Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Algım genrumzde havanın kar ağn aklı seçeceği,rüzgârların kuzeyden kuvvetli eseceği,sühunet derecesinin yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Şehrim izdeki karakıştan bir görünüş BBF)tarafta bütün vame Pırtına ve tipi yüzünden vapur ve upk seferleri altüst oldu Anadoluda bir çok yollar kapandı Kış,şehrimizde bütün şidde« tiyle devam etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Avrupada çığ felâketi Viyana,13 AP)Skileri* mücehhez ve yanlarında köpek,ler bulunan 300 kişi bu gece sabırsızlıkla sabahın ilk ışıklarını beklemişlerdir.Bunlar gün aydınlanmağa başladığı anda taviçre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Cüretkâr soyguncu Nazif FranguH ile karşılaştırılıyor ranguııyı soyan adliyeye sevkedildi Dün tekrar ifsdasl mukallidi diğer suç!Kuytumcu Franguli'yı soyan gangsterin,evvelki gece,yeni bir suç işlerke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Gn.Necip hükümetinin ani bir karariyle uman Hükümet darbesi hazırlamak ve İngiltere ile anlaşmak suçu ile kapatılan cemiyetin dört yüze yakın üye ve lideri tevkif edildi Kahire Üniversitesindeki taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Yabancı teşvik sermayeyi kanunu Mecliste görüşüldü Lâyihanın üç maddesi kabul edildi.Yapılan tenkitleri Ticaret Vekiü bizzat cevaplandırdı Ankara 13 Milliyet)Memleketimizin iktisadî ve sı naî kalkınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Bir "jet uçağı daha düştü iniş sırasında uçak dört eve çarparak parçalandı» altı kişi öldü Long Becah California)ı 13 AP)Bir F—84 Sabre jet uçağı Long Beach belediye hava alanına inerken dört eve çarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Almanya ile döviz kredisi anlaşması yapıyoruz Arîenaueren Ankaraye ziyaretinde ya* pı?an görüşrhafer;karara bağlanacak Ankara,13 Milliyet)öğ,hükümetimiz arasında yeni bir nmdigimize göre Almanya ile t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • İngiltere nin yeni Ankara büyükelçisi Londra.13 AP)Ingilterenîn yeni Ankara Büyük Elçisi Sir James «Bowker bugün uçukla îngiltereden Türkiyeye hareket ctmiçtir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Izmir,13 AA)Bge böl-ı gosi tütün satışları dün akşama kadar 45 arily©a kiloyu j bulmuştur Yarın akşama ka« dar 5 milyon kilo daha fazla bir artış sağlanacağına muhakkak nazariyi^ bakılmaktadır.Ege böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • i BEYNELMİLEL TELEFON KONFERANSI Geçenlerde LâborMa toplanan Türkiyenin de iştirak ettiği Beynelmilel Telefon Konferansında.Orta Doğu ve Asyayı birbirine bağlayacak bir telefon eebekesinin plânlan müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Garbî Trakyada Türklere zulüm yakınlarında bir köyde *ttrlderle Rumlar arasında çarpışmalar oldu îskeçe 13 ANKA)Ge rğ& sene çıkan kanunun tat Jjlki mahallî memurlar tarafın I J£n şiddetle devam etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • ¦SHWBOBB&i Ecnebi sermayesi cnebi sermayesi hakkındaki kanun Mecliste müzakere edilirken bazı itiiraziar olmuş.Trabzon mebusu Cahit Zamangil «Yabancı sermaye tarım sahasına gelirse daha geniş teknik i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Başvekil Ankarada Ankara,13 A.A-Başve* kil Adnan Menderes,berabe* rinde İstanbul mebusu Celâl Türkgeldi.Ankara Valisi ve Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygün ve Hususî Kalem Mü-Devanı ı Sa:7 SU:2 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Kandilli Kız Lisesi şampiyon oldu Kız Hseîrrî aracında yapılmaîîtı ofant vo-ftybol mftaffinUa* Iftrma dün de Sminânü öğrenci LokaJmae ci eram edifeniş va Kandilli lie Işık Ihelerf arastada ynunan fina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Talebesini iğfal eden öğretmen 12 yaşındaki kız çocuğunu hâmile bırakan öğretmen polis tarafından aranıyor Zabıta,eşine endar rastla nan bir tecavüz hâdisesine el koymuş ve failini aramağa başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • 8 n de devom edildi Sanıklar,muvakkat kapatma kararının kaldırılmasını İstediler.Mahkeme talebi reddetti lan dâvalar için gelen talimatlar okunmuştur.Ankara,13 Milliyet)Mil let Partisi sanıklarının mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Kahire hâdisesi Halk Partfsi bir gensoru hazırlıyor.Köylü Partisi de umumi müzakere açılması için teklif yaptı Ankara,13 Milliyet)Mısır Büyük Elçimizin hudut dışı edilmesi ve bu hâdise dolayısıyla Mıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1954
