Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • Adres:Nuruosmnniye TUrbedar Sokak No:38 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1328 Posta Kutusu t 4 9 2 TELEFON t 2 9 6 14 PİATI 13 K n r u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • r bu gün uçak reye Cumhurbaşkanı,İngilferede iki gün kaldıktan sonra transatlantik ile Âmerikaya hareket edecek Bayar'a muhteşem uğurlama töreni yapılacak Reisicumhur Celâl Bayar Amerikayı ziyaret etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • Berlinde anlaşmaya varıldı Dörtlerin 25 Ocakta toplana* cağı mahal nihayet dün gece tesbit edilebildi Berlin,17 AP)Almanya nm birleştirilmesi ve Avusturya sulhu meşalelerini görüşmek üze re Berlinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • Bir Vekilin azline sebep olan güzel Mîlena Yugoslavyada kadın yüzünden azledilen vekil Tito» en yakın mesai arkadaşı Djilası,güzel Milana uğruna vazifesinden uzaklaştırdı Londra 17 AP)Mareşal Titonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • ^Orgeneral Şükrü Kanatimin naşı Şigll Camiinden çıkarılırken IOrgl.Şükrü Kanatlı dün defnedildi Merhum Generalin cenaze törenine elliye yakın general,ve ecnebi devlet »teşe-Ieriyle büyük bir cemaat ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • ısırda grev ve nümayiş apılmasj yasak edileli Ganera3 Nncip Sudanlı İşçiler Sendikasını nümayiş yaptığı için kapattı ¦çm Kahire,17 AA.Mısır makamları,Kâhire'de Sudanlı İşçiler Sendikasını bugün kapatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • 1932 doğumlular terhis ediliyor Ankara,17 Milliyet)Halen silâh alt-nda bulunan 1932 doğumlu eratın ikinci tertibi de önümüz/Jeki şubat ayının sonları na doğru terhis edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • BEDAVA ERZAK VE KÖMÜR Dün,Alemdarda Fukaraperver Cemiyeti tarafından fakir halka parasız olarak kö mur ve erzak dağıtılmıştır.Resimde,bedava erzak alan vatandaşlardan bir kısmı görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • Kıbrıs Müftüsü vazifeye başladı j» Vf^ebetle Melımet Dânâ ¦S«ı heyecanlı tezahürat yapıldı fcJS?6'17 CT.H.AO Kıbrıs ^anâ'^f Ü&Üne acilen Mehmet 5*Kres«"»ı vazifeye başla heyecan TÜrkleri araslnda Ve^S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • Bir otobüs azasında 3 kişi öldü Swefli Koçhisar'daki fecî kabada 2 Idşi de ağır surette yaralandı Ankara 17 ANKA)F£ sabaha karşı Şerefli Koçola v ğehrimize gelmekte Sri?ır.ot°küs bir virajı akarrf11 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • t.H.P.Kurultayı jl ayın.sonunda toplanacak Wan parti meclisinin büyük kurultayı içtimaa çağırması bekleniyor Ankara 17 Milliyet)j~H-P.meclisi 1954 yıİırun ilk toplantısını bu aym sonunda ppacaktır.64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • Amerikada yapılan hazırlık Amerikan radyo ve gazetelerin fl« Celâl Bayar hakkında her giin sitayişkâr yazılar neşrediliyor New-York,17 AA)Rei ^cumhurumuz Celâl Bayarm ^aşkan Eisenlhower'in davetlisi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • Kasaplar halka pis et sattıklarını söylüyorlar Kasaplar,satılmak üzsre kendilerine verilen etlerin üstü/ide amelelerin ayak izlerinin bulunduğundan şikâyet ettiler İstanbul Perakendeci Ka saplar Derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • İsmail Habtb vefat etti Tanınmış ediplerimizden ismail Habip Sevük;dün sa bah saat 7-15 de ânî bir kalp krİ2İJe hayata gözlerini yum muşturismail Habip Sevük,1892 yılında Edremitte doğmuştur.1914 te K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • Fenerbahçe Beyoğlusporu 6-0 mağlûp etti Profesyonel küme lig müsabakalarının birinci devre karşılaşmalarının tehir edilen son maçı dün Fenerbahçe ile Beyoğluspor takımları arasında Mithatpaşa Stadyonı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • Bir çocuk arkadaşım oldurdu Hâdisenin sebebi bilinmiyor.15 yaşındaki kaatil henüz yakalanmadı Dün SamatyadaM Şen Sinemasında bir çocuğun ölümüyle neticelenen fecî bir