Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • Boyarın başkanlığında sürdü ve Kahire hâ Hariciye Vekâletinin bugün ^yeti dün yapılan toplantı beş saat di sesi müzakere e dildi bir tebliğ neşretmesi bekleniyor Ankara» 14 Milliyet)Vekiller Heyeti bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • fsviçrede C«R altında kalarak Ddye bölünen trenin fed haU Kar Ânadoluda bir çok yolları kapadı Denizlerdeki fırtına şiddettendi.Soğuk dalgası* nîii bîr müddet daha devanı edeceği bildiriliyor Şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • Çığ felâketine uğrayanlardan ümid kesildi Viyana,14 AP A.A.İsviçre ordusuna.ait küçük bir Helikopter bufün,Arlberg geçidj civarında,hariçle irtibatı kesilen Dalaas demiryolu istasyo mına ulaşmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • Nihat Erîm'in ifadesi aEındı Ankara,14 Milliyet)Halk Partisi malları hakkında çıkan kanunu müsadere kanunu diye vasıflandıran ya zılar çıktığı için Yeni Ulus gazetesi hakkında 42 suçtan dolayı takibat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • Trieste ihtilâfı Yugoslavya ile İtalya arasında bir anlaşma yapıldığı bildiriliyor Londra,14 Nafen)Iloraaa'dan gelen son bir rapordan anlaşıldığına göre Yugoslavya ile İtalya hükümetleri arasında Trie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • 1000 lira vizite alan büyücü Akşehir 14 T,H,A.Akgehirin Çİmenli mahalle sînde oturan Mustafa Göç men namı diğer Sessİ2 Hoca)adiyle maruf bir büyücü bugün polis tarafından suçüs tü yakalanmıştır-Sessi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • î:t LETONYA'DAN SÎBÎRYAYA SÜRÜLENLER 2 milyon nüfusu olan Letoçya.1940 1941 senesinde Ruslar ta« rafından zaptedildikten sonra i çershıde 440 üniversite talebesi dahil 35 bin kişi Sibiryaya sürülmüş,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • Kürtaj dâvasında ortaya atılan korkunç bir iddia Dr» Asım Onur,8 aylık bir çocuğu kovanın içinde boğarak öldürmüş.Savcı dün doktorun cezalandırılmasını İstedi Sabahat Demirci adında bir kadına kürtaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • COMET TJÇAGTNT A SA-BOTAJ ÎHTtMALt îçinde 35 kişi bulunduğu halde Elbe adası açıklanna düşen Comet uçağının bir sabotaja uğramış olması muhtemel görülmektedir' Resimde,iki mütehassıs ele geçen bir par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • Emekli maaşlarına yapılacak zamlar Bütçe komisyonu dün emekli» dul ve yetimlere de ikramiye verilmesini kabul ettî Ankara 14 Milliyet)ne uyarak Emekli Dul ve Ye Emekli Dul ve Yetimlerin j timlere de 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • Ankarada dün gece askerî bir tesis yandı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun marangozhanesi kül oldu» Zararın 1 milyon Jirayı bulduğu tahmin ediliyor Ankara,14 Milliyet)Bu gece geç vakit Maltepede Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • Cahide Sonku Tiyatrodan ayrıldı Bazı sanatkârların da Şehir Tiyatrolarından ayrılacağı söyleniyor Şehir Tiyatrosu artistlerinin başka yerlerde çalışmalarım me neden talimatnamenin yürürlüge girmesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • Boyarın Amerika seyahati Dün akşam Ankaradao haretot eden Bayar pazartesi günü uçakla İngiliereye gidecek Ankara.14 Milliyet*—Bag-Aaıı Eisenihower'in davetlisi oia*»ak 27 Ocakta Amerikayı ziyaret edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • Cüretkâr soyguncuya yakaladıkları için taltif edilen polis memura ve Jandarma eri Franguliyi soyan haydut Nazif dün tevkif edildi Cüretkâr gangster KUtahyada imamlık da yapmış.Nazif i yakalayanlar tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • İtalyada dün fecî bir uçak kazası Içlndo 16 kişi bulunan bir Filipin yolcu uçağı Roma Üstünde infilâk ederek bir arsaya düştü Roma 14 AP A-A-Filipin Hava Yollarına ait bir BC-6 uçağı bugün havada arız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • Tirede bir facia Çocuğunu kurtarmak istiyen bir katim,yavrusu ile beraber yandı izmir 14 Milliyet)Tirede bir kadın,çıkan yangın neticesinde çocuğunu kurtar mak isterken yavrusu ile bir likte yanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • İzmirden