Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Adres:Nuruosmanive Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL,Telgraf:MLULİYET İstanbul YIL:4—SAYI:1327 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON t 2 9 6 14 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • ar,Yüksek Ticaret Okulunda mühim bir hitabede bulundu İktisadi sistemi sağlam olmıyan devletler memleket müdafaasından mahrumdur.Bizde iktisadî durumumuzu modern usûllerle idare edecek elemanlar yetiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Müslüman Kardeşler Komitesi ısırdan.hayırlı alâmetler sayılamıyacak haberler gelmektedir.Bir za' manlar General Necibin m sadık dostu saydığı,beraber çektirdikleri resimleri bir müveddet nişanesi gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Celâl Bayar,Yüksek Ticaret Okula gençlerine hitap «»derken I Bayar Amerikada!alâka ile bekleniyor Amerikalı liderSer Bayaria yapılacak görüşmelere büyük ehemmiyet veriyorlar Vagington.16 AA.Celâl Baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • FANFANININ KARARI Yeni İtalyan Başvekil namzedi Profesör Anintore Fanfanidün istişarelerim tamamlamıştır-Bütün parti liderleriyle u* zun görüşmeler yapan Başvekil namzedi,kabineyi teşkil hususundaki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Bİ2İÇ şampiyonasını A ~»ârska kazandı Londra,16 Nafen)Monte Karlo'dan bildirildiğine göre,beynelmilel briç şampiyonası nı Birleşik Amerika oyuncuları kazanmıştır.Amerika dördüncü defa olarak bu şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • SAMATYADA 3 EV YANDI Dün sabah Samatyada üç evin tamamen ve bir evin de kısmen.yanmasıyla neticelenen bir yangın olmuştur.Yedikule Caddesinde 46 sayılı evin üst katında kiracı olarak oturan Vesile Gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Necml Ateş konuşuyor D.P.nin Fatihte tertip ettiği siyasî toplantı Demokrat Parti tarafından ou hafta tertib edilen siyasi top lantıların ilki dün saat 14 de Tima kahvesinde yapılmıştır.Toplantıda tst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Korede esirler 23 ocakta bırakılacak Tokyo 16 AA.Birleş miş Milletler Kuvvetler;Baş kumandanı General John Hull,tarafsız mübadele ko misyonu başkam General Tiınmayya Birleşmiş Millet ler Kumandanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Rene Cotiy,dün vazifeye başladı Paris halkı» yeni Fransız Reisicumhuru için yapılan törene hiç alâka göstermedi Paris,16 AP)Fransa,bu gün artistik bakımdan göz alıcı ve başarılı bir törenle Rene Coty
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Gene Tiarney,Ali Handan ayrıldı Hollywood,16 AA.Dün gece HoUywood'a dönen aktris Gene Tierney,Ali Hanla Avrupada geçindaği maceranın sona «rdiğini söylemiştir.Ger.e Tierney,yeni bir film Qe virmeye ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • 60 milyon kilo tütün satıldı Ege tütün piyasasının bîr kaç güne kadar kapanacağı talimin ediliyor İzmir,16 Milliyet)11 O cakta açılan Bge tütün piyasasında satışlar hararetle devam etmektedir.Tekel ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Şükrü Kanatlı bugün törenle defnedilecek Evvelki-gün vefat eüen Kara Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral Şükrü Kanatlı'mn cenazesi;bugün saat 10 da Taksimdeki Mimoza apartımanmdan kaldm larak,öğle namazı Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Dörtler toplantısı Batılılar ihzarı görüşmelerden müsbet netice alınması için delegelerine talimat verdiler Berlin.16 iAP)Dört devlet Dışişleri Vekilinin Berlinde yapacakları konferansa mütedair ihzar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Güney Avrupa hava konferansı sona erdi I l BM I I Türk,Yunan ve İtalyan komutanları müşterek bir hava savunma sisteminin kurulmasını görüştüler Napoli.16 AA.NapoJlde,NATO teşkiiûtı Gtiney Avrupa kesim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • ECZACILAR DOKTORLARDAN ŞİKAYETÇİ Türkiye Eczacıları Yardımlaşma Derneğinin yıllık kongresi dün saat 14-30 da Beyazıtta Bahar pasta salonunda yapılmıştır.Kongre riyaset divanının