Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • Adres:Nunıosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul Y1L;4 SAYI:1312 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON 2 9 6 14 FİATI 1 ö K u r u s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • Rusya,yeni yıla sulh taarruzu ilegirdi Malenkov,Amerikalı bir muhabire verdiği beyanatta 1954 ün milletlerarası gerginliği azaltacağını söyledi Rus lideri sulha doğru atılacak en mühim adımın atom ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • Asıl mücadele edilecek zihniyet Belediye yıl bağı geceBİ için lüks gazinolarda tabldotu sekiz buçuk lira olarak tesbit etmiş,alâkadarlara tebliğ eylemiş.Buna »es çıkaran olmamış.Fakat masa angaje eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • Yılbaşı gecesi hâdisesiz geçti Gecenin bütün vukuatını bir otomobil kazası ile bir yangın başlangıcı teşkil ediyor Dün de belirttiğimiz gibi yeni yıla büyük bir neş'e ile giril mis ve şehir günlük ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • Beynelmilel hovarda ve Zsa Zsa Gabor Dominikalı diplomat ve beynelmilel hovarda Rubirosa'nını milyoner artist Betty Hutton ile evlendiğini bildirroiştifc Hovarda bu evlenmeden iki gün önce Zsa Zsa'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • ilkokul kitaplarındaki haritalar düzeltiliyor Millî Eğitim Vekili,neşriyatımız üzerine hatalı haritaların yerine yenilerinin konduğunu bildirdi Bir müddet önce,okul kitaplarında bazı yanlışların mevcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • D.D.Yolları işçilerinin ücretleri Tadil edilen kanuna gore 35 bin işçiye serbest ücret rejimi tatbik edilecek Ankara,1 A.A.Devlet Demiryolları Umum Müdürü Zihni Üner,35 bin demiryolu iş çisinin refaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • Londrada etekleri tutuşan Türk kızı Yıl başı gecesi tuvaletinin eteği tutuşan Çiğdem Meserret doğlu'nu.kapıcı,pattosıryla sararak kurtardı Londra,1 A.A.Yılbaştnı anne ve babası He birlikte Londra'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • sv:x İSLAM KONFERANSI Doğu Afrika islâm Konferansı Nairobi'de Ağa Hanın mü* cevıeratla tartılacağı «alonda 27 Aralık günü toplanmıştır Konferansa Paıkistan delegesi Seyit Hüseyin başkanlık etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • Menderes ve Köprülü martta Kalyaya gidiyor Rcnada İtalyan devlet adantlariyle Akdenizin savunmasiyle ilgili siyasî ve askerî görüşmeler yapılacak Ankara,1 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes ile Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • Halk Partisinin yeni il binası bıgin açılıyor Eski merkeztci hazineye devreitmiş olan C.H.P.ti idare Kurulu yeni bir bina tedarik et mistir.Cagnloğlundaı Nuruofl maniye caddesinde 23 numara lı bina bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • Geçen yılın en büyük yangını 1953 senesrnm en büyük orman çıvgını geçen bafta içinde Amerikanım Caiforni» eyaletinde olmuştur.Yangın neticesinde binlerce dagfivi otnruhnaz hale gelmiş ve 2-500 kişi aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • Türkiyenin pamuk ihracatı Pamuk ihracatı bakımından Tiirkive 433 bin balyayla dünya beşinci ligini aldı Washington,1 AP)Tür,feiye,hür dünya memleketleri arasında en ileri gelen pamuk ihracatçılarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • Kat mülkiyeti kanunlaşıyor Ankara,1 Milliyet)Kat Mülkiyetine dair kanun tasarısı alâkalı komisyonlardan geçerek Meclis gündemine alınmıştır.Diğer taraftan Tapu Kanunu nun 26 ncı maddesinin tadiline da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • İngilterelim Tahran hükümeti ne/dinde yeni elçisi Mr.Deniz Wright Iran Efeşisieri Vekili Abdullah intizam ile görüşüyor Iranda seçimler 20 ocağa tehir edildi l I i—I I Tahran askerf valisinin emriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • Yusuf Ziya önîğ Yusuf Ziya Dniş istifa etmedi Denizcilik Bankası Genel Müdürü memur ikramiyelerinin bir kaç gün içinde verileceğini söyledi DenizcMlk Bankası memur ve Bnüstahdemlerinin ikramiye al.*p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • Batılılar Rus notasına cevap verdi BeHin konferansının üç hafta tehiri kaiul edilerek hazırlık ara başlantlması istendi Washington,1 AP)Amerika,İngiltere ve Fran sa,bugün dört devlet Dışişleri Vekille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • Uçak kazasından kurtulan kız Hartowton,1 AP)Denverli bir tüccarın 5 yaşlarındaki kızı küçük Sherry Smat dün akşam,annesiyle babasının bir uç,ak kazası neticesinde öldükleri malhallin 1.5 kilometre kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1954
