Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • TÜRK-İSVEÇ GÜREŞLERİ Evvelki akşam yapılan ve İsveçlalerin 5-3 galibiyetiyle neticelenen Türk İsveç Greko Ro men güreş karşılaşmalarında İsmet Ath'nın sağladığı galibi-CDevamı Sa.7 SU.5 de)İsmet Atlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • Cinayete sebep olan Kudret Şişli cinayeti Kaatil Hüseyin izmir'e kaçmak üzere hazırlanırken yakalandı Evvelki gece Şişli'de bir cinayet işlendiğini,Hüseyin Saksı adında birinin,eski metresinin kocası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • Musaddık'ın muhakemesi yeni bir safhaya giriyor Sabık Iran Başvekilin n dâvasına bakan mahkemenin kendisini selâhiyetsiz ilân etmesi muhtemel lecektir.Böylece Musaddikm bir sivil mahkeme huzuruna muhl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • Sedat BlmavI dünkft durug-Sedat Simavinin duruşmasına devam edildi Dünkü danışmada Fuat Köprülii'nüu avukatı ithamnamesini okudu Dışişleri Vekili Fuat Köp rülüyü ve Dışişleri Vekâleti ni tahkir eder m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • Amerikan yardımının yeni şekli İktisadi yardımm kesilerek askerî yardımın arttırılacağı tahmin ediliyor Bd yi!Türkiyeye 45 milyon dolar verilecek Washington,13 AP)1 temmuz 1953 de başlıyan yeni mâli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • îugiin şehrimizde havanın nıumiyetle hultatla geçeceği,ha a HicakI £ınm biraz yüksele,eği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • Büyük bir sahtekârlık hâdisesi meydana çıktı Dört kl?8 şahta evrak tanzim ederek Bee-liyeien 170 bin lira almış ar Zabta,büyük bir sahtekârlık iddiasının tahkikatına el koymuştur.Hâdisenin tafsflMı şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • Yunanistan'ın Rusya'ya cevabı Atina,13 AA.Ttman hü kûmeti,Amerikan Yunan as keri anlaşması hakk ndakı Sovyet notasına verdiği cevapta bu anlatmanın Balkanlardaki durumu katiyen değiştirmediğini Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • Türk italyan görüşmeleri dün Ankara'da başladı Müzakerelerde iki memleket arasındaki ticari münasebetlerin de gözden geçirildiği anlaşılıyor İtalyan Başvekili Pella bu gece Ankaradan ayrılacak Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • Şişhanede garip bir hâdise Bir randevu evi baskmmda sokağa kaçan kadınlar bir yanlışlığa sebep oldu Dün Şişhanede bir randevu evi basılırken,enteresan bir hâdise olmuştur.Ahlâk zabıtası memurları,Şiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • SOKAKTA KUMAR Dün saat 14 sıralarında Beyoğlunda Bursa sokağından geçmekte olan foto muhabirimiz iki kumarbazın yol ortasında herkesin gözü önünde barbut attıklarını görerek hayretler içinde kalmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • N.Ardıçoğlu hakkında açılan dâva Ilakime hakaret eden Ardıçoğlu'nün duruşmasına dün başlandı Ankara 13 Milliyet)Millet Partrlsi mesulleriyle birlikte davaları görüldüğü sırada üncü sulh ceza haki mi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • Meclisin dünkü içtimai Ali Fahri tşeri ve Kamil Boran'ın sözlü sorularına cevap verildi Ankara,13 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Fikri Apaydın'ın rlyase» tinde toplandı.Bugün Mecliste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • taarruzu daha yaptı Batch gazetecilerin de hazır bulunduğu bir basın toplantısında Molotov eski lâfları tekrar etti Moskova,13 A.A)Sovyet Dışişleri I I Vekili Molotov bugün tertip ettiği basın toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • KRALİÇE VE FOTOĞRAF M AKİN ASI Yanan Kral ve Kraliçesi bir müddetten beri Amerikanın muhtelif eyaletlerini »yaret etme'rtedir-Resimde Kraliçe Frederikayı bir gazete fotoğrafçısının makinasını tetkik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • Memurların Muhakeme şekli değiştiriliyor Hazırlanan yeni kanun tasarısı komisyon* dan çıktı ve Meclis gündemine alındı Ankara,13 ANKA)Me_murların suçlarından dolayı haklarında yapılmakta olan so ruştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • Kerede kızılların müttefik esir ere yaptıoı korkunç mezalim Çinli ve Kuzey Koreli komiinîst 1er ^tiw'deld öç seneBk muharebe esnasında,içlerinde 13 tane de Türk bulunan» 29-815 Birleş mis Milletler ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1953