hâdise olmuştur.Cinayetin,tafsilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • siyasî toplantıları TaşSıfarladaki D.P.toplantısında yeni ve eski iktidarın göçmen siyaseti mukayese edidi DJ\ve C.H.P.lüer dün Tashtarİada yapılan DP.sişehrin muhtelif semtlerinde yasî toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • Kiğide çıg felâketi i Bir ev tamamen çöktü j 4 kişi öîdii Bingöl,17 AA)Kiği ka zasının Malik köyünde dağdan kopan ve 800 metre katederek;üç koldan gelen 80 metre yüksekliğindeki çığ,bir evi tama* men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • örtişUlUyor Emeklilerden gelir vergisi kesilmesine dair kanun teklifi de meclis gündemine ahndı Ankara,17 Milliyet)Bttt çe komisyonunun geçen hafta içinde kabul ettiği Emekli Du!ve Yetimlerin maaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • İp tu:Ucuzluk mütehassısı Senatör Duttweiler Vt-şüitöy Hava Alanımla karşılanırken Ucuzluk mütehassısı Tanzim »atışları mevzuunda tetkikler yapacak olan İsviçreli senatör iyi organize edilmek suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1954
  • 4fto& tfiuMMm gSjf umumiyetle buluüıo geçeceği ruagârlarih orta.kuvvette eseceği,suhunfct derecesinde deği-1 siklik olmayacağı sanılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.01.1954
  • KISA HABERLER İstanbul Ekmek Sanayii îş vereni ar Sendikasının fevkalade umumî heyet toplantısı bugün •aat 14 te Eminönü öğrenci Lo ^calinde yapılacaktır.Toplantı da ekmek mevzuunda mühim ko ttuşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • mıc¥i!yiMü Çok kazanma hırsı ULUNAY Bundan bilmem kaç sene evvel l»ariübedai devrinde oynanan bir piyesin komedi kumunda temsilinin durduruhin-»un artistlerden bazila rının mazereti dolayısiyle vukubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • I H,18 Ocak İta.13 5 Com.1954 Ocak 1S7S Pazartesi 136» VAKİ VASATİ ES5ANS J öttneç 723 2.16 ogle 12.24 7.17 îkmd L 14.53 9.46 AJcşaı n 17.07 12 00 Yatsı 18 43 1.38 İmsal c 5.37 12.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • Son elli yıl içinde kalb,damar ve davran hastalıklarınınet ve yağ istihlâki ile hirlikte artmakta olduğujıun istatistiklerîe tesbi't edilmiş bulunması beslenme bakımından dikkati •çekmeye seza bir mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • İt Dün sabah Haydarpaşa'dan kalkan Suvat vapuru ile Köprü ye gelmekte olan Osman Koçer ve Şükrü Kaya adında iki kişi küçük bir meseleden dolayı kav gay a tutuşmuşlardır^ Bir ara,Osman gükrüyü,Jumrukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • Belediye tahvilleri piyasaya çıkıyor Şehrimizde yapılması kararlaştırılan geniş çaptaki imar hareketlerini tahakkuk ettirmek gayesiyle.Belediyenin piyasaya çıkaracağı 50 milyon liralık tahvilât işine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • İstanbul Kıy,Lisesinin sohbet günü istanbul Kız Lisesini Bitirenler Derneği tarafından 29 ocak,cuma günü saat 18.30 da Eminönü Öğrenci lokalinde "Müzikli bir sohbet günü,tertiplemiştir-Sohbet gününe,ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • Tekel maddeleri hariçte rağbet görüyor Yabancı memleketlere ihraç edilen Tekel maddelerinin,bu arada sigara,şarap.likör ve kanyakların büyük rağbet gör düğü devam eden geniş çaptaki taleplerden anlaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • Fransa ile ticaretimiz Her iki memleket arasındaki münâsebet devamlı olarak inkişaf ediyor Türkiye ile Fransa arasın daki ticarî ve sinaî münasebet devamlı olarak inkişaf et mektedir Bu cümleden olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • HALKIN Bîr hastanın ricası Yedikule Verem Hastana nesinde 3 üncü pavyonun 3İ numaralı yatağıoda yatan tb milim Devren isimli bir bas tadan aşağıdaki mektubu aldık.Hanıiyetpcrver okuyucularımıza sunuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • Bir günde Ill hırsızlık ş ve Etibanka giren aynı hırsız iki palto çaidj Son yirmi dört saat içinde on bir hırsızlık^ hâdisesi ol