  • 954 yılı bütün dünyada neşe ve sevinç içinde kutlandı Londra ve Pariste halk sokaklarda sabaha kadar dansetti Kremlin ilk defa halkın ziyaretine açık ı Amerikada yeni yıl eğlencelerine ait reklâmları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Torıhi vakıalarda indî Mülah azalar ULUNAY Nai.id Sırrı ör kin «150 yılın Meşhurlar Ansiklopedisi» Unvanı altında neşreylemektie olduğu mühim eserin ilk fasikülü münasebetile bu sütunda bir yazı yaz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • 1 ffic-2 Ocak 1954 Cumartesi İta.126 'âhır 1375 20 Aralık 1388 VAKÎT VASATİ EEAXi "Güneş 7.26 2.35 Ogle 12.17 7.27 İkindi 14.37 9.47 Akşam 16.51 12.00 Yatsı 18 28 1.38 j imsak 5.40 12.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Mühim bir kaçakçılık Vergi kaçakçılığı yaptığı ihbar edilen kir firma hakkında tahkikat yapılıyor Vergi kaçakçılığı yaptığı ihbar edilen tanınmış bir ithalât ve ihracatçı firma hakkın' da takibat yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Yeni yapılan Eminönü rıhtımı çöküyor Yeni yapılan Eminönü rıhtımının çöktüğü tcsbit edilmiştir.Bu durum karşısında Belediye,1953 yılı tahsisatından on bin lira ayırmış ve derhal tamirata başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Anadohıhisarı mezarlığı tamir ediliyor Mezarlıklar Müdürlüğünün,bakımsız ve harap mezarları tamir yolundaki çalışmaları de vara etmekledir.Bu arada,Anadohıhisarı me zarlığınm tamiri işi de süratle ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Bir Amerikan harp gemisi limanımıza geliyor Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına mensup,kaptan Lotz'ıın kumandasındaki USNS Gen.H.F.Hodges TAP 144)transportu 9 ocak cumartesi günü limanımıza gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • AM Fuat Cebesoy basın toplantısı yapıyor Millî Tesanüt Birliği adına.İstanbul Milletvekillerinden Ali Fuat Cebesoy bugün,bir basın toplantısı yapacaktır.«Millî tesanüdü kuvvetlendir mek için ne yapmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Dış ticaret ihtilâflarını tetkik edee heyet Bkonomî ve Ticaret Vekâleti,Ticaret Odasında çalışmakta olan dış ticaret ihtilâflarını tetkik heyetinin selâhiyetinî genişletmiştir.Heyet,bundan böyle bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Okul sağlığının ehemmiyeti IHHT BAHİSLE!ağlığının ehem Okullardaki sağlık merkezlerinin tam teşkilâtlı* her türlü âcil vakalara cevap verecek bir şekilde teçhiz edilmiş olması şarttır* Dr.Muzaffer SEZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • KONSER Korede şehit düşenlerin ailelerine bir yardim olmak üzere tertip edilen «Kadriye S-sj$ ca Konseri»-12 ocak salı gür.U Taksim.Belediye Gazinos unda verilecekti».KONGRE İstanbul Fakirleri Koruma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • p t.t S T •fc Cibalide Müftü Hamam sokağında 66 numarada oturan Habib Hilmi Mahmutoğlu ad-tnc&a biri,otobüsle Eyüp'e giderken 825 lirasını meçhul bir yankesiciye çarptırmıştı^ Suçlu aranmaktâdır.Kaalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • KISA i«Nil I HABERLER Emekliye-ayrılan Arkeo* lc ji Müzeleri Müdürü Aziz Çağanın yerine tayin edilen Arkeolog Rüstem Duyuran dün va zifesine başlamıştırjç Ressamlar Derneğinin Bursoda a,çtğı sergi dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • rr BERLİN mMüLTE ÇİLERİ Yazan:John Sherwood Tefrika No.9 Mevcut üç çiftlik vâsiler tarafından idare ediliyordu Batı Berlİne iltica edenler hayatlarında değişiklik ve macera ariyan sergüzeştler değille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Bir Belediye heyeti bugün Ankaraya gidiyor istanbul