Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • Pakistan umumî valisi bugün şehrimize geliyor Guiam MuhammedHan şehrimizde bir gün kaldıktan sonra uçakla Ankaraya gidecek Pakistan Genel Valisi Galam Muhammedi Han,bu gece saat 21,15 de hususi uçağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • Belçika Avrupa ordusu projesini tasdik etti Fransa Meclisi kararını bugün bildirecek Eisenhower Almanyanm Batı Savunma Camiasına alınması hususunda İsrar ediyor Brüksel,26 AP)Belçika Mebusan Meclisi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • POLÎS OKULUNDA AN Emniyet Müdürlüğü kadrosunda açık bulunan 580 polis memurluğu için müracaat eden 750 gencin imtihanları,dün saat 14 de Yıldızdaki Polis Okulunda yapılmıştır-İmtihanda muvaffak olanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • p Misafirimiz İF^ akistan Umumî Valisi Ekselans Gulam Muham met Han bu sabah İstanbula gelerek kısa bir müddet memleketimizde kalacaktır-Aziz misafirimizin,Türkiyede kendini yabancı hissetmiyeceğine,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • Üç şiddetli zelzele oldu Kandilli rasathanesinden veri len malûmata göre evvelki gün Türkiye saati ile 20 i 1 dakika 18 eaniye geçe çok tahripkâr,dün de 0.2 yi 15 dakika 57 saniye geçe şiddetli ve 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • V Sekiz seneden beri komünistlerin elinde esir bulunan Ayşe ve Naciye KuıUmaH admda iki genç kız 18 kasım çrü ö Japcnyaya gelerek annelerine kavuşmuşlardır-Henüz 22 ve 25 vşır.bulunan bu iki genç k;z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • H.Paşa demiryolunda 3 paket dinamit bulundu Yol bakım ekibi tarafından bulunan dinamitler hakkında Dün sabah,Haydarpaşa,Söğütiüçeşme arasında l(2 ye 3 üncü köprülerin altm da,tren rayları arasına soku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • Otomobil yarışının neticeleri Hakem heyeti» dün uzan süren münakaşalı bir toplantı sonunda üç kategoriye ait neticeleri İlân etti 20-22 kasım günlerinde 2405 kilametve.k bir parkur üzerinde yapılmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • Yunanistan ve Kıbrıs Dış işleri Vekili Stefanopnîos Kıbrıs için kabil olan bütün çarelere baş vuracağız,diyor Atina 26 AP)Yunan Dışişleri Vekili Steranopulos bugün gatoetecilerle yaptığı bdr konuşmada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • PRENSES NİLÜFER Bir müddetten beri şehrimizde bu* lunan sab^k Osmanlı hanedanından Nilüfer dün.Ankara'ya,gitmiştir.Resimde Nİ'üfer H"y darpaşa garında görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • Kar ve tipi dün de bütün şiddetiyle devam etti Doğuda bir çok yollar kap n di.Bazı şehirlerle talafon İrtibatı kesildi Üç günden beri hüküm sür-1 Diğer taraftan;hava durumu mekie olan karakış ve fırtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • Gece üniversitesi haberi asılsız istanbul Üniversitesi Rektörü;«böyle bir şeyden haberim yek» diyor Dün bazı gazeteler,İstanbul Urıiversitesme bağlı ola rak bir Gece Üniversitesi)kurulduğu ve bu Ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • Sadık Aldoğaa S.Aldoğan mahkûm oldu 4 aylık ağır hapis eenun #uç» lunun yaşı dikkate alınarak 3 ay 6 güne indirildi Geçen sene aralık «yi içîn de Millet Partisinin Fatih it çes&nde yapılan siyasî topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • t^ I?I S V *f GÜRBŞÇfLERtMİZ PAZAR GÜNÜ GELİYOR tsveçt?sonra Finlandiyada biri greko v romen,diğer!de serbest olman üzere iki karşılaşma yapan güreşçilerimiz pazar günü ocakla şehrimize geleceklerdir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • Dörtlü Toplantı Sovyetler dörtier konferan-sına katılacaklarını nota I ile bildirdiler Moskova 26 AA)Umumiyetle iyi haıber alan kay naiklardan büdiriidiğine göre,Sovyet Rusya batılılara yeni den bir n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • Amerikan yardımı ve Türkiye Stassen TUrkiyenln son yıllarda şayanı arza terakkiler kay* dettiğini bildirdi Washington,26 AA.Senato Dışişleri ve Tahsisat Komisyonuna bir rapor veren Dış Münasebetler Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • Azılı bir komünist liderin tevkifi Aylardan beri gizli bir şekilde Fransadaki grevleri hazırlayan ve polis tarafından aranan Fransız komünistlerinden ve İşçi Sendikaları lideri Benoit Frachon'un 1250
