Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • ranguli'yi soyan haydut nihayet dün akşam yakalandı Bir sarrafı tabanca tehdidi ile soymaya teşebbüs eden gangster,kendisini yakalamak Istiyen poiîse d 3 iki el ateş etti Bir müddet evv.al şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Başvekil dün Ankaraya gitti Başvekil Adnan Menderes,be raberinde istanbul Mebusu Celâl Türkgeldi ve hususi kalem müdürü Basri Aktas okluğu hal de,dün akşam saat 20.05 ekspresîyle Ankaraya hareket etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Genel Kurmay Başkanlığı Orgeneral Nuri emekliye sevkedlldiği hakkındaki haberler teyit edilmedi Ankara,12 Milliyet)Bugün hususî bir ajans tarafındanı Erkânı Harttfyei TJmumi-Dovamı Sa:7 Sö:1 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Fmühim bir nutuk söyledi Avrupa vı tekrar ikaz eden Amerika Fişleri Vekili,Dünya hâkimiyetini paylaşmak için hiç bir zaman Kusya ile pazarlık dilmiyeceğini beyan etti New York.12 A.A.AP)Birleşik Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • TARSUSLA GELENLER Bir müddet evvel Akdenizde turistik bdr sefere çıkmış olan lüks Tarsus yolcu vapuru dün limanımıza dönmüştür-Resimde,Tarsus'un bu gezisi esnasında hosteslik vazifesi almış ojan genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Ege tutun piyasası ^ystuanm İkinci gününde re-*ftUenin yarısından fazlası «atıldı Izmir,12 Milüyet)Ege Jütün piyasasının ikinci günü hareketli SeemiŞ' neticede ^«oltenin yansından fazlası 8&tılmıştrr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Milli s bütçesi avunma seuekl savunma bütçemiz "00 milyon lirayı buluyor inkara 12 Milliyet)gfSİijj Bütçe Komisyonu 954 m Millî Savunma bütçesi müzakeresini tamamla.Süt Eu seneki Savurana 34 S1 8e ?en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • toir limanı bir khlijce atlattı jl^,kaIe açıklarında görülen ^m limandaki denizcileri Paniğe uğrattı NteSft1?mwy*u'± bu hâdio fmır Umam semavî bir Satmıştır* bÜyÜk bİr tcfhlike at* fcam^îî.1 e arkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Arap Birliği Mısır'ı desteklemiyor Jtecip,Mısırın siyaseti desteklenmediği takdirde Birlikten Ekilmek tehdidinde bulundu bahire 12 T.H.A-A."ap Birliğinin yirminci celse.Blnin kati mahiyette olacağı Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • hâdisesi D.Piki sual takririni cevaplandıran Köprülü memleketimizin dış siyasetinin eski yıllara nazaran çok daha parlak olduğunu söyledi Mısırın cevabî notası henüz hükümetimize verilmedi Hulusi Fuat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • DAMA DÜŞEN UÇAK Şimdiye kadar eşine rastlanmıyan garip bir uçak kazası geçenlerde Amerikanın Pensilvanya eyaletinde olmuştur.Askerî bir keşif uçağı-motöründe vuku bulan arıza yüzünden bir evin damına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Veni İtalyan Başvekili Sabık tersleri Vekili Fanfanl» bazı gartlarla hükümeti kurmayı kabul etti Roma,12 AP)Cumhurbaş kanı Luigi Einaudl bugün Başbakanlığı,sabık içişleri Bakanı ve mutedil Hıristiyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Mısır'da kargaşalık Kahire Üniversitesi talebelerinin çıkarttığı hâdisede 4 genç yaralandı Kahirel2 AV)Kahire Üniversitesinde bugün rakip talebe grupları arasında çar,pışmalar olmuş ve bildirildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • karada üçlü Balkan Paktı Gene!Kurmay Başkanlarının toplantısında mi^im kararların alınacağı sanılıyor Ankara» 12 flPJtA;üç-meler cereyan edeceği bildirili lü Balkan Paktı çerçevesi dahilinde bu ay son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • IKÎ EKRANLI TELEVİZYON—Bir Amerikan radyo mühendisi iki ekranlı bir televizyon yapmağa muvaffak-olmuştur.Ayrı ayrı hâdiseleri aynı anda aksettiren bu televizyonu ti Bes neşriyatının birbirine karışmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Rusya'da martta seçim yapılacak Ber.iaY.