Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • BİR ASKERÎ HEYETİMİZ AMERİKA'DA Turfa Ordusundan Tuğgeneral Selim Sun ve Binbaşı Kemal Koç Amerikan Ordu Organizasyonu» Talim ve Terbiye,Harekât ve Hizmet oku)lannda tetkiklerde bulunmak üzere Birleşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • Trumana karşı yapılan ithamlar şiddetlendi Edgar Hoower,Sabık başkanın White'!koruması tahkikatı güçleştirmiştir,dedi Vaşington 18 AA.Dün gece başsavcı Herbert Brovnelden sonra ayan meclisi iç güvenli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • Müthiş bir uçak kazası I Amerikada* bir nakliye u-çağı düşerken havadaki pa raşütcüleri de biçerek öldürdü Fort Bragg,18 A-A.Birleşik Amerika Hava kuvvetlerine mensup çift motorlu C—119 tipi nakliye u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • Rusya Fin topraklarını iade ediyor Sovyetler İkinci Dünya liarbinde elde ettiği imtiyazlardan vazgeçiyor Helsinki 18 AP)Sov jretler,Finlandiyanın dostlu ğunu kazanmak için önemli sayılan bir teşebbüse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • Eroinin kilosu 30 bin liraya çıkmış Eroin,esrar,afyon gibi uyuşturucu maddeleri imal er den,satan,bulunduran ve kullananlar hakkında ceza kanununda yapılan tadilâtı müteakip eroin fiatlan birden Devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • Fenerbahçe Emniyeti 7 O yendi ^Wİ^WPP Dün M'.thatpaşa Stadında yapılan maçta Fenerbahçe onbir)üstün bir oyundan sonra bn yüki Profesyonel kümede yeni bir rekor tesis ederek Emniyet takımını 7-0 mağlûp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • fSK V Dünkü toplantıdan bir görünüş Atatürkün hitabesine gençliğin vereceği cevap Talebe teşekküllerinin iştirakile dûn Istanbnl Hemşehriler Cemiyeti lokalinde bir toplantı yapıldı Yazısı 7 mel de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • Pazar yerleri kontrol edildi iktisat müdürü Ferruh liter,dün Saat 14 te beraberin de basın mensupları olduğu halde pazarr yerlerinde bir kontrol gezisi yapmıştır-Devamı Sa.7 Su.7 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • Üniversite talebelerine burs yardımı Bâzı müessese ve teşekküller I Ü.İktisat Fakültesi talebelerime yardımda bulunmaya karar vererek faaliyete geç,mislerdir-Verilen malûmata görerEtibank 10 talebeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • Şiddetli fırtına ve kar her tarafta devam ediyor Denizdeki şimal fırtınası bütün vapur seferlerini aksattı.Uiudağda kar 2.5 metreyi buldu İki günden beri bütün yurdu bastırmış olan karakış ve fırtına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • Meclis dün hararetli müzakerelere sahne oldu inönü'nün yaptığı bütün' Başvekil cevap verdi HIH I Partizanlık mevzuunda çıkan münakaşa üzerine Adnan Menderes üç,inönü ise dört defa söz aldı Başvekil:"B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • izmir ve Akhisar'da iki büyük yangın oldu 20 den fazla baraka ve ev yandı Halk büyük bir korku geçirdi krö18.T.H.A.Izmirı den derhal geniçLemiştir vei Akhisarda iki büyük yan guı olmuş ve 20 den fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • Sygman Rhee Sygman Rhee'nin yeni tehditleri Güney Kore Cunıhurreisi Amerikayı sulh konferansını kasten uzatmakla itham ediyor Seul 18(AA.Güney Kore reisicumhuru Sygman Rhee bu sabah France Presse ajan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • Randallın memleketimiz hakkında bir makalesi Amerikalı sanayici Türkiyede,Amerikan sermayesinin yatırımı için müsait bir hara sağlandığını bildirdi Boston,18 T.H.A.Amer rikalı sanayici Clarence B.Ran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • Bugün ğc*ırinüzde havaimi çok bulutlu ve.kar yağışlı geçeceği,rüzgârların şiddetli eseceği;sühunet derecesinin değiş,miyecegi tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1953
