Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • Bugün şehrimizde havanın çoiı bulutlu ve aralıklı yağmur ya-ft'jjlı,rüzgârın fırtına halinde e-seceği,sühunet derecesinin de-ğişmiyeceği tahmin edilmiştir.rY-ünılgÎH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • müessif bir uçak kazası Mecburî iniş yapan bir yolcu uçağımız yandı,kaptan pilot,makinist ve iki yolcu öldü.Beş kişi kurtuldu Ankaraı 5 AA.Çanakkale Bandırma İstanbul seferini.yapan Devlet Hava Yollar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • i Adananın lı Kurtuluşu Şehrin 32 nci kurtuluş yıl-dönümü dün kutlandı Adana,5 Milliyet)Adana om düşman istilâs.ndan kurt ulu şunun 32 nci yildöümü bugün ilçe ve bucaklardan gelen yüz •binlerce Adanal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • [Vefa,Emniyeti 2-1 mağlûp etti Birnci devrede tehir edilen Vefa Emniyet maçı dün Mîthatpasa Stadında çok çamurla bir sahada ve az bir seyirci Önünde yapılmıştır,umumiyetle Vefanın baskısı altında cere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • Milli takımımız bugün ispanya ile karşılaşıyor Madrlt'de yapılacak satıldı takımım Madrit.5 A-A.Dünya futbol şampiyonası için ispanyol ve Türk miIM takımlarının yarın yapacakları karşılaşma Madritte b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • "Vergi kaçakçılarının haddi hesabı yok,Piyasada günden güne artan vergi kaçakçılığın;Defterdar yukardaki cümle ile teyit etti Ticarî teşekküller,yeni yü dolayısiyle eski hesaplanırını tas fiyesi işine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • BREZİLYALI DENİZCİ LEB Bir nezaket ziyareti yapmak maksadıyla limanımıza gelmiş bulunan Brezilya mektep gemisine mensup bahriyeliler;başlarında gemi komutanı olduğu halde,dün sabah Taksimdeki Cumhuriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • 5 Tapu Müdürü hakkında tahkikata başlandı 129 döniimiök arazinin kime ait olduğuna tetkik için vazifelendirilen Tapu memurları sahte evrak tanzim etmişler Maliye Bakanlığı ile Tapu ye Kadastro Geneü M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • Türk p&rısmı koruma kamunu Ankara,5 Milliyet)1567 eayüı Türk Parasını Koruma Kanununun 5540 sayılı kanunla muaddel 1 ve 3 üncü maddeleri fil yeniden tâdiline matuf kanun tasarısı Bütçe Komisyonunda ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • Federal Almanya Başvekili Dr.Adenauer Adenauer Türkiyeye geliyor I iii I ii i.İl" Dun 78 yağına basan Batı Almanya Başvekili Mart ayında Ankaraya gelecek ve bir hafta kalacak Bonn,5 T.HA.Batı Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • wfi&sm 'till SUDAN MECLÎSİNİN İLK TOPLANTISI 1954 yılının birinci günü ilk Sudan Pariâme ntosunun açılış günü olmuştur.Bu münasebetle Sudan Genel V alisi Sir Robert Home bir konuşma yapmış ve Meclis a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • i akisleri nariçfek T liondra,5 Nafen)Bu sa t ah bütün İngiliz gazeteleri,Mı surdan Türkiye Büyükelçosi Fuad Hulusi Tugay'in hudut di 91 edilmesi ile ilgili haberlere geniş yer tahsis etmişlerdir.Time
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • işletmeler Vekili yeni petrol kanunu hakkında izahat verdi Petrol kaynaktan hususî teşebbüsler tarafından işletilecek ve ham petrolün sekizde biri devlet hissesi olarak alınacak Ankara» 5 AA.İşletmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • Fırtına Âvrupada büyük tahribata sebep oldu a£ Battıkta 40 senedir yeye çıkan sular Londra,5 Radyo A,A.Şiddetli fırtına ve seller dün ge ceden itibaren bütün Avrupayı kaplamıştır.Ealtık sahilinde sula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • İstifa eden Italy* Başvekili Pella Pella dün istifa etti i İtalya Başvekilinin istifası «Hıristiyan Demokrat» parti saflarında çıkan anlaşmazlıktan ileri geldi Rama,5 AP)Başbakan Giuseppe Pella bu akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • İran'ssı garip bir kararı Tahran,5 A.A.Hükûme tin resmî gazetssft olan cFerjmaau» bu sabahki ©ayısında,îran hudutları dibada yasayan kimselerin memlekette ofirp'bL ı tenlerden haberdar olmaları için v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • AURIOL'ÜN SON RESMİ KABULÜ Fransız