Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle bulutlu ve muhtemelen yağışlı geçeceği,sühunet «erecesînin değişmiyeceği tahmin edflmiştlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Vakillar Bankası Meclisin dünkü toplantı-sımla bankaya alt kanun tasarısı müzakere edildi Ankara.8 Milliyet)Mec* lis bugün saat 15 te Reis vekillerinden Tevfik İlerinin başkanlığında toplanmıştır-Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Petrolle sulanan topraklar Casablanka,8 A.AO Fedala Nouaceur petrol borumsunun kapağının kırılması neticesinde binlerce litre petrol 5000 metrekarelik bir araziyi Devamı Sa:7 Sü:S de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Şiddetli bir fırtına başladı Tipi batinde devam eden kat ve fırtına yüzünden vapor seferleri aksadı Karaikış,şehrimizi dün y/e niden bastırmıştır.Sabahın erken saatlerin* den itibaren Marmarada şid,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Avrupa'da çok şiddetli sürüyor Kar yüzünden bir çok yerlerde mUnakalât durdu Italyada şimdiye kadar 10 kişi öldü Londra,8 AP)Merkezî Ayr'vıpa ve italya bugün kesif kar-tipileri altında bu_^İmaktadırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • ^MMIill EAUGBE FEDERASYONLARI KONGRESİ Hür ve Bağımsız filetler Talebe Federasyonları Cosec)4 üncü büyük kongresi bü^iin saat 10 da Şâle köşkünde çalışmalarda bulayacaktır.Bu münasebetle C®see Genel S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Vilâyetle,belediyenin ayrılması meselesi Aıkaracan cönen balediye hayetâ I çalsşnnalar hakkında izahat vstdi ırırnııı n^Mıu.ii^Iumhi İstanbul Vilâyet ve Beledi ma Müdürü Necmettin/'A*i yesinin ayrılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • DuIIes'm beyanatı Amerikan Dışişleri Vekı'.i.X* yan.Dış Münasebetler Komisyonunda dünya meseleler:hakkında geniş izahat verdi Vaşington,8 AA.Ha* ber verildiğine göre,Birleşik;Amerika Dışişleri Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Gruenther Avrupadaki 3 yıl içinde Nato'nun 5 misli kuvvetlendiğini söylüyen komutan henüz Rus taarruzunu karşılıyamayız dedi Paris,8 A.A.Avrupada ki Atlantik Kuvvetleri Başkomu tanı General Alfred Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • DBAPIERTrtN KONFE-RANSI Avrupa Hareketi Daimî Delegesi ve PH-Spaak'ın muavini Mr-Drapier dün saat 11 de Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunda «Ekonomi ve Avrupa Birliği» mevzuunda bir konferans vermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Kadı s?boğa güreşçisi Londra» 8 AiP)Portekiz zin,cesaret ve güzelliği ite meşhur kadın boğa:'güreşçisi Tamara Louve,bugün bir asabiye mütehassısına danışmak üzere Londraya gelmiştir.Gazetecilerle konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Cherkassky Ankarada Ankara.8 Milliyet)Korede fjehit düşen subay ve erlerimizin dul ve yetimleri menfaatine yarm Devlet Tiyatro* sunda konser yerecek olan tanınmış Amerikalı piyanist Cherkassy bjj.saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Sakarya denizaltı gemimiz geliyor New.Yoife,8 AHKA)Bir müddetten beri PhUadel phia deniz üssü tezgâhlarında en yeni silâhlafria teçhiz edilmekte olan Sakarya deniz altı gemimiz yakında anavatana harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Av tüfeğinin sebep olduğu kaza Bir aVfci.Wfcfİı» Iftafeırlarken bir kapıcının,ölümüne sebep oldu Dün Küçükçekmece'de ölümle sona eren bir kaza olmuştur.Bu semtte Kobalt lastik fafari kasmm sahibi Saip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Amerikalılar Bayan Eisenhowere benzetiyor Celâl Bayarın seyahati ar if esi side Amerikan gazetelerinde Devlet Reisimiz ve eşi hakkında sitayişkâr yazılar neşrediliyor Washington,8 AP)wide şunları kayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • tNÖNtJNÜN RİYASETİNDE YAPILAN ÎFpBEANCT Bir müddetten b^ri şehrimizde bulunan CH.P.Genel Başkanı îsmet inönü'nün riyasetinde dün saat 17 de il Merkezinde Parti ilçe başkanlarının iştirakiyle bir topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Aşk uğruna sahtekârlık Bir genç Millî Piyango biletinde tahrifat yapar&k yüz bin lira almak istedi izmir,8 Milliyet)Sevdiği kız uğruna Millî Piyango bileti üzerinde tahrifat yaparak 100000 lira almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Adenauer mart'da Türkiye'ye geliyor Federal AEmanya Başvekilinin ziyareti hususî bir ehemmiyet taşıyor Ankara 8 A.A.Dışişle* Adenauer'in ziyaretinin ehemrl Vekâletinden tebliğ edilmiş-miyeti kendiliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Nato Güney Doğu Avrapa Bölgesi Kumandanlığına da 61.Paul Kendall getiriliyor İzmir,8 AF)Halen Uzak doğudaki Amerikan kuvvetleri genel komutan vekili olan Örge neral Paul W.Kendall Atlantik İttifakının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • D.P.Genel İdare Kurulu toplandı Geç saatlere kadar devam eden içtimada parti ve seçim meseleleri görüşüldü Ankara,8 Milliyet)De.