Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • D.P.Grupu sağ ve sol cereyanlarla,hakaret suçlarına karşı basın kanununun takviyesini kabul etti Başvekil Adnan Menderes dün grupta,bazı gazetelerin im mleket huzurunu bozacak neşriyat yaptığını bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • S.Kılıçlıoğfu dün sorguya çekildi j Yeni Sabah gazetesi sahibi hakkında Savcılıkta açılan tahkikatın ilk safhası tamamlandı Yeni Sabah gazetesi sahibi Safa Kılıçlıoğlunun Başbakan Adnan Menderese çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • Memurlara geçim yardımı Bn mevzuda hazırlanan hir kanun teklifi Meclise verildi Ankara,19 Milliyet)Kon ya Mebusu Tank Kozbek memurların terfihi için Meclis?bi?kanun teklifi vermiştir.Tarih Kozbek bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • İ Musaddık açlık i grevi yapacak Sabık Başvekil Savcının 1-j dam talebini tehditlerle protesto etti Tahran 19 AP)Sabık Başvekil Musaddıkın bugünkü duruşmasında savcı,Musaddıkın asılmasını istemiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • Trieste'd* çıkan karışıklıklardan bir görünüş Triesfede dün yeniden nümayişler yapıldı Binlerce işsiz müttefik karargâhlarını basarak,bize iş verin diye bağırdı Trieste,19 AP)Binler-nümayişçiler» sivi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • Atatürkün doğduğu evin bugünkü vaziyeti Muza haline grd II3»ı SsJâ iktekl ev tanın doğdu tu zamanki eşya i e edildi Ankara M AA)Ata-duğu evin vasıfları,tefrişi ve türkün Selâmkte doğduğu,iü kasım te b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • Bir gaJ.i kaynanamı ıı zahiri 3di izmir 19 Milliyet)Kemalpaşanın Ytğ.nier köyün" de genç bir gelin eKmeğ.n ıçine zehir koymak sureliyle kaynanasını öldürmüştür.Genç gelin bunuma iktifa etnııyerek kayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • Ami Wright Ami.Wright Türkiyeye geliyor Suriye ve Iranı da ziyaret ede-&k olan Amiralin seyahati Or *a Doğu savunjn&sıyh} Hgiîi görülüyor Şam.19 AP)Doğu Atlantik ve Akdenizdeki Amerikan d'eniz kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • Bir doktoru tehdit edenlerin duruşması *ktoğrol Adalı ve arkadaşla-'ınin mulıakenıesine dün başlandı Doktor Salâhattin Savaş.J^f11,ölümle tehdit etmek su •J-uyle DP.den istifa etmeğe ^Hamaktan sanık E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • Koreye gidecek yedek subaylar 15 yedek asteğmen 28 kasım günü Kore'ye hareket edecek Ankara,19 AA.Milli Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan bildirildiğine göre,38 inci dönem Yedek subaylar Devamı So.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • ^ün yapılan güreşleri 7 İ kazandık Vasteras,19 A-A.Bu-J Lidkoepiug'de 1200 seyirje 0nünde yapnan serbest gü.Stn ^^aşmalarında Akbaş,tiis?dakika 33 saniyede •ıjh a mİllî karşıUşjbl Anderson'u da 11 d-ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • m.u 3 s^MÇ a v zmfrdeki yangın RwelM Rlln srere yansından sonra tzmirde Kemer İstasyonunun hemen yanındaki arazide bulunan yüz kadar gecekondu ynıvm^tır-Iies;m yangından bonca harabe İmline gelen gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • Amerikada komünizm tahkikatı genişliyor Harry D*xiar hâiisesiyld a akası g3* rülen bir profasör dün t vtif edildi Üniversite rektörü Harold Ca se bu ıtsusta verd:bryanatt:Maurice Halper'Ln durumunun B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • Kı&atııt d rekto m,şoförle mi?Son îlcl ptin Iç'nde şehirde elektrik direğine çarpmak sure\tiyle Uç feci otomobil kazası olmuştur-Resim dün sabah Fındıklı'da elektrik direğine çrpırak parçalanan bîr ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • Şiddetli fırtına devam ediyor AnaVunun bir çok yerlerinde görüm miş bir kış hüb3m sü.