Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • Adres:NnruosmanJye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL MİLLİYET İstanbul Y I L 4 SAYI:1315 Posta Kutusu 4 9 Z TELEFON i 3 9 6 14 FİATI 15 K u r u s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • Mısır Hükümetinin dostluğa sığmayan bir hareketi İçimiz Mısırı terke davet edildi ^^Bi ı ı ı im ı Dün fevkalâde bir toplantı yapan Mısır hükümeti,Fuat Hulusi Tugayın diplomatik mesuliyetini kaldırdı F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • Rusya dörtlerin 25 ocakta toplanmasını kabul etti Dışişleri vekilleri toplantısıodao sonra Dalles ye Molotoy arasında Eisenhower'in atom plânı müzakere edilecek Moskova 4 A.A)Mos kovadaki ingiliz,Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • mi BÎR TAKSİ KAZASI Abdül adında bir şoförün idaresindeki 13955 plâkalı taksi evvelki gece Sultanahmetten Bâ* bmliye gelirken,direksiyonda meydana gelen arızadan ötürü bir elektrik direğine çarpmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • Dostunu öldüren kadın dün tevkif edildi Cinayetin bir sinir buhranı neticesinde işlendiği tahmin ediliyor 1954 yılının ilk cinayeti evvel ilci gece Fatihte islenmiş,Naciye Arar isminde bir katlın,dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • Yeni hava alanları inşaatı Meclis dün yeni alanlar iein 110 milyon lira tahsisini kabul etti Ankara 4 A.A)Büyük Mület Meclisinin bugünkü celsesinde,memleket içi ve ve dışı hava ulaştırmasının sağlanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • Ege tütün piyasası 14 Ocakta açılacak olan piya-Sİyi sartlar iö'nde inkişaf Geçeği tahmin ediliyor H 4 Milliyet)Ege wwjin piyasası 14 ocak günü açılacaktır-Bu münasebetle jenrumze gelmiş olan Tekel tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • îngüterenin Modern Romeo ve Julieti ggı »ülyoneriıı kızı sevgilisiyle Jlr«kte kaCtı Agiklann »erede oldukları ve ne yaptıkları bilinmiyor Edinburg,4 AP)Boliv-J^lı kalay kralı Antenor Pati-*g Iskoçyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • Bir de bu eksikti.Irak meclisinde aleyhimizde bir takrir görüşüldü ve hakkımızda ileri geri lâf edildi Bağdat,4 T.H.A.İrak Parlementosunda dış siyaset ü-»erinde müzakereler cereyan et tlgi bir sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • HOVARDANIN EVLEN MESÎ Beynelmilel çapkın Dominîkalı diplomat Parfirio Rubirosa geçenlerde milyoner Barbara Hutton ile evlenmiştir-Resimde beynelmilel çapkın milyoner karısı ile görülüyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • Emekli Sandığı Kanununa ek madde ekleniyor Meclis» yetimleri İlgilendiren ek madde tasarısını komisyona İade etti Ankara,i Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te R&isvekillerlnıefeu Tevfik île
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • D.P.Gençlik Ocağı açılıyor Ankara,i TH.A.Demoh rat Partinin tesisine karar verdi gi ilk Gençlik Ocağı,7 ocak per şembe günü Ankara'da ağılacak t».Bu münasebetle Gar Gazino sunda bir merasim yapılacak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • Avrupada çok şiddetli bir kış hüküm sürüyor Kâr ve fırtma yüzünden Fransa,Be!çika e Isveçte seyrüsefer dorda Halk Manş denizinin kabaraasındın kerkayor Londra,4 AP)Kuzey] Geçen yıUn Şubatında Mung Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • Kayssride işçi Kredi Bankası açıldı Törende bulunan Reisicumhur «Herkes öğrenmiştir ki» Türkiye geniş kredi imkânları için en emin sahadır» dedi Kayseri» 4 Milliyet)Kayseri Sümerbank işçile^ rdnin yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • D.P.nin neşredeceği beyanname DJ?Meclis Grupu İdare Heyeti dünkü toplantıda beyannamenin taslağını hazırladı Ankara 4 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu idare heyeti bu sabah saat 10 