Cıunhnrreisİ Vincent Auriol son def a olarak yeni yıl tebriklerini Elyşee sarayında kabul etmiştir.Resimde Paris Piskoposu,Fran-«z hükümet asaları ve Türkiyenin Paıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • Celâl Bayar Ankaraya döndü Ankara,5 A.AJ Kayseri fiümerbank bez fabrikası' işçile Wnin yardım sandığında toplanan para ile kurulmuş ve mem lekelimizin ilk İşçi Bankası olan «İşçi Kredi Bankası» tun aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • D.P.Grupu dün toplandı Hazırlanan beyanname gelecek toplantıda umumî heyete bildirilecek Ankara,5 Milliyet)Detonotkrat Parti Meclis Grupu buifÜn saat 15 de topla*ım.ştır# Oelse açılınca Grup Başkan 'V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1954
  • rın kararı esef ve karşılandı Kahire Elçimize yapılan alınacak.Hükümetin bugün bir mukabil tedbirler neşretmesi muhtemel Mısır basını Fuat Hulusi Tugay aleyhinde neşriyata devam ediyor.Londra Radyosun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.01.1954
  • ga YAPRAK Sokak Terbiyesi ULUNAY Tramvay sahanlığında bf ri sigara içiyor.Her sarsın tıda birimizin paltosunu ya p;ş'P yakacak diye endişeler içindeyiz.Yaşlıca bir adam dayanamadı:Oğlum,sigarayı at.Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • Ceza gören müesseseler Mevcut Belediye tarifesine riayet etmiyen 25 eğlence yeri tecziye edildi Şehrimizdeki bar,gazino,kokteyl salonu ve buna mümasil yerlerde tatbik edilen tarifenin çok yüksek olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • Üniversitenin yeni bütçesi 20 milyon lira istanbul Üniversitesi 1954 yi lı bülçe tasarısının müzakeresi münasebet i yi* istanbul üniver sitesi Rektörü Prof.Fahir Ye-niçay beraberinde 'niversite Crenel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • Amme alacalcfarinin tahsiline ait kanun Amme alacaklarının tahsili usulü hakkmdakj 01 S3 sayılı kanun 1 ocali'taıı iîib;ıren yürürlü.^imıiş)ii'.Bu kanunu höürümlerlne göre;vadesinde rkfenmemfs olan vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • Üniversitenin yabancı di!imtihanları Şubatta yapdııcaU istanbul Üniversitesine bağlı muhtelif fakültelerde yabancı dil imtihanları şubatın ilk İki ft asın da yapılacaktırimtihan harçlarının yatırılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • P A l i S T i* T-c/ph/mede oturmakta 01% Faruk Ateş,Ibrahim Yılmaz ve Ahmet Demir adında üç kişi,bu aemtte Boğazkesen caddesinde 117 numaralı helvacı dükkânın da yatıp kalkmakta olan Rasjm Demirkanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • KfSA HABERLER Bir müddettenberi Karade ttizde hüküm süren şiddetli fırt» na dün hafiflemiş ve gemiler normal seferlerine &aşlarruşJar dıı Diğer taraftan Bozcaada önlerinde,fırtına yüzünden kara ya otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • fflr.T" 1 6k Ocak ¦te 24 Cem.•wel 1954 Aralık 1ST S Çarşamba 13f9 VAKİ tT VASATİ EZAN» OÜn yt İ 7.26 2.32 Ögie 12.19 7.25 tkind i 14 42 9.47 Aksa m 16.55 12.00 YatS] 18.31 1.38 i îmsal C 5.40 12.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • Sovyetler Birliğindeki esir milletler meselesi etrafında ne reyan eden münakaşaların aırf Ruslar arasındaki kısmı dikka te şayan bir safhaya girmiştir-Rus olmayan milletleri bile Rus sayan büyük Rusya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • Bir askerî heyetimiz dün Komaya gitti Koramiral Sadık Alhncnnın riyasetinde bir deniz askerî heyetimiz,dün sabah saat 9.50 de uçakla Bomaya gitmiştir.Heyette Ayrıca,Deniz Kuvvetleri Plân ve Harekât Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • Tarım Vekilinin şehrimizde yaptığı tetkikler Şehrimizde bulunan Tarım Vekili Nedim ökmen,dün de vekâletle ilgili dairelerde teftişlerine devam etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • Kuru meyvacılığımızın gelişmesi için çalışılacak Alâkalılar,kuru meyvacılığımızı geliştirmek" tnaksadiyle bazı kararlar almış ve tatbikata geç m islerdir.Bu cümleden,olarak meyva istihsal pdrn mrhtaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • şada bsr takı âcSar bulunamuyor Son günlerde bazı fiîm?er karaborsa Son günlerde bir takım ilâçları piyasada bulmak imkânsız bale