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • Başvekil Haydarpaşa garmda balla selâmlarken Foto:SAMt ÖNEMLİ)Başvekil dün şehrimize geldi ve Ankaraya gitti Başvekil Adnan Menderes* dün saat 15 de Ordu vapuru ile İstanbul'a gelmiştir* Başvekilin re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • 4/Oiv/s.^u^amn Kp Bugün şehrimizde havan n çok bulutlu «rfara&ı ve zaman zaman kar yağacağı,sühunet derecesinin due«ooği tahmin edilmig-1 Ör.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • Bizde ve dünyada intihar vakaları Tanınmış doktorlarım zı göre,mernlek~tınız 1e biç irthar sag:nı yok Şehrimiz tıp çevrelerine gelen haberlere göre Fransa,ingiltere ve Italyanın tanın mış ruh ve asabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1953
  • Dün Ankaraya gelen Amiral Wright Amiral Wright Ankarada NATO Doğu Atlantik Bölgesi Deniz Kuvvetleri Komutanı yarm Isbenderuna gidecek Ankara 2e MiHıîyet)NATO Doğu Atlantik bölgesi Deniz Kuvvetleri Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • SERGİ düzel Sanatlar Brlig-i tarafından tertip e Silen rrarr?sergilerinin 37 ncisi,30 kasım pazar toai günü saat 16 da Am nkaa htberler ıbüraau salonlar-n-la açilaca'ktır.KONGUE if Ceyhan Yîlksek Tans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • K FA HABERLER Bir müddetteniberi bazı ha iyetperver vatandaş'ar ve Bediye tarafından Teşvikiye cau tamir ettirilmekti iui.Yftnda camiin tamiri bitecektiramiin tanzim edibıt^kte olan lusunda ayrıca bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • Sut müsfcıhsiHerinTi topfcmtısı bugün yapılacak Su-UjüVer/n işuctSJ/dim vilay c-iıue yapıiacic olaa top* lana bugua &ut*t a ueoa-e* dikaLştiri c/px ^aüda Vali ve Belediye twis*,jjcujsat Müduru ve bai.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • p I f 8 T Bftşiktaşta YıM z c?*M*stne Değer apartmanında oturan Iüj^ân adında bir kadının dil esine giren meçhul b r «£u~s z.0 lira para ve bir dolma Jcalem ajar?k kaçım şttr.Erenkövde Etîıem Ef ndi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • HALKIN Sokağı TK3 Bir de kend:derdimize deva arayalım demiş ve so kağımızı mczbele.ik ve İr* kin randevular mahalli hâline getiren ışıksızlıktan şi kâyct etnüsUu-Aklığımız cevabı aşağıya koyuyoruz:«Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • uomşuia/ını havagazı lie zehirleyen adam Bu suç'aı dolayi yajgılanan Mehmet d^n A:TJy jd3 t C3vCi3 maruz ko^dı ailesine yaptığını,bana d.Vefa caddesinde S*/2 via OtUx«oa xı~*ane t bu^u ru^J,tay-iye kH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • Dün iki k*şi m t hara teşebbüs etli Dün ilki ^atihara tmşsM ühad sesi olmuştur.ILsioüdaıda Aitunizade Is snail p^şj sok.ğında otursa Perihan Atason adında öjtU dm,kocasaaa fiitrgarfaaerXtentürdiyot iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • TAKVİMDEN YAPRAK Zekâi Dedenin ö.iim yı!dö.ümü ILUMAY,Ragün son asrn Türk ura ikisinin en büyük üstaula-nJ-ın «Hoca Haliz Mennet Zekâi» Dede msrhora un îj ncı ölüm yıldönümüdür.Ik«.a «Zekâi Dade» na m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • 27 Kasım T?u.19 14 evvel 1*53 Kam »ra Cuma 1360 VAHİT ıt *t»vi Gtinaş TOO 218 öfte 1"2.01 7.18 îkindl 14.20 9.48 Atopm.16.43 12.00 Yatsı 18.20 1.37 tmca k ğ.17 12.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • 'n v.Bilasaa yeni Tünle harflerinin kabulü s-raalruuia,19^8 ete,memlekette g-n ş ölçüde a ca müan eden bu dershaneler uzun yıllar adeta uauuja^ v-o.Moeeia bu sena Istaaool gibi milyonluk nüfusa malık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • Kunun'n n yık önümü i Euglı tikle ıinde ve T.kjik ÜnversLsde Ufcti&r Koreye gÜem Uk TîiA:tugayann titutur-ctâ kay.aVfeCUffl %«xa ireaıe icu^-na o.wu r.O^-a0101 j-xj4^cfej ve ie*nvi uıı.ve-ı'oj-e JLo^t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • IleybeUada ortaokulunda kültür topiunUii Dün üeybauada orta dkullUlUu OgJvJlik&l Ve Cg-c'OCJU,wı SOic^qyie ixlr ivicLür »edc\Oiy-ıopjbâL.