seçimini müteakip,müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • şehrimizde havanın umumiyetle bulutlu» geçeceği,rlizgârlarita orta kuvvette esecegJ,hnhunet derecesinde değişiklik olmayacağı sanılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Yunan Bulgar müzakereleri son safhada İki memleket arasındaki münasebetleri normal hale sokacak anlaşmanın yakında imzalanması bekleniyor Atina 16 AA.Dışişleri Vekâleti sözcülerinden bi rinin dün akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • "Türkiye Orta Şark için bir ders kitabıdır,Amerikanın tanınmış iktisatçısı Mr.Thornburg "Memleketinizde gördüklerim beni hayretler içinde bıraktı,diyor 20 nci asır vakfı namına 1948 yıır.da Ttlrkiyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Siyasete karışan kadın dedikodusu Belgrad 16 AP)Yugos lavyanın kudretli komünist partisi merkez komitesi bugün Başbakan muavini Milovan Cillası,parti siyaseti ile ileri gelen hükümet mensup* larmın ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • PARİS GtîZELÎ 18 yaşında Mile-Liliane Piquet evvelki gün 1954 Paris güzellik kraliçesi olarak seçilmiştir.liane Piquet,Pansteki bir parfümeri mağazasında kasiyerdir-Resim,1954 güzelini müsabakadan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Mareşal Titonun Türkiye yi ziyareti Ankara,16 A.A.Dişişlari VekaletindeTTbildirHmistir:Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Reisicumhuru Ma-reşşj Broz Tito,1U\'s.uju ¦nurumuz Celâl Eayaı:n rlavetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • FAİK HÖZARTN CENAZE TÖRENİ fiyanada geçirdiği bir ameliyat neticesi vefat eden Moskova Büyük Elçimiz Faik Hozar'm cehrimize getirilmiş olan cenazesi dün askerî törenle kaldırılmış v e öğle namazını mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Korkunç bir fırtına Avrupayı kasıp kavurdu Saatte 130 kilometre suratla esen rüzgâr bir çok insanın öSUmUne ve hasara sebep oldu Londra,16 A.A.Bugün Avrupada esen dondurucu rüz gar,Avusturya ve îsviçr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1954
  • Fikir işçileri kanununda değişiklik Gazetecilerin daha emin şart* lar içinde çalışmasını temin edecek tasarı Meclis gündemine alındı Ankara,16 ANKA)Basın mesleğinde çalışanlarla,çalıştıranlar arasmdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.01.1954
  • MT.T.B.kongresi çalışautla rina devam ediyor Millî Türk Talebe Bîrîigkongresi çalışmalarına dün de saat ÎO dan itibaren Çiçek Palas salonunda devam edil İniştir.Sabahki oturum saat 12 ye kadar devanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • Tanzim satışları İsviçrenin Migro teşkilâtı kurucusu bu sabah uçakta şehrimize geliyor izmir Tariş Müesseeesince şehrimize6 tahsis edilen zey tmyağlardan bOÖ tenekelik ilk parti dün şekrimize gel iniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • HALKİN SESİ Tekerrürü önlenemiyen dert Veznecilerde,Balabcuıağa mahallesi,Vidiıüi Tevfikpaşa Caddesinde oturan okuyucumuz Hamza Bükencr yazıyor:«Yağmur yağar,veya kar lar erir,kaldırım tüplerindeki su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • Kumkapı cinayetinin faiEi dün yakalandı Bir bakkalı parasına tamasn olduran susüıTyarın mîâddeiümumî iğe verilecek rinde aranmakta olan katii Geçen sene şubat ayı içineta t kumkapıda bir cunayet işlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • Gümrüğe ihbarsız gelen,mallar tesbit ediliyor Ekonomi ve Tîcacet Vekâ kiJeti,gümrüklere eski dxş Ticaret rejimi zamanımda itibarsız gelmiş olan muhte'ıf menşeli malların tesb'tini istemişti Bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • Telefon şebekesinin sürat!tevsiine çalışılıyor istanbul telefon şebekesi ran tevsii hususunda yapılan t-alışmalar devam etmekte dır-Bu arada şeririmizde bul» nan PT.T.Genel Müdürü Arif Demirel,dün faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • Dünya Basifliitdaw j Türkiye ve Not©:BugU/i Balkanlar müdafaa sisteminin yegane sağlam menteşesi TUrk'ty dir Bütün bu sahiller boyunca»!orada mevki almış olan.İngiliz i ve Amerikan der.iz kuvvetleri!t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • KİSA 1ç Okullarda tertip edilen edebiyat ve şiir müsabakalarına devam edilmektedir.Bu arada dün de' Çatalca ta^kulur.da bir «Şiir gtinü tertip edilmiş v?müsabakada dere oe alan öğrenciler,okul idares