ü.or,ftitına yüzerin Elriisl vapurunda bir kişi öldü Denizlerde hüküm süren giddetli yıldız poyraz fıruıusı üün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • DÜKKAN SOYAN.IPRSIZ örner U untürk adında bir sabıkalı,iki gün önce Fatihte Ot Iukçu yokuşunda 5 numaralı Bakkal dükkânına girmiş ve külliyetli miktarda ı^akı-likör sigara ye para çalmıştır-Re-im d" y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • ^jun şoiırımiüue havanın çok 1 oulutlu ve kar yağışlı geçeceği,rüzgarların şiddetli esece-i 1;sühunet derecesinin değiş-miyecegi tahmin edilmiştir.m&K A I—l-^B&aB,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1953
  • Dün geceld fed kazada parçalanan vagonlar ece iki fren çarpışt Feci kaza sonunda 2 kişi öldü 27 kişi yaralandı Kazaya makasçının ters yol vermesi sebep oldu İtfaiye enkaz arasında kalanları araştırıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.11.1953
  • Mevlid i Nebevi ve Süleyman Çelebi ULUNAY Dün gece Peygamberimls Efendimizin dünyayı tesrii buyurdukları mübarek bur gece idi.Beş yüz milyon din kardeşlerimiz alemlere rahmet olarak gelen «nebiyv^i Zî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • İki kişi sokakta düşüp öldü Eyüpte oturan Hasan Sarlık ve CerraJıpaşada oturan Emin Sürgü adında iki adam evlerine gelirlerken f eni aşa r^ık düşmüş ve kaldırıldıkları hastabanelerde ölmüşlerdir Ölüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • Grip salgın halini aldı Miinf rit o'arak kaydedilen tifomun ayı i ma ması içıa tedbirler alınıyor Bir kaç günden beri de yam eden ş-ddetli soğuk şeh rimizde grip ve nezle gibi va k^-rı y^iuuen aırurmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • KİSA HABERLER Haydarpaşa Numune has tahanesi Operatörlerinden Dr.j Halûk Berkol tıp f akülteşrinde ı btr heyet huzurunda deneme im tihanın.vererek Doçent üavaıuna 'ks3 zanmiştır,Ekim ayı «artında meza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • p L S T P if Dün yapılan ur amada Sami Ventur ve Hamdd Yufkacı admda iki kişinin üzerinde bü miktar esrar bulunmuştur.Suç ular adliyeye verilmişlerdirif Şişlide îzzetpuşa sokağında 43 numarada oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • m» 20 Katım 1953 Cuma Rıı.12 ıie um evvel i 1373 7 Kasır 1369 VAHİT VASATİ KZANİ GikKfl 6.03 2 06 ö£le 12.00 7.12 ı İkindi 14.32 945 j Akşam 16.47 12.00 Yat* 18.23 1.38 İmsak 5.10 12*23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • 1 —ı ~ılfcin »ılfTT f Kendi sulh anlayışının dünya 1 ya yayılmasını ve b:rut gibi öldürücü bir siiâh:beşeriyete emanet «imiş olmanın İstıraplarını unutmak isteyen Alfred Nob-cd keşifleriîe sağladığı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • llONGiviiXiISli it Istanbul Tekstil ve Örme Sanayii işçileri sendi kasının Ma» mutp:ğa şubesinin ol-gan ^î:kongresi 22.kasım pazar saat 9 da Aksaray Türk ocakla*1 binasnda yapılacaktır.Güzel Sanatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • Sarıyerd patlamamış bir ma/i-s bululdu Evvelki gece Sarıyer^ Kumköy saıhilinde devriye gezen jandarmalar,deniz kenarında oymalı,memesiz v& raikkaslı bir deniz mayini gör muşlerdir.Dalgaların tesirile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • Yîni bir Fijır c-za niThk^m-Jsi kıı u uy or Istanbulda dördüncü Ağı* Ceza Malzemesinin kurul" ınaısuıa karar verıiznişlir-Yeni Ağır Ceza lUcoi&eıme sine,Ağır Ceza n&ut_aın n.