Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • ithamlara cevap vereceğini bildiren Truman Trumara ithamlara cevap verecek Bayan Roosvelt eski Cumhurbaşkanını destekliyor îndependance Missouri)16 A.A.Eski Başkan Truman yanın da eşi olduğu halde dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Havalar soğudu dün bazı yerlere kar yağdı Sühunet der e c si 14 e düştü beniz erie fjrtına devin edi or Bir müddettenberi mutedil giden havalar dün sabahtan itibaren hissedilir derecede soğumuştur.Akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Celal Bayar şubat ayında Kanadaya ziyaret edecek Kanada hükümetinin davetini kabul eden Bayar Amerikadan sonra Kanadaya da gidecek Ankara AA.Kana da hükümeti Reisicumhur Ce lâl Bayan Birleşik Amerika'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Drhâlâ mahkemeye alışamadı DQn İddianamesini okuyan savcı Musaddık» kendisini reisicumhur sanmakla taam etti Tahran,16 AA)Musad dik dâvasının bugünkü celsesinde Müddeiumumi General Azmwteh iddianamesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Sahte çek tanzimi Sahte çek tanzim etmek ten sanık olarak adliyeye verilen Ragıp Uludağın duruşmasına dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir-Müdahil olarak davaya ka tılan Halk Bankası mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Keredeki kuvvetlerimiz hakkında izahat verildi Suriyedekl Türklere ait arazi mevzuunda da Köprülü hükümetin görüşünü açıkladı Ankara,16 Milliyet)Saat oranlarının tarafımız.15 de Reis Vekillerinden Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Uşakta seçimleri C H.P.kazandı 12 üyeden müteşekkil bulunan il gene?meclîsine 11 Ha'k Partili seçildi Uşak,16 Milliyet)Dün ya pılan ti Gene] Meclisi seçimlerinin neticeleri bu akşam saat 19.30 da alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Trieste ihtilâfının halli mümkün görülüyor Titonun nutkundan sonra beşli konferansın toplanması ihtimali arttı Belgrad 16 A.A.Siya sî çevrelerde sanıldığına göre batılı diplomatlar dün ge ce Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • YALOVA BELEDİYE REİSİNİN DURUŞMASI Vazifelerini suiistimal ve Uımal suçlanle Adliyeye verilen Yalova Belediye R-i rç«\hmi Üstil ve Belediye âdâlarından tsmasl Asena.İsmail Toker» Reşat,Şükrü,Sabahatti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Yunon-Bulgar görüşmeleri Diplomatik münasebetlerin tekrar tesisi hususunda Pariste görüşmelere başlandı Paris,16 A.A)Bulgar Ve Yunan diplomatları bugün •burada toplanarak iki mem leket arasında diplom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Ankara İzmir yo'unda kaza Afyon,16 Milliyet)Anka ra izmir yolcu treni bugün saat 5.30 da Afyon istasyonu makasından geçerken raydan ç.kmış ve yana yatmıştır.İnsanca hiç bir kayıp yoksa,da,katar tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Talebe Birlikleri Şimd'ye kadar ayrı ayrı çalışan teşekküller birleşiyor Uzun senelerden ben Yüksek Tahsil Gençliğinin.Millî lark L'atebe Bırı-gı ve İstan bul Üniversitesi Talebe Birli ğı adı altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Batılılar Rus notasına cevap verdi Batılılar Almanya meselesini görüşmek Üzere her zaman hazır olduklarını bildirdiler Paris».16 A*Â,*oşkovada bulunan Amerika,İn giltere ve Fransa temsilcilerı Krcmlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Y.ka anan karat orsecılar Pazar günü oynanan Fenerbahçe Vefa biletlerini karaborsaya intikal ettirdikleri İçin İkinci Şube Müdürlüğü Karaborsa Ekibi tarafından yakalanan 92 karaborsan hakkında Müddeiu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • W' Sfc^ilıi'*'-E5Pfl|H5ilK£ £?'j H i İ^fPHB Br j 1 1 M9Ko 1 v^:"J r;1 'v vfl jR i;7tBj w^B BSk B^i A »30 GÜNEY KORE ZÎRÂAT VEKİLİ ŞEHRİMİZDE Komada toplanacak Birleşmiş Milletler gıda nırddeleri kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Kıbrısta bir Türk mektebi kapatıldı MUetsmleke İdaresinin kapatma kararı Kıbrıst i ki Ti-k c m yetîeri tarafındı protesto edil ii Lefkoşe,18 T-H.A-rede halkı temsil etmeyen or Kıbrıs müstemleke idares
