Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • 4 î t Âna caddelerde Kar topu oynayan ocuklar B B.F-um soruyor Dün bütün gün kar ve tipi devam etti.Avrupa şehirlerini altüst eden şiddetli fırtına 21 kişinin hayatına mal oldu İçinde bulunduğumuz kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • Avrupada kar fırtınası Londra,11 AP)Batı Avrupanm bir çok kesimterinde 3 ğündcnberi devam eden tipiyi müteakip bugün patlak veren şiddetli bir kasırga bir çok yer lerdj seyrüseferi felce uğratmış,yüzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • Paraşütle indirilen Fransus askerleri mevzi alırlarken Hindicimde,dört gün içinde bin kızıl öldürüldü Dünkü muharebeler sırasında Fransızlar» 7 komünist taburu ile çarpıştılar Hanoi,11 A.A#)Fransut,ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • Millî takım dün gece geldi Bir millî karşılaşma yapmale-üzkre İspanyaya gitmiş ohm.J millî f&tbol takıİTUpıız $ün¦',J c'e saat 24 te uçakla Şt&rinu2 } dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • Osman Yükselin muhakemesi Şahitler savcıya hakaret eden sanığın ruhî bir çöküntü içinde bulunduğunu söylediler Ankara,11 Anka)Ü£ Malatya suikastı dâvasının görülmek te okluğu bir sırada,gayri mev kuf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • ETEKLERİ TUTUŞAN RI2 îngiltered-tahsilde bulunan Çiğdem Meserrötçioğlu.a.dmda bir Türk kızışm:yıl başı gecesi etekleri tutuşmuş,kql ve ayakları yanmıştır-^tewm*.Meserretçioğlunu haştah'an'ede tedavi e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • şal Tito'nun Tiirkiyeyi ziyareti Yugoslav Devlet Reisinin ilkbaharda memleketimize geleceği bildiriliyor Belgrad 11 AP)Yugos lavya Cumhurbaşkanı Josip Broz Tito,memleketiyle Tür kiye ve Yunanistan ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • Vazifesi sona eren İngiliz Büyük Elçisi Sir Knox Helm Ankaradan ayrılıyor İngiliz Büyük Elçisi veda me sajında »Türkiye itimat ve Ümit memleketidir» dedi Ankara,11 T.H.A i-Emek liye ayrdmak üzere bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • Bir günde 4 uçok düştü Kolombiy&'daki kazada 21 kişi öldü Çomet uçaklarının seferleri tadil edildi Bogota Kolombiya)11 AA)Bugün Caldas cıva rında düşen bir Kolonbiya ui çağında bulunan 19 yolcu ile üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • Bûsvekil'în şehrimizdeki tetkikleri Adnan Menderes dön istanbulini ekonomik ve kültürel meseleleri hakkında izahat altlı Bir müddetteribcri şehri,»nizde bulunan Başvekil Adnan Menderes,ûüh şehrimiz de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • Dışişleri Komisyonunun tebliği Ankara.11 Milliyet)Mısir Büyük Elçimiz Hulusi Fuat Tugay bugün de Dışişleri Vekâletine giderek Dışişleri Vekili Fuat Köprülü ve Umumî Kâtip Cevat Açıkalın ile görüşmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • sır hükümeti dün ceva Notada,Hulusi Fuat Tugaya yapılan hareketin şahsi olduğu belirtilerek,tarziye vermeye lüzum görülmüyor Mısır ihtilâl Konseyi,Türk Mısır dostluğunun iki memleket için faydalı olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • eclis 125 milyon liralık iç istikraz aktini kabul etti Yabanc;sermaye kanununun mîizekeresine başlandı.Ticaret Vekili bu kanunun büyük faydalar temin edeceğini belirtti Ankara.11 Milliyet)Meclis bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • HOSTES İMTÎHAN1 Devlet" Havayolları uçakları için alınacak yeni hosteslerin seçme imtihanı dün Yeşilköy Meydan Müdürlüğünde yapılmıştır-Hosteslik için 14 genç kız müracaat etmiş ve dün İmtihana girmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • K.Güİek hakkında takibata geçildi Savc:lek,Kasım GUlek'în Halk Partisi Genel Merkezinin açılışındaki konuşmasında suç unsuru gördü Ankara 11 Milliyet)ı sim Güİekin bu beyanatında Halk Partisinin yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • Molotov,kalp krizi geçirmiş Rus Hariciye Vekilinin yerine Gronıyko'nun Berlinc gitmesi muhtemel Londra 11 A-A.Naf.Daily Sketch gazetesinin bugün bildirdiğine göre,Sovyet Rusya Dışişleri Vekili Molotov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • Asrî Giyom Tel karısını öldürdü Karısının başındaki elmaya ateş eden brr Alman artisti dün hedefini şaşırdı Kolonya,11 A.A.Bir