Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • Edirne'nin kurtuluşu İstiklâl Savaşının bütün safahatını canlandıran bir geçit resmi yapıldı.Törende Fuat köprülü hazır bulundu Edirne 25 A.A Edime bugün soşkun bir sevinç içi» de kurtuluşunun 31 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • Churchill Churchill müşkül dorumda Mtıhafaz/ıkâr Parti içHrfe beliren fikir ayrılığı üzeri ıe kabine toplantıya çağırıldı.Londra 25 AP)Boşve.İril Ghu ch 1] bugirn.k r di öz Muhafazakâr Partisinin,c.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • r ir cje nç fecî şekrtde ö!dü Havari so ka£ır fte 47 numaralı ıpl k faibrik &md* çalışan Celâl adında bir gerc dün dikkatsizlik yüzünde» kendini tarak makinesine kap tırniış ve-ı1;muştur.Müddeiumumili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • Yassı adadaki davak hadisemi Bir deniz ernhvchyak neticesi ö'dü^ii iddiasiyle babv sı tar;savcı'ığa müracaat di!d ğimi brd'rmiş'i'k.Dün bu hususta Milli Svun ma V?kâleti istanbul Temsil Bürosundan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • Almanyanın birleşmesi için yeni bir teşebbüs Doğu Almanya başvekil muavini,Doğu ve Bafı Almanyanın birleşmesi için bir teklifte bulundu Kızıl lider,Avrupa ordusunun Almanya ile yapıîacaV sulS muahedes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • Eczahaneler kanununda değişiklik Meclis eczahaneleri tahdit eden kanunun lağvını kararlaştırdıczacuarın staj devresi de kalkıyor Ankara 25 AA.BU yük Millet Meclisinde bugün kanun layiha ve teklifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • TXICtN OKTANLAR Eth*n Fö7erî ve IIıTef Şenbıılııt adında iki kişi.Knsmıpaşıda ero'n satarken suçüstü yakalanmışlardır.Bunlardan Ethenıin evimde yapılan aramada 61 parç'i esrar,13 paket eroin buhmmnşhı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • Kara kış şehrimizin tnauzaraoint »la değiştirdi Yurdun bir çok yerlerinde karakış hüküm sürüyor Hayman&'cıa iki çoban'ıa 400 koyun donarak öldü.Denizlerde şiddetli fırtıra devam ediyor Şehrimizde evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • Dün çıkan yangınlar Gtineysu vapurundakl yangın güçlükle bastırıldı* Erenköydo bir köşk yandı Dün sabah Istinye Dok Fabrikasında temir edilmekte olan Güneysu vapurunun mak/ne daw res*nde yangın çık mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • Batılılar dün Sovyetlere nota verdi Avusturya sulhu için dört devlet Dışişleri Vekilinin toplanması İstendi Londra,25 A.A.Üg Ba tılı Devlet Avusturya devlet ant taşmasının yakm zamanda-neti celenmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • Musadchk'ın muhakemesi Savcı» Musaddık taşkınlıklarından vazgeçmezse gizli celse yapılmasını istiyeceğini söyledi Tahran 25 AP)Eski Başbakan Musaddıkı yargılayan mahkemede iddia makamını ışgaı] eden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • Başvekil I şehrimize geliyor Trabzo dan lö.hm Başve« kılın seyahati hava ıuubaeftı jiuünde.ı değişti Başvekil Adnan Menderesin bugün Ordu vapuru ile şehrimize gelmesi beklenmektedir.Bilindiği gibi Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • 90 yıl içinde İngiltere kendi memleketinde ilk defa mağlup o'du.Macarlar haklı bir galibiyet kazandı Londra,25 A.A Shaj Bv gün Wembley stadyumunda oyna nan İngiltere Macar milli fut bol karşılanmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • Bugün tff.hr.m i-Mte havan n çok I balatlu olacağı ve zaman saman kar yağacağı,sühunet de.e-j cesimn düşeceği tahmin edilmiş-j tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • İpek ve Melek sinemaları tahliye ediliyor Temyiz bu husustaki karan tasdik ettiğinden;Belediye yakında sinemaları İcra vasıtasıyla tahliye ettirecek Ankara.25 T.H.A.Bilindiği gibi İstanbul Belediyer s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • Vergi