da Meclis grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • BAŞVEKİL ŞEREFİNE VERİLEN AKŞAM YEMEĞİ Cehrimizde intişar eden gazetelerin başmuharrirleri tarafından dün aksam Büyük Kulüpte Serkldoryan)şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes şerefine bir akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • Almanya ile ticaretimizde güçlükler çıkartılıyor Federal hükümet,Alman tüccarlarına Türkiyedeki alacakları garanti etmiyeceğini tebliğ etti Alâkalılar ticaret münasebetlerimizin genişlemekte olduğuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • Ticaret Vekilinin beyanatı Fethi Çelikbag' dış ticaretimi-1 zin üç sene önceyle kıyas ka* bul etmiyecelt derecede genişlediğini söyledi Ankara,4 A.A.Ekonomi ve Ticaret Vekili Prof Fethi Çeiikbaş,birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • Mi» î takımımız maça hazırlanıyor Madrid,4 A,A.önümüa deki 6 ocak günü ispanyol milli takimiyle karşılaşacak olan Türk milli futbol takımı dün burada Madrid kulübleriaıden «Atletico» üe «Boca Juniors»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • DÜEUğMA« Cenup budundan memJeketım1Ze kayak eşya sokmaktan san,k Şevket Çiftçigüze-P* °Sman Mamioglu,Bedros Efkâriıoglu,îfcnımm Dıkfaaş,Avram Levi ve Necmeddin Gün adında y^di kişi-^m edTT-lna dÜn Alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • Bir milyonerin vârisi şehrimizde aranıyor Pakistanın maruf zanglnlerinden Liitfi Şahın kfihyası vârisleri aramak uzara Istanbula geliyor Pakistanın şori derece zengin ve nüfuzlu şahsiyetlerinden biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • NECLA ATEŞİN YENİ SEVGİLİM Texash petrol kralı ile olan nişanım bozan ve hâlen Lae Vegas'ta bir gazinoda temsiller veren dansöz Necla Ateş,şimdi meşhur caz yıldızı Jimmy Dell ile seviştiklerini' ve ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1954
  • tıgiuı gelirimizde havanın çok tılutlıı ve aralıklı yağmur ya-şlı,rüzgârın fırtına halinde epceği,sühunet derecesinin de-şmiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • TAKV9MMN tfo 1 YAPRAK £Îğ»r!Tahassür ULUNAY Cumhuriyet Halk Partisi Cağaloğiundaki büuaım mil lete iadesj üzerine hemen o civarda bir banka,bina bularak il binası ittihaz eyledi ve partililerin iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • KISA HABERLER Oanimarkanm Türkiye Elçisi Hana Tcwr Hossmeyer,dtVn saat 15.30 da uçakla şehrimizden Kopenhaga gitmiştir.Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 657 bin 435 lira tu tannda çeşitli mal ihr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • P O t I 8 T g Kasımpaşada Çaydanlık so Jcag-nda 18 numarada oturan,Şevki Kambur adında biri,bu wznt£e Tabakhane yokuşunda 18/1 numarada oturan Celâl öz demir*!demirld kolundun yaralamişt.r_Yaralı ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Ali Either in kaatili "ben masumum,diyor Bir müddet Önce Beyoğhında bir cinayet işlenmiş ve Ali Ekber adında bir kahvecj parasına tamaen öldürülmüştü.Ali Ekber'} öldürmekten sanık Yılmaz Hanedar adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • 29 'âhır Ogle îktnrît AJtşam Yatsı tmaalc 5 Ocak 1954 SALI 23 Aralık 13S9 r ezan» ı 2.33 7.25 9.47 I 12.00 1.38 j 12.46 VASATÎ 726 12.19 14.41 16.54 18.3» 5.