ıIarın yeni aday listelerine ahnniıyacağı anlaşılıyor Londra 12 Nafen)Ma I lenkov hükümetinin büyük bir itina)üe yeni ^seçimleri hazırlamakta olduğu taitdiril m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Paris'te mahkûm olan II II eroin ısı Eroin satarkeı yakalanan Enver veSorban t şar ay hapse ve 80 bin Türk lirasına mahkûm oldular Paris.12 T.H.A.gazetelerinin verdikleri malûma toa göre,bir Parla Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Yen işenirde Büyük Ziba sokağında 40 numarada oturan Kemal Göksel adında bir terzi kalfası,dün bu semtte esrar Batışı yaparken Buçüstü yakalanmıştır Kemalin evinde yapılan aramada,merdiven tahtaları a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Kemal Aygün 'emniyet roensnplan İle bir arada Emniyet Genel Müdürü gazetecilere izahat verdi Dün Ankaraya giden Kemal Aygiin teşkilatın günden güne İnkişaf etmekte olduğunu söyJedl Bir kaç;günden beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Avrupa'da kar fırtınaları bir felaket halini aldı Alp dağlarından kopan çığlar 64 kişinin ölümüne sebep oldu.Bir çok şehirlerle irtibat kesildi Londra,12 AP)Alp dağ-'arının sisle örtülü yamaçlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Mevsimin en soğuk günü Yolların mühim bir kısmı dondu,bayarak düşen bir ihtiyar öldü Dün şehrimiz» mevsimin en soğuk günlerinden birini daha yaşamış ve evvelki gün yağ* maya başlayan kar dinmiştir.Şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • ıLJ^i£ö& M ¦âl i~ ar i:S İNGİLİZ BUYtîK ELÇİSİ,BAŞVEKİLE VEDA ETTİ Emekliye ayrılmak ttzera bu* lunan ve memleketimizdeki vazifesi sona eren İngilterenin Ankara Büyük Elçisi Sir Knox Helm,dün şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1954
  • Bugün fahrimizde bavanın kar sağnaku geçeceği,rüzgârların kuzeyden kuvvetli eseceği,»nhunet derecesinin yükseleceği tahmin edümlşür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.01.1954
  • mK¥8MMN m Kanunun czemetini Duvarlara asılan levhalar dua iğreniyoruz ki bu balta «Verem haftası» dır Vei em tosta**!H.ngi hafta?Rize verem lıaftas'ı dingil,ve ran ayı,hattâ verem senesi la/im Bu haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • POLİSTg ¦fc Mehmet Ü&^r,Kâzım,Çe-Sou günlerde sebze flatlaxi yükseldi Son günlerde şehrimizde «ebze Eatlanrun müh m miktarda Jlirtmlflijl müşanede o.Ilınmaktadır.Bu arada ıspa rtağm kilosu ortalama 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Japon Ticaret Heyeti Ankaraya gitti Bir müddetten beri şehri.tfAute temaslarda bulunan Ja' pon ticaret heyeti,Ankaraya git)niştir.Alâkalılar tarafından bildi riWigine göre Japonların şeh rimfz tacirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Cemiyet KONSER ^f Ankara Devlet Kons-erv»' tluan saoıatkârlraı-ndan.Leyi* Geoaçer;bu akşam Atlas SLaeİJ** sıncfa» Gazeteciler Cimiyeti faatine bir konser verecektir.FKVKALÂBE K«)N(iys •Jt Gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Brezilya ile ticaretimiz Bir anlaşma yapılıncaya kadar Merkez Bankasında ihtiyacı karşıfıyacak bir hesap açılacak Brezilya hükümeti ile mem leketimiz arasında yapılan ticarî görüşmeler devam etmek ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Verem Savaş Haftası konuşma ve sergileri "Veremle Savaş Haftası,münaseetiyle şehrimizdeki,mücadele faaliyetine devam edilmektedir.Bu münasebetle dün öğloden sonra istanbul Kız Lise sinde Verem konusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • DP.den ihraç edilen Şehir Meclisi azaları DP.istanbul Haysiyet Di vanı tarafından Şehir Meclisi azalarından Saiâhattin Kaf kasdağ,Mehmet Ercağ ve Necmettin Günersel hakkın,da verdiği partiden ihraç ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • HALKIN Et fiatfarı Nuruosmaniye'de Tün» dar sokağında oturan okuyucumuz Süleyman Yücel» yazıyor:«Kasaplar ebedi oyunları m yirminci asrın ikinci ya rısmda ve istanbul gibi bir medeniyet merkezinde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Kazalardaki