kaçakçılığı yapan firmalar Dünkü duruşmada şahit tJarak dinlenen kir Maliye Miifjttişı kaçakçılığın iç yüzünü izah etti Hileli yollarla vergi kaçır-ifadede bulunmuş ve piyasa dıkları iddiasiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • A t A T İî X îî Diin* Ga!atasarfty I*fe«*lrd* Atstti-lc'il »nma ffirenl terffp *d3* I A I U rf U mistir:Bu örende tanınım* şa/rlcrimiz,Atatürk Itukkıud* AN VIA TOR £NI yazdıkları şürlrri hizrat oktımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • Millet Partisi dâvasına Ankarada devam edildi Mustafa KentSI,Suphi Batur,Ahmet Tahtakıitç ıra Ertogru!Akça'cıın cJün Efadslari asındı Ankara 25 Milliyet)ı saaıt 9,3° dan itibaren 3 üncü Millet Partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1953
  • o* Ticaret Odası İdare Meclisi R-Jsl gazetecilere izahat verirken Ticaret odası mühim bir kanun projesi hazırladı Ticaret Odasj İdare Macliai Reisi,dün yeni r r 3j hakkında izahat *r i Ticaret Odası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • &8IHİİS!KONGRE Gazeteciler Coralyett Riyasetinden:Camiyetimizifı yıllık neona» ıfecüıçresi 3Û/Kasınx/I953 p uzar tesi günll saat M le Camiyet merkezinde toplanacak*-r.Kjur grjye iştirak edecek azan n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Amerâîtaıı Belediye Reisfcrinin le.şekkür mcktuiiu Bir müddet cwel memleketimizi 7fy ıret eden Blrieşılt Ame rikah TİMediye Reislun-«dınsc.SantiHfo-Belediye RetsV Rf Butt leır varıfSıııian Vali ve Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Son hafta ferisinde:muhtelif Hini ve ne.J:tk şubelerini bemsift etlen cemiy l.«uun.mutadı veyat fp.vkalnvut.ui;toplantılar tertip ettikler;m g çetelerden oku » makUvy/z.C t a;rada yine-Siyası öütün.te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Befrfrfiy Ixh mikHrda sebz' vo meyve getirtiyor Belediye,tanzim satişTarnm doğrudan doğruya müstahsilden gîtirilen mallar,sattırmak suntiyle yeni bir şevki)vermiş v fia a3iyete şreçmiç bulunmaktadır B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Ticaret Vekâ'etutin memnun luk uyandıran karan Ekonomi ve-Tlcamıt VaâfeSTeK' ftttalal&ların ırzım zamandiuberi şikayet esCÖMert bir meseleyi halletm% bulunmaktadır.Şimdiye Radar treaaErfîrferf?yf pil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • HALKIN SESİ Saf küyiüIsrJert sak,nımz Nurııosıııaniye,Mengen© sokağında oturan okuyucumuz Süleyman Çıra yazıyor:«Ben İstanbul Belediyesinin yardımını istemekten se İstanbulluları ikaz etmeyi daha.fayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Başkurt tekamül kursları dün sona erdi Millî Eğitim MMarlilgilnün Kasım ayı başında,açmş olduğu «Başkurt tekâmül kursları» dün sona ermiştir.Beş böljrede açılan* bu kuralara 16 ilçeden-92 öğretmen işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Yakalanan hh dolandırıcı adüyeyc verildi Fahrfr Tuıtal'j ad nda bir gerr «Camileri ve iftadet' yerlerini k rum a cemiyeti» adı ile bastırd ğn makbuzlarla muhtelif kims:Ieri dolandı rm ş ve Jiln poHae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Burs a i acc k öğrenciler Mevcut talimatnamenin tâ' dni için yapı.'an çalınmalar so.a er.ı *2ufcsek tahsili ya^23* ve mali durumları bozuk olan ogrenır-k re verilen,burs talimatnamesinde yapılacak değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Ingilt.re ac?k EsansTa hazt maddeler alacak Londra Ticareti Btusavniigjrniöâen ilgililere:g$'en Ölü yazıda;ingiltere-nükttmetinJn 93"' seneğinin ilüe yanar,içinde;o*nı mf açık lisanste yomde» ftavn m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Bîr alacak meselesi yüzün,den birbirlerine girdiler Zeytin&urnu gecekondularında oturan Mustafa Aydog-au,Dm-sun Aydbgdu tb Mustafa,Kandemir admda ttc fesi;bir a'aca' meselesinden dofayt kavgaya tutuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Komünizm propagandası y»pan göçmen yakalandı Stilcymcmyede Demirtaş,mnhüllesinde Mutasarrıf sokağında 2/2 de oturan ve Kazlujeşmede Beröt lftatiJc fabrikaa nda maki «e tamirciliği yap:n.Hali] Ça'ak la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Dün bir kamyon ve bir taksi kazası oldu ŞefSr Alt Kovanlıgir admda^IHr çoförün idaresindeki «Bchlresi:112 plâkalı otobüs,Sirkecide De mirkapjda^ Cafer Baş adındte &i JnıyJanma erine çarp m ş ve afc:»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • On bin liralık blma kalem çalmışlar Tâütakale caddesinle Baitsct hanında kırtasiyecilik yapan Ha san Çavuşagîu ad nd« biri.polise müracaat ederek;yanında ça Iıştınfıgı.Yaaef frtfrati.Arif Çor bacıogü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Be!ed;ycj bütçesi Vali Cöıay b,r basın o?tısı yap nk itlçe hasudu iz hat e.c k Belediyede 195* yılı bütçesi hazirJikxan ileriemekled'-r» ite.s muavxiueine nes-ıp ş^eri,Fen,imar Müdürvecri ve di ğer i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • CJ mücadele edilecek Sütçü!sr bugün V*.ây tta bir toplantı yrp-*rak mücad^la es.sarım ka-a/îaş ıracak.ar ŞehrimİTidfi gıda maddeleri nizamnamesinin gerekli şekılr de laibik edilmeme» yüzün deny bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Pakistan Ticaret ^syetfi temaslara başladı ISwelki güa.sefiriwrze g&l'en Pakistan ve Romen Dc-m:heyellen Cemasianna 'başlaımıglardir.Her iki memlekette edan oca*rf münasebetlerimizin gelişmesi bakımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Polis olmak için müracaat cd aııler çoğaldı ÜLçık bulunan 550'polis m?mur Tuğu için Rinniyet Müdüriügjihe dün akşama kadar 750 müracaat yapılm ştır.Müracaat sahipleri bugün:MU düriyet binasında yzzı&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Kongresine iştirak edecek Tlirk Belediyeciler Derneğinin beşinci kongresi 2& Aralıkta Air Krrada toplanacaktır.Dernek tarafından îstanbul Vali ve Belediye Reisi;Eraf. SÖ kay.'a bir mektup gönderilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)4i Yazan:Sadi BÜEAli gözlerim Mri tatlı hülya ile dünyanın en me3ut kadmıyııp,52^ Sensiz yaşadığım her an ömrümde harc„ıı~n ve nursal olan on feci anlardır.Sensizi hiçbir şey,hiçb.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • Bkoknl ögretmeııferf dfim bir toplantı yaptılar KatUtirii"-i-inıunuioti,uitokullar âk öğretmenler dün bir toplana yapmışlardın Saat 3 4 de Şimdiye tMtöftulün da.yapılan nu toplantıda İlk ofcu ma yasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • L 1 S T r Teşvikiysde:lfc sokana 28/2 numaralı* apaclmanoturan Mileyylt Kcrimo£lu!nda birinin dairesine-giren ttul bir hırsız,400 lira para çeşitli eşya çalarale kaçmif» f Kaaimpaşada BUyUkpryaJia bes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • KfSA HABERLER r Riyaseticumhur umumî Kâ Istabul Cumhuriyet Müddei m»si ve Tekel;Umum:Mudü.rfun Vilâyete giderek Vali ve edıye Reisini,ziyaret etmiştirf Üsküdar Kadıköy ve ha si halk tramvayları idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1953
  • gel YAPRAK CLUNA^ Bereket versin Karatf ke uesi burada renk gelmiyor v.»crtlik,çct.ft ilude ediyor.Yokaa h.i» rafı beyaz bir örtü ile kap yan bembeyaz k.şa «kara ş» deiuek b.ruz acayib ordu.Kara kış.b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • Kardeş" Sen hayatı karar dığı zamanlarda görmemen de,ondan bilemezsin.Şu dünyada bir genç kadının yalnız,bele erkeksiz kalışı ne k**dar korkunçtur.Bütün pe«ine tnkıhr:evinin önü mart kedilerin arzetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • ^DEflHE ARAMAKLA DEĞİL BANKAMIZA 150 LİRA YATIRMAKLA SAHİP OLABİLİRSİNİZ 30 Kasım akşamım mfcî yatıracağınız 150 lira ile ARALIK Keşidemizde ALTİN ıe Muhtelif PAW toaflfnifl KazanabütrsicU.Tü rk Ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • Kızı!Cinde Atom şehri kuruluyor Kuşların bir çok Alnan ilim adamını Çine scvkettik'erı biid ril.yor Berlin.25 Nafon)Buraya golen raporlara göre.Ruslar Doğu Almanyad- ki Almoin ilim adamlarını toplamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • teşvik ed^'vor Londra 25 AA.