bol zeytinyağı geliyor Tariş'in göndereceği jBeytinr yağlar sebepsiz fiat artışını önlîyecek izmir 14 Milliyet)Bü hassa istanbul piyasasında bazı açıkgözlerin zeytin yağı fiatını hiç bir sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • Törenle kapanan süt fabrikası in I ı Müessese Rahibi hissesinin %70 mi parasız olarak Beler d iyeye vermeyi teklif etti Bir müddet evvel Beşiktaş* ta Köyiçinde Sinanpaşa cadde* sinde tesis olunan Pakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • OtAMk Bugün şehrimizde havanın «abahfeyin sisli,müteakiben çok bulutlu ve muhtemelen yağışlı îjeçeceıü tahmin edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • DÖRTLER TOPLANTISI Dört Dışişleri Vekilinin 25 Ocakta Berlinde yapacakları toplantının bir müddet geri kalacağı zannedilmektedir.Bunun sebebi konferansın yerini tesbit etmek üzere yapılan ihzari müzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • Askerî birliklere hazır ol emri verildi.Hudeybinin tevkifi Malenkovun Beriayı tasfiyesine benzetiliyor Kahire,14 Nafen)Gena rai Necâb hükümeti bugün bütün Mısırda «fevkalade ahval*:ilân etmiştir.Durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1954
  • m Tekel Vekili Akhtsarda tötfin mttstahsîllerfyle görüşüynr Ege Ajansı)57 milyon kilo tütün satıldı izmir,14 Milliyet)Ege tütün piyasasında bugüne kadar yapılan satışlarla mubayaa edilen tütün miktarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.01.1954
  • KİSA HABERLER n ı-ı r Dün limanımızdan muhte-If memleketlere 108,765 lira de gelinde çeşitli mal ütraç edilmiştir.Verem Haftası dolay;siyle,Taksimdeki Veremle Savaş Der rc'4':bmasmda,parasız yapılan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • p n I.r Sirkecide bir otelde kalmak Uİ olan Şükrü Güngör admda bir taşralı,polise müracaat ederek,Abanoz sokağında 11 numarada genel kadın Dudu Özlünün 480 lirasını çaldığım bâldirmiştir Tahkikata baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • İİ\c.15 Ocak 1954 Cuma Ru.10 Cem,evvel UBS 2 Ocak 136Ö VAKİT VASATİ KZANİ Güneş 7.24 2.20 Öğle 12.23 7.19 İkindi 14 50 %46 Akşam 17.04 12.00 Yatsı 18.40 1.37 i İmsak 5.38 12.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • Baıâdi^e şahri odu bırakmamak için Karakışın şehrimizi tama men bastırmasını-fırsat büen bazı mahrukat satıcıları odun ve kömür liatlamı bir miktar arttırmışlardır-Alâkalıların ifadesine göre pahalılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • Vr'i f'TT HALKIN SESİ Ya^a kaldırıma bırakılan otogar Kadı köyde Moda caddesinde oturan Cemil Başarmaz adında bir okuyucumuzdan aldığımız aşağıdaki mektup,diğer bir çok okuyucularımızın da şikayetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • Ta I ebe Birlikleri IH.T.T.Birliği dün Türkiye Millî Talebe Federasyonları ile birlüşm ye karar verdi Millî Türk Talebe Birliği nin Büyük Kongresi dün saat 14-30 da Lâleli Çiçekpalas salonunda toplanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • Şehrimizde bir buz dolabı fabrikası kurulacak Tanınmış bir Amerikan firması şehrimizde bir b«2 dolabı fabrikası kurmak için alâkalılar nezdinde teşebbü se geçmiştir-Verilen malûmata göre fabrika otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • Zeytinbımumda bir kız kaçırma hâdisesi Zeytinburnunda Demirhane caddesinde 18 numarada oturan 16 yaşlarında Nafiye Ar adında genç bir kız,bu semtte bîr kösoîe fabrikasında çalışmakta olan 26 yaşında H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • Yırtıcı kusun ömrü.Bir buçuk sene ewe» Be-oğlu cadde-i kebirinde bir kuyumcu mağazasını görül,iıicmiş bir cüretle soyan yetfi y evvel Aşirefendi caddesinde bir manifatura mağazasından yine görülmeaniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • 7 kaçakçı Adliyede Suriyeden memleketimize mal Kaçıran'arm rfışaasna riüu ele devam edildi Suriye hududundan memleketimize soktukları kaçak eşyayı şehrimizde satmağa ça hşırken yakalanan yedi kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • inşaat demiri fiaiları yükselmeye başladı Piyasada,ithal malı inşaat demiri buhranı yardır.Muhtelif miîimetrelerdeki demirin toptan kilosu 158 ku ruşa kadar fırlamıştır' inşaat mevsiminin geçmiş olmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • Ei tezgâhı işletenler müşkül duruma düştü Sanayi Odası dışında kalan binlerce el tezgâhı sahibi nin,sunî ipek ipliği yoklu ğundan zor duruma düştüğü söylenmektedir.Bu durum karşısında alâ kalılar suni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • Millî Piyaago bugün çekiliyor Millî Piyangonun 15 ocak Çekilişi' bu gün saat 13,30 da Ankarada yapılacak,ikramikazanan numaralar bu gece saat 23 t e Ankara Radyosiyie yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • Bir esrar 5$Mİ6İ t!