  • Dünkü Meclisten notlar Ankara,18 Hususi muhabirimiz Levent Esmer bildiriyor)Meclisin bugünkü toplantısı ¦on samanlarda görülmemiş derecede hareketli ve münakaşfeilı cereyan etti.Saat 15 den 10.30 a ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • Verem,mütehassıs ve konferans l/LUNAY İngiltereden bir v&rem mü talıassısı gelmiş.Memleketimiz bu müthiş marazın en fazla tahribat yapl.ğı memleketlerden biridir.Verem mut.Yiass.si verem mevzuunda tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • Tüccar derneğinin aylık toplantısı istanbul Tüccar Derneği nîn 37 nci aylık toplantısı y;rın saat 17 de Galata Liman Lokantasında yapılacaktır.Toplantıda yeni dış ticare;rejiminin tatbikatına ait me s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • Pamuk piyasasında görülen carJı'ıL Pamuk piyasasında göri ı~-canlılık,devam et/mökte dir.Ege ve Çukurovadan gele:haberlerde pamuk piyasasın daicı bu canuiığın yaibancı fa lıcılarm geniş çaptaki müba y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • eni dış ticaret rejiminin tatbiki Yeni dış ticaret rejiminin tatbıkaLyie alâkalı iddialar devam etmektedir* Bildirildiğine göre ithalâtçıları mesıek esasına güre gruplara ayırmak ve bu suret le gelişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • "Ttl 1-¦¦«İMİ-Konservafuvar Türk Mûsiki Konserleri "EVCARA FASLI "Ttl 1-¦¦«İMİ-ervatuvar Türk Mûsiki Konse VCÂRA FASİ İRefi' Cevat ULUvAYj İstanbul Belediyesi Konser,vatuvarı Türk Musikisi konserle ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • KfSA HABERLER Paris Belediye Reisi Frederic Dupont Prof.Gökay'a bir mektup göndererek bir müddet evvel memleketimizi ziyaretleri sırasında şehrimizde görmüş ol dukları samimî ve sıcak kabulden dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • flic 19 Kasım Rıııı 6 fî -t»iÜl] evvel j 1953 Kacm 1373 1 Perşembe 1369 VAKİT VASATİ K.ZANİ Güneş 6.52 2.04 Ö£le 11 59 7.11 j İkindi 14.32 9.45 Akşam 16.48 12 Oö Yatsı 18.24 135 T i îmsaJc 5.09 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • p a I.S T fr Selâhaddin ve Sabri adında iki kişi Çemberlitaş sinemasında y?r meselesinden kavgaya tu tutuşmuşlard.r.Selâhaddin bir ara.Safcriyi sandalya ile başından yaralamış ve yakalanmıştır.Bostari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • Üç yankesici Üçsr sere hapis yatacak Kadıköyde yankesicilik ye parken suçüstü yakalanan Safa Feruzat ve Hatice Ozyü rek adında üç sabıkalının,bir müddetten beri Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesinde de vam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • Sobasız okuiiar Havala.ı.ı çok Soğuk o'masına rag acn bazı okullarda soba yakılmıyor Bazı ilk ve orta öğretim müesseselerinde,havaların son derece sogıuıuş ooniısına ragmen sobaıauin yakıimadığii^u^n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • 954 y.lı beljdl/e bütçasi hazırlanıyor Vali ve Belediye Reisi ile lîelediye Reis Muavini ve û sililer dün 954 bütçesi hazır hlıîan üzerinde çalışmışlar dır-Daireler masraf tasarılarını gönderme işine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • Gö ay işçi evleri ha» kında z&hat v r I Beykozda yapdmakta olan işçi evleri inşaatı devam et mektedir.Vali ve Belediye BeLsi dün Beykoz kundura fabrikası işçileri sendikası mümessilleriie görüşmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • Şehirde kömür darlığı başgösterdî Mahrukat satıcıları bileiiyeca konulan narh'ın kaldırılmasını istiyorlar Havaların birdenbire so.ı ğuması ve sühunetin sıfıra ya kın bir dereceye düşmesi kar şısında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • HALKIN_SESj Sinema mı yoksa pazar yeri mı?LaleliMe Zeynep Kâmil sokağında oturan okuyucumuz yazıyor:«ıBır vakitler sâdece Şe»h zadebaşı sinemalarında go rürdük-Bu gün ise ayni manzara Beyoğlu'nun en l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • İşçi sigortaları 12 öc^ni aç.