Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Hamamcıları dolandıranlar Polis» hamam sahiplerinden şantaj yolu ile para koparan üç kişiyi arıyor Hamamlar Derneği Başkanı Sel&hattln öksUzgil,Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek,mahiyeti itibariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Kunuri zafartain üçüncü yjirö îümii Kunuri zaferinin üçüncü yıldönümü münasebetiyle dun saat 14 de İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından Eminönü öğrenci Lokalinde,saat 15 30 da da Teknik tiu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • İngi'tere bizden hububat alacak Uzun vadeN bir ticaret anlaşması için müzakerelere başlanıyor Ankara.27 THA.Türk İngiliz ticaret münasebetleri,nin önümüzdeki günlerde daha da inkişaf edeceği sanılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Merzuka Akçam'ın duruşmasına devam edildi Şahit olara t dUlenen pilot Alâaddin kaçakçılık hâiisesnjı bütün safahatını anlattı Ankara,27 ANKA)Bir müddet evvel Beyruta külliyetli miktarda kokam,al tın,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Mardin Şilebi serbest bırakıldı Bremen» 27. AP Mahkeme karariyle 6 aydan beri burada alıkonulmuş bulunan 8000 tonilâtoluk Türk ba.d rail Mardin şilebi bugün serbest bırakılmıştır-Mahkeme.80 bin dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Kasımpaşa İst.Sporu 2-1 yendi Kasımpaşa IstanmıJspar maçı dün Dolmaibahçe sta dmda oynanmıştır-Hakem Mehmet Reşat Na yirin idare ettiği' bu iddialı karşılaşmaya takımlar şu ter tellerdeki kadrokarile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • ŞAHIN KİZ KARDEŞİ MEMLEKETİNE DÖNDÜ Mıısaddıkın emriyle yıllarca n*»mleketinden ayrı bırakılan İran Şahının kız kardeş:Prenses Şam kürk mantolu)bir kaç gün öne memleketine dönmüş ve Tahran hava meydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Bugün şehrimizde havanın bulutlu» veı yağışlı geçeceği,rtiz* garların orta kuvvette eseceği sühunet derecesinin yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Rusya Dörtlerin Berlinde toplanmasını teklif etti Amerika,ingiltere ve Fransa hükümetleri nota ile bildirilen Sovyet teklifini incelemeye başladı Siyasî çevreler,Rusyanın bu şekilde Avrupa Ordusu anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • KRALtÇE ELIZABETH BER-MUDA'DA ingiltere Kraliçesi Elizabeth 5 günden beri seyahatte bulunmaktadır.6 ay devam edecek olan bu büyük seyahatte Kraliçe bütün ingiliz müstemleke ve dominyonlarını ziyaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • fiayar,Bankalar Birliği Fahri Başkanı oldu Dün tş Bankasında yapılan toplantıya iştirak eden Reisicumhur» teşebbüsün bankacılığımız için hayırlı olacağını söyledi Ankara.27 AA)Reisicumhur Celâl Bayar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Musaddık bugün müdafaasını yapacak Müddeiumumi» sabık Başvekil ve Başkumandan.Kiahi hakkında idam cezası istedi Tahran,27 AA)Müd deiiumumî Muhammed Azmu deh dün gece,sabık başvekil Musaddık ile eski b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Fırtına hafifledi Havanın yavaş yavaş düzeleceği tahmin cdiHyor Bir kaç günden beri devanı eden şiddetli soğuk ve fırtına dün hafiflemiştir.Evvelki gece şeh-rilmizde na kıs ikiye kadar düşen suiıunet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Fransa,Avrupa ordusu anlaşmasını tasvip etti Meclis,hükümete Avrupa ordusu meselesinde gören 07u verdi Bidau't ve Laniel arasında ihtilâf çıktı Paris» 27 AP)Başvekil Laniel bugün Millî Mecliste verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Pusanda çıkan bir yangın bütün şehri tehdit ediyor Oç bin ev tamamen yandı Şehirde bir panik havası esiyor Ateş bütün gayretlere r&ğnten askerî tesislere de sirayet etti Pusan Kore)27 A.A)Bugün Pusan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Stassen Türkiyeye geliyor I' Amerikan yardım idaresi başkanı şehrimizde Ortadoğu memleketlerindeki idarecilerle görüşecek Washington,27 AP)Amerikan haricî yardım teş kilâtî