gelmiştir.Ecza depolarına da yapılan müracatlar hiç bir netice vermedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • HALKIN SESİ Güler misin ağler mısırı Fatih Muhteslp İsken* der mahallesi.Keçeciler Fe r.dun sokağı mukimleri kay di ile yazılmış bir mektupta şöyle deniyor:«Baktık ki sakağımızın ao kak denecek,gelip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • Akümiatör çalan hırsız Bir bekçi "Our,emrini din* içmeyen bir hırsızı tabanca ile yaralıyarak yakaladı Evvelki gece A lal ürk Bulvarında,muhil i heyecana veren bir hâdise olmuştur.Bu sem ile vazife1 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • Yugoslavyadan getirtilen kömürlerin tevziine başlandı Belediyenin Yugoslavya'dan getirtmiş olduğu kömürlerin kazalara tevziatına başlanmıştır.Dün ilk olarak Üsküdar ilcesine paketlenmiş olan bti kömür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • Dün ölümle neticelenen bîr kaza oldu "Rahmi Kopuz adında bir şoförün idaresindeki 24589 plâkalı kamyon,Beşiktaş'ta Yıldız caddesinde I'alil İbrahim adın da GO yaşlarında birine çarpmiş ve ağır sııreit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • Yaşlı bir kadın dumandan boğularak öldü Kuşdilinde" Yoğurtçu Çayırı caddesinde Şükrü Hasına Tiner adında Mr in e ait 28 numaralı iki katlı ahşap evde,odada 1 U lıınan mangalın devrilmesinden dolayı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • |JjJ|MULTECSLEf?i Yazan:John Sherwood,Tefrika No.13 Her bar kızı gibi,onun da hayatı sürmekti arzusu macera Kız ondan,o kızdan,içki her ikisinden ve ikisi de içki den hoşlanmışlardı* Kısaca birbirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • ti Hakem Kurutunun 953 yıl» faaliyeti ViJâyetrmiz dahilinde 1053 yılı içinde 121 iş ihtilâfı İJ Hakem Kurulunca tetkik edilmiştir.Bu ihtilâflardan 99 u toplulukla is ihtilâfı olup 22 si ise i.şç mümes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • Kimsesiz çocukları yetiştirme» yurtları çoğaltılıyor Memleketimizin muhtelif yer lerinde faaliyette bulunan Çocuk Yetiştirme Yurtları'nın da ha mükemmel bir hale getirilmesi için çalışmalara başlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.01.1954
  • KONGRELER İç Batı Trakyalı Göçmenlere Yardım Derneğinin yıllık kongresi;10 ocak pazar günü saat 10 da,Beşiktaş İskele GazLr.o sunda yapılacaktır.İC Ödemi$ Yüksek Tahsil öğretim Derneğinin y.ll.k Iseng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.01.1954
  • Basra mebusu ve biz Irak meclisinde dış siyasete dair müzakereler cereyan ederken Basra mebusu Abdürrez-*ak Hunıud isminde bir zat Türkiye aleyhinde bir takrir vermis» Başvekilin izahatından sonra tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Irak'ın Arap Birliğine bir tebliği Bir Beyrut gazetesine göre Irak.Arap Birliğine» İsrail Arap hudutlarına Birleşmiş Milletler askerlerinin konulmasını teklif edecek Beyrut.5 AP)Beyrutta ç'kmakta olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Rusların,Amerika'ya iade edeceği gemiler 186 parça geminin lan müzakereler bir Washington,5 A.A.Amerikan Dışişleri Vekâleti »özctisü dün akşam verdiği beyanatta,Birleşik Amerika tarafın |an Sovyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Garip bir yanlışlık Televizyon hatlarında vnkubıı* lan bir ânza yüzünden İtalyan* lar.gizli ve siyasî bir televizyon muhaveresini takip ettiler Rc-ma,5 A.A)İtalyanlar dün televizyon perdelerinde,kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Monroe işsiz kaldı Yeni bîr film çevirmeye başlayacağı sırada stüdyoya geç kalao sarışın bomba derhal işinden uzaklaştırıldı Hollywood,5 AP)Marilyn Monroe yeni çevireceği bir filmin başlaması esnas nd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Şehrimizde üç hastabakıcı kursu açılacak Gönüllü hastabakıcı yetiştirmek üzere,şehrimizde Kızılay tararından kurslar açilacaktır.