imar faaliyeti iteriiyor Geniş imar progsramanan büyük bîr kısmı ikmai edildi istanbul kazalarında girisilmiş olan geniş imar programında büyük bir kısmı ik mal edilmiş bulunmaktadır.Ele a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Kasmpaşa cinayetinin dünkü duruşma» Bir yıl evvel Kasımpaşa da Korsikalı naoıile maruf Alyanak Mustafa ile Seylan kahveci ismail Satan arasında kumar yüzünden baş gösteren şiddetli rekabet cinayet le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Japonyaya fiforac edilen pamuklar Japonyaya ihraç edilen 6500 ton pamuğun 3000 tonu sevkedilmiş bulunmaktadır,mütebaki 3500 tonu da haesa lanmış olırp akreditifi açılır açılanan Mersin ve iskenderun d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Yugoslavyadan 2 milyon kilo kömür daha getirtilecek Belediyenin Yugoslavya dan getirtmiş olduğu kömürlerin tevziine devam edilmektedir.Bu arada müdürlük görülen lüzum üzerine yeniden Yugoslavyaya 2 mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Katil boksörün duruşmasına devam edildi Bir müddet önce Kücükpa zarda bir haraç meselesinden İsmail Özkan adtnda birini bıçakla öldürmekten sanık boksör Rafetin duruşmasına dün Üçüncü Ağır Ceza Mah ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • KISA HA BERLER •if Bir müddet öaıce Akdenizde turistik br geziye çıksın Tarsus vapuru,hamil olduğu turistlerle birlikte-dün sabah saat 9 da limanımıza donmuştur.t Ü.Fen Fakültesi Talebe Cemiyetinir.te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Hububat mubayaası Rekoltenin artma» karşısında yeni siloların inşasına karar verildi Toprak Mahsulleri Ofisi Istanbul Bölgesi tarafından yapılan lıubuibajt mubayaası,na devam edilmektedir.Kalen satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Karısını keserle öldüren dokıunacuiMi duruşması Bir müddet önce Şehremi ninde bir cinayet işlenmiş,Saduilab Döndü adında bir dokumacı^ karısı Tovhideyi,keserle öldürmüştü-Sadullahın duruşmasına dün '3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • 8 laylik bir çocuk mangala düştü Fatihte Veledi Karabaş ma hailesinde Keresteci Veli so kağnıda 16 numarada oturan ibrahim acunda birinin 8 ayhk kazı Emine,mangal üstün de kaynamakta oları tencerenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Arkadaşını handan balta ile yaraladı SiUvriye bağlı Ortaköy halkından Mahmut Sakarh ve Kasan Keskin adında iki genç eski bit-meseleden ölü rü kavgaya tutuşmuşlardır-Hasan Mahmudu İMata ile ba şmdan ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Çuval ve knnaviçe satışları^ ila durgunluk Son günlerde çuval ve k» naviçe piyasasında bir işsizlik müşaihede olunmaktadır-Fiatler ise normaldir,llal&* 2,5 libveUk çuvallar 240,ü p& luk kanaviço de 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Belediyenin keniroBer* devam ediyor Belediye iktisat Müdürlü ğü Murakıpları,dün şehirdi kontrollerine devam etınişie* d'îr-Murakıplar bu arada toptancı esmfm bulunduğu Soğan iskelesi ve Tütün Giun rüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • işçi Sigortaları Geneî Mtidi» rü Aınerikaya gidiyor işçi Sigortaları KuruttU* Genel Mikiür yardımcısı Sad ri Aksoy,Birleşik Amerika F-O-A.teşkilâtının teknik yar dim programından faydalanılmak suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Bepi i E ÇİLERİ Yaian;Joün Sherwood Tefrika No:20 Onları gizli polis teşkilâtının bir şubesine götürdüler Talebelere uzun bir konuş ma yapıldı-Ve onlar F-D.Jile devlet düşmanlarırnn mas kelerini indir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • HU 13 Ocak Î954 Çarşamba İte 8 Om.evvel 1S73 31 A ralıl» I'"W VAMİT VAKATt EKANı Güneş 724 2.23 Öğle 12.22 7.21 J İkindi 14.48 9.46 Akşam 17.02 1200 Yataı 18,38 1.37 İmsak 5.38 12.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.01.1954