  • Eisenhower Kancıda'da Amerika Reisicumhuru Ottawa istasyonunda üç bin devlet memuru tarafından karşılandı Ottawa,13 A.A.Birleşik Amerika Cam5v.rreisi Eisefl hower,iki gün resmî ziyarette bulunmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • Arkadjşını bıçakladı Dün Tahtakalede kanlı bir hâdise olmuştur.Tahtakalede Rüstempaşa Mahkeme altı sokağında sey yar satıcılık yapan Bahattin Yıldız ve Talât adında iki kişi bir alış veriş meselesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • İki intihara teşebbüs vak'ası Fatihte imam Camii soka ğında 44 numarada oturan krdoğan Saygılı admda bir çocuk,gece saat sıraların* da-intihar maksadiyle kendisıni dördüncü kat balkonundan sokağa atmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • LakirkOy Köprüsü go aş etiiscsk II dahilimle yeniden ilkokullar için lüzuınlu l* kalem mobilya 180.000 Ura bedelle ihale edilmiştir-Ayrıca B Jur köydeki köprünün genişletil mesi için 55.000 ljra tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • Tüccar Siimerbanktan co"« s'kâyat ediyor Sümerbank müessesinden yün ipliği satın alan tüccarın,yüzde 25 peşinat yatırma ya mecbur tutulmasıyla ilgili olarak ortaya atılan iddiaların akisleri devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • Vali Eyüp camiini teftiş etti VaH ve Belediye Reisi Pro fesör Gökay,beraberinde Fen işleri müdürü,imar müdürü ve Emlâk müdürü olduğu hal de dün öğleden evvel Eyüp muıtakasını teftiş etmiştir.Gökay,bih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • 18 bin fidan tevzi edî« c^k Beykoz ağaçlar fidanlığın da yetiştirilen fidanların tevziine önümüzdeki pazartesi günü başlanacaktır-Bu sene 18 bin adet ser,salon ve süs rebatlarile çeşitli cam,yol,park
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • İthalâtçı vesikalarının tevzii d îv m ediyor Ticaret odası tarafından it halatçılara verilen vesikaların tevzi müddeti 16 kasım gününe kadar uzatılmıştı* Muameleler halen devam etmektedir-Ancak bu müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • Bir genç yengesini tornavida iie yaraladı Beşiktaşta Dikilitaş mevkiin de Doğrul sokağında ly8 numarada oturan Hasan Kıhnç adında bir genç yengesi Hik metten,giymek üzere,ağbey sinin elbiselerini iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • Vilâyet binası tamir edilacftk Vilâyet binasının bazı kısımlarının tamir ettirilmesi ne karar verilmiştir-Diğer taraftan Belediye de Kuzgun cuktaki çöp iskelesinin ve Beykozdaki itfaiye müfreze binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • Sadeyağ fıatları art j yor istihsal ımıntakalarından gelen haberlere göre sade yağ fıatları bir miktar yükselmiş tir.Ancak durum şehrimiz pi yasasına henüz tesir etmemiş tir-Halen Diyarbakır yağları 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • Tren altında kalan ha m mal Dün Haydarpaşada ölümle sona eren bir tren kazası olmuştur' Haydarpaşa limanında çalışan Mahmut Akay adında biri saat l3 sıralarında garda hatlar arasında gezinirken,Makini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • İşçi Sigortalarının yaptıracağı hastane işçi sigortalan kurumu ge nel Müdürlüğü,şehrimizde 56ü yataklı hastahane yaptırmağa karar vermiştir.Bu i$ yerli ve yabancı firmalardan teklif almak suretiyle ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • Kara sevdaya tutulan bîr kunduracı delirdi G ce yarrsı Mercan semtini ayağa kaldıran mecnun akıl hastahanesîne gönderildi