idarecisi Harold Stassen ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Elçilerimiz arasında nakiller Tent tayinlere ait kararname yüksek tasdike iktiran etti Ankara.27 Milliyet)Ha rkiye teşkilâtımızda yeni baştan bazı tayinle*,yapılmıştır-Bu arada Atina Büyükelçisi Cemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Başvekil dün Ankaraya döndü Ankara,27 A.A)Başvekil wAdnan Menderes beraberinde Gümrük ve Tekel Vekili Emin Kalafat,Bayındı* lık Vekili Kemal Zeytinoğlu» Tarım Vekili Nedim ökmen.Büyük Millet Meclisi R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Eczahaneler kanunu Meclisin dttnkii içtimamda,lâyihanın bir çok maddeleri kabul edildi Ankara,27 Milliyet)Bü yük Millet Meclisinin dünkü jçtimaında eczacılar ve eczahaneler hakkındaki kanun lâyihasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • SAHTE KAFATASI Senelerden beri ders kitaplarında dünyanın İlk insanına ait olduğu belirtilerek okutulan ve Biritsch Museum'da bulunan kafatasının sahte okluğu anlaşılmıştır-Resimde,çene kemiği çağımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • Dün şehrimize gelen Pakistan Genel Talisi fhtiram kıtasını teftiş ederfce» Foto:Sami ÖNEMLİ)Pakistan Genel Valisi dün şehrimize geldi Bugün Ankaraya gidecek olan Genel Vali memleketimize karşı büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1953
  • m?mi Iliiseyfn Akbaş Jakob Geisser'i tuşa getirirken Güreşçilerimiz İsviçrede 8-0 galip geldiler Hüseyin Akbaş,Ahmet Bilek,Mustafa Dağıstan!Bayram Şit ve Mahmut Ertek rakiplerini tuşla yeldiler Zurich
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • Bavul İç*jm**» bir çocuk bulundu Evvelki gece Dsyazıttaki KüMıani sokağırcla bir bavul içenle,b'r aylık tahmin edilen kundaklı bir çocuk bulun muştur-Çocuk dü°kî'n'er evine göı» d?rikniş,tahkikata baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • Çay cksm'no ait kanun Meriyete g.ren ka.ıuım iyi bir g.kiule tatbiki ıç.j ıopıa.ıtrar yapılıyor Tekel Genel Müdürlüğünü tem^nen üç Kişin* bir Uv/^t bu^uu An^ar^ya gıdeeeiiar» u^yet» 5U Kaaixa p^ij.tei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • 7AK!f3ftf MN YAPRAK ğN^ Tanzim Eçfişîcrı vo kömür ILUNAV Şu tanzim sakarından 3u,onu düşünenden de.tat nk edenden de AJLaü razı lsun!Bu sayede bn seas sebze yi sinirlenmeden,meyva yi da doyasıya yedik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • Süt meselesi goruşuldu ton vlâ/elte Go ayın başkan.'ıgınia ü;saat süren b r topla atı yapı di Şehrin esas dertlerinden biri olan temiz süt meselesini halletmek üzere bugüne kadar yapılan çeşitli teşeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • Kardeş kaalili yedi seneye mahkûm oldu Bir müddet önce Boğazidn de b'r cinayet iş'enm/ş ve Aslan Rektaş adında b'rı,başka larile gaaânoda o'-urmakfo olan kızkardeşi Melihayı taban ca ile öldOmıüştü-As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • İl 1946 1949 yıllarında Amerikanın Moskova Elçiliğinde bu lunan Gen.rai Bedeli Smith:«Birçok kaynaklar.n tetkikin den sonra,benim şatosî t.imnn lerime göre,Sovyetler B.rl.ğınde mecburi çalıştırılanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • rerSA HABERLER it Fıstıkağacı ortaokul öğren I eri dün kendi aralarında tt*ı •palnt.yapmışlardır.Top!an t da,Okulda faaliyette Uunan öğrenci teşekkii.ier niıdurumları gözden geçirilm ş î bu teşekkülle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • p r« L I 8 T w if Kumk.p da Gedikpaa* cad «lesmde 97 numarada o.uran Ohannes Karayan adında biri,Ka pahça rşıda Aynacılar cadWes'n de 18 numaralı man.fatura ma gazasından bir tup kumaş çal-mış ve kaça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • HI' 28 Kasım 'ÎII.20 15 KebitU •vvel 1953 Kmii U7S Cumartesi 1369 S VAK İ ~Cün IT VASATİ RZANt fi Si 7.02 2.19 1 ogle 1201 7.19 J İkindi 14.29 9.48 Akşam 16.43 12.00 Yatat 13.20 1.37 l| tır ak 518 12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • Fırınların ansMz k- 'ması tehlikesi belirdi istihsal bölgelerinden sel rimiz piyasasına satılmış bu lunsn buğdaylar,müstahsil vagon tahsis edilemed ğindeı dört günden beri böageıerıa de beklemektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • wm0m n0m» HALKIN SESİ 3aş bo sinemalar Çarşıkapı'da,Yeni Okul sokağında oturan okuyucu muz Nizamedd-n rsa^İ yazıyor;«ikinci sınıf sinemalar kontrolden azade sayılıyor olmalı-Bu sinemalarda yol suzluğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • Teknik Üniversite yönetmeliği değişti Yeri iö.