Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • Acapazarda iki fecî taşıt kazası oldu Adapazarı,12 ANKA)Geyve plâka sayılı Zanim Çakmak idaresindeki otobüs 4u yolcusu ile Adapazarına gelmekte iken,Sakarya rıeh" ri kenarından geçtiği bir sırada,dire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • KOCASINI ALDATAN KADIN Vasfiye adında bir kadın uzun müddetten beri seviçınekte olduğu dostu Idris'Ie yalnız kalmak için,kocası Fidan'ı ortadan kaldırmak maksadile* kocasının bakkal dUkkânma b!r mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • BEYOGT,U HAVAGAZI TE-SİSLERİ Kâğıthanedc Poligon sahasında inşasına karar verilen Beyoğlu Havagazı yeni tesislerinin temeli dün türenle atılmıştır.Bu törene ait tafsilât ikinci sayfaınızdadır*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • Moskova ve "Yeni Moskova radyosu dün gece 8 de yaptığı Türkçe neşriyatında yüzlerce âlim,fen adamı,profe sör ve igazetecinin Sovyetler Birliğini ziyaret ettiğini bildirerek sözü memleketimize getir-Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • Truman'ın sorgusu tehir edildi Tahkikat komisyonunun kararından önce Truman ifade vermiyeceğini bildirmişti Washington,12 A.A.Bu sabah kongre mensubu bir şahsiyetten öğrenildiğine göre eski Başkan Tru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • Musaddıkın idam edilmesi istendi Sabık başvekil vasiyetini mahkemeye bildirerek» kararı temyiz etmiyeceğiıi sö/iedi Tahran,12 AA.Dr.Musaddık,evvelce söylediğinin hilâfına olarak,muhakemesinin dün öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • falya Başvekili Pella dün a geldi Dost memleket Başvekili ile siyasî ve ticarî müzakerelere dünden itibaren başlandı ıı.ı ı i—1.ııı ı „M ı ı ıı ı ııı Pella,şerefine verilen ziyafette;"kısa bir zamanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • ESKİŞEHİR ŞÎLEBÎ Denizcilik Bankasının Norveçten şaton aldığı «Eskişehir» şilebi limanımıza gelmiştir.4050 tonluk •lan şilebin sürati 13 mildir ve her türlü modern vasıtalarla mücehhezdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • Ayin yapan 93 kişinin duruşması Bir müddet önce Tahtaka le civarında bir handa ayin yaparken yakalanan 93 Nak" şibendinin davasına bakan 3cü Asliye Ceza Mahkemesi,sanıkların bir kısmım mah kûm etmiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • Kuran-ı Kerimin Almanca tercümesi Bremen,12 AP)Alman Müslüman Kardeşler Cemiyeti Başkanı Ali Hüseyin Thınius'un bildirdiğine g-öre Kur'anm ilk hakiki ve tam Almanca tercümesi gelecek ay neşredilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • Gozetelere verilecek resmî ilânlar Cumhuriyet ve medeniyet izamlarını sarsıcı tahrik ve tezvirlerde bulunan ga setelere resmi Hân verilmiyecek Ankara 12 Milliyet)Resmî ilân ve reklâmların tev zi şekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • İhtikârı önliyecek tedbirler Hükümet spekülatörler ve vur guncu firmalar hakkında bir kanun tasarısı hasırladı Ankara,12 ANKA)Sun'i fiat yükselmelerini ve vurgunculuğu önlemek için hükümet çalışmalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • I'M.1.r r.v r f s-lis &m&6L JŞ^7pv v-X k W 'i:ISS^?'fc MkI 1 Millet Partisi dâvasının dün din lenen şahitlerinden biri Adliyede Millet Partisi dâvasının şahitleri dün de dinlendi Şahitlerden Hj ûk UJu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • Stockholmden dün gece temin ettiğimiz resimier İsmet Atlı rakibini tuşa getirmeye çalışıyor Osman Kambur Andenberg'to gtreşirfecn Greko-romen karşılaşmada isveç takımı 5-3 galip geldi Dün gece Cemil S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • E^EJBfflffl »Yy il rJBB P^H Bugün teorimizde hajwmn çokj bulutlu ve mevzii yağışlı geç v ocği,rüzgarların kuvvetli eseceği,sühunet derecesinin değiş.miyecegi tahinin edilmişi* r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1953
  • Şişlide dün gee vakit bir cinayet işlendi Bir adam ayrıldığı karısının yeni kocasını sokak ortasında öldürdü Dün akşam Şişlide kıskanç lık yüzünden bir cinayet işlen mistir.Geç vakit yaptığımız tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • TASCV.MDIN 3% YAPRAK Dimyota pirince giderken.