Alman vodvil sanatkar:bugün sahnede her zaman telcrarladıg?tüfekle atış n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • MEVSİMİN tLK DEFİLESİ Mevsimin ilk defilesi evvelki gün Ankarada Kız Enstitüsü müsamere salonunda tertip edilmiştir-Defilede genç kızlarımız manto ve elbise modelleri teşhir etmişlerdir.Resimde,bir kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • Ege tütün piyasası dün sabah açıldı Birinci gün içinde 25 milyon kilo tütün satıldı Piyasama sürat?gelişeceği anlaşılıyor izmir 11 Milliyt)Ege I ilk gün 52 bölgenin 36 sın tütün piyasası bu sabah saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1954
  • paktı Nısır hükümetinin naşiri efkârı olan Kahire gazeteleri Yakın Şark Müdafaa Paktı hakkında beklenmedik şekilde neşriyat yapmaya bağladılar.Bunların rivayetlerine göre Mısır,Arap Birliğine dahil de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.01.1954
  • TÂieVlMMÜ stı Kanunun azemetini tanıtmalı!Ankarada şoförlerle potin ler arasında büyük bir doğuş olmuş.Haberi veren ga zete serlevha olarak kocavatm.puntolarla şu cümleyi koyuyor:«Ankarada şotör,lef p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • KISA HA BERLER ıı ı Türk Devrini Ocaklarının teri ip ettiği toplantılara yarın aaat 16 da Marmara lokalinde de vam edilecek ve bu münasebet le Ord^ Prof.Hıfzı Velidedeogiıı ile l'rof,Halil Nımetullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • P O L 5 T Fit Fatinte İtfaiye caddesinde Tahr adında birine ait 12 numaralı manav dükkânına giren meçhul bir hırsız,16 kilo muz,bir sandık armut ve bir sandık portakal çalarak kaçmrştir.Suç Iu aranmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • II İr 12 Ocak 1954 Salı Rı».30 Ar.ıhfc 13f* YAKİT lrA»Al 1 E?ANÎ Güneş T.2.J 2.25 Ö#e 12 22 7.21 İkindi 11.47 9.4Ö Aksım 1701 12 00 YatJH 1S.37 1.37 Imssk 5 49 12.3» tS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • Gazetecilerin tertiplediği Batı müziği konseri Ankara Devlet Operası sa nâtkârlanndaın Leylâ Gencer yarın gece Atlas sinemasında bir konser verecektir.Konsere şef Cemal Reşit Rey,Orhan Borar kuarteti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • Japonlar bol miktarda bugday ve pirinç alıyor Şehrimizde bulunan Japon Ticaret Heyeti tetkik ve temaşlarına devam etmektedir.Heyet memleketimizde alacağı mallar arasında bilhas sa,buğday ve pirine üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • Vali Gokay dün Feriköy îttintakasmı teftiş etti Vali ve Belediye Reisi dün saibaih Feriköy ve crvartnı,bu semtte yapılmakta olan kana lİzasyon işlerini teftiş etmiş tir.Vali Feriköy d eki odun ve kömü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • Şehrimizdeki fföçm^ıılere meyva hediye edildi Sirkeci ve Zeytinburnunda ki misafirhanelerde bulunan ve Türkistandan gelen göç menlere Belediye tarafından «30 sandık portakal,mandal ina,limon ve elma d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • Patates fiatlarmndaki yükseklik durumunu muhafaza ediyor Şehrimizde patates mahsu 1 ündeki fiatlar yüksekliğini muhafaza etmektedirilgililerden bu hususta ve rilen malûmata göre,bu sene başlıca istihs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • Veremle mücadele Verem haftası münasebetiyle Üniversitede ve diğer okullarda konferanslar veriliyor Şehrimizde Veremle Savaş Halitası pazar sabahından iti baren başlamış ve şehrin muhtelif yerlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • e-HALKIN SESi Anadolu yakast banliyöleri Suadiye'de oturan okuyucumu/Şfhabeddin Tuncaygün yazıyor:«Haydarpaşa ile Pendik arasında işliyen banliyö tren lerinin hâli tam bir ihmal ve bakımsızlık örneğid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • W M 9llrVI 1111 I#m(iwV tasarısı kabul edildi Ankaradan dönmüş olan Rektör Yeniçay yeni bütçe hakkında îzahat verdi istanbul Üniversitesi 1954 yılı bütçesinin komisyonda müzakeresi münasebetiyle Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • Yaşlı bir kadın mangala düşüp yandı Fatihte Akseki Cami soka ğmda 7 numarada oturan ve uzun zamandan beri hasta o.Iarak yatmakta olan Fatma adında 65 yaşında bü* kadın,dün evde kimse bulunmadığı sırad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • Müstakil