ı işçi Sigortaları Kurumu,şehnn muntelıf semtlerinde ı* eczane açmıştır.Veriıen malûmata göre Nişantaşı ve Sultanahmet işçi hastahaneleruıde muayene ediıenier ilâç larını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • Bir ay İçlide 66 yartgsri vak'esı o^u 1953 yjh ekim ayında,istanbul şehri dahinde,eö yan gın vakası zuhur etmiştir,bunlardan 26 sı Beyoğiunda geri kaianı da diğar serauer;dedir-iki bina tamamen,ıs bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • H rstz'ar İki bakkal dükkâıını soy-ular Fatihte Oylukçu yokuşun da ihsan adında birine ait numaralı bakkal düJdkân.na giren meçhul bir hıısız,10 adet yarnn kiloluk rakı,10 şişe şarap,bir kilo siıgara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • KONGRELER t.Ü.T.B.Edebiyat fakültesi talebe ceraiyetinia yıllık kongresi 24 kasım sah günü saat 14 te Beyaz.t Marmara ı» kalinde yapılacaktırif Çocuk Esirgeme kurumu Alemdar şubesinin yıllık kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • Ölümle neticelenen foci bir kaza odu Kâğıthane köyünde ölümle sona eren bir taştt kazası;olmuştur-Recep Sertel adında biri nin idaresindeki 2730J hususî plâkalı jeep otomobili,Kağıthane köyünün köprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • Trafik kursu faaliyete geçti Emniyet Altıncı Şube Müdürlüğünce ihd s olunan Vra fik kursu,evvelki gün faaliyete geçmiştir-Trafik mütehassısı yetiştirmek üzere km sa şimdilik 24 kişi iştirak et mekfce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • L'mandaki darlık Tahmil ve tahliye işlerindeki zor ii ki ar hergün biraz daha artıvor iddia edildiğine göre Istan bul imanının tesisat kifayetsizliği ve bilhassa antrepo az u.vu7U aen tanınıl ve tan)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • *M—ruTTTTi i.~r—i-1-Her bakla mahfuzdur)Şiddetle kapı nun namına 45 Daldığı düşünce aleminden telgraf maıuneslnin "pe?re,pere,tıkırduanyıe uyandi.Ankara,çok münkn şiire" ler oluuğu-u söylüyordu,kalemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1953
  • İki eroin içicisi mahkûm odu Ceza kanunu tâdil edildik ten sonra ya/kalanaraJc adliye ye verilen Niyazi Oztemiz ve Şükrü Ozbayer adında iki eroin içicisi,dün 5 inci Asliye Ceza Mahkemesinde üçer yıl a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • FIKRA I Kitap haftası Tarm BUSR\Vilâyeti Çocuk kitapları ilaftaöin:açınıp bulunuyor.Bu pek güze)geleneğ.n tesirleri ne oluyor bilemeyi*.Faiı^.t gün gelip bu tesirlerin hissedilir bir sekil ulaca gudan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • Kısaherlci haberler AMERİKA Hollywood'un tanınmış sinema şirketlerinden biri,Atlan tik'i ilk defa uçakla aşan meşhur pilot Lindbergh'in yazdığı kitabın filme alınma hakkını,bir milyon dolara satın alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • Şimdi zatı âlinize vekâlet üceti olarak ne takdim edeceğiz?Masraf dediğiniz kaç lira kadardır mirim?Ellerini oğuşturmıya başlıyan vekil,sanki utanıyormug gibi boynunu büktü-Hakikatte,o zaman Anadoluyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • Dünyanın en büyük verici telsiz istasyonu Jim Creek Valley VaşLn^ton eyaleti)18 A.A.Dünyanın en kudretli verici telsiz istasyonu bugün Amerikan denizcıl.k radyo ve telgraf servisleri tara fuvİan işlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • Mau Mauların yeni tash'ş ha/eke Isri Nairobi.18 A.A.Mau Mau tethlşçileri dün akşam Nyeri civarında bir devri ye kolu na yaptıkları hücum neticrainda bir Avrupalı polis subayını öl dürmüş,kraliyet Jand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • [İKTİBASI Nezlenin başlıca amili meğer ruhi sebeplermiş İklim değişiklikleri va mikropJardan z-ya Je koncu,kicfer,hıtfdet ve kavganr» nzlwi tevlit ettiqi aılaşıinvştır Npy.lenîn mikrobik bir hastalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • Eir asırlık dâva nihayet ha ladildi La Haye,18 A.A.La Ha