ı4isı ysapıim.tLT.Topltntıda cğreneiter tara fınd-a AkjLLuVue «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • Bal nrktaid* sebze ve nseyva geliyor Şe'hıvra.ze mevsim dolayı siyıe bol miktarda kış meyvs;sı ^İmekfctdır.Bu aruda *xu hassa bir e-ma i oıluğa götümukled.r.Marjdalınu ve poı talka!da bol miktarda g^k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • Pamuklu j mensucat Sluerbank 20 mi'yo ı lira'ık pamuVu ithal etnek ıç:a faaz-r!ı!ara ia;laJı ı Paıv*u'klu mansuca'i fiade-IHU1.İ OJU' İU^Ş ÜıUj-uU-i lli-U.tv.Uxf-i-4.A ir .i«.t,r 1'Ju.L Ut'ti i u»xı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • Karma aşı talbkne devam ediliyor Şehrimiz ilk ve orta ögre* tim müesseseler Tideki talebeye taıbük tdiimekte olan difteri ayısına w4u ed-lme'kte ür« Dün bu hususta kendisiyle görüştüğümüz S^iıit ve S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • ihracatçılar piyasadan fasaL ya tof&mıya başladılar Mevsim dolayısiyle fasulye piyasaca,canlanmıştır-Dış m.uıieL/eıtk.^yıcku bulan müracaatlar ioiayi£y.e ihracatçı tacirler piyas L;u ç-pLa imal topJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • Armatö^er İş lı ^anwwtıwrfan şikâyet ediyorlar Yerli armatörler geraiîeTİnin dış piyasalarda iş bulamamasından şikâyet etmek iedlıfer-Durumun önlenmesi için ^âkalıV^rd^n müteşekkil bir heyet bugünlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • Yaşlı bir adam sokakta düşüp öldü Kurtuluş c-dd&sicde 210/6 numarada oturan Ropen Hoa men adında yaştorında bi-"iri Yenicami kemerindin yan:n da f-ua&ık geçirerek düşmüş ve kaldırıldığı Esnaf Hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi «OK Ali "Te graf müdlirihün uzaklaştırılması art k zaruret halini almıştır,53—I ismetin içinde,izhar ett'ğr süpürene xj-juicJjmii ü/ia*wŞ A+uxtj.ı p-ğnı aiA*ı^x ve Da ae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • Maltızda yaktıkları taş kömürden zehirlendi er Jra!kti** Xd ÜJ£ SOıyuCi wuk* kantoda «a haır^ J\a u ui ıoicuvu ve icrusai X~f 4ua aiı&da uç k şi,marufla yaktıküurı tuş kumururxi'-n zt'h-rieiimiş ve te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • Mezar taşlarını kıranlar mahkemeye verilecek Son zam,injur da bju mezar lıklaıda zneçuıuî gahtaLar tur^t-dan saygısızca mezar tuş kd-uim ikujxugi görükntakte dir* Bu gibi çirkin hâdise-arin ön-uüa.uv-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • ingiltere bol m'ktarda fandık satın alacak Findik jjwyus-siiwia bir hareket miis^stiode edi-aoaktedir" üu ar«da ü"âffaluar laıvuin dan teyaa edJd ğ'-ne göre yeni m.ihsu.un döv.te uçü tıic car eline ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • CHP.ocağmda hâdise çıkaran biri mahkûm e du Sarhoş bir vaziyette C.H.P-oczğuiâa.hâdJse ç&arcbğı ve bu arada polis me murlarma da h ^aratte bulun duğu İddiasiyle nulicemeye verilen Haydar admda bir gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • itfaiye TeşkMâtının ihtiyaçları teatin «dil yor itfaiye teşkilâtlıma ihtiyaç lan Bskdiyece gid^rücneğçtiışıhmuctad.nr.35 1^ Jüra de gerinde 8 bm mıetre yangın hortumu ihale edJm!şV.r.Bırdan başka 9 hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1953
  • Baronun yıllık kongresi Aralıkta yapılacak istanbul Barosunun yıMc normal kongresi araLk ayınım ilk haılası ^f de yapmavsfc tur-Haztrtezundkfta olan güındenıiıı başlıca maddesini idare heyeti seçimi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • Amerikanın Kızıl Çin ile ticareti Ur tngiFz Mebusa» Ameri.İtanın Kızıl Çin ile yaptığı ticaretin tngî.tere'nhıL.inden on misli fazla olduğunu idd'a etti Londra,26 AP)Bir İşçi Mebus dün Avam Kamarasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • Yedi ser* tetkik seyahati Palmouth A.A Kan* d-*lı bir fiz-k profesörü get cuk ay»,yedi sene devam ede cek bir deniz yolculuğuna çıkacaktır.Dr* yer kabuğu nun manyetite kuvvetini tes b.t etmek iç n en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • General Nec'p Suriveyi ziyaretten vazgeçti Kahire 2& TJLA Yet kili kaynakİEirdsn verilen ha berlere güre,Mısır Cumhur,başkan* General Muhammet Nec.p 3 ar&lJk tarihinde Suyi yeye yap*c-ğ» ziyareti tehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • 60 erkeğin havatı kadınlara bağlı Ilindlsteuı'da iki kabile arasındaki muharebede c-«r düşenler bakkıudaki karart kadınlar verecek Shillong,Assam,23 A.A.Assam'ın Tagin kabilesine mensup kad.n ar,geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • Ava Gardner Romada film çevirecek Hollyvood 26 A.A)Film çevoımek üzere bugün Komaya hareket eden Ava Gardner,Frank Snatradı n ayrılma karaırının kati)olduğuau söylemaşLr.Yıldız boş-nma davasın;Avrupad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • İda Lup'no Roşantyor Meşhur sinema yıldızı IS aylık yuc«&—alarak korasının yanından kaçtı San Francisco.26 AP)Sinema yıldı» Ida Lupino kocası aktör Howard Dufftan ayrıld'irını ve çoenğnnu alarak Los
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • İKTİBAS Terakki Kervanı hiç bir manı Teni icatlar işte böve efen ile Eerleytslnt böyle miskin ve korkak düşüncelerle durdurmaya kimseni» gücü yetmiyeceğl aşikârdır.Sürat şövaryeTeri,ir»riye doğru doTu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • TÜRK TİCARET BANKASJ Teste Tarihi:1914 03rmayesj t 11.000.0DD BHânram banka* muamelâtı Kiralık kasalar Bütün Avropada geçen travel Çek muamelat» Ber ay b:r ikramiye keşidesi Her İSO liraya kir kar'» n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • »m m,m m fff j-j~ y-dsafıarçî Haberler AMSttlKA İf 20 «ıe kadar evvel beyaz perdenin en gözde çocuk ar isa «2an J&ckie Coograntn dtr* bura da bir kia çocuğu dünyaya frlmiçtir.Dorothy Coog?n ve çocuğu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • Kahire Büyük Eîçhniz vazifesine döndü BTr müddetten beri şehrimizde bulunan Kahire Büyük Ekimiz Fuat Hulusi Tug^y dün sabah saat3 te ufakla Ka türeye gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • MalayaSı teth'şçiiere karşı net;c3 almıyor General Tamp er,ko nü/ıistl?riı y3kıntfa kat'i şekilde mar û i eJiec;kibrin)s'i/le lı Kuala Lumpur,26 A.A.Malaya yüksek komiseri general Sir Gerald Templer,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • Siyasî İcmal Bir manastir h kâyesi Yunanistanda senelerden beri devanı eden bir dâva n-baye* baidu.Atına civarındaki Kenw tea k-Mİ ıı maııaütuı ba&rah besi yirmi dört,muavüü üç yıl kap,e maukûm olduk*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • Ik:çocukunu kocasının hravat» ile bfijrdu Kopenhag 26 ANKA)Thora Carsfea isnajade yasku-ında bir kadın 1Q yaşında ki Havne ve yaş'arınd k Ole ism'ndcki.çceuklartnı kc ersinin,kravatile b^ğanık ö dürmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • Balkan Paktfestivali Ankara'da tertiplenen festivalin hazırlıkları ilerliyor Ankara,26 ANKA)Ankara Paktının yıldönümü münasebetiyle 28 şubat» 4 mart tarihlerinde Ankara'da tertiplenen festival hazırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • Yedi yaşındaki bir çocuğun koynuna giren kaptan Sidney AwKA)Mavis rialcroft ismiccte 7 yaşlarıruda bir çocuk gece yansı uyanmış ve baba fcöpeu ge di)diye bağırmaya başlamış Ux.jLaa&xaxj.oü-ua y«j.~n l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • Bobyıün katili,üç yılda iki yüz bin dolar yem'ş Jetferson City Missouri)25 A.A.iJç sene içkide 200.0UO dolarlık bir miras yiyip bHirtn Cari Austin Hadi,b.r dilenci gibi beş parasız ölecektir-Küçük kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • Bir liralık tazm'nıt dıvası Üsküdar Halk Tramvayları şirketi,Dünya gazetesi alı-yh'ıne bir tazunüiat davssı açılmıştır* Şur-ket,gazeteden Era tazmunat istemektedir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • Ucuz atlatılan b?r uçak kazası Bovling Green 26 A-A)içicinde üçü çocuk oian 3 kişi ile Veşingtondan Alabama'^ gitmekte olan.hava kuvvetlerine ait hjc uçak* movönerndsn birinin asteş al ması neticesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • RLıu M-uı'arla çarpışmalar cereyan ediyor Nairobi,*6 AA.Nyeri bölgesinde emniytıt kuvvet Jeriyle ehemm yetti biır Mau Mau-grupu arasında yapıl n bir çarprşma net'c^sörde bun l*rd£*i en az 20 si öMürüf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • Matem tut!Babamız öîdü!Sonra bayıldı,oracığa düştü-Servet telâşlandır hüngür hüngür ağlıyarak hanımının üstüne kapandı-Bereket versin Hasso-Bir dev gibi 'ce:i girdi güzel Şükranı kalın,kılhr konarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • FIKRA Mucize Mucize fikrînin iflaam*» sonra,mucize keLmesi dona c& zib bir nal alu ,daha «ok kutlanılır oku».Başka bir deyi.jle,mucize fikrin m can na okuyan İlim zihniyeti mucize kel meşine gür bir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1953