  • Bugünlerde gazetelerde alacak,verecek ve para lâfından,geçilmiyor.Teni yıl bütçesi Meclise varildi;komisyon]aıda tetkike baylandı;emisyon mik« tan 2,5 nûlyara yaldaşıyor;emisyon miktarımız azalıyor;Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.01.1954
  • Man Manlar e kişiyi daha öldürdüler Narobi 12 AP)Bugün ^atrofbide,Avrupalı bir aile V* ait evin.mutfağında Afri.«ah bir uşak,karısı ve 4 ço şoklarının cesetleri bulunmuş *r.Hepsinin gırtlakları kesil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • Trafik polisiniz rica ediyor:Kartşc.Gİs.n karşıya geçmek içm yaya geçitlerini tercih ediniz.«iı^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • N;cdet Baytok'u» Ruhuna mevSui arkadaşımız Ncc det Baytok'un vefatmm kır Jancı ffününe tesadiii eden 14 Oce&ı 1954 Perşembe gütıtt ikindi namazını ınîitpakip Cağaioğiu camimde meviudy okunacaktır.Arzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • Gözü dönen g e n ç kız Eski nişanlısını tren Jçintl© tabancayla yarlayan bir İtalyan kızı» kaçabilmek K'to 4 yolcoyu da vurdu Coseirza,İtalya)32 AP)Maria Ro'Cco ad.nda bir kız dün trende eskj nişanlıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • Amerikada Mac Carthy ilevhine hareketler Sena t ör'Un,sabık Bask hücumların aleyhine ne New York,12 Nafta)Bil'' legik Amerika kongresince Mac Cartüıy aleyhinde kuvvetli hücumun haşlamak üzere olduğuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • Aslana karşı gelen zenc Kraliçe Elizabeth bir Avrupabyı karlarmsk için Mfa#aı ii vnşen brr Afrika bya nişan verdi Londra,12 AP)LOO&H Gazette de bugün çıkan bir ha bere göre Kraliçe Elizabeth,Av rupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • Erich Von Stroheitn tekrar film çeviriyor Londra 12 Nafen)Hoi lyvoodun "ikinci Marlene.Di etrich„i diye vasıflandırdığı Alman artisti 28 yaşında HÜ" degarde'in en son seçirdiği "Mandragore,isimli film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • Amerika Japonya münasebeti Japon hükümetinin Amerikan kıtalarının tahsisatında kısıntı yapmak iste* miş olması bir buhrana sebep oldu_Tokyo,12 AA.Amerika'nın Japonya Büyükelçisi John,Allison ile Dışiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • Yugoslav yada siyasî buhran Yugoslavya Cıunburreisi Sareşal Tito'mm en ya kın me-«Li arkadaşı ve muavini Mi-ovan Djiias'm geçenlerde neşrettiği bir makale devlet adam-bilhassa bunların refikaları aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • Çek hükümeti altm ve döviz topluyor Viyana 12 AA.Prag gazetelerinden öğrenildiğine göre komünist Çekoslovak Parlamentosu bütün çeklerin 10 gün zarfında eîlerindek döviz ve akın paraları Merkez Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • Kravçenko,uranium madenî işletecek Lima 12 AA)Hürri yeti seçtim)in meşhur muharriri Victor Kravçenko nun Peruda uranium maden,leri işleteeği bildirilmektedir.Filhakika eski Sovyet memuru burada bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • Polonyada mahkûm olan piskoposlar Berlin 12 AA.Batı Berlin haberler bürosunun bildirdiğine göre,Polonyalı ikj piskopos casusluk suçu ile Rusyada on yıl hapis cezası yemişlerdir.Memleketlerine dönen Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • Şu 16 numaralı evde Vad *nglon H-Sigsbeenin evmde-J Vaddington,Finche bdli * ir hiddetle baktı.Ya,demek öyle dedi-O kaide size şunu açıklamama Müsaadenizi rica edeceğim.Şfctfbea H-Vaddington,benim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • Bir saniyede atmosfere çar pan meteor sayısı Montreal 12 Nafen)Radio astronomi ile ilgili yenî teknikler kullanarak yapmış olduğu hesaba göre,Ottova Dominion rasathanesinden Dr-Peter Millam her saniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • imar Bankasının çıkaracağı tahviller Vağingtosa 12 A.A.Beyneknüel İmar ve Kalkınma Bankası bugün 100 mil yon dolarlık bir istikraz için tahviller çıkaracaktır-1969 senesi ocak ayının birinci gü nü itf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • Tetkikler Nüfus istatistiği mütehassis îarı,dünyadaki bir yok büyük şehirlerin,İkinci Dünya Harbî sarsıntılarını yenerek,harpten evvelki normal nüfuslarına,dön düklerini söylemektedirler.TJ mmniyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • İKTİBAS ceralan Bases,o ge«*e Bon ttamm avagma îtirjituvştü Fakat ko«* sk getdi.