Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • Veldeğirmeni komiser muavini taltif mi edilmiş Kocasmm karakolda yediği dayaktan öldüğünü iddia eden kadın,İçişleri Vekâletine baa ¡urd» Ka'lıköyde,YeMe&irme ni mevk inde oturan Despi* na Akcanb adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • Başvekilin C.H.P tilerle hasbihali Trabzon,24 Â-A.Başve kil Adnan Menderes bu sabah 10.30 da Halk Partisinin Trabzon il merkezini ziyaret etmiştir.İl başkann,il idare kurulu üye leri ve kalabalık bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • Amerikaya gWecek olan f Esin Epcel Milletlerarası Kompozisyon müsabakası Müsabakayı kaşanan Esin Epcel Amerikaya gidiyor Nev York Herald Tribün gazetemin lise öğrencileri arasmda tertipled ğd Miletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • Kömür tanzim satışı kömürcüleri şaşırttı Vali,mahrukat sıkıntısına mpydaı verilir iysc?Lİ/ıi vs s t ş'arın dsvam edeceğiH ö/leui Yugoslavyadan getirilmiş ojan kömürlerle yapılan tanzim Batışları şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • Başvekil,dün memurlara zam ya Menderes "Bizeyalnız köylüye itibar ediyor,diyorlar.Halbuki bir sınıfı başka birine tercih edecek politikanın güdücüsii değiliz dedi Hepimiz aynı vatanın evlâtlarıyız.Vat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • D.P.Meclis i i Grupu dün i toplandı Halil Özyörök Halk Part si mallan için hazırlanacak ka-nan hakkında izahat Terdi Ankara 24 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu bu gün saat 15 de top lanmıştır» Otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • B1ÎEZÎT.YA ELÇÎSÎ İTİMATNAMESİNİ TAKDİM ETTt Brezilyanın Ankora yeni Büyük Elcisi dün Caukayaya gitm'ş ve.Reisicumhur Celâl Bayar tarafından kabul edilmiştir-Büyük Elci bu ziyaretinde itimatnamesini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • 15 yaşında bir kıza sinemada tecavüz edildi izmir 2* Milliyet)J Karşıyaka sinemalarından bi r.nde işçi Yılmaz Gezer,Mus tafa KaDadayı ve Osman Cev heır adında uç k şı film seyretmeye gelen ve Bayraklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • Mülki ve idari taksimat yeniden tanzim ediliyor Dö~t vilâyet kaza olacak,on bir kazada isa II teşkilâtı kurulacak Ankara,24 ANKA)İdari taksimatın coğrafî,iktisadî ve ziraî mülâhazarlardan ziya de aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • Mısır basını Fuat Hufusiye hücum ediyor Sansür olmasına rağmen yapılan neşriyat manidar gürü* iliyor Kahire,24 A.H.A.Türki yenin Kahire Büyükelçisi Fuat Hulusi Tugay aleyhine bağlıca Mısır gazetelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • GULAM MUHAMMET'İN Zt-YARETt Pakistan Genel Valisi Gıılam Muhammen* önümüzdeki cuma güntt uçakla şehrimize gelecek ve bir gün İstirahattan sonra Ankara'ya gUlecektir-Resim Pakistan Genel Valisini göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • Almanlara satılacak hububat Turk ve Alman heyetleri dün Bonn'da ozan vadeli bir ticaret anlaşması üzerinde müzakerelere başladılar Bonn.24 TH.A)Ba ti Almanya hükümeti ile Türkiye arasında uzun vadeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • Fransa Meclisinde,Avrupa ordusuna muhalefet arttı Dulles Almanya sının büyük bir Paris AP)Fransız başvekili Joseph Lanûei bugün Aİmanyaya Avrupa Ordusu muahedesinin tasdikinden Ön ce Fransa ile Almany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • Bugün şehrimizde havanın çok bulutlu ve arasıra kar yagtşn geçeceği sühunet derecesinin dü şeoeği fcAmtn edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • M.P.liieriA İzmirdeki duruşması Dün dinlenen şahitlerden biri,parti İdarecilerinin irticai teşvik ettiklerini söyledi izmir Maliyet)Laikliye aykırı hareketlerde 'bulunmak ve dini siyasete atet etmektç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • DUn gece yapılan I I Güreşlerde 74 galibiz Yalnız ağırda Adil Atan ekse* riyetle mağiap o ı!n-Bekir Büke rakibini 38 saniyede tısa getirdi Helsinki 24 AP)Türkiyenin serbest güreş yıldızlan bugeceki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • Düzelen havalar dün tekrar bozdu Alâkalılar Orta Avrırpadan yeni bîr soğuk hava dalgasının gelmekte olduğunu oaliriiyorlsr Bir kaç günden beri normale yakın bir şekilde git inekte olan havalar dün öğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • ^v.DÜNKÜ YANGINLA* Iron şehrimizde İM yangın olmuştur Bunlardan İlki Perşembe V azarı hamammda çıkmış ve b ş bir oda yandıktan sonra söndürülmüştür.Diğer yangın Kariyerde olmuş ve Afeho Isterıan edınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • Kereden gelen g»zilerimrz Izmir 24 Milliyet)Koreden dönmekte olan br assubay ile 25 erden ibaret hasta ve yaralı kafilesi 27"^9 k-sım arasmda bir Amerikan,gemisi ile limanımıza gelecektir Gazilerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1953