İbrahim evvelki gece birdenbire çıld.rmış ve pencereye çıkarak bağırıp çağırmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • İtfaiye teşkilâtı takviye ediliyor Kandillideki itfaiye müf rezesi Binasının bazı kısımla rmın tamir ve tadiline karar verilmiştir.Bu iş yakında iha leye çıkarılacaktır* Diğer taraftan istanbul itfaiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • 0/ iu,sivil seyrüsefere etti Birinci ordu müfettişliği Vilâyete bir yazı göndererek manevralar esnasında istanbul seyrüsefer ekiplerinin değerli çalışmalarının takdirle karşılandığını bildirmiş ve teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • ¦*W«a H n ii MM.am t w.HALKINJSESJ I I Hademe maaşları ^öutfllS Çapada ördek K;v»ap ma* hailesinde oturan Selim Kuçüknalbant adındaki okuyucumuzdan aşağıdaki mektubu aldık,İraklı bir mevzua temas etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • 1ÂKV3MDIN S% YAPRAK Nasreddin Hocaya Kıymayalım bari.Bir gazetede okuduğuma göre Nasreddin Hoca morhum da filmo alınıyormuş,Naureddin Hoca yar inidir,yok mudur?Bu nokta katiyetle tahakkuk etmemistir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • Hie 14 Kasım Ru.6 1 liobittl evvel 1953 Kumu 1373 Cumartesi 1369 VAK IT VASATt RZAiNİ Güne ş 6.46 1.52 öğle 1L58 7.06 tkind i 14.36 9.44 Alcşa m 16.52 12.00 Yatsı 18.26 1.34 tmsa k 5.04 12.12 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • Başta «beyaz» Rus piskoposu Nikon olmak üzere,Amerika,daki Rus Ortodoks keşişlerinin müdürlükleri altında,«Asrımızın en büyük yalam Ukrayna» adlı,İngilizce bir eser intişar etmiştir.Din ile big bir al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi BOEA# Gizli âg af merkezine ani bîr baskın yapılacağı belli idi 40 Hatırıma gelmişken söy liyeyim,yarın da Anadolulu sarı merkezine gideceksiniz.Cemale son bir hatırlatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • Turizm Bürosunun tertiplediği konferanslar Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Bürosu ta rafından seri turizm konferansları tertip edilmiş bulun maktadır.Bu konferansların diki bugün saat 17-30-da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • Karadenizde fırtına İsveç bandıralı Aidia tankerinin fırtına yüzünden kurtarılmasına imkân bu u anıyor Birkaç gündenberi Karadeniz de hüküm süren şiddetli fırtına dun hafiflemiş ve gemiler nor mal sef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • Çocuk kitap haflası açılıyor Çocuk kitap haftası münasebetiyle 17 kasım sah günü saat n de Beyoğlu kız teknik öğretim olgunlaşma Enstitüsünde ve saat 17 de Eminönü öğrenci lokalinde iki kitap sergisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • ÇAY it İstanbul Kız Lisesini BitL renler Derneği tan sma çayı 28 kasım cumartesi günü Taksim Belediye gazinosunda verilecek* tir.KONGRE istanbul Gazeteciler sendi,kası yıllık genel kurul toplan,tısı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • utun Bankası Bankaya dair yapı an hazırlıklar tamamlandı.Kongreyi müteakip faaliyete geçilecek Memleketimizdeki tütün müs tahsillerinin kalkınmaları ve bir teşkilâta bağlanabilmeleri maksad'iyle tütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1953
  • K ISA HA BERLER jr Merkez Bankasının son de fa neşrettiği bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı 1.489.310.555 liradır.Bıı suretle tedavüldeki para hacmi geçen Jhafta.ya nazaran bir miktar artmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • Ankara görüşmeleri İtalya Başvekili Pella iki gün den beri memleketimizde bulunmaktadır.Dost ve müttefik 1tutyanın hükümet reisiyle yapılan görüşmelerin normal temas kırdan çok daha ehemmiyetli olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • B.r A!»ran Barones'i Ame/ik din çıkanltfı Los Angeles 13 AA.Dresdenli 45 yaşında Magdelana Von Redvitz isimli bir barones,Meksikadan vizesiz olarak Amerikaya