îngi liz Hazine Vekili Richard Bu lor,d J ı Manchesterde İngili?m.iletine hitdben m d vu.ğ nutukla,Alteih aşkına tütür.i içmekten vazgeçmeyiz)de mistir-İngiliz Hazine Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • Yirmi ayhk çocuğun karnın dan çıkarılan ur Paris 25 A.A Fransız tap akademisi profesörlere den rVoî Lambord bugün 2t aylık bir çocuğa yapılan arat liva* hakkında izahat vermiştr.Profesör,î951 temmuzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • İngiltere yem hrr tüfek i imal edecek Londra 2s AA)inanı îır kaynaklardan alınan rr.viû mala göre Sir Vinston Churchill,lngüterenim yeni harp tüfeği icm Atlantik Paktı im zac*sı devletleıizi kuBamd ğı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • Siyasî Icmaî MiSir'da miısaaere salgını Nil vadisinde eşhasa a:t mallana müsaderesi o*r saikta halini aidi* tesKi üevır ru^»udeu zengin takat tarat tan mahdut b.r kkç Kişi hu.u î m uikcı neler taralın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • Ingilferede bV Gloscow.25 AA)Gı«scow yakınındaki Renfrewshire da Bishopton topçu parkında vukuu bulan infilâk neticesinde üç kişi kaybolmuş,uç kişi de yaralanmıştır.İnfilâkten ev vel çıkan alev.Nitrog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • Mau-Mdu.ar ilâ savaş Nairobi.25 AA)Kraliyet hava kuvvetlerine mensup Lincoln tipi bomb;ırdım: n uç a klan bu sabah şafakta.Mau Mau çetelerine karşı bombardımana başlamıştır» Çoğu geniş çapta tonlarca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • A manya,Amerikada sermayedar arıyor A3 nan Ekonomi vekili,Avrupa Tediye Ei İğinin tâdil erfLmesi.ıi teklif etti Washington.25 A.A.Fe deral Almanya Ekonomi Vekili Doktor Ludwig Erhard salı ganü burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • İngi iz ordusu sineklere karşı harbe çağrıldı Bir mebus.Avam kamara sında» Ilarb'ye vekilinden Londra'ya doğru ileri iyen sineklere müdahale edilme Hini istedi Londra.25 AA)İn giltete'nin güney sahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • Bele T'ye dört kömür satış yeri daha açtı Belediye tarafından girişilen kömür tanzim satışları karş.s.n da kömürcüler,bunl3nn evsaf m düşünmeğe ve m ktaraı az göstermeğe matuf haberler tadırlar.İlgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • Yumuşak çrlTcten üç misli sağlam çelik Sheffield Ingıitere)25 A.A-Birleşik Amer ka demir ve çekk şirketi,işlenmesi kolay ve âdi çelikten çok daha si-glam bir çeiik keşfedildiğini b Id'Lrmişjjr-^ortive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • Kısa harJcJ tajerer AMERİKA it Cumhurbaşkanı Eisenhower ile eşi dün şükran günü tatili münas.betiyle Cumhurbaşkanı.gı uç3gı «Columbine» ile Augusta millî golf kulübüne gelmişler dir.Uçak daha önce For
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • İKTİBAS Bir Kraliçe ilk defa olarak dünya seyahatine çıktı E.izab th Lo.ıcra hava a a in5a çocukların büyük bh^yecaı V3 şefkatJa kucakladı.ÇJjikli arLk ontarı bl;di-hı t^Ttı altı ay soıra gör^büec-kt*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • Kral Faysal Mısıra davc edldi Bağdat 25 A.A)B d&ttaki Mısır ataşemilit binbaşı Cemal H-mnı*».cumlıuneisi General Np".'i Irak kralı Faysal ile Velis AbdüPiİaİh'ın Mısırı ziyardavet etûğini bugün bildin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • Çorbayı bizde içelim İnsanoğlunun büyük keşîrerinden biri de elbette çörbaJ.r.Ben elbette dedim ana,bu sözümü insanoğluna ve insanlığa bir hakaret sayacak kadar mağrur hemcinslerimin ç.k ğ m da pek iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1953