muştur.Bu hâdiselerin altısı Beyoğlu,ikisi Eminönü,ikisi Fatih ve biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • Bir kavgada üç kişi yaralandı Şeh remin inde aynı evde o turan iki aile arasında kaniı bir hâdise olmuş ve üç kişi yaralanmıştır-Bu semtte Sırrıpaşa soka ğmda 4/1 numarada oturan AH Sezer ve karısı Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • Hâdise hakkında gerekli tahkikata başlanmıştır.Helaya giderken «Jüşerek öldü Cibaîide Nalıncı sokağın da 3 numarada oturan Alunet Ozcan,evvelki gece,tuvalete giderken-ayağı kayarak düşmüş ve babından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • Taşıt kazalarında bir kfşl öldü dört kişi de yaralandı Evvelki gece Kadıköyde bir taşıt kazası olmuş4 bu semtte Hasırcııbaşı sokağjnda 50 numarada oturan Hüseyin Avcıbaşı,şoför Rus temin ida resindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • Yüksek öğretim sermayesi kanunu Geçim zorluğu çeken ikmal etmesi için Türkiye Millî Talebe Fede rasyoııu tarafından hazırla nân ve 8 inci büyük kongre-¦sinde İttifakla kabul edilen yüksek öğrenim serm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • [Dünya Basınından] Balkan Paktı ve orta doğunun müdafaası Türk Yunan ve Yugoslav anlaşması politika sahasında bir realitedir Bugün,komünist hâkimiyetinden kendilerini koruyabilmiş veya buna tabi olduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • Odun Teknolojisi konferansı Parîste toplanıyor Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Teşkilâtının odun tek" nolojisi konferansı mayıs a^ içinde Pariste toplanacaktır-Konferansa,memleketim^ temsilen İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • Veremle Savaş Haftası sot& erdi «Veremle Savaş Haftası» dün sona ermiştir Bu mi'm^ «Ebetle,şehrimizin muhtelif yerlerine veremle alâkalı vizler asılmış,okullarda k°n" feranslar verilmiş,iıalka ve* rem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • Maden Fakültesinin koro konseri İstanbul Teknik Üniversite Talebe Birliği Maden Fakülte*' Talebe Cemiyeti 20 ocak çar* samba günü saat 17-30 da-v" niversite Konferans Salonuö' da 'bir koro konseri ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • Deniz Hastahanesinin Tıbbî müsameresi Deniz Hastahanesinin-16 $cl Tıbbî müsameresi önümüzde^ salı günü hastahanenin kütül1 hane salonunda yapılacaktı**-Müsamerede görüşül^ mevzular şunlardır:Cilt tübe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • Fatih'in yeni Belediye Başhekimi ¦Bir müddetten beri EmİnSp» Belediye Hekimliğinde vaz*^ g'ören Doktor Abdurrahi1*1 Şen.görülen lüzum üzerh^ Fatih Belediyesi Başhekimi ne tayin edilmiştir-Doktor Abdur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.01.1954
  • FEVKALAD1S KONGRE Üniversitelilere Yardım negıoin,ekseriyet olmadığı lÇl tehir edilen kongresi;20 çarşamba günü saat 14 ta p yoğlu Bekâr sokak 23 eo ö» püacaktır.TOPLANTI •fr İstanbul Ticaret Odası &e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.01.1954
  • Değişen Şark Milliyet satanlarında dün bir Anıp prensinin aşk macerasını okuduk-Eski Lübnan Başvekili Riad El Sulhun Arap memleketlerinin birleşmesine taraftar olduğu İçin bir seyyahat esnasuıda katie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Dünyanın en orjinaj dan» orkestrası Brüksel 17 Nafen)Ant-^erpte bir bar işleten Zenon Specht isminde bir adanı Bel Sikanın ve belki de Avrupa **uı en original müzik orkest 'asına sahip bulunmaktadır.k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • M.Waddington durdu ve Parmaklan arasımla tuttuğu ö°lma kalemine hiddetle baktı:Şu Allahın belâsı sigara ^a bir türlü çekmiyor.diye söylendi-Yanılmıyorsam o elinizdeki sigara değil dolma kaimdir.Dolma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Tefkikler Yabancı sermâye Memlekete yabancı sermayenin girmelinden çekinenler,hatta korkanlar var.Onlara bakarsanız bu iş.bîr istiklal meselesidir,yabancı sermaye ile birVkte memleket