girdiği için hudut dışı edilmiştir-Kanadad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • Polonyada muVavemef hareketleri Binlerce erkek ve kadının yeraltı faaliyetinde bulundukları bildiriliyor Berlin,13 Nafcen)Buraya gelen raporlara göre,Polonyada baskı şiddetlenmektedir.Polonyadan kaçan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • Aâmanyadaki yspışık ikizler ayrılacak Darmsdat Almanya)1;AA.Alman bir opera tör,yaşında bulunan Siyan lı ikizleri ayırmak üzere aim e liyat hazırlıklarını tamamladığım bildiriliştir.Honoerg bir posta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • Avrupa terakki ediyor_Amerikan Savunma Vekil yardımcısı Avrupa'da yaptığı seyahatte müsbet intibalar edindiğini söyledi Illinois,13 A.A.Amerika Sovunma.Vekil Yardımcısı Roger Kyest bu gece burada verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • Televizyon yiizündşn intihar eden kadın Morden,Surrey 13 AA)Malaya polis kuvvetlerinde çalışan bir teğmenin genv karısı sahibi bulunduğu tele vizyon ahizesinin iyi çalışma dığından müteessir olarak ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • Amerikada çocuk kaçırma vafc'aarı artıyor Nev York 13 A'A»)Polis makamlarının bildirdik kürine göre busabah erken sa atlerde yüzünde yara izi o lan bir adam şehrin doğusun daki bir evden 13 yaşında Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • 105 yaşında bir ihtiyar inlihara kalk ştı Guatemela City 13 AA.105 yaşuıda bulunan Enders Hernandez isimli bir ihtiyar intihar etmek maksadiyle ken dişini bir trenin önüne atmı:sa da,emeline muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • Bir İngiliz çıkarma is1 bat*ı Plymouth 13 A.A.Çıkarma tatbikatına iştirak eden bir ingiliz çıkarma ge misinin liman açıklarında ba" ması neticesinde içinde bulı nan mürettebattan 6 kişi ö müştür-Bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • Rusya aifın satıyor New York,13 A.'A.Amorika Maliye uzmanlanmn bildirdiklerine göre,Sovyet Rus ya serbest piyasada altın satmakta,'batı memleketlerine hız mette bulunmaktadır^ Sovyetlerin son zamanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • Yeni zehirli gaz butundu New York,13 Nafen)Amcrikanın en tan nmış haftalık mecmualarından biri olan Colliers Magazine de «GB» Iiye anılan gizli)bir gazdan bahseden bir ilmî yazı yayınlanmıştır.Bu yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • l,ıg.t*raJa bir seçimi Muhafazakârlar kazındı Crosby 13 A.A)Bugün burada yapılan kısmî se çimlerde Sir Vinston Churchill'in muhafazakâr partisi namzetleri Avam Kamarasına seçilmiştir.Seçim neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • ChurchiTin N bal mükâfatını zevcesi a'~ca' Stokholm 13 AA.Bu gün resmen bildirildiğine gö re,9 aralık tarihinde Isveçi ziyaret edecek olan Lady Churchill,zevcesine verilmesi kararlaştırılan Nobel mük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • iyi biliyor musunuz?Tabiî!işte araba hazırlanınca gideceğiz-Bekliyo" ruz.Vekil Abdullah efendi ilâ ve etti:Evet,Hoyranda buluşa cağız.Salih bey yine konuştu:istersen beraber götüre fim.Kulağına doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • israil,Ürdün'e bir konferans teklif etti Birleşmiş Milletler aek israil delegesi deriıal bir konferansın aktedilmes ni istedi New York,13 A.A.Bir-leşmış Mill-etler Güvenlik Konseyinde söz alan İsrail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • Sudanda bir komünist m^rke^i b sildi Kartum 13 A.A)Polis makamları bugün,Sudanm en büyük komünist merkezi olduğu iddia edilen bir binayı basarak iki kişiyi tevkif etmişlerdir.Teksir makineleri ve be y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • Kısa harici i aberier AMERİKA Washington'da resmen bil dirildiğine göre,Amerika donan ma vekili Robert Anderson uzak doğuda üç hafta siireoek tetkik lerde bulunacaktır.İNGİLTERE *fr Kardif üniversites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • İKTİBAS Delilik aleminde yapılan korkunç bir tetkik gezisi Sidney Katz geçirdiği korkunç tecrübeden sonra "delilere bütün imkânlarımızla ve hiç vakit geçirmeden yardım etmeliyiz,diyor 2 Manzaranın güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • Şileds dün yapılan tö-eı Dün Şilenin Uvezli köynü de,Genel Meclisinin vermiş olduğu tahsisat ve köyünün yardımı ile marangoz,nalbant ve demirhane atölyeleri olarak kullanılmak üzere yapılan binanın ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1953