  • June Haver tekrar dm çevirecek Höllyvocd^(AA.T lyvooda dönen June Ha\Ukrar fi'im çevirmek arzus da olduğunu söylemiş,Lu ancak boşuna giden rolleri lacağuu bıidiım-şiir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.11.1953
  • RESİMLE HADİSELER I kokul mszunları po^s olabiliyor Apartman kapıcıları kongrelerini dilıı yaptı «içler arasında pol's olmak istiyenler gün geçtikçe çoğalmaktadır.Bu nrada Apartman Kapıcıları Sendikas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1953
  • EERGtlN TÂRİHTEN KERAKLI BİR VAX'A Akdenizin müstahkem Kemat R^is kendinden çok üstü ı kuvv eder k Ak "eniz'n en sağlam kalesi Nıvari 'j Sultan Bayezıd,Venediklilerin Preveze önlerinde Osmanlı donanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1953
  • cuıyanın en nankör g'izel sanatı:fcİJİn Sanat lcabll'yerl doğuştandır ama* onu üstttnleştirmek ondı muvaffakiyet elde etmek çalışm* ve enerjiye bağlıdır.Bu her sanat için böyledir.Fakat bale bunların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.11.1953
  • Yeni bir boks y?lef izi Ağır sıklet boks şampiyonunun nadir yetiştiği son senelerde Kübalı Nino Valdes yeni bir yıldız olarak boks ufuklarında belir inektedir-Ezzard Charles'in galibi Nino Valdes son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1953
  • son S.Jzppson'un aitesi muvafakat etmediğinden bu iki sporcunun evlenmeleri mümkün olmadı Sporda son senelerde en fazla oedicoduyu mucip olan bur aşk hikâyesi nihayet asrın Romeo ile JüUy*Urün aynknâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1953
  • i,&L *^İfe,Du haf ta Atinada yapılan bir f u tbol maçında dövül mi hakem C cls,orta hakemlİğfad yaptığı Türk İtalyan genç millî takımları maçında Atina,25 SHA Bu hafta yapılan ApoTlon Enosis rg maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1953
  • Kışa Spor Haberleri ÜNtVEBSÎTE SPOR KARŞILAŞMALARI Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği taraf union tertiplenen voleybol futbol ve basketbol maç larına aralık ayının 12 sinden itibaren başlanacaklar.Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1953
  • Müzmin bir şekil alan hakem meselesine dair Bu mühim mevzuda vatifilâr odu unu istanbul profesyonel lig maçianndan bazılarını idare etmek üzere IUiyaUan &eurtunuş olan bir futbol hakemini seyrettikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1953
  • istenbulspor K.Paşa maçı Cuma günü Dolmafoahfje star,dmda yapılacak olan Istanbulspor Kasımpaşa lig maçı,hava yağışlı gittiği takdirde pazar sâ bata saat 11 de Fenerbahçe sta d nda oynanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1953
  • Pim Pariste Golombe Stadındı yanılan milli maçta Fransa İrlandayı 1-0 yenmiştir» Besimde santrfora Raymond Kopa bundan evvel İsviçreye yaptıkları ve 4 2 yenildikleri bir maçta top sürerken pliriilmeV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.11.1953
  • Voleybol ve basketbol karşılaşmalarına gelecek çarşamba günü devam edilecektir K.z ve erkek liselerile orta okulları arasındaki voleybol ve basketbol maçlarına dun mulue Uf salonlarda devam edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.11.1953
  • f BUYUK CİHAT ÖZ/tAN Gündüz esen sert rüzgâr-la iiKuu^yıp,Köpüren orgazm mavi bunırım ay ış.gı K-j şiyarak yausurnıış,dur tu^ıa-jm-ça-louixun gtaı ğ 'L-Lvj'.a ç o 1 a n k^pıda beliren genç kızoar cıvm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1953
  • Ceza kanununda yapılan tadilât meyvasım veriyor Bitlin polis kadrosunun lşt âkiyle yapılan unu rî aranaja koskoca şatır ie bir tak bıçak cfahî bu unmadı Ceza Kanununda yapılan ta.Evvelki gece yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1953