ıstıı^lâğ:içi:do yürürlüğe istanbul Teknik Ünivers'tesi öğretim yönetmeliğinde bazı mühim değişiklik yapılmış* tır Bilhassa talebelerin yıllar dan beri de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • Mülkiyeliler ®7 nci senei devriyelerini kutlayacaklar Mülkiyeliler,&7 nci senei devr"yelerini,4 araHcta kutla yaeaklardiT.Bu münnsebetle o gece Taks?m Belediye gazi nosunda yemekli bir toplantı t«rtin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • KasapTarm da ö*le tTM yapmasına karar verildi Bir müddet evvel esnafir öğle tatili saatleri değiştirilmisti-l-J-14 arasında tatb'k edlen öğle tatili saatleri hail ve esnet tarafından memnun" hıkla kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • Bir açıklama Bir\müddet evvel Demolk rat Parti h-yüp ilçesi tarafm dr.n tertiplenen bir toplant:ds,Jönver Çeltik adında bfc bir hâdise çıkarmış ve bu mi nast'bctie ken î.sin.jı C.H x ye kayıtlı olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • Çeîcoslovakyaya bin ton pirinç ihraç edilecek Son günlerde pirinçlerim:ze karşı d«ş piyasalardan is tekler arttığı görülmektedir Alıcıların başında ÇekosL vakya gelmektedir.Yapılan görüşmeler sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • Doktor Lütfi Kırdar bugüı b'r çay verecek Turizm Kurumu Başkan Dr.jUuİİ Kırdar buçün sat ıs* da kurum merkezinde ol mobll mu'kavecnet yarışına i t.rak edenlerle basın mensu;larma bir çay verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)"Teîîçare tu çalışan Edibe 54 Topkapıdaiki teşkilât merkezinde yine fevkalâde top* lanalardaiı biri yapılmıştı• î-ü tün çdhve.ı er gaımiı,gönüluer kederli idi.ihsan beyin Büyük ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • DP.Fatih Pçesl »fyasî toplantısı Demokrat Parti Fatih ilçeahun tertip^ed-ği siyasî top lantı bugün saat 14-^0 da yar püacakür.Şe t* inini Saray meydanın da yapılacak oîan toplantıya,şehrimizde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • Suçlu Lir kad:n maM cmede sahile hücum etti Bir müddet evvel Küçük köyde kana bir hâdise olmuş,ye i euuiye Duman adında b-i iwdin kocası Kâmille kavga eden Kemal Arpat adıncLıu komşusunu bıç^ida ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • KONGRE fa Istanbul Üniversitesi fen fa kültesi talebe cemiyetinin sen» Hk kongresi 2 aralık çarşamba günü saat 14 te Marmara lokalinde yapılacak ve tüzlk t&aül mevzuunda konuşulacaktır,ÇAYLAR Yüksek D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1953
  • T**f haı ede yen?bîr rıhtım ve antrepo yapılıyor istanbul limanmın durumunu bertaraf etmek icm Denizcilik Bankası imıkâr lar aramakta ve bazı teşebbüs lerde bulunmaktadır» Bu arada Bayındırlık Ve kâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Kuzey Kore'Ii pilot 100 bin dolarla ne yapacak?Washington,27 A.A.Geçen eylülün 21 inde bindiği mig u/ağını Kimpo hava meyd njna arızasız indiren Kuzey K^r-Ü Pilot No Kum Tok,kend si e mükâfat olarak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Kore'de intihar eden Çek subayı Odasında yaralı olarak bulunan subayın hürriyeti seçmek istediği için vurul,duğu iddia ediliyor înöhon.27 lAP)Bitaraf mütareke komisyonunda jııuıeuış vazifes yle buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Man Mantara karşı hava harekâtı Nairobi,27 A.A.Kraliyet hava kuvvetlerine mensup Lincoln tipi 4 ağır bombardaman uçagı ormanlarda gizlenen M u M-u çetelerine karş.dun ög.eden scnra 40 ton bomba atm ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Cinle t Câr«t Sanayiin makineleşmesi ne* ticesi ılış ticaretin o kuAia.r go*UiUieıuiş hadlere yuk SCidlgİ OliıloKuüUuCU VV rupa tüccarı Çının buy um mıkaıı.ar arzedeu b*r paxur okluğu aniaıuaüta gec.