ye Ado let divanı,bir asırdan iberi süregelen bir ihtilafı bugün nihayet 'karara bağlayarak «düğme 'büyüklüğündeki» Mininicrs vr Doreho bo*-az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • Londradaki oldurucu sis azalıyor IlaHı yavaş yavaş maskelerini çıkartroıya başladı-Seyrüsefer normal hale geliyor Londra 18 A.A.Dün den beri,Londrayı kaphyan kesif sis azalmıya başlamış,fakat memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • T/umanın veya D:x!er whita masalesi Sabık Amerika Cumhurreisi Truman hakkımla ileri burulun ithamlar iki gun içimle gayut karışık bir vazıyet almıştır* Gazetelerde ajans haberlerinden okumuş olduğunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • Ingüterenin ekonomik durumu Ingüterenin Amerika Elçisi,liberal bir ekonomik s:stem tatbik etmek süratiyle kendilerini kurtarmak üzere olduklarını söyledi Nev York A-A.in gilterenin Amerika nezdinde ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • Rus ziraat sistemi yeniden değişiyor Sovyetler,liberal bir ziraat sistemine karar verdiği halde tekrar Berlin,13 Nafen)Sovyetlerin Rusya'daki ve demir perde memleketlerinde tatbik etmekte oldukları «Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • Dominici inkâr etti İki gün evvel İngiliz Müsteşarı ile ailesini öldürdüğünü İkrar eden Gustavo,bunu tazyik altında söylediğini bildirdi Laurs,18 A.A)Mevkuf bulunduğu hapishanenin müdürüne ifşaatta bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • Dynynı i en eski bah türünün resmi çeki di Roma,18 A.A.Dr.Franco Prospaı 1nin rjyasafrincif Jci İtai yan Uim heyetinden bildirildiğine göre,tarihten önce yaşayan balıkların hâlen mevcut olan tek nümun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • E/iîm ayında 995 çift pvle di istanbul Belediyesinin 1J Şubesinde ekim ayı içinde 99fi çiftin evlenme akitleri yapıl,mistir-Ekhn ayı da dahil olmeik üzere yılbaşından ekim ayı nın sonuna kadar *0 ay z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • Bulgar hükUmetinds y3**i bîr tasviyo Viyana,İR A.A.1 Bulgar rismî gazetesinin dün bildirdiğ ne göre,Bulgar meclisi başkan lık divan.2 kasım tarihli bir ka rarla,onman işleri idaresi mt dürii Popov'u v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • Gürültüden koçan adam Napoli c-varındaki dağlarda 10 sene evvel şehrin gürültüsünden kaçan bir adam yakalandı Napoli 18 AA Zabıta kuvvetleri Napoli civarındaki dağlarda devriye gezerken acaip bir insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • Güney Kore Japonyrnın silâhlanması i dikkati3 takip ediyor Seoul,18 A.A.Yetkili gü ney Kore kaynaklarının bildirdi ğine göre,Günry Kore hükûme U,Japonyanın silâhlanmasını cid diyetle ve bir dereceye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • G "yan TerekWp^rver Pa^îîsînde trmiz'ik Georgetown,18 A.A.îyi haber «3 lan mahfillerden bil dirildig-'ne g*öre,Güvan terakkiperver partisinin sag cenahı,pir ti i^iıi'le yeniden teşkilâtlanma yi derpiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1953
  • Lord R'o^tegu mah-j I e-nede yuha andı Londra,18 T.H.A.Birkaç ay evvel,malikânesi civarına kamp kuran genç izcilerle,gay riahlâk!münasebetlerde bulunduğu iddiasiyle adi!makamlara verihm tanınmış İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.11.1953
  • RESİMLE HADİSELER R Bakan Paktı askerî görüşmeleri Yunan ve Yugoslav askerî heyetleri arasında bir haftadan beri Belgratta görüşmeler jrapıüuaktadır-Bu görüşmelerin gayesi Balkan Paktının askerî cephe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1953
  • Sinema âleminde yeni bir¦ StalyaiTyıîdîzr PAMPANI ROSStTA Günden güne yükselen ve gittikçe beyaz perdeye çok daha kaliteli filmler süren İtalyan filmciliği yen!yeni yıldızlar da bu lup çıkarmaktadır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1953