  • ^Mm ft au tutularla ırücace e KenyMa Man Manlarfa yapılan mücadeleye ara verilmeden devam edilmektedir.Bu arada ingilizler blı Lihuu llaa Mau'an kendi saflanna eelfoedarek» asi Mru Macl~ra karşı koyma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • Hie Kasım 1953 Çorştunba Rh.17 Hebitt mrval 18 1369 VAKİT VAHATt KZAXl 11 Güneş 6.59 2.15 Ö0m 12 J» 717 İkindi 14.30 9/45 Akşam 16.44 12.00 1 Yatsı 18.21 1.36 jf îmsak 5.15 12.31 „VH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • İstanbul Kız Xdssai XbeaxcxOsai IPernegl,28 kastm cumartesi jftt nü saat 35 öe TTaksim Betad gw gazinosunda *lr «Sabbat «Bja» tertiplemiştir.KAHR AMAJfMK GÜTTÜ âk Istanbul Teknik Üniversite Talebe Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • Ticaret Odasında yapdacaJı basın toplantısı SMcaret Odası İdare Meclisi Reisi «Said İbrahim Jfci,Jbugün saat 16 da Ticaret Odasında Zar basin toplantısı tattp et* ^IlİStİE.Esi,bu toplantıda Ticaret O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • îhtryaç rahiplerine yakında kauçuk verilecek Kauçuk karaborsacılığı ya ratmak isteyen bazı ithalâtçı lar hakkında Vekâlet müfeı tişlerince açılan tahkikat de vam etmekudir-Diğer taraftan bu mesele ü z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • Köylünün Refah ı ULUMAY Demokrat Parti İktidarı var kuvveti İle köylüyü terfik siyasetine devam ediyor.Anadoluyu gezen tanıdıklarım,dostlarım 1950 den son ra köylerin ve köylülerin vaziyetini anlata a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • K f S A HABERLER if Dün limaniwuzdan muhtelif memleketlere 491.902 lira değe rinde fındık,yaprak tütün,ka buklu f ınd4k,kuru kayısı ve ip2k döküntüsü ihraç edilmiştir.E.T.T.İdaresince Alman jraya sipa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • Konservatuar Türk Musikisi konseri Konservatuarın önümüzdeki 2S asım pazar sabahı saat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda Dr.Nevzat Atlığ idaresinde vereceği Türk Musikisi konserinde Şehnaz Buselik ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • bulunan kitap dolu bir sandık,ocaktan sıçrayan kıvılcımlardan tutuşmuş ve celbedilen İtfaiye taraf.ndan sönd liriilmüştür.«fc Ka»inxpaşada Zmcirllkuyu j raddesinde 122 numarada Havva adında b ir kadmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • Bu yazı çıktığı zaman,Fran Siz Par lame tosu,Federal Bati Almanyan n da içinde bulunaca ğı Avrupa ordusu teşkiline da ir olan Bonn anlaşmalarını ya tasdik veyahut red etmiş bula nacaktır.Batılıların v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • Olgunlaşma Enstitüsü Beşiktaş ta Şube açıyor Beyoğlu Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsü Beşiktaşta bir şube açmağa karar vermiş ve bu hususta faaliyete geçmiştir-Yeni şube için Beşiktaştaki Baltacı Köşkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • tîniversttede İS Asistan Doçentliğe terfi etti İstanbul Üniversitesine bağ lı muhtelif fakültelere mensup 18 aşktan doçentliğe teifi et mistir:Doçent olan asistanlar şun lardır:İktisat Fakültesinden:H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • Yılbaşına hazırlık Geçen s ne o duğu g bi bu yıi da "Sergi Sarayında eğ-JencLİdr tert p edecek Geçen yıl Spor ve Sergi Sa rayında yapılan Yılbaşı eğlencelerinin biiyük.bir rağbet top ladığını göz önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • HALKIN SESİ Sıra Mo'a'Ja Kadıköy,Mühürdar'da oturan okuyucumuz' Şecar ettin Küpküp yazıyor:«Hemşcıilerimizden Çar şıkapı'lıiarm.L.âl eli'lilerin.