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Fransız kâşifi açlık grevinden vazgeçmemiş Lima,27 A-A.B'r katil ftadisesiyle ilgili görülerek mem leketi terketmesine faan verilmiyen Fransız kâşifi M rhal Pcrrin,onbeş gün önce başlad gı açlık grevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Ziraat Okulu fidan satışlarına başladı Yesı.köy Halkalı Bö)e Z raat Okulunda meyva fidanı satışına baştemış-tır-Lima.ki rai,vişne,şeftali ve dut ağ.ç laruıın muhtelif çeşitleri satı şa arzed lmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Chicago Operasindaki fiyaskr.Nev York ANKA)Kaimen operasın» oynaıkeuon Jose rolündeki tenor David Foieri bud en bire duı muş ve orkestra şefine hita ben:Operayı bensız bitixaaJ diyerek kuikae kaçmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Auk bir gangster nihayet yakalandı Las Vegas,27 lA.A.Ame rikan polisini aylarca meş~ul eden azılı bir kaatil dün gece,kisk viiLR yakalanmıştır.Geçen sene bir gard yanı silahla tehdit ederek ıslahhaned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Afrika'da» hayalet Uçan Daireler dolaşıyor Capetown,27 AP)Güney Afnna semalarında do.aşuu ıakat gözle görülmeyen uç-n da reler burada günün mevzuu olmuştur.Güney Afrika sahil muhafaza komutanı ğı neşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Çin kıtaları Tibet'ten çekiliyor Bu tahliye kararma erzak tem" n ince çekilen güçlüğün sebep olduğu an.aşıUlı "Yeni Delhi.27 A.AoT"—Hindistan'la Tibet aracında bir hudut şehri olaa Kul.mpongdi»n gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Elizabeth Jamaikada İngiltere Kraliçesi ve kocası Jamaika'yı gezdi ve halk tarafından alkışlandı Kingston.27 O.A.Kraîi.e Elizabeth dün Jamaika meclisinde kendisine hoşgeldın nutkuna mukabele ederek te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Tütünümüz Almanyada tekrar rağbet görüye r j Amerikan Tarım Ve âieti raporunda ATmanyen.n Ş3rk tütününe dönmekte oldu unu biidirdi Washington,27 AP)Amerika Tarım Vekâletinin yayınladığı son raporlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • S fadcğıîan sahtekâr Ilhidistanda,{man yoluyla,has taiara şifa dağıttığını iddia eden bir:tevkif edhdi Kalküta.27 AA.Polis makamları» bugün hastalan iman yolu ile şifaya kavuşturan 35 yaşlarında bir H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Dir polis müdürünün ifşaatı Milford Newhampshire,21 A.A.Milford polis mürMlrü Williamson,bugün eski bir ko-mun-st olduğunu aç k yj.ak herkesi hayrette bırakm şur.Williamson,«Amrika komünist tehlikesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Pariste bir mezarlığa uçak düştil Parts,27 A.A.Bu sabah Paris banliyösünde b'r mezarijk civarına düşen Amerikan askeri uçağı enkazı arasından iki cesot ç.kanlmiştır.Bazı müşahitlere göre,Frank furfa g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • köy daha yakındı ilkokula kavuşacak II Daimî Komisyonunca Beykoz,Eyüp ve Kartal ilce ler*ne bnğb köve birer ilkokul yaptırılması kararlaştırılmıştır.Bu okulların inşaatım müte akıp,Üeykoz ilçesinde 5,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Asya ile te&fon muhaberatı Karaşi,27 AP)12 mamleket mütrassıslan Orta Do*u ve Güney Asyayt Avrupa ve Ak deniz havzas.milletlerarası telefon şebekesin?bağlamının-yol larım araştıracaklardır.12 memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA İt Amerika şükran bayramı günü taşıt kazalarında ölen erin say sı 55 kişiyi bulmuştur,D.ger kazalarda ölen 8 kşi ile yenûn 63 e yükselm^şUr.