Sendikalar Birliği faaliyete geçti Sümer işçi topluluğu Paşa bahçe Şişe Cam Fabrikası işçi leri,Sılâhtarağa Enerji Sendikası ve Teknik Usta ve işçi leri Sendikasının birleşmesiy le kurulan Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • ihtikâr yapan üç dükkân Belediyece kapatıldı Fazla fiatla mevya ve seb ze sattıkları hakkında yapılan bir çok şikâyetler üzerine üç dükkân sahibi hakkın,da Millî Korunma Kanunu hükümleri gereğince kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • Yaralılar tedavi altına abn mıştır.Ayrıca Mehmet Yaşar admda bir şoförün idaresinde ki 12807 plâkalı taksi de,Şiş lide Halâskârgazi caddesin den geçerken Kâzım Oktar adında bir gece bekçisine çarpmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • İki tctksi çarpıştı Kaza sonunda yaralanan iki kadınla bir erkek tedavi altına alındı Yılmaz Şahin adında bir şoförün idaresinde 12190 plâ kalı taksi ile,şoför Servet Urkmezin idaresindeki diğer bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • ERLİ ÜLTE CiLERi Yazan;John Sherwood Tefrika No;19 11 İşte bu vatansever ve rejim aşıla talebe,hakikî insandır lf Mektepte yan yana oturan talebe arkadaşıyla bile konuşa maz,dertleşemez olmuştu.Far kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • Sular idaresi tesisleri takviyf ediliyor Sular Idarcsj tesislerini takviye etmektedir.Bu me yanda Levent mahallesi ile cı varının su ihtiyacım kaftftlamak üzere Kâgıthanedcn Le vente halen mevcut su k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • Zeytinyağı tanzim satışlarına yajunda ballanıyor Son zamanlarda zeytinysr ğı fiatlarınm yükselmesi üze rine Belediye bu mevzuda da tanzim satışları yapmağa ka rar vermiştir.Bu hususta Ta rişle yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • KomüniAtferln cVinyaca mâ,lûm iki yüzlülüklerine yeni mi sailer istiyorsanız,meşhur âlim doktor Albert Einstein'in ismi etrafındaki son ihtikârlar* r.ı ele alafo-lirsiniz.Hitler Almanyasını terk.ittiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.01.1954
  • EĞLENCE GÜNÜ iç t.Ü.T.B Fon.Fakültesi Talebe Cemiyetinin tertip ettiği cEğlence Günü bugün saat 14.18 arasında Beyazıt ta ki Mar mara Lokalinde yapılacaktır.TÖHEN Yüksek Ekonomi ve Ticaret OkulıiMir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.01.1954
  • Siyasî İcmal Yunan gazetelerinin neşriyatı Mısır Cumhurct'İMİ Sudanlı Hacı Necip Paşa» öteden beri İngiltereye çatıp duran bazı Yunan gazetelerini memnun etmek,belki de onların neşrim yardımına mazhaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Bir ineğe takma ayak takıldı Kopenhag 11 T,H,A,KLopenhagm büyük bir inek hailesinde bulunan Jersey ti pi çok verimli bir ineğin sol ayağı sakatlandığından bu ayağının kesilmesi icap et mistir,Ameliyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Bir Güney Kore ııçagmın attığı beyannameler Seul 11 A,A,Güney Kore hava kuvvetlerine men sup küçük bir uçak,dün Se ul ve civarına beyannameler atarak bütün gençlerden mil 9 hedef olan birliği tahak" f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Sinal mallarının fîatlart yükseltmeye başladı Şehrimizde,ithal malların da görülen sıkıntı,hâd biç safhaya girmiştir.Halen piyasadaki mevcut ithal malları büyük bir sürat le tükenmekte ve fiatlarda bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Beynelmilel iktisat konferansı Bu ay içinde Londra'da 20] memleketin iktisatçıları yapacakları toplantıda Avru pa ile İngiliz camiası devletlerinin ticari mnnaaebatı görüşülecek Londra,10 A~A^ îngilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Televizyonla Müşteri,yıldız» seyredilecek Londra 11 Nafen)O cak 14 tarihinde BBC nm tedenier Müşteri seyyaresini te levizyon programını seyre levizyon makinalannda göreçeklerdir.Greenvich rasathanesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Genç bir kızın ölümü şüpheli görüldü Müddeiumumil& şüp-he-l bir ölüm hâdisesine el koy muştur.Nişantaşmda Ihlamur caddesinde oturan.Ayhasn Doğaıs adında 26 yaşında genç bii kız,dün evinde ölü olarak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Kızıllar,Okyanustaki im ediyor K17.A Çin'in,Chushan hava üssü haline ge Taipeh 11 AA.Milliyet çi Çim liliınilliuı idd'a ettiğine g"öre,Sovyet