  • Emniyet teşkilâtı nWern usullerle takviye ediliyor Ankara T.r»)İç iş leri Vekâleti Emniyet TVşklatanızın bu mevzuda en le ri gitmiş memleketlerin sevi yesine ulaştırmaya karar ver mişar-Emniyet işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.11.1953
  • HADİS ELE Bcşvekil Adnan Menderes şehrimizde Başvekil Adnan Menderes refakatinde Bayındırlık ve Gümrük,Tekel Vekili ol-Jıığu halde dün Ordu vapuru ile Trabz ondan şehrim'ze gelmiştir» Başvekil Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1953
  • İki güzellik kraliçesi.Amerikada her vesile Üe Güzellik Kraliç3Îiği scç/mi yapıld:ğı malûmdur,tşte buradı iki Amerikan güzelini görüyorsunuz-Long Beach güreli seçilen Jo~n Tay or yukarda)arkadaşları o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1953
  • IIEIIGÎJN TARiHİKN MERAKLI BİR VAK'A auçuk çizme âdE yâ L33tîk topu da ilk Av u)al(Lrm yapt Kauçuk ağacı» «Hevea Brasii.ems» auını taşımaktadır» Brezilyadan çıkmıştır-Amerikanın yerlileri bu ağacı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.11.1953
  • Genç milli tak tesbit için Seçilecek elemanları iyi hazırlayarak geçen y ilk inden daha iyi netice almamız icabeder Millî takımın italya maçına hazırlığı iierleıkent buna muvazi olarak Futbol Fecberas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1953
  • Arkadaşlarını çalıştırmak üzere memleketine dönecek ola* Avustralyalı tenisçi Fran Scüg man'ıa güzel bir top karşılayışa Tenis dün habe AMERİKALILARA GÖRE DÜNYANIN 1 NOLU TENİSÇİSİ,T.TRABEBT New York,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1953
  • ATLETIZ M 9.LANDY DÜNYA 1 MİL REKORUNU KIRMAĞA HAZIRLANIYOR Melbura.26 THA.Dünya 1 mil rekorunu kırmağa en büyük namzetlerden biri olan Avustralyalı J-Landy en son olarak yaptığı mUsabakada bu mesafey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1953
  • 1955 Avnmı kürek şampivonasi Be!çikada mı yam'acnk* Brüksel 26 THA)ö55 Avrupa kürek şampiyonası nm tertibi için B*lç ûaa bazı güçlükleri kirşi kaırşıyrdır.F?kat buna ragmen G?nd şehrinde 15D metre gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1953
  • Tehir edilen maçlar Tehir edilen Vefa;Emniyet maçından sonra,Tertip "Komitesi,bugün oynanması icap eden İstanbulspor Kasımpaşa karşılaşmasını hava şartlan öğleye kadar iyi gittiği ve^ ya* ğış olmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1953
  • Rene Vignafl yine sakatlandı Fransanın en ly*.fntbolcnlarmdan kaled Ren& Wgnal geçen tofta oynanan İsviçre Fransa maçında sakatlanmış,kendisine gösterilen yakın ihtimamla iyileşmişse de ancak Alx maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1953
  • tsvq^te ve Finlândiyada yap m ş olduğu serbest ve Greko-Ru men milli müsabakalarırad n sonra güreş kafilemizin pa^ar günü yurda avdet edeceği söylen mektedir.Seyahat programında İsviçrede de milli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1953
  • Asî Yunan futbolcuları şiddetle cezalandırıldı Atina 26 SHA)Buhaf ta oynanan Apoılon ü/no sis Ukımının milii saaira* fonı Papayorgiu tarafından yumruk ve.tekme ile aövuiijn beynelmilel Yunan hakemi Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1953
  • isviçre Bisikletçileri kazamyorîaı Bern SKA)Neşredilen istâtist ıküere göre,Is v:çrenin tanınmış profesyonel bisikletçileri arasında kişi den ancak 14 ü kazandıkları para ile rahatça gecinebulecek dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1953
  • Fransa Belçika ile ktrşı aşıyor Yugoslavya'yı mağlûp eden Fransız milli basketbol takımı cumartesi gttnü Bolçika i'e karşılaşacaktır.Antrenör Bııssnel bu mJ»çta Fern-'nd Bitterle ismudek* yemi b*r »ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.11.1953