İNGİLTERE ic Hükümet dün Avam K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Mahkeme)derken gözünün flnünde Salih beyle,murdar vekili canlandı-Ona hayatını zebredeıtler bu iki kişi değil miydi?Birden sinirlendi,pır maklannm arasındaki mektubu avucunda buruşturdu,sıktı-Sonra yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • FIKRA Musolini ıJevrimrıtm büyük romancına nnJan biri olan Remarque bir roman nxla k karakteri tab lip eder» der.Ukalâlık işte.Br ı motor tamircisine büyük dav» I Inr yüklemek mi,yoksa âşık et mek ml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • İKTİBAS Yemeklerin de kendilerine manaları varmış!G Z3İ yemek er piş ren kadın bu ustahğını kaybettjm'.yc kocalar gözeri ıi cört açnajdırl »r.Bun ian kadının ko eksini 'itik eskisi kıiar s^vm^dî*!mlıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Kauçuk ithali için tahsi yapılacak Son günlerde kauçuîe j sasında görülen anormal yükselmesi karşısında baz maların Ekonomi ve Ticj Vekâletine müracaat ede ith-il müsaadesi veri'dği dirde 1( 0 kuruşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1953
  • Marşand'z katan nh-kad ayaklarını kesti Pendikte Mithatpaşa desinde Ayşe Akça adı bir kadın,Pendik istasyo da manevra yarmakta 67 sayılı marşandiz katar altında kalmış ve iki ayag kkJer.nden kesüm'şür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.11.1953
  • HADİSELER Amerikalara Türk yemekleri öğretiliyor ürk yemeklerinin Amerikalılara tanıtılması yolunda* radyo ve televizyonla yapılan yayınr ve muhtelif yerlerde tertip edilen gösteriler büyük bir alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1953
  • w 7,av^İ;V*3 19*4** tAfj 1954 MAYO MODELLER!Bİz'm soğuktan üst üste giyindiğimi* sn günlerde California'" da 1954 mayo modelleri teşhir edilmektedir.İşte burada kaplan postu taklidi Ud mayoyu tetf kir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1953
  • Fatih'in meşhur Agriboz Amiral N'.koja Canal®,Türk bayrağını görüneı oı Tia yolun firarda oidtijfiınıı anladı va öyüe yaptı Fatih Sultan Mehmet Karaman seferinden döndüğü sıralarda* Venedik Amirali Nt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.11.1953
  • ^i-iwğ| l':wj&ğ i &if ı s£ fi K r J e A* o if V t Şiî i f' T^-4 tv 'v •^BSESI^ *i 7#t^^f* 1-t V $Fİ J+ ¦£*JffîW&4 MM J ğ x.W^ *ft .Ş p $1 Of M ¦p ^T?«W.J' İm,5?V' ^j.5 H sp î 5 J:î*i "t;i-r &V V R^J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.11.1953
  • Eizr'ıyan:Eıcmend ÜNVE3 1 t 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 21 3 4 ^B Hi I fiK I 5 6 7 I 8 9 10 Hi IIH I2| S d Ida n »eğ)1 Ziyan olanm yerini dol dunma.2 Kokulu bir ot;Yas aılaşt r.3 Nam;Su;t,4 Bir renk;Cüz'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1953
  • RÖPORTAJ osfanfin'in bir hamamı dans dershanesi olmuş O ^varsitdli taleba taraflıdan kuru aı bu ddrshanaye;mebuslar,savcı ar,hâkim W,proî-sö'ler,V3 hatta rucj oğalar dâvam ediyormuş» Öjrancil îr,acşmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1953
  • Marîove,Vbr kaç dakika kolluğunda hareketsiz kaldı-Sonra tabakasından bir siga ra yekti.Trent gencin elin.n titremekte olduğunu göıdü-Kendisinin de bu anda onun kadar müteheyyUj olduğunu" biliyordu-Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1953
  • Pakistan Valisi Gulam Muhammet Kıymeti] misafirjmjzî.ı,en büyük arzularından biri de TJrkiyeyi ziyaret etmekti Pakistan Genel Valiliğini yapmakta olan Galam Manam mud 1948 senesinde Pakistan'ın ilk bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ Hasta Çelebi yerinden sıçradı,ba!arlan ve hcrelccî!141 Fikrin nü var?Söyle bakalım-Benim güzej padişahım,bu harpur,bugün b-z sıkışı rız,yarın da oouar.Mtdem lu Adorno denen yezud ferma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1953
  • Dün bir nrlyon I'ralık ihracat yapı*di Dün lİTnaTnmızd°n yp-b^ncı memleketlere 1 milyon 15 bin Wo üra d ğ-rinde çeşitli mal ihraç ed İm şirihraç edilen mallar şunlar* 425 bin 96 lira değerinde Batı Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1953
  • Ankaraya döndü Bir kaç günden beri şehrimizde bulunan Hariciye Veki li Fuat Köprülü dün sab^b moîörlü trenle Ankaraya dör müştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1953