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Suçlu bir kadın h ıstahanede öldü Sarıyerde Sevim Başay'ın öldürülüşünden bir müddet,önce,yine ayni semtte bir cinayet iş lemniş Hatice Karagengel adın* da bir kız çocuğu çaldıklar ara sında baş:ezilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Türkiyeye Amerikan i yardımı i Yeni yardım programının i geçen senelere nispetle üç.dört misli fazla olacağı sa-nılıyor Ankara,16 Anka)Şehri mizde çıkan bir akşam gazete,sının bugün verdiği bir habere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • flugrün şehrimizde havan n onmmiyetle bulutlu geçeceği,ha va sıcak!grain biras yüksele,ceğj tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • IBNİ SUUT İÇtN LONDRADA YAPILAN DÎNÎ TÖREN Geçen hafta içinde vefat eden Snudi Arabistan kralı tbni Suud'nn ruhunu taziz için Ixmd radaki İslâm Kültör merkezinde dinî bir tören yapılmıştır' Resim Lond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1953
  • Mecliste dün ar görüşüldü Başvekil Menderes orduyu suizan altında bırakmak isteyen Ali Fahri Işeriye sert bir cevap verdi Adnan Menderes "Subaylarımızı sanki erlerden çaldıkları paralarla geçinirler g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • P o L l S T g ¦jr Ortaköy'de İskele caddesin îe kahvecilik yapan Kemal Sat.rogiu adında biri,oğlunu döven Sabri adında bir balıkçıyı yumrukla gözünden yaralam-ş.Lır.fc Şehremtninde Evliya Atla sokağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • Gedenlerde intihar kastile yirmi tane müseakkin kaşe yu tan genç kaimin teşebbüsünü gazetelerde okuduğumuz za-man,tedavi maksadiîe de aynı miktar ilâcın,fasılalarla kul lanıld-ğım nazarı itihare alara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • ÇA¥ •jfc Istanbul Kız Lisesinden ye tlşenler derneğinin tertip ettiği çay,28 kasım cumartesi günü saat 15 te Takaira belediye gazi nosunda verilecektir.SERGİLER fr Çocuk kitap haftası münasebetiyle bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • TÜRK TİCARET BANKASİ Tesia Tarihi:1914 Barmayesi s 11.000.009 Bilûmum banka muamelâtı Kiralık kasalar BfitUn Avrupada geçen travel Çek muamelâta Her ay bîr ikramiye keşidesi Her 150 liraya bir kur'a n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • Çocuk kitap haftası Lugliii başljyor Dünya çocuk kitapları haf tası bugün basiıyacak ve 22 kasım cumartesi akşamı sona erecektir.Bu müddet zarıında butun okullarda kitap ser gıleri açılacak,çocuklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • Halka konssrva yapması öjretiliyor Dün Halkalı Ziraat Oku lunda,vatandaşlara reçel,marmelât,sirke,turşu,s&oze ve meyva konservelerinin ya pılış şeklini öğretmek üzere bir kurs açılmıştır.Her kurs üç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • Teıfî eden doktorlar Şehrimizi)ki hast hanelerde vaz.feli doktor arcan onunun maaşı r.yükseit.ldi Şehrimiz Sağlık ve Sosyal Yaıdım Müdürlüğü müa^e seterinde vazJe gören W dok tor bar üst dereceye teri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • s YAPRAK Şahsî teşebbüsdeki güçlükler Pastörize süt yapmak tizero kurulun bir müessese hayli müşkül duruma düşmüş.Bunun mütaaddit sebebleri vardır;fakat birinci sebeb yalnız başına kendi vesaiti ile r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • KISA HABERLER jf Belediye Daimî Encümeni tarafından dün yeniden bir çok yolların tesviye işleri ihale edil mistir.Bunlar,Yalova,Kocadere,Kat.rlı yolu toprak tesviye İşleriyle Alemdar tltisakpaşa köyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • Hte 17 Kasım Ru.9 4 RebMl] evvel I 1953 Kasır I 