Şehzadebaşı'lıların çektiğini ş.mdi biz Moda Caddesi ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • Yeni tütün piyasası Müslahsiİ er iu yıl piyasanın erkjn acıması içn teşebbüse geçUer 1953 yılı tütün piyasalarının ayılmasına ait 4ı.arlıkut devam etmekledir* Tui.ua mus tansuıeri du yıl piyasaların e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • Finn ve değirmenler kontrol ediliyor Son günlerde şehrin t azı mıntiKaiarındaki fırınların bo zuk ekmek çıkardıkları yo.undaki şikâyetler üzerini;İktisat Müdürlüğü jnürökrplan,CBegUt taş Kaymakamı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • Nihat ITokuz Apır Ce*a tJeisi oW« îstan'bul Müddeiumumi Yardımcılarından Nilmi 'Tokuz terfian Adana Ağır Ceza Man ikemesi Reisliğine tâyin edilmiştirl&Jmt Tokuz'un gnarme.Iftasin Çelilccıoğlu bakacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • Kocasını zehirlemek İsteyen kadının duruşması Abdülfettan Tutman adında biriyle bir olup kocası Ahmel Haşhaş'ı zehirlemeğe teşobbüt ettiği iddiasile mahkemeye vs rilen Nezihe adındaki kadının duruşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • Fuat Köprülü dün sabah fahrimize pekH IDışisteri Vekili Fuat Köpıülü dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir Vekil 'bir müddet Istanbulda kalacaktır*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • Ştihir Hattı vapurları tamir «ailecek Denizcilik Bankası,şehir hatları vapurlarıma tamirine karar vermiştir-Hazırlanan program gereğince Ülev.Suvat,üadıköy are Kalamış vapurları esaslı surette tamire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • EÇHUL FEDAİLER Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi BURAK ismet,merkeze geldi Heyecanla parolayı verip içeri girdi 51 t&orede bir yol kenarında devinen Dur jetmn yanınaa uzanmış yaralı b*r Amerikan subayımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • ftfisadİ Btn9üt XesokkUUl olarak çalmaca* J&lâkalüar iarafmdnn «UTât «ildiğine göre ÎT-T-$Rİtf±m£ «d Deflet Teğfi^kfilü olart& âaı günleröe Jaaüyetfi geşeceTâfâriBanB iftit ıgeTmınizâekl «hazır flı&t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • ttskudarda terk eflilm'ş bir çocuk bulundu Üsküdaröa 65 nuinarâu boş bir evin bahçesinde terkedilmiş iki aylık bir erkek çocujju bulunmuştur* I Çocuk» Mehmet Balaban adı verilerek Kimsesizler Yurduna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1953
  • Bir baba oğlunu ağır surette yaraladı Yaptğma nedamet getiren muzlu lin Jfcîl* fe~u »mine tes im eîltfi Evvelki gece Karagümrükte bütün semti teessür içinde bırakan kanlı bir hâdise olmuş ve son derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Nev York Avrupa şehirle rinde» daha.pişmiş Nev York 24 A A-Dün Avrnpetian dönen,esk başkan Thecdöre Roos eve-It in.gelini,Nev York'u dolaştı ğj Avrupa şehirlerinin hep sinden pis bulduğunu söyle misti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Kaçan Çek *slovakîarm pi'ot-l luktan haberleri yokmuş Reıî2Tisburg Almanya)24 AA-Geçen prün bir uçak la Çekoslovakyadao ke-îikarak burada bir patates taa-fesuna' inen iki Çekos^ovsfe möK^ci bıığün gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Alkoliklerin tedavisi PsUdatri tekniğinin ilerlemesiyle alkoliklerin daha kolaylıkla tedavi ed"lobilece£i bildirmiyor Chioca 24 AA.Modem ilim alkoiXderie müca dele yollarını buünatk üzeredır.Daniel Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Yugoslavyada emlâki bulunan vatandaşlar Ankara 2* Milliyet)Yugoslavyada emlâki bulu nan vatandaşlarımızın haklarını kurumak için üç yıldaır beri devam eden çalışmalaa müsoet netice vermiş ve Beı gract
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Yugoslavya saçim)eri Yugoslavya seçimleri beklenen nmual neticeyi verdi.Rus sistemLıden çok farkh olmakla beraber esasta yine de «muuJdel bir Komünist devlet» sayılması zsrurf olan Yugoslavya bu gün ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Çbtilâfb bir miras nihayet bölünebiidi Nev York 24 Nafen)2l pene evvel ölmüş t*an Mrs.Heaıtieavta E-Uarette iann de bir kadının 20 milyon dolarlık seryet-ne konuujK.xqm müracaatta bulunan *o.o0o &i ğJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Ava Gardner'in boşanması katileşti IIoHyvood 24 AA.M.G-M,Sdutyo&rmın selâhi yeıtH çevreleri,film yıldızı Ava Gardner'in Itadyada çevi recegi film bittikten sonra ko cası Frank Sinatra h-kkır.da boşanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Yugoslav Hükümeti dahili istikraz yapacak Atina 24 A.A Yunam Üküsa'U koordinasyon vekili M.Spi/os Markezmis dün ak şam Yunan parlâmentosun da yaptığı beyanatta hükûme tinin ocak lü54 tarihinden itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Avusturya Amerikan yardımına muhtaç olmıyacak Nev York AA)Avusturycmuı Vaşmgton Bü yük Liçjsi JVluks