üi VafLık »aşkanink edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • Amerika bizddiı afyon atacak Amerika hükümeti meanis ketimizden 4Ü ton daha afyo» almak içji müracaatta bulu» muşturloprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapıü*cak olan si yoniarın sevit yatına bugünlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • Z.Wr eczane eç:hyor Zeytinburnu gecekondularında oâr tczane i»çuni"Si KararıaştırıJımış ve bu hususta gereken nazırlıklara baış*an Kkuğ«jr.Türkiye eczacıları cemiyetinin teşJbh usu ile açılacak olan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • Bakır!öyd3 ysni tir ok:l i.»şı ed I ro Bakırköyde,Millî Eğitim VekâieUnce hm Lta fiyle orta kız sanat ckuıu i" Ç-n bir bina yaptırılmaktadır* inşaat b*ter biım-z BJurköy orta kız sanat okulu ken di bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • Su!ar liarssiınin hayırcı bir tsşîbfaJ-ü Istanbul Belediyesi Sular idaresi,iSa.urj.oui Citfieuöade oturnidatva oıan abune-enn v6 muiauat saaııpUrjun Beyoğlu mer&ez.jıe Kadar geımeıe" rinaJia nıü^-u-au
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • Her hakin mahfuzdur)Yazan:Sadi BÜKAE İsmetle üç fedei,damdan dama geçerek firar ethlar 46 geleni yapmakta zerre kadar tereddüt göstermeyiz-MU.Bir çok bahanelerle va-Grupunun Ankara ile tekrar ta zifes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • w*v\a maamm m.wmhiww w^wmiii.i n u—*w.whhmi hiw» HALKİN SESİ Rahat yok mu bunlardan?Slrkeci'de Akşehir Palas otelinde misafir hulumvı okuyucumuz Süleyman Teini/yazıyor:«Balıkesirden Bandırmaya oradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • Türk-A|man ticareti Almanya,numlekotimiziea yaptığı ithaaa yüzde eJ îiüb.iijae arıü.ı/or Memleketimizle Batı Almanya arasınguhi ticu.ii müno^eoet,son gıuaercte bu^oü tun geı.şmış ve jxu mıenueivet ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • Fakir talaba S itabın:tenziiâ lı a ok Istanibul Üniversitesi Ta lebe B.rüği,yönetim kuruluna müracaat ederek Un.ver" Site yayınlarında fakir talebeye yüzde 15 tenzLât yapılmasını istemiş ve yönetim ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • 164 kişi D.P.Beyoğlu t*ş!ETft:ı ıa g-r-^i Son günlerde muhtelif par tilerden istifi ed p DP-ye girenler çoğainuştır.Bu ay içinde DP.Beyoğlu kazasına bağlı muhtelif ocaklara kaydolunsmaik üzere 164 va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.11.1953
  • Tekel iktisadî devlet teşekkülü oluyor Bızı s'g ra'arın kalite va amba âj arınır değiştiri mssi için hazır!Mara ba|lım£i iktisadî devlet teşekkülü)Harman gibi sigara nevileri olarak faaliyette bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.11.1953
  • Üniversiteli bir ç ftin dördüz çocuğu oldu Florida üniversitesinde oku yan Lübnanlı çiftin biri erkek üçü ki/olan çocukları sıhhatte Gainsvelle.19 A.A.Yakın doğudan buraya gel mış olan müsliiman bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • FIKRA Tenkid korkusu Tar\EUĞB\Tenkid ve münehkld mesele,si gene müşterek konu oldu.Son günlerde buna dair en azın dan beş dt:yazı gördük,liu yaz.iarın kimi akademik tonda,kimi do polemik çeşnisinde id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • j Bunu söylemekteki maksa T kaymakama giderek Reşi^ j*e rüşvet vermediğini,vekiıl t1* de azlederek bu işte hiç ı''v m T-n*~ı.ıdv;inı öyle j^ekti-Fakaıt hemen vazgeçfcjT7 Devam et.Akşehirden d/«alleder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • Nakil va:ıia ı kullananların mu iyene!Geçen bir ay içinde Istan bul Belediyesi S.