politikasına,yân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Elektrik kontağının sebep olduğu çarpışma Roma 17 Nafen)Roma da apartmanlardan birinde elektrik kontağından dolayı çalmaya başlayan bir alarm dan uyanan bir gedikli subay tabancasını kapmış ve dama çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • İKTİBAS Lord Hafifax'in iki ihtiyar kıza oynadığı oyun C ıa nberlain'in kayın biraderi de az değilmiş Macar p yes muharriri Ferene IVIolnar bir musikişinası şarkısından etti Muzipliğin genç ve delişme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • lMIIIMIB«MI1«IMWfWWMWWHPiWWW—Rus Komünist Partisinde tasviyeler Partinin maha'H teşkilâtında esasiı değişiklik ve tasfiyelerin yapılmakta olduğu bildiriliyor Berlin,17 Nafen)Bu-I raya gelen raporlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Kısa harici habsrter' AMERİKA ¦fa Halen Amerikan kongresin de 12 kadın mümessil bulunmak tadır.Bugüne kadar Amerikan tarihinde en yüksek rakkaım teş khü eden bu kadınların.11 1 mü messiller meclisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Ruslar 2 bin Alman harp suçlusunu serbest bıraktı Berlin 17 A.A-Bugün burada yurdîarına iade edilen Almanlar Cemiyetinden bildirildiğine göre,1945 yılın dan.beri Doğu Almanyada,Sovyet Askerî Mahkemele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Rasyada caz müziğine yer veriliyor Londra 17 Nafen)Sovyet Rusyada şimdiye,kadar yasak olan Amerikan caz mü ziği şimdi münasip bir müzik olarak)kabul edilmektedir.Güney Doğu Asyaya mahsus Moskova radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Sarhoş bir uçak yolcusu Uçakta rezalet çıkaran bir yolcu 4 saatlik uçuştan sonra geri getirilerek bırakıldı New-York,17 A.A)Cumartesi günü Paris'e gitmek üzere Ne w-York'tan kalkan bir «Constellation»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Kerede bir kızıl casus şebekesi yakalandı Kszıl casusların İsyan hazırladıkları ve htlkû* mâl erkânını öldürmek Pusan.17 AA.Güney Kore Eteniz istihbarat kaynaklarından bugün bildirildiğine göre.Güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Uçak kasası ta hki katı Comet uçakları ti/erinde yal»* lan tetkikler sonunda kazanın bir sabotaj eseri obuası ihtimali arttı Londra 17 Nafen)Son lomt-ı lacıasmın bir sabotaj dan İleri gelmiş olduğu ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Mau Mau lideri arkadaşlarına ihanet ediyor Londra 17 Nafen)Yaralı olarak ele geçirilen Mau Maular hakkında mhüim açık lamalar yapmıştır.Ağır vara lı olarak ele geçirilmiş olan China)hastahanede gayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Atom denizaltını 21*ocakta denize indiriliyor Vaşlngton 17 ANKA)iki senedenber'i inşa edilmek te elan atom denısaltısı ocak ayının 21 inde Groton,Conn' te denize indirilecektir.Başkan Eisenhoverin eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Amerikanın Brezilya'ya yardımı Brezilya'ya yapılmakla olan teknik yardımın arttırılacağını söyliyen Stassen» Lâtin Amerika'ya ya* pılan yardımın yükseltileceğini bildirdi Rio de Janeiro.17 AA.Yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Bolivyada 32 siyasî mahpus kaçmak istedi Bolivya 17 {A.A)Dün buradaki millî hapishaneden kaçmaya yeltenip de,emellerine muvaffak olamıyan 32 siyasî mahpusun bu hareketleri hakkında resmî tahkikata baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Trenden kaçan zebralar münakalâtı durdurdu Roma 17 TEA,Milâ noya trenle nakledilmekte olan 5 zebra,vagonlarını fazla sıkışık bularak,gara yakın bir yerde,ati ıyarak "kaçmış lardır.Bunlardan üçü gardak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.01.1954
  • Amerikada bir hapishaneye televizyon kondu Nev York 17 ANKA)Teksastaki bir hapishaneye televizyon konmuştur-Hapis hane müdürünün ifadesine gö re,bunun mahpuslar arasında psikolojik bir tesiri olacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.01.1954