ört yıl hapis yatacak TekkeeL Dede namiyle maruf Musa adında bir esrar içicisi,yeni kanun gereğince Adliyeye verilmişti-Musa dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl hapse ve iki yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • unya Basınından ürk ive ve Türkiye,Doju hududundaki memlek&tfsrin bârüairleriyîs dasîane wdlarmi arzu miinass&otlsr kvtetmektedir Pakistan Genel Valisi Gu Jam Mahammedin Türkiyeye yaptığı seyahaL,Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • Ofis yeniden bol miktarda Buğday sattı Toprak Mahsulleri Ofisi,memıeket ihtiyaei ı çıkarıl diktan soma elde kalan 952 mahsulünden 9UU.ÜÜU ton yU muşak buğdayı muhtelif meni leketlere satmıştır.Mallar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • Türk israil ticari münasebeti gelişiyor Memleketimiz üe israil a* rasmdaki ticarî münasebetler de büyük bir inkişaf müşahe de olunmaktadır-Bu atada Türkiye,Israüs mühim mikyasta hububatı pamuk,taze ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • istanbul Erkek Lisesinin kuruluş yıldönümü Maruf kültür müesseseleri mizden biri olan istanbul E*f kek Lisesinin 70 inci kuruluS yıldönümü münasebetiyle,btf gün okul binasında b*r kutl* ma töreni yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • GECE Konya Yüksek Tahsil toıtma Derneği bu gece Taksi**1 Belediye Gazinosunda sabaha Hj dar devam-edecek bir gece tef stipl emiştir.TÖREN Yüksek Ekonomi ve l*5*} ret Okulunun 72 nci kuruluş bönümü mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • 1945 de Almanya dizüstü çökmeğe mecbur edildiği zaman,bu kadar çabuk kalkınacağını îıiç bir kimse urnmamıç t;hattâ diye bilirim ki bizzat Almanlar bile bunu kendilerinden ummamış ve beklememiş,lerdi F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.01.1954
  • d a o o UNUN M ELEL Alman mucizesi man mucize Federal Batı Almanyanra* 1945 mağlûbiyetinden sonra bu derece çabuk kalkınması bir mucize olmuştur-Onun artık mukarrer bir hal alan silâhlanma îşînde de g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.01.1954
  • Siyasî İcmal Garbı Trakyada İskeçeden" alınan bir haberde,Köyniiklü köyü Türk balkının aile başına on dönüm olarak bırakılan ekilmiş topraklarına Rumların tecavüz ederek sahip,terini zorla buralardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Samiye Gamal pasaport alamadı Kahire 14 ANKA)Sa bık Mısır Kralı Fa ruğun göz desi olan Teksas Petrol Kra h Kingin eski karısı meşhur rakkase Samiye Gamal,harice gitmek üzere hükümete yapmış olduğu mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • «I Trafik polisiniz rica,od yor:Beyoflundaki yaya kaldırımlarında koî kola yürümeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Türk uzmanı Dünya Bankası müsabakasını kazandı Vaşington 14 ANKA)Milletlerarası imar ve Kalkın ma Bankasının nam ve hesabı na eğitime tâbi tutulmak üze re açılan müsabakaya müracaat eden yüz kişi içer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Toprak Ofisi yeni çelik sılalar yaptıracak Ankara 14 THA)Tor rak Mahsulleri Ofisi Umun Müdürlüğü,önümüzdeki Jdu bubat mubayaası için şimdi den depolama hazırlıkların:başlamış ve ilk hamlede yeni den 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Mısırın Doğu Almanya ile ticarî münasebetler;Berlin,14 AA.Sov yet işgal bölges;haberler a jansı Adn'nin bildirdiğine gc re Doğu Almanya Ticare Vekili Kurt Gıegor,half Doğu Almanyada bulunma)ta olan Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Amerikanın hububat stoklan Ziraat Vekili,eldeki stokların yabancı memli^tlerdelti Amerikan üslerinin inşa ve bakımına