İstanbul,Beyoğlu ve Kadıköy sem t ler i n(i e olmak üzere üç yerde açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Şehrimiz Millî Eğitim Müdürü* değiştirildi Sabık Milli Eğitim Müdürü Muhittin Akdik'in âni olarak Vekâlet Başmüfettişliğine nakli üzerine,Talim Terbiye Heyeti azalarından Fevzi Erîem bu vazifeye getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Bir i;dam sokak ortasında düşüp öldü Henüz hüviyeti tesbit edilmiyen 40 yaşlarında bir erkek Karaköyden geçerken birden-bire fenalaşnıış ve düşerek öl-miistür.I Ceset hüviyetinin tesbit i için)Morga k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Şehriımzdeki öğretici film merkezleri çoğaltılıyor Millî Eğitim Yekâleli tnrafın dan okullarda tedrisatın daha iyi ve verimli olmasını temin maksadıyla kurulan «öğretiri film merkezleri» niri bugünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Amerikada halılara rağbet arttı New-York,5 Nafen)Birleşik Amerika da çiçekli resimlerle süslenmiş halıların rağbette olduğu ve bunların bilhassa arandığı bildirilmektedir-Eksperlerin verdikleri malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Yeni İtalya güzellik kraliçesi 99 izdivaç teklifi aklı Roma,5 AP)16 yaşındaki Marcella Mariani.1954 İtalya güzellik kraliçesi seçildiği Cortina d'Amj^zzo'dan evine dönmüştür.Kraliçe evinde kendisini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Noel gecesi doğan çocuk Londra,5 Nafen)Noel gecesi bir çocuğun dünyaya gelmesi,bu yuvada ciddî bir buhran yaratmıştır-Anne çocuğuna «Noel» adının verilmesinde ısrar etmiş,baba ise büyük babanın adı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Arjantünde de yılın ilk kaatili bir kadın oldu Bordobo Arjantin)5 A-A-Burada yeni yılın ilk cinayetini 83 yaşlarında bir kadın istemiştir-Ritasoria de sosa adında olan bu ihtiyar kadın,iddia edildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Bir kaatîl 24 seneye mahkûm oldu îzmir.5 ITH.A-Bir ku^ marhaneyi basarak bütün paraları alan ve buna mani olmak istiyen ev sahibi Şevket Peruzuda'yı tabanca ile öldüren Enver Yılmazın muhakemesi,Ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • İ/mirde bir şehir tiyatrosu kuruluyor îzmir,5 TH.A-Izmirde bir şehir tiyatrosu kurulmasına karar verilmiş ve bu hususta harekete geçilmiştir.Millî Eğitim Vekâleti bu mevzu ile yakından alâkalanarak ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Merih ten gelen şeytan kız Londra* 5 Nafen)Middlesex' te «Merihten gelen şeytan kızı» adında orijinal bir film çevrilmektedir.Bu filmin mevzuuna göre» Merihte harp olmakta,erkekler tükenmekte ve orada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Biraz evvel konuşmamızı hatırlı yormuşunuz?Hangi mevzuda efendim?O genç hanını hakkında-Ha!Evet efendim-Siz onu görmüşsünüz-Şöyle geçerken gözüme ilişti,efendim.Georges yine öksürdü:Ya'-Çok güzel ve c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • FIKRA Bilgi ve sanatkâr TARIK BUĞRA Bu aybaşında üçüncü sayısı da çıkan İstanbul isimli derginin geçen sayısında bir anektod ok um uş t iim:Hikayecileri" mizden bilir bir b'.vjka hikayeci miz için «öy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA Yeni ser-enin ilk 78 saati zar fnda B.Amerikada muhtelif kazalar neticesinde ölenlerin sayısı 4fc3 e baliğ olmuştur.Bunlardan 317 si yol kazalarında,40 ı yangınlarda ve 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Yeni bir denizaltı silâhı Yakında tngilterede tecrübesi yapılacak yeni silâhın bir denizaltı füzesi olduğu bildiriliyor Londra,5 Nafen)Denizaltı harbinde «ihtilâl» ya pacak yeni silâhlar ve taktikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • İKTİBAS İsviçreliler kedi ve köpek seve seve yiyorlar ı ı ı 11,m% Köpek etinin yenilmesine müsaade eden memleket yalnız İsviçre değildir.Eski devirlerde ve bu gün bu eti yiyen bîr çok memleket sakinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • I'd lanın otomobiline ceza kesildi Roma,5 A.A.Bir Başvekil dahi bahis mevzuu olsa nizamname nizamnamedir.Romada bir se3rrüsefer memuru,tramvayın solundan giden bir otomobilin şoförüne,arabanın bir Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Malezya ormanlannda görülen garip mahlûklar Kualalumpur.5 A-A)Malezya ormanlannda görülen yarı insan yan maymun üç garip mahlûku canlı olarak yakalamak üzere hususî arama ekipleri teşkil edilmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.01.1954