ğık iş eâ Müdürlüğü muayene komis yonu tarafından kara ve d3" n:z naıkıl vasıtası kullanan lardan i418 kişinin muayenes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • İKTİBAS Bütün falcıları gölgede n tahmin makinesi Birger Tortensson minyatür bîr futbol maketi üzerinde oyuncuların hayat nıünhanisini hesap ediyor İâvjçj bir kâ?ifj/i ıuu?u say »si.ıJa tik oir f^rJiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • «wsr'da sarkıntılık suların n cezası arilifiliiı Kahire M Nafen)Mı-Ş* hükümeti so&ajuacda ka ^uıları rahatsız edenlerin ce ^sinı altı aydan bir seneye »karmış ur.ıJüiıslere veılicii taLmojtta bu gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • •TvOiTJii-i-m propagandası yaparken Yedikulede bir şarap fabri kasında çalışan Ctma)bun adında bir işçi,komünizm propagandası yaparken yaka lanmış ve ilk sorgusunu mü" teakip tevkif edilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • D niye Kay,Maurice ChevrMisr ro*i-»i5 Nev York,19 ANKA)1954 haziran ayında çevrilmeğe başayacak olan Monmart rin Adamı)isimli filmde Danny Kaye'ye Maurice Cho valier rolü verilmiştir.Fiknin mevzuu,Mon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • Kanada mahsul rakoru kırdı Ottova 19 A.A)Kanada çiftçileri bu sene tarihtcl ii en yüksek mahsullerinden birini almışlardıristatistik bürosundna dün verilen malûmata göre birçok sahalarda rekorlar kırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • Bir gsnç intihar etti Usküdarda Aziz Mehmet efendi sokağında 69/1 numa rada oturan ismail Çobanoğlu adında 24 yaşlarında lise me zunu bir genç dün sabah evi nin önündeki incir ağacına kend.ni asmak su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • D.P.iki siyasî toplantı tenapiddi Demokrat Parti tarafından iki siyasî toplantı tertip edil mistir-Bunlardan birincisi yarın saat 14,bu 'da Eyüptı',diğeri ise pazar günü yine ay nı saatte Pendi'kte ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • Bîr aslan tarbîyecîsini ö.mj^n kurlardı Roma,19 ANKA)Haten Romada bulunan Acgui)şehrinde Leonid Caeartein ıs nünde bir vahşi hayvan terbiyecisi,a arslanı ve 3 ks^ lan ile yapacağı numarayı prova ederk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • Doktor Jgan Hindlstar»a gücfiyor Londra 19 AA)Ingiîtere sömürgeler bakanlığı so2 cüsünün dun akşam ğ.ne göre,vazılesmden uzaklaşunlmış olan Güyan baçba kam Cneddı Jagan,evvelce kararlaştırılmış olUuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • Londra'da uçan daire Tepkili bir Vamp:r nçağı radar tarafından görülen uçan daireyi takip etti fakat yakalıyamadı Londra AA.ikinci dünya harbi sonlarında,se malarda uçan bom'baiarı ara mağa alışkın ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • Hayattan bıkan bir tacir Paris i» AA.Şehrin lüks bir apartmanında oturnıakta olan Barselonalı zen gin bir tüccar,dün gece 49 yaşındaıki karısı ve M yaşındakı kaynanasını uvkudc*.ta banca Sle vurarak ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • AMKRtKA Birleşmiş Milletkrdekl Asya Afrika gurupu,tahttan inen Fas Sultanı Sidi Muhammet Bin Yusuf'a tahta ç kışınan 26 ncı yıl dönümü münasebetiyle dün bir tebrik mesajı göndermığtıx.