Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Kahire hâdisesi üzerinde hassasiyetle duruluyor um miz dün nota Mecliste izahat veren Fuat Köprülü,Millî şeref ve haysiyetimizi alâkadar eden meselenin hassasiyetle takip edileceğini bildirdi Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Hariciye Vekâletinin tebliği Ankara 6 Milliyet)Munr hükümetinin Büyükelçi Fuat Hulusi Tugaya tatbik ettiği mu amele üzerine Hariciye Vekâle tinden şu tebliğ bildirilmiştir:Türkiyenin Kahire Büyükelçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Bayar'ın ve maiyetinin eşyaia rı Amerikaya gönderilirken Londra 6 Nafen)Türkiye Reisicumhuru Oelâl Bayann,Birleşik Amerikaya giderken Ingiltereye İki günlük bir ziyarette bulunacağı bildirilmek tedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Başvekil dün gazetecilere bir ziyafet verdi Başvekil Adnan Menderes Setrimizde intişar eden gazetelerin sahip ve başmuharrirlerine dün gece İstanbul Kulübünde bir ziyafet vermiştir-Ziyafet geç vakte k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Hariçteki akisleri Londra* 6 Nafen)Bu sabahki İngiliz gazeteleri Tşrkiyenin Kahire Büyük J31çifii iken hudut dışı edilen Fuat Hulusi Tugay'ın Kahire gümrüğünde tâbi tutulduğu j muameleyi gösteren resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Zafer'in yorumu Ankara,6 AA.Mısır Bü yükelçimizin dununu ile ilgili ö-larak Zafer Gazetesinin yarınki,sayısında aşağıdaki yorum nsş-redilmektedir:«Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hulusi Fuat Tugay'm M:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Lcıniel güven oyu aidi Median fevkalâde toplantısında konuşan Fransız Başvekili» iç ve dış siyaset etrafında izahat verdi Paris,6 A.A.İstifasını vermiş olan Laniel,bu İstifanın Reisicumhur tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Emniyet mensuplarının maaşları yükseltildi Meclisin dünkü toplantısında 25 yaşını dolduran v^ya dul kalan kız çocuklarına yetim maaşı verilmesi de kabul edildi Ankara,6 Milliyet)Büyük Millet Meclisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • hâdiseleri Nısır hükümeti Büyük Elçimizin geri alınmasını iltimas etmiş,izinle Ankaraya gelen elçimiz de başka •fcir yere naklini istemiş olduğu için,mumaileyhin değiştirilmesi tekarrür eylemiş,keyfiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • HAÇIN SUYA ATILMASI Ortodoksların yortusu münasebetiyle,dün çennmızıa muhtelif yerlerinde haç suya atılmıştır.Havanın soğuk olmasına rağmen Rum delikanlıları suya atlayarak hacı çıkarmışlardır.Resim A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Piyangodan 250 bin lira alanlar mahkeme Şerife Işminda* bir kadın,ikramiye kazanars bllefte ortak otluğunu iddia ediyor Mi*Ü-piyâhgöhunböyftk*~ikr*a-miyesLni kazananlar arasında ih tUaf çıkmış ve duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • aa afr saray BayoğSusporu 4-3 yendi Dün Mıthatpaşa Stadında Galatasaray ne Beydğluspor takımları yortu kupası ismi alımda Ur karşılaşma*lp4işlar vb hoş tribünler önünde oymizıau maçı sun-ibrmizibM:4_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Millî takımımız dün İspanyaya 4-1 yenildi Takımımız maçın birincS devresini 1-1 berabere bitirdi.Yegâne golümüzü Recep attı Dünya futbol gmmpiyonası için Millî futbol takmamız îspan ya ile ilk elimtna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Meclis dün kat mülkiyeti kabul etti Tapu kanununda yapılan değişiklikle bir bina dahilinde ayrı ayrı katlara veya dairelere sahip olma hakkı tanındı Ankara 6 