  • Kanada Başvekili dünya seyahatine çıkıyor Ottawa,5 A-A.Resmen bildirildiğine göre,Kanada Başvekili Louis Saint Laurent 4 Şubatta dünya seyahatine Çıkacaktır-Altı hafta sürecek olan bu seyahatinde Sain
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.01.1954
  • Adananın Kurtuluşu şehrimizde ide;kutlandı Adananın kurtuluşu An karada okluğu gibi şehrinizde d e kutlanmıştır-Bu münasebetle şehrimazdeki Adana kültür derneğinde bir tören yapılmış,bi lâhare Taksimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 06.01.1954
  • Sinemanın sevimfi ve sanatkâr kadını:Jeanne Craın Sin oma dünyasının sevimli ve güzel kadınları vardır.Bunlar seyircileri tarafındım gür Kellikleri ve sevimlilikleri için 1 utulurlar-Fakat bunların iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 06.01.1954
  • amer adalarının haşmetli beyi sefalet içinde öldü Sultan-ı tayyibe bîr dâva idr,Fakat bu geçmez veya hülya gibi 1500 senesinin ıbaşlarında «Kilvo Kilwa».hükümdarları Negazidyayı fethetmişlerdi,1557 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.01.1954
  • Futbol Haberleri İNGİLTERENİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI:HUDDEKSFlELD Londra,5 T.H.A.İngü tere birinci ligine mensup takım lar arasında şimdiye kadar yap tığı 26 karşılaşmada en az gol yiyen takım lig üçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1954
  • Kulüp Başkanına yapılan cenaze merasimi Londra.S.H-A.Mare şal.Montgomery'nin takımı o lan Ingilterenin tanınmış birin ci küme klüplerinden Toten ham Hotspur'un vefat eden başkanı için,Enfield'de yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1954
  • Galatasaray Karagücü karşılaşıyor Galatasaray profesyonal takı mı ile karşılaşacak olan İstanbul Karagücü tak.inı iki günden beri kampa alınmıştır kanagücü tak.amnda şu futbolcular yer almaktadır:B.J.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1954
  • nının onu anatı O.Şeref Apak bu beyanatı iie Espanya müli maçı dolayısıyla Fatierasyon ve kendi hakkındaki naşriyata cavap vermektedir Ankara,5 SHA)Futbol Federasyonu Reisi Orhan Şeref Apak,Spor Haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1954
  • Bugün yapılacak mektep "^açları fikstUrü Yeni yıl için okullar ârası maçların fdkstürleri yeniden hazırlanmıştır-Fulfool ve "basketibol karşılaşmalarında fikstür gereğince bugün aşağıdaki müsabakalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1954
  • Dünkü Vefa Emniyet maçında Emniyet lülecisinin bir kurtarışı Vefa-Emniyeti 2-1)yenebildi Ga«lı ve güzel bir oyun çıkaran Emniyet müdafaası faecariksiz Yaşîl-Bsyaz forvetins fazla gol imkânı vermedi in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1954
  • ^giliz maçları sis yüzünden geri kaldı ta*ut£î' Nafen)Bu hal s;lara,n son da kai^ sıs yüzünden varı Beyaz toP klüla" bil-11ag:ıllen' karşılaşmn-Bl'?dt Mümkün olmamış r*r SS?1 bÜhassa Arsenal za ^Sv'^n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1954
  • Bugün Madritte Chamartin stadında Dünya Kupasının ilk eleme maçım kimimiz Isp Dünya kupasında iddiası olan İspanyanın bizimle yapacağı karşılaşmayı kazanmak için uzun bir zamandan beri çalışmakta oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1954
  • en şöhretli sporcularından birisi olan atlet MI «nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.01.1954
  • 19 rikatüristin Maya'da açtıkları sergi Genç karikatüristlerimiz;bu sergiyi açsrken kadirşîr.âsâne bir harekette by Sunmuşlar ve iistadları Cemal N a elit-'in bir karikatürünü siyah fon üzerine asmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1954
  • Çamaşır yıkarken etekleri mangaldan tutuştu Kadıköy'de Rizapaşurla,Karakol sokağında n ti m arada oturan HayKuhi Tosun adında hir kadm,çamaşır yıkarken,yanında bulunan mandaldan etekleri tuiusuıuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1954
  • lift PAZAR lull O halde dostum,sizin meufettnazde bulunan bir kim senin böyle şeyleri ücretle tu taeağı kimselere yaptırması icap edur Kusura bakmayın ama cidden beceriksiz bir im tiz oİul ıınuz.Yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1954