Loventhal,Avusturya sulh an laşması tahakkuk eüt ği tak d.rde makul bir müddetten sonra Avusturyanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Ayak parmaklan el parmağı oldu Londra,2* ANKA)Sol eli parmaksız olarak dünyaya ya gelen bir çouuğa.beş sene içinde 2Ü a-meııyat yapılmak suretiyle ayak parmaklan ke silerek eiune eiclenmiştir* Ameliya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Ingilterede evlenmek gittikçe zorlaşıyor Londra,24 ANKA)Ge çenl«rde hükümetlisi hazırlamış oiauğu bu-kijnum tasarısı Ing.Uertue bu* sütü dedJkoduıara scbe-b olmuştur* Hazırlamam tasarı,evlen* mek isUy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Ofis I?ıİ milyon ton hububat mubayaa etti Ankara,24 TH.A)TopraK Mahsulleri Ofisi tara fıncbn 9 büyük istihsal böl gesinde hububat mubayaası son hafta içinde rekor deneceık l ir seviyeye yüikselerek 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • SCcsa har'cî haberler AMERİKA if Başkan Eisenhower,gelecek hafta iştirak edeceği Bermuda konferansından evvel iştirahat etmek üzere dün Georgiaya,gitmiştir.İNGİLTERE if İngiltere Kraliçesi ikinci' Eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Bir resim gergisinde teşhir «filen tın tabloların bir çoğn Ma caristan'da boya parasını bite çıkaramıyacak kadar cüzi ai futa Katılmaya mahkûmda mefc lâzımdır ki o da müşteri.siz »ınatkârfer.bir araya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • İkisi de susmuşlardı-Şükran ince sigaralarından bir tane yaktı-Gözlerini daldıra» d^ldıra devam etti:Aklıma bin türlü şey gefiyor-Köylülerle kavga etti de hapse mi girdi?Yoksa onu pa ralı zannettiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • rransaaa komünizm zayıflıyor Komünizmin Fransada gtt tikçe zayıfladığı ve hallin komünistler aleyhine döndüğü bUdirüiyor New York,24 AJL)New York Times gazetesi Fransada komünizmin rakamlarla belirtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • FIKRA Bir kongre Tekstil örme Sanayi İğcileri Sendikasının Maumudpaşa 9a besi kongresini 22 kasım paazr günü yapt.Bu dikkate değer iddialar Öne sürülmüştür.Biz bu iddialard «1 cemiyetiuüzin bünyesi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Dünya nüfus artışı Dünya nüfusunun artmasının harbi doğuracak en ciddi mesele olduğu iddia ediliyor Chicago;24 A-A)Hindistan Kadınlar Kongresi Başkanı Bayan Rama Rau dünya nüfusunun artmasının harbi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • iki bJv artisti Ingiltereye I gönderiliyor Ankara,24 TJLA)Millî Lğıtim Vekâleti Güzel san'atlaı m inkişafı bakımın dan yem karaırlaT alnuukudir-Bu cümleden olarak Dev let Tiyatrosu Sanatkarlarından ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • konferans tertip etti Varşovada p&yk memleketlerin İktisadî bir plâ.ı dahilindi birveşıiriimasl görüşJiacak Berlin 24 Nafen)Sov-senelik plân)hazırlamakta yet Rusyanın,demir perde geıismdeki bütün meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • ingiliz Güyanında gerginlik Terakkiperver Partisi liderlerinin yapmakta olduğu açlık grevi şiddetli bir siyasi gerginlik yarattı Georgetovn 24 A.A)Ing.iız Lruyan Halkçı Terakki pe* ver Fo^tısınun ente
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1953
  • Atinada bir kaza sonunda 30 öğrenci yaralandı Atina a4 A.A.Attsıama baniiyösü MtkonsaıUkada bir okulun danının çotüns* neticesinde 30 öğrenci yara &umıştır-Kazar esnasında 10« öğrenci derste bulunmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.11.1953
  • Yıldırım Bayezıdın,Timur'a esir düWiii:i5?tVi^f;V:ı;ti BUyllk bîr hıyanet* ujrayan B3y z J bey,biraz da gyrum yüzünden esareti duçar omu?v)kahrndaı ö müşt ir.Bayezıd Bey zamanında TüiKier Bizansi sıkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1953
  • Jl RESİMLE HADİSELER Arjantinin I yeni elçisi Arjantinin Ankara yeni Bü yükelçisi dün Reisicumhur Celâl Bayar tarafından ka bul edilmiş ve lt:ı«*»dnamesini takdim etmiştir-Bu ziyaret dolayısiyle Bayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1953
  • Yeni bir Sex appeal kraliçesi.Columbia Stüdyosunun* yen?mukavele imzalamış olduğu Aiıjıo Barker'!yeni bir S&ı appel Kral'çesi olarak lans» rdeceği anlaşılmaktadır» Henüz hazırlık devresinde ola* Holly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.11.1953
