Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • u savunması müzakere Bayarın Amerikada Eisenhower ile Türkiye,Pakistan ve Irak arasında bir pakt imzalanması meselesini görüşeceği sanılıyor Üçlü Savunma Paktı ancak Amerikanın Pakistan ve İrak'a yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • Bu da başka bir fikir Mısır basını Orta Doğu Pak* tına Yunanistanın da girmesini •istiyor Kahire,10 T.HA)Mısır basını» Orta-Doğunun müdafaa sı meselesini yeniden ve yepye nd bir görüşle ele almış bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • İzmirde Nato toplantısı Toplanti&y Yunaııîstamlakî Yanlını Grupu Başkanı Gl» Brath ve GI-Qni de iştirak edecek Anfltara,10 AA.11 Milli Savunma Temsil Bürosundan t ü diıilmiştir:izmir Nato karai"gâlund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • Tito» Sir Churchill lie birlikte Yugoslavya Rusya ile anlaşmıyacak Mareşal Tito,iki devlet arasında gizli bir anlaşma olduğu yolundaki haberleri yalanladı Paris.10 AA)Mareşal Tito'nun Associated Press
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • C.H.P.Gençlik ocağının kongresi dün yapıldı ill.mill.J.CUP-Genel Sekreteri Kasım Gtilek,D.P-Gençlik Ocağına başarılar dileyerek «Atatürk'ün,cumhuriyetinin yılmaz mttdaffi siz gençler olacaksınız» dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • Vefa Adaleti 3-1 yend Profesyonel kümenin tehir edilen karşılaşmalarından Vef» Adalet maçı dün Mithatpaşa Stadında oynanmıştır,tik dev* rede eanh bir oyun çıkaran Yeşft beyazlılar oyunun başında temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • Camilerin tasnifi Elâzığ Mebusa Ömer Faruk SanaÇ bu mevzudaM kanunun tadil edilmesini istedi Ankara,10 Milliyet)Elazığ mebusu Ömer Faruk Sanaç cami ve mescitlerin tas nifine dair kanunun birinci madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • Amerikanın en iyi giyinen erkekleri Listenin başımla beynelmilel çapkın Porfiri» Kubirosa-yel alıyor New York,10 A.A.Por fîirio Rubirosa Amerikanın en »yi giyinen erkekleri listesin ds Başkan El-senho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • Atom görüşmelerine bugün başlanıyor Dulles ve Zarubln arasında yapılacak olan görüşmelere bilâhare İngiltere da katılacak New York,10 Nafen)Bir tur.Bu görüşmelerde Birleşik A leşik Amerika ile Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • Batı Trakyalı göçmenlerin kongresi Batı Trakya Göçmenleri Yardım Cemiyetinin senelik umumî heyet kongresi dün Beşiktaş İskele Gazinosunda yapılmıştır.Saat 10 da açılan kongrede Ük olarak riyaset divan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • Millet Partisindeki irticaî faaliyetler Hikmet Bayur,irticaî faaliyetlerin 1949 başladığını ye zamanla tehlikeli bir hal aldığını Hikmet Bayur Millet Partisi içindeki irticaî faaliyetler hakkında açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • Bugün 54.İH uıııztle havanın umumfyetLe bulutlu ve muhtemelen y»İTOu Seçeceği,sühunet derecesinin değişmiyeceği tahmin edümistfr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • Harcırah kanunu Tasan maüye komisyonunda kabul edilerek bütçe komisyonuna sevkedildi Ankara,10 Milliyet)Limanlar inşaatı için Bayın dirlik Vetkâletine 30 milyon lirayı geçmenıak üzere 300 milyon liray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • TELEVİZYONU GÖREN K ÖR Kanada'da öttawa geihrinde 40 yaşlarında bulunan George Lableur İsminde kör bir radyo operatörü televizyona bakarken perdedeki akisleri rahat-5a gördüğünü anlamıştır-Lableur göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • Sesli mecmua Chicago,10 t&.A.Bir mecmua bugün gayet dört buudlu 1"uq buudlu plak zaid ses)bir ilân neşretmiğtir.Mecmua,nm bir saihifesuıe,sual bir mues seseye ait müzikli bir reklâm plâğu yapiştınlnU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • Başvekil Küçük Sahnede Başvekil Adnan Menderes dün akşam beraberinde İstan bul Mebus