  • *257 Ifra çaTftn nırsız kaçarken yakalandı Mustafa Yamanlar adında bir sabıAuuı,dûn saat sıra.larında Küçükpazarda Çelebi c-miinin s^ îırv~nlanrdn bdest almakta olan Kfc;san aduıda» Derinin cebirden l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Vişinskinin teklifleri reddedildi New-York,27 AA)Bîr leşmış Milletler Siyasî Komisyonunda Vişinskinin demecine dün cevap veren Amerikan delegesi Henry Cabot LK dge,Rusyamn.kın propagandasına son verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Rusya Dörtlerin Berlinde toplanmasını teklif etti [Baş tarafı birinc'del militarizminin yeniden dogması n.i yol açacağının bayan ed ld.ği bildirilmektedir.Rusyan n bu no tasında Avrupa ordusuna muhali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • K.Paşa İ.Sporu 2-1 yendi [Baş tarafı blrinc'flel Tayyar,Misbah,Ahmet,Ulvi.Istanbulspon Osman,Sa fan,Meriı,Alâeddia,Kenan Kasım,Adn^n,Aydemir,Ca fer,E.doğan,Yılmaz.Bu maç gayet süratti ve hc yecanlı b~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Galatasaray bugân Beykozüa karşılaşıyor Profesyonel küme maçlarna hava durumu müsait o'dı ğu takdirde bugün Do'ma bal çe Stadında Galatasaray Beykoz karşı feşmasiyle de vam edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Bîr eç klama Başvekâlet Basm Yayın Turizm Müdürlüğünün hususî şahıslar tarafından teşkil e dip Baem Yay m Haberle* Aj ns)adı verilmiş oian teşc'.ckü.le h ç b r rIâkası hiaq bir teması bulunmadığı ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Ingitere bizien hububat alacak fBaş tarafı birincidel Hükümetimizin müracaatı üserine bugünlerde İngiliz ithalâtçı ve değirmencilerinden mü teşekkil kalabalık bir heyetini şehrimize gelerek ilgililerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Pusanda yangın [Baş tarafı blrlno'de] ler askerî tesislere de sirayet etmiştir-Birçok kimse ya ralaa mış ve tedavi için hastahanelere gönderilmiştir.Şehirde bü yük bir panik havası esmektedir» Yangın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Güreşçilerimiz 8-0 galip geldiler [Baş tarafı birinc'de' 79 kilo:Bekir Büke Felk Netrhaus'a ittifakla galip.87 kilo:îsmet Ati;Willy LordoYa ittifakla galip.Ağır Mahmut Ertek Kar' Seftımed'e 5 dakika 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Hamamcıları dolandıranlar [Bag tarafı birWdel resan bir doUnd.ricılık iddias.nda bulunmuşturiddiaya göre,son günlerde,İstanbul'da bilhassa hamamlara musallat olan ve çeşitli şantaj yolln ile para sızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Payar Bankalar Birli*i fahri Başkam olda [Baş tarafı birincMe] det Gölet tarafından karşılanan Reisicumhur,yeni kurulmak üzere olan.Türkiye Bankalar Birliğinin,esaslarını t s pit etmek maksadiyle yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Elçilerimiz arasında nakiller ı [Baş tarafı 'Prag Büyükelçiliğine tayinleri hususundaki kararname tasdike iktiran etmiştir» Bagclat Büyükelçiliğ'ne tayin edilen Naci Perkel de bir kaç güne kadar yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • WTusaddik müdafaasını yrpacak [Baş tarafı birinc'del Muhakemenin bu sek zinci celsesinde M used dik hep uyu muş yalnız Müddeiumumi r lüm cezası isteyince başım sallamıştır.Mus-ddık müdafaasına cu mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Başv3İcil dün Ankaraya döndü ÎBaş tarafı bînnoUl.l Başvekil ve bernberiıdekifer g.ırda.Büyük Millet M°c-1M Reisi Refik Karaite Vskiller.Mebrclar,Erkânı Har* biyei Umumiye Rei~i,mülk!vs arkerî erkân ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • VjkıfJar Bankası faal yet a^civor Ankara,*î Milliyet' Memleketteki Vakıf malları mn iyi idaresi ve gelirlerinin attrıLması,Efkaf parasj.mil işletilmesi için kurulması kararlaştırılan Vakıf'ar Banka sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Eczahaneler Kanunu [Baş tarafı blrînc'del Müteakiben lâyihanın diğer maddeleri üzerinde müzakerelere geçilmiş ve 3 üncü-4 üncü ve 5 inci maddeler bazı küçük tndiHerle kabul edilmiştir-Müteakiben 6 ncı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Hoover