  • "Öîüm vadisi,tide kurtarma faaliyeti Beyaz bir örtüyle kaplanmış olan a'yah lekelef vaktiyle bir köy eviydi-Avusturya'nın vadisinde geçenlerde vuku bulan çığ felâketi 7 köyü ezmiş ve 130 kişinin «lümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 18.01.1954
  • ANN BLYTH Ufak tefek yapısına rağmen san'at kabiliyetinin büyüklüğü ile temayüd ederek,sayısız hayranlarına binlerce mektup yazdirtan Ann «Doğacak Günü adında yeni bir filmde baş rolü oynamaktadır-Pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 18.01.1954
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A slâmiyette askerî teşkilât ve Hazreti Muhammed "Kâfirlerin eza ve cefaEarı gittikçe ar şan ve şeref jnl kurtarmak için harp İslâmiyet nurunun Resulü Ekremden yayılmağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.01.1954
  • Birinci kümede Fenerbahçe ve Mcdaspor İkinci kümede de Karagücü ve AnadoEuhüsarı erini mağlûp ettiler ra basketbol lig maçlarının ilk ||alta müsabakalarına dün sabah Teknik Üniversite spor sa taunda d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1954
  • Amatör bi maçlarının İstanbul,17 SHA)Amatör birinci lig maçlarına bugün Şeref Stadında devam edilmiştir,Adalet:1 Vefa:O Günün ilk maçım Adalet ile Vefa oynamışlardır,tik devre golsüz.berabere soni erm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1954
  • Fakülteler arası basketbol maçları İstanbul Üniversitesi Talebe Erliğinin tertip ettiği Fakülteler arası basketbol maçlarına dün sabah Eminönü Öğrenci Otfalinde devam edilmiştir-Alınan neticeleri aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1954
  • Diğer küme maçtan İstanbul 17 SHA)Ikinci ve üçüncü küme maçlarına bugün Fenerbahçe ye Eyüp st adi arında devam e.Emiştir:E BAHÇE STADINDA:Beylerbeyi:UmJkapani:1 Beylerbeyi:Mentor Yusuf,Hasan Rıza,Must
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1954
  • Fonerbahçenhb Niyazinin diyagonal bir gutle attığı dörtlüne» gol Beyoğluspoı kalesinde-Ka leei Surnopulo plonjonunu yapnı ıg,fakat çok geç ve beyhude.Güzel bir oyunla B.Soor'y 6 Bir balçık halini veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1954
  • İzmir lig maçları İzmir.17 ıSHAÎ izmir lig maçlarının ikinci devre birinci hafta maçlarına bugün Aîsancak Stadında başlanılmıştır.Bugün yapılan maçlarda İzmirspor,Demirsporu 3'2-Karşıyaka da Altınordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.01.1954
  • Ihgitîz B mîllî takımı Yunanistan'a geiîyor Atina.17 SHA)Yunan Futbol Federasyonundan bildirildiğine göre.önümüzdeki mâ yıaın 25 inde îngilia B millî ta kum Yunan A millî takımı ile Atina'da bir maç y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.01.1954
  • RÖPORTAJ Parmak izi sıı için en kısa yoldur Çarşıkapıdaki yangın,kasa hırsızının bütün İzlerini yok etmişti-Fakat tek bir parmak bâ,herşeyin halledHmetfne yol açtı iki polisin,iki jandarma eri-Bedirha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1954
  • Serbest bırakılan Musadt!k kabinesi veltilleri Tahran 17 A.A)Musedd i-hanesine mensup o 'lup ağustos ayından ber.j mev kuf tutulan PTJ\Vekili Fazlullah Muazzamı,Millî E-&tim Vekili Mehdi Azar ve Polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1954
  • Çekirge istilâsına maruz ntenılekctler Londra 17 Nafen)Ix n dradöki çekirge ile mücadele araştırma merkezinin om neşrettiği bülten önümüzdeki ilkbaharda çekirge istilâsına uğramak tehlikesine maruz ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1954
  • Kısa boylu adamlar daha çabuk sarhoş olurlarcnış Nev York 17 ANKA)Dünya Sağlık TeşkUâtımn neşrettiği bir rapor,içkj içen ler arasında hayret uyandır m ıştır-Bu rapora göre,kısa boy lular uzunlardan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1954
  • Bir bomba uçağı daha evler üstüne düştü Nashville 17 A.A-B 26 tipinde bir hafif Dombarch man uçağı NasKviüede Beryy Field hava meydanı yakınında evlerin üzerine düşerek in fîlâk etmiştir-Üç kişiden ib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1954