  • HERGİJN TARİBTKN KE3AKLI BİR VAK'4 Hayreddin Reis büyük şöhretini nasıl sağladı Bir Fransız gem si heciiye ere İstan* Padişah memnun olup,Hayrettin R.bsj h Büyük bir gazadan döndük ten sonra Hızır rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.11.1953
  • Gireş takım m iz 5-3 yenildi MaJ.mö,İsveç,18 AP)Tak 7iye edilmiş btr Malmö güreş takımı dün geo© Türk güreş ta kimini 5-3 mağlûp etmiştir.Mal mö Isveçin üçüncü büyük şehridir.Türkler hafif s-kletlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1953
  • Atletizmde millî temaslar Atletizm federasyonu önümü» deki sezon için zengin bir prog ram hazırlanmıştır.Bu programa nazaran 17/18 nisanda Kahirede Türkiye Mı s.r milli karşılaşması,temmuz ayında Belg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1953
  • teens ve sağlam oyunculardan kurulu ligin ild sürpriz takımı Kasımpaşa ve Beykoz gecen hafta Şeref Stadında yaptıktan karşılaşmada Profesyonel ligde Beşinci hafta nihayetinde takımlara umumi bir 2 VEF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1953
  • Bu hafta yapılacak i lig karşılaşmaları 21/11/953 Mithulpasa Stadında 14 30 G.Saray t.Spor Şeref Stadında 1230 G.Saray Beykoz A 14-30 Adalet Beykoz P Fenerbahçe Stadında 12 30 D.Spor Beylerbeyi 1415
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1953
  • Bahçe profesyonel ligde senenin gol rekorunu kırdı ^j^3 Emniyet S He karşılaşan san-lâc vertliler rak'p kaleyi yedi defa mağlûp ettiler gollerin dördünü Lefter atfı Stad:Dolmabahçe Maç:Fenerbahçe:7 Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.11.1953
  • RÖPORTAJ Hitler,Türk e girmiş Kahraman Salih Çavuş manevrada ÜMİT DENİZ Kara SaJJı Çjvu.u.i amatt k.a.ı/ıa gö.e Hilar,Mara al Fevzi Çakmak ve Atatü/küü emri altında Filistin capha-I rın 'e çırpışmş 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1953
  • İstanbul İflâs memurluğundan 947/8 Müflisler Niko ve Koço Car bezdi masası iflâs idare azalarından biri vefat etmiş ve diğeri istifa etmiş olduğundar alacaklıların 7/12/953 pazar tesi günü saat 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1953
  • Eazriyan:Ere".mend O.WER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 SSI 4 5 Bgp 6 7 ğ 8 I mHE 9 10 11 12 L Soldan S ğı 1 Bitkiden veya canlıdan gedmeyen madde;Cisimlerden yayılan küçücük zerrelerin burun zar.üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1953
  • İLÂN 11/1/945 tarihinde fesih kararı vermiş olan Tasfiye h3 line geçmiş bulunan 28458 sicil numaralı Baynur Türk Ticaret Limited Şirketinin tarafımdan tasfiyesinin de ikmâl edilmiş olduğunu,gerek şeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ C f;MAL Dahiliye Müt »hassın,Pazardan başka her rün sabah saat 10.30-17 no öyleden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.Istanbul Divan• yom No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1953
  • Düzmece Çelebi Mustafa kendini Rumeli yakasına atınca canını emniyette saycfı 133 O zamana kadar sesi çıkmayan kadı efendi konuştu:Sultanım^ padişahım!Mü Baadeniz olursa» bu hususu aynen nakledivereyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1953
  • PURO SABUN FABRİKASININ en son imalâtından Krenıli PURO TUVALET SABUNU BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1953
  • İstanbul 7.nei icra memurluğundan:Menkûl satıg ilânı 5.J/3091 Bir borçtan dolayı mahcuz bulunup ilânen bil m Uzay ede açık arttırma ile paraya çevrilmesine karar verilmiş olan İstanbul Balıkpazarı Naf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1953
  • İngilterenin yeni ithalât liberasyon sistemi Geçenlerde Pariste toplanan Avrupa Ekonomik İşbirliği teşkilâtı konferansında,İngiliz hükümeti tarafından İlan edilen it halat liberasyon sistemi İngilte r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1953