  • Kadın köşesi BU SENEKt KADIN ŞAPKALARININ BARİZ HUSUSİYETİ NELERDİR 1954 kışının şapka modelleri uzun 'bir zamandan beri gerek Paris ve gerekse Londrada tertip eailen defilelerde teşhir edilmektedir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1954
  • DENİZLERİN Kİ Tarihî Roman Kazan:Kemal SAMAN C1GİL Kıskançlığından yalan söylemek lüzumunu dahi hisseden Alî'nin içini kurt kemîrîyorclu B Bizim Resul de bekler a dedi,burası daha çok hoşuma gtiti.Nil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1954
  • KONGRE tfsküdar Musiki Cemiyetinin 101.954 Pazar günü saat 10 da senelik kongresi yapılacağından sayın üyelerin teşrifleri rica olunur tdare Heyeti RUZNAJVfE:1 Faaliyet raporunun okunması,2 İdare heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1954
  • Sanat eserlerinin fiatları gün geçtikçe artıyor Londra.5 Nafen)İngilterode ve bir çok Avrupa memidketlerinde sanat eserierinin fiatları artmaktadır-İH gililerin verdikleri malûmata| göre.önümüzdeki se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1954
  • Amerika'da işçi ve Amerika Üniversitelerimle profesörler ders programları haricimi e geceleri sendika binalarında ve fabrikalarda sendika tarihçesi,is kanunları,parlâmento müzakere usulleri hakkında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.01.1954
  • İşletmeler vekilinin petrol kanunu hakkında izahatı [Baş tarafı birincide] ttygun görmıyerek hükümetimizin petrol politikamıza verdiği yeni veçheyi 12/11/1951 tarihli ve 3/15833 sayılı biı kararname i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Şan sinemasında dün geceki infilâk Meçhul bir şahsın loca sandal-yalarına yerleştirdiği av fişeklerini ateşlemesi halkı heyecanlandırdı Dün gece Şan sinemasında film seyretmekte otaıt halk,bir infilâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • tngrid Bergman perdeye dönüyor Artistin kocası» baş rolü karısı tarafından oynanmakta olan Jeanne d'Arc oratoryosuna üç buutlu olarak filme alacağını söyledi Roma.5 AF)Ingrid Bergman Jeanne d'Arc rolü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Ayvalıkta işlenen cinayet Fatih Halk Partisi İlçe Başkanı bacanağını öldürdü İzmir,5 Milliyet)Ayvalık tan alınan bir habere göre bugün İlçede fecî bir cinayet işlen m^stfEr.îstanbu| Fatih Cuımhu riy&t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Dünkü çocuk» «Küçük Saline» de 75)def» büyük başarı ile temsil edilen «ziyafef» temsilinden sonra 7 ocak perşembe akşamı saat 21 den itibaren meşhur Amerikan yazarı Garson Kanın'ın yıllardır bütün Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • 5 Tapu Müdürü hakkında takibata başlandı [Baş tara 11 birincide] Sicil Tapu memuru Ahmet Er-Tahkikatı Kadıköy Müddeiumumi yardımcılarından îsmafl tdare etmektedir Diğer taraftan bu hâdiseyle İlgili ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Hariçteki akisler [Bag tarafı birincide] &ı eanı^maktaadır diyor.Bilin ıdıgi gibi İngiltere,Türk iyeye de tecavüz vukufouldu&u takdir de İngiltere ile Batı memleket lerinin otomatik şekilde Süveyğ îoa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • "Vergi kaçakçılarının haddi hesabı yok,[Baş tarafı birincide] f akta ve kaçakçılar arasında" ^Mnmiş isimlerin bulunması na dikkati çekmektedir.Öi^er taraftan bir kaçakçılık gişesini ihbar «dipte,haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Piyasadaki sun'î fiyat artışları Valîr sadece zeytinyağs ve sabun' fîatlarında artış olduğunu söyledi Son günlerde bazı maddele-nun da düşeceği alâkalılarca rin fiatlarında yükselme olduğu hakkında çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Ürdünde,çekirge bulutları görüldü Amman.5 AP)Güney Ürdünün bazı bölgeleri üzerinde çekirge bulutlar.görülmüştür.Tarım Bakanlığı tlerhal tarassut ekipleri göndermiştir.Bu ekipler,çekirge bulutlarını ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Başvekil Tokat da bekleniyor Ankara,5 T.H A Demokrat Parti Tokat il kongresi 17 Ocakta toplanacaktır.Bu toplantıda Adnan Menderesin çok mühim bir nutuk vereceği ve bu nutukta CHP.Genel Başkanı İnönü'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Pella istifa etti [Baş tarafı birincide!Kabinenin yaptığı fevkalâde toplantıyı müteakip Pella,kabi nenin istifasını' Cumhurbaşkanı