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • EISENHOWERlN TEKLİFİ VE ATOM TECRÜBELERİ Dört Dışişleri Vekilinin Berlinde yapacakları toplantıyı müteakip Dulles ve Molotov arasında Eisenhower tarafında« hazırlanan atom plânı müzakere olunacaktır-R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • UÇAK KAZASININ KURBANLARI Lâpsekîde vukua gelen uçak kazasında yaralananları şehrimize getirmek için dün Yeşilköy Hava alanından hususî bir uçak kaldırılmıştır-Fakat uçak hava muhalefeti yüzünden yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • TOKYO BÜYÜK ELÇİMİZ Tokyo Büyük Elçimiz izzet Aksalur dün saat 15 te şehrimize gelmiştir.Büyük Elçi Ankaraya giderek hükümet erkânı ile görüşmelerde bulunacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Bir assubayımız şehit oldu Ankara 6 A.A-Mim S» vujrcma Vekâleti Temsil Bürosun dan bildirilmiştir:12 i»ci Nakliye Bava Üssü As subaylarından Çavuş Cemalet tin Yüksel dün hurda tayyareter üzerinde çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Şan sinemasını yakmak isteyen adam Dün yapılan tahkikat sonunda bir neticeye varılamadı Evvelki gece Şan sine-masında seyircileri heyecana veren bir hâdise olmuş,boş localara yerleştirilen av fişekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Bugün şehrimizde havaimi unııınıijctlft bulutlu ve muhtemelen yağışlı jf-çecngi,stihunei dereeoşinin 4e£p8tHİyeeeğ'i tıı'i'.ıiıı ed îın'ştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1954
  • Adres:Nuruosmanlye TUrbedar SokakNo:18 ISTANBUL Telgraf:MİLLİYET istanbul Y I L 4 S A Y I 1317 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9 6 11 FİATI 15 Kuruı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.01.1954
  • m Fikr-i-kasirâneme göre.ULUNAY Mısır devleti nezdüülo BU 3 ükelçimiz olan Fuad Hıtr lûsi Tugayın Mısır Hükümeti taraf udun iki Devlet münasehtin] gerginleştirecek r şekilde istiskal «'dilmesi diploma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • Okul kaçağı öğrenciler Velileri sm derece üzen bir mesele n hay et ttal yolana g'Hyer Şehrinıizdeki Okul AUc Bir İlklerinin,üzerinde büyük bir hassasiyetle durdukları dâva nihayet hâl yoluna girmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • Konservatuar Türk Musikisi konseri Konservatuarın önümüzdeki pazar sabahı Taksim Belediye Gn/inosu'nda IV.Nevzat Atlıg idaresinde vereceği Türk musikisi konserinde Sırzi-Dilârâ makamından eserler icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • fotanhııhın b'r günlük elektrik sarfiyatı Şehrimizin tfünliik umum!elektrik sarfiyatı tesbit edilmiştir.Ortalama olarak hu sar fyatın 885 bin kilovat oîdu&u anlaşılmıştır.Şehirde mevcut motorlu tesisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • Japonyadan bol miktarda pamuklu jçetirtiyorm Japonya'ya,bîr müddet önce ihraç ettiğimiz külliyetli miktarda pamuğun yerine çeşitli mal ithal edilecektir.Satın alınacak malların fiat ve menşelcriylc Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • m ıştır.Ka.za Matında her İki va sı ta da hasara uğramış ve şoför Nacinin kaburga kemikleri kırılmıştır.Yaralı hastahaneye kaldırılmıştıri^ Karagtimrtikte üervişaH mahallesinde Fetva yokuşunda 9 numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • tik ve orta okullar teftiş edİKyor Şehrimiz ilk ve orta tedris müesseselerindekj teftişlere de v;mı edilmektedir.