  • Ağa:Aman sultanım,böyle mühim işlerde peşîn alsş veriş doğru değildir,dedi 139 Abdi çavuş ok gibi fırladı,burcun merd.venvcr.iıı yuvar Umu tasına indi Meydana çıt* tığı vtuut şoyie bir aonup ar iujowi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1953
  • istanbul belediyesi TİYATROSU 3u temsile ma*h ius olmsk üzere s rat 20.30 da Dram kısmıtfAVRU KARTAL L'AlGLON)Yazan:Edmond Rostand TürKçesi:Sabri Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1953
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı KİNİNLİ GRıPı KULLANINIZ 4*$aat ara ile vqiiride 3 adet alınabilirdi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1953
  • 1 2 3 4 Cazır'ıyan:Ere"mend ÜNVE3 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldat S'ğı 1 Uğraşmayı seven.2 Yersz çektirilen s k ntr,Nihat Er.r.ıi hatırlatan örtü.3 Eı makbul çiçek;Hastalık;Çiften üçte ikisi.4 lş'in cemi;th
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1953
  • Bijd'ğircs şeyler,yapma ya karar v_a.grn zurnan iç »de bulunduğum haleti ruiiıy_yi s ze s.rua maya çalışa c_ğim.Her *Kuı .z de uk.ı-a bir adam g.bi hareket etmediğime hü]uned'jbi_irsjn z.b kıt-t unutm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Ed ir nen jn kurtaljşu [Bag tarafı birTntfffe' Dışişleri Vekili Fuat Köpr rttlü,Edirne ınilletvekitteri,Ekümp,Kırklareli ve Tekir dağ.valilleri ile tümen kumandanı civar vilâyetler,beledive parti teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • fpak ve Me'eît sinemaları [Bus tarafı bîrlnc'de")Beyoğlu Üçüncü Sulh Huk» k-Mahkemesinde açılan bu dâva sonunda mahkeme her Her sinenimin da tahliyesine Karar vermişti* Temyiz Mahkemesi stnetaaal&rra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Eczaneler Kanununda değ!ş¥ik [Boş tarafı birine de")duğunu ve bu hususta.Univer siteler kanununda derpiş edil mis bulunduğunu,dört senelik tahsis:müddeti sırasında talebenin iki seneyi stajla geçirdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Vergi kaçakçılığı yapan firmalar IBış tarafı biiatvde| mektedir Bu ÜTmalarda-n birincisi,bir çuval ithalâtçısı,ikincisi naylon iplik i'&alatçı sı,sonuncusu ise bir çorap fabrikası dır.Bunlardan her bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • iron patrol İhtilâfının hoiledilmesim isliyor Iran D p'şleri Vekili-diplomatik münasebetlerin kurulmasıntLuı evvel petrol meselesinde anlatmaya varılması lanın çeldiğini söyledi Tahran,25 AP)Dış işler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Milet Parti J dâvasına Ankarada devam edildi [Baş tarafı birinc'del ruşmaların da Ağır Cez.t Man(ccm»:sinde yaıpılıması i cap etbığmi ileri sürdü.Buau müteakip tv^staıno nu Ağır Ceza Malhkjerr.esûn de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Yurdun bir çok yerlerinde karakış tülîüra sürüyor FRaç tarafı birincide f regli Kınanma çıkarmak mecburiyetinde kalmıştır-Keza Giresun vapuru da yine fır tına yüzünden yolcularını ayni limana çıkarmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Churchill müşkül dorumda [Baş taraf» btfno'âel safları arasında beliren ve gittikçe genişleyen aj'^klan maları görüşmek üzere K.«bi neyi olağanüstü bir toplantıya çağırmıştır-Parti safjarı arasında hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Amerikan ordusu azaltılıyor Washington.25 AA.Amerikan Savunma Vekil Yardımcısı John E-Hannah* bugün verdiği bir beyanatta» Araerikan ordu.deniz ve bava kuvvetlerinin önümüzdekf peçe içinde mevcutlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Dün çıkan yangınlar [Baş tarafı birinoVIe} Buudam başka,dün 1330 sıralat ında,Erunköyde Bağdan caddesinde Nimettin GÖğdenvel'e ait dört katlı ah şap köşkün üst katmda yangın çıkmış ve dördüncü kat tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Kanada hü ûr.eli,Am ri: aya Gjzenko'yu isticvap etmek müsaadesini verdi Ottawa.25' CAP)Kirada