Einaudiye sunmuş ve müteakiben gazetecilere,istifanın kabul edikfiğii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Çanakkalede bir uçak kazası [Baş tarafı birincide] duyulmaz* Devlet Hava Yolları Umum Müdürü Rıza Çerçel,saat 14-45 te îstanbuia gitmiş ve oradan hususî bir uçakla Bandırmaya inerek kara yoluyla vaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Iranın garip bir kararı [Baş tarafı birincide'] parlörler konulmasına karar ver miş olduğunu bıldlmıektedir.Gazete,'hükümetin,bu suret le.tran aleyhime yapılan yabam cı propagandalara cevap vermig 7İa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Zehirlenen iki çocuk hastabaneye kaldırıldı Şehremininde Kırımlı Ali sokağında 47/3 numarada oturan Mesut Anlar ve Neriman adında iki kardeş,babaları Hasanın odaya aldığı yanmamış mangaldan zehirlenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Türk parasını koruma [Baş tarafı birincide] ve bu maddeyi kıymetU taş ve mücevherata da teşmil etmek tedir 3 Unctt maddedeki cezai müey yideler d» ağır] aştırılmak La ve evvelce S aydan 3 seneye ka da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Fırtına A kupada büyük tahribata sebep oldu [Baş tarafı birincide] yükseldiği bildirilmektedir.Buradaki adalar halkı kıtaya nak ledilmşitir^ Bu adaların,her an sular altında kalması beklenmek tedir.Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • D.P.Grupu dün toplandı [Baş tarafı birincide] «naîıiyebfeeki konuşmalarına'* oe* vaben hazırlanmasma karar ve rilen İktidar beyannamesini yetiştiremediklerini,beyannamenin gruptuı gelecek toplantısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Türk bisikletçisi Singapurda Bisikletle dünya tanına çıkan Bedrettin O/aL liindistanday ken.Başvekil Nehru'nun ken* dişine yardım ettiğini söyledi Singapur,5 APJ Dünyayı ucuz bir şekilde görebilmek iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Mısırın karon esef ye hayretle karşılandı [Baş tarafı jirincklc] Türkiyeye çağırılacağı Mısır hükümetine bildirilmiş bulunu yordu-Buna rağmen Mısır hükümetinin böyle bir karara var ması.beynelmilel ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • Adenauer Türkiyeye geliyor [Baş tarafı biriueidoj maşlarda bulunacaktır-İlâve edildiğine göre.Batı Almanya Başvekili bir taraf* tan iktisadî ve diğer taraftan ba^ı askeri mes'eieleri Tüık devlet adaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • KONRAD ADENAUER 78 YAŞINDA Bonn.5 CA.A-Batı Alyanma Başvekili Conrad Adenauer'in 78 inci yıldönümünü tebrik etmek için devlet adamları ve diplomatlar bugülı eyin« de kendisini ziyaret etmişler* dir.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.01.1954
  • ADENAUER'E,HİTLERE DAİR BİR KİTAP HEDİYE EDİLDİ Bonn,5 A,A)Bugiiai yetmiş sekizinci yıldönümünü idrak eden Batı Almanya Başvekili Kon«rad Adenauer'e verilen hediyeler arasında bir da Adolf Hitlere ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Istanbul 1257 Açil-ş ve program 13.00 Haberle* 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Radyo sa Son orkestrası konseri İdare «den:Semih Argeşo 14,30 Şarkılar Okuyan:İsmet Al pars]an 14.45 June den caz sarkılan Pl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎIl TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı BU AKŞAM SEMERKAT'TA Yazan:Jaquies Deval Türkçesi:Fehmi Baldag Her çarşamba akşamı talebe si(l;r.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:421
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski feminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • JAMMER MAKSIM Bu akşam Saat 21 de CİBALI KARAKOLU wumartesl,Pazar M S y* A Biatlneler 15 te a nAV« Telefon:43184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye MQtihawww Pazardan başka her pön sabah saat 10.30-1100 öğleden sonra 14.30-17.00 de harta kabul eder.istanbul Divan* yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DElMtRTAÖ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • ADOR9 şartları I-r.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 ÜQ aylık 12 00 Bir aylık 4 M Ecnebi memleketlere iki mislidirilen şartları 2 ve 3 Uncu sayfa s&nl.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa «ait.2,50 T.L.Hanlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDUIîAN Sahneye koyan:Muhsin Ertıığrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de' Telefon:40270