Vilâyet ve Belediyesinin ayrılması mevzuunda komisyona izahat vermek üzere Belediye Emlâk ve Kamuîaş-tırma Müdürü Necmettin Arbatlı,Hukuk îşleri Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Karikatüristlerimizin hazırla-¦ılığı sergi bugün açılıyor Bugün saat 2,30 da Maya ga-j lerisinde Türk karikatüristlerinin eserlerinden müteşekkil bir karikatür sergisi açılacaktır.Bu orijinal serginin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Balık fîatlatı sıkı şekilde kontrol edilecek Perakende balık satış batlarının kontrol ve mürakebesini,iktisat Müdürlüğü ve Balıkhane Şefliği müştereken yapacak lardır.Bu husustaki faaliyet,önüJ müzdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Bir taksi durmak isfcerkm ağaca çarptı Ahmet Karabıyıko£*u adında bir şoför,idaresindeki 15390 plâkalı taksi ile gece saat 1,30 sıralarında Taksime gelmekte iken,bir müşterinin işareti üzerine fren ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Eniştesini yaraladı Enişte ile kayınbirader arasında çîkan kavga kanlı bir sekide sosa erdi Yılbaşı gecesi Kasımpaşa'da kanlı bir hâdise olmuş ve bir genç eniştesini makasla ağır surette yaralamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • HALKIN SESİ Bîr nokta ihtarı isteniyor Arnavtıtköy'de oturan Nl zameddin Hakarar isimli bir okuyucumuz,tramvay caddesi üzerinde bulunan bir o kulun öğrencileri hakkıoda etraflı bilgi verdikten sonrc ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Polis,37 kumarbazı suçüstü yakaladı Adliyeye verilen suçlular Biz kumar oynamadık,şans denedik y.diyorlar Polis ekipleri,yılbaşı gecesi kumar oynatan sekiz kahveye baskın yapmış ve 37 kumarcıyı suçüst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Alacak yüzünden arkadaşını bıçakla yaraladı Balatta Moltaaşkı sokağında 12 numarada oturan Muammer Geçer adında biri arkadaşı Erdoğanla bir alacak meselesi yüzünden kavgaya tutuşmuştur.Erdoğan bir ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Kartal araba vapurumla tadîlât yapılıyor Denizcilik Bankası tarafından bir müddet önce inşa edilen «Ka-tal araba vapurunda yapılan tadilât sona ermek vizored ir.Vapurun;önümüzdeki hafta sonunda sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • D.P-h/s siyasî toplantısı yarın Üsküdarda yapılacak Demokrat Parti Üsküdar ilçe Ware kurulu tarafından tertip edilen siyasî toplantı,yarın sa at 14 te yapılacaktır.D.P.mahfillerinde bu toplantıya önem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1954
  • Sağlık Vekili dim Aukaraya gitti Bir müddetten beri şehrimiz de bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilj Dr.Ekrem Hayrj Üstündağ,dün akşam ekspresle Ankaraya dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.01.1954
  • Ege tütün piyasasının açılış hazırlıkları tamamlanıyor İzmir,1 ANKA)Ege bölgesi tütünlerinin tesbit işleri ve 11 Ocakta açılacak olan ekici tütün piyasası hazırlıkları artık son safhasına girmiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • 1954 Yılında YAPI ve KREDİ BANKASININ Yeni Hizmetleri ifüksek tahsillerini bitiren gençlere mesleki faaliyete başlıyabilmeleri için bugüne kadar yerilmekte olan meslekî kredilerden başka 1.TEKNİK STAJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Kısa harici haberSer AMERİKA Birleşmiş Milletlerde bilrildiğire göre,Hollanda 96 nci devlet olarak afyon protokolünü imzalamıştır.İNGİLTERE İngiliz Hava Y-triları idaresi,bu yıl zarfında mühim ye nili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Nevyork'ım bir aylık mektup dağıtımı Nevyork,1 ANKA)1 Aralıktan 31 Aralığa kadar Nevyork cehlinde 252.451-294 mek tup ve tebrik kartı dağıtılmıştır-Aynı müddet zarfında 268 milyona yakın mektup ve kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • İlkbaharda hidrojen bombası dcneıuebi yapılacak Nevyork,1 Nafen)Birleşik Amerika ilkbaharda hidrojen toardbasını infilâk ettirecektir-Pasifikte yapılacak tecrübe için bir hava grupu ta-Mm görmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • 30 Hasırımda güneş tutulacak Vaşington,1 A.A)Bugün haber verildiğine göredeniz araştırma laboratuarlarına mensup bir