Mükerrem Sarol,İstanbul Mebusu Celâl Fuat Türkgeldi ve gazetemiz sahip ve başmuharriri Ali Naci Ka racan olduğu hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • Kahire hâdisesi hariciye komisyonunda görüşülüyor Mısırda aleyhimizde açıdan kampanya kızılların gayreti sayesinde gittikçe şiddetleniyor Ankara,10 Milliyet)Mısır Büyükelçimiz Hulusi Fuat Tugay'm 'hud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • 16 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA Evvelki gün içinde İngiliz Hava ordusuna mensup 13 rugby oyuncusu ve 3 kişilik mürettebatı bulunan bir askerî uçak» Londra civarında yakalandığı kar fırtınası yüzünden ağaçlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • Gene bir kız gece yarısı zorla kirletildi Bîr sandalcı evine gitmek üzere sandala,binen 23 yaşında bir kıza tecavüz etti Evvelki gece Haliçte mües sif bir hâdise olmuğ,bir san dalcı genç bir kızı zorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1954
  • l^^MKMMMMKiMII II I İlli Arap Birliğinin toplantısı Arap Birliği.Kahirede yirminci Umumî Heyet toplantılarını yapıyor-iç timadan çok evvel kulis faaliyetleri başlamış,her hangi bir memleketi alâkadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.01.1954
  • TAKVİMMN t$k Koca Yusuf dan ilham Denizcilik Bankası Liman İşletmesi Avrupadan bir sey yar vinç satın almış.100 ton y&M| yüz biır kilo sikleii kal dıracak kuvvette olan bu cerr-i-«skal)a Türk penlivan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • KISA HABERLER 1r Süt kuzularının kesilmesine İzin verilmesi üzerine şehrimize »evkiyat artmıştır^ Fiallar 350 450 kuruş arasındad.rif Istanbul P.T.T Bölge Baş müdürlüğüne tayin edilen Sait Aytun,yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • P O L i S T g if Eminönünde Lüka adında birine ait lokantada çalışan Rem zi Bayram ve Hasan Şengül adm da ikf kişi,iş yüzünden kavgaya' tutuşmuşlardır.Neticede,Remzi bıçağını çekerek,Hasam elinden yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • Hie.11 Ha.6 1 C«an.1 ewel Ocak 1954 29 Aralık IS7S Pazartesi 13*9 VAJOT VASATİ BEAKS Güne ogle tkind Aksa Yatsı tmsa 1 Li m k 7.25 12.24 1447 17İ00 18,36 5.39 2.26 722 9.47 12.00 1 137 12 40 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • fevkalâde totlakti ^f Üniversitelilere Yardın1 Derneğinin fevkalâde,umumî ^3 yet toplantısı-13 ocak çarşaf oa günü Beyoğlu Bekâr sokaK 23 nodaki •binada yapılacak v6 derneğin feshi mevzuu görüşül* çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • |~[MöLTEniJEftg Yazan;John Sherwood Tefrika No:İS F.D.J.nin resmi organı olan gazeteyi ona gösterdim Affedersiniz,fakat bi zunki bir teşkilât değildir-Bi zun memurlarımız ve merkez büromuz yoktur.Biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • Milletlerarası Hakimle** top v lantı&ı şehrimizde yapılacak Milletlerarası hâkimle* toplantısı önümüzdeki ay *i çınde semimizde Şale köşkün de toplanacaktır.59 milleti temsüen 300 f yakın delegenin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • Rektör ve Dekanlar bu gün Lstanbuia dönüyor istanbul Üniversitesi 195-1 yılı bütçe tasarısının konüS' yonda müzakeresi münasebetiyle Ankaraya gitmiş olan Rektör Prof-Faihir Yeni çay ve Fakülte dekanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • Şehrimizde bir penisilin fabrikası kurulacak Memleketimizde sınaî te sisler kurmak maksadile bancı firmalar taralından yapılan müracaatlar devam et" mektedir.Bu arada tanınmış bir Amerikan firmasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • Şehrimizde üç çocuk kütüphanesi kurulacak Millî Eğitim Vekâleti,şehrimizde bu ders yıfc içinde faaliyete geçu-Hmesİne karar,verilen çocuk kütüphaneleri)için 'bütçesinden gerekl?tahsisatı ayırmış bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • Yeni dolmuş tarifesi Hazırlanmakta olan tarife i.îiir.