  • FIKRA Aka Bir akcvlcmi kurulmasını is.Üyen yazarlara ötedenberi rast hırdık.İhtiyacı olanlar da hissediyor,ihtiyaç ile İsteme hak ki anandaki münasebetlere aldrış etmeden «akademi kurulsun»,hattâ «aka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.11.1953
  • RESİMLE HADİSELER İtalyan Başvekili Anıt Kabirde iki günden beri memleketimizde bulunan İtalyan Başvekili Sinyor Guiseppa Pella Ankara-Aa görüşmelere başlamadan önce Anıt Kabre Ederek tazim duruşunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1953
  • c-ryawa^*-^"yuRsennır:Şövalye olacak olan sonra bir git Büyük Sözeren—Souzerv in)1er ne krallığın içinde bulunduğu «zadegan» sınıfı na şövalye)yani süvari)derlerdi-Bu zümreye girebil mek bir takım şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1953
  • AMERİKA'DA BALE SANATI Amerika'da güzel sanatlarm en tekemmül etmiş otan bir şır besi de Bale'dir.bilhassa revü leTde baleye büyük önem verilmektir.Resimde ^AmerH^ii en çok sevilen balerinlerinden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.11.1953
  • Afganistan hokey takımı Hindistanda Yeni Delhi,12 Anka)Hindistan'da muhtelit maçlar yapmak üzere Afgan Hokey Millî takımı,bugün Delhi'ye gelmiştir.10 oyuncu ve 2 idare ciden müteşekkil grup,bu turne c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.11.1953
  • Galatasaray ile Adaletin geçen movsim yaptıkları ve yenişemedikleri maçta ITkmet ve HUseymin akmmı bek Fahri faulle karışık bir tarzda önlemeğe uğraşıyor* Bu günkü maçın da resimde olduğu gibi Adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.11.1953
  • italya "Dünya kupası,maçlarına hazırlanıyor 6 kişiden mürekkep bir ekip tarafından seçilen 22 oyuncunun isimleri belli oldu Dünya kupası maçlarında ti,Mucinelli juventiüs)San bir iddiası olan italya ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.11.1953
  • 953-954 yılı spor oyunları programı İstanbul Bölgesi 1953 1954 yılı spor oyunları faaliyet prog ramı hazırlanmıştır* BASKETBOL Bu programa göre.ilk olarak 14 kasımda istanbul Basketbol Teşvik Turnuvas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.11.1953
  • Türk isveç güreş müsabakaları 8-8 beraberlikle sona erdi ismet Groenberg karşılaşmasından çıkan ihtilâfın dedikoduları hâlâ devam ediyor Stokholm 13 Burada Eriksdal Arern'de yapılmakta olan Türk isveç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.11.1953
  • Baskefboltakımımız ikinci Akdeniz sportif oyunlarına davet edildi 30 haziran 1955 te yapılacak kem ve 2 idareci olarak davet olan İkinci Akdeniz Oyunlan" edilen milletler arasında merana Basketbol mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.11.1953
  • Yugoslavyaya güdecek olan Nuri Baytorun Nuri Baytorun Yugoslavyaya hareket ediyor Mili!güreş takımımızın eski antrenörü Nuri Baytorun yarın uçakla Yugoslavyaya hareket edecektir.Yugoslav Güreş Federas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.11.1953
  • Yabancı hakem meselesi halledildi İstanbul,T.H.A.Büyük kulüplerimizin yapacakları maçlan İtalyan hakemlerinin idare etmeleri hususunda vâki müracaat İtalyan Futbol Feda rasyonu tarafından kabul edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.11.1953