  • Celâl Bayar şehrimize geliyor «r il» ı mı Cumhurbaşkanı buradan da Amerika seyahatine çıkacak Ankara,13 Milliyet)Başkan Eiseniliower'in davetlisi ola rak Amerikaya gidecek olan Reisicumhur Celâl Bayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.01.1954
  • TAKVİM MİS m hoğa güreştireceğiz l ULUlfAY Mad ridden gelen bir telgrafta önümüzdeki aylarda memieketmıizm muhtelif se lürierinde Boğa güreşleri ya p'lacokmış.Hım un için öç ki silik bir tertib heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • KISA HABERLER if İstanbul Üniversitesi Tale be Birliği;Vali ve Belediye Redai Prof,Gökayin,8 inci kongreleri me gösterdiği samimi alâkadan dolayı kendisine tefekkür etmiş lerdirif Vali ve Belediye Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • fttc.9 Cemevvel 1873 14 Ocak 1954 Ptrşembe i3«e VAKİT VASATİ EZANİ Gllneş öğle ikindi Akşam Yatsı imsak 7.24 2.22 12.23 7B0 14.49 9.46 17,03 12,00 18.3» 1.37 5.38 12 39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • TÖREN İf Yüksek Ekonomi ve Tic aret Okulunun kuruluşunun 72 inci yıldönümü;16 ocak cum-lf tesi günü saat 10.30 da oku!kon ferans salonunda yapılacak b& törenle kutlanacaktır.SERGİLER Ressam Pertev Boy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Trafik polisiniz ri a ediyor:Taksi veya dolmuşun daim* kaldırım tarafındaki kapismd-D inmeye dikkat ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Aksarayda bir tulıafiye mağazasını soydular Evvelki gece Aksarayda "bil* hırsızlık hâdisesi olmuş tur.Bu semtte Millet caddesin de Panayot Sivridis adında birisine ait bir tuhafiye ma gazasına,kapının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Karabük,pik demir istihsalini arttırıyor Karabük Fabrikası,pik de miri istihsalini artırmak inak sadiyle bir proje hazırlamış" tır-Bu arada yeniden 32 bia ton kapasitesinde hadde mamulleri işleyebilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • "Hanımlar Terzihanesi,bir halta tehir edildi Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmında temsil ed\leceği eV velce ilân edilmiş olan '"Ha nımlar Terzihanesi,piyesi iki sanatkârın anî rahatsız" ranması üzerine kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Erenköy Kız Lisesinde şü«" okuma müsabakası Şair Mehmet Emin Yurda kulun ölümünün 10 uncu yi* dönümü münasebetiyle düfl Pendik ortaokulunda bir arıma töreni yapılmış ve şairin hayatı ve eserleri üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • BERLİ MÜLTECİLE Yazan:John Sherwood Tefrik» No.21 Alman halkının karnı doyunca devletleşmek fikri her zaman şahlanır Bir bakıma,Doğu Almanya kalk],Batıya göç edilmeğe iobar edilmektedir.Bu belki de,is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • 7Q ycşındckı!ra tıcittvucu Kölürüm bir vaziyette randevuculuk yapan kadın Emniyet Müdürlüğüne kucakta getirildi Ahlâk zabıtası,şimdiye kadar eşin** ender rastlanan bir hâdise ile karşılaşmış ve evvelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Ruslardan 15 bin metre küp kereste alıyoruz İnşaat mevsiminin geçmiş olması dolay isiyle kereste pi yasasında işler durgunlaşımş tır.Diğer taraftan Rusyaya ih raç ettiğimiz 75 000 bas küçük hayvan kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Mahrukat tanzim satışları devam ediyor Şeferiıı muhtelif yerlerin de odun ve kömür tanzim sa tıslarına devam edUm-ektedir-Halen elde stok olarak 350 ton kadar kömür bulunmak ta ve kömürler kaymakamlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Atatürke dü uzatan bir küstah Cerrahpaşada oturan Adı güzel adında