Rusya ve tazü Çin stratejik maihiyette bir mevki o-Jan Chu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Heifetz'in unufkcsnisğı Dünyanın en meşhur keman virtüözü bir konseri sırasında çaldığı parçayı unuttu Dallas Texas)11 AP)Dünyanın er büyük keman vktüozlanndan Jascha H«af 3tz diin bir konserde çaldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Dünya güzeli evlendi 17 yaştndaki dilber Chrîstin Martel 21 yaşında bir niclye nerle KaHfornia'da evlendi Sbocftton,Kalifornia)11 A.A.1953 dünya güzeli 17 yo şuıdaM Fransız dilberi Christ1 ne Martel i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Yanlış'ık'a açık bonoyu imzalayan boksör Grosetto 11 A,A.Mr ıemma devi lâkabile anılar italyan boksörü Müo Malog H,hayranları tarafından kes dişine imza ettirilen fotoğra lar arasında farkına varmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Evlerin üzerine düşen «çal California 11 A,A,İki motorlu bir bombardıman uçağı dün burada bir mahal leye düşerek yanmış ve Ski evle iki garajı tahrip etmiş tir' Biri ağır olmak üzere üç kişi yaralanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Istanbul Ankara yolunun mühim bîr kısmı bu yıl asfaltlanacak AnkaTa 11 T,H,A,Bej nelmiiel standartlara göre,ge nişletilmekte ve 'kısaltılmakta olan istanbul Ankara yolunun 1954 yılı zarfmda ya rı yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Iranda csk btr Vekil tevkif edildi Tahran 11 AP)Eski Vekillerden Gulam Ali Meykade hükümet aleyhinde faa Jîyetlerd bukrnduj?u iddiası il tevkif edilmiştir-Meykade Askerî Ceza Kanununun hü kûm et aleyh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • İngiliz atam tesislerinde grev Londra 11 AP)Elek trik işçileri bugün ingiltere nin yeni atom enerjisi istasyonunda 24 saatlik bir greve gir ismi şi erdîr.Komünist şefler tarafın dan sevk ve idare edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Kaldırımın önünde bir Rolls-Royce durdu ve M Wadding-ton bulunduğu yerden bir iki atfım uzaklaştı.Otomobilden üSşman bir adam.indi ve kendinden de şişman bir kadının »meşine yardım etti.M-Wad-bunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Atsa harici haberler AMEKİEA Tfc-Shreveport' Luiayana)BrveJki akşam Shreveport ya kanlarında hususî bir uçak fü müş ve uçakta bu lunar-beş kşi de ölmüştür.İNGİLTERE Tfc-Bradford'da 28 yaşımda bt ınot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Amerika harice ticaret heyetleri yollayacak Vaşington 11 i A.A.Birleş k Amerika Cumhurri:isi Eisenhover bugün Kongre ye gönderdiği ve hükûmetirziraat programının ana çiz-'lerini belirten mesajında gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Norveç sularında yakalanan Kus balıkç:gemisi Oslo 11 AA.Sabil mu halaza makamların in bugün açıkladığına göre,bir Norveç muhribi Norveç suların da görülen bir Rus balıkçı ge misine ateş açarak gemiyil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Tıp aleminde yeni bir keşif yapıldı Yalnız doğmamış çocukla" ra musallat olan bir hastalık tesbit edildi Bedford,İngiltere)31 A.A.Burada bir hasta halede çalışan bilginler yal nız doğmamış çocukla-a t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • 1 İKTİBAS Don Juani sahnede yaşatan-bir piyesin tesiri ila Don Miguel bu tiyatro kahraman ııtm canfı bir nütnuıcsi olmaya karar vermiş ve çok geçmeden şehir frak;ksnMisina Dors lâkabını tak-Piskoposun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Trafik polisiniz rica ediywr:Kan-şsdan karşıya gc&evken yolıuı emniyetini iyi gözetinia ve vasıtaların ani duruş yapa-Tnıyacaklarını hatırdan çıkarma ytnız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.01.1954
  • Biraz düşünmeli Dünkü yazınım şu devamına Ogden Nash.isimli bir ar damın bir cümlesiyle başia~ yarağını.Nash şöyle d:yor;«Çocuklar mesut olmak içi» kendilerine yasak olanı mutlaka yapmağa muhtaçtırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.01.1954
  • Kore şehitleri yararına verilen konser Korede hayatlarını veren Türk askerlerinin aileleri menfaatine Türkiyedcki Amerikalılar tarafından ha/ır'anmış olan konser tanınmış Amerikan piyanisti Shura Cher
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 12.01.1954
  • HEÜGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Abı hayat "gençlik suyu,mdaki rivayetler R vayetSere göra Eski coğrafya ki masa muhteıne Abı ha/yat Hayat çeşme si Fontaine de Vie)Biz bu na Gençlik Q 'şmesi de diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 12.01.1954
  • lifer w v-igS^!w8&«R57S Vera Elfen'in yeni bir fümî:Vahşi kalpte?Harikulade danslarıyla» çok kısa bir zamanda dikkati üzerine çekerek meşhurlar ftnuuS1 da yer alan Amerikan dansözü Vera Ellen,orijinal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.01.1954
  • Güney Amerika futbol turnuvası Brezilya,11 SHA)1953 I yılı içerisinde Güney Amerika I ırıUlî futbol şampiyonasında 21 karşılaşırla yapılmış va aşağıda İti neticeler alnmı-ştır^ Brezilya:S Bolivya:1 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1954
  • Berlin muhteliti!Yunanistana geliyor Atina 11 ANKA)Yu nan Futbol Federasyonundan resmen bildirildiğine göre,Ba ti Berlin muhteliti önümüz deki haziran ayında Atina ve Pire muhtelitleri ile karşılaş ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1954
  • İspanya hezimetinden tablolar Resimler,beşi de takımla,rinde kalan hücumlarından nnda iç oynayan for hattımı ikisini gösteriyor,üstte)kazın ispanyol kalecisinin elle leci Argilo müdafilerinin de yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1954
  • 16/5/953 tarihinde New-York'ta yapılan maçta Marciano Waleottfa 1-ranntta nakavt ederken fi en mu Bu müsabakalardan R.Marciano R.La Sfarza maçı 450 bin dolar hasslaf yaparak yeni bir dünya rekoru yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1954
  • Amatör birinci lig TAKIMLAR M.G-B.Elektrik 11 2 öalatasaray_10 S Fenerbahçe 8 6 2 Defterdar.11 5 4 Karagümriik 11 5 3 Beşiktaş 11 4 3 Beykoz.11 4 3 îstanbulspor 10 4 3 Vefa.11 4 2 Sümerspor.11' 3 3 Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1954
  • BEOGRADSKl GENÇLER MAÇI Ankarada yapılan ve Beogradski'nin 4 1 galibiyetiyle neticelenen maçta takım kaptanları bayrak teati ediyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1954
  • GARBIS ZAHARYAN BEYRUTTA MAÇ YAPACAK Beyrut 11 SHA)Türkiyenın tanınmış profesyonel boks şampiyonlarından Gar bis Zabaryan bu hafta Beyrutta Idrissa Dionû ile karşı lasacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1954
  • Son senelerde büyük inkişaflar gösteren basketbol şubesinde-elverişli ve müsait salon-ra ihtiyaç zarurî bir hal almış bulunmaktadır.Tekn/k Üniversite ve eski halkevi salonları mwhîm karşılaşmalara kif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1954
  • Sunderland nihayet bir sanfrfor buldu Birmingham Cüy'nin santrforu Ted Purdon'u 140.000 i İraya transfer ederek Trewor Ford*" un yerini dolduran Sunderlandlıiar memnun Londra 11 SHA)Bir" şübör bir san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.01.1954
  • KAYAKÇILIĞIMIZIN ^KISAFI ICIN YENİ ^DBIRLER ALINIYOR Ankara 11 'T-EA.Ha y«KçıhğütuZJn ileri bir seviye fe ^seltilebilmesi maksadi llS'ililerce yeni kararlar anunış ve Kayakçılık Fede ^syonu tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.01.1954
  • Bu şehrin dertleri Şehir Tiyatroları me Arap sa_Vaüye göre hâdise yeni değildir lt San'atkâriar ise s tcöyle ş&y olmaz,ısrar ederlerse istifa ederiz diyorlar Şehir Tiyatroları meselesi,«enelerden beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1954
  • italya buğday istihsali yüksek Roma 11 Nafen)Italya" mn.1953 yılı içinde buğday istilısalinin,bir sene evvel,kinden yüzde 11 daha-fazk olduğu ve 8-800-000 tonu böl duğu kaydedilmektedir,Ital yanın iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1954
  • Bir Israft motcirimii IÂibnaıılüar kurtardı Beyrut 11 A.A.için de 11 israil öğrencisi bulu nan bir motor,fırtına yüzün den Lübnan kara sularına sü yüklenmiştir.Tyr limanında ki Lübnan balıkçı gemileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1954
  • Komünist demiryolu işçileri,işçi ilklerine ait bezi iokafilerl ele geçirdiler Mexico City,11 A.A.K* münistlerin idare ettikleri işçiler,birlik millî liderlerine karşı isyan bayrağını açtıktan soda Mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1954
  • DERTLERİMİZ 1 Gençliğin yabancı dil dâvası Ana dilinden başka ıB& bflnayen kişin it*.yarım insan olarak vasıflandırıldı^» aamaaumi/Vla,ikinci bir yabancı diltn lüzumu b&s&eâilmeğe başlanmıştır.Bugün,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1954
  • Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGİL Karısını sevdi okşadı.Gitmek istediği halde© muhteşem vücudun cazibesinden kurtulamıyordu 14 Buyur yavrum!Nilüfer bir hamlede hapsini içti,İçti ama şarap da ein gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1954
  • ¦i.iKMnnjM"inin'iM I 2 8 fO II İ 2 3 5 6 7 6 9 to It m iHi:jy "iîü İpi lı;ı;MJHlıı.Hll faaiişa ÎEH35!îr III.111 umum ¦jım»myı ili US-ES™;J ijiihwm S mı'ara sağa 1 Yeni bir devir açan &dam.2 Yunus BmiC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1954
  • Gazeteefe-Cemfye^nden:Cemiyetimizin fevkalâde' kongresi 15 ocak 1954 cuma eiinii saat 11 de toplanacak tır.Azanın teşrifleri rica olu mır.Güncteta:I Hiîikuımetçe hazırlan» makta,darı basın kanunu tâ'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1954
  • F;uîa miktarda aldığı uykoi ilâcından zehirlendi Fatihte Fevzipaşa cadde* sinde 109 numarada oturan HerihiaQ Akken.t adında bu* Jtadin dün fazîanükta-d?aw dığı uyku ilâcından zehirlen,mis ve Gureba Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1954
  • Üskiidarda çtrldıa bir tecavüz hâdisesi oldu Üsküdarda oturan Need öt adında 16 yaşında bir genç* Ihsane Çaîun adında bir.kızt zorla kaçumuş ve ırzına geç' mistir.Necdet yalcalraıım^ ve sor j?usun.u m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1954
  • Battalı katilin duruşmasına1 dün devam edüdi Bir müddet önce Fatihte bire inayet işlenmiş ve Salih Sbyiürk adında bir marân" göz karısı Fethiyeyi balta ile Öldürmüştü.Jvleşhudcn muhakeme edil inekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1954
  • Metres-m tornavida ile İM yerinden vıırdtı Tepebaşında Minare sokağrnda-27 numarada oturan Kazım Arslan admda biri,metresi Hünnüs Şahin ile ge ç imsizine yüzünden kavgaya tutuşmuştur.B'r ara Kâzına ıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1954
  • Çiftliğimize kadar gelmek için uzun bir yol katettiği anlaşılıyordu.Büyük bir nezaketle bekçiye buranın Mr-Mac Ivor un ikamet,gâhı olup olmadığını sordu,onunla konuşmak istediğini söyledi-Adamın bu kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.01.1954
  • Meclis 125 milyon liralık iç istikraz aktini kabul etti Bttg taraf* 1 inci de)deli iç istikraz akdi için Maliye Vekiline yetki vermektedir İknci madde bu istikrazın akünde 25/I/952 tarih ve 5864 «ayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Avrupoda kar fırtınası Baş taraf* 1 inci de)1 Akdenizde,şiddetli bir f irtica Ihüküm sürmektedir.Bir çok ge anin n müşkül durumda olduğu anlaşılmaktadır.BAKTIKTAKİ FIRTINANIN TAHRİBATI Dün İsv&çin BaU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Asrı Giyom Tel karısını öldürdü Baş tarafı 1 mei de)yerine karısını vurmuş ve öldür muştur Altı milimetrelik tüfekle atış numaraa;iîe bütün Ahnanyada nam kazanmış olan Cg-erry adın daki aktör,partner:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Molotov kaip krizi geçirmiş Baş tarafı 1 ind de)dişini tedavi altında bulundurmaktadır.United Press Ajansının!Moskovadaki muhabiri,bu haiberin ancak rapor görüldü ğü takdirde teyit edHebîlece i ğini s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Yakın şark müdafaa paktı Başmakaleden devam)VJ Moskova sefiri göstermiş.JS2 garplıların tekliflerini JT1?*0!müddetçe Ruaya Mı-*ra iktisadî yardımda bulunagKur» demiştir.Oöl siyasîleri Vale fazla yer v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Faruk'un yeni aşk macerası Viyana 11 AA)Viya nada yayiiüanmakta olan Velt—Am—Montag gazetesi,eski Mısır-kralı Faruk'un ye ni bir aşk macerasını araklamaktadır.Gazetenin bildirdiğine göre,Faruk Avusıur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Hsndîçinide,dört gün içinde bin kızıl öldürüldü Bit?hinncule)Fransız Birliği kuvvetlen.