î'.u arada okulları gezen müfettişler,gerek talebelerin,gerek okulların durumları hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • Kamyon aksamında elde edilen kâr haddi Ticaret Vekâleti fazla görülen bugünkü kâr haddini indirmek için tetkikler yapıyor Şehrimiz «Kamyon Yedek haddi tanınmıştı.Lâstik ve Parçaları Derneği» dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • Kömür tanzim satışlarına devam ediliyor Belediyenin Yugoslavya'dan getititiSi kömürlerin kazalara tevziine devam edilmektedir.Kömür tanzim satışlarına dünde Fatih kazasında başlanmıştır.Fatih merkez t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • Erzurum Yüksek Tahsil Öğ renciterine Yardam Derneğiniı» yıllık kongresi;10 ocak pazar günü saat 14.30 da Posta cadde sindeki Ticaret Odası salonundayap.lacaktır.¦jlc Üsküdar Musiki Cemiyeti nin seneli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • Lodos yüzünden dün bir ıtıotör battı Marmara'da lodos fırtınası başlamış ve bu yüzden bir de motor batmıştır.Kuruçeşme önlerinde demir lj bulunan kömür yüklü Yeniköy moforü,dalgaların tesiriyle su alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • BEKLİM azım:John Sherwood Tefrika No-14 Almanlara karşı harp etmek istemedim ve etmek te istemem de.Batıya iltica edenler arasmdavRuslar da büyük bir yekûn tutar-Bunlardan biri kampta dediki:Almanlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • KNÖÜSTRİ İŞÇİSİ Hikâyemiz-adındaki bir çelik işçisinin,Batı Bekline iltica sebebine dayanmak" tadır.Sehimidt.evet bu enteresan adam.ka mpa iltica eden mülte çilerin en müstesnası olan bir şahıstır Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • Katini iminden kanlı bir hâdise oldu Evvelki gece şehrimizde kadın yüzünden kanlı bir hâdise olmuştur.Galatada Yeni/engin sokağında oturan Mehmet Kalır a-4ın da biri.Beşiktaş'ta Sincap Sökağm&fl 130 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • Şehre yeniden 1760 elektrik îâmbaM takılacak Şehrimiz ve çevresine 195û yılı başından 1953 yılı sonuna kaçlar 4417 yere Omum!tenvirat lâmbası takılmıştır.Belediye,cadde ve sokaklarımızın hu ihtiyacını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • Prof.Gökay bugün bir konferans verecek Ord.Prof.Gökay,her yıl ünivcrsilede vermekte olduğu mulad konferanslarından birin cisİui bugün saat 14.30 da Cerrahpaşa Hastahancsi anlisindc verecektir.Konferan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • ¦Mâ«fc* 81 888^ 8 ^o*°*xv İVvcıö* J K tVvkraMîS HER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • Kyüpte taksi İle bir kamyon çarpıştı Sedat-Topçuoğlu adında bir şoförün idaresindeki 5121 plâkalı lalesi ile şoför Şöhret Arslan'ın idaresindeki kamyon,dün saat 11 sıralarında Eynp*tn Silâhlara?caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • Sattığımız vapurlar Çürüğe çıkarılan Cumhuriyet,Kge ve Karadeniz vapnriarı İtalyanlara satıldı Denizcilik Hankası,ticaret filosunu takviye ve yenileştirmesi hususunda aldığı kararı tatbike başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • HALKIN Dolmuş Motorları Göçenlerde İstanbul'u saran kesit sis günlerinde,dol muş yapan motörlerin yolcuları için hayati bir tehlike hâlini altlığı ileri sürülmüş,bunların kontrolü istenmişti.Şikâyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • K SA HA B E R L E R Ses sanatkârlarından Kad_«üye Sarıca 12 ocak s-aAı günü fcaat 21.30 da Taksim Belediye gazinocunda bir konser verecek tir.Bu konserin gelirini sanatkâr Kore şehitlerinin ailelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • Maalesef totaliterlik veya diktatörlükle jdare olunan mem leketlerde,harp ahlâk ve kaidelerine saygı adına bir şey kal mamış gibidir.Harp ilS.ni,esir lere iyi muamele,yaralıların tedavisi gibi harp hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • ir ismail Hakkı,Recep Koç,Refik Aras,Kemal Türk kaya Seld Keskin adında b?ş kişi,Istinyede Emirgân caddesinde 12i num.ıialı kahvede kumar aynarlarken suçüstü yakalanmış î-ii dır ir Langa'da Ağaçeşme s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.01.1954