biri kahvede A tatürke hakaret ederken ya kalanmış ve Adliyeye veril mistir.Adıgüzelin mnîıkemesi 2-Asliye Ceza Mahkemesinde yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Çamlıca tepesinin sahibi tesbit ediliyor Çamlıca tepesinin sahibi nin tesbiti için açılan dâvaya dün de Üsküdar Asliye Hu kuk Mahkemesinde devam edilmiştir-Mahkeme dinlenmiyen.4 şahidin celbi için baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Bu sene fazla miktarda ağaç dikilecek Tarım Vekâleti,Ağaç Bay ramları ile alâkalı olarak bir tamimde nulunmuştur-Tamünde iktisadî ve kollek tif faydaları ile memleketin en büyük millî servetlerinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Gene bir kıza zorla kaçırmak istediler Suçüstü yakalanan ati bıçaktı iki zorba dün adlî makamlara tesiim 'adildi Evvelki gece Fenerde çirkin bir zorbalık hâdisesi olmuştur.Bu semtte oturan Necati önde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Millî Türk Talebe Birliği bugün toplanıyor Millî Türk Talebe Birliği nin umumî heyet toplantısı,bugün Lâlelideki Çiçefcpalas salonunda yapılacaktır.Toplantıda Türkiye Millî Talebe Federasyonunun İni r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • f HALKIN SESİ E.T.T.İdaresine teşekkür ederiz Bir müddet evvel gazetemizde neşredilmiş olan bir şikâyet yazısı alftkalılarca incelenmiş ve Belediye Neşriyat ve İstatistik Müdürlü,günden bu mevzuda aşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Portakal satışları Dünden itibaren ve şehrimizde ilk defa olarak portakalın kilo ile satışına başlandı Bir müddet evvel portakalında kavun ve karpuz gibi kilo ile sa turnası için ilgililerce teşebbüse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Eczacılar olağanüstü bir toplantı yaptılar Türkiye Eczacılar Yardımlaşma Derneği cumartesi gü nü saat 14 de Bahar salonun da fevkalâde bir toplantı ter tip etmiştir-Toplantıda son tahditler dolayısiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Şilepçilik Servisi Denizcilik Bankasından ayrıldı Denizcilik Bankasının Şi lepçililc servisi,bağlı olduğu Deniz Yollarından ayrılarak müstakil bir teşekkül halinde çalışmaya başlamıştır-Yeni işletmeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Konservatuar Orkestra Konseri Konservatuarın önümüzde ki 17 ocak pazar sabahı saat 11 de Taksim Belediye Gazi nosunda vereceği Cemal Reşit Rey idaresindeki orkestra konserine kıymetli piyanist Ferdi Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • masa saati çalarak kaçtığını bU diranlştlr.Suçlu aranmaktadır.Ktiçükmustaf apaş ada SetÜ» tü sokağında 7 numarada oturan İsmail Baş adında birinir.üzerin de 11 parça esrar bulunmuş ve suçiu yakalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.01.1954
  • Istanbul Konservatuarı Ki\sik konserlerinin 13 üncüsünü teşkü eden ve klasik «Sûz-i Dİlârft faslını ihtiva eyleyen kon ser bermutad pazar günü Tak sim gazinosunda verildi.«Sûz.l DilârA makamı Merhum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.01.1954
  • ymiracaginiz PARANIN İR Bu yeni ikramiye sistemimiz hakkında fazla tafsilât almak için gişelerimizden İKRAMÎYELİ GRUP MEVDUATI broşürlerini isteviı Her 100 kişide bir kişiye yatırdığı paranın iki misi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.01.1954
  • Iran-Rus ticarî görüşmeleri Sovyetler İran matbuatının aleyhte neşri yatın {lan şikâyet ediyorlar Tahran,13 Nafen)Bir ara kesilmiş olan İran Sovyet görüşmelerine yeniden başlanılmış olduğu bildirilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.01.1954
  • Kafkasyada temizlik Beriaya bağlı idsreciSerin tasfiyesinden sorsra milliyetçi grupiar da temizleniyor Viyana.13 Nafen)Ma-Jenkov hükümetinin.Rusyanın muhtelif bölgelerinde ve bilhassa Kafkasya havalis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.01.1954
  • Uyanmıyan karı koca Londra 13 Nafen)S van eea'de ihtiyar bir hancı üt karısı,pek ender gbrülen biı hastalığa yakalanmışlardır-Bunlar bir gece uyumuşlar ve bir daha uyanmamışlar dır.Doktorlar karı koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.01.1954