ıer ne kadar müteaddit kayıplar ver mişlerse de Napalm taarruzlar birliklerimize,knzl mü.sterillere sayıca Üstünl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Dışişleri Komisyonunun tebliği Baş tarafı 1 inci de)yapmıştır-Dışişleri Veklinia iştirak etmediği bu toplantıda Komisyon Reisinin bir kaç gün:evvel Mısır meselesi mevzuun-da bir gazeteye verdiği beya-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Millî Savunma bütçesi Ankara,11 ANKA)Bütçe Komisyonu bugün sabah öğleden sonra ve gece olmak üzere ayrı ayrı 3 oturum yaparak Millî Savunma Bütçesi üzermdeki görüşmelere devam etmiştir Sabahki oturumd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Dulles ve Zarubin arasında gaçesı müzakereler son derece gizli tutuluyor Vaşington 11 AP)Atorn enerjisinin sulhcu gayeleı de kullanılması hu.^usnda Başkan Eisenhoverin teklifle rile ilgili ilk ihzarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Mısır hükümeti dün notamıza cevap verdi Baş tarafı birincide)memleket için de faydalı olacağına kani bulunmaktadır.2 Mısır hükümeti.Büyük Elçi Hulusi Fuat Tugayın Mısırı terke icbarından bir ay önce T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Sir Knox Helm Ankaradan Ayrıldı Baş taralı birine.ide)Helm bu akşam Ankara'dan ha raketinden evvel Türk basınına aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:«istanbul'a ilk vâsıl olduğum 1920 yılının şubatından b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Ege tütün piyasası dün açıldı atın azlığından şikâyetle henüz malını salmak isteme inektedir-Tekelin 290 kuruşluk baş fiatı Amerikan ve yerli tacir ler taralından yükseltilmiş ve satışlar daha ziyade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • tütün istihsalimizi»:Ki ARTIŞ Vaşıngton 11 AP)AmeriîTa Tarum Bakanlığı tara fmdan yayınlanan bir rapor da,1953 yılında tütün istihsa ikideki artışın hiç bir mecnlekette Türklyedeki kadar bu yük olmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Geçen yılın en mühim boks karşılaşmaları Başlarafı 5 incide)nakavtla.27/l(mr .T3 Tokyo-Yostliie» Shirai Tetry Allen'l »ayı hesa foiyl*.13/11/1953 Moııtreol:Jimmy Caruth?rs Arman Savua'yı sa yi hesabiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • I-1II Tl İM—II III |M 1 L Iaokman Heki».Dr.HAFIZ CIM.U,Dahiliye Mut basara Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata Kabul eder.İstanbul Divanğ yoUı No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • K.Gülek hakkında takibata geçildi Baş tarafı 1 inci de)Müdürü Cemal Sağlamdan sonra bu sabah Kasını Gülek de Savcılığa celbedilmiş ve gazetede metni yayınlanan bu sözlerin kendisi tarafından sarf edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Bir günde dört uçak düştü Baş taralı 1 inci de)yinde Amerikan hava kuvvet terine mensup üç tepkiİL u çak düşerek parçalanmıştır-Alman ilk habere göre her üç pilot daparaşü tie.at* lumağa muvaffak olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Her tarafta şiddetli bir kaş hüküm sürüyor bir uçak da piste inememiş vı geri dönmek zorunda kalmıştır-BUKSADA KAR 40 SAK TİMİ BULDU Bursa,11 Milliyet)Bu* gün öğleden sonra başlayaa şiddetli kar fırtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Mareşal lito'nuı Türkiyeyi ziyaret Baş iarafı 1 inci de)to,Türkiye Cumhurbaşkanı Celâl Bayann bu konudaki bû' davetini kabul etmiştir.Haberde bu resmî ziyaretin bidayette 1953 yılı zari'nıda yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • YUGOSLAV LİDERLERİ ARASINDA İHTİLAF Londra 11 Nafen)Relgraddan gelen raporlar?göre,bir müddetten beri Yu goslav komünist partisi idare çileri arasında mevcut ihtilâl nihayet açığa vuruhnusf Mareşal Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Osman Yükselin muhakemesi Baş tarafı birincide)Savcı muavinlerinden Hasan Ke mal Çiçekoğlu'na «sizin işledi,giniz cinayetler ne olacak,ada let bn mudur?Sizir adaletsize inanmıyoruz,ilâhi adalet tecell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • F.Dömeke'nin duruşması Mısırdan karısı namına gelen bir çeki,Osmanlı Bamkasmda ça Lşan Vafidis adinda birînin vasıtasiyİ3 Londradaki hesabına geçirmekten sanık,eski Sı.rı.yer Sulh hâkimi Ferhat Dömeke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Kore,harp esirlerinin durumu Ifeipeh,11 A.A)Birlemiş Milletler Kumandanı General John Hull bugün uçakla Tokyo dan buraya gelmiş V3 verdiği be yanatta 22,200 anti_komüni3t Çinli ve Kuzey Koreli harp es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.01.1954