karşılık olarak kullanılmasını istiyor Washington,14 AP)Ziraat Bakanlığı sözöüsü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • israil,Amerika'yı protesto edecek Amerikanın Arap memleketlerine yaptığı askarî yardım Israîleâa endişe uyandırıyor Telâviv.14 A.A Bildi-rildiğine göre îsrailin Vaşing^j ton Büyük Elçisi Abba Eban Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Âfmemyanısı silâhlanması Bu hususta anayasada yapılacak tâdil tasarısı Federal Meclise sevkedildi Bonn,14 A.A)Alman silâhlı kuvvetlerinin ihdasına imkân vermek için Batı Almanya anayasasında yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • İngiltere'de grevler Elektrik isçilerinin tekrar greve çağırılması atom tesisleri nin faaliyetim!tehlikeye düşürdü Londra-14 AP)Komü nist şofler ta aıfından sevk vt idare edilen «Elektrik İşçiler.Send
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Mau Mauîar bir çift!ğe taarruz ettiler Nairobi 14 AA.60 Mî 100 kadar tetbişçi Kiangpod Avrupalılara ait bir çiftliğ taarruz etmişler ve evleri atr şe vererek bir Afrikalıyı öldürmüşlerdir-Çiftliğin sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Erroll nafaka borcunu üdemiyormuş Los Angeles 14 AP)Aktör Erroll eski karısı Nora Edington bugün mahkemeye müracaatla Fİyn nin nafaka borcunu 12 aydır atlattığını bildirmiş ve res men şikâyette bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • İKİ AYR!ŞEHİRDEN İKİ TALİHLİ lstanbuldan Bayan SACİDE BETİL Merkez şubesinden vadeli 117480 sayılı hesap sahibi W mm İMİ E'îğ fil ¦i ğğ-Bahkesirden Yarbay KADRİ OTKEN Merkez şubesinden vâde!i 22789 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Xisa hariç)hsberSe-t ¦jç Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fonu UNİCEF)Filistin,Arab mültecilerine yardim raafiteadı ile dünya pazarlarından 30,000 ton un alacağını dün bildirmiştir.İNGİLTERE *fc î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Mahkemede hakimi öldürdü Mahkeme salonunda hâkimi öldüren İnşaat işçisi yakalanacağını anlayınca intihara teşebbüs etti Warren Amerika)14 AP)Karısına nafaka vermediği için mahkeme hu zuruna çıkabilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Evlendiklerinin ertesi günü polislik oldular Ankara 14 ANKA)Bu gün şehrimizde gayet enterc san bir hâdise olmuştur-Haber aldığımıza göre dür nikâhları yapılan Emine adır da bir kadınla,bir kaç saa evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Fransanm en iyi fıkra muharriri seçildi Paris 14 ANKA)Frar sanın en iyi fıkra muharriri ni seçmek maksadile tanın mis yazar ve Fransa Akadc m'isi azalarından Andre Mav roıs'nin başkanlığı altındak' î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • İki çocuk kazaen muhtelif yerlerinden yandı Şeh rem in in d e Çiçekfoostan sokağında 3 numarada otu ran Mehmet Ali adında birinin 7 yaşındaki kızı Nevin evde kimsenin bulunmadığı bir sırada maltızın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Adana d a kurulacak radyo istasyonu Adana 14 A.A Adana radyosu için" kuruluş ha zırlığı başlamıştır,Bu maksat la Ankaradan şehrimize ge len heyet,radyoevi ile verici istasyon yerlerini tesbit et mek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • İKTİBAS mucizevî tesirlerine Bu Amerikalı âmâ tla televı zyoutın karşısına geçince müziğin sihirli tesiri ile ufak p erdf.de olup bitenleri görüyor kininden tamamen kurtulması bugün bir temenniden ib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Araplar hiç kimse i iyi geçinemiyorlar Arapların en mühim mes'ele terini hal için müttefikten mah runı olduklarını açıkça görüyo nızt Şu veya bu şekilde bütün dünya ile sessiz bir muhale tat halindedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.01.1954
  • Örtüsünden sıyrılmış bir ilaheye benziyordu-Canlanmış bir heykele benziyordu-Bir rüyanın hakikat oluşuna benziyordu.Bütün bu teferruata girr.tekten maksadımız,tabiî anlamışsınızdır-Georges'un o anda n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.01.1954
  • Evvelki gece Atlas sinemasında İstanbul Gazeteciler Send:kası Yapı Kooperatifi menfaatine Leylâ Gencer taralından bir şan konseri verilmiştir.Konser,büyük bir alâka ile takip edilmiş ve değerli sanatk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 15.01.1954