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • insanların duçar oldukları has talıklann çoğu mikroplanın tesiri ile vaki olur;bazıları bes lenme bozukluklarından ileri gelir;bir kısmını da,ihmali ca iz olmayan barsak kurtları;mey dana getirir.Münh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • GECE iç Çukurovıalılara Yardım W*nsğiınin tertip)ettiği «Çukurova Gecesi» bu gece Taksim Beledi ye Gazinosunda verilecektir.KONGRELER Özel Işık Lisesi Yardımlaşma Cemiyetinin yıllık gresi;16 ocak cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Rektör ve dekanlar Ankaraya gidiyor istanbul Üniversitesi 195* yılı bütçesinin müzakeresi riu* nascbetiyle,Rektör Fahir Veniçuy beraberinde fakülte dekanları olduğu halde bugün Ankara'ya gideceklerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • tâüLTECiligŞi Tama;John Sherwood Tefrika No 12 Adilâne ve gayri adilâne bir harp arasındaki fark nedir?O içki' ve Marikasız yaşamasının mümkün olabileceğini bile düşünmemişti.Dudakları buruşmuş ve kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Mektepler dün açıldı Yılbaşı tatilinin sona ermesi münasebetiyle resmî daireler de dûn mesaiye başladılar Şehrimiz ilk ve orta okullarla liselerin birinci dinlenme tatili sona ermiş ve okul lar dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Brezilya mektep gemisi dün I imanımıza geldi Dugııe Caxias isimli Brezilya mektep gemisi,dün sabab lima m nı ızıı gelmiştir.Albay Fransisco Vicenlo Buı canlın kumandasındaki gemi,sis dolay isiyle anca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Piyasadaki pik demiri darlığı devam ediyor Pik demiri darlığı devam et metfe ve bazı firmaların bunlamı tonunu 245 liraya kadar sattığı görül inekledir.Pik demirlen nin tonunun 220 liraya satılması ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Koca»!tütün piyasası Şubatla açılı yor Yabancı firmalar şubat ayının ilk baltasında açıiaeak o-lan Kocaelj lütün piyasası île şimdiden alâkalamnaya lîaşla-i mışlardır.Alınan,İsveç ve Mısır fir-maları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Şehrimizde yeni bir sendika kuruldu Yol,köprü ve mecra işçileri yeni bir.sendika kurmuş ve faaliyete geçmişlerdir.Bu münasebelle sendika Azaları Beşiktaşta bir toplantı yaparak meslekî mevzularda görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Denizcilik Bankasında çalışanlar henüz ikramiyelerini alamadı Denizcilik Bankası memur ve müstahdemlerine yılbaşında verilemiyen ikramiyelerin bu hafta içinde tevzi edilebilmesi için dün yeniden Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Müddeiumumilik iki komiseî hakkında tahkikat açtı Bir müddet önce.Fatihte biı cinayet işlenmiş,bir nıarnn«o7 karısını balta ile Öldürmüştü Bu katilin kaçmasına sebebiyel vermek ve ayrıca evvelki gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Kâğıthane civarında iki taksi çarpıştı Turgut adında bir şoförün idbrcsindekj 12532 plâkalı taksi,Kaâğıthane köyüne giderken,anî olarak önüne çıkan diğer bir taksi ile çarpışmıştır.Kaza sonunda 12532
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • ölüme sebebiyetten sanık zabıta memurları Kadıköy'de Yeldeğirmeni Ka rakolunda Hasan adında birinj döverek öldürdükleri iddiasile mahkemeye verilen komseı muavini Muammer ve yedi arkadaşınm duruşmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Fiat yükselişlerine karşı tedbîr alınıyor 25 murakıp toptan ve perakende arasındaki ftat farkını tesbiila vazifelendirildi Belediye İktisat Müdürlü ğü fiat tereffülerini önJiye erek tedbirler almaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • HALKIN Kadıköy hususileri Kadıköy'de.Moda caddesi» AH Su avı sokağında oturan okuyucumuz Necmeddm Er tuğrultan yazıyor:«Kadıköy'ün herhangi bir semtinde de eşine rastlıyabi lecegmiz şu hâl,bilhassa Rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Büyük talebe kongresi 42 milleiia iştirak edeceği koogre 8 ocakta Şaie köşkünde açılacak Milletlerarası Talebe Fe derasyonları dördüncü bü yük kongresi 8 ocak tarihin de şehrimizde Şale köşkünde topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Belediye bol miktarda porta,kal ve mandalina getirtiyor Tanzim satış yerleri için dûn Niğde'den şehrimize beş lon elma gelmiştir.Emsali 240 kuruştan satılan bu elmalar 105 kuruş fiatla satışa çıkarılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Sihnerbankın 1953 yılında yaptığı satış Sümerbank Alım Satım Müessesesinin 953 yılı s£hş yekûnu tesbit edilmiştir.Bu duruma göre;1953 yılı içinde müessese merkezinde ve 15 sa tış şubesinde yapılan sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1954