  • Hi.ıdistan Pakistan ihfiJâfi Amerikanın,emrine tahsis edileeek Üslere mukabil Pakistan onlusunu ıslâh ve takviyeye nıiikia/i yardımlarda bulunacağı rivayetleri dünya matbuatında hâlâ münakaşa mevzuudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.01.1954
  • Beynelmilel hovarda uçak kiraladı Nev York 13 AP)Ye 3ûi evlenmiş bulunan beynel milel hovarda Porfirio Rubi Fosa ile kansı milyoner Bar bara Hutton Florida'dan Paim Beache gitmek üzere 83 yolcu taşıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.01.1954
  • Hemen!Bu akşam yemeğe şu körolası doğunun bir kaç cıvık ruhlu milyoneri geldi.Siz onlara kulak asmayın-Kendilerine yukarıdan bakıp alay ederiz-Yemekten sonra da,siz ve ben» çalışma odama sıvışırız ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.01.1954
  • Kadm siyasî haklan anlaşmasını imzaladık Nev York 13 A.A-Türkiye baş murahhası Bü yükelçi Selim Sarper,Birleş miş Milletler Hukuk İşleri merkezinde yapılan kısa bir merasimle kadının siyasî hak larına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.01.1954
  • Şarkıcı Johnny Ray'ın karısı boşanıyor Holly vood 13 A.A.Şarkıcı John Ray'ın karısı,kocası aleyhine boşanma da vasi ikame etmek üzere Mek sikaya hareket etmiştir-Ka rı koca bir seneden beri ayrı yaşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.01.1954
  • Ceîâleddûi-i.Rumî Vaşûıgtonda anıJacaJk VaşSn.gton,13.ANKA)Orta Doğu fens tit üşünün bil dirdiğine göre.Türk şairi Ce lâleddin.hayatı ve eserleri hakkında burada şubatta bir toplantı yapılacak tır-Afg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.01.1954
  • İKTİBAS in avc n Juan'ı maceraları Don Juan fiînıhıdo,baş rolö oynayan asrt Don Jııan Errol artist irene Ghica'ya şekerleme ikram ediyor Fütuhat Eistasine tam 1003 kabının ismim geçiren D-sra Juan,nih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.01.1954
  • ir kitap içirt Fatih ve istanbul'un fethi,muhakkak ki bir yıldönümü ve ya herhangi bir meselesi delildir.O hâdise j gibi,o hâdisenin yaratursı'd» yaşıyan tarih ilmînin olduğu kadar daha birçok ilim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.01.1954
  • Mayerling faciasının esrarı Esrarı çözecek paket dün açıklı» fakat iki kitaptan başka hiç bir şey çıkmadı Cenevre.13 Nafen)Mayerling faciasının aydınlanmasını 1 ekliyenler hayal kırıklığına uğramışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.01.1954
  • Dünya Güzeli mahkemede Rippon California)13.AP)17 yaşındaki dünyrgüzeli Christiane Martel ve kocası fazla sürat yapmak sı cundan 20 ocakta mahkeme huzuruna çıkacakları iç'n 1 laylarına kısa bir ara ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 14.01.1954
  • "tısa hariç] haberler AMEIÎİKA Hollywood 'd^n alman îıaberi are göre,1954 senesinde fiti» kumpanyaları!1954 senesine a:220 veya 230 füm çevirecekler,ıdir.12 gene evvel Amerikan stüc yoları senede 443
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.01.1954
  • TEKEL VE GÜMRÜK VEKİLÎ İZMİRDE Ege tütün piyasasının açılışı münasebetiyle Izmirde bulunan Tekel ve Gümrük Vekili Emin Kalafat.Başmüdürlükte,şube müdürleri ve eksperlerle rekolte hakkında,görüşmelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 14.01.1954
  • Y11L Hanrinin Nerona benzeyen halleri Halka ve karısına sürpriz yapabilmek için günlerce uğraç* tağı,hatta şatolar yaptırdığı her zaman görülmüştür VIR;Hanri 18)yaşında tahta çıkmıştı-Artık evlenebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 14.01.1954
  • JANET LEIGHİN YENİ BlR FİLMİ Tanınmış Amerikan film yıldızı Janet Leigif* in en eom çevirdiği «Ev© dönüş» filmini pek yakında sinemalarımızda zevkle seyredeceksiniz Yıldız,HJollywood'dan gelen haberle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.01.1954
  • Millî fakımın kafile başkanı ne diyor i ispanyadan donen f u»bol cuiarımız ve idarecilerimiz hapsi üzgün.Bütün teselliyi rakiplerinin kendilerinden kuvvetli olmasında buluyorlar.Bu hususta kafile reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1954