îLİzdeki günler içinde tatbik mevkiine konuiacak Altıncı Şube tarafından ha "zırlanan ve Belediye Daimî Komisyonuna sevkedi-iş bu lunan yeni dolmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • Verem Savaş Haftası dün başladı Veremle Mücadele Cemiye ti tarafından tertip edilen "Veremle Savaş Haftası,bü tün yurtta olduğu gibi şehrimizde de dünden itibaren bas lamıştır-Bu münasebetle şehrin ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • Doktora muayene olurken vefat etti Bakırköyde 10 temmuz ca4 desinde 69 numarada oturan Rıfat Akman adında biri,dün öğle üzeri Lâleliden geçerken birdenbire fenalaşmıştır,Rıfat,tedavisini yaptırmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • Gazeteler Avrupanın muhtelif memleketlerindeki soğuk dal galanmn dehşetinden,Macaris tam istilâ ve tehdit eden grij salgımndan ehemmiyet ve alaka ile bahsettiler.Bu vaziyet karşısında bizim de bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • Şehrin telefon sıkıntısı kısmen imleniyor Şehrimizin telefon «ıkıntı sini önlemek ntaksadiyle,bis müddetten beri devam eden çalışmalar,sona ermek üzere dür.Telefon ihtiyacını karşılamak üzere kurulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • Türk Cerrahi Cemiyetinin ilk müstakil kongresi Türk Cerrahi Cemiyetinin ilk raiistak.il kongremi önün vbdeki haziran âyinin ilk haitasında sefirimizde yapılacak tır-MemJ ek etimizin muhtelif yerlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • ilâç karaborsası ePan devam ediyor Sağlık Müdürü hissedilen ilâç darlığının pak yakında îz:Iö edifecsğini söyledi Bir müddet evvel şehrimiz le görülen ilaç darlığı ve karaborsası durumunu muhata za et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • HALKIN SESİ Bîr nokta lâzım Göztepe'de Tepegöz t oka ğuıda oturan okuyucumuz Falın ildin Altangil yazıyor:«Bir vakitler iki araba göremediğimiz Haydarpaşa rıhtımında bugün artık en azından altı yedi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • Öğretim kursla rı istanbul Muallimler Cemiyeti tarafından açılacak kurs lu gün faaiıyete geçiyor Millî Eğitim Vekâleti tara' fından semimizde '6 yerde faa liyete geçen Halk dershanele rine ilâveten,is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • 24 saatte yedi vesait kazası oldu Son yirmi dört saat içinde biri ölümle sona eren yedi ta şit kazası olmuştur-Süleyman adında bir vatmanın idaresindeki Ortaköy Aksaray tramvayı,Ortaköyde ismail Olker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.01.1954
  • Bir polis öğrencisi kayın bira derini bıçakla yaraladı Evvelki gece Şehreminin de müessif bir hâdise olmuş,bir polis okulu öğrencisi,kaymbiraderini bıçakla yarala" mıstar Afyon polis kadrosundan olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.01.1954
  • Siyasî İcmal Tevile ne hacet Mısırın Ankara sefiri,Kahire Büyükelçimize yapılan muamelenin Türk Mısır münasebetlerini hozanuyacagı hakkında bir beyanname neşretti*'Bu telâkkiye bağlı bir peydir.Bir me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • Fransaöa yeni bir grev tehlikesi Paris.10 A-A.Komii ndst temayüllü Fransız îşçi Konfederasyonu,uçak fabri kalarmda çalışan bütün mü bendis,teknisyen,müstahdem ve işçilerin 14 ocak perşembe günü grev y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • Öğretmejı ve öğrencilere;INGIOZCE DERS KİTABI I Uzun zamandan beri &ran-makta olan L.Faucett'in» orta okullarda okutulan.İNGİLİZCE DERS KİTABI I çıkmıştır-Millî Eğitim Vekilliği yayınevleriyle bütün k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • Farelere ziyafet olan paralar Sarreguemines.10 AA.