«aokrat Parti Genel îdace Kurulu bugün saat 17 de toplanmıştır.Ganel Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Amerikan-Rus görüşmeleri Dulles ve Zambin arasında müzakerelere Önümüzdeki hafta başlanacak Washington,8 A.A.Dışisleri Vekâletinden bugün bildırü diğne göre Reisicumhur Eiaenho wer,in atom sulih planı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • GÜMRÜK KAÇAKÇILARI Külliyetli miktarda ipekli eşyayı makine aksamı namlyle yurda sokan ve gümrük kaçakçılığı yaptığı iddiasiyle mahkemeye verilen Arif Yektay ve arkadaşlannm duruşmalarına dua 9 uncu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Kapışılan Sucuklar Izmir,g MilHyet)Beteye iktisat îşleri Müdürlüğü,^tından kâr-hadleri tesbit f2 üzere ahnaa külüyetbir l Srda sucuk,geceleyin İp L-surüsünün hücumu ie «apışılarak yenilmiştir Es-2™ bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • L Aksalur Artkaratia Ankara,8 Milliyet)Tokyo Büyük Elçimiz Orgeneral İzzettin Aksalur bu sabahki ekspresle Ankaraya gelmiştir-Akşam geç vakit Orgeneral Aksalımın Genelkurmay Başkanlığına tayin edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • at Hulusi Tugay,Di izahat verdi Ankaradaki Mısır elçisi son hâdiselerin Türk Mısır dostluğunu bozamıyacağını bildirdi Dün Meclise Kahire hâdisesi ile ilgili iki sözlü soru verilerek Başvekil ve Dış.İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Yunanlılar Gl.Necibi övüyor Mısır Reisicumhurunun aKıb-8 Yunanlılarındır» demesi pek hoşlarına gitmiş Atina,8 TH.A.Yunan »asım,1954 yjimda varılması lazım gelen hedeflerden bahse,derken Yunanistan dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • 1 Amerikan mah al kaidesi aldırılıyor Yarence Randall Amerikanın ^eni ticaret politfkası için dört öıtihim şart ileriye sürüyor Washington,8 AP)Randall komisyonu '"başkan Eisenha.J^er'e «Amerikan malı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1954
  • Ege tütün piyasası «orsa Pazartesi günü açılacak-1 ¦Mitıinlerin değer fîatta satıl-"¦ası için gerekli tedbirler alındı femir,8 Milliyet)Ege ™tua piyasası Pazartesi günü ««bacaktır.Bu sebeple bölge-«ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.01.1954
  • t& YAPRAK Adalet mülkün temelidir!ULUNAY Emeklilerin bir kısmına karşı »ki iktidar tarafın,dan rev â görülen acı bi İMdl sıziıgı ele alarak sütanunıda bir yazı yazmıştım Bu açk zulüm şu idi:WHO deki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • KISA HABERLER Konservatuarın yarın sabah,Dr.Nevzat Atlığ idaresinde Taksim B dedi ye Gazinosunda vereceği Türk musikisi konserin de Suz_i Dilara makamından icra edilecektir.Aynca,Ahmet Çağan,Mefharet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Emniyet Genel Müdürlüğünün bir tamimi Emnyet Genel Müdürlüğü,İstanbul Emniyet Müdürlüğü ne bir tamim göndermiştir.Tamimde,Polis Amirlerinin terfih;hakkındaki kanunun Meclisten çıktığı belirtil mekte v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • F 9 Ocak 1954 Cumartesi Rtı.4 Cem.1 evvel D 137S 2/Aralık f 13W 1 j VAKtT VASATİ EZANİ jj Güneş 7.26 2.29 Öğle 12,20 7.23 İkindi 14.45 9.47 1 Akşam 16.58 12,00 i] I Yıatsı 18.34 1.38 jj 5,30 12.42 N j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Rusya bizden külHyefll miktarda tütün istiyor Rusya,memleketimizden külliyetli miktarda tütün almak maksadiyle alâkalı makamlar nezdinde teşebbüse geçmiş bulunmaktadır.Rus lar,tütünlerimize mukabil pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Fırınların kontrolüne ıııuntazanıım devam ediliyor Son günlerde şehrinıizdekj fırınların kontrolüne yeniden hız verilmiştir.Bu kontroller devamlı ol.araık yapılmaktadır-Sıhhî ve iktisadî bakımdan tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • P O L i S T Fjç Hüseyin Gönül,Enver G# nül ve Hasan Çelik adında üç kişi,Beyoğlunda Kalyoncu Kilit sokağında 4/1 nuamrah kahve de kumar oynarken suçüstü ya kalanmışlardır Kahveci ve ku marcılar hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • |$ir baba çocuğunun ölümüne sebep oldu Evvelki gün Usküdarda müessir bir hâdise olmuş ve bu semtte Bülbüldere Cadde tünde 133 numarada oturan Mehmet Ozdenizel acunda bi ri,sinirlenerek karısının üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • İ.