  • rtlK BREZİLYA FUTBOL TAKIMI ATİNA'YA GELİYOR Atina,Anka)Brezilyanın taıninmış futbol takımlarından Crusiro Madnt ve Turin şehirlerinde yapmış olduğu maçlarda ancak birer beraberlik elde etmistir.Bu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1953
  • FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ KAMPA GİRİYORLAR önümüzdeki p:ear günü profesyonel ligin on mühim karşılaşmalarından birini yapacak olan Fenerbahçe—Beşiktaş futfbol tak mlan bu moı^a iyi t ir şekilde hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1953
  • Avnstnryave^Arjantin maçlarından sonra tekrar "Asrın Maçı„_olarak beklenen Macaristan müsabakası bugün n Wembley Stadında oynanıyor Takımlar resmen ilân edildi.İngiliz takımında,saka?olan Finney n yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1953
  • Boks habeı\et\ROBİNSON TEKRAR RİNGE Mİ DÖNÜYOR f New York,24 SHA)DUn ya şampiyonu iken ringten çekU uıesi üzerme sampiyomugu geçenlerde New Yorkta yapılan Bobo-Olson-Tuırpin maçın n galiıbı Bobo-Olson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1953
  • Bu hafta yapılacak Profesyonel lig maçları Mithat paşa Stadında 25/11/953 Çarşamba 1415 Vefa Emniyet P Kılıç.T.Parlar,K-Arka!27/11/953 Cuma İ4-15 1st-Spor Kasımpaşa M.R* Nayır,H« Ozgan,Dr.M-On İT Af*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1953
  • Amerikalı tenis şampiyonu V* Seixas,Wimbledon tenis şampiyonasında Kurt tığı maşta Muhtelif tenis müsabakaları DAVtS KUPASINDA AVUSTRALYALILARIN YENİ BÎR ZAFERİ Sydney,24 SHA)Burada yapılan Davla Kupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1953
  • LoTTcrada İng İtere Macaristanla karşılaşırken Pariste bugün Fransa İrlanda ile oynuyor Paris 24 SHAİ Yarın irlanda milli talkımı ile karşı İaşacak olan Fransız millî iul bo takımı sahaya hayli deği s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1953
  • KOBEDEKt FUTBOL MAÇI Kore.24 SHA Askeri Ut kunlar aras nda yapılan futbol maçında Koredeki Hollandalı askerler,Yunanlıları 2-1 etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1953
  • HAVAGÜCÜ SANTRFORU ORHAN SÖYCAN ADALETE OtROt Ankara.24 T.H.A.Ank* ra'nin Lanınm ğ futbolcularında» Havagücü santrforu Orhan Sv y can Istanbuius Profesyonel la» kımLarmdan AdaJet kulübü ite bir anlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1953
  • Ycdipc'ı jmaçı Vefa ile Emniyet bugün karşılaşıyor Profesyonel küme yedinci haf bolcusu Rahmi İle Tank hakkın ta karşılaşmalarına bugün Dol-da son bir fikir sahibi olmak im mabahoe stadında saat 14.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1953
  • 11 aralıkta ttalva ile oynayacak olan takımımız geçen d «fa Napoli'de 10 mağlûp oUuğı muz maça çütnuuLuı önce bir antrenmanda Beşiktaşlı Eşref ve Nusret de kamp3 çağırıldı 11 Aralık günü Dolmabah çe S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.11.1953
  • Yan orta sıklet şampiyonu Kid Gıvillan,şampiyonluk ma çından evvel rkki biyle binmuia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.11.1953
  • Sokakta hastalanan bir adan hastahanede öldü Recep Gülsen adında 60 yaşında biri.Malta tramvay durağında vasıta beklerken baygınlık geçirmiş ve kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastahanesinde öl müştür* Ölüyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1953
  • Manderson,parmaklıkların iç tarafında benden bir kaç metre mesafede çimenlerin ü z;i\ne bcyka boyunca uzanmış yatıyordu-Mehtabın aksile vaziyeti en ufak teferruatına kadar görülüyordu-Marlove,yine bW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1953
  • Piyasadalri kereste stoklan tamamen eridi Kereste piyasasındaki harekete dunun devam etmektedir-İthalât güçlükleri yüzünden memleketimize pekaz mal gelmektedir.Stoklar ise tükenmiş gibidir.Halen doğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1953
  • IthalâtçOar «IhfCûriarı bal Komisyonundan» şikâyetçi Gihnrükteriırâze srelen b"z* Hhal jrtPİ'ıırnnn çekilmesindeki zorluklar şikâyetlere yol ar maktadır-Belirtildiğine göre fthıîâtı^ umıiTr*r 7etie al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1953
  • Yeniden lîd Ticaret Ateşeliği ihdas edildi Ticaret ve Ekonomi Vekâleti yabana memleketlerdeki teşkilâtını genişletmeye karur vermiş ve bu maksatla teşebbüse geçmiştir.Bu arada İspanya ve Japon* yada y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1953
  • Pamuk Komitesi 21 aralıkta.Ankara'da toplanacak Pamuk Komitesinin büyük toplantısı 21 aralık tarahinde Ankara'da yapılacaktır» Bu toplantıda' pamuklarımızın islâh ve inkişafı,istihsalde maliyeti düşür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1953