hükümeti bugün.Amerika Ayan Meclisi lçgüvenkk.T-t.i Ko misyonuna Igor Guzenko'yu isticvap etmek müsaadesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Asyada beşli!bir ittifak kuratûyör Taipeh,25 A-A)Tako Haberler Ajansıma iddiasınabakılırsa Kızıl Çin ile Hiad'stan,Asya'da bir «Beş millet ittifakı» kurmak yolunda epeyce terakki kaydetmiş bulun makta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • T'caret Odası bir kasım projesi fcazır'adı [Bas tarafı Wrtne*de"| feri ziyaa uğramak Mıiikesine maruz bırakılmaktadır.Bir mahalde-icrayı ticuret edlîn ta 3ir muhik bir sefer» omvlbizm Bu yerden* çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Nad KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'üi Müdür:Fanı* DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri'AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Baş tarafı Birincide T ingiliz ve Macar milli takım lana n ikametlerine tahsis edil mış otellerde dun-akşamdan De n mutlak bir istirahat ve* süktf n?t göze çarpma lua idi.Otellerin etrafını saran imza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Batılı'ar Sovyetlere nota verdi flfcış tarafı* frrl şu ndktalara temas ettikleri tab nün olunmakladır:I Batıl.lar Rusyann talep etmiş olduğu «mu'ıtasar andlaş ma.tasans:nı bir kere daha reddetmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • m için yeni bir teşebbüs [Baş farafr birincide} tinde 4 hafta kalmış tır:Kremliuiû Almauyanın istikbaline dair tasavvurları hakkında kendisine direktif veıiımiş.olması muhakkak add t dil inektedir-Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Mnsıddık'ın muhakemesi [Ka« tarafı birinordel dakika devamlı surette güL dürmnsi neticesinde savur muştur.Sava* reise şöyle demiştir Ba adam mahkemenin ciddiyetini bozmağa devam,ede*,çekse oturumlar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1953
  • Yassı adadaki dayak had sesi f Baş tarafı birincide!dik.Mektubu aynen neşrediyoruz:Bu:deniz erinin,dövülerek öldürüldüğüne dair çıkan havadis üaerıme hâdise yerinde gereken inceleme yaptırılmışve şu n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • Lnkmon Hekiw Dr.Î1 A F I C F;VI f,Dahiliye ttJt?*utwift.Pazardan wka hf»r c\r,**bah saat 10 30-1*JOO «gleden sonra 14 30-17 00 de ha.sU Kabul eder.Istanbul Divas» uiv No.104 'jm*WHmii-«iim ı.nıgi n t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • fxfik Sayf'cm Merkez Hıfzısıhha Ensftılsu ^üo'ür'üründen 0»»sl f-^H^n n*vle't Te™in ti l nJoşr?Kuru ot 175 00TK*?28000—2100 00 K~palı zarf Yukarıda ırufred^tı yazılı 175000 kilo kuru ot 2^00 sıv^ı kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • İstanbul Belediyesinden:Daimî Komisyonun 13/11/953 gün ve 7860/9771 sayılı kararile sinema büfelerinde tatbik edileceic eskimo,penguen,gazoz ve m eyvah gazoz iiat tamelerı smıı'ıarma nazuiuu uş~«,ua g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • D.H.Yolları Umum Müdürlüğünden Hastalık eebebile acele nnkilleri hnsta vatandılar için hususî uçuk kira ücretlerinde %50 leuziiat yapılmakta ol* dnğu muhterem halka duyurulur.18îK 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • M.S.V.2.No.lu.Ss.AI.['om.üqş!c.c!an A k-rı Askerî birlik için Ankarada gösterilen ytre teslim 52 ka« lem eJektrik motöMeri kapalı zarfla satın almacîiktır.Muh mmen bedeli 24000 lira olup geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • XcraOrc'ucuna Sınıf Astsubay Adayı a'nacak 1 Kara ordusuna piyade,süvari,topçu.