  • Yeni bir pldız namzedi:Anne Bullon Bilhassa Röğüs ve omnz'an1 nm harikulade güzelliği ila film stüdyolarının derhal dik' kat ni üzerine çeken Anne Bullpn,istikbal için büyük ü mitler vaadetmektjdir-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 15.01.1954
  • BE8GÜN TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Madam Roland giyotine Güzel,cazip vs cesur bir kadın olan Roland,zindana atılışına yanmamış,öldürüleceğine sevinmişti Madam Roland Fransa Büyük İnkılâbında Dahiliye N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.01.1954
  • 1954 senesi Amerikan boksörleri her siklette ağır basıyor.Bütün sıkletlerin bir kaç tane şampiyon namzedi olduğu halde ağır ve hafif siklette şampiyonları tehdid eden kimse yok Nevyork.14 SHA)Beynelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1954
  • Dünya klasmanının şeref list esimle bulunan Danny Nardîco,Nocnv Karahan He bîrlikt» 1954 yılı içinde yapılacak plan muhtelif şampiyonalar Federasyonları sene faaliyet ancak birkaç İ954 yılı içersinda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1954
  • George Carpantier 60 yaşında Paris,14 SHA)Dünya Bu münasebetle Pariste ter-«oks tarihinin en belli başlı yıl tiplenen büyük bir jübilede bey arzlarından biri olan George Car nelmüel Boks Federasyonu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1954
  • sa Spor Haberleri **ORVEÇ MİLLİ ATLKTİZ3İ TAKIMI Oslo SHA)Norveç atletizm federasyonundan bildirildi *lne göre Norveç Atlatizm takt ^Çöran ayında Yugoslavya ^unanistan ve Türkiye üç millî ulaşma yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1954
  • İngiltere italya millî maçında italyan kalecisinin bir kurtarışı.ingiltere İtalya B)Millî futbol takımları 20 ocakta karşılaşıyor Henüz takımını tesbit edememiş olan İtalya bu maçtan endişe duymakta.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1954
  • Basketbol lig maçları bu hafta başlıyor Birinci ve ikinci küme basketbol maçlarına bu hafta Cumartesi günü Teknik Üniversite Spor Salonunda başlanacaktır-Bu hafta yapılacak olan maçların programı şu ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1954
  • a ping-pong şampiyo nasi Wembleyde yapılıyor Londra,SHA)6 14 Nisamda Wembley'de yapılacak plan dünya ping-pong şampiyonası hayli alâka çekmektedir Şampiyona ya iştirak eden takımlar arasında 38 erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1954
  • Davis kupasına Türkiye de katılıyor Sidney* 14 SUA)Avustralya tenis federasyonundan bildirildiğine göre 1954 Davis kupasına iştirak edecek olan Avrupa memleketleri şunlardır:İngiltere.Fransa,İtalya,is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1954
  • Ankara lig maçlar;içiı İstanbul dan ha tem Ankara,14 T.H.A.Şehrimiz ikinci devre lig maçlarının 'çok çekişmeli ve iddialı cereyan edeceğin] dikkate alan Ankara Bölge Müdürü Ziya Ozan bu mev zada yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.01.1954
  • YugosSavya Fransa basketbol karşılaşması Belgrad,14 SHA)Tugos lavya Fransa mtllî bask&tbol maçı 21 eylül günü Belgrad'da vapüaoaJttır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.01.1954
  • Babamla görülmezdi-fakat yo;da karşılaştığımız zaman be ilimle konuşur,'herşeyden "oah f« derdi-Onu yolda bekledimf iyah Ok meyhanesinde birer bardak Fransız şarabı içmek üzere davet ettim-Memnuniyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1954
  • v!« 3*tA JL 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 Soldan s a 1 Bir tüfek;Bilgin,akıl».2 Baş.kaLJîran belde.3 Yü reği pek;Tlersi irtifa ifâde e ler.4 Eski Yunaii'm aşk ilâvesi;Bir giyim eşyası.5 Âşık-n maşuka erişi;B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1954
  • Tıızİa ve Aycün/ı Iskıubula bağlandı iller Kanunu gereğince ye niden iki köy şehrimiz hudut lan içine alınmıştır.Yeni köylerimiz Gebzeye bağh Ay dınh ve Tuzla olup,Kartala bağlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1954
  • Koredeki askerler Japon kanı taşıyor Uzun müddet Koredc dövüştükten sonra Amerikaya dönmüş bir çok Amerikan gençlerinin damarlarında dorlaşan kan.tamamen Japon kanıdır^ Şüphesiz ki.Koredeki birliklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1954