1373 1 Sah 1369 I VAKİT VASATİ KZANİ Güneş 6.50 2.00 Öğle 11.59 7.09 İkindi 14.34 944 Akşam 16.49 12.00 Yatsı 18.25 1.35 tmsak 5.07 12.17 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • Iduim satışlarına devam ediJecek Şehirde fiatların artmama sı için tanzim satışları fren vazifesi görmektedir-Onü müzdeki kış aylarında mey va ve sebze fiatlarında istikrarı temin için şimdiden müstah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • Tamir ve inşası tamamaıa^ oau 2ar Silivri,Celâliye ve Beyci j ler köyleri okullarının tamir işleri ikmâl edıimişor-Selim p jğa köy okulunun tamiratı da mütealhhide ihale orunmu^;tur-Ayrıca,Akviran ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • Elektrik kurslarda dün gec î başlandı Istanbul Elektrik Teknis yenleri demeğjıin gece kurs larına dün akşama saat 2(i di Teknik Üniversitede başlan mistir-Kursların açılması de layısiyle istanbul Elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • MNMaVWAMMMMNBni^ HALKIN SESİ Bebek tramvayları Arnavutköy» Beyazgül caddesi Abdullah Molla so kağında oturan okuyucumuz Hasan Yılmazer yazıyor:{«Geçen kış olduğu gibi» bu mevsim başında da sa-İyın gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • Altın fiatları bir miktar daha yükseldi Spekülatör ve karaborsscılara karşı zabıta va tfiğdr i gliilar hareket3 g3ç*j Bir müddetten beri altın,karşı ciddî bir mücadele acı piyasamda müşahede olu" nan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • 183 bin fidan tevzi ediliyor Beykoz ağaçlama fidanlı ğında yetiştirilen 180 bin fid a nın tevziine başlanmıştır.Bu fidanların 66 bini il emnine şehrin ağaçlanması için tahsis edilmiştir.Mütebakisi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • Rektör ve dekanlar Ankarava g'd'yor istanbul Üniversitesi Rek törü Prof."Fahir Yeniçay beraberinde Fakülte dekanları olduğu halde yann Ankaraya gidecektir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • Eli bıçaklı garsonlar Evvdki g.a Sarıyerdeki ot.birinde kanlı bir hâlise oda Evvelki gece Sarıyerdeki otellerden birinde kanlı bir hâdise olmuştur.Paşabahçede oturan Habb Şişman,Beıül Dinçer ve Rü yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi UOIÎ/Vli Patron:"evime kız getirilmesin asla rızam yoktur,dedi 43 Benim odam ayrı hatta oL duğu ve o katta benden baş ka kiracı bulunmad:ğı halde yine gayet yavaş sesle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • İsveç tankeri nihayet kurtarıldı Birkaç gün önce marmara adası önlerinde karaya oturan isveç bandıralı Aİda tan keri dün kurtarılmış ve talr lisiye genn'erınin yedeğ nde Araplar adasına götürülmüş tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1953
  • Bir kedini vapurda dolan Jırdı'ar Fatihte Kantarcı Ali soka ğında A7 numarada oturan Naciye Çetinkaya adında bir kadın,polise müracaat ede rei,Bursadan gelirken vapur da tpnışLğı Oktay adında bL r-tı:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • Bo'pzîçî hVkı niza kolaydık Üsküdar Ajansımız 20 kasım cuma g'âv?Muhterem Üskü.arlıların hiz.netina giriyor Türk Ticaret:Bari kası Adres Hak:mi »utl MIH e Ca d si No.211 Üsküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • Mussolinin 36 aşk mektubu tu undu Roma,16 ANKA)Musolininin Clara Petacci'ye yazmış olduğu aşk mektuplarını Clara'nın ailesi Dahiliye Vekâletine mürcaaat ederek iade edilmesini istemişlerdir-Malûm olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • FIKRA I Makfub Ne sen burdasın* ne ben çıradayım-Fakat ben seninle beraber olmak,h'ç değilse sa na bir şeyler söylemek» sen den bir şeyler sormak istiyorum* uütuo.varii^iu.ia istiyorum* Bu isteğe karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • Prenses Eşref kürklerinin bir kısmını sattı Iran Şahmın kardeşi avukatına iki şahıs halikında takibat açması için talimat verdi Paris,16 AP)İran