âşığı ile üdb etti ve ftîtfö.Genç kaılm balkonundan bu fed sahneyi seyrediyor Dan iu&n nazarında aşk,arzu ettiği kadım e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • Havacılığın İstikbali Ewki bir Amerikan havacıhh havacılık sahasında büyük ilerlemeler alacağını ve 25 seneye kadar atom uçaklarının îşliyecegini söyledi Wa^iin^fcon,12 A.A.Amerikan hava kuvvetlen erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • tısa harici haberler AMERİKA AUantikteki Amerikan.file su eski Tbaskomutam Amiral Blandy,ağır hasta olarak dür hastahaneye kaldırılmıştır.61 yağında olan Amiral 1950 Ie emekliye çekilmişti.İTALYA •İç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 13.01.1954
  • îagiHcreâc elektrik işçileri grev yapmak istenmiyor Londra 12 AA.Elek trik işçileri Birliğinin yevmi yelerin arttırılması için ilân ettkleri greve isyan eden bir çok işçiler,stratejik tesislerde ki iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.01.1954
  • wx afi f i *ntöl ildiğin İg&İİIİg-'v s 1 J!CYD OHARISSEtN YENt Cyd Çharisse iyi bir dansöz olduğu kadar iyi bir karakter artistidir de.Holly wood'dan gelen haberlerden öğrendiğimize göre;Cyd;hâlen sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 13.01.1954
  • HERGİIN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Büyük Şair Nef i bir Nef'I her gelişinde padişaha yeni şiirlerini getirir,cuyduğu g.bî okurdu.O da canii gönülden dinlerdi Divan edebiyatının en büyük üstadlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 13.01.1954
  • Herverde şiddetli kış.Memleketimizde olduğu gibi Avrupa ve Amerikada da şîd-H bir kıs hüküm sürmektedir-Bilhassa İtalya ve tsveçte kar fırtınaları tahribata ve can kaybına sebep olmuştur.Bu arada Bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.01.1954
  • Avusturyalı Hood Bosewall çifti mağlûp oldu Adelaide j Avustralya)U SHA)Dün burada yapılan Güney Avustualya tenis ş&mpiyo naşı çiftler finalinde Melvyr.Ros3 ve Ret Hat twig çifti rakip leri meşhur Lew
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1954
  • maçları nihayetleniyor On üç grup üzerinden yapılmakta ofan eleme müsabakalarının bir kısmı neticelenmiş ve İsviçre,Uruguay,Macaristan,Belçika,Çekoslovakya,İng İtere,Avusturya ve Fransa şimdiden final
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1954
  • Dünya futbol yıldızlarından Macar Paskas Serinin son karşılaşmaları 8 Martta İsrail Yunanistan.21 Martta Yugoslavya israil ve 28 Martta da Yunanistan Yugoslavya arasında yapılacaktır-On birinci grup:M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1954
  • doğrudan doğruya final*4 ;ir ecek olan İsviçre takımının santrforu,son Fransa maçında rakibin,geçmeye çalışırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1954
  • Ring haberleri SCHMELLING BİR FİLM STÜDYOSUNU DÂVA EDİYOR Berlin.12 SHA)Eski dünya boks şampiyonlarından Max Sohmelling,Amerikada Joe Loüis'in hayatını filme a~ lan bir film stüdyosunu dâva etmiştir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1954
  • II nya w Jşampiyonasına Roma,12 SHA)L 1954-yi.Itnır.ekim ayındaBrezilyada ya pıiacak clan Dünya Basketbol" jampjyonas.ria Rusya' ve Maca fistan duvH çdümed ği halde iştirak edeceklerini bildirmişti.Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1954
  • Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ VE ADALET KARPÜZOS'U F.BAHÇEDEN AJLMAK ÎSTİYOKİ/AR Yılbaşı tatili geçilmek üzere memleketi olan S.3İâniğe gitmiş bulunan Fcnerbaİıçenin yeni transfer ettiği Yunanlı kaleci Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1954