İhtiyatlı iş adamı Marc Du pont,tasarruf ettiği 250000 frangı saklamak üzere en emin yer olarak seçtiği çamaşır tek nesinin borusu içine yerleştirmiş»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • Danimarka semalanndfc bir Meteor parçalandı Copenihague» 10 A.A«)Doğudan batıya doğru fevkalâde bir hızla seyreden bir meteor olması çok muhtemel cilan parlak bir cisim dün öğleden sonra Danimarka sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • İtalya'da bir kurt sürüsü otobüse saldırdı Castel Di Sango,10 A.A-Açlıktan kudurmuş bir kurt sürüsü,dün Appeninler üzerin de kayaktan dönen yolcularla dolu bir otobüse saldırmışlar,fakat şoför motörii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • Elizabeth tehdit edildi Aden Valsine gönderilen bir mektupta,İngiltere Kraliçesi Aden'e geldiği zaman öldürüleceği bildirildi Londra.10 AP)Burada pazar günleri çıkmakta olan People gazetesinin bildird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • Demirperde gerisinde yeraltı faaliyet Bir Çek mültecisi yeraltı faaliyetine İştirak edonîerln 100 bin kişiyi bulduğunu söyledi New York,10 Nafen)Çe koslovakyadan yeni kaçmış olan ve «Michel Baar» müat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • Amerikada muhalefetin tenkitleri Demokrat Ayan üyesi eski Havacılık YeküL Cumhuriyetçi idarenin havacılık sabasında bir milyar dolardan fazla zarara sebep ol* duğunu söyledi Springfield,10 A.AJ Demokr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • ölçü aletleri nizamnamesi yeniden hazırlandı Ankara,10 Anka)Ekono mi ve Ticaret Bakanlığı uzun za mnandanfberi meriyette bulunan ölçü ve ayar nizamnamesini gv nün İhtiyaçlarına göre yenibaş.tan hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • Ronıa'daki Amerikanın Sesi» radyosu yandı Roma» 10 AA.Roma'daki «Amerikanın Sesi» radyosu stüdyosunda yangın çıkmıştır.Yangına,bacanın tıkan masının sebep olduğu sanılmak tadır-İtfaiyeciler,yangını sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • Ferris ise,patronunun kocası olacak şu adamın böyle bir kravatla kibar insanların arasına çıkmaktan nasıl olup d sı kılmadığını kendi kendine soruyordu.Fakat bunlar hep sessiz düşüncelerdi-Düşünceler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • öğretmen ve öğrencilere;«FRANSIZCA DERS KİTABI» IV Liselerin dördüncü şuurlarında okutulmakta olan «FRANSIZCA DERS KİTABI» IV Yeniden basılarak satışa çıkmıştır.Millî Eğittim Vekilliği yayınevleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • usa harici fraberleı ¦ıN,AMERİKA •fr Eserlerini Eleanor Morton İsmi altında neşreden muharrir Elizabeth Gertrude Stem,64 ya Şında olduğu halde bugün bura da ölmüştür.Muharririn son eseri «Gandi'rün ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • Japonya'da gıda,sıkıntısı başgösterdî Tokyo,10 Nafen)Ja ponya'nm güneyinde son a larda vuku bulan sellerden d layı ve ayni zamanda kuzeyir de devamlı donlar yüzünder Japonyanın bu sene büyük öl fitid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • Dünyaya günde 70 bin kişi ilâve oluyor Dünya nüfusu geçen yıl 25 milyon arttt.yüz yıl içinde 7 milyarı bulacak Washington,10 AJL)Amerikan nüfus araştırma dairesinin hazırJacbgj bir rapora jröre dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • Bir köpeğin sadakati ttalyada bir köpek,kendisin)Sicilya adasına atan sahibine kavuşmak için Mesina Boğazı nı yüzerek geçti Roma,10 A.A)Köpeklerin sahiplerine karşı sadaka ta bir italyan'ın başına gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • Batıkların üremesini teminat altına alan alet Ottawa,10 AA.Ingilİ7 Kolomibiası Bioloji Enstitüsü Müdürü Dr-J.L^ Hart,balıkların yumurtlamadan evvel ö lüp ölmiyeceklerini gösteren bir âlet keşfetmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • Bir Alman katlını demir perdeyi aştı Berlin.10 A.A-Mülteci makamlarının bildirdiğine göre Doğu Almanyalı bir kadın,Sovyet kesimindeki bapr haneden kaçarak Batıya iltica etmiştir.27 yaşındaki mülteci k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • FIKRA Okul kaçakları «mektep kaçağı» isimli bir manzume ezberletmişler di.Dokuz o« yaşlarında otuz kılrk çocuktuk.Numara sırasiyle birer b'rer kalkar,kürsü nün yanında durur,arkadaşla*,rnmzı bceercbil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.01.1954