  • Futbol Haberleri V.BAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINI CAUPANİ İDAIİE EDECEK Bu hafta yap lacak olan Fencrbatıçe Beşiktaş' maç ıu 1da re ebmek üzere İtalyan hık?ml Signor Carpani momleketînrzs davet diLmiştir.italy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.11.1953
  • I RÖPORTAJ ressamlarımız "Boyacı,sıfatından kurtulamadı Bir çokları tuz ressa n jjı bir aaf-iJel,rassı nJ j ev! ı îc ı« g inç kızar için de Mief ilet a aş eri/o di/ar.Fıkıl hı* kikat şudur k:Ressam ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.11.1953
  • Şu garip dünyada neler oluyor?Hastahaıeye yatmak için osotf sırç'a hangisi 79 yaşmJa âTâ naaos!D bir insan 70 ya;ıo a bir çavuş 55 sene ik şe if HASTAIIANEYE YATMAK İÇİN USÛL Glaskow'lu tekaüt olmuş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.11.1953
  • Bu.iki şcki'den birni tear oh eimefr ile karşı k şıya kaldığım,takdıi ae kimseuin w-*yacağı haki kr iti söylemeyi mürecclh gö rüyocdum.B r masal uydurarak işin içinden çıkmak da aklıma ge] di-Hak'kat?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.11.1953
  • Bilet karaborsası artık sone eriyor Son senelerde futbole artan rağbet yananda,maç b* letlen fcaicjboisocı.ığı da alâ kaiı ntemurirarın bulun çalı ma ve gayreterme rağmen d vam etmekteydi-Oğrend-ğittu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.11.1953
  • Barda yakalanan yaşında kadın Ahlâk Zabıtası taraf metan bar ve eğlence yerlcriııde yapılan kontroILe.de,Beycğun «U Rio b&rınd ı y«.şi.du Ze İha sdında bir kadıruj çalış* tığı görülmüştür.18 yaşından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.11.1953
  • ZAYİ 1948 senesinde Beyoğlu Piri reis ilk okulundan aid ğım diplomamı zayi ettim» Yeni ini alacğımdan eskisinin hükmü yoktur» 207 Seval C"ntez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.11.1953
  • Düzmece MUSTAFA VA7AN:II II.Muradı bize feslim ederseniz sszs helâfından eüi bin duka takfim olunacaktır,140 O zamanki okka ile üç,dört oKKa balık çj&arltı,Ad Oi çavuşa vercU* Vavuğ para ıçm üaıvranar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.11.1953
  • a ingîiîer dini idare hakkı verilecek olur 8a biz de Hindistan,Pakistan ve diğer milletler gibi Lig liz Milletler Cami.sının bir uzvuna teşkil etmeği vaad ediyoruz s Malta balen Londradan gelen bir va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.11.1953
  • Dön iki yerde yangın cılıtı Dün Arap camiinde Yt.mt ri çiler caddesinde &l naun-Jxa h hurdacı dükkânında y uııgm çıkmış ve 3°3° lira kıymeJajde mal yyranıştır.Ayrıca,Taksimde Billurcu sokağında l9 num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.11.1953
  • BazTiyan:Ere mend ÜMVE2 n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2,3 4 5 6 i 7 8 0 10 11 12 ¦UH_I Soldan t rğa I 1 YetenefcH.S D nt ren;T rsi bir hayvan;Yapmak.ı 3_Güzellik ifade eden bir ba j yan isral;Bir yaz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Banknot matbaasının temeli atıldı 1923 yılında kurulması 17in teşebbüse geçilen matbaanın dün Ankara'da temeli atıldı Ankara,26 A.A.Memleketimizde ilk defa kuru acak olan Banknot m Lbaas n n temeli bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Rusyann atom süâhîarı hakkında yeni bir iddiası Birlenmiş Mi Jet ar J 3,"Rusya atom Lakımırtuan Ame.tk&dan I td,r„ ciddi Kov York 26 AA.Bu gün x.M-deUer siyası Jtoı/utesuıae söz a«ja,bovyöc İtalya aei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Kar ve tipi şiddetiyle fBaş tarafı bîrincM*^ lftmata göre,Balkanlar Özerinde y rleşen yüksek basın;merknzı Marmara İle Orta Anadolu mm takas na da tesir etmekte ve fasılalı bir şekilde ya* şiara gpbep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Üç şijdetü zelzele cldu [Baş tarafı birincide")havai elektrik teli bir köylüye sarılmış ve adam hemea ölmüş tur.Londra mahreçli haberlere gö re İngiliz rasathanelerinde de dun gece ve bu sabah erken a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • 11.frtşaua 6 paket dinamit bulundu [Baş tarafı üzerinde ehummıyette durul maktadır-Eııvıııyet Müdürlü ğü ve d ger rfgüi makamla,aıin gece geç vakte kadaı tahkikatla meşgul olmuşlar dır.Mahiyeti henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Hafice sctılan hububatın şevki ispanyaya satılan Hububat mart ayında tamamen sevk ülimiş olacak Ankara,26 T.H.A.Toprak Mahsulleri Ofiai tir.fından dtş memleketler» sat lan hububatın ihraç limanlar an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Otomobil yarışının neticeleri [Baş tarafı blrinc.M»!toşekkll hakem heyeti şu karara varm ıştır:Ul.mci Kategori:1 «t rahim Bah;ve ZJd Tozgülcen müteşekkil 24 ı jar ş ve vısparta 80)pıâ.ol.o-p 25 ceza j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Belçika Avrupa ordusu projasini tasdik etti [Baş tarafı birinc'del dafsa Camiası muahedesi Fr:x sar Batı Almanya» İtalya,Bel çika,llohaiida ve Lüksenburg arasında akıedi mişür-B Jçlka Mebusa n meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Arnavutlukta korkunç bir tethiş havası esiyor KcrJu adasına kaçan İki miltt-cf ArnavutltıV halkının yar sim ı verdm clttgunu soyljdi Korfu Adası.26 AP)Ka münist Arnavutluktan buraya kaçan iki müiteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Stefanıp'os,Yunan cfış siyasetini izah etti Yunan Dışişleri m»mi iş-irli j ar u Atina 26 AJV Yunan Dış şıeri Vcwti M.S.ef-no^u los aun aıkş un Yunan meous lar mtcLsinde hükûnusun âış sıyasotı hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Amerikan yardımı 78 Türkiyo ma» tarafı W-da AneTİ'rflnm karşılıklı güvenlik teşkilâtı kanalı ile vaki tah-isle-inde indirmeler yapılabileceği l^'a müdıfaa bü'çelerini de ayni sevıvede tutmabriE-n mümk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Eört ü Top'antı rB^ş tarafı birincide] BER3TUDAYA GİDİYOR Londra 26 A.A)IngH tere B~çvekiİi Sor Vi«J6ton ChurchiH ve Dışişleri B^k-^tu Anthony Eden salı günü Ber mud^ya hareket edeceklerd'r.Ikt ingili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • başarı ile kullanılır.9 Soğuk algınlığından mü tevellit butun ağr ve sı* zıian derhal teskin eder Bayaniarm muayyen xa mantardaki sancılarına karsı faydalıdır.Romatizma ve lumbago ağrılarında basar»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Bizde ve dünyodcı intihar "vakaları Baş tarafı birinc'de*] mce!eyecekierdr-Son zamanlarda çogaM'ğı iddaa edilen intihar vakaları iÜe,memleketimizde b-Ter otc rite sayılan ruh ve asabiyt doktorları da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • YunanlstaD ve Kıbrıs [Baş tarafı bİrfncae| lesîyle Mareşal PapagosuD ğ hkn meşgul olduğunu Baf vekiiiın bu konuda Parlaman to huzurunda verd ği demeç fce,belirttiği s"yasete müsteni dsn bu işi ele alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Başvekil dün g?Idi [B tarafı Başvekil Galata rıhtımında Vali ve Belediye Reisi Prof» Cökay,bazı Mebuslar,İstan' bul Komutanı» mülkî ve askeri erkân tarafından karşılanmış/tır.Adnan Menderes şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Gees Üniversitesi habsri asılsız TBaf tarafı birlnc,de1| yok* Istanbul Üniversitesine bağlı bir testeİn vücude gelme si için,benim malûmaıtım oL ma«n «ereklr-KaJdı ki,S-cua o bö„ j bir mevzuu şimdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • S.AMoian mahkûm »Mu f tarafı birbıo'd^l za Mahkemesinde yapılm kta olan duruşması dün sema erm-ştir.Duruşmada Sadık Aldoğan ve vekilleri hazır bulunmamışlardır* Esas haklandı rrüta^âasım serdeden Müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.11.1953
  • Amiral Wiriht Ankarada HBaı?tarafı m«k».mv| heyeti bu gün saat da An karaya gelmiştir' K~vet hava meydanında deniz kuvvetleri kurmay baş kanı amiral Taoettn Talayr -"ssıf AmerÜk^ı askeri yardım heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • iwrena KİRALIK MAĞAZA Sirkecide.Ebussuut caddesinde.Meserret Oteli ya-ı nında.Basım ham altındaki 75 numaralı mağaza kiralıktır Kapıcıya müracaat Telefon 251790