bilginler heyeti:önümüzdeki 30 Haziranda güneş tutulmasını müşahede ve tesbit için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Yeni bir uçak rekoru kırıldı Rio de Janeiro,1 A.A-Constellation tipi bir Panair de Brazil yolcu uçağı Lizlbondan kalkıp hiç bir yerde durmadan güney Atlaratiği geçerek dün gece buraya vâsıl olmuştur-7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Gaziantepte körler okulu Ankara.1 T.HA)Millî Eğitim Vekâletiı arızalı çocukların eğitimi ve cemiyete faydalı bir hale getirilmesi dâvasını esaslı şekilde ele almış ve harekete geçmiştir-Bu mevzuda haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • İhtisasa gönderilecek bayan sağlık memurları Ankara,1 IT-H.A)Tarım Vekâleti,hayvancılığımızın kalkınması mevzuunda mütehassıs eleman yetiştirilmesi meselesini geniş ölçüde ele almış bulunmaktadır.Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Bir kâhinin ümid verici sözleri Profesör Sundro* 2000 yılından sonra dünyanın ebedi sulha kavuşacağını söyledi Rangnn,1 A.A.2000 yılından sonra Birleşmiş Mil letler,Dünya hükümeti haline gelecek ve bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • İKTİBAS Yirminci asır Rubirosanın maceraları 1 pes 9 diyor Amerikslı gazeteci kacü düğün ve üçüncü boşanma Danielle |Darieux dinin milyonları Zsa Zsa Gabor,Georges Sanders'den boşanıyor mu?Üçün* 2 Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • wm^MaancvBaoHEWKi FIKRA Eylüle Bir şeker bayramının ustun den daha beg ay geçmemişken i kinci şeker bayramı düşünü lor mü?düşünülmez elbette.Şeker bayramına doğru,yen* ı yıla doğru demek için bayra mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Evet,efendim-O halde bana yanm ka deh viski veriniz.Ne olur,ne olmaz bu gece formumda bulunmalı yrm.IV Georges,güzel hayallere dalmıştı ki,birden bire 3 ki lo ağırlığında bir çift halter meçhul âlemle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Gu/enko'yu sorguya çekecek heyet kararlaştırıldı Vaşington.1 AA)iyi hafoer alan kaynaklardan bildirildiğine göre.ayan tahkikat komisyonu üyeleri,eski Rus şifre kâtibi Güzenko'yu sorguya çekmek üzere b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Lübnan Rusya'dan,buğday alacak «Beyrut.1 T.HA)Emin menibalardan verilen maluma ta göre,Lübnan,Sovyet Rus ya'dan buğday ithaline karar vermiş ve bu mevzuda başla yan müzakerelerin neticelenme si bir gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Acıklı bir ölüm ¦Gazetemiz operatörlerinden Rebi Şenfeartal'ın babası vo Millî Eğitim Basımevi mürettiplerinden-Sabrİ Şenltartal 1/1/954 cuma günü tutuldu ğu hastalıktan kurtulmıyarak hakkın rahmetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Üç yılda 23 defa hapisten kaçan asker kaçağı Zonguldak,1 THA-Bundan üç sene evvel kıt'asın dan kaçan ve yakalandıktan sonra iki sene hapse mahkûm edilen asker kaçağı Hakkı Çol ban 23 üncü defa olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Samda tevkifler Ajansların Şamdan aldıkları haberlere göre Suriyede yeni bir hükümet darbesc nazır lanmış,İsyanın muvaffak olmasına,ı-aınak kalmışken Çiçekliye taraftar zabıta memurlarile subaylar bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Hindistan yardım istemiyor Nehru» hiç bir suret ve şekilde yabancı askerî yardımın kabul edUmiyeceğini söyledi Jaigaon» 1 AA,Hindistan millî ticaret birliği kongresinin yıllık toplantısında söz alan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Rusya'da,Amerikalı ve İngilizler Her iki hükümet,Rusya'ya müracaat ederek mahpuslarını serbest bırakılmasını isteyecek Vaşington.1 A.A-Dışişleri Vekâletinden bildirildiğine göre.Amerikan tebaasından h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Farukun yeni s e v g ilişi Innsbruck.1 A.A)Avusturyalı bir asilzade grupu tarafından bir kulüp haline getirilmiş olan Mittersil şatosunda oturmaya gelen eski Mısır Kralı Faruk Avusturyadaki ikametinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 02.01.1954
  • Yetiştirme yurtlan arttırılıyor Ankara,1 T H.A-Memleketimizin muhtelif yerlerinde faaliyette bulunan yetiştirme yurtlarının daha mükemmel bir hale getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır Bu cümleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.01.1954