Ü-T.B-Kongresi bugün sona eriyor İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin yıllık Genel Ku rul toplantısı çalışmalarına dün de Marmara Lokalinde devam etmiştir.Geç vakte kadar devam den toplantıda ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Sıhhi imdat otomobili bir kamyonla çarpıştı Mahmut adında bir şoförün idaresindeki Belediyeye ait sıhhî imdat otomobili,Fa tihte Selimpaşa Caddesinde,şoför Nizameddin'in idare et tiği 4587 plâkalı kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • AdJîya sarayı Sıkışık bir vaziyete bulunan mahkemeler haziran ayında yeni binasına taşınabilecek Bir müddet evvel şehrimizde ihdas olunarr 3 üncü ve 4 üncü ağır ceza mahkemelerinin faa liyete geçmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • HALKIN SESİ ¦i—»pa—M İlli I ı imini v^hb Garaj mı,yol mu?Bcyazıd5da Yelkenci cad desinde oturan okuyucumuz tmudeddin Yurdakul yazıyor:«Koskoca Beyaz:d meydanı nın en ufak bir Beledî kontesle tâbi tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Talebe kongresi Talebe federasyonlarının 4 üncü büyük kongresi bugün çalışmalarına başlıyor Hür ve bağ;msız memleket ta Jebe federasyonJarmuı 4 üncü taü yük kongresi bugün saat 10 da Şâle köşkünde çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Kümes hayvanlın arasmda veba gözüktü Son aylar zarfmda memleketimizde olduğu kadar şenrinıizde de kümes hayvanları arasında ve bilhassa tavuklarda salgın halde bir veba hastalığı görülmektedir.Dün bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Zabıtaya dün bir cinayet ihbarı yapıldı Dün zabıtaya bir cinayet ihbarı yapılmıştır.Bundan 15 gün kadar önce Fatihte,Kırçeşme Mahal,leşinde Bursalı Tahir sokağın da 29 numarada oturan Şükran İlgaz adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Tanzim satışları kurucusu ı f tay a geliyor Tanzim satışlarının ilk ku rucusu isviçreli Senatör Dut tewiller 15 ocak cuma günü şehrimize gelecektir.Bu arada,yine İsviçrede bu mevzudaki Migro)Teşki lât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Yüksek Tahsil gençliğinin yurtdışı gezileri Her sene olduğu grbi bu yıl da Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Müdür lüğu şubat ayında üç ayrı yurt clışı gezisi tertiplemiştir.Bu gezilerden ilki O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Şoförler Cemiyetine tahsis edilen lâstikler Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin istanbul Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetine tan sis ettiği lâstikler parti,parti gelmektedir-Bugüne kadar bir çok otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Zeytinyaâı tanzim satışına başlanıyor Halen şişe ve tenekeler İçinde satılan yağlardan çoğunun hileli olduğu anlaşıldı Sabun ve zeytinyağı fiatlann da müşahede olunan pahalılık günün meselesi olarak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • BEB Lİ LTECiLliî Yazan:John Sherwood Tefrika No*:16 Fabrika müdürü,sosyal demokrat rejimin müdafii kesilmişti 4 Rejim için bir «maşa* vazifesi göı ebilir di-5 Tuzaklarına yem vazifesi görebilecek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Kadroya alınacak polis namzetleri tesbit edildi Bir müddet önce Polis 0 kulunda im t ilhana tabi tutu lan polis namzetleri,dün Em niyet Müdürlüğünde topla nan bir heyet huzurunda elemeden geçmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Gişe kasasından 93 lira çalındı Yeniköy vapur iskelesi gişe memuru Vecihi,polise mü racaat ederek,gişede buluna» 93 liranın,meçhul bir hırsız tarafımdan çalındığını iddia etmiştir-Hâdise tahkik edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Bir adam kendisini asarak intihar etti Yaliköyde Ekmekçi Bayi' rında 7 numarada oturan Ah met Sadrer'tin Aygören adınâa biri,ailevî bir meseleden dolayı kendisini iple asarak »tihatr etmiştir Adalet d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Dün âJki esrarkeş suçüstü yakalandı Şakan Oztürk ve Nurettin Karaikuş admda iki kişi,Vefada Kovacılar caddesinde e$ rarlı sigara içerken yakalanmışlardır;Bunlardan Şaban Oztürkün,elinde bulunan 20 gtr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Çöp arabasının ah bir işçini*1 bunumu kırdı Abdullah adınca.bir temiz ük işçisi,çöp arabasının kol demirini yerine takarken,ko sulu bulunan at birdenbire parlamış ve çifte atmağa baj lamıştır.Çifteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • s ya O İMİ s i i r Kimsesiz çocukların yetiştirilmesi O S ya 0 Mİ s B I B I iz çocukların yetişti Okumak ve memlekete hizmet etmek istiyen iakin yetim veya kimsesiz çocukları sinesine alacak ve hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.01.1954
  • Cetniııet ÇAYLAK •fr Senbenua Lisesinden Yeti' şenlar Derneğinin çayı,16 ocaK cumartesi günü.Taksim Bele„ Üy?Gazinosunda verilecektir.Notre Elime De Sion Lise' sinin ar.anevî senelik çayı;23 ocak cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.01.1954
  • Özrü kabahatinden büyük.Mısırda bulanan bir Türk gazetecistyle görüşen Başvekil Muavini Yarbay Cemal Abdüliiâsır sefirimizle münakaşa ettikten sonra onun Mısırdan çıkarılmasında ısrar eden meşhur şahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • ingiltere ordusunun silâhları ingiliz hükûnitttioiib orduyib «atom devrine» intibak ettirmek için katfî kararlar aldığı bildiriliyor Londra» 8 Nafen)ingiltere ordusunun,radyo ile idare edilen yeni sil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • Bîr İngiliz artisti ahlâksızlıktan mahkûm oldu Sheffield ingiltere)l AF)Şarkıcı John ftichard Evans,gayrî ahlâkî hareketlerinden dolayı dün altı ay hapse mahkûm olmuştur' Mahkemede şahadette bulunan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • Izmirde bir hırsız şebekesi yakalandı İzmir,8 T.H-A-Son günlerde şehrimizde muhte lif yerlerde dükkân.ve mağa 'zalarin soyulması,nazarı dik kati celbe tmiş ve Emniyet Teşkilâtı sıkı bir takibe başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • Dinamitle intihar eden maden amelesi Vam-Dar,8 AJi)1951 de Yugoşiavyadauı buraya gelmiş olan.Aioys Beıncina adında işsiz bir maden ameleşi,dün gece yatağına istü ettiği dinaarıitleri ateşlemek suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • Kar adammı arayanlar çoğalıyor Calcutta,8 Nafen)İrgiliz Dağcılık Heyetmın "kaı *damı" bulmak için bu ay İL Süaiayalara sefere,çiikacağ:bildirilmektedir-Everest fatüıi Tenzing Norkay kar adtfini bulaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • 20 bin dolar kıymetinde bir pul koleksiyonu yandı Salzburg,8 A.A)EKin yanın en kıymetli pul koleksiy onlarından biri burada bir yangında yanmıştır.Takriben yirmibiri dolar kıymetinde bulunan koleksi f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • Georges Finch bütün efendi-£ffi&e ve terbiyesine rağmen,gözlerini istediği kadar süratte yumsun bu şaheser vücudu tou sür gibi bacakların kıvrımlanchğı kalçalarla en donuk ve fiünepe erkeği bile ateşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • Geçen yılın IjpŞbj v*-nc[e,»ediye edilen,y&ti'yılM İlk ayında İD Ocâk'U 3 EV daha Bımhfi 1954 ele*httliye edilecek 22 BrtşOf Yapı ve Kredi Bankası *v\wv%\*v\*w\ivv\w**v\a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • Kızıl Çinin bir taktiği Bİr Amerikan mecmuası kızılların Uzak Doğu'daki askerleri esrara alıştırdığını iddia ediyor New-York,8 A-A-«Saturday Evening Post» mecmuasında dün çıkan bir baş ya-Sİ,Asyadaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • litsm rıar.ci haberler ^r Ordu generalleri,erlere man sus yen] bir üniforma numunesi tesbit hususunda aylarca bir ka rara varamadıklar-ndan,nihayet nasıl bir şey giymek ist-d iki evi ııi bizzat erlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • Güneş tetkik edilecek t Teleskoplu bir balonla güneşia mümkün olduğu kadar yakınılan resimleri alınacak Londra.8 Nafen)Cambridge ve Bristol üniversiteleri fizik âlimlerinin müşterek gay reti ile güneş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • Mütercimlere yakında iş kalmıyacak «Elektronik beyin» ad t verilen makine İiO Rusça eöınieyi bir saniyede tercüme etti New-York,8 A-A-Milletlerarası ticaret makineleri şirketinin dün teşhir ettiği «el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • Konseyde,Arap memleketlerinin "Tarafsızlık siyaseti,mevzuunda karar alacağı zannediliyor Kahire.8 Nafen)Arap Birliği siyasî konseyi yarın bu rada içtima edecektir-Bu konseyde.Arap memleketlerinin «tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • İKTİBAS oel masal Kayıp aranıyor tfânt &z dahi oku imaJan gazete koleksiyonunda gömülü kalacaktı.Neyse ki küçük bîr ksz gördü de 36 senelik felâket zinciri nihayet koptu ve ikizler buluşmak imkânsm te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.01.1954
  • Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü dün basına aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:Bankamız bir Devlet İktisadi teşekkülü değil,bir Anonim Ortaklık olmak dolayisiyle memur ve işçilerin teıfihine dair intişa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.01.1954
  • Şehrin muhtelif semtlerindeki havagazı tesisatı yeniden bir revizyona tâbi tiıtulmaktadır İstanbul Elektrik.Tramvay,Tünel tdaresünin bu maksatla ya/başında başladığı çalışmalar İstanbul cihetinde bit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 09.01.1954
  • Marl Blanchard'ın yeriî fitoii Gün geçtikçe şöhretini arttırmakta olan Amerikan film yıldızı Mari Blanchard» son o* larak çevirdiği «Verls of Bağdat» Bağdat gecesi filminde büyük sükse kazanmıştır.Lâc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 09.01.1954
  • Güzel Maria beyaz elbiseleriyle cellâda sokuldu "Azfz Fransaya selâm söyleyiniz.Katolik mezhebİnâe olduğun tıajcfe,bir Iskoçyahya 'yakışacak şekilde ölüyorum.Marya Stuart babası tskoçya Krah V.Jak'm ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.01.1954
  • P.Gonzales,F.New York,T H.A.Bir senelik gaybubetten sonra tekrar oynamağa başlıyan tenisçi P Gonzales,buradia yapılan pro fesyonel turnuanuı dömifinalir,de F.Sedgman'ı çok çekişmeli bir oyundan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1954
  • Futbol Haberleri ÜÇ YUNANLI FUTBOLCU GELÎYOR Boykot almış cftan Yunanlı millî futbolculardan Bobis,Doa levinyas ve Drasos'un Beyoğlu spor takımında oynamaları kendileri tarafımdan yapılan teklif,Beycg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1954
  • Yarm yapılacak amatör lig maçları Wnbul,8 SHA)Amatör fcii'inci.lig ile üçüncü ve dördün cli küm 3 maçlarına yarm da Muhtelif stadlarda devam edile çektir.Bu müsabakaların pvogtamı ğu şekildedir:Amatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1954
  • Karagücü ile Galatasaray arasında bundan evvel yapılan maçtan bir görünüş G.Saray ve K.Gücü bugün bir maç ay evvel ve her iki ta taşıyan maçın Ordulararası futbol şampiyonasına katılacak olan ordu fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1954
  • En fazla hasılat temin eden kulüp Fenerbahçe ve en az da E Ttniyet hasılat yekûnu 518102 lira İstanbul,8 SHA)Prof es yonel lig maçlarının ilk devresi 17 Ekim 953 günü başlamıştı.Bu-tarihten,tehir maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1954
  • San Remo basketbol turnuvası neticelendi San Remo.5 SHA)Bir haftadan beri devam etmekte olan dördüncü San Remo beynelmilel basketbol turnuası neticelenmiş ve italyan Barletti tak-ımı birinciliği kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1954
  • AUSTRIA CENOVADA Cenova,8 SHA)Gf;cn hafta îstanbuilda muhtelif karşı lâamalar yapan Avusturyamn meşhur Austria bakımı Cetıova^ ya gelmiştir.Austria Cenovad» muhtelif maçlar yapacaktır.J LANDY MtL REKO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1954
  • Fakülteler arası voleybol maçları Geçen hafta yılbaşı münasebetiyle tehir edilen fakülteler arası völeyhol karşılaşmalarına bugün Eminönü öğrenci lokalin de devam edilecektir.Günün programı şöyledir:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1954
  • m Gecem,sene oynanan isveç Çekoslovakya milli hokey ma çında İsveçlilerin bir afcnu Buz hokeyi dünya şampiyonası 8u sene isveçte yapılıyor Dünya şampiyonasına R&sslar kati olarak giriyor* Kanada meyda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1954
  • Bu gece yapılacak boks karşılaşmaları Garbis,Brahim Jeune,Taki de Acemyan İle karşılaşıyor Demokrat Parti Beyoğlu şu-yapılacaktırbesi sosyal yardım kolu tara-ikinci karşılaşma ise Fransız fmdan Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.01.1954
  • Voleybol maçları İstanbul,8 SHA)İkinci ve üçüncü küme ayırma maçla r:na yarm Galatasaray kulübü spor salonunda devam edüecektir# Yarınki malların program?ğu şekildedir:14.00 Hilâl Ortaköy 14.50 Kurtul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.01.1954
  • RÖPORTAJ Kırtasiyeciliğimiz en asır hasta g Hastahanelertmîzdeki îik yardım ktsımSarınıtı çahşma sistemi maatteessüf hâlâ evkaf veya tapu dairelerindeki yavaşlık ve ağırlıkta dev&m eder gider.Buraya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1954
  • zınlık okulların dak Yıllarca kaderin act cllvelerîyto başbaşa bırakılmış bulunan azınlık ve yabancı okullardaki Türkçe ve kültür öğretmenlerinin durumu vekâletçe İncelenmeğe başlandı Memnuniyetle öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1954
  • İKTİBAS 36 yıl sonra buluşan ikiz kardeşlerin Neoi masalı Başt-arafı S üncüde)ben okuyayım,ne olursun?Diye rica etmişti-Winnifred kızını çok severdi Onun böyle tatlı tatlı yalvarmasına dayanamamış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1954
  • Ilk defa Williams ka.esine hücum etti ve zapta mu vaffak oldular.Ingilte.re3'e kar gı mücadele başlamıştı-İsyan az bir müddet sonra ovalara da sirayet etti-Bütün Iskoçya genç prensini çılgın gibi sevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1954
  • DilİZLEBİ Tarilıî Roman Yazan:Kemal SAMANCIOİL Nilüferin güzel gözlerinden damlamakta olan yaşîar bir anda derecikler h 11 Kadırgalı Şehit Hasanın eşyalarım gelirdim de.Karamanlı Resul yerinden fırlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1954
  • Hikâye-"gÜRBET!Yorgam omuzunda köprüye çıktığında sabahtı-Halk oluk oluk akıyor,tramvay,lar,otobüsler,taksiler bir zin cirin halkaları gibi birbiri ar dısıra uzayıp gidiyordu-Memişoğulların Ahmet,bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.01.1954
  • Fyoî Hulusi Tugay Dışişleri Vekiline izahat verdi Baş taratı birincide)Baş tarafı birincide)Vekâletten talimat almadığım ve ancak alacağı talimata gö-*e hareket edebileceğim söylemiştir-MECLİSE GETİRİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • "Amerikan malı al„ kaidesi kaldırılıyor Baş tarafı birincide)»ntizaren dış ticarette mühim «ararlar almayı geri bırakmıştır.Komisyon azalarına dağıtılan Randall raporunda şu hususlar teklif edilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Şiddetli fırtına başladı Bag tarafı birincide)vapurları bir müddet işleye memiştir-Lodos fırtınası öğleden sonra karayele çevirmiş ve bunun neticesinde kar yağma ya başlaıuujaı-Boğamda da tipi başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • KAYSERİDE,BİR KÖYLÜ DONDU Kayseri,8 T.H.A)Ta las nahiyesinin Kamber köyünde bir çoban,ağıldan dönenken yolda bir şahsı ölü olarak görmüş,karakolu vazi yetten haberdar etmiştir-Yapılan tahkikat netices
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Trafik polisiniz rica ediyor:Yolun daima sagmı takip edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Gl.Wyman îzmirden ayrılıyor Baş taraf i birincide j rargâihı Son Francisko'da,bat» aalıili kes imindedir.Komuta teşkilatındaki bu de ğişikiikler bugün JYato'nun Avrt' pa bölgesi komutanı general A3 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Yunanlılar GL Necibi övüyor Baş tarafı birincidej ret sarfedilmesini de tavsiye et inektedir.Gazete,«Yunanistanm gözleri buralara dönmüştür» di ye yazısını tamamlamaktadır.Diğer taraftan Atina gazetel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Harb esirleri serbest bırakılıyor Seul,8 A.A.Kore sekizin ci ordu kumandanı General Max well Taylor'un bildirildiğine gö re Birleşmiş Milletler Kumanda mı General John Hull,tarafsız Millet delegelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • italya'daki siyasî buhran halledileni Reisicumhur,bir başvekil bulabilmek için dün de parti liderleriyle istişareler yaptı Roma,8 AP)ttalyadaı yeni bir hükümet kurmaya mebaşgöstern siyasi buhranı" hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Kızılların Tibetteki tahkimatı Londra,8 AP)Kızıl Çin Tibet üzerindeki kontrolünü sıkı laştırmak gayesiyle bu memle_kette askeri nakliyata elverişli büyük bir şose inşasına girişmiş tir.Peltin radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Vakıflar Bankası Baş tarafı birincide)vam edilmig ve ilk ikd maddesi kabul edilmiştir.Kabul edilen maddeler aşağıdadır;Madde 1 Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı adı ile.hususî hukuk