  • RÖPORTAJ 11 Kardan am,i a ya Kardan Adam» m mülâka ttan sonra çekilen resmi Fahir ERSİN Pâ?tiden istifa G^çim ve ev sıkıntısı çekmeyen tek adem Kaynanası kim?Baldız,baldan tatlıdır ama.Karîsınıistiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1954
  • LEHİM Tarihî Roman Yazan:Kcuıai SAMANCIGIL Bunların ikisini de alırım.Resule bir oyun yaparım dedi.Karısının ne kadar cesur oldu|unu görsün 17 Diye az önce bıraktığı elbise yi tekrar aldı.aynasının ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1954
  • Talebe Federasyonları toplan tısı sona eriyor Dört günden beri Şale kös künde devam edilmekte olan hür ve bağımsız Milletler Ta lebe Federasyonları 4 üncü Büyük Toplantısı yarın ak şam sona erecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1954
  • Sigo-ta parasını almak İÇ10 otomobilini yakmış 12247 plâkalı taksi,Büyı* hailıaÎ!köyü asfaltı üzerinde Asker Mehmet Çeşmesi yanın da,yakılmış ve bazı parçaları sökülmüş olarak bulunmuş/tur-Tahkikat so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1954
  • Fakir halka,kömür tevzi ediliyor Eminönü Kaymakamla kazası çevresindeki hay irse ver hemşehrilerimize müraca at ederek mıntakası dahilin* de bulunan fakir halka dağ* tJmak üzere 12 ton kömür te min et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1954
  • Ayvalığa yapılan Vapur sefer leıi muvakkaten kaldırıldı Bir kaç gün evvel Ayvalı* Boğazı önlerinde bir motörüö batnıasiyle neticelenen bir de niz kazası olmuştur.Bütün çaljsrnalara rağmen motorun enka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1954
  • 12 firmanın duruşmasına dün de devam edildi Millî Korunma Kanununa ay km hareket etmekten sanık 12 tanınmış firmanın du ruşmasma,dün de ikinci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmişti?Duruşmada,sanıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.01.1954
  • GL Necip dün Mısır'da fevkalâde hal ilân etti Baştarafı birincide)inektedir.General Necib bilkûmetL dün kapatılan Müslüman Kardeşler Cemiyeti taraftarlarının karışık hk çıkarmalarından korkmakta dirla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • Kürtaj dâvasında ortaya atılan korkunç bir iddia Baştarafî birincide)dişinin böyle bir şey söyleme «iğini bildirmiştir-Müteakiben duruşmada ha bulunmayan Sabahat De Cicinin avukatı Suat Tahsin I •Jurk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • Ankarada bir kürtaj hâdisesi Ankara,14 Milliyet)Bu gün bir Tıp talebesi,Emni yete bir Profesör muavininin kürtaj yaptığı yolunda ihbar da bulunmuştur.'ftp Fakültesi talebelerin den Hüsamettin adında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • îzmirden bol zeytinyağı geliyor Bagtarafı birincide)mistir-Bu arada Izmirdeki Tariş Birliği istanbul Belediyesi va sıtasiyle piyasaya külliyetli miktarda ve eski fiatlar üze rinden zeytinyağı vermeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • Bayarın Amerika seyahati Başta rafı birincide)Celâl Bayar yann sabah tstanbulda olacak ve 18 Ocak Pazartesi günü uçakla İngiltereye hareket edecektir,SEYAHAT PROGRAMI Vaşington.14 ANKA)Celâl Bayarın v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • Emekli maaşlarına yapılacak zamlar Baştaraft birincide)1683 sayılı kanundan evvel kendilerine emekli,dul ve ye tim maaşı bağlananların maaşlarına yapılacak zam miktarları şövledir:100 liraya kadar ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • Ankarada askerî bir tesis yandı Baş t a rafı birincide)makta olar.Belediye zabıtası me muru,M.K.E.Kurumuna bağlı 4 üncü kademe ağır bakım tesis lerini'n marangozhanesinin çatı smdan alevlerini çıktığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • italyarîa dün fecî bâr uçak kazası daha oldu Ba$ tarafı birincide)mürettebat ve 7 yolcusu olduğu zannedilen yolcu uçağı,büyük 'bir apartmanın takri ben 30-40 metre yakınların da yere düşüp parçalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • ar Ba.jUuaii birincide)mektebf önünde vukubulmuş ve şoför Tahsin idaresindeki 3141 plâkalı halk otobüsüyle 37251 plâka sayılı kamyon buzdan kaymaları neticesinde çarpışmışlardır Çarpışmada hasar ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • Vekiller Heyeti dün Çankayada toplandı Ba&tarafı birincide)burg*u kabui etmiştir.Bu kabulde Ticar-jt ve Ekonomi Vekili Feühi Çelikbaş ile Maliye Vekili Hasan Polatkan da hazır bulunmuşlardır-Vekiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • Çığ felâketi Baştarafı birincide)mistir.Dün,Avrupadakı Amerikan hava Kuvvetlerine ait H.19 tipinde 10 kişüik bir helikopter bu istasyona ulaşmaya çalışmış,fakat teşebbüs akim kalmıştır.