  • İKTİBAS Meşhur avcısı Don meğer Don Jmin'm ilk metreslerinden biri olduğu söylenen güzel Isabella Don Juan adiyle tarihe geçmiş oran Don Mıgnei Mauara Vîcentelo de Leca îlk aşk macerasını Endülüs'ün ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.01.1954
  • rmım rmımMi vjş& rflKÜflTHrrttöi Veremle savaş haftası Veremle Savaş haftası» bil tün yurtta olduğu gibi dün sabahtan itibaren şehrimizde de başlamıştır* Bu münasebetle» şehrin muhtelif semtlerine» re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 11.01.1954
  • ¦*iSr,s':^^EK^SBtftew?YILIN KADINI İŞSİZ Hollywood'da,1953 senesinin en ço'k sevilen yıldızı Yılın ka dmı seçilen sarışın bomba Marilyn Monroe,bu unvanı kazandıktan bir müddet sonra stüdyosundan uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 11.01.1954
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hazreti Ali'nin islâm dinini kabul edişi Onların namaz kıldıklarını gören Ebu Muhammedîn dini hakikattir,ona Resulü Ekrem Muhammed Mustafanm nübüvveti tahakkuk edince,ona bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.01.1954
  • Dün An karada yapılan hususi maçta 3-2 yendi Misafir takım karşısında çok güzel bir maç Hacettepefiier bir gol mağlûbiyetten kurtulamadılar çıkaran daha atarak Ankara 10 ANKA)Şeh fimizde misafir bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1954
  • Amatör birinci ve diğer kümeler lig maçları Amatör kümeler lig maçlarına dün devam edil miştir.Bu maçlarda şu ne ticeler alınmıştır:Şeref Stadında:Beşiktaş:2 î.Spor 2 Beykoz:1 Defterdar:1 Fenerbahçe S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1954
  • ASKER FUTBOLCULAR ANKARAYA CELBEDÎLÎYOR Ankara 10 T.H.A.Mart 1954 de Brükselde yapıl ması mukarrer dünyâ ordu" lararası futbol şampiyonası için hazırlıklar ikmal edil J iniş ve halen asker olan bazı f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1954
  • Faküitelerarası basketbol karşılaşmaları Fakülteler arası basketbol karşılaşmalarına dün sabah Emi nönti öğrenci lokalinde devam edilmiştir.Günün ilk müsabakasında tk tisat takımı canlı bir oyundan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1954
  • Pamuk ipliği Mahut İspanya maçından bahseden arkadaşlardan biri;«Zaten peşhı yenilmiştik» dedikten sonra sebep lerini şöylece sıralıyor;«Rakiplerimiz dinî bir bayram gününde oynuyorlardı.Eh1-«îklim,sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1954
  • Basketbol Teşvik Tıırnuasını kazanan GaJatasaraym geçen yılkı Erdoğan ve Ali'Ü takımı G.Saray basketbol teşvik turnuvası şampiyonu oldu geçan bir basket farkla yen m Sarı Kırmızılılar Istanbul Basketb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1954
  • Voleybol gençler teşvik turnuvasını istanbul 10 SHA)Voley bol gençler teşvrk turnuva sının final maçı bu sabah Ga latasaray spor salonunda Fe* nerbahçe ile Kadıköyspor arasında oynanmıştır-Geçen yılın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1954
  • Güney Kore patinaj ekibi Tokyada Tokyo SHL)Burada yapılacak olan dünya paten şampiyonasına iştirak edecek olan Güney Kore takımı Tok yoya gelmiş ve çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1954
  • Bu* üzerinde patenle artistik figürler yapan dünyanın en mesrur patendsiSonta Henie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1954
  • m—i—iiw—¦ıı—T—1—muni imi i grnı ¦¦iibmmui.miiiii iiw—Kaybedilen maç ve revanşt İspanya maçından sonra;esasen bir müddet devamı nor* mal olan» dedikodu ve tenkitlerin zannederim hâd devresini bulduğu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1954
  • Dün serin ve candan zaman yağışlı bir havada oynanan Vefa Adalet karşılaşmasında Necmi takımına bir gol kazana tnr we» Tehir edilen iig maçlarından ancak bir tanesi dün oynanabildi eti 3-1 ma Stad:Dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.01.1954