  • ^F?Ml Mîllî takınım son kadrosu deneme maçına oıkarkea İspanya seyahatinden nihayet dönebilen akımın serencamı Büyük bîr lâkaydî i!e perşembe günkü uçağa yetişemiyen kafile 4 gün teehhürle gelebildi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.01.1954
  • İl Kısa Spor Haberleri MAÇLABESTA BUGÜN DEVAM EDİLECEK Liseler,ve ortaokullar arası» da yapılmakta olan voleybol ve basketbol maçlarına bugütn dte mufhtîjif.salonlarda,devam edllecektir.Havalar gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.01.1954
  • Sudan Parlâmentosunun acı lışı tehir edildi Hartum 12 A.A)Hükûmet,ilk Sudan Parlâmentosunun açılışının 19 ocak tan 1 marta tehir edildiğini bildirmiştiringiltere,Amerikan,Hin disrtan,Pakistan ve bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1954
  • Biraz düşündükten,sonra anlatmıya başladı-Buraya kadar gelmekle beni cidden minnettar ettiniz Ahlâkı düşük bir adam obua ma rağmen yine de günahımı itiraf eylemeden ölmek is temadim.Açık konuşacağım i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1954
  • 12 3 4 5 6 7 9 10 11 12 SoSdasn sağa 1 Oteli,sanatoryomu,yolu ol.an tek dağ-ımız;Şimdi de bir başşehirdir ama asıl mânası bîr eski medeniyete aittir 2 Söv menin kimyjvisi;Hayvanların en m.&Turu.3 Koz;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1954
  • Bins:Crosby ilk televizyon programında muvaffak oldıl Hollyvood,12 ANKA)Bütün ısrarlar» ragmen televizvoııa çıkmayı kabul etme yen tanınmış artist ve şarkıcı Bin£ Crosby yapılmış olan ca »ip ir küfler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1954
  • Amerikanın gümrük tarif ek rinin indirilmesi Nev York 12 Nafen)Başkan Eisenhover tarafından kurulmuş olan Ameri,kanın dış ticareti ve iktisadi yat.komisyonu)nun kısa za manda raporunu açıklayacagına d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1954
  • ienİzlebIn K Roman Stezan:Kemal SAMANri.Uİfc Doğrul,Eğer Aspasya beni arzularsa herşeyî unutur,onunla ülfet ederim.15 Ctöıriil işleri sırdır,ne zaman oldu.oldu-Yalnız sunu soyliyeyiro,hain elimi eline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1954
  • 1954 Amerika güzeli nasıl seçilecek?1 1954 yılı Bi-ıiosik Amerika güzellik Kraliçesi seçimindemüsabakaya katılan güzelterin aile hayatları da jüri heye ti tarafından dikkatle incelenecektir.Bu yeni se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1954
  • Ürdün Kralj.Suriye Hukuk Fakültesine yazıldı Amman 12 Nafen)Ür dün kralı Hüseyin Suriyedeki bir Hukuk Fakültesine kay dini yaptırmıştır.Ürdün kra linin dersleri sarayında takip edeceği ve sene sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1954
  • Boyasız Dünya W' *WIM)»W 'iı I Muzaffer 0 ha» Buyrukçu Acaba?derim.Acaba insan dört gözlü,dört ayaklı,dört kulaklı,çift beyinli olursa,naeıl olur?Yaşamasında,hareketlerinde,görüşlerinde,düşünüşlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.01.1954
  • Avrupada kar fırtınaları bir felâket halini aldı Bagtarafı birincide)Sılan evlerinin enkazı altında gömülüp kalmışlardır-Ölen ve kaybolanların sayısı yüzü asalaktadır.Batı Avusturyada polis,dün Ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • Emniyet Genel Müdürü Gazetecilere izahat verdi Baştarafı birincide)cevaplandırmıştır-Genel Mü dür,evvelâ gazeteci polis münasebetleri hakkındaki su ali cevaplandırmış ve demiş" tir ki:Polis gazeteci m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • F.Dulles mühim bir nutuk söyledi Bag tarafı birincide)etmek kararını Eisenhower üe müşavirlerinin verdiğini söylemistir.Bu kararda derhal büyük bir misilleme ile mukabele edefbilc,oek ve kendi seçjeeg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • Rusya'da Martta seçim yapılacak Bitarafı birincide)idarecileri bunun yüzde yüz kendi lehlerinde bir seçim olmasını temin maksadile faafiyet sarfettiklerj de öğrenil mistir-Sovyet propagandacıları,dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • Pariste mahkûm olan iki Türk Ba«tarafı birincide)yında FVansaya girerken,ustalıkla gizlerikleri eroini memleket dahitjce sokmaya muvaffak olmuşlar,fakat şüphelenip de izlerine düşen Fransız polisi ta„