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • Mîllî Eğitim Vekâletine 1 479255,56 lira keşif bedelli Siirt Erkek Sanat Enstitüsü inşaatı kapalı zarf usulüyle ve 4470 sayılı kanun hükümleri dahilinde eksiltmeye çıkarılmıştır.v.2 İhale 30/Kasın:953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Ya2i işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • SağfıSc ve Sosyal Yardım Vekâletinden Lluhtefif cerrehi alet safın aEısîF.caktır VekâMimizce yaptırılan ebe çantaları ihtiyacı îçjfct sekiz kalem muhtelif cerrahî âlet kapalı zarf usulü ile satın,alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • ZAYİ Beşiktaş Nüfus idaresinden aldığım içinde askerlik durumum yazılı nüfus kâğıdımı zayi ettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-929 doğumlu Halit Oynar Beşiktaş Dikilitaş çıkmazı No:22 is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • İnşaat ilânı Ereğli Kömürleri işletmesi Genel Müdürlüğünden 1 işletmemizin Zonguldakta yaptıracağı malzeme aır barları tadilâtı inşaatı kaplı zarf usulü ile vahidi fiât esası ile eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • Elâzığ Yollar 8.Bölge Müdürlüğünden:1 Evsafı fenni şartnamesinde yazılı bir adet Jeep STATION "Wagon kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.2 jeep STATION Wagonun muhammen bedeli 16.000 on altı bin li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • Namı Hesaba Bir Adet Kamyon Satılacaktır.I.E.T.T.Işh tmelerinden 1 Muhammen bedeli 1000—lira olan bir adet Sıcanİa Vabis Iwnzinli kamyon 7/32/953 pazartesi günü saat 10 da müteahhit nam ve hesabına pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • Istanbul 4 üncü ter» Memurluğundan:950/745 Mahcuz olup,Büyükçarşı san dal bedesten indeki Belediye mezat salonunda paraya çevrilmesine karar verilen nadide ve kıy metli Teöris,Buhara,Sivas,Heroke,Beşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • k' r ffeTANBOL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.1s Arjan tin t3ngolan PI.13.30 Şaı kılar Okuyan:Rıza Rit 14,•0 Operalardan orkestra parça kur.Pl.uvertür ve prel'Odler)14.20 Şarkılar Okuyanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784_Dolar 281_230.30 Fr.Frang» 0.81 0.80 İsviçre Fr,«4.03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 İsveç Kr.64.12.50 64.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • C İmar Durumları mevcut Satılık Emlâk İstanbul Defterdarlığından s Dosya No* Cinai Kıymeti Teminatı lira lira 515—10362 Beyoğlu,Yenişehir mah.yeni 4415 331.12 Mirimiran so-205 pafta.1377 »da,22 parsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • r1 Denizcilik Bankası T.A.O.Denizyolları işletmesinden:Sayın yük sahiplerinin nazarı dikkatine iskenderun hattı iskelelerinde teraküm etmiş olan yükleri almak üzere mevcut postalara ilâveten DUMLU-PIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • ISTANBUL BELEDİYESİ ŞEHîK TİYATROSU Bu temsile mah sus olmak üzere saat 20.30 da Dram kısmı.YAVRU KARTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand TUrKçesi:Sabri Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe gecesid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • Istanbul Beladiy 3si I â ilan Narkoz Cihazı Ve Saraoyo Malzemesi Alınacak,Arsa Ve Ev Kiraya Veritcc&k,Mecra İnşaatı Ytptırı'ecak 1 Zeynep Kâmil Doğumevi için lüzumlu bulunan 1 adet Narkoz cihazı ve te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mebrure Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertıığrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • Lokman Hekim».Dr.RAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs» Pazardan başka her grUn sabah saat ıo.30-n.no ««eden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.İstanbul Divan-otu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • ADona şartları ir.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık İz 60 ÜQ aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirllZn şartlar 2 ve 3 üncü sa,u sanı.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sunt.2,50 T.L.îlftnlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • M.S.V.1 No.Iu 8a.A!Ko.Bask.dan Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mlkdarları yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.11.1953
  • İstanbul Levazım Amir^ğlnden verilen Askerî Kıtaat hânları As.İhtiyaç için Ankara da teslim bir adet otomatik tipo baskı makinası kapalı zarfla 7/12/953 pazartesi saat 11-30 da Ankara M-S-V.2 No:lu Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8