  • Dazxiyan:Ere mend DftVES t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan S Hi 1 Eski zamanın alınıp sati'labiJ'în erkegri;Ehemini yat.2 Mesefe;Mânevi acı;İzmir beyi.3 Coşkun akan su;S 2vinç.4 r Gündüzün ilkad.istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1953
  • ı.M M*ll f# oru gozelım yoru CİHAT ÖZHAN J Geniş odayı dolduran pos(bıyiKİı eleiti.de sezilen Dar hareket var-ı^algıciiiar telâşıa ajcoıoa b^şuyor-bütün gozter Kamaa.IhşEsrıctan wuta merdivenun gıcırt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1953
  • üniversiteliler birleşirken U2V9 sonra» tansı!gerdiğinin tek tir teşekkül halinde birleş nesi,gençliğin o'gu.ıIuğa.ıun e azmnin yem bir niimunesidir İstanbul Üniversitesi Talebe Bınığı ile Milli Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1953
  • t5ç kişinin yaralanmam ile sona eren kaza Sıtkı adında bir şoförün idaresindeki «Taşköprü 71» plâkalı j=ep.Beylerbeyinden geçerken frenleri bozulmuş ve Beylerbeyi Sarayının duvaroa çarpmıştır* Kaza so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1953
  • Düzmece MUSTAFA Çelebi Mustafa,hazan Helen'in hülyasına dalıyordu,kendi haremi bir baykuş yuvasına dînmüstü 13» Hava oldukça lâtifti,yelkenler adıldı;küreklre harekete geçti.Gemiler sahile yavaş,yavaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Mülkî ve idarî taksimat yeniden tanzim ediliyor [Baş tarafı birinc'del kunda da belirttiği gibi İdare taksimatı yeni baştan düzenlenecek ve Meclisin bu devre^ sinde kanunîyet kesbetmesi te nün olunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • lord Esmay Bermuda konferansına katılıyor Dulles,Maİ3nkovunı Barıruda konferansına iştiraki için tazyik yapimadıjın)sö/İedi Paris,24 A.A.Nato teşkilâtı merkezinden açukland gına göre.Lord Ismay Bermud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • D.P.Grnpu dün toplandı fBaş tarafk birincide| dan alınacak lüzumlu malûmatla kanun tasarımın hazır lanaciğına söylemiştir.Bundan sonu'-a im-zurum Me busu Memiş Yazıcının V-gon li Şirktinin Devlet Demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Yeldeğlrmenî komser muavini [Baş tarafı Mrinc'.del Müdürlüğüne ve içişleri Ve kâletme müracaat ederek Eni niyet Müdürlüğünün kanun suz bir b-rtlketıni şdcâyet et uuş ve bahis mevzuu naüısedv suçu görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Güreşlerde 7-1 galibiz rifcış tarafı blrlno'de] sabiyle yenilmiştir.Aslında 87 kilo sınıfından bir güreşçi o lan Adil.Finlandiyalıyı çok defalar müşkül d jma düşümüşse de.Taito kendisinde bir hayli ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Kömür tanzim satışı rw«f tarafı Wrine'de* terinde aldığıma tedbirler sayesinde bu sene kışa hazırlık h girdik.Bir buçuk aydan beri odun tanzim satışı yapılma] tadır.Kok kömürü de vaktin de dağıtılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Memurlara tazminat verilecek Cemal Reşit Eytipoğlu Meclise memurlara Uç aylık tazminat verilmesi hususunda bir kauua teklifi verdi Ankara.24 ANKA)Trab zon C H P Milletvekili Cenıa.Reşit Eyüpoğlu.memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • M.P.lilerin İzmir deki duruşması [Baş tarafı blrinoide")Duruşmada sanıklar ile partili şahitler arasında bazı münakaşalar olmuş ve duruş ma 70k alâkalı geçmiştir Bu arada bir partili şahit Izmirdeki M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Japonya S-İâhlanıyor Tokyo.24 AP)Kyodo Ajansı bugünkü bir haberimde 1954 yılında Japon Millî Güvenlik Gücüne 30 bin kişi daha alınacağını ve sahil muhafaza kuvvetlerine 12000 tonilato ilâve edileceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Alman'ara satılacak hububat [Baş tarafı birincide] tahmin olunan bu muza* kereler* nihaî safhayı teşkil etmekte olup,müzakereler sonunda gerek liat gerekse teslim şartları hu susunda kati bir mutabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Mül etler ara i Kompozisyon müsabakası fBaş tarafı birino'del önümüzdeki ay sonunda,bu gazetenin misafiri olarak A* merikava gidecek ve üç ay kalacaktır Esin Epçelin kompozisyon mevzuu istediğimiz dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Fransa Meclisinde Avrupa ordusuna muhalefet arttı [Baş taratı birincide!sosyalist takriri de Avrupa Oiuusu ve Avrupa siy as' camiası f-krı kuvveUe destek* İenm.eiued*r-üosya-usUer ş m d-ki koalisyon i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • İngiliz-Iran ihtilâfının halline çalışılıyor Anerika Raisxumhur muavininin Tahran* ~a yapıca jı timasJara önm varili yor Tahran 24 AA.Siyasî çevrelerde belir*iklığ,ne gore Bileşik Ameıuka Cuanhurre is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Almanyada taksitle satış bir moda haBine geldi İki l!ra değerin İe h fta a 15 kuruş Bonn,24 A.A.Her gün,tramvay,otobüs parası vermek ten bıkan Bat.Almanyalılardan pe kçogu otomobil satın almak tadır.