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • P r t.l S T •fr Küçükpazar Caddesinde Süleyma-n Yavv.zere ait werg&3* 15 çift çorap ralar.Lütfü ad:nda bir sabıkah kaçarken yakalanmış,tahkikata başlanmıştır.Teşvikiye Vali Konağ?Caddesi 70 sayılı ap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • KONSER LTÜ.T.B:Maden Fakültesi Talebe CemiyetirJn tertip ettiği «Kore Konseri»;22 ocak cuma günü saat 1730 da 1T.U.Gümüşsüyü Konferans şatonunda verilecektir.TIBBÎ MÜSAMEBE iç M.S.V.Kasımpaşa Dönü Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • Bazı maddelerin fiatlarrada yükselme görüldü Son hafta zarfında piyasa da umumi bir fiat yüksekli müşahede olunmuştur-Biüıassafrzeyliiwagt,sabun,sebze ve meyva fiaiti a undaki!artıştan sonra manifatur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • İntihar vakaları İtalyan ve Eransız psikologlarından müteşekkil bir heyet şehrimizde tetkikler yapacak intihar vakaları son günlerde dikkati çekecek ııisbet t,e artmıştır-Bu cümleden olarak,Fransız ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • Fakir halka kömür ev erzak dağıtılıyor Belediyenin Yugoslavya dan getirtmiş olduğu kömürlerin bayilere tevziine devam edilmektedir.Bu arada evvel ki tahsislere ilâveten Sehr© minine 2 ton,Baikırköy me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • Bîr çocuk sa zaııuiyîe fceazsp içti Ortaköyde fecî bir kaza olmuş,Kujt.sokak 4 numarada oturan A'hm cin 8 yaşındaki oğlu Sty i" et t in Tatlıdii admdakj bir çocuk yemek ma sası üzerinde bulunan bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • H III»!Hill i— 1—I—Türkiye va B.Amerika,tarih boyunca biribirine kurşun atmamış,eskidenberi dost kalmış iki memlekettir.Birinci Cihan Harbinden önce B.Amerika ilo münasebetlerimiz,biribirina çok uzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • f»AS« $M«EH«I Kış eğlenceleri Ejderha ile kaplumbağa-Batozda bir hâdise K.şeğlencaleri Aman.efendim.bu 110 kar,bu ne kış!bu ne kara koş.Sokaklar birden bire taş kesilmiş dalgalar gibi.Bunların üzerin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.01.1954
  • Mie.1 17 Uu.12 Ocak 4 Cem.evvel 1954 Ocak 13" i' Pazar 1365 VAKİT VASATİ BZANi Güneş 7.23 2.17 ö£le 12.24 7.18 İkindi 14.92 9.46 Akşam 1706 12.06 Yatsı 18.42 1.87 îmsafe 5.38 12.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.01.1954
  • İren transiti fttetukdıetitm&tleii geçecek I-*an transit eşyasına ait anlaşmanın meriyete girdiği bildirilmektedir-Kıtaların ticaret yolbtn »aman muhtelif t»ebepterte değişmiştir.İslâmiyet-•eu evvel A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Güvenlik Konseyi namzetliği Anıp Birliği,Güvenlik Konseyinde Orta Doğuyu temsil edecek devletin seçimini müzakere ediyor Kahire,16 AA-Arap Birliği siyasî komitesi.Guvenr bk Konseyinde Lübnanm işgal et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Moskova Pekin tren hattı işletmeye açılıyor Paris.16 AA)Moskova radyosunun dün gece bildirdi ğine göre Moskovayı Pekine doğrudan doğruya bağlayan demir yolunun ilk treni bugün Sovyet başşehrinden hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Ankara'n ir» 506 hfcyü içine suyuna kavuştu Ankara-10 T-H.A.Alâkalı makamlar tarafından aÇik landığma göre 1950 yılından bugüna kadar Ankaramn 5Ö0 köyünün içme suyu dâvası halledilmiş bulanmaktadır-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Verem Savaş Haftası sona erdi Bir haftadan beri bütün yurtta ve bu arada şehrimiz de devamı eden ^erem Haftası,dün sona ermiştir-Bu müddet zarfında ilgililer tarafından şehirde geniş bir propaganda fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Bette Davis,Ingilterede film çevirecek Hollyvood 16 t ANKA)Tanınmış sinema ve tiyatro yıldızı Bette Davis,önümüz deki ilk baharda Ingilterede bir film çevirecektir.Jimmy