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • tNGtLTERE ¦Jt Avam Kamarası dün akşamı tkmci müzakeresindraı sonra,277,ye karşı 306 oyla,işlenmemiş pamuk ticareti üzerindeki devlet inhisarına kıaJdırmaya matuf loanun tasarısını kabul etmiş ÜT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • ALMANYA i* Bata A-lmanyanm ekim.ayuıd'a ticaret fazlalığı bir r:Jtor tenkil etmiştir.Bu fazlalık 24.900.000 sterlin olmuştur.Buna d ş yardim dfchil değildir.Bu da ilâve edildfigi takdirde fazla lılı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • İSRAİL İsrail Başvekili David Ben Gurion,bugünkü kaibine toplen tısında,kabineden istifasının 1 aralık 1953 tarihinden ftflba» ren» meriyete greceğini aç-klamıştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • HİNDİSTAN Haî'ihazırda HSredfeta-nm nü fusu 360 milyon olup yapılan istatistikler,30 sene sonra bu mik tann 530 milyona,yükseleceğini belirtmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • Hiiidiçinîde kızıllar büyük kayıplar verdi Taarruza geç an stratejik bir ad Hnoi 19 AA Hanoinin kuzey kesurcunde hareke te geçen müttefik birlikleri[ son 36 saat içinde komünist.ı lere büyük kayıplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • Crosby evleniyor Caz yıldızının.Freeman*la evlenebilmesine dinî n nvzuatm mani olduğu bildiriliyor Hollywood,19 A.A.Tanınmış sinema oaz şarkıcısı Bing Crosby ile bir bakim romantik münasebetler tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • Güney Kore Japonya münasebatı Güney Kore Dışişleri Vekili,memleketinin en kısa zamanda Japonya ile dostane münasebetler tesis et mek istediğini söyledi Seoul.19 A.A.Güney Ko re dışişleri vekili bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • Caba arını ö dliren çocuklar 9 sene sonra yakala di Toul 19 AP)Polis dün dokuz sene evvel üç çocu ğun ba.baiarını balta ile öldür melerüle işlenen bir cinayeti meydana çıkardığını bildir mıştır.Karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.11.1953
  • Siyasî İcmal huzurunca Musjd^ık!Eski Iran başvekili Musad dikin muhaktuıiesı hakkında ajansların verdJkıerı haber ler hayretle takıp edilecek tuaıitüı sannelerınnı huıasala rıau-Bir tarat la hususi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.11.1953
  • E&enhowrln muavini Tokyo tra Amerika Cumhur reisi Elsenhower'in muavini Richard M* Nixon halen Tokyoda bulunmaktadır.Bilindiği gibi Başkan muavini IV.xon bir buçuk aydan beri Uzak Şarkta bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 20.11.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Eski Mısır'da bir Firavun nasıl tahta geçmişti Oniki Mısır kumandalından biri olan g^nç Pesamtik,mabett puttara şarap ikram edec3k tas bulamayanca başındaki tuıç mîâf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 20.11.1953
  • Alev bakışlı kız.Ncw-York'Iu bir rooA* oKn Glorious jilori.ı'ya arkadaşla* rı ve bilhassa eruek arkaü.lan «alev bakslı kız» demektedirler-20 yaşında olan Gloria» daha geç an sene modei.lig* başlamış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.11.1953
  • Admira yakında J geüyor Avrupada büyük bir turneye çıkacak olan Avusturyanın Admira takımı Aralık ayı için de şehrimize gelerek muhtelif karşdaşmalar yapacaklardır îstanbuldan îzmire gidecek ve Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.11.1953
  • Yurt dışında diğer bir Türk takımı İzmirde yapmış olc'uğu karşılaşmalarda İyi bir intiba bırakmış olan Sloga Üsküp şehrinin en gözde M kimidir maktır-Yugoslavyada antrenörlük vp hakemlik mevzuunda iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.11.1953
  • Otomobil mukavemet yarışı bugün Üsküdardan başlıyor Memleketimizde iik defa o'an bu yarış büyük bir al Memleketimizde ilk defa tertiplenmekte olan büyük otomobil mukavemet yarışı bugün saat *3 te Üskü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.11.1953