  • Hladistanm en sevilen sporlarından birisi olan polo şampiyonasında müsabakadan evvel sporcular şenel vali ile bîr arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1954
  • Geçen sene fsviçrede yapılan beynelmilel kayak şampiyonasına iştirak eden kadın kayakçılar dağ dönüşünde Altı millete mensup kadın sporcunun iştirak ettij müsabakalan Avusturyalı E.Mahringer kazandi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1954
  • Genç bir boks yıldızı Tonga Gorili Nukualofa Tonga.Adaları)12 Nafen)Tonga adaları Kraliçesi Salote «müstakbel bir dünya şampiyonu» olmasını temenni ettiği geaç bir boksör yetiştirmektedir^ 19 yasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1954
  • Yeni bir spor kulübü Geçen hafta içerisinde Aksarayda,Aksaray Spor Külü bü ismi altında yeni bir teşekkül vücude getirilmiş ve idare heyetinde Hüsnü Erö nen,Mustafa Eryilmâz,Ahmet Kaplanoğlu,Mustâfa E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1954
  • İngiliz liginde Arsenal şampiyon Mevsim basandaki bozuk durumunu yavaş yavaş düzelten ÂrsenaEİüer son maçlarını 5-1 kazandılar Londra,13 SHA)Bu har ta yapılan kupa maçlarının il-çünçü turunda Arsenal'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1954
  • Ye İçin Granit Sakattandı 'Galatasaray ve mtiÜ takımın güzide oyuncu su,kaptan.Yaîçın Granitin pazar güttü yapıian Galatasaray Mk da.te$vlk fi^ nal müsabakasını müteakip sol ayak bileği su.toplamış,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1954
  • Kısa Spor Haberleri GENÇ MİLLİ TAKIMIN TESBITİNE BAŞLANDİ Ankara 13 T.H.A)Fut bol Federasyonu önümüzdeki aylarda yapılacak olan Dünya Junior Millî Takımları 'şampiyonası-için hazırlana cak Genç Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1954
  • ün yapılan kızlararası voleybol maçlarında Kandilliye açık farkla mağlûp olan Işık lisesi evam e Erkek liseleri arasındaki futbol maçları hava muhalefeti cfolayEsiyle bermutad tehir edikli v j enstitü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1954
  • Mektep maçları ve dertler Her sene İlse ve orta okullar arasında yapılagçimekte olan karşılaşmalar bu yıl da yalan bir alâkayla takip edilmektedir.Gençliğin beden eğitimi sahasındaki gayret ve sportme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.01.1954
  • tngilterede yeni bîr transfer dedikodusu Londra,18 Nafen îngllte re'nM Newcastle United kulübü inarkea!muhacimi olan Jackie Milburn'u transfer edeceği hakkında çıkan şayiaları ytalanlamaiktadır ingili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.01.1954
  • Vaşingtom 13 ANKA)Geçenlerde Yakın Doğuyu ziyaret etmiş olan Amerikan dinî neşriyatlarının üç yazı işleri müdürü Birleşik Amerika Dışişleri Vekâletinin Arap devletleri ile Israile karşı bitaraf bir Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1954
  • Limanımızdan yapılan ihracat azalmaya başladı Son günlerde limanımız dan muhtelif memleketlere yapılan ihracatta büyük bir düşüklük müşahede olunmak tadır.Geçen yıl ocak ayının 9 ilâ 12 si arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1954
  • Şehrimizde münferit kabakulak vakası görüldü Son günlerde şehrimizde ve bilhassa okullarda bazı kabakulak vakaları tesbit edilmiştir-Bu durum karşısında alâ kalılar gereken sıhhî tedbir leri almış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1954
  • Sekiz fırın yıldırım cezasına çarptırıldı Belediye Reis Muavininin:riyasetindeki iktisat ve Sağlık Müdürlükleri,murakabe ekipleri vasıtasilc her gün de vamh olarak şehrin muhtelif semtlerinde sondaj s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1954
  • Moskova Büyükelçimizin naşı yarın getiriliyor Viyanada tedavide bulundujju sırada vefat eden Mos kova Büyük EJ çimiz Faik Hü şeyin Hozarin cenazesi şehri ¦mize getirilerek askerî mera simle defnedilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1954
  • Memleketimizde Ok defa yapılan bir tören Bir müddet evvel Beşik taşta kurulan ve temiz bir süt içmenin hasretini çekenle ri hir hayli sevindirmiş olan Paktör Pastörize Süt Fabrikası,karşılaştığı müşkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1954