  • flic.7 Ocak 1954 P«r emb» 2 em.137S 25 ralih IS «9 VAKtT VASATl KZA.M OUneg 7.26 2.31 j ogle 12.19 7.24 i İkindi 14.43 9.47 Akşam 16.56 12.00 Yatsı 18.32 1.38 tmsak 5.40 12.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.01.1954
  • Kahire eçtmız dönerken Kahire Büyükelçimizi Mısır Hükümetinin hiç istemediği malûmdu,bu resmen ihsas edildiğj gibi,ihtilâl komitesinin naşiri efkârı olan gazetelerde Tugay aleyhine bir kampanya açmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Uzun boylu,zayıf,zarif,mavi gözlü,tek gözü monokl k Vui^ail° blvıkl1 İ3ir *altı bu.Elbisesi usta bir terzinin etinden çıkmış ve dahiyane Q*r celalde utulenmi.su-Kra vatı,gökten inmiş beyaz bir Kfileûe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Ufaktefek notlar Beyoglu'ımar büyük «namaza HUMidan biriudesiniz,tezgâhtiiı i,konuşuyorsunuz:Yün almak istiyorum Buyurun,ne renk?m Yeşil.Bu,bu,bui—Daha kelin bir şey:Dört mimara şişle örükrek kaimlıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Az yemek,bol uyku.Sert içkilere boykot.Saçlarınızı sık sık yıkayınız.Ellerinize ve tırnaklarınıza itina ediniz.Hipsi bu kadar ı ı Her hafta hayranlanandan aldığım mektupların büyük çoğunluğunun «güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Evrnîıı yangınını söndürürken ölen amiral Wimborne İngiltere)6 A P)Senelerce amirallik dat* resinde hizmet etmiş ve bir çok harp gemisine komuta etmiş olan Amiral Sir Guy diaries Cecil Roy]e 68 yaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Kısa harici haberler İNGİLTERE •jç Bundan 30 sene evvel,Bue lios Airesten Washington'a ka dar at üstünde giden meşhur sev yah James Felix Tschiffely,dün Londrada bir hastahamsde ölmüş tür.FRANSA Notre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Amerikada bir inek beşiz doğurdu Kroonstad Amerika)6 A-A.Buradaki çiftliklerden birinde bugün bir inek beş yav ru doğurmuştur-Çiftçiler ve veterinerler bir ineğin ilk defa olarak beşiz dünyaya getirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Yeni Yunan sefiri bugün şehrimize geliyor Yımaııistanın Ankaraya tayin ettiği yeni Büyükelçi,bugün cehrimize gelecektir.Batı Akdeniz seferinden dönen Ankara v^pıuu ile gelmekle olan Büyükelçi M.Jean D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Lüks yolcu gemisinin tek yolcusu Polonyalım Rîks yolcu gemisine gizlice giren Hintli genç.kendisini hiç bir memleket kabul etmediğinden gemide kaldı Sothampton İngiltere)6 APj Komünist Polonyanm her z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Arap Birliği Kahire'tie toplanıy Toplantıda Türkiye'de bir Arap propaganda bürosunun kurulması meselesi da görüşülecek Kahire,6 Nafen)Arap Birliği konseyinin yirminci top Jant ısı bu cumartesi günü Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Dünya güzeli evleniyor Stockton,California)6 A.A.Dünya* güzeli 18 yaşlarındaki Paris dilberi Christfane Martel Ue Kaliforniyalı zenginlerden Ronnie Marengo önümüz deki pazar günü Grinviç ayan ile saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Harece giden öğrenciler Ankara,6 Anka)Manyo Vekaleti k^ndi paraları ile yabancı memieketler.de tahsile gl decek öğrencilere tahsis edilecek döviz miktarını tesbit etmiş tir.Yakında Bakanlar Kurulunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Amerika* Mig-15 i geri vermekten vazgeçti Tokyo,6 A.A)Amerikan hükümeti,geçen Eylül a* yinda bir Kuzey Koz*eli pilot tarafından kaçırılarak Birleşmiş Milletlere teslim edilen Mig—15 tipindeki Sovyet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Amerîkada bir yangımla 5 çocuk yandı Oglethorpe Georgia)6 A P)Burada geçen akşam bir evde çakan yangında beş çocuk birden yanmıştır-Çocukların ebeveyni gece komşuya misafirliğe gitmiş ve bir ara babal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • I 1954 İkramiye Plânu 10 12 22 "hepsi bahçeli ve 10-u döşeli aynen çeşitli hediye ve ikrarmyefer Hepsinin tutan-1.000.000 lira Broşür isteyiniz Yapı ve Kredi Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Amerikan banknot matbaasından çalman paralar bulundu Vaşingtou.ft AP)Virginia eyalet polisi yıl başı günü hükümet matbaasından çalınan yeni basılmış 160000 doları bulduğunu bildirmiştir Polis paranın,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.01.1954
  • Amerikanın Hindistana yardımı_Amerika,demiryollarının ihtiyacı için lâzım olan çeliği ithal etmek üzere Hindistana 25-500000 dolar verdi Yeni Delhi,6 AP)Barbakan Nehru ve diğer hükümet şahsiyetlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Ta lebe Birliği yıllık kongresi çalışmalarına 'dün de saat 10 dan itibaren Marmara Lokalinde devam edilmiştir-Kongreye,çalışmaları sırasında Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof.Dr-Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 07.01.1954
  • Midilli adasının zaptı ve Prens Nikolanın akıbeti Kalenin sahibi Prens Nikolaya münasip bir teklifte bulukendine çok güvendiği için "Son kadar vuruşacağım,dedi tini teşkil ediyordunulmuştu.Fakat o,nef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 07.01.1954
  • Revü filmlerinin gözbebeği:Barbara Ruick Revü filmlerinin artistleri diğer artistlerden çok ayrıdır-Rejisörler bu filmler için kullanacakları artistleri bilhassa vücut yapılan bakımından incelerler-Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.01.1954
  • Hezimet U/ıin 7ainandır dedikodusu devanı eden ve gayet tabiî °»*rak daha bir müddet de aynı tempo He devam edecek olan.¦*l*anya millî maCI dün oynandı-Ve malûm şekilde neticelendi.Su maçın neticesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1954
  • Eminönü Öfrreneİ Lokalinde dün karşılaşan Cağaloğlu Ko Sanat ve Sultan Selim Kız Sanat Okulları maçtan evvel bir arada,Alâka ile takip edilen maçlarda başlama saatlerinin yanlış tebliği yüzünden ufak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1954
  • Radyo başka amma spiker yine bizden Dün Radyo başında,maçın birinci devresini ümit ve heyecanla;ikinci yarısını ise üzüntü içinde dinfemeye cahşt'k.Yegâne teselligâlıumz,Ak denizin diğer ıroıuıdan biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1954
  • Fuîbo!Haberleri tNGİLtZ MİLLİ TAKIM KAPTANI ARTIK BEK OYNAYACAK Londra,6 ŞHA)ptagilte re millî takım kaptan ve sag *ıa fî Billy Wright,yeni yudan iti baron sag bek:oylamaya başla anıştır.Wright Wolver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1954
  • Dünkü hususî karşılaşmada G.Saray B.Sporu 4 3 mağlûp etti r-Çok az bir seyirci önünde yapılan maç tatsız geçti Stad:Dolmabahçe Maçı C.Saray:1 K.Spor:3 Seyirci:826 Hasılat:1106 Takımlar:G.Saray:Metin A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1954