  • ili fillÂR m 41 I Bir girizgah yapmayı tercih etti:Bugün gibi güneşli bir günde Ralph Gray'le ben bu kitabı bulduk,dedi Biraz kızararak ilâve etti:Mac Ivcr'la benim ailemin komşu ve çiftliklerinin yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1954
  • Eisenhower Trumandan i II II" I I—»II—I.III I'HI»Hit daha farklı çalışıyor Başkan Eisonhower'in son aldığı kararlar şunu göstermiştir ki,artık Vaşington'da «bir kişilik hükümet sistemi hüküm sürmiyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1954
  • 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Serf sf arc sağa 1 Gökyüzü;Taliihsiz bi-r sul tan;Işık.2 Hukukta bir bölüm;Tersi gaye.3 Okulları mızcla moda olan bir deneme;Kenarda imiş_4 Eri C2d ilâ vesiyle kullanılır;Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1954
  • Pamuk ihracatımız sou yıllarda çok arttı Son seneler zarfında pamuk İhracatımızda memnuniyet verici bir artış müşalit'de edil inektedir-Bu cümleden olarak 1946*da bin balyadan ibaret olan ihricatımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1954
  • Zeytinyağı tanzim satıştan yarım başlıyor Belediye tarafından yapıla •cak olan zeytinyağı tanzim Batışına yarından itibaren bağlanacaktır-Bu hususta »hazırlıklar sona ermiş ve satışlarda kullanıl mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1954
  • Tarihi Roman Yazan:Kemal SAMANCIGIL Hem arkadaşlarla ısrarlar» üzerine böyle sözleştik,hem kadınım gebe!Onu bu haîiie.20 Arkadaşları onu bırakmamak için çok ısrar ettiler.IAkin Resul kabul etmedi-Çeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.01.1954
  • m e r i Ica' d a hazırlık Baştaraft birincide)müttefiki Türk milletini selâm lamaya hazırlanmaktadır.Was bington ve New-York'ta ve Ba yar'ın seyahatinde uğrayacağı diğer şehirlerde teşekkül et j&iş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • Bayar bu gün İngiltereye gidiyor Baştarafı birincide)mahsus Müdürü Fikret Belbez,Riyaseticumhur Başyaveri Kur may Yarbay Nurettin Fuad Alpkartal» Dışişleri Vekâleti ikinci Daire Umum Müdürü Orhan Eral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • Kasaplar halka pis et sattıklarını söylüyorlar Baş tarafı birincide)Gündem gereğince önce es ki idare heyeti başkanı Hüse yin.Ozçelik tarafından,bîr se nelik faaliyet raporu okun muştur.Raporda,eskide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • rev ve nümayiş Kapılması yasak edildi Ba^tarafı birincide)^arak,Mısır hükümeti kengerini muhtelif işlere yerleştirmişti-Cumhurreisî General ^uhamoned Neoib.meseleyi gö fûşmek üzere Sendikadan bir J^y'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • D.P.veC.H.P.nin dünkü siyasî toplantıları Baş tar afi birincide)katılmıştır-Söz alan hatipler D.P,iktidarının dört yıla ya kın icraatını anlatmışlav ve muhalefet sözcüleri tarafın dan ileri sürülen id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • Orgl.Şükrü Kanatlı dün defnedildi İSaştarafı birincide)Nurettin Fuat Alpkartal,Başve kil ve Savunma Vekâleti adına Savunma Vekili Kenan Yılmaz Mebuslar,İstanbul Valisi Prof.Gökay,Orgeneral Nurettin Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • Yugoslavyada kadın yüzünden azledilen vekil Baştarafı birincide)başkanı muavini Milovan Djilas,Yugoslav komünist partisindeki bütün vazifelerin den azledilmiştir-Belgrad radyosunun bildirdiğine göre T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • C.H.P.Kurultayı Baş tarafı birincide)Siyasî mahfiller C.H.Pmeclisinin bu toplantısına bü yük ehemmiyet vermektedir-Halk Partisine yakm çevreler meclisin bu toplantı da büyük kurultayı seçimler den evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • Kipe çı^ felâketi Baştarafı birincide)cinde vuku bulan şiddetli tipinin sebep olduğu hasar ve zayiat hakkında kasaba ve köylerle irtibat temin edildikçe peyderpey malûmat ahnmak tadır.Tipi sebebiyle S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • Emekli maaşları bugün Mecliste görüşülüyor Haşlarafı birincide)mi.emeklilerden gelir vergisi kesilmesine dairdir.Muhit Tümerkan'ı» teklifi