  • RÖPORTAJI i—ü—J» Türkistandan gelen ırkdaşlarımızın sözleri GU.hane parkının hemen arka tarafındaki göçmen misafirhanesi hemen tıergUn göçmen olarak yurda gelen ırkdaşlarımızla doludur.Bu kardeşlerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1954
  • «Saadete ve insanların şerefine artık irıanmıyan ben.Richard Mac Tvor bu macerayı babamın kütüphanesindeki bir kitabın arka sayfalarına yazıyorum,böylelikle onun torunlarından birinin anlattıklarını o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1954
  • Alan Ladd tahtını muhafaza edivor Hollywood'daM tahtlardan bahsedince nedense daima akla kadın yıldızlar gelir-Sarı şm bombalar,alev saçlı kadın lar gibi.Fakat bu arada Holly wood'da bir erkek yıldızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1954
  • tiMmm Arfene Dahi Fernando Lamas çifti HollyıvoacTda aşkları büyük bir dedikodu uyandıran Arlene Dahi Fernando Laınas çifti birlikte bir film çevirmeye başlamışlar.Bîr komedi olan bu filinde bir aşk h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1954
  • 8'nsma dünyasında» tiaberier Rsfo yine memnun deği Hayatının üçüncü evlenmesini yapan Rita Haywortb'un bu defa da memnun olmadığı bil-Rita» çocuMariyt© diriI5yor Şarkıcı yıldız Dick Haymes'le evlendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1954
  • Tarihî Roman îâzan:Kemal SAMANCIGİI Nilüfer,gayet civelek hareketlerle şarap tasını doldurdu,sevgili kocasına sundu 13 Ali!dedi.bir gemi var!Bandırası?Venedik-Ondan haberimiz var» serbest geçecek.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1954
  • i Unutulmıyaıt Vakataar I Tavuk kesmekten korkan Baba Takvorun cinayeti Bilmem Takvor Babayı taaır mısınız?Kendisini Yenir kapı ve Kumkapı semtlerinda bümiyen pek azdır.Yaşı yetmişe yaklaşmış olan bem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Komünist üşçi liderlerinin teşvik ettiği grevden aiom tesisleri de müteessir olacak Londra,10 AA)Yarın Ingilterede başlıyacak olan grevin atom teaislerile güdüm lü mermi istasyonlarını da çer Çevesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Kahire hâdisesi hariciye komisyonunda Baş tarafı 1 inci de)ALEYHİMİZDE AÇILAN KAMPANYA Kahire,10 Anka)Mısır da TürkLyeye karşı açılan düş «nanlık kampanyasına son gün lerde sistemli bir şekilde hız ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • OH.P Gençlik Ocağının kongresi dün yapıldı Baş tarafı birincide)vekilleri,delegeler ve kalabalık bir dinleyici kütlesi iştirak edJ yordu_Kongre başkanlığı seçiminden sonra yeni kurulan De,mokrat gençl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Yugoslavya Rusya ile anlaşmıyacak Baş tarafı 1 inci d©)îib.ettiğine göre Yugoslav Cumftıurreisi bu beyanatını yabancı basınlarda Yugoslavya aleyhinde yapılan neşriyata ce vap teşkil etmek üzere vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Atom görüşmelerine başlanıyor Baş tarafı 1 inci de)de katılacağı kaydedilmektedir Kaydedildiğine göre,bu müzake reler sırasında Başkan Eisenhover'in «atom plânı» ele alna çaktır.Başkan,atom enerjisin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • C-H.P.nin Eyüp toplantısı CH.P Eyüp Ûçestaln kongTe "J «tas saat 13 de Mete sinema »nda yapılmıştır.Kongrede Sinop Milletvekili uhıp Tümenkan ve CHJP.fi jHekam llhami Saacar birer ko wjğma yaparak,CHP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Arap Birliğinin toplantısı Başmakaleden devam)Y*1 kaba muameleyi Arab dev letlerinin benimsemekten utanacaklarını,tahmiade kata olûiasa gerektir.Haricî dâva ismi verilen bu ^lere ilâveten Garb.