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Başvekil dün memurlara zam yapılacağını bildirdi [Baş tarafı binnc'de"!id halinde kalacak,bizler de memleket geri kalmış.k«d.r böyle imiş diyecektik» dcra.ş Ve söyle devam etmiştir:«Fakat bu üçbuçuk s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Başvekilin C.H.Plüerle hasbıhali [Baş tarafı birinc'de] Başvekil Trabzon'da gösterlen sıoak misafirperverlikten ve aynca bugün Halk Partilileri,kendisinin il merkezini ziyareti esnasında toplu bir hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Amerikanın Almanyaya gıda yardımı Berlin,24 AP)Binlerce ve binlerce Doğu Berlinli bugün şehr»» batı işgal kesimiennt geçmiş ve mütrefik makamlarca dağıtılan tereyağ rasy.^rm almaşlardır.Bu hal dünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Palu'da şiddetli bir ze'reb oldu Palu.24 A.A.Bin/Un k* sabamızda saat 13.20 de ttç 9»nye süren şiddetli bir deprem olmuştur.Menkes kuaada bir han ve bir ev tamamlyle yıkılmış ve bazı evlerde ehemmiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Atatürk'ün ezfz ruhuna mevlîd okutturunca k Ankara 24 A.A-29 Ra sim t-pazar günü saat l3 İS de istanbul Süleymandye camiinde aziz Atatürkün ruhuna ve ş tedamıza ithaf e~ d'Âonök üzere hemşireleri sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Mısır basını Fuat Holûsiye hücum ediyor [Baş tarafı birincide!basınına verdiği demeçten anlaşılıyor ki,bu sefir beynelmilel diplomatik kaidelere riayet et» mefnefletedin.Mehmet Ali sülalesi hakkında M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • Lizbon'da müthiş bir infilâk oldu Lizbon,24 A.A.Bralo de Prata mühimmat faörlkasi a tölyesmde vuıkua gelen infilâkta yaralananlar Lizbon'un başl oa hastahanelerini doldurmuş bulun maktadır.Son alınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1953
  • MUAWEN ZAMANIARDAKİ SANCIUM KARfl GRiPiN FAYDALIDIR!a Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin edera Romatizma,"siyatik lumbago ağrı ve sızu larına kargı alınması faydalıdır,p KİNİNLİI MİDEYİ BOZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • I' Kambiyo Ye esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784_Dolar 280.30 280.50 Fr.Frangı j 0.81 0.80 İsviçre Fr_64.03 64.03 E/çika Fr.5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 7368.40 Lire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • Soyadı tashihi Ga?ata Nüfus Meinurluğunda kayıtlı bulunan Y.OAF soya.dfamın 1st abul As" iye 12.nci Hukuk Mahkemes nn 10/11/953 tarihli karan ile JOAF olarak tashih edildiği ilâmn bildirüir.I Leon loa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • Sağırlar Okulu Yetiştirme Yurdu 1 Yıldız Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu için 66 kat kız elbisesi yaptırılacaktır* 2 Muhammen bedel 5000 liradır.3 Açık eksiltme Beşiktaş Mili!Eğitim Memurluğunda;10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • Konya Ac.S&t.AE.Ko» BesK I csmdan As-ihtiyaç için aşağıda ynzıh bir adet bulaşık yıkama makinası ile iki ndct çamaşır yıkama makinaları kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır» b)ihale 9/Aralık7953 ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • İâtaı'sul Beİ3Giy33i İ X:~rı Belediye Zabıtası talimatnamesinin yedinci maddesinde yazılı olan koku ve sızıntı yapmayacak kapaklı ve madenî çöp kaplarının kull«nnması hakkındaki mecburiyetin 1/6/954 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • Kara Ordusuna Sınıf Astsubayı Adayı a'ınccalc 1 Kara ordusuna piyade» süvari,topçu,istihkâmı muhabere,tank,uçaksavar,ordonat,ulaştırma,levazım,maliye,kâtip,sıhhiye,hayvan sağlık,nal teknisyeni smıı ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • Millî Eğitim Vekâletine 1 479255,56 lira keşif bedelli Siirt Erkek Sanat Enstitüsü inşaatı kapalı zarf usulüyle ve 4470 sayılı kanun hükümleri dahilinde eksiltmeye çıkarılmıştır» 2 İhale 30/Kasım/953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • Lokman Hekirp.I nr.n a f i z cum 41.I Dahiliye MilV?