Şahının i'kiz kız kardeşi Prenses Eşref bugün,para sıkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • Tıtonun limit dolu beyanatı Trieste ihtilafında müsbet yeni bir adım daha Yugoslav devlet reisi Mareşal Tito taraf ndan atılmıştır.Mareşal evvelki gün Belgratta yaptığı son seçim konuşmasında,Trieste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • Türk Ek pres Bankası dün açıldı Türk Ekspres Bank'rn Istan bul şubesi dün saat10 da açıl mıştır.Bu münasebetle tertip edilen törende Vali ve Belediye reisi Prof.Gökay ile diğer banka müdürleri ve dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • lunan toprağını bana feda e" derek dön-Dört gözle bekliyoruz-Tabiî altına da karı ile ko canın sevgi ve bağlılığını tebarüz ettirecek bir kaç kelime daha ilâve ederek imzası m aitti.Zarfı da yazıp kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • SO gün 5 saat aç kalarak rekor ki di Wiesbaden,16 AA)Bu rada bir şahıs 80 gün 5 saat aç kalarak oruç tutma rekorunu kırmıştır-Bu şahıs geçen ağustosta 76 gün oruç tut muşsa da bir Hintli kendisini dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • EJencs her zaman hoş va neşeli olmaz Perpignan,16 AA)12 yaşlarında Bernhard Champenois adında bir Fransız çocuğu,çayırda otlamakta olan bir eşeğin kuyruğuna elindeki ipin bir ucunu bağlayıp diğer ucun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • Çocuk felcinin mikrobu bu undu Cambridge,16 ANKA)ilim adamları ilk defa olarak çocuk felci mikrobunun,tesbit edilerek resminin çekildiğini bildirmektedirler-Fen Millî Akademisi toplantısında söz alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • Avrupadaki Amerikan kuvvetleri Amerikan Hava Vekili ve Kurmay Başkanı kuvvetlerin durumundan memnun okluklarını bildirdiler Vaşington 16 AA.Av rupaya yaptıkları teftiş seya hatlerınden dönmüş olan Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • Peyklerde komünist baskısı şiddetlendi Günden güne artan huzursuzluk üzerine Rusya baskısını artt rdı Washington.16 A.A.A-j münist idareler,Kremlinin gerek Rus J ii direktiflerim alamayınca bas merika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • Morveçfîe Rus casusları Polis dün dört sanığı yakalıya,rak tevkil etti Oslo 16 AA.Muhafazakâr Morgenbladet gazetesi nin bugün bildirdiğ ne göre cumartesi günü Sovyet hudu du yakınlarında dört Norveç l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • Kısa harici hab^r'er AMRRİKA if Sylvester kasabasında doğan dördüzlerdcn ikisi ölmüştür^ ölenler erkektir.Diğer iki kız çocuğunun siîıhati iyidir.İNGİLTERE l^ondrada büyük bir kürk ticarethanesinin Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • Bir televizyon hocası film Ç3v5rsc3k New-York.16 ANKA)Televizyonun medeniyete sagladığı faydalar arasında son zamanlarda Amerücada televiz yonda ders vermek çok rağbet görmektedir-Ders veren hocalar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • İKTİBAS Ölmek istiyen kraliçenin aşk ve ıstırap romanı Bir peri masaj gibi başlıyan bu aşk romanı,karı kocanjr boşanmak için hakinin huzuruna çıkmalın ila sona eri n Bu haberi öğrenince Aleksan dra bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1953
  • Stalinin vas yet i Rus lideri Batılılarla hiç bir zaman samimi bir işbirliği yapmağı düşünmemiş Ottava 16 T.H.A)Le Dorit)adındaki Kanada gazetesi,Stalın'in vasiyetname,sini açıklamıştır-Berıanın ajanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.11.1953
  • RESİMLE HADİSELER ıjıjıııı.ıı.ın.u.j.r x.V s «uy'' Hindi Çinide komünistlerle savaş yeniden şiddetlendi Hindicimde komünistlere karşı savaşmakta olan Fransız ve Viyetnam kuvvetleri» büyük Mr taarruza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1953