  • Kumar yüzünden bıçakla birbirlerine girdiler Zeytinbıırnunda kumar yüzünden kanlı bir hâdise olmuş ve dört kişi bıçakla yaralanmıştır.Bu semtte oturan Yusuf Güler,Nurettin Bülenç,Mehmel Ziya,Nihat Işı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.01.1954
  • Avrupanm savunma kuvveti General Collins Fransanm muhalefetine rağmen Batı Almanyalım Natoya alınacağını söylüyor I Vaşington.4 AA)Amerikan Orduları eski Genelkurmay Başkanı General Lawton Collins Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • ğu Âimanyada kızı!şefler tasfiye ediliyor 17 haziran ayaklanmasına iştirak edenler kütle halinde Sibiryaya sevkediliyoriar tisi asilere karşı müsamaha ile hareket edilmesine taraftar bulunan bazı part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Hollywoodda yenilikler Filmier daha ucuza imal edilecek ve daha ziyade dokümauter senaryolara yer verilecek Nev York 4 Nafen)Si nemanın televizyonla müca dele etmesi imkânlarının kuv vetlendiği bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Kilise de intihar Bir delikanlı Notre Dame kilisesinde intihara kalktı-Bu hâdiseden sonra kilise takdis edilmiş sular ve tütsülerle temizlendi Paris 4 A.A)Lionel Nateli adında bir İtalyan de likanlısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Kore şehit aileleri,yararına verilecek konser Ankara,4 ANKA)1954 yılının müzik faaliyeti tanınmış Amerikalı konser piyanisti Onura Cherkassky'nin Kore Türk şehitleri aileleri yararına vereceği konserl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Jandarma Genel Komutanı Orgeneral olacak Ankara,4 ANKA)Yurdun asayişi bakımından jandar ma işlerinin mesul bir sat ta~ rafından görülmesi kararlaştırılmış ve bu işin bir Orgeneral tarafından yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Ankarada şüpheli bir ölüm vakası Ankara 4 ANKA)Dün akşam geç vakit şehrimiz Bend deresi semtinde 1954 yi hnın ilk şüpheli ölüm vakası vuku bulmuştur-Hâdise şöyle olmuştur.Bend deresi Yıldırım sp kak 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Kalyada hir tepe şehre doğru yürüyor Roma,4 A-A-Sicilyamn küçük Adrona şehri,büyük bir heyelan tehlikesine maruz bulunmaktadır-80 metre yüksekliğinde ve 700 metre genişliğinde bir tepe yavaş yavaş şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Amerikanın kadın elçileri çoğalıyor New-York» 4 Nafen)Birleşik Amerikanın Paris Büyük Elçisi Douglas Dillon un yakın da bu vazifesinden çekilmesi beklenmektedir-Dillon'un yerine Başkan Eisenhower'in A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Misw Maarif Vekili istifa etti Kaıhire.4 AP)Millî istikamet Vekili Salâh Salim bir basın toplantısında ihtilâl konseyinin Maarif Vekili ismail El Haıbbanî'nin istifasını kabul etmiş olduğunu bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Troçki'nin katilinin hüviyeti açıklandı Ottova 4 Nafen)Trg^ kiyi katletmiş olan katilin ha kiki adı ük defa bugün açık lanmaktadır-20 ağustos 1940 yılında Meksikadaki çiftliğin de öldürüldüğünden beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Siyasî İcmal Lariîei'în isi fası Başvekil LanieHn beklendiği veçhile istifa ettiği Paristen bildirildi-Yeni Cumhurreisi Coty ayın on yedisinde işe baş kıyacağından an'ane mucibince kabinenin o gün çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Bir gangsterin kaatilleri hâlâ bulunamadı New-York» 4 Nafen)New-York detektif bürosu bun dan iki sene evvel New Jerseyöe öldürülmüş olan gangsterler şefi Willie Moretti'nin kaadllerini henüz ele gGçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Buna nasıl muvaffak ola" oilirim?Buna muvaffak olamazsınız-Mrs-Sitgs bee Waddington kolay yola gelir insanlardan değildir-İnatçı bir çocuk,desenize?Hamilton.Beamish kaşlarını Çattı:Bu tâbirden nefret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA •jlr Mıontana eyaletimde «dört katlı» ahşap bir evde çıkaaı yangım neticesinde üçü çocuk ikisi kadım olmak üzere 5 kişi yanarak ölmüştür.Yalnız bir gaz sabasınm yangın enk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • İngiliz Maliye Vekilleri konferansı Londra,4 Nafen)ingiliz milletler camiası memleketleri Maliye Vekilleri konferansı üç gün sonra Sydney şehrinde başlayacaktır-Bu memleketlere mensup malî eksperler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Kadın olan asker şarkı söylüyor Yirminci asrın harikası New-York gece kulüplerinde artistlik yapmaya başladı New York,4 AP)«Yirminci asrın harikası» Christine Jorgsnsen dün gece Broadway'in meşhur Lat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Posta treni,bir adamı çiğnedi Ankara-4 TA)Düö ög* le üzeri Zonguldaktan Ankaraya gelmekte olan 807 numaralı posta treni.Kayaş istasyonunda raylar arasında kömür toplamakta olan Erzincanlı Abdullah adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • İKTİBAS İsviçreliler kedi ve seve sev Kedi ve köpek etinin yenmesine bazı memTeketferde müsaade ediliyor.Böyle bir kedi ba ydi yenebilir,diyelim» ama nasıl kesilebilir acaba?Federal konsey,bir in e öu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • Hediye Bana sorarsanız,insanoğlunun en büyük kesti hediye'dir derini.Yams elin» gönül alma sözü bu keşifdeki büyüklüğün bizden çok daha önceleri kabul edildiğini gösterir.Gönül bu,bir defa kırıldı mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.01.1954
  • tamirdeki fakirler evinden 10 hindi çalındı İzmir,4 THA-Fakirler evi lojmanının bahçesine giren meçıhul ıbir hırsız kümes te bulunan hindilerden 10 unu çalarak kaçmıştır-Son günlerde kümeslerden 200 h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.01.1954
  • Brezilya oku!gemisi dün limanımıza geldi Bir müddet şehrimizde kalmak üzere Brezilya okul gemisi dün öğleden sonra liman t* miza gelmiştir-Bu ziyaret dolayısiyle gemi komutanı Albay Francisco.Vicnette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 05.01.1954
  • £ü Terry Moorenin vücut ölçüleri Mavi gözlü,kestane saejı Terry Moore «Twentieth Century Fox» film şirketi hesabma çevirdiği «Beneoth the Twelve mile 12 mil aşağıda» adh filmi dolayisayle bir çok dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 05.01.1954
  • HERGÜN TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Imı.l Burnunun ve Amerikanın keşfi Papalar,keşiflerle nüfuzlarının kırılacağını tahmin etmedikleri için Portekizlileri keşfe teşvik ederlerdi Papalar,Portekizlileri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.01.1954
  • Kısa Spor Haberleri 1953 YUNAN ŞAMPİYONLARI Atina,4 T.H A.Yunan epor yazarları sendikası,1953 yılımla en fazla temayüz etmiş Yunanlı sporcular!şu şekilde seçmiştir:Futbol:Rossidis Voleybol:Lambru Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1954
  • Amatör birinci ligde puan vaziyeti istanbul.4 SHA)Pazar günü yapılan karşılaşmalardan sonra amatör birinci liıgteki takımların puan durumu aşağıdaki şekli almıştır:Takımlar M.G-B-M.A.Y-P.Elektrik 10 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1954
  • Beden Terbiyesi U.Md.Cemal Alpan çekiliyor mu Ankara» 4 Milliyet)Son günlerde Ankara spor çevrelerinde hâkim kanaate göre Beden Terbiyesi Umura Müdür Vekili Cemal Alpan'ın istifa etmesi bir gün mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1954