  • Bürünnerin de yanında bu luruııası icap td.yor.Fakat hainin muhakkak Parise gidip bazı vesikaları orada bir yere teslim etmesi de düşün dugüm işm muvaffakiyetle neticelenmesi için zaruridir,aksi takti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • Rusya Fin topraklarını iade ediyor [Baş tarafı bîrine/de" mi haiz Fin topraklarının iadesi veya Finler tarafından tasarrufu imkân ve ihtimalle rinin müzakeresini teklif etmiştir.Sabık Finlandiya başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • Eroinin kilosu [Ba$ tarafı birincide^ bire yükselmeğe başlamıştır.Dün katıklı eroinin kilosu nun şehrimizde içenlere 30 bin liradan satıldığı anlaşılmıştır.Bu ânı yükseliş karşısında eroin tedarik etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • İnönünün yaptığı tenkitlere Başvekil cevap verdi TBaş tarafı birincide] hangi bir yerinde dahî parti propagandası yapmasının doğru olmadığım iddia ederek Celâl Yardımcfyı vatandaşlar arasına ayrılık v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞİ GRİPİN başarı İla kullanılır.GRİPİN 4 saat ora ile günde.3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • Üniversite talebelerin 3 burs yardımı [Baş tarafı birine/de] beleri bankasında İstihdam e/decektir-Bu arada Sokoni Vakum çir keti de bu hususta 10 burs ayırarak tahsis ettiği 5000 lira yi ilgili makaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • Trumana karşı yapılan ithamlar şiddetlendi [Baş tarafı birincide")memuriyete nakledilmekle bu şalısın faaliyetlerini tak-b yolundaki bütün gayretleri mi engellemiştir,demiş ve şöyle devam etmiştir:21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • Pazar yerleri kontrol edildi TOaş tarafı birincide"!Belediye tanzim satış yer leri ile,manavlar arasındaik fiat farkını müşahede etme' gayesiyle yapılan kontrold tanzim satış mahallerinin,diğer yerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • Yalova Ja in7atına f aşlara^ ye** w Yalova ilçesinde altı bu çuk kilometrelik Burhaniy köy yolunun vilâyete yeni al:nan yol makinelerile açılmas:na başlanmıştır.Bu yol üz rindeki altı metrelik köprü n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • Şiddetli fırtına ve kar her tarafta devam ediyor [Baş tarafı birincide] liyememiştır-Güney su vapuru» Bandırma iskelesini tutamadığından yolcularım Krdek'e çıkarmaya mecbur kalmıştır-Bandırma vapuru i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • Randa'Jın mamleketim'z hakkın da makalesi [Baş tarafı birincide} mulcted j* liderler bakımından zen ginl iğini ve aynı zamanda da A merik&nm dış siyaseti ile nema henk oLan fevkatlade muvazeneli dış s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • Dünkü Meclisten notlar [Baş tarafı birincide*)ten Adalet Vekili de Agn konuş masında kanuna uyk-iı hiç bir hususun "bulunmadığını açıklamıştı.Buna rağmen Hüsamettin Tugaç'ın kürsüden sarfettiği şirre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • Müthiş bir uçak kazası [Baş tarafı blrrac'de] ligi bütün gayretlere rağ'men fa'^la inen uçak tarafından biçilerek* geri kalan 6 sı dn uçak bir ağaç kümesine bindirip iştial edince yanarak ölmüşlerdir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • Izmir ve Akhisar da büyük yangın ritas tarafı birin cide^ hâdiseyi haber alan itfaiye derhal yangın sahasına gelmiş ve 14 koldan yangını sararak uzun bir mücadeleden sonra söndürmeye muvaffak olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • Sygman Rhee'nin yeni tehditleri [Baş tarafı birinc'do"| letler tarafından üzuansuz ye re muğlâk bir hale getirilmiş tir* Yarım saat müddetle plân sız bir şeikilde Seuldeki huşu si ikametgâhının salonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1953