  • CroavA^ ı nlv-v*-1-BU nAFTA DEVAM EDtYOR 121.22 kasım 1953 cumartesi ve paaar günleri saat 18.30 da Fatriıh'taki Güreş Kulübü salonun da Serbest Güreş Lig Müsabaka lan yapılacaktır.TlartUar saat:16.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.11.1953
  • KOREDE SPOR Türk tugayı futbolda tümen birincisi oldu Geçen yıl yap.lan müsabaka-Tümen dahilinde yapmış oldu larda Kolordu Voleybol şampi-ğu 3 maçı da 9-0,6.1,8-2 gibi yonu olarak Ameriktada,yapıla-la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.11.1953
  • Şükrü bu hafta oynıyacak Beşiktaşlı şükrü GlibwsLni'm italya Palermo kuUlbUndekt boa servisi geldiğimden idareciler ti sana-ınm «bir «tuı önce yıkanıra* 9111a çalışmaktadırlar.Şükrünün lisan&i pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.11.1953
  • 11 Aralı!cuma günü İtalyanlarla karşılaşacak olan milli takımımızın bn son iki maça çıkan kadrosu:Soldan ret kapt-Şükrü* tsmet* A.İhsan.Oarbis.Basri,Mustafa* Sober,Müjdat Burhan» Al' AJ1 11 Aralıkta y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.11.1953
  • RÖPORTAJ Kış,hiç beklemediğimiz bîr sırada bizi bastırdı IhtjyarJar,elıerini göğd kaidınp "Âiiah ciimla f^kir fukaranın muini otsun,diye cûa ederken,aile re'sleri de:"odun kömür bile almadık.Üstelik a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1953
  • Kayseri 1.nci Asliye Hukuk Hâkimliği 953/973 Kayserinin Ismetpaşa,mahalle sinde Durak sokak 35 sra.yıh evde Rarnik Salçan hacı naaar oğ lu)vekili Av.Fuat Saraajr tarafmdlan aynı mahallede ayni evde ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1953
  • Sizinle son gürüşmemizde Amerikalılara» bu romanesk tevklerin ien b*-hsett ğ-mı ve Mandersonun da bu bakım dan vatauoofjjtf'uia Ç°k ben redifini söylemiştim,dedi-Neticeyi değ sürmediği takdirde melodr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1953
  • İzmir İl Daimî Komisyonundan 1 İlimiz Sağlık V.S-Y Müdürlüğü için bir adet Avrupa Karuseri Şevrule?Doç,P.eymut,Port,Desoto,Opel marka 6-8 silindirli yeni hasta cankurtaran otomobili kapalı zarfla ve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1953
  • Elâzığ Yollar 8.Eökp Müdürlüğünden:1 Evsafı fenni şartnamesinde yazılı bir adet jeep STATION Wagon kapalı zari usuliyle satın alınacaktır.2 Jeep STATION Wagonun muhammen bedeli 16.000 on altı bin lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden Hava muhalefetinden Hopa ikinci aralık postasına kalkacak Tan vapuru 22/Ka£im/953 pazar saat 12 00 de hareket edecektir.Sayın yolcu ve yük sahipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1953
  • Kompresör aünacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satına[ma Komisyonundan idaremiz ihtiyacı için iki tabancayı besliyecek kabiliyette bir adet seyyar kompresör pazarlıkla satın alınacaktır.Elinde hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1953
  • f Ekonomi ve Ticaret Vekâleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden:İdare Merkezi Birleşik Amerika Devletlerinin Waginjton D-C.Connecticut Avenue 1025 de kâin olup mahaıü kanunlara göre kurularak faaliyete ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1953
  • ©0 mice MUSTAFA HAZAN Güİkadın,boynunu ve dudaklarını uzaafîı,Çelebi Mustafa da işfiha ile öpîü 134 GemiciLk yapabilir misin?Anadolu yakasındaki ge imleri toplayıp buraya geçire bdır mısoı Güİkadın şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1953
  • Kaz.rıyan:Eıc.mend ÜNVE3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II Q 2 3 4 III S 6 7 i 8 9 10 1 Soldan S ğı i 1 Eski halk şairlerimizden biri.2 Açıkgöz çocuklara öyle söyLenir;Alâkalı.3 Kırmızı;I Su.4 Güzel senat;Acun.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1953