  • İngUtere-ltalya "Junior„ lan yarın karşılaşıyor Romat 6 SHA)ve italya «Junior» Futbol takım laı yann Romada karşılaşacaklardır,Bu maç nisan ayında Frank tuntfca' yapılacak olan Dünya Gene takımlar şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1954
  • Dün tek golümüzü atan Recep Adanır 20 nci dakikada ispanyol tta Jcımmu:ve sahanın en iyi oyun cusu olan sağdık topu hafifiz bir ofsayt pozisyonundan kapa rak kalemize indi ve takümı nm dördüncü golünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1954
  • Dün Madritte Chamartin stadında yapılan dünya kupasının ilk eleme maçında yeni Esasen beklenmekte olan mağlûbiyet,Turgaysız ve Fikretsîz takımla kofoyca bir hezimet şeklini aldı.İSk devrede,İspanyol f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.01.1954
  • J—M—O—1^—S Winnie daha bu sabah sizin hiç bir ınmi,vermez görünmenize rağmen daima doğruyu gören,hassas kalbli,dürüst ve mert bir insan oldu ğunuzu söylüyordu-Her şeyi olduğu gibi anlatacağım,hükmü si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1954
  • f 2 3 4 5 S 7 8 9 tO 11 12 1 İt JHB8fe-J'v 2 3 4 Ll 5 ü 1 6 1 7 8 si n 10 j 11 BSfcâ İ 12 i 1 1 1 J Sel dar» s#ğa 1 Boru sesi.Bir cins yırtıcı kuş.2 Bir nota;Şâirlerimizin bayıldığa n:nk;Bir nota 3 Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1954
  • Gümrük Muhafaza Umum Kuması" damlığı 1 Numaralı Satmalına Komisyonu Başkanlığımdan 1 Bedeli 954 yılı bütçesinden ödenmek üzere şartname" sine ve plânına göre 9l lık otomatik santral 2490 sayılı İca*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1954
  • Tarihi Roman Resul kendine ümitlerini 9 Yani senin Nilüferle bir alaveren yok?Ali,işini sağlama bağlamak,Resulün arada bulunmadığınainanmak istiyordu-Lâkin söz buraya dayanınca Resul lastikli bir ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1954
  • İstanbul üniversitesi Taîebt» Birliğinin kongresi îstanbnl Üniversitesi Talebe Birliğinin yıllık kongresine,dün de Marmara Lokalin'de de vara edilmiştir.Kongrede söz alan öyelev,idare heyeti raporunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1954
  • Siu'rli bir kadın bir şoförü dövdü Kadviye Halik adında bir kadın,dün Aksarnydn,14215 plâ kah taksinin şoförü Alanddin'den,kendisini gezdirmesini istemiştir.Şoförden aks!cevap alan kadın,sinirlenerek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1954
  • Amerikan viskonsülü ticarî tetkikler yapacak Amerikan Viskonsülü Levis Hoffaler,dün şehrimiz Ticaret Odasını ziyaret etmiştir.Viskonsül bu arada Oda 1*ımınii Kâtibi ile görüşmüş ve Türk Amerikan tiear
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1954
  • Tetkikler Cerahî sahasında kaydedilen ilerlemeler La&an vücudundaki oilt lekeleri,yara» bere,çıban izleri alelade zımpara taşıyla gideriliyor 50 dakika duran bir kalb tekrar çalıştırıldı «Saturday Eve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1954
  • Emniyet Genel Müdürünün şehrimi/deki tetkikleri Bir müddetten beri şehrimiz de bulunan Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygüu u'ün akşam ekspresle Ankara'ya hareket et mistir.Genel Müdür şehrimizde kal dışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1954
  • RÖPORTAJ isteyen adam İki defa 5 adet loca biieti alan esrarengiz âdâmı sinema müstahdemleri ayrı,ayrı şekiide ^rif ediyorlar Sinemanın sakıtın ve yangının çıktığı yer Paltosunun yakalarını kaldırmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.01.1954