  • futbol takımımız Madritte yarın ispanya ile karşılaşıyor Bu maça lâyık olduğu ehemmiyeti vererek hazırlanan İspanyolların eksik kadrolarına ragmen maçı kazanmaları mümkün görülmektedir.Çünkü takımımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1954
  • A"i gün içinde üçü resmî ve ikisi hususî olmak üzere yapıncak beş maçı bu zavallı stad nasıl hazmedecek na göre Mithatpaşamn Allah muind olsun demekte© kendimizi alamıyoruz.Bu müsabakaların ne miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1954
  • İngiltere İtalya Londra.4 AP)20 Ocakta Italy anın Bologna cehrinde İtalya millî B)takımı ile karşılaşacak İngiliz genç takımına Arsenalin 22 yaşındaki santrhafı Bili Dodgin kaptanlık edecektirîngilter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1954
  • Davis Kupası karşılaşmalarında Avustralyalı Lewis Amerikalı Tony Trabert'i beş sette yen oidukra0,beraber duruma girmiş anndanv.k«Panın mukadderatı K.Re sen all ve Melbourne.4 SHaj A^oixa* karşılaşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.01.1954
  • Artistler arasında yeni bir kavga Roma,4 AP)Sinema yıldızı Shelley Winters bu sabah Romaya gelmiş ve evvelki gece Cenovada kocası sinema aktörü Vittorio Gasman ile kavga ettiğini söylemiştir-Gasman ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1954
  • RÖPORTAJ Gençlik perdesi bugün açılıyor IM Türk T.yatrosu kuru uğu günden b^ri sanatkâr ve münekkid arasında derîn bir uçurum vardır.Bu yüzden kuruluş gününden bu yana ancak bir mzrak boyu yo!gidilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1954
  • Grand Hotelden tabii,Grand Hotelden mi Evet kaldığım otelden-Bu sabah bana makale yazacağınızı Söylememiştiniz-Hatırıma gelmedi-Şim di hareket ediyorum.Çabuk gelin bekliyorum.Dünkü hâdiselerin Vinnie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1954
  • Dünyanın en iyi giyinen iki inhanı bir arada Bir otorite gözü ile dünyanın en iyi i—ı—»i—ı 1 1 1 n a—1 1 giyinen erkekleri Amerikada erkek giyim eşya sı üzerinde bir otorite olan Mr,Bacharach bu hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1954
  • DENİZLERİN Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGIL Annem öldükten sonra,kardeşimin yokluğun danda istifade ederek işi azıttılar,diye ağladı 7 Nilüferi arkasına alan Karamanlı Resul,ilk konuşan yılışık del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1954
  • 9 10 11 12 Sciuan saga.1 Modern.Ubbl kim.yan.in en büyük buluşu.2 Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane;Bayındırlık;Asil bir duygu.3 Güzel bir gölümüz;Bir sual;Bir edıa.t.4 Son harbde çak iş gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1954
  • Verem Savaş Haftası 10 ocakta başlıyor «Verem Savaş Haftası» bÖ' tün yurtta olduğu gibi şehrij raizde de 10 ocak pazar günü başlayacak ve 16 ocak cumaT* tesi akşamına kadar devanı e* deeektir.Hafta mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1954
  • Hususî oiobüs sahiplerinin bir dileği inceleniyor Şehri m izdeki hususî otobüs.sahipleri;dün,Belediyeye mür.acaat ederek Topkapı ve Ediı nekapı kernerlerindeki geçit kapılarının genişletilmesin]' iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1954
  • Taksi saatlerinin muayenesi,i ne dün başlandı Şehrim izdeki taksilerin taksi met relerinin muayenesine,dün başlanmışta:Bu işe ay' sonuna kadar devam edilecek tir Taksi sahipleri bir dilekçe ile Ölçüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1954
  • Istanbul Bankası dün merasimle açıldı istanbul Bankasının Galata merkez şubesi dün saat 10 da açılmıştır-Bankanın açılışı tfolnyıstyU' bir menisini yapılmış,davetlilerin yeni Banka binasını gezmelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.01.1954
  • Kahire elçimiz Mısırı terke davet edildi LBaş tarafı birincide] Kançıları Mahmut Diker'dea Büyük Elçinin yarın Kahireden ayrılacağını teyit etmiş,fakat Mısır hükümetinin mem-leketi 24 saate kadar terk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.01.1954