  • KİNİNLİ GRİPİN BAS-ARI İLE KULLANILIR,GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ RTmîfl TİYATROSU Bu temsile mah us olmak üzere 33at 20.30 da İram kısmıiAVRU KARTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand Sabri Esat Sıyavıışgü Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.11.1953
  • ozgunco neşriyata karşı tedbir alınıyor [Baş tarafı birincidol yetini bir defa daha tebarüz eturmiştır-Memleket umumî efıiân bakımından bunun çok ûıübim ve üzerinde durıuması kap eden bir mevzu teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • Çccuk katilleri idam ecfilecek Mahkeme 6 yaşındaki Bobby*!r öldürenlerin gaz odasında idamlanna karar verdi Kansas City.19 A.A)Orta yaşlı 12 kişiden teşekkül eden Federal jüri heyeti bir saat yedi dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • Koreye gidecek yedek subaylar [Bag tarafı birincide] dan tercümanlık vazifesine ay nlan 15 yedek asteğmen 28 ka 8tm 953 günü Pan-American tayyaresi ile Kore'ye müteveccihen hareket edeceklerdir-Ka fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • şiddetli fırtına devam ediyor [Bus tarafı birüıo'de] tur.Sert hava geminin yüzdü rülmesiae imkân vermemektedir.Ayrıca kurtarılmış olan isveç tankeri Aidıa^da halen Araplar adisinin koyunda fırtınanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • Kereste Alınacek,Okul Ve Lahit Yppt rıracak 1 Karaköy ve Gazi Köprülerinin onarımı için lüzumlu 7 kalemde 1400 »'dede müsavi 84.360 metreküp çırah çana v* iki kalemde 300 aciede müsavi 21 metreküp bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • Triyesfeda dün yeniden nümayişler yapıldı [Baş tarafı birme'de] Liret veya takriben 150 dolar civarındadır.Bir polis âmiri iş sizlerin komünistler tarafından kışkırtıldığmı söylemiştir.Nümayişçilerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • Memurlara geçim yardımı fBaş tarafı birincide1] vergiye tâbi olmaması derpiş edilmektedir.Müteferrik müstahdemlerden ücretleri az olanlara ayda 50 li ra geçim yardanı yapılması ve emekli,dul ve yetiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • 4ml.Wright Türkiyeye geîiyor [Baş tarafı bîrineMel Amerikan Elçiliği mahfilleri bu ziyareti,aözel» bir nezaket ziyareti şeklinde tarif etmişler ve Amiralin geçen yıl da Suriyeye geldiğini hatırlatmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • MiÜî Fğitim Vekaletine 1 479255,56 lira keşif bedelli Siirt Erkek Sanat Enstitüsü inşaatı kapalı zarf usulüyle ve 4470 sayılı kanun hükümleri danilinde eksiltmeye çıkarılmıştır.2 İhale HÛ/Kasur/953 pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • İstanbul Be!adiy3sî lâılırı Sîıta înşa Ettirilecek,Kotopomp,Alman Menşeli ithâl Malı Ç'meıtto Ve Lârs Â'rnscak 1 istanbul Kâğıthanedeki istihkâm Okuluna ek inşaatın 156884.75 lira keşfi çevresinde inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • Bir doktoru tehlit edenlerin duruşması [Baş tarafı birincide"] sini talep etmiş ve:Neşriyatın aleyhimize olacağı ve mahkeme heyeti üzerinde tesir edeceği kanaatindeyiz.Ash esası olmayan bir mesele hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • Musaddık açlık grevi yapacak f Buş l:ırafı birincide")sürmüştür.Savcı,bu şikâyetler üzerine sabık başvekili tecrit ettirmekten bahsed-nce,Musad dik tehevvüre gelmiş ve:böyle bir şey yapılırsa,vallahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • S.Kıhç'ıoğlü Lür sorguya çekildi [Baş tarafı birhıo'del ilk safhası tamamlanmış ve dosya yazının kastı mahsus la yazıldığı mütalâasile Sorgu