Şark,Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Genç bir kız gece yansı zorla kirletildi Baş tarafı birincide)kız,evvelki gece saat 17 de fabrikadan çıkmış ve Ayvan Pıraya gitmek üzere Binali olafc adında 17 yaşında bir gencin sandalına binmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Ortadoğu savunması ile ilgili müzakereler Bas taraft 1 inci de)Başkan Eisenhower ile mevzii Orta Doğu Paktı hakkında müzakerelerde bulunacağı anlaşılmaktadırîyi haber alan kaynaklardan bildirildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Milliyetçi Cinde Reisicumhur seçimi Taipeh,10 AA-Milliyetçi Çin ajansının bugün verdiği tahminî bir habere göre gelecek millî seçimlerde Mareşal Çan-Kay-Şekin en kuvvetli rakibi» Başvekil Tehen-Tcheng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Bag tarafı birincide)ker inceliydim:Son iki yıl içinde M.P de doğrudan doğruya irtica istemeye koyulanlar olmuştur-Bu irticaî teşebbüslerin tehlikesini anlatmaya çaiıştım ve gerek Atatürkle eserlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Tavuk kesmekten korkan Baba Takforun cinayeti {Başta rafı 6 ne ulu)mumî bir af çıktı ve idam cezam 30 sene hapse çevrildi-Uzun yıllar dört duvar ara'sında yattım ve günahımı affetmesi için Tanrıya yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Camilerin tasnifi Baş tarafı birincide)Ömer Faruk Sanaç tekli fin gerekçesinde bu fıkranın kalkmasının zarurî olduğunu ileri sürerek C.H.P.nin bu hükme istinat ederek 8ÖÖ ta n« cami ve mescidi kapattı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Amerikanın en iyi giyinen erkekleri Baş tarafı 1 İnci de)4 General Motor Cadülae kısmı direktörü Don Ahrena# 5 Orkestra Şefi Danny Kaye 6 Aktör John Payne 7 Aktör Charles Boyer 8 Başkan Eisenhowerin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Batı Trakyaiı göçmenlerin kongresi Baş tarafı birincide)kasalar olmuş ve seçimin giz* li veya aleni olması hususun da uzun müddet karar verile,memiştir.Neticede,azalar el kaldırmak suretiyle reye işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • fzmirde Nato toplantısı Baş tarafı birincide)grurpu 'başkanı Amerikalı Tüm general Jeorj Brath ve yardım gurupu ordu k snu başkanı Tug general William W.Qui,pazer tesi günü Izmir Nato Kuman» danlarmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Bu da başka bir fikir Baş tarafı birincide)bir müdafaa sisteminin kurulması için harekete geçmenin tam zamanı olduğunu telkin etmekte ve Yunan ordusunun böyle bir müdafaa sisteminde oynıyacağı roiü te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • İçinde 36 kişi bulunan bir yoku ocağı düştü Baş tarafi birincide)çağım Comet'In uçuş istikâmeD ne gfodarmiştiF.Saat 12.54 de Gurt de keşif uçağından aîı nan malûmatta şunlar bildiri!inekteydi:Elbe ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Yunanistan Amerikaanlaşması Atina,10 AP)Güveni-i lir kaynakların bugün bildir diklerine göre.Amerikan kuvvetlerine,Yunanistandaki de-niz ve hava üslerini kullan mak sel âh iye tini veren ve e-i kira a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Niyazi Eryıimaz dün vefat etti Babıalinin tanınmış bayii beyin kanaması neticesinde Sultanahınette öldü Babıalinin bütün mensupları tarafından tanılan gazete bayii Niyazi Eryıimaz.evvelki gece bir bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1954
  • Kırklareli D.Ptoplantısı Kırklareli,10 Milliyet)Bugün burada Demokrat Parti tarafından siyasa bir toplantı yapılmıştır-Toplantıda,Kırk lareü Mebusları,istanbul DPil idare Kurulu Başkam Necmi Ateş ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Gaziantep Teknik Ziraat Müdürlüğünden:1 Ziraat mücadele işlerinde kullanılmak üzere 100 ton çuvallı buğday kepeği kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 20.000 lira,muvakkat teminat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Gümrük E&uhafaza Umum Kumandanlığı 1 Numaralı Sstsnalma Komisyonu Beşkanfeğmdan 1 Bedeli 954 yılı bütçesinden ödenmek üzere şartnamesine ve plânına göre 9ü lık otomatik santral 2490 Bayıl] kanunun 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış A ;Kapanış Sterling 7S4.