*ı»»»ııt Pazardan bapka b*-r rîtn s»-f bah saat îft'3«M 1 «O K£U /m I sonra 14 30-17 00 de haat* t Kabul eder.Istanbul Divan» I uıu No.104 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • ISTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Pu temsile mah s olm2k üzere e at 20.30 da T-am kısmı.SfAVBU KA.RTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand Tnncesi:Sabri Esat Syavuşgil Her çarşamba akşamı talebe gebeşidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • 1 İstanbul Asliye 9 uncu Hukuk UâRûnli&indeıı:952/1345 Fatma Nesibe Yel tararından Bakrköy Mahmutbsy buogı Esenler köyünde köy camii ima mı ik:n halen ikrzmelgâiiı m?çhul İsmail Yel aleyhine ağılan bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • İstanbul Levâzı n Amir ğn den verilen Askdrf Kıtaat İlânları Moiz.fo ı Uar.As.S a.A.Ko.Bşk.uan Askeriye ihtiyacı için 45 tem koyun eti kapah zarf sure-j ti ilâ satın alınacaktır-Tahmin bedeli 135.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • Samsun Gır.As.Sat.At.Koni.Bşk.tJan 1 As.İhtiyacı ıçm Samsunda teslim 600)ton Amosyada teslim 300)ton Yulaf satın alınacaktır 2 Muhammen bedelleri 600 tonunun 147000)lira geçici teminatı İI02ö lira,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • HA DY 0 t&TANBUL 12.67 Açılış y» progrem J3.00 Hafcerkr la.lo iJans md slgi PJL)13.30 şarkılar.Okuyan:Ahmed Çağan 14.00 Radyo Şaton Orkestrası konseri İdare eden:Semih Argeşo.1 Haydn:Menuett,2 BoU'i:B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • H İKA YE If II II II II II II Yom gozei.m yoru Baştarafı 0 ncıd«)ğilsin-Yalnız,bu harekoiinueluıkıııda oim*xLn buri»cLJ si nr*adaşkr.f teabatik eun'-ş.olmayayım.Im*.su istersen Doğan* Yal niz seni bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • ZAYÎ Cağaloglu Akşam Kız Sanat Enstitüsünden almlç olduğum hüviyet kartımı pasomu)kaybettim yen'sini a*acv ğuridaa eskisinin hükmü yoktur.Naciye Kurtbedin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • Sağ ı!ve Sosyal Yardım Vekâletinden Tuhte îf csrrehi alet zatın alın çaktır 1 VekâJetimizce yaptırılan ebe çantaları İhtiyacı için sekiz kalem muhtelif cerrahî âlet kapalı zarf usulü ile satın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • Maliye Vekâletinden:Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti için satın alınacak bir adet Blektrojen grubunu havi sinema kamyonu 2490 sayıl kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • Hububat sotılccaktır Toprak EVSahsulıeıi Ofisi Umum Müdürlüğünden Muhtelif anbarlarımızm tasfiyesi neticesinde yığ-n diplerinden çıkan ü4 ton buguay,148 ton a*.pa ve 1277 ton çavdar ki cem'an 1468 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • Elâzığ Yollar 8.Eölga Müdürlüğünden:1 Evsafı fenni şartnamesinde yazılı bir adet jeep STATION vagon küpeli zaıf usuliyie satın alınacaktır.2 Jeep STATION Wagonun muhammen beddi 16.000 on altı bin liıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • Sahip ve Başmi'harriri:Ali Naci KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAg Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • Beykoz Tereke ITAkimlig'nden:ölümü ile terekesine mahkememizce el konulmuş oîı n Ana doluhisan Yenimahalle 4 numaralı ev halk«dan Helme G'd merin bu evdeki eşyaları 7/12/953 tarihinde açık arttırana İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • •Uhjet AD0H9 şartları lor.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 'iz 60 Üç aylık 1* 00 Bir aylık 4 ÖQ Ecnebi memleketlere İki mislidirti?n şar Har» 2 ve 3 üncü sayfa sar.l.4 TL 7 ve 8 iuci şayia «mt.2,60 T.L.îlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • ZlAYFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Saııvajon Çeviren:Mebrure Alcvok Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cnma talebe)Pazar matine saat tam "17 de Telofön;40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.11.1953
  • inşaat müteahhitlerine I mühim ilân I Tîlrktye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden 1.MiicKKcsemizce Karabük'de yaptırılacak:1 504 887 60 Ur» muhammen bedelli 200 adet İsçi evi l 20tt,8L82 I'ra m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8