Çığ felaketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • Nihat Erim kir ve vicdan hürriyetine ait kanunun da millî selâmet ka nunu diye yad edildiğini,C-H Partisi malarının alınması na dair kanunun kısaltılmış isminin müsadere kanunu olduğunu ve böyle anıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • Bin lira vizite alan büyücü Ba.ştarafı birincide)nup üflenmek için müracaat eden Pakize Oner adında bîr kadına,hastalığının kocası mn eski karısı tarafından ya pılan büyü neticesinde mey dana geldiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • Törenle kapanan süt fa llu.ı.ıruiı viiiuciue,îe,müessese 3ahıbi tarafından dün fabrikada bir toplantı yapılmıştır Belediye reis muavinleri,Belediye iktisat ve sağlık müdürleri ile basın mensuplarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • 57 milyon kilo tütün satıldı Baştantfı lûrir.t-ide)bazı merkezler vardır-Tekel Vekili Emin Kalafat bugün da Ege bölgesindeki tetkildetrind devam etmiş-satışlarla yakından alakadar olmuştur.Piyasa hara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • Tirede bir facia Başlüj-afi birincide)Yangın Güllü ismindeki kadının evinde kendisinin bu lunmadığı bir zamanda çık mıştır.Evinin yanmakta olduğunu gören kadın alevler içine dalmış ve beşikte uyu makt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.01.1954
  • Franguliyi soyan haydut Nazif dün tevkif edildi Başta rafı birincide)Nazif,929 yılmda Adapazannda doğduğunu,evli ve iki çocuk ba bası olduğunu,ve öldürmeğe te şebbüs suçu ile Eskişehir cezaevinde iiki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • [STANBUL 12,57 Açılış ve program 13.00 ITab?rrer 13.15 Machito ve' Pipora^ho orkestralarından dans müziği PI.14,20 Şar kılar Okuyan:Afitab Karacan 14.09 Kar.şık hafif müzik Pl.14.20 Şarkılar 14 43 Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Istanbul Levâz;n Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 500 ton odun bir ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır.Bedeli 22.000 lira.kesin teminatı 3300 liradır.İlk pazarlımı 22 1/954 Cuma saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden Kırpıntı demir satışı Hâlen mücssesemiydc mevcut 1953 yılı ÎKtNCÎ ALTİ AY-LİK Dh'VRE carlıııda hasıl olmuş muhtelif hadde mamulleri kırpıntıları grupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Denizli Valiliğinden 1 Sarayköy ka2ssma bağlı Babadağ nahiyesinde yeniden yaptırılacak 1665 tip sağlık merkezi birinci kısım inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Keşif bedeli 57586.17 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Gaziantep Teknik Ziraat Müdürlüğünden:1 Ziraat mücadele işlerintfe kullanılmak üzero 100 ton Çuvallı buğday köpeği kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 20.000 lira,muvakkat teminat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • istanbul belediyesi REHÎR TlYATBOSU Saat 21 de Dram Kısmı BU AKŞAM SEMER KANTTA Yazan:Jaquie.s Deva!Tiirkçcsî:Feh mi Baklaş l:cı sıtrö.«ıııba akşamı talebe gr^eslıür.Pazartesi akpam;arı temiU yoktur.