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Ilftnları Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler kapalı zarfla 15 Ocak 954 Cuma günü yazılı saatlerde Eskişehir Aş-Sa-Al-Ko.da satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Bursa Belediye Riyasetinden 1 Mezbahada yapılacak soğuk hava tesisatı işi 41y25C;lira keşif bedeli üzerinden Kapalızarf usulile eksiltmeye kc j nulmuştur-ihale 18-1-954 pazartesi günü saat 16 da Bursa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları ü^—ı il Satın Alma Komisyonu Başkanlığından:1 Ebat ve miktarı şartnamesinde yazılı mevcut şal numunesine göre 262 adet şalî bayrak pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından:16 Ocak 1954 tarihinde bağlayacak olan ikinci devre profesyonel ligin 22 müsabakasına ait numaran tribün kombine biletleri profesyonel lige daMl kulüple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden Direkt yazan elektrokardiyograf cihazı alınacak 1 Vekâletimiz Devlet Hastahaneleri ihtiyacı için 10 16 adet direkt yazan elektrokardiyograf cihazı kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • V i.Osmanlı Bankası «AİLE SANDIĞI» hesabının 28 Aralık 1953 tarihinde icra edilen ikramiye keşidesi neticeleri:1 adet TL.l.OOO—istanbul.10 adet TL» 250—Ceyhan.Istanbul Izmir.15 adet TL.100.Ankara» Ayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Millî Eğitim Vekâletinden 524812.46 lira keşif bedelli Siirt Erkek Sanat Enstitüsü binası inşaatı kapalı zarf usulüyle ve 4470 sayılı kanun hükümleri dahilinde eksiltmeye çıkarılmıştır-2 İhale 13 Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Gaziantep Teknik Ziraat Müdürlüğünden:1 Ziraat mücadele işlerinde kullanılmak üzere 100 ton çuvallı buğday kepeği kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 20.000 lira,muvakkat teminat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Ankara EVİ.S.V.2 Nolu Sa.Al.Ko.Beşkankğandan:Askerî biflik ihtiyacı iyin Ankarada gösterilecek yere teslim gartiyle 105 metreküp çam kereste kapalı zasrfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 25000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Sa.Al.Kom.Başkanlığından:Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 5212 kilo sülyen,ile 5212 kilo mütrdesenk kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Süperfosfaf Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden idare ihtiyacı »için beher tonu 200 lira Fob muhammen bedelli ve 27.750 lira geçici teminatlı 3000 3500 ton arasında Süperfoafat açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemizin Filyos'taki akaryakıt tanklarından mevcut şartname ve mukavele projesi esasları dairesinde 1 Mayıs 1954 tarihinden itibaren in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 1 Tapulama işlerinde çalışacak fen elemanı yetiştiril" mek üzere Ankarada i"'en kursu açılacaktır-2 Kursa» lise ve muadili okul mezunları alınacak* üse* nin fen şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Dikiş İpliği Alınacak Devlet Demi-ryolları Haydarpaşa Satmama Komisyonundan:Şartnamesinde miktar:ve No-lain yazılı ceman 2350 bobin muhtelif renk dikiş ipliği pazarlıkla satın alınacaktır» Arzu edenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • CSlimrük Muhal asa Umum Kumarı* danSağı 1 Numarah Safrnalma Komisyonu Başkanlığından 1 Bedeli 954 yıh bütçesinden ödenmek üzere şartname" sine ve plânına göre 9ü lık otomatik santral 2490 sayılı ka* n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 t vj2sM 3 4 5 6 7 8 H TO 1J m 12 Solaan saga 1 Sem devrin tanınmış bes tekârlanndan;Birdenbire.2 Doğu'da yerleşmiş Avrupalı,3 Anatomik unsurların en kü çüğü;Yapan.4 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1954
  • Rambiya ve esnam Kapanıp Acılı?Kapanı?Sterling 7S4.7S1—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 81 0.80 İsviçre Fr# 64.03 64.0.Belçika Fr' 5.6t 5.6C1 İsveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8