  • Uçak kazazadelerinin verdiği işaret rrr ı;V V üniversitelilerin «Yıl başı eğlence günü» evvelki gün saat 13-30 da Eminönü öğrenci Lokalinde yapılmış ve güzel bir program tertip eden gençler» geç vakte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 02.01.1954
  • Kudüste islenen Ehlisalip vahşeti ee Birinci Haçlelar seferi Kuriüsîl fethetmekle,o topraklara hristiyanlığın müdahalesini temin eylemişti ne indi ve îsarun ciridi)dîye paslı bir demir parçası çıkardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 02.01.1954
  • Sinema âleminin kızal saçlı âfeti:Dale Robbins Sinema âleminin pek çok âfeti vardır.Sarışın bombası» yeşil gözlüsü» uzun boylusu v.Bunların arasında Dale Robblniste» kızıl saçlı bir âfettir.Bütün ruhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.01.1954
  • Hâlen İspanyada bulunmakta olan millî takımımızın oyuncuları Cruzeiro'ya karsı yaptıkları haarlık maçından evvel Brezilya bayrağı ile sahaya çıkarlarken Millî takımımız dün am Madrit'e vardı Futbolcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1954
  • Sportif hâdiseler siyasette de rol oynuyor Halen Macaristanda bulun m makta olan Mıs:r Ticaret Bakanı Haaan Rangaat,Macar milli takımımın.Dünya Kupası maçlanndan evvel kamp yeri olarak Mis.r'x seçmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1954
  • Rektörlük kupası maçları radyo ile yayınlanıyor Rektörlük Kupası Basketbol m açlarının pazar güntt yapılacak final karşılaşması TekaUc Üniversite Radyosu tarafından Kısa dalga 42 M.den naklen yayınlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1954
  • YUGOSLAV VOYVODIN TAKIMI ATlNADA Atina,1 T.H A.Yugoslav liginden Voyvodin takımı bu rada yaptığı üç karşılaşmadan ikisini kazanmış ve birinde de yenilmiştir.Misafir takımı Eno sis'i 2-1,Atina muhtelit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1954
  • Zafopek,Sao Paulo'da Sao Paulo.1 SHA)Bu-Tada yapılacak olan beynelmilel kır 'koşusuna iştirak edecek olan dünya ve olimpiyat gam piyonlarından meşhur Emil Zatopek Brezilyaya gelmiştir.Zatopek,Pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1954
  • Kısa Spor Haberleri ÎSVEÇ KUS MİLLÎ GÜREŞ MAÇINA MÜŞAHİT GÖNDERİYORUZ İstanbul,1 SHA)22 ocakta îsveçte yapılacak olan İsveç Rusya serbest güreş millî maçını görmek üzere Güreş Federasyonu Başkanlığı:M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1954
  • i nce noktalar Chelsea Cardiff maçı.Blunston'tm soldan ortaladığı topa Parsens yatarak kafa vuruyor.Kaleci Howels'in üstünden aşan top kaleye girerken bek Sullivan tarafından iade ediliyor.Sullivan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1954
  • Fransada Rugby'nin 20 inci yılı Paris,1 SHA)Fransa Rugby liginin kurulmasının yir m inci yıldönümü münasebeti!Fransa muhtelitinin ^ıaliJıaznida memleketlerinde bir turne«ü bulunan cAmerika» takımı il»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1954
  • Davis kupası maçlarında Amerika ilerde Melbourne,1 SHA)Burada yapılan Davis Kupası Tenia Turnuvasında Amerika.eküa bl halihazırda 2_1 ileri vaziyettedir Amerika ekibi servis atış ları «fi kuvvetli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1954
  • Dördüncü küme futbol maçları Yıl başı tatilinden istifade edilerek bugün muhtelif sahalarda sekiz dördüncü küme maçı tertip edilmişti.Şeref.Fenerbahçe ve Vefa stadlarında yapılması kap eden bu müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1954
  • Turgay Seren nişanlandı Galatasaray takımı oyunoulanntfan Turgay Seren,yılbaşı gecesi Ayval*k eşrafından Seyit Dramalıaın kızı Zuhal Dramalı ile nişaniaamıştır.Gene ve mesut çifte aaadetiar dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1954
  • Halayda Atatürk koşusu Antakya Bütün yurtta oLduğu gibi şehrimizde de Atatürk Koşusu yapılmış ve aşağı daki neticeler alınmıştır,600 metre kvzlar liseden Yur dagül Demir 2,38 ile birinci,Ku Sanattan G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.01.1954