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkeesi:Naci Savaser Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • lAMMEA «AKSIM Bu akşam Saat 21 do 0 1 B A L 1 KAKAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Lokman Hckin».Dr.HAFIZ CEMAL Dahilly© Matbaasın,Pazardan başka her pfln sabah saat 10.30-17.00 Öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.latahbul Dh'anyom No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini Dilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMIRTAS Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Kambiyo e fsnam Kapama Acılı?Kapanıg Sterling 734,784—Dolar 2S0.30 280.30 Fr.Frang» l.8l 0.80 Frt 64.03 64.03 Belçika Fr!5.61 5.60 îsveç,Kr.o4.12.50 54.12.1)0 Florin 73.6S.40 73.68.40 Liret 0.44.8u 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Ankara Vakıflar Müdürlüğünden Muhammen Muvakkat Arttırmanın Cinsi Miktarı Kapı No-Ada Parsel kıymeti teminatı şekli saati İki ev Tabakhane mah-Kadıncık So-W—12 111 1 15600 1170 00 Ka-zarf 15 Ev mafe O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • SİMTAV Abdi Vehbi Halefleri S5di tpliko-î.Muhlis Te-İlmen Limited Ortaklığından:istanbul Sicilli Ticaretinde 41221 ve İzmir Sicilli Ticaretinde 9859 numarada müseccel bulunan şirketimiz 31 Aralık I 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • İKÜCÜK Düp.kiî Çccuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KAMIN Çeviren:Loylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertu&ruî Çdi'şnmbadfan başka her akşam saat tam 21 de Curna talebe)Pazar matine saat tam 17 de Tekfon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Tekel Gene!Müdürlüğü İlândan Satınalma Komisyonu Başkanlığından İhalenin Malın cinsi Miktar» M.teminatı Tarilıi Günü Saati Toz pompası.295 adet.100 TL-3/2/54 Çarşamba 10 kâma demiri 1660 Kg.100 TL-3/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • jîtiilnjet ADonö şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylı\c 22 00 Üç aylık 12 00 Bir aylık 60 Ecnebi memleketlere İW misildir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa aaal.4 T.L.7 re 8 inci sayfa sant.1,8» TX».i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • İLÂN 27/11/953 tarih vo 8902 numaralı Sicilli Ticaret Gasetesd üe ilân edildiği veçhile firmamızın,hali tasfîyede bulunduğunu bildirmiştik-Bütün alacaklıları davet ederek bilûmum borç larımızı 31/12 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Maiiye Vekâletinden Adalet Vekâleti.Bursn,Kocaeli.Tokirdağ ve Zonguldak cezaevleri için i adet kamyon 2490 sayılı kakımım 31 inci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur-1 Muhammen bedeli «88.000:lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Istanbul Asliye Mahkemesi İkin Süvarisi bulunduğu Denizci-1 İlk Bankası T.A O-na ait Türk bandıralı ve İstanbul Umanına bağlı Kastamonu gemisinin 3 No-lı dönüş seferinde 17 11 953 tarihine müsadif Sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Ereğli Kömürleri İşletmesinden Köhne giyim ve yatım eşyası satılacaktır İsletmemiz Baştarta pavyonlarında mevcut olup miktar:Şartnamesinde vazıh köhne giyim ve yatım eşyası 1/2/954 Pazarı esi günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden İsparta ilinin Belediye sınırları dahilinde kalan kısımlarınm kadastrosu yapılacakuv.Keyfiyet 2613 sayılı kadastro kanununun 8 inci maddesi gereğince ilgili gayrı "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Trabzon Numune Hastahnnesi Baştabibliğinden CM Tüten G-Teminatı Lira Kr.Lira Kr.Çamaşır yıkama makinası 5890 00 Ütü mavnası 9185 00 Buharla bulaşık yücama makinası 7940 00 Patates soyma makinası 3300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Kayseri Valiİiğinden 1 r.acak iş:Kapalı zarf usulü De Sarız kazası sağlık merkezi doktor evi ve gaıaj inşaatı işittir yeniden münakaşaya konulduğudur 2 İnşaatın keşif bedeli 97694.01 lira olup geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • iller Bankasından içrnesu tesisatı yaptıracaktır 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici temini»* miktarları gösterilen kalabaların içme suyu tesisleri y*ptif* la^aktır-Boru ve dDfier tuatîff* mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Antalya ili daimi komisyonundan 1 Antalya Finike yomnun 21 000—55+000 kiîoDi^ releri arasında vahidi fiat esası üzerinden yaptırıl*03;125.096.90 liralık sınai imalât ve çeşitli tesviye zarf usuliyîo e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 Nolu Sa.A* Ko.Başkanlığından:Askeri birlik ihtiyaç,için Ankarada gösterilecek y-r* teslim şartiyle 105 metreküp çam kereste Kapalı zarfla ll:îl alınacaktır Muhammen bedeli 25000 lira ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8