Hakimi ğme görıderilm'ştir-Safa Kılıçhoğiunun dün s£ at 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • İLÂN Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Ortafclar Genel Kurulur.15/Aralık/953 salı günü saat 11 de şirket merkezinin bulunduğu Galata,Rrhtıra caddesi No-221.Sağlık hanının 2 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • Atatürk'ün doğduğu evin bugünkü vaziyeti pBas tarafı birmcMe"!Türkiye ile Yunanistan ara suıda yapılan ahali mübadele sı neticesinde Türkiyeden hic ret eden bir aileye verilmiş ti.Seiâruk belediye mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.11.1953
  • Kaziıçeşme'de dün gece iki tren çarpıştı LBaş tarafı birino!de"| köyden beri gekhği sag hat yolu verilmiştir.Bu esnada yine nor mal tarife ve hattı ile Sirkeciden kalkan diğer bir banliyö treni aynı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.11.1953
  • FSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans mü »iği Pl.13.30 Şarkı'ar Okuyan:Sabite Tux 14.00 Par lıer hafif müzik kuarteti 14.2 0 Şurk 1ar.Okuyanlar:Göçme2 Kardeşler 14.45 Operet melo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapa rug Açılıp Kapanış Sterling 784.784 Dolar 280.30 280.30 Fr.Frang» 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kx,64.12.50 6412.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1953
  • Denizcilik Bankası T.Â.0.Malzeme Müdür [üçünden Bankamıza ait kadro harici bırakılan Karadeniz,Cumhuriyet ve Ege gemilerinin satışları son defa teklif edilen fiatlar kâfi görülmediğinden yeniden tekra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1953
  • Eayınc'ırlıîc Vekâletinden:Giresun barınak inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarfla tek-Mf alma usulü ile eksiltmeye konulmuştur» 1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 7-500.000)lira olup geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1953
  • IIIHIIMJHIJVI.irat*,A/CaMH J Lokman Hekin».Dr.HAFIZ C Ei M A.L Dahiliye Mütehassıs» Pazardan başka her riln sabah saat 10.30-13.no tfgleden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.İstanbul Divan* yoiu N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1953
  • GENERAL^ELECTRIC ampulü bol ışık verir fazladayanıfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1953
  • igr igi' igr ıgr ı Jr ^gr *Jr »Jı* sj4» V/es?I*.lf^C4lA-l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1953
  • Deviei Orman iş!eimes] Giresun Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Aksu bölgesine bağlı Aksu sahil deposunda mevcut aşağıda müfredati yazılı orman emvâi 10 parti halinde açık arttırma ile Batığa çıkarılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1953
  • De\iat Orman işletmesi Tosya Mürfürairgünden îsiif No.2 3 4 5 6 1 Bölgesi Deposu Adedi Dedemdağ Papsönü Ahlatda* ı Dedemdağ ve AhMdağ 235 333 120 134 3 3 163 246 206 156 375 183 223 bölgelerine M3 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1953
  • İsta bul Levâzı n Amir iğinden verilen Aıkarî Kıtaat Mi ılın Aşağıda mikdarı yazılı iki parti Sığır eti hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Çorlu As.Sa.Al-Ko.da satın alınacaktır.Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1953
  • S.^hip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.11.1953
  • trwinamt trmmuum n w inşaat müteahhitlerine mühim üân Türkiye Demir ve Çelfk Fabrikaları Müessesesinden X.Rî uessesenuz.ee Karabük'de yaptırılacak:J 5 4 8it uu ma-uıunaıuiuen beuelli 200 adet İr 1 &ft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan