mea'ul Müdür;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de GfBALt KARAKOLU Juniartesi,Pazar matineler 15 te Telefon;43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • ISTANBUL BELEDİYESİ gEIlîIİ TtYATROSU Saat 21 d« Dram Kısım BU AKŞAM HER ŞEYE RAĞBIEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevflk Kadullah Her çarşamba akşamı talebe gvcesidir.Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN 'BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magna Tüı kçesi:Naci Savaşer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • Ortakları toplantıya davet Manbul Eski Elbisecüe* İstihlâk Kooperatifi kurucu4 lar heyetinden:Kooperatifimizin adiyöö heyeti umumiyesi 5/2/954 cU ma günü saat 10,30 da Kap* U Çarşıda Bodrum Harımda to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • Tekel Paşabahçe İspirto Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamız ambarında mevcut takriben 90 ton miktarın" daki çuval hurdaları açık arttırma yolu ile satılacaktır.Mu* hamnıen bedel kiloda 30 kuruş itibari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.01.1954
  • iller Bankasından içmesu tesisatı yaptırılacaktır» 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru ve düğer malzff menin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8