  • ava Kazaiannaa insan zayıatiiim Los Artgeîes'te toplannus olan havacılık tıp kongresinde.Wright Patterson hava üssünden Alha}' Do'ktor Joua H Stapp.Amerikan sdvil ve askerî yolcu uçaklarında turma yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1954
  • Fransa kralının prens Charles la hediye ettiği altınlar-John Vilki-ison konuşurken ıstırap çekiyordu-Biraz su verdim-Bir kaç yudum" içtikten soma anlatmaya devam edebikü.Altın sandıkları diğerle rinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1954
  • Sclc2a« saga 1 Bir duygu;Argoda hami ımânas.na gelen bir akraba;Üstün.2 Bir atasözü onun giıtü gi yere dert girmez der ama bu goiitlıı cîoktorlannca makbul bir gvla sayılmıyor;Bir harf;Bir renk.3 Teke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1954
  • Mario Lanza aleyhine açılan dâva Santa Monica California)13 AP)Şarkıcı sinema artisti Mario Lanza aleyhine oturduğu ev,hasara uğrattı ğı iddiası ile 17 bin dolarlık bir zarar ziyan dâvası açıl mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1954
  • FAO)toplantıları Vaşington 13 AA.Dış faaliyetler idaresinden bildiriîdiğino göre,idarenin Uzak Doğudaki bütün temsil i çileri Harold Stassen'in baş kanlığında ş u b a t ayında Manilâda bir toplantı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1954
  • General Hull Tokyoya döndü Tokyo 14 A.A)Birleî miş Mîlletler Başkomutan1 General John Hull butfun Fof mozadan Tokyoya gelmişti?General,uçaktan inişinde vet diği demeçte,esirlerin se bırakılması ameliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1954
  • Tarihî Roman yazan:Kemal SAMANClGttı Babamın nasihat re vasiyetlerinden ün Kadın bulunan kardeşler sofrasında içki içilmez î İC Alinin avueuna kıstırdığı akçeleri alan yeniçeri kulenin yolunu tuttu,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1954
  • "Beni orada Ortalık arlık tamamen ka tardı.Saatlerden beri hızı m alamayan yağmur,hâlâ de vam ediyor.Caddede su ile çamurun kucak kucağa vermesinden hasıl ulan küçük gölcükler çepçevre-istasyonun donu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.01.1954
  • Karakış her tarafta bütün şiddetiyle devam ediyor Bugtaratı t)iriacide)f Donun devam ettiği aıralaıda Jj yüzden bir de vesait kazası •kuuştur.Necdet özkent'e «At 6107 ft* plâkalı araba,Taksimde Caını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Franguliyi soyan haydut Adliyeye sevkedildi Baştarafı birincide»)^Wi Fatura ve mağazada,bulu j***1 diğer kimselerle tekrar yüz-J^tiHlen Nazif,Fraa^uli'den af '"J^miş ve bu işi mecburiyet kar S'Sindıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Almanya ile döviz kredisi anlaşması yapıyoruz Başfcırafı birincide)tir.Türk tüccarlarının mütebaki yüasde 20 sini Merkez Baakası prim olarak ödeyecektir.Mart ayında memletlmlai ziyaret edecek olan Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • işçilere ücretli senelik mezuniyet verilecek Ankara,13 Milliyet)ir çilere ücretli senelik lain verilmesi »hakkındaki kanım tasarısı yakında Meclise sevfcedilecoktir.Tasarı İS inden küçük olanlara sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Başvekil Ânkarada Baştarafı bUtecSto)dürü Basri Aktaş okluğu halde bu sabahki ekspreste Ista»* baklan şehrimize gelmiştir Başvekil garda,Büyük Mîllet Meclisi Reisi Refik Korah tan.Vekiller,mebuslar,Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Celâl Bayar şehrimize geliyor Bofftarafı bUteeU»)BAYA» LONDRADA 2 GÜN KALACAK Londra,13 Anka)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ba ayış 20 sinde Aaaerikaya gitmak usare buraca da uğrayacaktır.Türkiye CuınİHirb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Avrupada çığ felâketi Basterab bftrtedAe)t*r.Mahsur katan köylerden Blons'du 385 kişilik nüfusun 55 1 kayıptır.Bir şaSut bu köyde cereyan erden facıayi şu gekilde amataaıstır:Pazartesi sabahı asat 9 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Atom