  • DEBRA PAGET SİGARAYA BAŞLADI Beyaz perdenin sevünü yıldızı Mr hafta içinde ko-SZ Cünk^n^ Sl 0lmUVUr:Ch/&yi tomyanlar onun bu iptilâs.n,hayretle karşılan™,laıdır.Çunku o sigarayı sevmek goyle dursun bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1953
  • HERCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Emin Çelebi Cellâdın elinde ipi görünce ağlamağa başladı Amcamın yanında yevniye bir akçaya hİ2m3t ederim,tak canıma kıymasınla*-mudun şehzadesi Emin Çelebi vehameti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.11.1953
  • Mil let!erarc.sı Voleybol müsabakaları Bükreşten bildirildiğine göre Viyanada üç gün devam edecek milletlerarası bir voleybol turnuası tertib edilmiştir.Müsabakalara Fransa,Finlân diya,Rusya,Bulgarist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.11.1953
  • Merak bu ya Stockholm'den alınan bir AP)haberine göre.Türk isveç güreş karşılaşmalarını takip eden bir İtalyan spor yazarı.Orlanda Pagliarini ismet Atlı Grö enberg greko romen karşılaşması hakkında ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.11.1953
  • Maçta ölen futbolcu Turin îtalyta)AJV.Paolo Quinto adında 19 yaşında «bir futbolcu yerli iki takım aras.nda yapılan bir dostluk macında kaza neticesi ölmüştür.Karşı takım oyuncularından birine çarpan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.11.1953
  • m Mîllî güreş takımımızın isveçto son vantıirı karşılaşmalarda Hüseyin Akbaş Anderson mücadelesi» Bu müsabakayı güreşçimiz Hüseyin Akbaş ittifakla kazanmıştır İsveç hususi muhabirimiz Orhan Türe!bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.11.1953
  • Amatör Kümelerin Puvan Cetvelleri Bu hafta yapılmış olan 6 amatör 1,küme maçından sonra puan cetveli aşağıdaki şekli almış bulunmak tadır.Üçüncü hafta sonuna kadar 1s:rayı işgal eden Karagiimrüklüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.11.1953
  • Yurt dışında bir spor klübümtiz Gümülcine Türk GençlerBirliği Klüp hiç bir maddî yardım göremediği için bu sene adeta tatili faaliyet etmiş vaziyettedir Büyük Atatürkün Selanik te doğduğu evin müze ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.11.1953
  • Güreşçilerimizin evvelki gün yaptıkları müsabakalar HEoMM Serbestte 10 galibiyet,2 mağlûbiyet ve Greko Romence 1 galibiyet iie 2 mağlubiyetimiz var Boras isveç)16 AP)Türk güreş takımının dört güreşçis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.11.1953
  • RÖPORTAJ Uçak seyahatlerren emin yolculuk haline geldi Yeşilköy hava alanı dünyanın en modern tesis erinden bîridir.Burada öğreniyoruz ki uçak kazalarının en çoğu havadaki çarpışmalar neticesinde o'uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1953
  • milliyet ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 2* 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere İki mislidirfilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa san!4 T.L.7 ve 8 inci sayfa «ınt.2,50 T.L.ll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎR TİYATROSU 3u temsile mah us olmak üzere 3 sat 20.30 da Oram kısmıtTAVBU KART Al L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand Türkçesi:Sabri Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe geeesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1953
  • P.of.Göcayı ziyaret elti Sağlık ve S!syal Yardım Vekâleti ile ingiliz Kültür b yetinin müşterek davetlisi o* iarak memleketimize gelen tanınmış Verem uzmanı Prof Frederic Keal dün VaM ve belediye reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1953
  • Hemş«hri'er cemiyetJrad* yapılacak Atatürk'ün gençliğe hitabesine,Gençliğin cevabnı ha zırlamak ve açılacak musaba kanın esaslarını tesbit etmek üzere yarın saat 18 de istanbul Hemşeriier Cemiyeti mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1953
  • Mısır,Orta-Doğunun emniyetini elinde tutuyoı Ilaşhur ingiliz gazette.si vett0.ta Doju Iş'eri mütehassısı VVıuam Binett bo yazısında Sovejş kanalı meselesini inceliyor Mısır Millî istikamet Veki li Bıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1953