  • Eski Kasımpaşa kala* cisi Mehmet Fener Bahçeye girdi Ankara,T.H.A.Rasımpaşanın eski kalecisi Mek met Çelik,son defa İstanbul Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan teklifi kabul ederek Ifl» nerbahçeye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.11.1953
  • üazırlıyan:Ercinıcnd ÜN VER 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HI SoEdan sağa 1 Bağlılığı cüz'i ika kelime)2 Telli bir saz çalan;Ma tem;Yekic;tadın üçte ikisi.S Biı harfin okunuşu;K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1953
  • la a I w KİNİNLİ GRİPİN BAŞARI İLE KULLANİLİR.GRİPİN 4 saat ara ile' günde 3 adet^alınabıtîrf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1953
  • e|d J?Vi ItMl I beyaz sabun çamaşır içindir Krem İl PURO cildiniz içindir PURO sizi gözelleştirir Bol Köpüklü Nefis Kokulu PURO Tuvale»'.Sabunu 100 ûfe İOO fâfiir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1953
  • üfürükçü" Cinci Hoca yakayı naşı_Bu gün içimizde üfürükçülük vs falcılık yapmak,muska yazmak suretiyle maişetini temin değil de,müreffeh bir hayat yaşıyan bazı açıkgözler vardır.Bu yazı serîsinde haya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1953
  • esnüo Okuma yazma bilmiyen vatandaşların eğitimi için şehrimizda beş halk dersanesi acildi Şehir,kasaba ve köylerde makbuz,senet gibi hayatta okuma ve yazma bilmeyen vatandaşların okutulması,kendileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mcbrııre Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telafon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1953
  • İKTİBAS De ilik âleminde yapılan korkunç bir tetkik gezisi Baştarr.îı 3 üncüde)ramlarım.ıstıraplarını nefsim de tecrübe ettim,n^ler çektiklerimi biliyorum-Muhakkak yardımlarına koşmalıyız.Sidney'in fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1953
  • Trent koltuğa iyice gömül dü ve:Ne insanlar,yarabbi,de di.Mabel,piyanoda şöyle ne seli,ama sinirleri tahriş ed^n cinsinden değil,sahiden gam dağıtıcı bir parça çalarmısınız?Şu andaki huzurumuz uzun mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1953
  • Çelebi Mustafa:"Milletimin ve vatanımın uğruna ça« lışmaktan ve canımı vermekten çekinmiyeceğim,dsdi 128 Dedi,Cüneyd aradığını bulmanın sevıncile Heieni silk ti:Şimdi gelirim:Diye çıktı-içini dökecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • ZAYt Nüfuaa tescilime esaa tasdikli tabiiyet beyannamemi zayi ettim.Tenisini çıkar tacagımdan eskisinin hükmü yoktur.Naci Örk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Ski gemi çarpıştı Mesina Sicilya)AP)Karadeniz limanlarında û Ruj petrolü yüklemiş olan bir İtalyan tankeri bu sabahın erken saatlerinde Mesina boğa^maa bir İngiliz yolcu ve yük geaa siyle çarpışmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Şişli cinayeti [Baş israfı birinc'de] lar bu arada civarda içinde 5 yaşlar.nda bir çocuk bulunan bir otomobil görmüş ve yaptıkları tahkikatta,çocuğun Hüseyinin oğlu Oktay olduğunu ve otomobilin de kaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Buğday ve afyon satışları Ankara.13 A-A-Geçen hafta,kampanya başındı iti,baren.Almanya hariç,yabancı memleketlere yapılan ve mukaveleye bağlanan satış 363.700 tona baliğ olmuş ve anlaşma gereğince Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Eisenhower Kanada'da [Baş tarafı birino'del nada Başvekili Stf Laments vc kabine erkânı tarafından karş lanmıştır,t Meraklı bir halk kütlesi,vagondan istasyon merdivenlerine kadar döşenen 60 santim ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Şişhanede garip bir hâlise [Baş tarafı birincide] Baskın sonunda evde bulunan iki kadın suçüstü yakalanmış,diğer iki kadın da evin arkas.nda bulunan kapıdan kombine zonla sokağa fırlamış ve kaçma ga b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Memurların muhakeme şekli değiştiriliyor [Baş tarafı birincMel lerde masun bırakılmasını temin etmektedir.Tasarının aldığı son şekle gö re.memurların işledikleri