müzakerelerinde terakki sağlanıyor Buna rağmen Eîserı niyetle hareket eti Vasington,13 AP)Başka» Eisenhower bugün bir baem toplantısında verdiği beyanatta» Amerikanı» Rusya ile yaptığı ihzari ato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • 1 Necdet Bay tokun I ruhuna mevlut Merhum arkadaşımız Nec fl det Baytok'uıı vefatının kır I lonca glına munaaebetiyle 1 bugün ikindi namazım mtt 1 teakip Cagaloğlıı camiinde I meviûdu okunacaktır Amil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Yeni Sakarya köprüsü inşaatı bitiyor Adapazarı.13 Milliyet)Bayındırlık Vekâleti tarafından bir seneden beri inşa ettirilmekte olan Adapazarı ite Karasu arasındaki 400 metrelik yeni Sakarya köprüsünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Millet Partisi Ba*tanfl birincide)mislerdir.Bu arada ınaübuata ve btthassa Vatan gazetesi ile Ahmet Emin Yahnamn şahsına hücumlarda bulunulmuştur.Sanıklar Vatanın 11 Ocak tarihli nüshasında çıkmış bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Eğede tütün satışları Bitarafı birincide)Tepeköy.Karaburun.Kınık» Gördes.Alaşefhir,Sındırgı,Datça.Fethiye,Denizli.Aydın» Bitmek üzere olan yerler:Urla,Çeşme,Kuşadası.Dikili» Bergama,Kula,Kırkağaç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Yabancı sen kanunu Ba$t*r»& birincide)Oturum saat 15 de Reis Ve killerinden Muzaffer Kurban oğUmun riyasetinde açılmış tır.IBc olarak 1953 yılı umumî muvazene kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Kahire hâdisesi Bagtaraft birincide)C#WP.Meclis Gnıpu,grup idare heyetini İra meseleyi tetkik ve Meciıse »e şe&üde getiriknesa kap ettagiui testoit etmek üaere vasif elendi r mistir,Grap idare heyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • KÖYL4Î PARTİSİ GENSORU AÇILMASINI İSTİYOR Aökara.13 ANKA)Türkiye KöyHi Partisi Meclis Grupu.bugün B.M.M-Başkanlığına bir önerge vererek Dışişleri Bakanı Fuat Köprü W hakkında gensoru açılmasını teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Garbi Trakyada Türklere zulüm Baştan* fehinckto)Göynükîü köyü sakinleri tarafından büyük güçlüklerle ekilen ve haddizatında aü« başına topu topu 10 ar dönftmKfo arazi Beyfcoy)köy lü Yunanlılar tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Ordunun kış manevraları İlk olarak 39 uncu tümen S&yhanda Amerikalılarla müşterek bir tatbikat yapacak Aöteara,15 MÖilyet)MÜH TEMSİL BÜROSUNUN Savunma Vekâleti askeri biı-iik lerimizın yazıtı olduğa g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Bir jet uçağı Baştai'afı biriticldo)rek en az altı kişinin ölçmü* ne sebep olmuştur-Uçak evvelâ bir eve çarpmış bunu yıktıktan sonra arkasında 60 metre uzunluğunda alev4» den bir kuyruk meydana geti*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Müslüman cemiyeti Üuşturufı birincide)1 desteklediği.«Kurtuluş Hareketi» taraftarları arasında bir çarpışma olmuştu Müslüman Kardeşler Cemiyetine karşı ittihaz edilen tedbirlere dair havadisler başken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.01.1954
  • Talebisini iğfal eden öğretmen Baştarafı birincide)sefoetini aşan bir samimiyet kurmuştur-Öğrencisine za ma» zaman aşktan,sevgide a söz açan öğretmen,samimiye ti,Şaziyenm kendisine teslim olmasını ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Acılı?Kapanış.Sterling 7S4,784—Dolar 28060 280.30 Fr.Frangı 0.81 0,80 isviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr!5.6C 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13,00 Haberler 13.15 Claude ThonüıiU orkestrasından dans müziği JP1.13.30 Şarkılar Okuyan:Ahmed Çağan 14.00 Sevilmiş orkestra parçaları,A aroıı Copland,El Salon Mexico