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8C Ö.8l İsviçre Fr,64.03 64.03 Belçika Frl 5.61 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Fîurin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Guy Lom bardo orkestrasından dans mü Sigı PL)13.30 Şarkılar Oku yanlar:Büler.d Pral,Suzan Köktürk 14.00 Uvertürler Plj Anton Bruckner,Uvertür sot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • BULMACA İr0T:1 234 5 6789 10 11 12 Soldan sağa 1 Kriz geğirmekte oton biz talebe nesli.2 Sevimli bir hay van yavrusu;Bir nota;Mevcut,3 Ne hikmettir bilinmez,ka dunların ödünü koparır;Dürüst lügün hima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Şehir Katları işletmesinden 1 Hasarlı bir adet PANHAKT marka otomobil ile bir adet B.M.V-marka motosiklet teklif alma suretiyle 20/1/954 çarşamba günü saat 1500 de Şehir Hatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 Nciu Sa.Al.Ko.Başkanlığından s Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yıjre teslim şartiyle 105 metreküp çam kereste kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 25000 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı BU AKŞAM SESIERKATTA Yazan:Jaques Deval Türkçeai:Fehmi Baldaş Her ı,aı anıba akşamı talebe ger.esitlir.Pazartesi akşamlan tepişil yoktur.Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • JMitthjet Aöortî şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 W Ecnebi memleketlere iki mislidir.Hân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L,7 ve 8 İnci sayfa sant.2,96 T.L.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 8 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDUKAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Ml IAMMEA W KARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de C I B A L 1 KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • imr iiimimnwiiri)hm—Lokman Hekin» I Dr.HAFIZ CEMALİ Dahiliye Mütehassısı I Pazardan başka hor gün aa-I bah saat 10.30-11.00 öğleden I sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.İstanbul Divan i yoiu No.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Antalya ili daimi komisyonundan 1 Antalya Finike yolunun 21 000—55 000 kilometreleri arasında vahidi fiat esası üzerinden yaptırılacak 125.096.90 liralık sınaî imalât ve çegitli tesviye işleri kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Ankara Rff.S.V.2 No.Sa.Al.Kem.Başkanlığından:Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiylö 5212 kilo sülyen ile 5212 kilo miirdesenk kapalı zarfla satm alınacaktır-Muhammen be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Vagon Büvetleri kiraya verilecek T.C.Devlet Demiryolları İstanbul Satmalıma Komisyonundan 1 Haydarpaşa Kuııalan Diyarbakır,Malatya arasında muhtelif günlerde işlemekte olan katarlara ilâve edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Denizli Valiliğinden 1 Sarayköy kazasına bağlı Babadağ nahiyesinde yeniden yaptırılacak 1665 tip sağlık merkezi birinci kısım inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Keşif bedeli 57586.17 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 1 Tapulama İşlerinde çalışacak fen elemanı yetiştirilmek üzere Ankarada fen kursu açılacaktır-2 Kursa» lise ve muadili okul mezunları alınacak» lisenin fen şubesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Trabzon Numune Hastahanesi Bcştabibliğinden Cinai Totan G-Temânatı Lira Kr.Lira Kr,Çamaşır yıkama makinası 5890 00 Ütü makinası 9185 00 Buharla bulaşık yıkama makinası 7Ö40 00 Patates eoyma makinası.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Sümerbcnk Selüloz Sanayii Müessesesinden İzmit Müessesemizde mevcut Overland marka cip arabası 18/1/954 günü saat 15 te müessesemizde açık arttırma usuîü ile satılacaktır-Bu işe ait şartname bedelsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • istanbul Levazım Âmirüğindaa verilen Askerî Kıtaat İlânları Pazarlıkla 198 ton beyaz sabun 14/1/954 Perşembe gününün mesai saatleri içinde îzmit Dz-îk Mrk-Sa-Al.Ko-msiyonunda ihale edilebilir-Kilosu 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8