Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • ahire hâdisesi nda izahat aldı Dış işleri vekâletinin yeni bir tebliğ neşretmesi bekleniyor.Köprülü dün de Tugay ile görüştü BMB I I I I I III I I Mısır sefirinin evvelki günkü beyanatı notamıza veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • Hindicimde,Fransızlar karşı taarruza geçti Kızılların hazırlıklarını bozmak gayesini güden taarruz uçaklar tarafından destekleniyor-Saygon 9 AP)Fransız ı beri şiddetli çarpışmalar olkuvvetleri merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • KREMLtNDE TIL BAŞI 1954 yılı Rusyada her seneye nisbetle çok daha başka Wk* şekilde kutlanmıştır.Bu arada Kremlin ilk defa olarak çocukların ziyaretine açılmıştır-Resimde Kremlinde dolaşan çocuklar gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • Pasifikte atom ve rojen tecrübe En yeni ve gizli silâhların infilâk ettirileceği denemeds sadece resmî şahıslar bulunacak Bu tecrübelerin yapılacağı ta I rfh katî olarak açıklanmamak-J ta.İse de bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • Profesyonel boks karşılaşmalara Demokrat Parti.Beyoğlu ilçesi sosyal yardım kolu tarafından tertip edilen profesyonel boks karşılaşmaları dün gece Spor ve Sergi Sarayında yapılmıştır-Gecenin ilk karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • CHURCHILL WESTMINS-TERS GİDİYOR Bir kaç gün önce ölen Lord Norwich'in cenaze töreninde Mr,Churchill de bulunmuştur.Resim Başvekili Westminster kilisesinde yapılan âyine giderken göstermektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • Paşa Necibin başından büyük teşebbüsleri Mısırın Cumhurbaşkanı Kıbrıs meselesinde Yunan hükümetine ve halkına bir takım vaad* lerde bulunmuş Lefkoşe 9 TH.A-Mev suk menbalardan haBer ve riîdiğine göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • «W—¦»3CWI» Atom silâhlarının meni Atom silâhlarının men'ine Birleşik Amerika da,Rusya da taraftar görünüyorlar.Bu silâha malik üçüncü devlet İnigiltere ise bu hususta henüz bir şey söylememiştir-Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • Ege tütün açılıyor Rusyanm petrol karşılığı tütün almak istediği bildiriliyor izmir 9 T.H.A-Ege tütün piyasası pazartesi günü açılacaktır.Bu yıl gayet büyük bir rekolte elde edilmiş olmasına rağmen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • m is-f i8 I G.Saray K.3-1 ıvm| ûp etti I—ittihhiwi mBimiii.ı ¦jumıımuj_I Dün Mithatpaşa Stadrada yapılan karşılaşmada Galatasaray» güzel bîr oyanla Kâragüefinü 3—1 mağlûp etmiştir.Re-KÎnttİB dünkü kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • Dilenciler kralı İzmirde yakalandı Sevdiği kızın babasını öldüren kaatil dilencinin bir çok ban* kada parası olduğu anlaşıldı İzmir,9 Milliyet)Evvel,kj gece Tepecikte oturan sevgi» lisiniaı babasını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • BaşveMI Adnan Menderes dün gece beraberinde İstanbul mebuslarından Mnfcerrom Sarol.Dünya gazetesi Başrouharrini Falih Rıfkı Atay ve gazetemiz sahip ve Başmuharriri AH Naci Karacan bulunduğu halde Muam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • 4/keİHi^nm% Bugün şehrimizde havanın umumiyetle buluttu ve muhtemelen yağışlı geçeceği,sühunet derecesinin değişmiyeceği tahinin ed'bniştlri 88!H ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • Berlindeki Rus askeri komiseri,dörtler konferansının yerini tesbit için yapılan ih^rf^görüşmelere giderken Berlin konferansının iyor Dulles Pazartesi günîi Zarubin İSe görüşarek atom konferansının tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • Konferansta Türkiye Pakistan ve Irak arasında Orta-Boğu paktının teşkili görüşülecekmiş Kahire,9 AP)Arap Birliğinin 20 nci umumî heyet toplantısı bugün açılmıştır.Son aylar zarfında Birliğe dahil meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • Avrupada karakış ttalyada kar fırtınasından 12 irişi öldü-Alplerde bir çok köylerle İrtibat kesildi Morîena,9 AP)Beş gün-1 den iberi şiddetli kar fırtınaları ile mücadele edan kurtarma e kipleri Appen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • f "I YILIN DEDtKODULü EV-LENMESİ Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Senor Patino'nun k^zı üç gün' Önce Edinbuıgh'ln bir otelcjnin oğlu ile evlenmiştir.Resim,1954 yılının en heyecanlı ask macer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • Lord Montagu tevkif edildi Yakışıklı Lorûf ahlâka mugayir hareketJermdeu ötürü tekrar muhakeme edilecek Lymington 9 AP)14 yaşında ibir erkek çocuğa ta" saÜuttan sanık alarak 3 hafta evvel yargılanıp b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • BBS Trieste ihtilâfı Beşli Konferansa lüzum kalmadan iki devlet ara-smd a görüşmeler yapjla-f 4 cağı zannediliyor Washington,9 A.A.Siyasî çevrelerin bugün bildirdiklerine göre BeJgrad'da Trteste mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1954
  • Dün toplanan Talebe Federasyo nlan kongresinden bîr görünüş Talebe federasyonlar kongresi dün toplandı 43 millete mensup delegenin İştirak ettiği kongre,Valinin b£r nutku ile açıldı Hür ve bağımsız Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.01.1954
  • MSA» tÛUBmatft^ Sefirler ve diplomatlar Yine mallara dair-İhtiyarlık ve tedavisi Sefirler ve diplomatlar Bu haftanın en mühim hâdise si bizim Kahire sefirimizin Mıturdan hudud harici edilmiş olmasıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • Piyasada canlılık Bazı maddelerdeki fiat yükselmelerinin sun'ı ve geçici olduğu bildiriliyor Piyasada,son hafta zarfın da bazı maddelerin fiatlaranm devamlı olarak artması naza rı dikkati çekmiştir-Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • Şehrimize bol miktarda kuzu getiriliyor Süt kuzularının kesilmesine yeniden müsaade edilmesi üzerine,şehrimize muhtelif mıntakalardan kuzu sevkiya ti başlamıştır.Bir müddetten beri yüksek bir fiat üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • Vetrem Savaş Haftası bugün başlıyor **Verem Savaş Haftası,bü tün yurtta olduğu gibi,şeh rirnizde de bugün başlayacak ve 16 ocak cumartesi gününe kadar devam edecektir-Halta münasebetiyle,mey dan ve ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • Kendisine nakliyeci süsü ve' i en dolandırıcı yakalandı Kendisine kok kömürü nak lryecisi süsünü veren Jirayr f-dmda bir ermeninin bu şekÜde bir kaç dolandırrcılık yaptığı tesibit edilmiştir-Pof'is ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • Japon Ticaret Heyeti tetkiklerine devam ediyor Bir kaç gün evvel şehri mize gelen Japon ticaret he yeti tetkiklerine devam et inektedir.Japonların memleketimiz den külliyetli miktarda çeşit li mal sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • Zabıta bir iftira hâdisesine el koydu Rekabet yüzünden bir kahveye esrar sakiayıp ihbar edenler yakalandı Emniyet ikinci Şube Mü'f neş,nihayet suçunu itiraf et dürlüğü memurları rekabet yüzünden doğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • HALKIN SESİ Alay köşkünün acınacak hâli Bir okuyucumuzdan aldı.^ııtn/»ir mektupta şöyle yazılıyor:«BsjazuA Cami'inkı yanındaki Alay Köşkü,tarihî mâna ve değerine kıyasla yürekler acısı bir durumda bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • KISA HABERLER Senelik iznini geçirmek maksadiyle bir müddetten beri şehrimizde bulunan New.York Başkonsolosumuz Mmnan Tepe len,dün saat 13 te uçakla vazifesi başına gitmiştir,Bir kaç gün evvel Pragda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • P a K I S T •je Fatihte,KarasanMı sokağında oturan bir ailenin,Atombalta a dhnd3ki çocuğu,gazocağinda ısınmak isterken,elbisesi tutuşmuş ve muhtelif yerlerinden yanmış,çocuk Haseki Has taharrisine kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • Cemiuef EĞLENCE İT LÜ.T.B.F«n Fakültafl Talebe Cemiyetinin tertip ettiği «Eğleaıce günü» 12 ocak sah gü nü saat 14-18 arasında B^yazıd daki Marmara Lokalinde yapılacaktır.TÖREN ^f Yüksek Ekonomi ve Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • Üsküdarda 228 ticarî müessej sese kontrol edildi Üsküdar Kaymakam ve Belediye şube Müdürlüğün* ce,son bir hafta zarfında 228 müessese kontrol edilmiş tir-Bazı dükkânlarda gıda maddeleri numuneleri alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • Kok kömürü sıkıntısı fiu mevzudaki ıddîa ve soyientîier ilgililer taralından katiyetle tekzip edildi Şehrimizin bazı depoların" da kok kömürü bulunmadığı ve kömürün karaborsa metaı haline geldiği iddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • Vuzau:John Sherwood Tetrika No:17 sözlerini ba-Schimidt bi ban isitse mezardcn horf lard Şimdi her kafadarı bir ses Çıkıyordu.Slıimidt.ne yaptığının farkında mısın?Onu sana kim okutuyor,ne yapıyorsun?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • Sarhoşluğun belâsı Evvelki gün sabana karşı Üsküdarda bir yaralama hâ" disesi olmuştur.Bu semtte Selimiye makallesinde otu ran Basri Baykaner admda biri sarhoş bir halde evine gelmiş ve aynı binada ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • Yankesiciler bir kadının 455 lirasını çalrîıiar Beyoğlunda Kalyoncu Kul luk caddesinde Kalfa apart" manı nda oturan Dora Mar gun adtnda bir kadın,zabıta ya müracaat ederek çantasın da bulunan 455 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • Tilrkiye-Mısır münasebetleri,1948 senesinde,Arap devletle,riyle İsrail arağında çıkan harp ten beri,gittikçe iyilikten uzak kısmıştır.O zamanlar,benim.göı^tüğtim_Mısırlı aydın İçim seler umumiyetle şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.01.1954
  • w lir;10 Ocak Um.S 28 Cem.Aralık ewel 1954 13(9 137$ Pazar VAJL ft VASATt EZANÎ Gür.e 3 7.25 2.27 ttffe 12.21 7.23 îkiad UM 9.47 12.00 1 Aksa m 16.5» Yat.1:18.35 1.37 îmîial 539 1241
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.01.1954
  • Wilson» süratle yaysEma kudretini haiz ihtiyat kuvvetleri kurulduğunu söyledi Vaşington,9 AA.Birleşik Amerika Savunma Vekili Charles Wilson dün burada yaptığı basm toplantısında gazetecilerin vâki sua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Bir Yugoslavia iddiası KaHadiulün Anıerikaya geçtiği »inula yakalanan bir Yugoslav mühendisi uçaklarda ihtilâl yaratacak bir projeye sahip or*;«tuğunu söyledi St.Albans,9 CAP)Aslen •bir Yugoslav mühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Kazab Ion koda tevkifler Polis» tacirlerden link düşmanlarına karşı harbetmek için tehditle para istiyen 8 genci i tevkif etli Kazablanka,9 A.A)Kazablanka polisi Cuma günü 17 ile 20 yaş aralarında sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Komedi Fransez Moskovaıîa temsiller verecek Paris 9 A.A)Bir yar dan Komedi Fransez heyeti,Moskovada temsiller verirken bir yandan da Parislilerin bu rada bu mevsimde Moskova bale heyetini seyretmek if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Oslocb büyük bir yan çm çıktı Oslo 9 AA-Lİmaıi:civarında şehrin eski mahallelerinden birinde çıkan yangın sonunda birçok antrepo yanmıştır.Zarar birkaç mü yon kurona varmaktadır.Yan;gm ancak 200 itfai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Trafik polisiniz rica edyor:Taksi ücretinin taksimetreue gözüfcem müetar ksadar ödeneceğini hatırdan çıkarmayjiriJz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Danimarkada bir mamul JskeJcti bulundu Kopenhag,9 AP)Bir balıkçı gemisi Langelan adası yakınlarında bir mamutun bacak kemiğini bulmuştur.Kopenhag Zooloji müzesi mü tehassıslan halen 100 kilo ğrrhğmdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Seyyarelere gidecekler için saat yapıldı Lancaster 9 AA)Bir Amerikan saat fabrikası seyyarelere gidecek seyyahlar için,aynı anda dünyada ve utarit seyyaresindeki saati,ayı ve seneyi gösteren bir sa at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • M.Aü AJps.ır Vali muavini mi oluyor?Emniyet Müdür VekiLi M.Ali Alpsai'in Vali muavinliği ne,Müdür muavini Ahmetf Topaİoğİunun da Emniyet' Müdür Vekilliğine geıirüd.ği yolunda bir haber şüyu bul muştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Şüpheli bir ölüm hndises;ıte fi konukla Müddeiumumilik şüpheli bir ölüm hâdisesine el koy "I muştur.Istinyede Dere Soka ğmda 33 sayılı evde oturan Kurban San adında biri,dün sabah odasında ölü olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Adapazarmda verem aşısı yapılıyor Adapazarı 9 ANKA)Sağlık ve Sosyal Yardım Ba' kanlığının açtığı Türkiye B.C.G.Verem Savaş aşısı kam* panyasma Kocaelinde de tat Dike br^amısîır.İBu maksai la tahsis ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Yabancı memleketlerde sergi açılacak Ankara 9 ANKA)Mil lî Eğitim Bakanlığı,memlekt timizi yabancı memleketlere tanıtmak m^ksadiyle muhte lif sergiler açacaktır.Bu sergilere memleketimizin tabi:güzelli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Amerikada işsizler artıyor Otomobil demir çelik ve elektrik malzemem fabrikalarında bazı işçilere yol verildi Hâlen 1 milyon kişinin işsiz olduğu bildiriliyor Chicago,9 AP)Son hafta zarfında Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Rusya ile ticaret Gazetelerde okuduğumuza «öre Rusya bizden mühim miktarda tütün alarak yerine petrol» kereste ve çimento vermeil istiyormuş.Bir müddet evvel «te yön ve tiftik mubayaası i-$in temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • "Piyasada av malzemesi bulmak güçleşti Son günlerde piyasada,av.•malzemesi buhranı başlamıştır.Bilhassa fişek ve kapsül ¦bulunmamaktadır.Bu yüzden avcılar çok zor 'duruma düşmüşlerdir-Zorluk bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • CHP-den Wt heyet dün Edimeye gitti CHP-Edirne İl kongresi bugün yapılacaktır.Toplantı ^a bulunmak üzere C.H.Pü teşkilâtına mensup bir he İJfet Edimeye gitmiştir-Diğer taraftan C.H.P' Eyüp •ilçesinin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • K-tstD harici haber:&ri AMERİKA Amerikan Ayan Meclisi rnn Askerî Tesisat ve inşaat Ta lî Komisyonu,dünkü toplantısında,ispanyada inşa edilecek Amerikan üsleri için ilk taıhsiaat olarak elli milyon dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Îiîgrit!Bergmamn kocası bu kaza atlattı Roma 9 AA.SinemE direktör ve rejisörlerinden ve meşhur sinema yıldızı In£ rid kocası Röber to Rosselini bundan iki gör evvel Roma Napoli şosesirde saatte takrib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Mısırda bir kaçakçı şebekesi yakalandı Kökü Amerikada olduğu iddia edilen şebekenin mecmualar arasında para kaçırdığı iddia ediliyor İskenderiye.9 A.A)İskenderiye polis makamlarının bu sabah iddia ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • İKTİBAS FtâarsîSya be&ediye reis muavin,İspı^yamn dünyacı msf hur Don Juan'ınm» kensîi cetîarinden va aslen Korsikalı os «ftığuıtu iddia ediyor v*a iddiasını ispat îçm de üç asır evvelki amcazadesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • Halbuki ben,ufak tefek,•tatlı bakışlı,saçları kestane recine çalan,beni Uzaktangö rt-bilmek için bile tüılü zahmet Ifflri göze alan-gördüğü zaman da mahcubiyetinden konuşmaya cesaret edemiyen ve böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.01.1954
  • "Dünkü çocuk,Küçük Sahne uDüııkü Çocuk» isimli bir Amerikan komedisini temsile başladı.Tiyatronun dergisinden öğrendiğimize göre bu eserin kendi memleketindeki başarısı dehşet bir «ey olmuş:Arka arkay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.01.1954
  • Başvekil Menderesin sererine verilen öğ'e yemeği Başvekil Adnan Menderes dün öğle yemeğini beraberinde Maliye Vekili Hasan Polatkaiı,İstanbul mebuslarından Hüsnü Yaman.Salih Keçeci.Celâl Fuat Türkgeld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 10.01.1954
  • dedikodusu Bu sene Hollywood yeni bir dedikodu île çalkalanmaktadır.Bugün Atlaatiği aşarak kulaklarımıza kadar gelen bu dedikodu:Mona Knox Anita Ekberg çiftinin su sızmaz dostluğudur-Birbirlerine zıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 10.01.1954
  • HEHGİJN TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hayreddin Paşanın Nis seferi ve Almanların korkusu Hayrettin Paşa Fransız kuvvetlerini görünce,bütün ümerasına İspanya Kralı V.Şarl'ın Almanya imparatoru intihap olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.01.1954
  • Bngün Vefa île karşılaşacak olan Adalet taku*u Vefa Adalet bugün saat 14 de karşılaşıyor Profesyonel kümenin tehir eâilen lig maçlarından Vefa A-Öalet karşılaşması bugün Mit hatpaşa Stadında oynanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1954
  • Dün yapılan amatör maçları Amatör birinci lig maçları na dün Şeref ve Fenerbahçe Stadlarmda devanı edilmiş" tir.Dünkü karşılaşmalar arasında bilhassa Fenerbahççe Elektrik maçı ehemmiyetli idi.Nitekim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1954
  • î takım yine gelmedi Maflritten dün.gtece dönmesi 6«|er.en Millî futbol takımımız Jenü2 dönememiştir Son ola *ak öğrendiğimize göre Millî ta unum.z pazartesi safeahi şefari *nı-ze gelmiş bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1954
  • IngHtercnin en sevilen kadın sporcularından Swel Senenin kadın sporcusu New-York,9 AP)Üçün-J* sene üst üste olmak üzere ^rikah clünya ı^nis şampiyo tureen senenin kaln sporcusu ilân edilmiştir,23 geçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1954
  • NORVEÇ RUSYA İLE KAR ŞILAŞMAK İSTİYOR Oslo 9 SHA)Norveç futbol federasyonu,Rus fede rasyonuna müracaatla Rus millî futbol takımıyle bir kar şılaşma yapmak istediğini bil dirmiştir-Moskovadan,Norveçlil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1954
  • Dün Karagücü Galatasaray macında Günay Kadrinin bîr akınını keserken.3-1 mağlûp etti Maçın ilk devresi 1-1 berabere bitti.İkinci devre Sare-Ksrmızıiılar Suat vasıtasiyle İki gol kazandı Dünya şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1954
  • Fakülteler arasa voleybol maçları İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından tertip «dilen Fakülteler arası voleybol karşılaşmalarına dün Eminönü öğ renci Lokalinde çok kalabalık bir seyirci önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1954
  • 953 de yapılan 93 millî maç 1953 yılı içersinde Avrupada 93 millî maç oynanmıştır.Bıı maçların oynandıkları tarih,yer ve neticelerini aşağıda veriyoruz;O C A 16 Kahire Yugoslavya Mısır.3 1 M A K T 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.01.1954
  • ısa Spor Haberleri YARIN YAPILACAK LİG MAÇLARI Profesyonel ligin tehir mâçlarile amatör birinci lig ve diğer kümeler müsabakalarına bugün muhtelif stad larda devam edilecektir-Bu karşılaşmaların progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.01.1954
  • Yazan Hasan YILMA'ER Heyecan dolu bir film:Kanlı ihtilâl AR ve LÂLE'cie Filmin ismi:Kaııi-İhtilâl Thıırulor in tein* eaat)Artistleri:Alan Ludd,JJebora*ı Khim,'harles Boyor,Coinne Calvotl{,"jwör:üaharl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1954
  • 1954 yılının aşk un sonu Geçen hafta,içinde dünyayı meşgul eden tek hadise modern tarihin Romeo ve Juüet'i olan Maria Isabella ite James Gûldsmith'in evlenmeleri olmuştur.Birbirini çılgınca seven ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1954
  • nil I I Sotdaa $ag& 1 Sanat sergilerinin açıldı J ğı yer.2 Alfabe protokolün-ela birinci;Yüksek;Kötüsü olmaz.3 Eir nata;Eir harf;Bir sayı.4 Yiğit;Rabıt eda.ti;Yama,üâva;Erkek.5 Şekerkamışından çekilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1954
  • Meşhur kadın avcısı D#n an ne&rKorsî Baştarafı S üncüde)taıılnıası vazifesiyle Romalı Comte Ugo Colouna'yı görev,lendiıdi.Comte Ugo vazifesinda muvaffak olunca da atfanm u-«mmi valiliğine tâyin edildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1954
  • Tarilıî Roman I sehadtf 12 Resul yürüdü.Alinin kolundan tuttu,beraberce çıktılar.Ali neticeden emin olduğu için •bir sevinç ürpcrmesiyle hafif titremeler geçiriyordu.Resulün de ümidi büyüktü,ama endiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1954
  • mk ı Ben bu izahattan sonra bir sual sormanızı bekliyordum,nedense ihmal ettiniz?^tuardlarla akraba olan.onlar la müttefik bulunan ve son prensin çılgın cesaretini taktir e,rhayranhkla karşılıdan Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.01.1954
  • Hindistan,Kızıl Cinle anlaşmaya taraftar İki taraf arasında* hudut İhtilâfının halli için bir konferans tertiplenecek Kal kuta.9 ANKA.Çin-na karşı olan tavrı hareketini Hindistan arawnidaki Hima hudut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Arap Birliği toplantısı Baş tarafı 1 inci de)Kurul azaları.Kasımda ölen Kral İbnissuudun nâtırasını tâ-2*zûn iki dakikalık bir ihtiram fukûtu yapmışlar ve müteakıja konferans salonunun kapı* rı kapanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Lord Montagu tevkif edildi Baş taralı birtaeide)yakışıldı Lordun şatosunda,kendisine tevkif müzekkeresi ni tebliğ etmişlerdir-Tevkifi ne yol açan iddianın mahiyeti açıklanmamıştır.Fakat bu geoe mahkem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Atomdan zarar görenler Japon avukatı» Truıuan ve bombayı atanlar aleyhine mahkemeye başvuracak "Tokyo,9 A.A.Hiroşima Ve Nagazaki'ye yapılan atom r^mızundan zarar görmüş olanlarm birçoğu,şubat ayı orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Avrupada karakış Baş tarafı 1 inci de)Yalnız Udine vilâyetinde beş köy ile Üç günden beri her türiü temas kesilmiştir Dün bü tün gece 150 kişi bu köylere giden yolu açmağa çalışmıştır.Bu kar fırtınala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Talebe Birliğinin Kongresi sona erdi İstanbul Üniversitesi Tale be Birliğinin yıllık kongresi,beş günlük bîr çalışmayı mü teakip dün sona ermiştir-Dün sabahtan itibaren fa aiiyete geçen Genel Kurul,öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Dün şehrimize 20 goçmea daha geldi Çin Türkistanından ayrılan 20 kişilik bir göçmen kafilesi dün saat 15 te uçakla şehrimize gelmiştir-Serbest göçmen pasaportu mı taşıyan ırkdaşlarıtnız,şeh rimİzde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • AVUSTURYA'NIN TALEBİ Viyana,9 AA.tyi haber alan çevrelerden,bugün Avusturya hükümetinin dört büyüklere gönderdiği ve Berlin dörtlü konferansına gayrî resnı!ıbir heyet gönderileceğini haber vendiği not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Berlin konferansı Bas torafı birincide)etmişlerdir-Bu sabahki görüşmeler hakkında hiç bir resmî izahat verilmemiştir.Batılı çevreler müzakerelerin öğleden sonra da devam edeceği kanaatindedirler-Zira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Amerikan sermayesi İSiflkiyeye geleoek sermayenin vergiden muaf ta tnhnaaı isteniyor Waaliang-toii,9 AHSA* O ntimüadfeki haftalar sarfında A,merikan dost memîok-stlere gidecek Amerikan ser sn&yeeinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Atlantik Paktının vadesi Londra,9 AA.Resmi kja.ynaklar.cEan itfıklirildiğine gö re,İngiltere Kuzey Atlantik Paktına tesbit olunan 1969 yılı» dan daha uzun bir vade verilme sine taraftardır Fakat İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Rusların,gizli yollarla ajanlarına silâh ve cephane gönderdikleri bildiriliyor Tahran,9 Nafen)İran ko tnünist partisi ile diğer memleketlerdeki komünist partileri a rasmdaki münasebetlerin son za inan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Hava şehitlerinin cenazesi dün kaldırıldı Ankara,9 AA.5 ocak salı günü Lâpsekj kazasına bağlı Dumanlı köyü civarında mec tour!iniş yapan Devlet Hava Yolların-ın Bağ uçağının,bu inişi esnaatfrwia vukua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Kore şehitlerinin aileleri yararına verilen konser Ankara,9 A A.Kore'de hayatlarını verem Türk askerleninin aileleri menfaatine Ttirkiyedeki Amerikalılar tarefmdan hazırlanmış olan kanser bugün taaıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Talebe Federasyonu kongresi dün toplandı Baş tarafı birûıddf)Türkiye Milli Talebe Pederasyo nu adına Refet Erim,Dünya ÜaıLVersıiteler Birliği Başkanı adina Prof.Tevf ik Sağlam da bL rer konuşma yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Egettittkı piyasası açıldı tBa$ tarafı »iruıcide)ne geçen seneki fiatlar üze rinden satış yapılmasına muhakkak nazarı ile bakılmaktadır.Ege tütün piyasasına alâ ka gösteren yabancı firmalar arasında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Denizcilik Bankasında çalışanlar* ikramiyelerini aldı ar Denizcilik Bankasında ça" lışan memur,müstahdem ve isçilerin ükratniyeierl tevzi edilmiştir.Banka,memur,müstah" dem ve işçilere geçen yıldaki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Garip bîr bassn toplantısı îzmir,9 Milliyet)Dünyanın en garip basın toplantısı gelecek hafta şehrimizde yapılacaktır Elli seneden beri tamir yüzü görmiyen Tepecik semtindeki bir sokağın sakinleri gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Bâyar,Kahire hâdisesi hakkında izahat aldı Baş tarafı birincide)kaydetmediğini ve zamanı gelince yeni bir tebliğin neşredileceğini söylemiştir-Diğer taraftan Mısır Elçiliğinin dün akşam neşrettiği teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Pasifikte atom ve hidrojen tecrübeleri Baş taralı birincide)la çıkarılmış olacağa beyan edilmektedir.Keyfiyet resmen bildirilmiş olmamakla beraber fevkalâde yültsek infilâk kudretini haiz bir hidrojen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • İtalya daha Başvekil bulamadı-Roma 9 AP)Cumhur başkam Einaudi,kabine bun ranını hal için siyasî partiler liderleriyle yaptığı istişareleri bugün bitirmiştir.Cumhurbaşkamııım hükümet Reisliğini tevdi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Kızıl Çinin yeni bir teklifi Panmunjom,9 AP)Ko münjst Çin Başbakanı Chu Bo L*ai,bugün Kore SuHı Konferan S] İle.ilgili ihzari görüşmeleri yeniden 'başlaması için bazı şart lar ileri sürmüştür.Tokyo'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Paşa Necibin başından büyüa teşebbüsleri Baş tarafı birimcide)rıan borcunu ifade etmek mak sadiyle Sosyalist Rum Partisi e tıkalımdan 10 kişilik bir heye tin önümüzdeki günlerde Ka bireye gideceği bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Trieste ihtilâfı Baş tarafı 1 inci de)hükümetinin Italyadaki kabine buhranından endişe duymasının muhtemel olduğu belirtilmekte.Yugoslavyanm îtalyada komü nist taraftarı unsurların bu buh randan istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • İl A Ba&tarafı 6 incide)KASIM 1 Atina Yunanistan israil.1 O 4 Glaskow îskoçya Gai 3 3 5 Belgrat Yugoslavya israil 1 0 8 Saarburg Saar Norveç 0 8 Bratislava Çekoslovakya Bulgaristan 0 0 8 Bilbao ispany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Bir işçinin iki parmağı kesildi Yedikule kurdele fabrikasında çalışan ve Gecekondularda 85 inci sokak 16 numa rada oturan Emin Gümüşde re adında bir işçi dün fabrikada çalışırken sağ elini ma kınaya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Dilenciler kralı Baş tarafı l inci de)şmdaki Mehmet Yılmaz,namı diğer Dar^ndeli Mehmet veya Ahmet Özeebi,bu sabah oto büsle Bursaya firar ederken yakalanmıştır Dile.tıciler kralın'.n üzerinct* bin Hra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Küçükpazar D.Pocağı Başvekil tarafından açıldı Baş tarafı birincide)«Saym Küçıikpazarüiar,sev gili vatandaşlarını,Sizlere teşekkür etmek,için huzurunuza gelmiş bulunuyo rum.KüçükpasarlUar Demok m rat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • BAŞVEKİLE VERİLEN YEMEK Başvökft Adnan Menderes ıdlift öğle yemeğini İstanbul klübünde Maliye Vekili Hasan Polafckan,İstanbul Mebuslarından Hüsnü Yaman,Salih Keçeci,Cö lâl Fuat Türkafeldi,Doktor MÜ ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.01.1954
  • Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültelerinin yıldönümü nde Reisicumhur Olln yapılan tö Celfil Bayar da Ankara,9 A.A-Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kuruluşunun 18 inci yıldönümü bugün saat 10 da.Fakülte Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.01.1954
  • I I j i IS İ i İlli I Eli IS 11İ S i ı S I İS il i İS iğğ 11 SSSlil İİİBE İBBİSBİS IB B B H 91 M 9 B B B 91 H 9 m II nn 9 IS B B JBH B B B D H B H BR MİR B B B B B B H r 26 Şubat çekilişinde,Bursanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1954
  • fSTAMBUL J 10.57 Açıl.ş ve program I 11.00 Istanbul Belt diye Konser V«tuar] konserinin yayını 13.00 Haberler 13.15 Saz eserle ri Nubar Tckyay ve Feyzi Ars langil)13.30 Dans müzjği PL)14.00 Şarkılar P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı BU AKŞAM NEMERKATTA Yazan:Jaqwes Deval Türkçesi:Fehmi Bald aş Her çarşamba akşamı taJebe gecesidir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış A ;ılif Kapanış} pt^Hing 784—784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.31 0^80 İsviçre Fr 64.03 64.03 Belçika Fr*.5.61 5.60 isveç Kr,54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1954
  • AT TAKVİMİ Millî Eğitin:Vekâleti bu yıl da 111954 SANAT TAKVİMİ adı altında yıllık bir cuvar takvimi yayınlamıştır Kuşe kâğıt üzerine renkli olarak basılan "1954 SANAT TAKVİMİ,nin her ayı.Topkapı sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat iBântarı Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler kapalı zarfla 15 Ocak 954 Cuma günü yazılı saatlerde Eskişehir As-Sa.Al-Ko.da satın alınacaktır.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1954
  • Millî Eğitim Vekâletinden 524812.46 lira keşif bedelli Siirt Erkek Sanat Enstitüsü binası inşaatı kapaiı zarf usulüyle ve 4470 sayılı kanun hükümleri dahilinde eksiltmeye çıkazılmıştır.2 ihale.13 Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerin* fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMlRTAg Basildi© yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1954
  • Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden Burdur vilâyeti Tefenni kazasına bağlı Ece ve Sazak köy?lcri sınırları içinde:Kuzey,manastır tepedeki beton sütundan Sazak köyü CO4 miine doğru hat.Doğusu Sazak köyü ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1954
  • iller Bankasından İçme su tesisleri yaptırılacaktır.I Aşağıda isimleriı keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru ve d'ğer malzemenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.01.1954
  • Eski Eserlerimizi ve müzelerimizi sevenier Cemiyetinin ana nizamnamesi Madde 1 Eski eserlerimizi ve müzelerimizi sevenler cemiyeti)namiyle bir cemiyet kurulmuştur.Bu cemiyetin si" yasetle hiç bir alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8