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • milliyet Aoons şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üc ayhk 12 00 Bir aylık 4 »0 Ecnebi memleketlere iki mislidirîlân şartlar* 2 ve 3 Üncü «ayfa »ant,4 T.L.7 Ye S İnci sayfa sant.2,00 T.L.İla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • IAMME& maksim Bu akşam Saat 21 de O 1 B A L 1 KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te hm u Telefon:4S1s4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • istanbul Belediyesinden Kumkapıda inşa edilecek ilkokul İçin 1295 tarihli kararnameye göre istimlâke tâbi tutulan Saraç İshak mahallesi îbrahimağa yokuşu 730 ada,72 parsel,eski 7—9 kapı numaralı Karab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Yası iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • 26 Şubat çekilişinde,Bursanınen mutena yerinde 2 katlı bir ev,ayrıca;1 Adet 25.000 1 10.000 10 i I.OOO 20 500 lOO 100 Liralık para ve 30 adet saat ikramiyeleri yardır.Bu cazip çekilişe katılmak için s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • Kayseri Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Kapalı zarf usulü ile Sanı:kazası sağlık merkezi doktor evi ve garaj inşaatı işinin yeniden münakaşaya konulduğudur* 2 logaatm keşif bedeli 97694.01 Bra,olup gfcfic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Sa.AL Kom.Başkanlığından:Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada gösterÜscek" yer* teslim gartiyle 5212 kilo siilyen ile 5212 kilo mürdesenk kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • Maliye Vekâletinden Adalet Vekâleti» Bursa,Kocaeli,Tekirdağ ve Zonguldak cezaevleri için 4 adet »kamyon 2490 sayılı kwwnun 31 uci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur.1 Muhammen bedeli 188.OOO» l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • Satılık ve Kiralık Emlâk)İstanbul Defterdarlığından Dosya No« Cinsi Kıymeti Lira Teminatı lira 5U0—4^78 Sarıyer.Boğaziçi,Yeniköy malı.eski.yeni Köybaşı cad* so-64 pafta* 276 ada,11 parsel eski 262.yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • İstanbul Telefon Müdürlüğünden 1 Müdürlüğümüz ihtiyacı için 100 çift lâstik çizme ilö 100 adet balıkçı muşambası Batın alınacaktır-2 Lâstik çizmenin muhammen bedeli beher* 185» ba ıhkçı muşambasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • Zile Belediyesinden 1 Belediyece inşa ettirilmiş olan otel» gazino ve lokaû' ta üç sene müddetle ve açık arttırma suretiyle icara verilecektir.Otelin muhammen aylık iearı 100» muvakkat teminatı 270 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • İsterini Levâzicvı AmirHğîndea versBen Askerî Kstaat İBânBarı Kapah zarfla Ankarada Soğukkuyu askerlik şubesi binası inşaatı işi yaptırılacaktır.Keşif bedeli 60457.83 lira» geçici t e* minatı 4273 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • KONGRE Manisa Yüksek Tahsil Tateba Derneğinin yıllık kongresi 17/1/1954 pazar günü saat 10 da Eminönü Öğrenci lokalinde yapılacaktır.Gündemi Nizamnamenin tâdili de görüşüleceğinden üyelerimizin teşrif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • ZAYİ istanbul İran Başkonsolos luğundan almış olduğum 71404/1B7 sayılı pasaportumu zayi ettim.Yenisini alaca ğımdaıı eskisinin hükmü yoktur.Dadiyel Danyali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • ISTANBUL BELEDİYESİ TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı BU AKŞAM SEMERKANTTA Yazan:Jaquies Dev.al Tttrkçesi:Fehmi Balda ş Her çarşamba aKşamı talebo gecesitlir.Pazartesi aksamları tenıail yoktur.Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi S Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:I^eylft,ERDÜRAN Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:Aylık kirası Teminatı Semti Mahallesi Sokağı Kapı Nor.Cinsi Lira Krş.Lira Krş.Şehremini.Arpaemini Gureba hastana-9506 Mnesi önü.arsa 50 00 75 00 Üsküdar Selimiye Yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ,VADESİZ TASARRUF HESAPLARI 30 Aralık çekilişinde ikramiye kazananlar;Ankara'da ki apartmanın bir dairesini Tekirdağ'da No-2446 hesap sahibi Vasıf,Ankam'daki evi Ermenak'da No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.01.1954
  • istanbul Belediyesi Eğlence Resimleri Kontrol Bürosu İlânları Ödevlinin adı,soyadımahallesi ve sokağı Fe-Özdemir Nişantaşı» BüyükçifUik rah sokaik.Lûtfi Gökmen Bahar mecmuası sahibi Alâeddin Özırmak K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8