  • Tunusta demiryolcular grevi Tunus 11 A.A.Üç de miryolu işçileri sendikası i$ çilerine bu gece yarısından itibaren 24 saatlik greve baş lamaları emrini vermiştir-Grevin sebebi işçilerin iş ten çıkarılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • 6 Şubat çekilişinde.Bursanın en mutena yerinde 2 katlı bir ev.1 Adet 25.000 i 10.000 10 v\1.000 20 w 500 IOO M 100 ayrıca;Liralık para ve 30 adet saat ikramiyeleri vardır.Bu cazip çekilişe katılmak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • Kopalı zarf usulÜe otomobil ve deniz tenezzüh motörü satışı İstanbul Defterdarlığından Muhammen bedeli Teminatı Lira Krş* lira Kr—1466 25 istanbul Tekel Genel Müdürlüğü Hahcıoğlu ve Ciba'-i garajla» r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • Pazarlıkla Ambalaj sandığı satışı)İstanbul Defterdarlığından Muhammen bedeU Teminatı Lira Krş* V:ru Krş.1440 00 108 00 Kasımpaşa,Camîaltı 62 Ifolı gümrük deposunda bulunan 12 adet 4.70X1-81X1,75)ebadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • İzmir İli Daimî Komisyonundan Ödemiş Çatal yolunun 04-000—4-1-5QO kilometreleri arasında yapılacak olan esash şose onarımı ye katran bitüm kayısımı île sathı kaplama i$i 4/1/1954 târihinden itibaren 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden Kırpento demir satışı Hâlen müessesemizde mevcut 1953 yık İKİNCİ ALTI AY-L7K zarfında hasıl olmuş muhtelif hadde mamulleri i arı gruplar halinde,pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Kültürrpıark mahallesinde 1379 sayılı sokakta 1180 ada» 12 parselde 867-25 metre kareden ibaret arsanın satışı için bolü edilen gününde yapılan kapah zarflı arttırmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • fAMMeH MAKSÎM Bu akşam Saat 21 de O t B A L 1 KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • ADon3 şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylılp 22 50 Üç avlık 12 00 Bir aylık 4 ÖO,Ecnebi memleketlere fki mislidir.Hân şartlar 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayi'a 3ta\t.2,50 T.L.İlânlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat llânlare Kapalı zarfla 4 kalem sebze 18/1/954 Pazartesi saat 15 te İzmit Dz-lk-Mrk.Sa-Al.Ko-da satın alınacaktır,Bedeli 46510 lira,geçici teminatı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • Kayseri Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Kapalı zarf usulü ilo Sanz kazası sağlık merkezi doktor evi ve garaj inşaatı işinin yeniden münakaşaya konulduğudur-2 İnşaatın keşi.bedeli 97694.01 lira olup geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • ISTANBUL BELEDİYESİ KFTTÎR TİYATROSU Saat 21 de Dr anı Kısmı BTJ AKŞAM SEMERKANTTA Yazan:Jaquies Deva.1 Türkçesi:Fehmi Baldag Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akgamlan temsil yoktur.Tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Belediyemiz temizlik işleri için Batın alınacak iki adat benzinli kamyon 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile ek" siltmeye konulmuştur-2 İki kamyon için tahmin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • Deniz Basımevi Müdürlüğünden Ücretli linotip operatörü alınacaktır-İsteklilerin en ge j 30/l/954 gününe tadar Kaşınıp as ıJ* bulunan Müdürlüğümüze müracaatları ilân olunur.CfâV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • M.S.V.2 no lu Sa.Âl.Ko.Bask.dan Ankara Askerî birlik için Ankarada teslim 2857 kg-pirinç çubu& kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 19900 Ur* olup geçici teminatı 14Ü3 liradjr-ihalesi 26 Oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Lecuano Cuban Boys'dan dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Okuyan lar:Mehpare Gülen,Perihan Kö v6nç 1400 Küçük öğle kon aeri PL)Franz:Liszt «tspan yol r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • Karobiya ve esfıam Kapanı» Açılı* Hapauıg Sterling 784.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr,64.03 64.03 Belçika F* 5.61 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • Gaziantep Teknik Ziraat Müdürlüğünden:1 Ziraat mücadele işlerinde kullanılmak üzere İOÖ ton Çuvallı buğday kepeği kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 20.000 lir;muvakkat teminat 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Aii Naci KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8