  • ukumetımız dun Mısıra bir nota verdi LBaş tarxit birincide' ölünün bu mevzu ile ilgili i-*a'liat vermesini istemişler ve ayrıca bir sözlü soru ile bir de önerge verilmiştir.Hariciye Vekili bu konuşmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Meclis dün kat Mülkiyeti kanunu kabul etti rBaş tarafı birincide] 26.Mülkiyete,tnül ayetin,gayri aynî lıaklara ve hıtişterek bir arzın hissedarları Veya bildirine muttasıl gayr:J'-tenküllerin sahipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • llrmansk'tan italya ya gelen güvercin Roma,6 AA.Bir gezgfcci güvercin Ligurya'da înv jj^a açıklarında bir İtalyan aukçı gemisinin güvertesine j^mustur.Kolaylıkla yaka-Çan ve verilen yemden sona tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Fransız Meclisinde yeni yıl ancak girdi Paris 6 Radyo)Fransız meclisi bugünkü toplantısında 1954 yılı bütçesini tasdik et-mistir.Bütçenin 1953 yılı içinde tasdik edilmesi gerektiğinden müzakereler sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Zaferin yorumu [Baş tarafı birincide')Hükümetin bir tebliğ-nisşretme si ve Meclisin bugünkü oturumunda Dışişleri Vekilini Meclise davet etmek suretiyle hâdisenin mahiyeti ve hükümetçe alman tedbirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Piyangodan 250 bin lira alanlar mahkemede [Bag tarafı birinoide] 782792 numaralı çeynek biletin dört lirasını Hasibe,1 ltraswu ise Şerife vermiştir.Neticede bilete bir milyon lira Çjktıgı görülmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Emniyet mensuplarının maaşları yükseldi [Baş tarafı birincide} rülerc.tekliflerin kabulü üzerine lâyihanın bir maddesi bütıçe ko ımisyonuna verilmişti.Bugünkü müzakerelerde bu maddenin bütçe komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Başvekil dün gazetecilere ziyafet verdi [Baş tarafı birincideJ gazetesi başmuharriri Nadir Nadi.muharrir Doğan Nadi ve Burhan Felek,Vatan gazetesi başmuharriri Ahmet Emin Yalman.Hürriyet gazetesi aa-h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Hariçteki akisleri [Bag tarafı birincide] graph ile Manchester Guardian bu hâdiseye dair birer başmakale yayınlamışlardır^ Manchester Guardian gazetesi* Mısır hükümeti tarafından alınan bu kararın iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Laniel güyen oyu aldı [Bag tarafı birincide")nü güve» oyu talebinde bulunmuştur.Başvekil huzura çıktığı zaman meclis çok kalabalıktı.Zi ra bu olağanüstü bir toplantı idi.Toplantıya Tfoquer başkanlık e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • D.P.nin kuruluş yıldönümü Bugün,DP.nin kuruluş yıldönümüdür-Bu münasebetle şehrinıizdeki bütün DP.teşkilâtı,birer kutlama töreni tertip etmişlerdir Yapılacak törenlerle bugün bir bayram sevinci içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Kahire hadiseleri Başmakaleden devam)takdir edemiyor,başkalarının sayesinde hayallerinin hakikat olmasını arzu ediyorlar-Uğradıkları hüsranların bir kısmından da bizi mesul tutmak istiyorlar ingilizle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Bayar,İngiltereyi de ziyaret edecek [Baş tarafı birincide] VVaşington 6 ANKA1 Re isicumhur Celâl Celâl Kayarın Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı ziyaret münasebetile harzırlıklar devam etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • İran'da bir suikast teşebbüsü meydana çıkarıldı Tahran,6 CAP A-A)İran demiryolu polisi bugün başkenti,petrol işletmelerinin bulunduğu Abadan kesimine bağlayan ana demiryolu üzerindeki köprüleri berhav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Hariciye Vekâletinin tebliği [Baş tarafı Mriııeîflel Türkiyemn Kahire Büyükelçisi Hulusi Fuat Tugayua Mısır hükümetince Mısırdan ihraç edildi gi haberi doğrudur Yine matbuata intikal