hükümlerine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • D.P.Genel İdare Kurulu toplandı Baş tarafı birincide)meşgul olduğunu ileri sürmekte dirİ3T.Bu arada selâhiyetli şahıslar bazı gazetelerde çıkan ve seçimlerin 2 mayıs tarihinde ya pUacağını bildiren ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Dulfes'in beyanatı Baş tarafı birincide)da Pakistanla Hindistan arasındaki münasebetlerin,Orta Doğu müdafaa ittifakının kurulmasını köstekliyen başlıca güçlüğü teşkil ettiğini söylemiştir.Komisyon Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Vüâvetle be'ediyenin ayrılması meselesi Baş taralı birincide)Belediyenin bugünkü durumu hakkında geniş izahat vermişlerdir.Heyet azalarrndan aldığımız malûmata göre;Vilâyet ve Belediyenin ayrılmasiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Sakarya denizaltı gemimiz geliyor Baş tarafı birincide)Hkte çalıştıkları Amerikan de nizcileri şerefine bir kokteyl parti verilmiştir-Bu parüçj,e New-York,Washington ve Fhiladelphia'dan davetli mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Avrııpada çok şiddetli soğuklar hüküm sürüyor Baş tu rafı birincide)ten bütün irtibatı kesilmiştir.Kasabaya yiyecek ve yakacak gafıoı i j uesine tesehoüs dil Bu maksatla w* dt»*ı elçileri yolları t.K'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • f.Aksalın Ankarada Baş tarafı Mıtnclde)jâ'hiyetli şahıslar bu haberin tamamiyle asılsız olduğunu ve Büyük Elçinin bazı şahsî işleriyle meşgul olmak ve hariciye ile temas etmek için geldiğini bildirmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Amerikan Rus görüşranleri Baş tarafı birincide)lere başlayacaklardır.Bu hususta bir açıklamada bu Satan Dışişleri Vekâleti sözcüsü Henry Suyrîam,buluşmanın tekerrür ettiğini bildirmiş,fakat hangi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Cherkassky Ankarada Baş tarafı birincille)le Ankaraya gelmiştir.Piyanist Cherkassky garda.Amerikan Büyük Elçisi Avra Warren ve Amerikan Büyük Elçiliği basın müşaviri Krampler tarafından karşılanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Kadın boğa güreşçisi Baş tarafı birincide)sefer içine müthiş bir korku düştüğünü söylemiş,fakat boğadan değil,kendisini seyir için toplanan tialk kütlelerinden ürktüğünü anlatmıştır-Tamara:«Boğanm ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Petrolle sulanan topraklar Baş tarafı birincide)kaplamıştır Petrol toprağın 30 metre derinliğine kadar işlemiş ve ekini hasara uğratmıştır-Nouaceur üssündeki Amerikan uzmanları vaka mahalline gitmişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Grııenther Avrupadaki Nato kuvvetini açıkladı Baş tarafı birincide)pacaklan bir hücumu karşılaya cak bir kuvvet* henüz mâlik bıılurjnamaktaövi'Üar Sovyetler bugün dünyanın en ehemmiyetli silâhlı kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Amerikalılar Bayan Eisenhowere benzetiyor Baş taralı birincide)den uyanan ilgiye bakılacak olursa,başkentimizin en sevi len ve popüler ziyaretçileri o lacaklardır-Her iki makalede Başkan ile bayan Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.01.1954
  • Amerika,Kızıl Çine karşı siyasetini değiştirmiyor Amerika dış işleri vekil da hiç bir değişiklik Washington,8 A.A)Birleşik Amerika Dışişleri Vekit Yardımcısı Walter Robertson,dün United Press muhabiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • iüi İ w 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği Pİ.13.30 Şarkılar Okuyan:Alâettin Yavaşça 14.00 Radyo salon orkestrası konseri,idare eden:Semih Ar geşo 14.30 Saz eserleri 14.50 Haftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış.Acılı?Kapanış Sterling 784 784.polar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr_64.03 64.03 Belçika Fr!5.61 5.60 isveç Kr.54.1250 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • Gaziantep Teknik Ziraa:Müdürlüğünden:1 Ziraat mücadele işlerinde kullanılmak üzere 100 ton çuvallı buğday kepeği kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 20.000 Hra,muvakkat teminat 1500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • Kocaeli Asliye 1 inci hukuk hâkimliğinden:953/257 Kocaeli hazinei maliyesine zafetle hazine avukatı avukat Müdrike Tankurt tarafından Izmitin Çukurbağ mahallesi Tekkebahçe sokağı 138 N-h hanede kayıtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • İstanbul Cumhuriyet Savcılığından:Uâm:C 