  • Atatürkün hitabesine gençliğin vereceği cevap Atatürk'ün Türk Gençliğine irad ettiği tarihî hitabeye verilecek cevabı hazırlamak mak sadıyıa dün İstanbul Hemşehriler Cemiyetinin Tepebaşında ki merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • Fw kir Vcremlâ-ore Yardım Cemiyetinden:Hey'eti Jdare intihabı için 26/Kasım/U953 perşembe akşamı saat 18 30 ela Beyoğlu Yemenici sokak 23 numarada toplanacağından azaların mezkûr gün ve saatte hazır b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • Et ve Belik Kurumu Umum Mücürlü Havdarpeşada yepılacak soğuk depo ir.şaatü hakkında Müteahhitlere ilân 1 Haydarpaşa koyunda denizden ayrılan mahalde betonr arme kazıklar üzerine mevzu Soğuk Depo binas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • Hububat satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Umum ftöüdürEüğünden Muhtelif aubarlarımızm tasfiyesi neticesinde yığın diplerinden çıkan 93 ton buğday,148 ton arpa ve 1277 ton çavdar ki cera'an 1468 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • fed wli^mit-YJ&tetttÛti,dok edeSiCecek 8 dalga 8 lamba 12 fonksyon BANDRPREAD kısa dalgalı 6 devre antifading'i havi ve çift hoparlörlü olan bu cihaz akustik kaidelerine uygun lüks möb* le içerisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • M.S.V.2.No.lu Sc.Al.Kom.Ecşk.dan A ksn Askerî birlik için Ankarada gösterilen yere teslim 52 kalem elektrik motürleri kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 24000 lira olup geçici teminatı 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • ZİYAFET UK Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mebrure Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Teİ2fon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎR TİYATROSU Bu temsile man sus olmak üzere scat 20.30 da Dram kısmı.VAVRU KARTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand imgesi:Sabri Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe gecesidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Melach nno orkestrasından hafif müzik Pl.13.30 Şark.lar Okuyan:Mustafa Çağlar 14.99 Sevil Bug orkestra parçalan Pl.Peter Çaykovski:«Eugene Onegin»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapsuug AçUıtj Kapanış Sterling 784.784_Dolar 280.30 280.30 Fr.frangı 0.81 0.80 İsviçre P'r 64.03 64.03 Belçika Fr.5.6t 5.63 İsveç Kr.84.12.50 64.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • Milliyet ADone şartları Lr.Rr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirfl£n şartlar* 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 itici şayia Mint.2,50 T.L.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • İstanbul Bayındırhk KiUdUrlU3Uıd«n Açık Eksiltme İâm 200 adet San balıkçı muşambası satın alınacaktır* Bunların muhammen bedeli 3800)üçbin sekizyüz lira olup geçici teminatı 285)ikiyüz seksenbeş lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • Bulunmuş Eşya 1953 senası ekim ayında tramvay,tltoeı ve otobüslerde bu unan eşyanın müfredatlj lisîasiJIr Muhtelif cins Çantalar 25 Tek ve çift kadın ve erkek eldivenleri 18 Tek ve çift kadın ve erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • İctan'ju] Baîsîüly 23i I âıtan Çöp Sskctesi,Esna Tamiri Ve Çöp Ührsk Fırsn-Yaptırılacak 1 Kuzguncuk çöp iskelesinin 3046-83 liralık keşfi çevresinde tamiri-İlk teminatı 678-51 liradır.Şartnamesi ve fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Malzeme Müdüriüğünden Bankamıza ait kadro harici bırakılan Karadeniz,Cumûuriyet ve Eğe gemilerinin satışları son defa teklif edilen fiatlar kâfi görülmediğinden yeniden tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • Izmir Belediye Başkanlığından İtfaiye Müdürlüğündeki şartlaşması gereğince itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet 17 metrelik merdiven alınması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1953
  • İstanbul Levazım Amir iğinden verilaı Askarî Kıtaat İlânları Pazarlıkla 2500 liralık 2 parti Pirinç,2500 liralık yumurta,2500 liralık kuru üzüm,2500 liralık kuru incir 20/Kasım/953 günü Pirinçler saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8