Volf'ın idare edeceği filmin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Fransa'da ab* hastalan artıyor Paris,1& ANKA)Yayınlanan,bir istatistikte,Paris şehrinde hâlen 20000 den fazla,fahişe mevcut bulunduğu ve bunlardan ancak 40Q ü ken dilerini muntazaman tıbbi muayeneye t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Marilyn Monroe'mtn lutfiiı aforoz edildi San Francisco.16 AP)San Francisco katolik piskoposu Matty'nin sekreteri Leo Mabar sinema yıldızı Marilyn Monioe ile evlenen eski beysbol oyuntularından Joe Dim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Hamburg,karıncaların istilâsına maruz kaldı Hamburg,16 AA)Almanyanın,bir buçuk milyon nüfuzlu en büyük şehri olan Hamburg beyaz karınca istilâsına maruzdur-Şehrin merkezinde 3 binayı yıkmak mecburiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Mau-Maular ile mücadele General China diye anılan Man Mau'larm İkim*i lideri yaralı olarak ele geçti Nairobi,16 AP)Dün gece resmen bildirildiğine göre,Man Maulaıın 2 numaralı ilde.ri ve General China
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Kocatan He barışanlar Zsa Zsa Gabor uzun zamandı i ayrı olduğu George Sanders'k Goriıme Calvet de» John Brom ffeld*!e barıştı New-York,16 CAP)N«?w York Poet gazetesinin rmıhar lirlerinden Earl Wilson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • DemıryoUan eğitim sistemi Ankara 16 AA)Sor zamanlarda inhası tamamlan mış olan eğitim vagonJarm dan birisi bu konuda çalışnu plâm dairesince personele ve meslek ve kültür ilkler,göf termek ve broşür d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Mektep terimizde ya bancı cfii öğrenimi ilerliyor Son iki ay içinde,eski Sıhhiye Vekillerinden Dr.Behçet üz'un-idare mechsi başkanı bulunduğu îzmirde Ege Kolleji lngiJizce,İsparta İmam ve Hatip Okulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Ruslar,Alman harp suçlularını bırakıyor Doğu Alman hükümetinin bildirdiğine göre ağır suç işliyenier hariç 6143 harp esiri serbest bırakılacak Berlin,16 A.A.Doğu Almanya Başvekâlet basın servi,ainin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Eski Lübnan Başvekili Rlad ES Suih'un kızına aşık olan prens sultan E!Sun d,g-snç kızın asrilik şartlarını kabul edemeyince izdivaç tahalcfeuk etmedi I Lübnatııa ulak tefek,fakat zeki Başveiuli Riad E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • nüları Bugünkü hür dünyanın gxmc rinüv karşılaştıkları,en büyük tehlike boşuna gayret BaH'cünek ve atalettir Buna karsı bulunan çare,demokratik mesuliyet hislerinin geliştirilmesi,herkesin kendi mem l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Marlene Dteirtdh üç haftada 00 bin dolar kazandı Las Vegas 16 ANKA)Marleno Dietrich birçok genç yıldızların bile kıskanacağı bir ücretf' üç yafta gibi kısa bir zamanda burada kazan mıştır.Elli yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Okul dışı izci teşkilâtı Kurulması gerçekleşiyor Ankara,16 TH-A)Mil İS Eğitim Vekâleti izcilik mü düdüğünün teşebbüsü ile kurulmasına karar verileri okul dışı izci teşkilâtı mevzuundaki çalışmalar ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Atsa harici haberler AMERİKA İç Birlaşik Amerika hükûme ti,kuraklık yüzünden zuhur eden atçl:k tehlikesini bertaraf etmek için Libyaya 250000 dolar tutarında 2.200 ton buğday vereceğini bildirmiştir,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Kazaya uğraya« uçaklarda,sabotaj ihtimalf artıyor Londra,16 AP)ingiliz istihbarat servisleri bu hafta Akdenizde vuku bulan iki u çak kazası hakkımla tahkikat açmışlardır-Gizli istihbarat servisi İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Japonyada açlık tehlikesi baş gösterdi Vesika İle dağıtılan pirinç karaborsada resmî fiatm üç misline satılıyor Tokyo,26 ANKA)Japonya'da-önümüzdeki aylar zarfında bu eeneki mahsul kıtlığından doğacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.01.1954
  • Evet ama siz bana,az 'evvel isminizin.Finch olduğunu söylemiştiniz?Evet.ismim Finch'tir ve buzul arzetme kiçin diyordum ki.M Waddington Georges'un bacağına vurarak:Delikanlı,dedi,kendinize geliniz-İsm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.01.1954
  • ¦J.W Yüksek Ticaret Okulunun 72yıldönümü Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunun 72 nci kuruluş yıldönümü dün tören le kutlanmıştır.Törende Reisicumhur Celâl Bayar da hazır bulunmuş ve mühim bir konuşma ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 17.01.1954
  • ı ıı ı ıı ı ili 11 «1-iJJjq—we»—ii ii w»—wnsu.BH3Emm^Bi^v—HEİİ6LN TARİHTİN~IWKAKLI BİR VAK'A r zamanlar Türk gemicileri erikaya meydan okudu Amerikanlar¦ A'scdeıi'z Ja gaz^&i-mak için s\»ede ski mîiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 17.01.1954
  • Biz titrerken sıcaktan şikâyet edenler var.Yurdumuzun.Avrupanm üor tarafı karlar altında ka dığı ve bizim soğuktan t.'r tir titrediğimiz şu günlerde sıcaktan ği* kâyet edenler var,California'* nın sıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.01.1954
  • İngÜtere kupa maçları Londra,16 SUA)Çarşam ba ^unü yapılan Kupa» maçlarının S üncü turunda Blackpool ve Luton Town 0.0 bera-bere kal rruylardır.'Çamurlu nir saha ve yağrnur alımda yapılan bu maçta büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1954
  • Basketbol lig'i başladı Haftanın ilk karşılaşmasında Ceyoğiuspor Kadıköyspor'u 66 50,G.Saray-Vefayı 60-46 mağlûp etti İstanbul birinci küm* bai 4)Gökhan 4)Atillâ 3)ketbol müsabakalarına dün Cengiz 1)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1954
  • Galatasaray «Emniyeti 2-0,F.Bahçe-I.Sporu 2-0,Beykoz 6,Sporu 3 0,Yeşiirîsrek Rumeli Hisarını 5-1 m iğ öp ottîer Amatör birinci lig maçlarına dün Fenerbahçe ve Şeref Stadlar.nda devam edilmiştir.ŞEREF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1954
  • Bugün yapılacak amatör küme maçiarı Amatör birinci lik ile ikinci,üçüncü ve dördüncü kümeler maçlarına bugün Şeref.Fenerbahçe.Eyüp Stadlannda devam edilecektir-Bu karşılaşmaların programı şöyledir:AMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1954
  • Liselerarası 1500 netre yarış» istanbul at^tızm ajanlığı ta-rafından tertiplenen lıseıer arasındaki mu-abaka-ar serisinden üçüncüsü dun Mıthalpaşa Stadında yapılmıştır 1500 met reliK bu yanşa 10 lisey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1954
  • Kısa Spor Haberleri ANKARA UGININ İKİNCİ DEVRESİ MUCADELÜU OLACAK Ankara 16 T.H.A)Aı kara lig maçlarının ikinci de\resinin hayli mücaaeıelj ola cağı ve büyük kulüplerıışampiyonluk uğrunda hic biı feda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1954
  • Yoland Pompey'in protestosu Londra,i 6 SHA)Yolande Pompey mer.ecari John Bur na vasıtasile Boka Federasyonu na bir protesto göndermiştir.Bu protestonun mevzuu:Dünya orta sıklet şampiyonluğu için kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1954
  • Dünya basketbol şampiyonası hazırlıkları Brezilyanın Sao Paulo şehrinde yapılarak olan 1954 diı oya basketbol şampiyonası münasebetiyle Brer/lyahlar 20.000 kişâlik bir kapalı salon yapmışlardır Fevkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1954
  • Birinci devrenin son profesyonel maçı bugün ahçe ile Beyoğluspor arasında oynanıyor Beyoğluspor Fenerbahçe takımları.Yunan güzellik kraliçesiylc birlikte Maç,lîg'in birinci devre ikine sin» tayin etro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.01.1954
  • Fakülte voleybol madan Fakülteler arasındaki voleyböl maçlarına dün Eminönü talebe lokalinde kalabalık bir seyirci kütlesi önünde devaın edilmiştir-TIP ECZACI Kız)Günün ilk karşılaşmasını Tıp ile Ecza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.01.1954
  • yum Hasan YILMA'ER Güzel bir macera filmi:Yeşil eldiven ŞAN'da Filmin koni:Yesti Eldiven The Greea Glove)Artistleri:Gleam Ford,Gcral din» Brooks,Sir Cedric Hardfüektt Rejisörü:lloctalph MjvcIc Bir Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1954
  • Belki de zavallı bunun farkında değildi,fakat bütün çıplaklığı ile meydanda.Bu anlattığı gezmeleri de imkân sız zannetmeyin.Unutmaya hm kî,bir tahtın son varisi olan bu prenses hakikatte siyasî mevkii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1954
  • mak kampan Ankara,16 TEA)Ort« Anadolunıın ağaçla ndmlması maksadiyle hazırlanan 5 yıllık plânın ük iki yılında muvalTakıyetli neticeler alınmış bulunmaktadır,Orta Aıın doluyu kaplayan vilâyetler dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1954
  • TEZİ ¦t Beni seviyor musun?•f foviren;Zerrift ERGÜN 2 TabJi,Seni çılgın gitoj seven bir erkek istemez sizin?Öy le soykrniemig miydin?Benim le evlenecek kadar çok beni sev miyorsun DogVıı.öyleyse ne di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1954
  • m ı nIilerIn KIZI Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGÜ "Maalesef o güzel eller kanlandı.Bu hainlerin kanlariyle mülevves olduL,dedi 19 Bir yürüseler halini haraptır.Muhakkak ki,hali harap,ti.Çünkü ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1954
  • Bulgaristan külliyetli miktarda paçavra alıyor Şehrimizden yaba ti ti mej» leketlere külliyetli inik I avda paçavra ihraç edilmekte i,r* Verilen malûmata gore jP» çavranm başlıca ahcı&ı Bu-»23 ristand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1954
  • Küçük bir yavru meme esnerken öldü Anadoluhisarmda Yeni mahallede Çuvalcı sokağında 3 numarada oturan Naciye Küçük adında bir kadın,Sa adet adında 20 günlük kjz ço cuğuna meme ver-rken uyumuştur.Bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1954
  • Milli Savunma Vekili dün relırimize geKü Millî Savunma Vekili Kenan Yılmaz dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir* Kenan Yılmaz bir müddet şehrimizde kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1954
  • a 9 10 11 12 Soidasu saga 1 Bil" eedvel;Asyada bir bölge.2 Hayır;Bağlı;Arzın tek peyki.3 Bir renk;Üstün;Bağ.şlama.4 Bağışlama;Yiğ:t;Mâı'oııt,5 Dokuma teagülunda tarağı tutan âlet;Başı na m gelirse dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1954
  • Tahin helvası ihracına devam ediliyor Bir Avusturya firması şeh rim izdeki alâkalı makamlara müracâat ederek helva imal» ün s;sarn ve tahan satın mak istediğini bildirmiştir.Firma tahn helvası imalin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.01.1954
  • eiol Boyar Âmerikada lâka ile bekleniyor li.iş tarafı biriııcitlo)Vaşington'da kendisiyle görüştüğüm iktidar partisinin kongredeki lideri ve Temsilciler Meclisi Başkanı Joseph Martin,bana dedi ki;«Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • Dörtler toplantısı Baştaralı birincide)»unda talimat verildiği anlaşılmaktadır-Bu ihzari müzakereler sırasında» dört büyükler toplantısının Berlinde hangi binada yapılacağı kararlaştırılacaktır.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • Faik Hozar'ın cenaze töreni Baştarafı birincide)isi adına Başyaver Yarbay Nurettin Aipkartal;Başvekil adına Vali ve Belediye Reisi Prof-Gökay.Protokol Umum Müdür Muavini Fuat Kepenek,Merkez Komutanı,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • D.P.nin Fatihte tertip ettiği siyasî toplantı Bastarafı birincide)hararetli bir konuşma yapmış,D.P4 nin kurulduğu andan beri vatandaş hizmetinde olduğunu belirtmiş ve iki meseleye tema* edeceğini söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • "Türkiye Orta Şark için bir ders kitabıdır,Baştarafı birincide)terakkileri yerinch tesbit et mek üzere bir müddetten beri memleketimizde bulunmaktadır,Bugün saat 13,30 da Amerikan u Türk iş adamlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • 'Müslüman Kardeşler Komitesi Başmakaleden devam)bildirildi-Müslüman Kardeşler Avrupalılar,bilhassa ingilizlerle mücadele için birleşmiş komitecilerdir.Hattâ bu uğurda fedaileri epey çalışmışlardır-Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • Kartal araba vapurunun tecrübesi yapılıyor Denizcilik Bankasının Haliç tersanelerinde inşa edilen ilk araba vapurunun seyir tecrübesi yapılmıştır."Kartal.adındaki araba vapurunun tecrübesi musibet net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • Meksikada kanlı hâdiseler Meksiko 16 A.A)Deli cias'dan gelen haberlere göre perşembeyi cumaya bağlayan gece bu