53/4405 Satışa arzettiği manda etleri üzerine cins ve fiatlarmı gösterir etiket koymamak suretiyle Millî Korunma Kanununa aykırı hareketten suçlu Beyoğlu Kuledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • IA MM E* MAKSİM Bu akşam t Saat 21 de CİBALl KARAKOLU i "Cumartesi,Pazar matineler 15 te KARA C A Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • BELEDİYESİ SEHÎR TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı BU AKŞAM SEMKRKATTA Yazan:Jaqmes Deval Türkçesi:Fehmi Balciaş Her ı^ır^amba akşamı talebe geçişidir.Pazartesi akşamları tenvsil yoktur.Telefon:4.2157 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • 12 3 t 2 m 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 iim^^Thihi 9 ğ9 10 11 12 ]j I Soldan sağa 1 Atkıların en değerlik;Akılsız baş~.n çilekeşi;Kaygı.2 En üstünümü bulmak için arşa kadar çıkmak gerekmiş;Aileys ve refah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • Bütün Dünya Aralık sayısı ile birlikte okuyucularına kıymetli bir kitap hediye edecektir.JAMES B-CONANT İlmin İlerleyişi ve Sağduyu Bilginizi arttırmak için bu fevkalade kıymetli kitabı MUTLAKA OKUYUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • iHer Bankasından İçmesu tesisleri 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır» Boru ve dTğer malzemenin müteahhitler tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • Sümerbanlc Selüloz Sanayii Müessesesinden İzmit Müessesemizde mevcut Overland marka cip arabası 18/1/954 günü saat J5 te müessesemizde açık arttırma usulü ile satılacaktır-Bu işe ait şartname bedelsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • İçe!Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Mersin Yeni Stdyomunda yapılacak 49998.38)lira keşif bedelli inşaat işleri 8/1/1954 tarihinden itibaren 15)gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Bakıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magnt,Türkçesi:Naci Savaser Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar Sıhhî Müesseseler için ayrı ayrı ve hizalarında gösterilen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 Ho.Sa.Al.Kom.Başkanlığından:Askeri birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim gartiyİe 5212 kila sülyen ile 5212 kilo mürdcsenk kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • İstanbul Cumhuriyet Savcılıj Satışa arzettiği gıda maddeleri üzerine cins ve fiatlanm gösterir etiket koymamak suretiyle Millî Korunma Kanununa aykırı hareketten suçlu Mecidiyeköy caddesi No-4/5 te ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • Denizli Voliliâinden 1 Sarayköy kazasına bağlı Babadağ nahiyesinde yeniden yaptırılacak 1665 tip sağlık merkezi birinci kısım inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 5758G.17 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • Gclcta Askerlik Şubesi Başkanlığından 1 Galata askerlik şubesinde kayıtlı yerli ve bu bölgede oturan İstanbul hudutları haricindeki şubelere mensup yabancı 935 doğumlu erlerin ilk yoklamaları ile aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kataat İlânları As-ihtiyaç için 30 ton koyun eti kapalı zarfla 15/1/954 Cuma saat 15 te Merzifon As-Sa.Al-Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 90.000 lira,geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • Bursa Belediye Riyasetinden 1 Mezbahada yapılacak soğuk hava tesisatı işi 41,250 lira keşif bedeli üzerinden Kapalızarf usulile eksiltmeye ko nulmuştur-ihale 18.1-954 pazartesi günü saat 16 da Bursa B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • üünkil Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:«arson KANIN Çeviren:Leyla KKDUKAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her aksara saat tam 21 de Cuma talebe)P.azar matine saat tam 17 de Telsfon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • ^r*amnm,*jji^jwu'iı win^mjcara».Lokman Hekiıv.I Dr.HAFIZ CEMALİ Dahiliye Müt3hasmıw Pazardan başka her.gün sa?I bah saat 10.30-1'Î.OO öğleden sonra 14.30-17.00 de haata i Kabul eder.Istanbul Diva.n.yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1954
  • milliyet ADon3 şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirfl€n şartlar' 2 ve 3 üncü sayf a sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayla sfınt.2,50 T.L.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8