  • Avrupada çok şiddetli bir kıs hüküm sürüyor [Baş tarafı birincide] Sule getirdiği felâket ve muaz-J*0* tahribatı hatırlayan halk «turumu endişeyle takip etmek tedir.Bununla beraber fırtınalın bugün öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.01.1954
  • Hava alanları inşaatı [Bas tarafı birincide] sında sarf olunmak üzere 110 milyon liralık tahsisat kamı nu tasarısının öncelik ve müs taceliyetle müzakeresi yapıl,mış ve tasarı kanunlaşmıştır.Bayındırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.01.1954
  • Ege tütün piyasası [Baş tarafı birincide] zam yapılması istenilmekte d ir.Diğer taraftan bu yüksek lıği önceden kestiren bazı tüc carlar istihsal bölgelerine akın ederek köylünün elindeki mahsulü ucuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.01.1954
  • Birde bu eksikti.[Baş tarafı birincide"!Bunun üzerine söz alan İrak BasveMli Fadil Cemali,baihis mevzuu takrir aleyhinde konuş muş,Türkiyeyi Arap dâvaları la hine kazanılması için mütemadi bir gayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.01.1954
  • îngüterenin Modern Romeo ve Julieti LBaş tarafı birincide")dinburg'ta ayrı ayrı evlerde kalmaktaydılar-Fakat dün gece bulundukları evleri terketmişler ve bir dana ortada gözükmemişlerdir-Ev sahipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.01.1954
  • Rusya dörtlerin 25 Ocakta toplanmasını kabul etti [Bağ taraf» birincide} yet yüksek komiserinin Ber lindeki temsilcisine gerekli malûmatın gönderildiğini bil dirmektedir.Bu suretle Almanya ve Avustury
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.01.1954
  • Ortadoğu ve Güney n savunması Arapların muhalefeti yüzünden Oriadogunun müdafaa plânları hazırlanamıyor Vaşington 4 A.A.Bu gün burada haber verildiğine göre,Birleşik Amerika Oı$» Doğu ve Güney Asyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.01.1954
  • İşçi Kredi Bankası açıldı [Baş taralı birincide] «Bugün hayatımın en heyecanlı,en kıymetli günlerinden birini daha yaşıyorum-Bunun sebeıbd,işçilerimizin kendileri ve memleket için Ç°k faydalı bir eser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.01.1954
  • 4!manya i!e ticaetimizde güçlükler çıkartılıyor TBaş tarafı birincide] Bu yazılarda belirtildiğine gö re,Alman Federal Hükümeti bütün Alman firmalarına birer tebliğ göndererek,bundan böyle Türkiyey* i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.01.1954
  • Emekli Sandığı Kanununa ek mac'ds ekîenivor [Baş tarafı birincide"!vam edildi.Bu kar.un teklifi 25 yaşındaki yetim kızları ilgilendirmekteydi ve ve bundan evvel ki müzakerelerde lâyiha hüküm lerinin.o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.01.1954
  • Bir milyonerin vârisi şehrimizde aranıvor [Baş tarafı birincide"!ve ilk ânda aklımıza gelen bu suallerin cevabını vermeli için harekete geçtik-Bu bü yük servete mevzu teşkil eden hâdise» baştan sona k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.01.1954
  • D.P.beyannamesi [Baş tarafı birincide] eden toplantısında,Grupun geçen hafta içmde muhalefe tin takip ettiği memleket menfaatlerini baltalayıcı v menfî politikası hakkında neg rine karar verdiği beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.01.1954
  • Ticaret Vekilinin beyanatı [Baş tarafı birincide] durarak önümüzdeki yılda da artmakta devam edecektir.Giriştiğimiz birçok teşebbüsler de neticelerini bu yıl vermiş ola.çaktır,iç piyasamızın iştira ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.01.1954