  • Tahsilimin son üçüncü ayı Birasında idi.Queen College'den doktor Munronumm beni çağırdığını söylediler-Dr-Mun ro satrançta bir türlü yenemediğim nadir rakiplerimden biri idi-Odasına girdiğim zaman ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1953
  • Bazırlıyao:Ercimend ÜNYER f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1_Şekerli çörek satan.2 Çıplak;Bir cins Adana pimuğu;Kİ teması i' bırakılan.3 Büyük çantf Bir geyik;Nota.4 Babanın en yakım;Yed;Gümüş.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1953
  • Helen:"Katiyen ben de ölmek,hele kıslcançlıklar içinde can vermek istemiyorum,dedi 131 Gözlerin bakmağa tahammül edemiyeceği bir tablo,gittikçe canlanıyor,kanlanıyordu Göklere yükselen ah ve eninler y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Satıvajoıı Çeviren:Mebrure Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam aaat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matlne saat tam 17 de Telsfon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünden Haydsrpaşada yepıtecak soğuk depo inşaatı hakkında Müteahhitlere ilân 1 Haydarpaşa koyunda denizden ayrılan mahalde beton" arme kazıklar üzerine mevzu Soğuk Depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Uşak seçimleri [Baş tarafı birinc'de] Eşme:D.P.2.198.C-HP.5.283 Karahall» D.P.2.822.C.H.P.2.G07 Sıvasü:D.P.2.222.C.H.P.3,105 Banaz:D.P.4.523,C.H.P.4,786 Vilâyet dahilimle C.H.P.nin aid ğı reylerin umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Denizde bulunan başsız ceset Cesedin bir kaza sonunda boğulan Doğan Belen'e alt olduğu anlaşıldı Pazar günü Yedikule sahillerinde başsız bir erkek ce sedi bulunmuş ve morga kal rılılmıştı.Yapılan Khki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Talebe Birlikleri [Baş tarafı birincile"!rek Rektörük nezdinde hoş karşüanmamakta idi-Keza aynı gaye ile kuruldukları halde aynı fakülte talebelerin.n aya iki birilik halir.tM temsil edilmeleri,talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Trieste ihtilâfı [Baş tarafı birincide"1 bîr zamandan beri,Triyest de nümayişlere sebebiyet veren gergin durumu önleye çektir-Yugoslav cumhurreîsi dür 60 bin kişinin huzurunda ver diği demeçfe.Triyest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Türkiyeye Amerikan yardımı [Baş tarafı birincide* kiyeye bu defa geniş ölçüde askerî yardımda bulunacaktır.B yardımın 353 senesine nazara:Üç dört misli fazla olacag.söv lenmektedir.Bu hususta Türk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Sahte çek tanzimi [Bas tarafı birincid«1 rafından kapıcı vasıtasiyle gönderildiğini ve kendisinin çek sahibine itimat edereV parayı ödediğini,çekin sahte olduğunu bilâhare öğrendiğini söylemiştir.Sanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Almanya daki asked heyetimiz döndü Bif muddeiıenben Batı Aimanyada tetkiklerde oulunan kara ve deniz subaylarından mu toşekkü 20 kişilik askeri oır kafile,dün saat 15.40 da şehri,nıize dbnmüştür.Gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Yunan-Bu'gar görüşmeleri [Baş tarafı birincide!len Yunanistan dışişleri veki li Stefanopulos bu sabahki a-Çihş celsesine iştirak etene* mistir-Maamafdh kendisi vaziyetten haberdar olmak üze re daha bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Doktor Musaddık halâ mahkemeye alışamadı [Baş tarafı birino'del Müddeiumumi bundan sonra 19 ağustos şehitlerinin ailelerinin eski Başvekilin ölüme mahkûm edilmesi hususunda kendisinden talepte bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Korede yeni bîr anlaşma Sulh konferansının yeri.tarihi ve üyeleri hakkında anlaşmaya varıldı Panmunjom.16 A-A-Müttefikler ve komünistler bu gün bir anlaşmaya vararak Kore Barış Konferansının