ise Hava Kuv vetîerinin uçucu personelinin ay tu muafiyete ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • Kıbrıs müftüsü vazifeye başladı Buş i anı fi birincide)kasabalında Türk Bayrakları ile karşılanmış ve Müftüye son de rece tezahürat yapılmıştır,Müftü Dâcâ "Efendi Lefkoşe ye saat 14.30 da ulaşmış ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • İsmail Habib vefat etti Ba$tewaJi birincide)Kastamonuda Açıkgöz)gaze telerinın başyazarlığım yapmış sonra Ankara Lisesi Ede biyat Öğretmeni olarak orada çıkan Yenj Gün)de yazılar yazmıştır-Atatürk ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • Berlinde anlaşmaya varıldı Başlar afi birincide)Berlind© Unter den Linden cad desi üzerinde bulur.^ı Sovyet el çiliğinde yapılacaktır.Üçüncü hafta Dışişleri Bakanları tekrar müttefik kontrol komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • Ucuzluk mütehassısı dün şehrimize geldi Baştarafı birincide)miş bulunuyorum.îsviçrede ku lutpn ve Migvo müessesesi diye tanılan tanzim satışları,bugün her bakından halkın lehine ola rak devam etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • Bir çocuk arkadaşım öldürdü Baştarafı birincide)ya müdahale etmek zorunda kalarak bunları ayırmaya çalışmışlardır Bir ara bıçağım çeken Nadir.Zekinin üzerine hücum ederek bir kaç darbe atmıştır.Sol ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • D.H.Yollarının yeni sefer eri Ankara,17 Milliyet)Dev let Havayolları yakında Yugoslavya ve Orta Şark memleket lerine seferler yapmıya başlıya çaktır Bu münasebetle Havayolları İdaresi lüzumlu hazırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • İsrail Ürdün hududunda yeni hâdiseler Kudüs,17 AP)Bugün bil dirildigine göre,Ürdün Birleşmiş Milletler Filiatin mütareke ko misyonuna şikâyette bulunarak İsraillilerin iki defa mütareke hattını ihlâJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.01.1954
  • Bir otobüs kazasında 3 kişi öldü Başta rafı birincide)Bu çarpışma esnasında Adana plâkalı arabada bulunan lardan Fehmi Pamukçu,Meh met Aksova ve halen hüviye ti tesbit edilemiyen bir şahıs sademe esna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Istanbul 12.57 AjçIiş V© program 13.00 Haberler 13.15 Dan3 müziği PI.Pepe Luiz ve Jo se Grana ios orkestraları)13.30 Şarkılar Okuyan:Radife Erten 14.00 Uvertürler Pl.C.M.Ver.Weber:«Der Freisc hütz»,Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • İSTANTiUI.BELEDİYESİ SEHÎIt TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısım BU AKŞAM SEMERKANTTA Yazan:Jaquies Deval Türltçesil Fehmi Baldaş Her çarşamba akşamı taJebe pocesidir.Pazartesi ak?am!arı t£iii3il yoktur.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Acılı?Kapanı!Sterling 734 784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8C 0.80 İsviçre Fr,64.03 64.03 Belçika Fr.5.6t 5.60 İsveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • lAMMeA w KARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de C İ B A L t KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • fnuiiijct ADone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylıJt 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 «iCnebl memleketlere' iki mislidir,İlân şartları 2 ve 3 lineti sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa sıumt.2,50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini tlilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Bilet dolabı alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınaİma Komisyonundan 1 Mikdarları şartnamesinde yazıh muhtelif ebatta bilet dolapları kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • istanbul Belediyesinden Belediyemiz itfaiye Teşkilâtına ait Haliç Deniz Motoru makinalannın kumandasında kullanılmak üzere küçük boyda gemi telgrafı alınması düşünü lmektedir-İlgililerin hiç bir taahh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • İçel Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Mersin Yeni Stadyomunda yapılacak 