Tcüçük şehirde hâdiseler çıkmıştıriki kamyona binmiş olan 40 kadar mu.teca.viz,üç sene ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • Fikir işçileri kanununda uegişikük Baştarafı birincide)ler İçin bir aylık tecrübe müddeti kabul edilmekte,bundan soma iş akdi yapılması sağlan^ maktadır.Mukavele dışında kerdiaine iş verenlerce verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • Eczacılar doktorlardan şikâyetçi Devamı Sa:7 Sö:1 de)lanmış ve söz ahin idare kurulu başkanı Tevfîk Işıksal faaliyet raporunu okumuştur.Faaliyet ve hesap raporundan sonra disklere geçilmiştir.Bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • Korkunç bir fırtına Avrurupayı kasıp kavuruyor Başfcarafı birincide)Bir kaç günden bari çiğden zarar gören Avusturyayı bu gün hafif bir zelzele sarasmiş,fakat hasar yapmamıştır,Hamburg limanında sular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • Güney Avrupa Hava konferansı Baş la rafı birincide)Bi birçok meseleler üzerinde fikir teatilerinde bulunulmuştur.Napoli konferansı gündemin- de,İlgili memlek itlerin hava müdafaası ve NATO emrine veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • Şükrü Kanatlı bugün törenle defnedilecek Jiaştanıfı birincide)pılacak olan cenaze merasimi ne;bir çok askerî birlikle be,raber muhtelif bando takımları da iştirak edecektir.Ayrıca töreni;garnizon da İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • Rene Cotîy,dün vazifeye başladı Bitarafı birincide)itibariyle bu işle pek ilgilenmemiştir.Başkentle bütün ileri gelen danaları törem miinasobetiyl» Giimihurbaskanligi sarayında toplanmış bulunuyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • Yunan Bulgar müzakereleri son safhada diki görüşmelerin ancak te ferruata müteallik meseleler den ibaret bulunduğunu ilâve elaniştir-Diğer taraftan Sofya radyosunun bildirdiğine göre ye ni Sobraniye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • Bayar Yüksek Ticaret okulunda dün mühim bir hitabade bulundu Baştarafı birincide)"Sevimli arkadaşınızın namınıza daveti üzerine kürsüye çıkarken zihnime taküan bir meseleyi halle çalışıyor dum.Sizlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.01.1954
  • a «enlen jlotsuz uç Batı Almanyaya sevketiiîecek uçaklar Rusyanın içerisine kadar uzanabilecek Vaşington.16 AP)Birleşik Amerika Hava Bakanı Harold Taibott,Avrupaya gön deıilecek pilotsuz Matador uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • İSTANBUL II 10.57 Açılış ve program 11.00 İstanbul Belediye Konser vatuarj konserinin yayını 13.00 Haberler 13.15 Saz eserle ri Nubar Tekyay ve Feyzi Ars langü)13.30 Dans müziği Pl.13.45 Gitarist Anto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • y.Z'.j.Eanıbiy Kapanış Sterling Dolar Fr.Fran£» isviçre Fr Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudea ve A çil iç 734 280.30 o.at 64.03 5.8t 64.12.50 73.68.40 0.44.8U 93.34 9.73.90 esnanı Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • AMMER m aksim Bu akşam Saat 21 de CİBALt KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • ÜlUHtjet ADcne şartlar:Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 00 jGjcnebi memleketle»© iki misildir.İlâh şartlar 2 ve 3 Üncü sayfa sant 4 T.L.7 ve 8 inci sayfa stunt.2,60 T.Lf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı isterini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMUtTAŞ'—Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul 2.no.lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Muhammen bedeli Teminatı Miktarı Cinsi Lira Lira 90 kilo 3 burgata halat.50 kilo 2 burgata halat.12 kilo 1 burgat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • Marmara Bölgesi Liman ve Deaizişleri Müdürlüğünden Deniz güverte ve makime zaibitanının üst dereceye yükselme imtihanlarına 18-2-954 tarihinde Yüksek Denizcilik Okulunda 'başlanacaktır.