tarihi,ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Koredeki kuvvetlerimiz hakkında izahat verildi [Baş tarafı birincide")milletlere mensup birliklerin mevcutları hakkında şunları söy ledi:«Amerika takriben 260 bin,Güney Kore 235 bin,İngiliz tümeni 18,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Ankarada dört dükkân yandı Ankara,16 Anka)Bugün sabaiha karşı saat 5,30 sıralarında Anafartalar caddesinde Yeni sinema karşıe.nda tavukçu lokantasında çıkan bir yangın,yan taraftaki bakkal,kolacı ire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Yeni Orman Teşkilat hazırlandı Meclise sevka^Len yeni tasarıda orman teşkilât] üç kai»meys ayrf ı or Ankara.16 ANKA)Tarım Bakanlığı son zamanlarda her sabada vukur bulan terakkiye muvazi olarak gelişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Truman ilhamlara cevap verecek [Baş tarafı birincide!Truman,bir suale cevaben,nutkunun tabiatiyle siyasi mahiyette olmıyacagını ve esasen onu şimdiden hazırlamış bulunduğunu söylemiş ve mümkün olan he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Suçlu bir kadın [Raş tarafı birincide!cinayeti,Hatice'nin övey annesi Zeyneple,ablası Zekiye Karaçen gel'in işlediğine kanaat getirilmiş ve sanıklar mahkemeye ve rilmisti.Dâvaya bakan Ağır Ceza Mahkem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Manş denizinde iki gemi çarpıştı Çarpışma netices:nde italyan şilebi battı» yirmi denizci öldü Londra 16 AA.Vit tona Claudia)adlı 2745 tonluk bir italyan gemisi dün ge ce Dungeness açıklarında 7264 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Kıbrısta bir Türk mektebi kapatıldı TBaş tarafı birinc'de] den birçok defalar kovulan ingiliz Maarif Müdürünün müsaadesiyle,şubat i953 te açılmış bulunuyordu.Kıbrıs Türkleri arasında çok derin bir tee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Mecliste dün söz'ü sorular görüşüldü [Baş tarafı bîrinc-M©!geçinirler gibi göstermek istiyor-Bu şekildi» umumî ifadelerle konuşmasını en kat!bir surette kendisine iade ediyorum ve kendimi bununla vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • atılılar Rus notasına cevap verdi [Baş tarafı birincMcl Notadan anlaş.ldıgma göre Batılı devletler,dörtler arasında brr konferans akti için uzun zamandanken yapmakta olduk lan demarşlan sona erdirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Eksiltmeye çıkarılmış iken talibi çıkmadığından şartnamesinde yapılan bâzı tadilât dolayısiyle Tedavi Kliniği bodrum katı inşaatı yeniden kapalı zarf usulü ile e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1953
  • Hububat satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisî Umum l^üdrrftrgŞünden Muhtelif anbarlarımızın tasfiyesi neticesinde yığın diplerinden çiKan ı *v.on arpa ve 1277 ton çavdar ki cem'an 1468 ton hububat hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • GENERAL^ ELECTRIC ampulü Bol ışık verir t fazla dayanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • merva Ş»,J T^v DİKİŞ NAKIŞ MAKİNALARI Her kusMsta dünyada l_Z.ÛA5 Kabine_0/j&/makinelerinin en uüksek vasıfta ve Lüks mobilueli "Türkiye Mimna*»' 1 MEHMET KAV ç^/mğfâkri vardır.Parçası boL Servisi mun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • İstanbul 8 İnci İcra memurluğundan:953/1875 Menkul mal açık arttırma ilâm Bir borçtan dolayı haciz olunan 80 Ura kıymetli dört çekin ecel i bir masa ve bir koltuk marokenin paraya çevrilmesine karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • Kompresör alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmama Konvsyonuncfan îdaremiz ihtiyacı için iki tabancayı besliyecek kabiliyette bir adet seyyar kompresör pazarlıkla satın alınacaktır.Elinde hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • PayındırMc Vekâletinden 1 Karadeniz Ereğlisi kömür istasyonuna 3 600 Unci' kilometredeki suyun geçirilmesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 2 Tahmin edilen bedeli 145000 lira olup geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • Anta'ya İli Daimi Komisyonun ian İhalesi 9/11/953 pazartesi günü yapılmak üzere kapa!zarf usulüyle eksiltmeye konulmuş olduğu ilân olumn Fini ko Demce yolunun 0 h-700 7 000 ki'ometreleri arasmdyapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • İzmir Belediye Başkanlığındın îtfniye Müdürlüğündeki şartlaşması perçince Hfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet 17 metrelik merdiven allaması kanalı zarfla eksiltmeye konulmuştur-Muhammen be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • Sultans'jyu harası Müdürlüğü iden Cırğdav ve rrpa sat lac;k 1 Müessese ihtiyacından fazla tahminen 170 ton Floran »a ve Akbaşak buğdayı ile 320 ton ârpı pazarlınla satışa çıkrılmıştır.2 Satış 20 kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • Kandiüi Rasathanesi Müdürlüğünden Yangın söndürmeye mahsus olmak üzere müessesemiz için 28-30 beygirlik takatta iki silindirli ve iki zamanlı tam tefer^ ruatile bir itfaiye motopompu alınacaktır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • İstanbul Asliye 2.nol Ticaret Mahkemesinden 53/226 Esas Muharrem And iç tarafından alacaklılarına konkordato teldi fi üzsrine İstanbul İcra Hâkim liginin 53/2162 say.13/6/953 ta rihli yazısiyle bu bab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • Istanbul Asliye 9 uncu Hukuk Hakimliğinden:J53/929 Atma tarafından Balatta Çor bacMjeşme sokak 29 numarada iken halen ikametgâhı aneçhu' Katina Papnfırissrnti nezdind~5 Kosta Veneti aleyhine aç.lan bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • Refik S o yd cm Merkez Hıfzassıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Muhammen Geçici Cinsi Miktarı Bedeli Teminatı İhale şekli Yulaf 175.000 K* 40250—3018 75 Kapalı zart Kuru ot 175-000 28000—2100 00 Kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • Sayın Devlet Mamurlarına Mağazamız,sayın devlet memurlarından fiat farkı almaksızın taksitle satışlara başlamıştır-Her nevi kadın ve erkek kumaşla rile,çocuk ve büyükler için ELBİSE,PALTO,PARDESÜ.TREN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • ICT£NCUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.İ.3 Karışık hafif müzik Pl.13.30 Şavkı lar Okuyanlar:Nevin Saltfıa ölerten kardeşler ve İsmet Alpallan 14.45 Küçük öğle konseri PI.Jan Sibelius:«Pohj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • Tekel Ganel M13dur"ugii ilânları SatınaSma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre İstanbul Bira Fabrikası için tahammür küveleri ile Maya üretme.Maya muhafaza.Maya temizleme soğutma tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Malzeme Müdürlüğünden Bankamıza ait kadro harici bırakılan Karadeniz.Cumhuriyet ve Sğe gemilerinin satışları son defa teklif edilen fiatlar kâfi görülmediğinden yeniden tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini lülen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • Ut j.bal Levâisn Anîriğnden varılan A kerî Kstaat İli tlırı Eskişehir Hv-Grz-25 No-lu binası tamir ettirilecektir Tamir işinin ekserisi boya ve doğrama olup sıva işleri de bina dahilinde olduğundan kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • hambjya Ye esnanı Kapanış Açılı* Kapama Sterling 784.784.Dolar 280.30 280.30 Fr.Fran;«i.ai 0.*fc İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr!6.61 5.60 İsveç K* 64 12.50 54.12.50 Florin 7^.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.11.1953
  • L.nu 2,Sulh lıuKuis Hâkimliğinden:953/420 Davacı yaş meyva ve sebze tarırri kooperatifleri birliği tarafından dâvâlı Kasımpaşa Araplar sokak 6 numarada Osman Baba aleyhine açılmış 69 li ra 05 kuruş al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8