Tahrana gidiyor Londra.27 AA-Amerilr.1 H'jieri Bakanlığı petrol uzmanı Herbert Hoover bu gün uçakla Washington'dan Londra'ya gelmiştir-Eski Cum hurbaş kanlarından Hoover'in oğlu olan Herbert Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Merzuka duruşmasına İBas tarafı birincide!gayet şık bir kürk manto gi^ nt-şcı-b^i^k vekilleri olaıaih ta ri.vuu.at Muammer Kurtay,Şerif Unlüer,Saffet JNezoıı,lalan Emm Kösem-haloğlu vt bureyya MaJtcoç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Sta sen,Tfriiyeye geliyor [Baş tarafı birincide'] Bununla beraber haricî yar dim idarecisi bu toplantıda t?biatiyle bu alandaki gelişmeler hakk.nda geniş izahat verecektir.Stasa?n b?şmda bulundug;İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Yunan gizli komünist partisi Kominform,üç'ü Balkan Andlaşnıastoı baltalamaya,yalıtıyor m Aüna *7 T.H.A Aske rî bj-pıân dahıiande sıkı wr içbıri ğ ne doğru gitmekte o* lan Tuik ye,Yunan.şuan ve Yugosla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Güney Kore,Milliyetçi Çin ile bir blok kuruyor G z'ice Formozaya glde/ı Rhee Çır Kay Ş^k mvzaker»l*r başladı aleyhtarı blok kumlaca»;söyle nilım ktedir.Müşahitler,görüşmeler sıra-Taipeh Formoza)27 AP)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Fransa Avrupa ordusunun anlaşmasını tasvip etti [Baş tarafı birinc'ds] bulmadığım belirtmiştir-D şiş len Vekiline göre,Meclisin vereceği karar yalnız hükümetin mukadderatım değil,Avrupa Birliği ve Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Yazı işlerin» fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Panik PEMÎRTAŞ Basıldıfı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Pakistan Genel VaLsi dün şehrimize geldi f Baş tarafı birincide1)tanın Türk milleti ve Türkiyo bakıcında uzun yıllardan beri duyduğu kalbi dostluğu belirt mış.AtaLürke ve Atatürk un eserlerine karşı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • GRiPiN pm mm Baş,diş,adale,soğuk algınlığın» dan mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılır.4 saat ara i e.günde 3 adet alınabilir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.11.1953
  • Pakistan Valisi Gulam Mammet kimdir?Başbrafı 8 ncıd «)ştsmda âciz kalması böyle bir hareketin yapılması lüzumu m doyurmuştur-Bü t üa Paklan n milleti Gulam Muhammed'in İleriye attığı bu adımı takdirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • İstanbul fcra Hakimliğinden:953/8421 Beyoğlu İstiklâl Caddesinde Küçük îş Hanında 66/1 numa rada inşaat mühendisi Murad Ortaç'a,alacaklılanna kongur dato teklif etmek üzere İcra ve İflâs Kanununun 286
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • D.H.Yolları Umum Müdürlüğünden Hastalık sebebile acele nakilleri icabeden hasta vatandaşlar için hususî uçak kira ücretlerinde %50 tenzilât yapılmakta olduğu muhterem halka duyurulur-18036»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • MiMiNMun Lokman Hekin».Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye MUt »hassın» Pazardan başka her gün sabah «aat 10.30-n.OO »«eden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.Istanbul Divan» yotu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • Istanbul Eelediyasi I ânları Yod ve Kanal İnşaatı Yaptırılacak 1 Istanbul Beşiktaşta,Hayrettin İskelesi ve Barbaros rıhtımı yol ve kanal inşaatının 71033.41 lira keşfi çevresinde yaptırılması-İlk temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığından Fakültemizde,»Felsefeye Giriş»,«Yeni Türk Şiiri»,«Sanat eserlerinin anlaşılması» konularında aralık 1953 ortalarında bağlıyacak ve 6 hafta sürece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Bu temsile mah sus olmak üzere 33,at 20.30 da Dram kısmıtf AVRU KARTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand Türkçesi:Sabri Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe geces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • ADcno şartlın Lr.Kr.Senelik 42 Oü Altı aylık 2* oO I Üç aylık m Bir aylık Ecnebi iki mislidir.1l*n sırtları 2 ve 3 üncü sayfa sanı.4 TL.ve 8 inci sayfasıoıt.2,50TL.t îlfLJardan «nesuli/et babul J ödüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784_Dolar 281.280.30 Fr.Frangı o.8l 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 İsveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açıl.