İstihkâm?muhabere,tank,uç ksavar,ordonat,ulaştırma,levazımmaliye,kâtip,sıhhiye,hayvan sağlık,nal teknisyeni simi okulları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • ZAYt Gelenbevi Orta Okuîuncan aldığım 33929 No.lu pasomu kaybettim.Yenisini alacağım* dan eskisinin hükmü yoktur Eyüp Gözaydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • ZAYt Istanbul Üniversitesi Say' manlığından aldığım 8/9/953 tarih ve 321805/20143 ve 14/9/953 tarih ve 324700/23038 sayılı makbuzları kaybettim-Yenilerini alacağımdan eskilerinin hükmü yoktur.Hukuk Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • ZAYİ Türkiye İs Bankası Yenieami Şubesinden aldığım 159197 sayılı KüçüTî H^aafoı danımı kaybettim* yenisini 8* lacağımdan eskisinia nu^^iiiâ yoktur Hasan Aslan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • KancT'i Rasathanesi Müdürlüğünden Yangın söndürmeye mahsus olmak üzere müesseseniz için 28-30 beygirlik takalta iki tilindirli ve İki zamanlı lam teterruatile bir itfaiye motopompu alınacaktır.Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • Isla bul Levâzı n Amir iğ n Jen v?ril)ı Aîkîj-î Kıtaat Siiılırı Açık eksiltme ile 20 ton Yeşil Mercimek 7/Aralık/933 pazartesi saat 30 ia Topkapı Maltepe As-Sa-Al.Ko-da «atin alınacaktır Bed«;li Kkoöu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Ifiılış Kapanış Sterling 784.784_Dolar 280.30 280.50 Pr.Frangı 0.8t 0.80 isviçre Fr.64.03 64.0.Belçika Fr!5.6t 5.6;İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Flurin 73.68.40 7368.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • Kapı'ı zarf fe eksiltme ilân fsperta Cat mî Enciiır eninden Lk&îKmcye konu an iş:1 E&Vdir Kovrda yolunan 49 00 60;0*0 kilometreleri arasındaki toprak tesViyeti hafriyatıdır-183124-27 lira keşif bedell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • fSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 HsJberier 13.16 G orgca Geiary ve Luclenne D^y-farkılar Pl.13.3o Şajr*ılar Okuyan:Lûtfi Güneri 14 00 •Sevilmiş orkestra paıça.r Pl.Modest Musorgskı:«Ç plar Dağd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • Denizcilik Bankasr T.A.O.Denizyolları işktmssinc'en:Sayın yük menilerinin nazarı dikkatine İskenderun hattı iskelelerinde teraküm etmiş o'tn yükleri almak üzeıe mevcut postalara ilâveten DLÎMLU* PINAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • Âttk eksiltme usu!iîe tamirci ycptıniccak Istanbul D f iarcarıji-ıtlan Keşif bedeli Teminatı Lira K.Lira K.2*912 25 1643 42 Beşiktaş Hükümet konağında yaptırılmasına lüzum gösterilen tamirat ve tesisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • Eyüp tara Memurluğumdan:853/1741 Aspasya Dandoluya 16500 lira ödemeğe borçlu Şişli Feriköy İskender sokak 6 Nolu evde ika metgâh gösteren Adolf Mahama ya gönderilen ödeme emrinin bu hınmadığıstdea dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • Bütün cephelerlyfot YAHYA KEMAL-Hilmi YUcebaş'm büyük şairimize dair hazırladığı bu eser de 285 şair ve muharririmizin görüşü ile üst"dm hayatı ve sanatı,giirlerhıbı tnh^il vs tenk'di» edebiyat t»rih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • AD0BI9 şartlın i*.Kv.j Senelik 42 00 Allı aylık zz aü t Uç avhk air aylık 4 60 Ecnebi m^mVlretlere »ki mislidir.l*n sarTiri 2 ve S Unt-U sayfa sanı.4 TL.7 ve 8 ine» »ay i'a sunt Z.oU T.L.I UâıJardnn m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilheıt Sauvajon Çeviren:Mebrure AlevoU Sahneye koyan*.Muhsin Ertnftru!Çargamba-Jan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saal tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • Yollar 0.Eölga Mücürlüğünden:1 Evsafı fenni şartnamesinde yazılı bir adet jeep STATION Wagon kapalı zarf usuiiyle satın alınacaktır.2 Jeep STATION Wagonun muhammen bedeli 16.000 on altı bin ma)olup ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.11.1953
  • Gcyrîmenkul satış ilânı istanbul İkinci İcra Ma ^urluğundan s 952/5179 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen Fatih Şeyh Resmi mahallesinin Yavuz Selim Caddesinde en eskieski 47.Yeni 8.8/1,taj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8