İsteklilerin e'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.RUaSzeme tfiü-Cürlüğ'ûnden Barkamız ihtiyacı olarak ceman 58 kalem muhtelif ölçüde demir-ve çelik boru satın alınacaktır-Tekliflerin kapalı bir sarf içinde en geç 8 Şubat 954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • İstanbul Levâzı/v?Amiri'sgindesi verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 40-000 metre altı muhtelif renk şaü 1 Şuba»:954 Pazartesi saat 15 te İzmit Dz îk.Mrk-Sa.Al-Kodo satın alınacaktır-Bedeli 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • kretnli PURO SABUNU KULLANINIZ Beyaz Sabun çorap ve kirli çamaşırları» nızt temizler,rJ^emfl tuvAI€t oû oo;y,ft,8.SABUlm BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU oy l' M' 1 e.fT Kremli Puro Sabunu gençtik ve güzelliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • ille SU eslsats yaptıracaktı r.1 Aşağıda isinikri» kpşif bedelleri ve gemici teminat miktarları gösterilen kalabaların içme suyu tesisleıi yaptırılacaktır.Iîbnı vo cüğer malzemenin müteahhitler tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • istanbul Pörfiatrü Kurumu Reisliğinden Kurumumuz 21 Ocak 1954 Perşembe günü saat 19-15 te Genel Kuru] halinde toplanacak ve gündemdeki mevzuları görüşecektir.Bütün azanın.teşıi'Ikri billhassa rica olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Belediyemiz temizlik işleri için satın alınacak iki adet benzinli kamyon 20 gün müddetle ve kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İki kamyon için tahmin edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • Süm rbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden 1 Müessesemizin bir senelik ekmek ihtivam kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle temin edilecektir.2 Kapalı teklif mektuplarının 2000 liralık teminatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • Trabzon Numune Hastahanesi Baştabibliğinden Cinsi Tutan G-Teminftlı LiraKr.LiraKr.Çamaşır yıkama makinası Ütü makinası Buharla bulaşık yıkama makinası Patates soyma makinası 26315-00 1—Dört kalem muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden İzmit Müessesemizde mevcut Overland marka cip arabası 954 günü saat 15 te müessesemizde açık arttırma usulü M* satılacaktır-Bu işe ait şartname bedelsiz olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • Kayseri Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Kapalı zarf usulü ile Sanz kazası sağlık merkezi doktof evi ve gaıajj inşaatı işinin yeniden münakaşaya konulduğudur* 2 İnşaatın'keşif:bedeli 97694.01 lira olup geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • Elektrojen Gurubu Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 1 İşletmelerimiz ihtiyacı için 10 adet elektrojen grupt* teklif alma usulüyle satın ü'ınacakür.2 Muvakkat teminatı 15 000 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • Antalya ili daimi komisyonundan 1 Antalya Finike yolunun 21 000—55+000 kilom*** releri arasında vahidi fiat esası üzerinden yaptırılacak 125.096.90 liralık sınaî imalât ve çeşitli tesviye işleri kap**
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • Acele satılık kürkler iyi cins astragan manto,Renar Arjante ibir kapîki Renar Arjante-Görmek için Osmanbey Şairnigâr Cad-No.56/1 Pazar» Pazartesi,Salı,saat 10—16 arası müracaat edilmelidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TtYATROSU Saat 21 de Dram Kusmi bit akşam SEMEKKANT'* Yazan:Jaquies Dev&l Ttirkçeöi:FeJM* Baldaş I î er çarşamba akşamı taJo&i getceaicir.Pazartesi ak^aml*temsil yoktur.Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • Lokman Hekin*.Dr.HAFİK G li M Dahiliye Mtlt-jhaasHW Pazardan bn-şka her gi\n sabah saat 10.30-11.00 «*le ?etı sonra 14.30-17 00 de hast* 1 Kabul eder.Jst.anbul Divan-you:No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • DünkU Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDUKAN Sahneye koyan:Muhsin Ertıığrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat.tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.01.1954
  • Ankara M.S.V.2.no.lu Sa.Al.Kom.Baş.dan As-birlik ihtiyacı için Adapazarı Ağ.BK-tamir Fb,sına teslim şartiyle bir kalen* Ç-K.D.T—6 traktörü yedek parçası kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8