ş ve programı 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar Okuyan:Zeki Müren 13.45 Cumartesi konseri Pl.Otto Nicolai:«Windsor'un Şen kadın Jar uvertürü,Johann Strauss:«Artist Hayatı» Vals,E.Hum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Ya*?an:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mebrure Alevok Sahneye koyan;Mnhsin Ertu&rul Çarşambadan başka her akçam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • İstanbul Levazım Amirlğlnden verilan Askerî Kstaat hâ ilan As-htiyaç için kapalı zarfla 54 ton kuru Fasulya 17/Aralık 953 perşembe saat 14 de Polatlı As,Sa,Al,Ko.da satın alınacaktır-Bedeli 45,900 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • l inşaat müteahhitlerine mühim ilân Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden 1-Miiessesemizce Karabük'de yaptırılacak:1504 887 6U lira muhammen bedelli 200 adet tyçi evi 1.20C38L82 Hra muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • Kapalı zarf ile eksiltme ilân İsparta Daimf Encümeninden Eksiltmeye konulan iş:1 Eğridir Kovada yolunun 49+000—60 000 kilometreleri arasındaki toprak tesviyesi hafriyatıdır-183124.27 lira keşif bedell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • Tashih 20 '11/953 tarihinde çıkan 17313 sayılı îzmîr İl Daimî Komisyonu ilânının ihale tarihi 28/11/953 olacağı yerde 22/11/953 olarak neşredilmiştir-Tashih ve tavzih olunur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • MGÎiye VekâLtincfen:Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti için satın alınacak bir adet Elektrojen grubunu havi sinema kamyonu 2490 sayılı kanunun 31 nci maddesi mucibince kapah zarf usulile eksiltmeye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • Konya As.Saf.Al.Ko.Bask.Irğından As-ihtiyaç için «sağıda yazılı bir adet bulaşık yıkara:mâkinası ile iki adet çamaşır yıkama makinalan kapalı zar;usulü ile satın alınacaktır* b)İhale 9/Aralık/953 çarş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • Kara Ordusuna Sınıf Astsubay Adayı a'nacak 1 Kara ordusuna piyade,süvari,topçu.ıstihkânit muhabere,tank,uçaksavar,ordonat,ulaştırma,levazım,maliye,kâtip,sıhhiye,hayvan sağlık,nal teknisyeni sınıl okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden Muhtelif cerrahi alet satın atınecaktır 1 VekftJetimizce yaptırılan ebe çantaları ihtiyacı için sekiz kalem muhtelif cerrahi âlet kapalı zarf usulü ile satin alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • İnşaat İlânı ErtğEs Kömürleri işletmesi GsreeS E&OdürEOğîinden.1 İşletmemizin Zonguldakta yaptıracağı malzeme ambarları tadilâtı inşaatı kaplı zarf usulü ile vahidi fiat esası ile eksiltmeye konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Malzeme f/ücür üğünden Bankamız ihtiyacı olarak 11 kalemde cem'an 37500 kilo Karfiçe çivisi teklif alma f-uretile satın alınacaktır-Lüzumlu bilgi ve şartname için Tophanede Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • Sağırlar Okulu Yetiştirme Yurdu 1 Yıldız Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu için 66 kat kız elbisesi yatırılacaktır-2 Muhammen bedel 5000 liradır.3 Açık eksiltme Beşiktaş Millî Eğitim Memurluğunda 10/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 0-24X014 X25 metre eb'adında 1500 adet çırah çam kereste satm alınacaktır-îşin muhammen bedeli 28980 lira» geçici teminatı 217
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1953
  • İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan:930/745 Mahcuz olup,Büyükçarşı sandal bedestcnindeki Belediye mezat salonunda paraya çev rilmesine karar verilen nadide ve kıymetli Tebr'z» Buhara,Sıvası Ilereke» Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8