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • Arap Birliği Mısırı desteklemiyor Baştarafı birincide)yet vermesi nazarı dikkati çekmektedir.Buradaki siyasî çevrelerde hâkini olan kanaate göre,Mi sır hükümeti kendi siyasetini Arap d/vletlerine de k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • Mısırda kargaşalık Baştarafı birincide)aleyhdarı çarpışmalar sırasın da vurulan,bir.arkadaşlarırun ölüm yıldönümünü andık lan bir sırada patlak vermiştir.Müfrit mutaassıp bir te şekkül olan Fedayanı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • Genel kurmay Başkanlığı BaşAara/t birincide)I* Reisi Orgeneral Nuri Yakut'un emekliye sevkedildigi Ve yarine Tokyo Büyük EIçH feiz General İzzettin Aksalur'-1111 tâyin eelildiği bildirilmiştir.Alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • İzmir limanı bir tehlike atîattı Bastarafi birincide)Bu arada Akdeniz seferindin dönmekte olan Samsun yolcu gemisi ancak usta bir manevra ile hortumdan kurtulabilmiştir-Vapurun yolcuları büyük bir kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • Mevsimin en Basfiarufi birincide)sirîyle,kalın bir buz tabakası meydana getirmiş ve bu sebeple yollarda yürümek müşkül bir hal almıştır-Bu arada,Heybelia-da Hamam sokak 27 numarada oturmaıkta olan Sof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • 1500 kişiden fazSa kayıp veren komünistler ormanlara kaçlılar Saygon 12 AP)Seno kalesinin kontrolü ıcin bir müddetten beri Fransız Birli ğj ve komünist Vietmmh kuv vetleri arasında cereyan etmekte ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • Ankarada üçjü askerî görüşmeler yapılacak Kagteurafi birincide)ta yapılmış ve Balkan Paktının sağlamlaştırılması yolunda müsbet adımlar atılmıştı-Ankara askerî üçlü görüşmelerinin.Balkan Paktının kati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • Frangulfyi soyan nihayet dün akşam yakalandı Baştarafı birincide)duuz Biri karşınızda,diğer iki se kapı animde ve bir 03 çalışır vaziyette araba.Dışardakılerden birisi,polis elbisesi giymiştir^ Karşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • Yabancı sermaye ve muhalefetin görüşü Meclîste göıüşülınekte olan Yabancı Sermaye Kanonu hakkında K.Gütek görüşünü açıkladı Ankara 12 ANKA)C HVP.Genel Sekreteri Gülek bugünierde B-M.M.da grüşüimekie o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • Yeni İtalyan Başvekili Başftarafı birincide)fi uzun görü^ıac-yi müteakip tek lifi bası şartlarla taabuı ettiği belirtilmiştir.Yani,yeni hükümeti kurmaya çalışacaktır Ken dişinden evvel Cumhurbaşkanı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • Baştarafı birincide)Hariciyemizin Orta Doğu veşark islâm memleketlerine e-1 hemmiyet vermediğini ve bundan dolayı Mısır hâdisesinin meydana geldiğini,takip edilen yanlış politika yüzünden din ve kültü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.01.1954
  • Millî Savunma bütçesi Ba^tarafc ova Anonim Şirketine devri ne dair kanun tasarısı da bu gün kabul edilmiştir-Yine bu günkü toplantıda Bütçe Komisyonu Nahiye Mü dürlerinin terfih ve maaşları nın günümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açıjhş ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans mü zigi Pl.13.30 Şarttılar.Okuyan:Sabite Tur 14.C0 Rad yo Şaton Orkestrası Konseri.1 A.Boieldleu.Bagdad Halifesi uvertür)2 m F.Cnarrosir.Brah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • Denizli Valiliğinden 1 Sarayköy kazasına bağlı Babadağ nahiyesinde yeniden yaptırılacak 1665 tip sağlık merkezi birinci kısım inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır.2-Kesif bedeli 57586.17 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum Bölge Müdürlüğünden 1—Aşağıda isimleri yazı lı iş yerlerimizde mevcut veya bundan sonra mubayaa edilecek ofisimize ait hububat,bakliyat vesair mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • T.C ZİRAAT BANKASI ÇİFTÇİ TASARRUF HESAPLARI 28 Aralık çekilişinde y t EKİHMANLARİYLE BİRLİKTE 2 TRAKTÖRDEN Malkara'da No.48 hesap sahibi İsmail D î Ğ E R î N t Gümüşhane do No-10 hesap sahiW Yunus KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden varllan Askerî Kıtaat İlanları As.ihtiyaç için 26 ton rafina pamuk yağı kapalı zarfla 25/1/954'Pazartesi saat 15 30 da Bursa As.Sa Al-Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 49660