suç lardan dolayı haklarında soruşturm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Yımanistanın Rusyaya cevabı [Baş tarafı birinc'de] belirtmektedir.Yunanistan bu notasında,eski düşman memleketlerin barış antlaşmalarının askeri hususlar hakk.ndaki mad delerini açık bir şekilde ihlal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Sinema büfelerinde İndirme yapılıyor Sinema büfelerinde satılan meşrubat Çatlarında bir miktar indirme yap-lmıştırt Daim!Komisyonca yeniden tesbit edilen fiatlara göre birinci sınıf sine malarda gazoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Musaddık'ın muhakeme 3İ Devamı Sa.7 Su.4 de)de dinlenecektir.General Riahi ve avukatlarının iki gün daha konuşmalar;beklenmektedir.Aiülaşaldığına göre general de aynen Musaddı kon iddialarını ileri sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • N.Ardıçoğlu hakkında açılan dâvr [Baş tarafı birincide!dıçoğlunun duruşmasına bu gun devam edildi-Bu gün iddianame okun du.Sanık hiçbir ifade verm yeceğini ve kendisini müda faa etmiyeceğini söyledi.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Amerikan yardımının yeni şekli [Baş tarafı birincMe* Iacağı şimdi hemen hemen kat'iyet kesbetmektedir-Türkiye geçen mâli yılda 55 milyon dolarlık bir yardım gör müştü-Yardım işlerile meşgul olan teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Türk İsveç güreşleri tarafı birincide!yetin bir takım itiraz ve ihtilaflara yol aotğı malûmdur.Gil reşleri takip etmiş bulunan bir İtalyan gazetecisi bu mevzudaki görüşünü şu şekilde belirtmektedir.tf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Bolivya âsilerinin muhakemesi Lapaz Bolivya)13,A.A.Cumhurreısi Victor Paz Estenssere hükümetinden bugün tebliğ edildiğine göre,12 ordu subayı,13 kadın ve 3 eski cum hurreisi dalhil olmak üzere 750 kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Meclisin dünkü içtimai [Baş tarafı bîrinc'do] da,memlekette irticaın mevcut olup olmad.g-ım,hükümetin lâik ük telâkkisinin ne olduğunu sor makta idi.Reis soruyu cevaplandırması için Devlet Vekiline sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Karakolların emrine cankurtaran verilecek Üsküdar ve Beyoğlu Baş Hekimliklerinde vazife gören can kurtaran servislerinin işini kolay laştırmak,acil vakalara dodva süratle cevap vermek üzere ye ni tedb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Tekel Genel Müdünüğj ilânları İdaremizle ilgili her türlü bilgi için saat 8 ile 19 arasında.Umum Müdürlüğümü» Danışma Bürosuna müracaat edilmesini rica ederi» Telefon:&İ7M)Tekel Umum MttdttrlüÇü 17358
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Sedat Simavi'nin duruşmasına devam edildi [Baş tarafı birincile] Saat 1* de başlayan duruş ma bir saat kadar devam etmiş ve kalabalık bir dinleyici tarafından taki'b edilmaş tir-Duruşmada Sedat Simavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Ita'ya a k^sif *ss Milano,13 A.A.Çok k» sif bir sis bu sabah Milano'da seyrüseferin ink:taına sebep o i muştur.Şehir merkezinde görüş mesafesi iyiden iyiye azalmis olup civar mahallelerde bir metredir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Trieste için toplantı yapılması muhtemel İtalya ve Yugoslavyanın,ihtilâlin halli için ihzar?toplantıya çağrı malan bekleniyor Londra 13 A.A)iyi nu ve yakında bu mealde bir haber aıan çevrelerin bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • Türk İta'yan görüşme'eri [Baş tarafı birincide] Kâzım Kemahlı.Riyaseticumhur başyaveri Nurettin Alpkar tal.Riyaseticumhur Hususî Ka lem Müdürü Fikret Belbez,hazır bulunmuşlardıritalyan Başvekili yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1953