eden,Büyükelçi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Meşhur Mr fin balerini Hollywood'» gidiyor Londra,6 Naıfen)Metre Goklwyn Film kumpanyası Finlandiyalı ibaleria Tania Elg ile uzun Vadeli bir mukavele imzalamıştır.Tania EJg Ocak i ayında Hollywood'a g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • ZAYİ 3/12/1953 gön 28756 Biçil say'L profesyonel şoför ehliyetimi kaybettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yok tur.Adresim:Sefa Kav alürk tücöJc Ayasotfya Güngönmez sokak No:14 Kumkapı İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Gayrı menkûl satış ilâm İstanbul İkinei İcra Memurluğundan:952/517!Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen Fatih.Şey a Resmi mahallesinin Yavuz Selim caddesinde en eski.eski 47» yeni 8.8/1 taj,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Türkiye Demir ve ÇeHk Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemizin Fiîyos'taki akaryakıt tanklarından meranU şartname ve mukavele projesi esasları dairelinde 1 Mayıs 1951 tarihinden itibaren ink
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.01.1954
  • Bayındırlık Vekâleti İzmir Su İşleri 3 üncü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 İzmir Su İğleri 3 üncü Sulbe Müdürlüğü Bölgesinde ıbuhınan Kula Yalımlar ovasının taşkından korunması inşaatı olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13,00 Haberler 33.35 Dans müziği PL)13,30 Şarkılar OH uy anlar:Mürşide Server,Gül seren Güvenli 14.00 Sevilmiş orkestra,parçalan Fİ.14.20 Şarkılar PL)14.45 Film yıldız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1954
  • Sîliltitjet Aöone şaatları hr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirflân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa sfuıt.2,50 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan;Garson KANIN Çeviren:Leylâ EIIDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akgam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tarn" 17:do Telefon:40278-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ REHÎR TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı BTJ AKŞAM SEMERKAT'TA Yazan:J.Vques Deval Tiirkçesi:Fehmi Baldaş Her çarşamba akşamı talebe gerisidir.Pazartesi akşamlan terii'-sil yoktur.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski.Eminönü.Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Ya^zan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1954
  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasın On sene ve daha fazla müddetten beri sahipleri tarafından aranılma ması sebebiyle Bankalar Kanununun 41 inci maddesi mucibince mulıtelif Banka ve Müesseseler tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1954
  • Kambiyo ve csiıan ftapanıj Açılıp Kapanış} Sterling 4S4-784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı "ol 0.80 İsviçre Fr,64.03 64.05 Pelçika Fr".5.61 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.6S.40 73.68 40 Lire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1954
  • AMMER MAKSIM Bıı akşam Saat 21 de CİBALİ KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te" Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1954
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ C E.M A I Dahiltye IvfUtVîassın» Pazardan başka her püc sabah saat 10.30-n.OO ttglerien sonra 14.30-17.00 de hasta jtabuJ eder.İstanbul Divanyom No.104 »^¦¦piih u ¦¦yi.mu ı mı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.01.1954
  • Sahip ve Bagmuharriri:Ati Naci J&ARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8