  • Austria Vefa ile oynuyor Millî takım namzetleri karşısında güzel brr oyun çıkararak maçı 1-0 kazanan Viyananın bu şöhretEi takımının bugün de Vefa karşısında açık farklı bîr netice alması normal olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.01.1954
  • RÖPORTAJ İnsanın başına durup dururken iş de açılırmış!Sabahçı kahvesin e başlayan münakaşa uzayınca cümbür cemaat karakolda soluğu alıyorlar «Bir vatandaşın hürriyeti,diğer vatandaşın iki dudağının k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1954
  • îfSUUitjet ADone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 90 Uç aylık 12 00 Bir aylık W Ecnebi memleketlere İki mislidir.İlân şartlar' 2 ve 3 üncü sayfa sanı.4 T.L.7 ve 8inci sayfa aant.2,50 Tl.İlanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1954
  • Medine Şam demiryolu yer niden ihdas ediliyor Londra,1 A.A.Ürdün ve Suriye,Birinci Dünya Har binden beri kaldırılmış olan Me dime m Şam demiryolunu tekrar ihdas etmek üzere Arabistan ta rafından vaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1954
  • Diktatörler daima ticarete düşmandır Bunu komünist er için de şu şekilde söyliyebiJriz:Orada tek ve tok bir tüccar vardır;devlet sermayesi.Va devlet sermayesi başka tüccar istemez Napolyon "İngiliz Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1954
  • BeletFye kooperatiflere ucuz arsa veriyor Şehrimizde kurulan «yapı kooperatifleri» nin sayısı,hergfin biraz daha fazlalaşmak ta ye vatandaşlar hir ev sahih b olabilmek i«;in çalışnıaktaıhrlar.Mesken b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1954
  • Pakistan,Asya sulbünde faal rol oynamak istiyor Muhammet Ali,kuvvetli bir Paksitanın sulhun idamesi için en iyi çare olduğunu söyledi Karasu,1 AA.Hususî bîr beyanat vere» Pakistan Başvekili Muhammed A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1954
  • SİR MZAR M Müteessir olmanızı anlıyorum,bir dost kaybetmek eüsn bir şeydir,fakat bu yazı göndermenize mâni olacak bir sebep değildir-Mesleğin acemisi mi oldunuz?Bu sözlere cidden canım sıkldı İstersen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1954
  • Doğudan batıya bîfmiyen akın Doğa Atmanyadan Batıya üç yıldan tberf bir mü İte d akını devam etmektedir-İşte görülen iki resâm Bata Beril ne bu betbahtlan göstermektedir-Hürriyet ve ur sanlıklarına,an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.01.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarihi Roman Yazan:Kemal SAMANCIGIL Resulün seni kucaklayışı,aşkından değildi güzelim!Seni ancak ben sevebilirim 4 ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Çatladıkapıda «Viran kule» adı Verilen gözetlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.01.1954
  • İngîlterenin yeni asilleri Londra,1 CAP)Yeni yü münasebetiyle Kraliçe Elizabetib'in asalet unvanları tevcih ettiği şahsiyetlerin isimlerini havi liste açıklanmış bulunmaktadır-Bunların başında bir zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Londrada etekleri tutuşan Türk kızı [Baş tarafı birincide] teşe sürünmesi üzerine elbisesi yanmağa başlamış,otel müs tahdemlerinden kapıcı Powell genç kızı paltosu ile sararak alevleri söndürmüştür.Vü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Menderes ve Köprülü martta kalyaya gidiyor [Baş tarafı birincide"!geldiği zaman yapılan görüşme lerin bir devamı mahiyetinde ol duğu tahmin edilmektedir.Aynı mahfillerde iki dost memleketin devlet ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Rektörlük kupası basketbol maçları Rektörlük Kupası Basketbol turnuasma dün gece Teknik Üiiiversite Spor Salonunda kalabalık bir seyirci önünde başlan mıştır.Rektörün bir açış konuş masını müteakip il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Devlet Demir Yolları işçilerinin [Baş tarafı birincîdel Uyan kanunun tatbikatı hakk.n da Anadolu Ajans ı muhabirine gu beyanatı vermiştir:c24 aralık 1953 tarihinde 6198 sayılı kanun meriyete girdi Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • CLARA DTJCE WASHING TONDA îtalyanın Roma elçisi Bayan Clara Duce geçerhafta içinde.Italyanm savunJ ması ve Nato camiasiyle olan münasebetleri mevzuunda görüşmeler yapmak üzere Washiııgton'a gitmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Pamuk ihracatı Baş tarafı bilinenle")göre yanLz Meksika,Amerika.Pakistan ve M«îw 31 temmuz 1953 de sona «ren 1 yıllık devre zarfında diş piyasalara TürkL yeden fazla pamuk satmışlar dır.Türkıyenin o d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Yılbaşında arzusuna kavuşan kız Borgome,1 AP)Roma Paris Ekspresi her gece,saatte 110 km.süratle,kuzey İtalyad ak i bu küçük kasabanın bir hayli uzaklarında kâin demir yolu geçidi bekçilerinin kulübe s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Zatopek'in yeni zaferi Sao PauLu «Brezilya»,1 A-A.Bugün yapılan 7300 metrelik milletlerarası yarışa 2000 müsabık iştirak etmiş ve bir milyon kişi de yarış* seyretmiştir-Çekoslovakyalı «neşîıur Zatopek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Barda çalışan kardeşini yaraladı Ankara,1 Milliyet)Bn akşam şehrimizde fecî bir yaralama hâdisesi olmuş ve Mehmet Kantarcı adında bir genç Barda çalışan kıakardeşi NuriyeyL ailevi bir mesele yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Yusuf Ziya Öniş istifa etmedi [Baş tarafı birincide!satla kendisiyle görüşen arkada ştmıza,şunları söylemiştir:İmkânsızlıklar yüzünden memur ve müstahdemlere yilba ş;nda ikramiyelerini veremedik Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Otobüse hücum eden kartallar Atina.1 T.H-A-Atina ile Selanik arasında işlemekte olan otobüslerden birine» kartallar hücum etmişlerdir.Şoför güçlükle arabayı durdu rabihnig fakat otobüsün içine girmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Bugün yapılacak lig maçları Amatör üçüncü ve dör düncü kümeler lig maçlarına bugün muhtelif stadlarda devam edilecektir.Bu ıkarş.laşmalann programı su şekildedir:Şeref stadında:1215 de:Rumelihisarı Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Iranda seçimler tehir edildi [Baş tarafı birincide')lisr tarafından tevflrif edilmiştir-Aynı şekilde askerî vali bu gün bir kararname daha çıkararak,müfrit sağcıları saklayanlara:da tevkif edileceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Para kaçıran diplomat Havana,1 AA)Cumhurreisd Batista,bugün Cubanm Mısır.Suriye ve Lüıbnandaki elçisi Luis Almagvoyu azletmiştir.Elçi.dün Kahire hava meydanında bavullarında binlerce dolar tutan Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Yeni New York Belediye reisi vazifeye başladı Nevyork.1 AP)Geçenlerde Nevyork Belediye reisliğine seçilen Robert Wagner bu gün şehrin merkezinde kâin apartımanmda yapılan ve yargıç Wuliam Collins'in i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • İlkokul kitaplarındaki haritalar [Baş tarafı birincide] okudum.Bu husustaki alâka ve ikazınıza teşekkür ederim.İlkokul ikinci g:ni'f okuma kitabı geçen* yıla kadar muhtelif defalar gözden geçirilmiş,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Takvimden bir yaprak Tarihî vakıalarda indî Mülahazalar Başforafı 2 ncide)hükümdarın yapmasına İhtimal yokduı*.Osmanlı Padişahları içinde öldürülmüşler varadır;fakat intihar etmiş kimse yokdur.Bu itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Batılılar Rus notasına cevap verdi FBaç ta xf ı birincide' nm ypılaoagı yeri tayin ve diger teknik teferruatı tesbit etmelidirler,2 Dışişleri Vekilleri yakında bizzat konferans masasına oturacakları f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Yılbaşı gecesi hâdisesiz geçti [Baş tarafı birincide] gün faaliyetlerini tatil etmişlerdir.Yılbaşı şehrimizde diğer senelere nazaran,eğlence bakımından yok eanh' fakat hâdise bakımından son derece saı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Rusya,yeni yıla sulh taarruzu ile girdi [Baş tarafı birincide] tutan büyük devletlerini tam ve gerçek bir sulh arzu eden büyük ıhalk kütlelerinin sesini inkâr edemezler-Sovyet hükümeti olarak bizler»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Uçak kazasından kurtulan kız [Baş tarafı birincide"!Hâdisenin şu şekilde cereyan ettiği anlaşılmaktadır:Tüccar Dick Smart ile karısı ve küçük kızlarının bindikleri tek motorlu hususî uçak» Montena eya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 02.01.1954