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapan 9 Açılıp Kapuuış,Sterling 34.784—Dolar 280.30 280,30 Fr.Frangı 0.81 0.80 îaviçre Fr.64.02 64.03 Belçika Fr.5.CI 5.60 İsveç Kr.64.12.50 54.12.5C Florin 73.68.40 73.63.40 Üret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ S*HÎR TİYATROSU Saat 21 de Drain Kısmı BU AKŞAM SEMEKKANTTA Yazan:Jaqucs Deval Türkçesi:Fehmi Baklaş Her çarşamba,akşamı talebe goc^sidir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi TüMv Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschoî Carlos Magno" Türkçesi:Naci Savaşer Rej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fülen idare eden Mes'ül Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • EKSİLTME İLÂNI Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Gureba Hastalıanesi inşaat ve tesisat işleri 1953 yılı onarımı olup keşif bedeli 45672-55)ve geçici teminatı 342544 liradır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • Türkiye Demir ve Çeîik Fabrikaları Müessesesinden Ksrpıııtf demir satışı Hâlen müessesemizde mevcut 1953 yılı İKİNCİ ALTI AY-LIK DIJVRE zarfında kasıl olmuş muhtelif liadde mamulleri kırpıntıları grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • iller Bankasından içmesu tesisatı yaptıracaktır,1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptın lacaktır» Boru ve tlîger malzemenin mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • Ankara M.S.V.2.no.lu Sa.Al.Kom.Baş.dan As-birlik ihtiyacı için.Adapazarı Ağ-BK-tamir F3 .sına teslim şıartiyİe bir kalem Ç-K.D.T—6 traktörü yedefc par* çası kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Belediyemiz temizlik işleri için Batın alınacak iki %defc benzinli kamyon 20'gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile e-lcsilimeye konulmuştur-2 İki kamyon iQin tahmin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • Trabzon Numune Hastahonesi Baştabipliğinden Cînsi Tatan G« Teminatı Lira Kr.LiraKr,Çamaşır yıkama makinası Ütü makinası Buharla bulaşık yıkama makinası Patates soyma makinası.26315-00 1 Dört kaleni mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • İçel Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından d Mersin Yeni Stdyomunda yapılacak 49998.38)lira keşif bedelli inşaat işleri 8/1/1954 tarihinden itibaren 15)gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • Afto»3 «artları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirfiân şartlar» 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa snnt.2,60 TJL ilanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • Lokman Hekiıv.Dr.UAFIZ C 3A h Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 ügleden sonra 14.30-17.00 de haata Kabul eder.îstenbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • MUAMMÇA W KARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de CİBAL't KARAKOLU C'umarteai,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • KÜÇÜK DünkU Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğruî Çaı-şambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Teİ2fon:4027
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.01.1954
  • Z A Y t Istanbul giriş gümrügündsn 2/10/950 tarih ve 25658 numaralı beyanname mucibince aJmıs olduğum 544.10 dolarlık tasdikli faturayı zayi ettim Yenisini ala cağımdan eskisinin hükmü yok,tur.Vartkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8