49998-38)lira ıvoşıf bedelli inşaat işleri 8/1/1954 tarihinden itibaren 15)gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Ankara M.S.V.2.no* lu Sa.Al.Kom.Bask.dan As» birlik ihtiyacı için Adapazarı Ağ-BK.tamir Fb.Bina teslim şartiyle bir kalem-ÇK.D.T—6 traktörü yedek parçası kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Kayseri Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Kapalı zarf usulü ile Sarız kazası sağlık merkezi doktor evi ve garaj inşaatı işinin yeniden münakaşaya konulduğudur.2 înşaatm keşi?bedeli 97694.01 lira olup geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Pazarlıkla 2500 Kralık lahana ve pırasa satin alınacaktır.Pazarlığı 22/1/954 Cuma saat 10 da Topkapı Maltepe As-Sa-Al.Ko-da satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Trabzon Numune Hastahanesi Başfabibliğinden Tutan G' Teminatı Lira Kr,Lira Kr.Çamaşır yıkama makinası 5890 00 Ütü makinası.9185 00 Buliarla bulaşık yıkama makinası 7940 00 Patates soyma makinası 3300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Belediyemiz temizlik işleri için.satın alınacak iki adet benzinli kamyon 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 İki kamyon İçin tahmin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden 1 Müessesemizin bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle temin edilecektir.2 Kapalı teklif mektuplarının 2000 liralık teminatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 8 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyanı Muhsin Ertuğrui Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat,tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalindi Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • İstanbul Telefon Müdürlüğünden 1 Resim ve şartnamesine göre beheri 314 kilogram ağırlığında 74 adet menhol kapak ve çerçevesi açık eksıltma usulü ile imal ettirilecektir 2 Muhammen bedeli beheri 188 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • M.S.V.2 no iu Sa.Al» Ko.Bask.dan Ankara Askerî birlik için Ankarada teslim 2857 kg-pirinç o.ııbuS kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 19900 lira olup geçici teminatı 1493 liradjr-İhalesi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Sa.Al.Koru.Başkantığınd^^ü Askerî birlik-ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teshm şartiylc 5212 kilo sülyen ile 5212 kilo müırdesenk kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • İstanbul Pediatri Kurumu RsSsHjğînrien Kurumumuz 21 Ocak 1954 Perşembe günü saat 19-15 tâ •Genel Kurul halinde toplanacak ve gündemdeki mevzuları go* rüşecektir.Bütün azanın teşrifleri bilhassa rica o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 Notu Sa,Al.Ko.Başkanlığından s Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada.gösterilecek yarö teslim şartiyle 105 metreküp çam kereste kapalı zarfla satm alınacaktır-Muhammen bedeli 25000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Tekel Paşabahçe İspirto Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamız ambarında mevcut takriben 90 ton miktarını dala çuval hurdaları açık arttırma yolu ile satılacaktır.Mu* hammen bedel kiloda 30 kuruş itibariy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • iller Bankasından içmesu tesisatı yaptırılcaktır.1 Aşağıda isimleri» keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırv laçaktîr.Boru ve tfğer malzemenin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Elektrojen Gurubu Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 1 İşletmelerimiz ihtiyacı için 10 adet elektrojen grunU teklif alma usulüyle satuı alınacaktır-2 Muvakkat teminatı 15 000 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.01.1954
  • Maliye Vekâletinden Adalet Vekâleti-Bursa,Kocaeli.Tekirdağ ve Zonguldak cezaevleri için 4 adet kamyon 2490 sayılı kanunim 31 inci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur.1 Muhammen bedeli t88.000-li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8