  • Mesut yeni yıl temenni tenini havi afişler 954 yılı dünyada neşe ve sevinç içinde kutlandı [Baş tarafı birincide] mistir.Otellerde,eğlence yerle rinde,tiyatrolarda yer bulmak mümkün olamadığından,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Daim müziği P1.13.30 Şarkılar,Okuyan:Muallâ Gökçay 14.00 Rady.salon orkestrası kon «eri Idtare eden:Semih Argeşo 3 J.Staruss:Şarab,Katin ve şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Acılı?Kapanış Sterling 784.784—Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 isviçre Fr.64.03 64.0S Belçika Frl 5.61 5.60 isveç Kr.84.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • Istanbul belediyesi TtYATROSU Saat 21 d« Dram Kısmı BU AKŞAM SEMEKKATTA Yazan:Jaques Deval rürkçesi:Fehmi Baldaş Her çarşamba akşamı talebe geçişidir.Pazartesi akşamları tenvail yoktur.TeJefon:42157 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Saııvajon Çeviren:Mebrurp Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Curna talebe)Pazar matine saat tam 17 de TeUfon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • MUAMMER KARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de r:i b a l 1 KARAKOLU hımartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Aü Naci KARACAN Yasa işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMİRTAjg Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden!verilen Askerî Kıtaat İlânları Açık eksiltme ile 10300 adet ihtizaza mukavim şeffaf)süngülü ampul 9/1/954 Cumartesi saat 11,30 da İzmit Dz-Ik Mrk-Sa.AL Ko.da saun alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • iller Bankasından İçme su tesisleri yaptırılacaktır I Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır» Boru ve cfğer malzemenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • Barajlar Komisyonu Türk Millî Komitesinden Statümüzün 9 uncu maddesine göre Aralık 953 ayı içinde yapılması gerekli genel kuınıl toplantımız vaki zaruretler karşısında 12 Şubat 954 Cuma günü saat 10 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • Aydın Vakıflar Müdürlüğünden Aydın Cihanoğlu camiinin 17-818.60 lira keşif bedelli onarımı ıkapalı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur-Eksiltme 8 Ocak Cuma günü saat 11 de Aydın Vakıflar Müdürlüğü bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • Bir Mütercim Alınacak 1 Deniz Kuvvetlen Kumandanlığı emrinde çalışmak ve icabında yabancı memleketlerde görevlendirilmek üzere çok iyi derecede İngilizceye vâkıf bir mütercim alınacaktır 2 788 sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • Antalya ili daimi komisyonundan 1 Antalya Finike yolunun 21 000—55+000 kilûmefc releri arasında vahidi fiat esası üzerinden yaptırılacak 125,096.90 liralık sınaî imalât ve çeşitli tesviye işleri kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • Bursa Belediye Riyesetinden 1 Mezbahada yapılacak soğuk hava tesisatı işi 41,250 lira keşif bedeli üzerinden Kapalızarf usulile eksiltmeye ko nulmuştur-ihale 18.1-954 pazartesi günü saat 16 da Bursa B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • Balıkesir Valiliğinden j 1 Balıkesir cezaevinde yeniden yapılacak münferit hücre binası inşaatı 40 bin lirası 953 te,bakiyesi 954 yılında verilmek üzere 99000 Ura keşif bedeli üzerinden kapalı zarf "u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • BaymdErİBk Vekâleti *mir Su İşleri 3 üncü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 İzmir Su İşleri 3 üncü Şube Müdürlüğü Bölgesinde 'bulunan Kula Yalımlar ovasının taşkından korunması inşaatı olup t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • Millî Eğitim Vekâletinden 524812.46 lira keşif bedelli Siirt Erkek Sanat Enstitüsü binası inşaatı kapalı zarf usulüyle ve 4470 sayıh kanun hükümleri dahilinde eksiltmeye çıkarılmıştır-2 ihale 13 Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.01.1954
  • EKSİLTME İLÂNI Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Gureba Hastabanesi inşaat ve tesisat işleri 1953 yılı onarımı olup keşif bedeli 45672-55)ve geçici teminatı 3425-44-liradır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8