  • Dostunu öldüren kadın dün tevkif edildi [Baş tarafı birincide] Kaatil Nacıy© Arar ise,ömrü cezaevlerinde,nezaret hanelerde geçen dostuna çamaşır yıkamak tütün ayaklamak su retiyle yardım eden bir kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Okuyan:Lütfi Güneri 14.00 Küçük öğle konseri Pl.14.20 Şarkılar Okuyanlar:Sami Özkanlı,Nevin ve Saliha özer ©em 14.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎIl TtYATROSU Saat 21 de Drama Kısmı BU AKŞAM SEMEKKATTA Yazan:Jaqut&a DevaJ Türkçasi:Fehmi Baldıaş Her çarşamba akşamı talebe gergidir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • lAMMEJt MAKSIM Bu akşam Saat 21 de OİBALİ JCA1C4KOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Rapamıj Acıltf Kapanış Sterling T84.784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 îsveç KX,54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • ZAYİ Türk Ticaret Ban kası Ankara şubesinden alrmş olduğum 9168 sayılı hesap cüzdanımı zayi ettim.Yenisi ni alacağımdan eskisinin hük mü yoktur-Mehmet Aydoslu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yan işlerini fiilen idare eden Mea'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Açık eksiltme ile 5000 kilo karbon tetraklorür 13/1/954 Çarşamba saat 15 te izmit Dz-lk-Mrk-Sa-Al,Ko,da satın alınacaktır.Bedeli 11250 bra.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • Vagon Büvetleri kiraya verilecek T.C.Devlet Demiryolları İstanbul Satınalma Komisyonundan 1 Haydarpaşa Kurtalan,Diyarbakır,Malatya arasında muhtelif günlerde işlemekte olan katarlara ilâve edilecek 6)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • Antalya ili daimi komisyonundan 1 Antalya Finike yolunun 21 000—55+000 kilometreleri arasında vahidi fiat esası üzerinden yaptırılacak 125.096.90 liralık sınaî imalât ve çeşitli tesviye işleri kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden İzmit Müessesemizde mevcut Overland marka cip arabası 18/1/954 günü saat 15 te müessesemizde açık arttırma usulü ile satılacaktır.Bu işe ait şartname bedelsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemizin Filyos'taki akaryakıt tanklanndan mevcut şartname ve mukavele projesi esasları dairesinde 1 Mayıs 1951 tarihinden itibaren ink
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • ADona şartlar?Lr.Kr,Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartlar^ 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa 3ont.2,ö0 T.L.Hanlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • istanbul Asliye 9 uncu Hu,kuk Hakunliğinden:953/527 Hamdi Göymen tarafından Galata Müeyyetzade mahalle si Lülecihendek caddesi No:122/1 de mukim Salamon Açıman ve Balat hamamı Muhittin mahallesi AÜ Rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Aşağıda cinsi» miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar Sıhhî Mtt* esseseler için ayrı ayn ve hizalarında gösterilen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • Dahiliye Mlitîhassmı Pazardan başka hv gün sa-I toah saat 10.30-1'î.OO öğleden I sonra 14.30-17.00 de harta Kabul eder.İstanbul Divan i yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mebrure Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertıığrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telafon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • iller Bankasından içme su tesisleri yaptırılacaktır 1_Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru ve 4:ğer malzemenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • Bursa Belediye Riyesetinden 1 Mezbahada yapılacak soğuk hava tesisatı işi 41,250 lira keşif bedeli üzerinden Kapalızarf usulile eksiltmeye ko nulmuştur ihale 18.1 954 pazartesi günü saat 16 da Bursa B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.01.1954
  • SlllRECİ YOLCU SALONUNDAKİ DENİZ NAKLİYE ı Esnafı Derneğinden Yıllık kongremiz 9 Ocak 954 Cumartesi günü saat 9 da TaMakale Kahveciler Çeşme sokak No-3/5 Dernek Merkezinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8