  • [Baş tarafı birincide'] İle görüşmek isteyip istemediğini sorması üzerine şöyle demiştir:«Mühim olan böyle bir konferansın toplanması değil,daha evvel böyle bir konferansın gayelerinin tesbit edilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • 100 gram akmakta 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gr.ARI BıSKUlSiNDE 470 kalori'olduğunu unutmayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • Lokman Hekfn».Dr.HAFIZ C F;M A L Dahiliye MUtîhassnm Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-n.no öğleden sonra 14.30-17.00 de ha^ta Kabul eder.İstanbul Divan yoiu No.104 ¦MWiW.HU ^ı.il».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • hambiyj ve esham Kapanış Acılık Kapanıp Sterling 784.784_Dolar 280.50 280.31 Fr.Frangı «ı.8l 0.8!İsviçre Fr 64.03 64.0.İ Belçika B"r.5.6t 5.63 İsveç Kc 64.3250 54.12.5U Fluri?73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • in ft c 0)c c 0 N W a.*s 0 Dünya Şampiyonası!1950 Alfa Romeo île Farina 1951 Alfa Romeo ile Fangio 1952 Ferrari ile Ascari 3 09 Ferrari'de Alberto Ascari SireillÎ stelvio p309 Dünya Şampiyonu Lâstik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • ZAYİ Türk Ticaret Bankası istanbul şubesinden aldığım 8 6.953 tarih ve 1688 No.lu tescilin 3 üncü nüshasını zayi ettiğimden hükümsüz olduğunu İlân ederim.M-Acemyau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • istanbul Levâzı ra Amir iğinden verileı A-kara Kıtaat İlâ ilan As-ihtiyaç için Kağızman ve Pernavut teslimi aşağıda mihdarı yazılı iki parti Sığır eti hizalarında yazılı gün ve sc lerde kapalı zarfla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • İstenbul Kapalı Çarşı Esnafı Tesanüt ve Koruma Cemiyeti İdare Kurulundan Kapalı Çarşı esnafı tesanüt ve koruma cemiyetinin senelik kongresi 28/11/953 cumartesi günü saat 10 da Nisap olmadığı takdirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • Bursa Asl'ye Birinci Hukuk Davalı:Salih özel» aslen Dedeağaçh olup Enez bucağının 29 yabancı hanesinde mukayyet iken halen ikâmetgâhı meç hul-Davacı Şaziye özel tarafından aleyhinize açılan boşanma dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı İçlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAS Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • Devlet Orman İş'etmesi Karabük Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Yenice Bölgesi emvalinden olup Uzunkum istif yerinde mevcut 407677 M3 Çam Tomruğu 5/11/9531 tarihinden 15 gün müddetle 8 parti halinde ve aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • iflUttnjet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 2* 60 Üç aylık VJ 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirilen şartları 2 ve 3 üncü sayfa sani.4 T.L.i 7 ve 8 inci şayia stınt.2,50 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • AYDA LİRA iaks/t/e herevfod/n/û/û bir Dikiş makinesi sahibi olmasma fırsat ver/yorı/z.Bu tek/tt ancak muayyen bir müddet için muteber olduğundan a/ma karar/z/çaJbc/k vermekte ne/ifâatiû/zc/i/LİRA ü/ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • Yükleme kcşaltma yaptırılacak Toprak RSahsuüeri Ofisi İstanbul Bölge r£üc£ür£üğuRdcn 1 Tekirdağ anbarmiza gelecek veya buradan diğer mahallere sevkedilecek Ofisimize ait hububat bakliyat,ve sair madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • Tekel Umum Müdürlüğünden Tekel Umura Müdürlüğü nakliyat şubesinde mevcut örneklerine uygun olarak 202 takım elbise,7 aded palto ve 258 iş tulumu eksiltme suretiyle diktirilecektir.Hepsinin muhammen di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Bu temsile mah i sus olmak üzere sa,at 20.30 da Dram kısmı.t YAVRU K AİT AL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand Türkçest:Sabri Esat Siyavuşgril Her çarşamba akşamı talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.11.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Gökçay 13.45 Radyo salon orkestrası konseri 1 H.Groudson.Muniu ba serenad.2 G.Braga:La Berenata,3 V.Scherzınger:Aş'k resnıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8