Şfchir iskeçl eri ULUNAY Kabataş Araba vapur iskelesi,sabah,saat 4,10.Hususi arabalar,taksiler,kamyonetler,bir otomobil mezarlığını and-racak şekil de kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Kazaları önlemek için alınan tedbirler Atatürk Bulvarının Unka panı köprüsüyle Saraçhane bası arasında sık sık vuku bu lan kazaları önlemek için Al tıncı Şube Müdürlüğü bir ka rar almış,caddeye geliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Zeytinyağı piyasası canlanmaya başladı Bir müddetten beri durgun bir variyet arzeden zeytinya ğı piyasası,son günlerde bir hayli canlanmış bulunmaktadır-Yeni gıda maddeleri tüzü güne riayet edilerek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Bir çocuğu başından keserle yaraladı Usküdarda Toptaşmda ima ret sokağında 14 numarada oturan Hüseyin Erdem ac^n da biri Bağlarbaşı caddesinde 98 numarada oturan Sezai Demirçay adında 12 yasında bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Elektrik kursları yine tehir edildi Bu gece tedrisata başlıyacajh evvelce bildirilen elektrik teknisyenleri gece tekâmül kurslarının açılması bazı teknik sebeplerden dolayı yine tehir edilmiştir.Elekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • HALKIN SESİ Mahalle ortasında halat imalâthanesi Ortaköy,Deröboyu mahailesi sakinlerinden aklığımız 10 imzalı bir mektupta,mahallenin müşterek bir der dine temas edilerek söyle de nilmektedir.«Mahalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • "Hsrgün,refikimiz yedi yaşında Şehrimizde akşamları intişar etmekte olan Hergün refi kımız,dün yedinci neşir yılı na girmiş bulunmaktadır-Arkadaşımızı tebrik eder ve intişar sahasmda daha uzun yıllar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Kitap haftası için ypılan hazırlıklar Yeni öğretim yılı kitap haf tası,bu sene 16 kasım pazartesi günü başlayacaktır-Millî Eğitim Müdürlüğü bu münasebetle okullara gönderdiği bir tamimde,gerekli hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • KISA HABERLER Atatürk'ün nâşının Anıt Kabre nakli töreninde hazır bu lunmak üzere Ankaraya giden Üniversite,îşçi sendikaları ve diğer resmî ve hususî müesse selerin temsilcileri şehrimize dön mege baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • POLİSTE Hilmi adında bir taşralı,polise müracaat ederek,Küçük pazar Hamamının çekmecesine koyduğu 132 liras^ım,hamam işçilerinden Şerif ve Osman tarafından çalındığını iddia etmiş tir.Tahkikata «başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • HİC 13 Kasım Rh.5 31 1953 Ekim LS7Sİ Cuma 1369 VAKİT VASATt EZAN t Güneş 6.45 152 öğle 11.58 7.05 İkindi 14.36 9.43 Akşam 16.53 12.00 Yatsı 18.27 1.34 tmsa k 5.03 12.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Reisicumhur ¦'Celâl Bayartn Ocak ayında.Amerikaya yapacağı ziyaret mUnasebetile «Washington Star» gazetesinde inti sar eden Od yazıyı naklen abyoruz.Türkiye Reisicumhuru Celâl Bayar'ın ocak ayında Anu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Türk İtalyan ticareti gelişiyor Memleketimizle italya ara smdaki ticarî münasebetler süratle inkişaf etmektedir.Bu arada geçen yılın ocak eylül aylan içinde memleketimizden Italyaya 46.1 milyon liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Denizcilik Bankasının yu di şı temasları Denizcilik Bankasının dış bankalarla olan münasebet lerini geliştirmek ve banka" nın diğer muhtelif mevzular üzerinde müzakerelerde bu lunmak üzere Avrupaya gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Bir kadın kocasını hapse sokmak istedi Aşığı ile başbaşa katabilmek için kocasına iftira eden karJ.n yakalandı iki gün evvel Taşlıtarla da garip bir hâdise cereyan etmiş ve genç bir kadın aşığı ile ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • İnşasına karar veriıen ilkokullar Çatalca ilçesine bağlı dört köyde yeniden birer ilk okul yaptırılmasına karar verilmiş tir.Bu ayın sonuna doğru ihale edilecek bu ilk okullar Türkoba,Belgrat,Tafra ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Helva ihraç edilecek I'gililere müracaat eden Avrupalı firmalar fiat hususunda nıa'ûmat istedi er Batı Avrupa ve yakmşark memleketleri memleketimizden tahin helvası ve muhtelif cins pekmez ithal etmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Karaya oturan İsveç tankeri kurtarılamadı Karadeniz ve Akdenizdc hüküm süren şiddetli fırtuudün de devam etmiştir.Bu yüzden en yakın limanlara sgınan gemüer seferlere çıku mamaktadırlar-Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • istanbul Hemşehriler Derneğinin toplantısı istanbul hemşehriler derneği,Atatürkiin ölümünün 5 inci yıldönümü ve ebedî istirahatgâhına tevdii münase betiyle lö kasım çarşamba gü nü Tepebaşında Bristol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Saiîşa çıkarılan eski harp gemileri Miatları dolmuş bulunan donanmamıza mensup bazı harp gemileri satışa çıkarıl mıştır.Hizmet yılları dolmuş bulunan denizaltı gemilerinden Birinci ve ikinci inönü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Rektör bugün bir kokt yi verecek istanbul Üniversitesi Rek törü Prof.Fanir Yeniçağ yeni ders yılının başlaması münasebetiyle bugün saat 17.30 da Hukuk Fakültesi merasim sa lonunda öğretim üyelerine bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Demokrat Partinin 5 iyasi toplantısı Demokrat Parti Büyükada ilçe merkezi 15 kasım pazar giınü siyasî bir toplantı tertip etmiştir.Saat 14-30 da Leydi gazino sunda yapılacak olan toplan Uya şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • KONGRELER iç Çocuk:Esirgeme Kurumu KüçÜkpazar şubesinin yıllık kon gresi,bugün saat 15 te Küçük pazardaki cyuvada» yapılacaktir.fa C.H.P.Sarıyer îlçe şubesinin yıllık kongresi 15 kasım pa zar günü par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • GU Yazıcının para ve müc«vh«*H°ri ralrdı Kartal Maltepesinde otu ran emekli general Tahsin i Yazıcının hizmetçiliğini ya pan Yakup adında biri,evde' kimsenin bulunmayışından is tifade ederek,generale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Şap hastalımı ile r*îicad le edilecek Milletlerarası Tarım Birliğinin teşebbüsiyle bu ayın 23 ünde Komada şap hastalığı die ilgili bir kongre yapıla çaktır-Kongrede,geniş ölçü" de hayvan telefatına se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Yedek parçalar için yapılan tahsis Dış ticaret rejiminde,sana yi müesseselerinin yedek par ça ihtiyaçlarını süratle karşılamak maksadiyle konan hükümlerin,tahsis miktarının az Gİmapı yüzünden tatbik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Havcg^zı tesisleri Beş milyon liraya inşa edilecek oian tesisin temeli dün atıldı Kâğıthanede Poligon saha sında inşasına karar verilen Beyoğlu havagazı yeni tesis lerinın temel atma töreni dün saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi BOKAK "Gizli telgraf merkezi hakkında size bir saat içinde haber getireceğim,39 Sabah saat 8,telgrafçılar uyanmıştır.ı No-lu telgrafçı da kalkar elini yüzünü yi kar,giyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Faruk'un eski karısı artist olmak İstiyor Nev York,12 ANKA)Hollyvcoddan alınan haberle re göre,eski Mısır kralı Fa ruk'un eski eşi Neriman Holl yvood şirketlerinden birine müracaat ederek arzu edildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Bir boksör bir haydudu s^rdi Paris,12 T.H-A.iki senedenberi Rochelle şehrinde,bir çok soygunların faili ve tehlikeli bir gangster olan 44 yaşlarında bir haydut,nihayet,Fransanın tanınmış Rugby oyuncul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Edinbugh festivalini 18.000 yabancı ziyaret etti Edinburgh 12 A.A.Bugün burada bildirildiğine göre,bu seneki Edinburgh sanat festivaline *3 yabanc memleketi temsilen 18 binde' fazla ziyaretçi iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Limanımszdan yapılan ihracat fazlalaştı Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 567.0343 lira değerinde bağırsak yaprak tü tün,iç fındık,haşhaş tohumu gramofon plâğı,tiftik,küspe,sinema filmi ve tıbbî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA İt Amerika hava kuvvetleri karargâhının dün gece açıkladığına göre,halen Amerikanın elinde dünyanın-en kudretli Tur bejet uçak motorları mevcut bulunmaktadır.İNGİLTERE İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Sudan seçimleri yeni ir ihtilâfa sebep oldu İngiltere ve Mısır seci hakkında bir birler Londra.12 A.A.Muha fazak.ar Daily Telgraph gaze tesi bu saıbah neşrettiği bir ma kalede:Sudan'da cereyan etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Uçan daire muamması Kanada da bu meçhul cisimlerin mahiyetini çözmek için lâboratuvar kuruluyor Toronto,12 A.A Kanadalı elektrik mühendisleri uçan dairelerin esrarını katiyetle çözmek üzere Ottowa'nm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Bir Emek)i General altıncı defa kan verdi Ankara T-EA.Bir müddet evvel Genel Kurmay Başkanlığınca,Kore gazilerine o defa kan verdiği için tak dir olunan emekli general Bozkurt Kaplangı,bu defa da aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Hollanda Kraliçesinin kocası Habeşistana gitti Atina 12 A.A.HoHan da kraliçesinin zevci prens Bernhard bu sabah saat 7-10 de uçakla Sudanın başkenti Hartuma hareket etmiştir* Prens Bernhard oradan Hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Nixon Seul'da Seoul 12 A.A.Ameri ka Cumhurreisi yardrmcis.Richard Nikson Güney Kort ve Amerikan resmî şahsiye^ leriyle müzakerelerde bulun mak üzere bugün buraya ge,mistir-Kichard Nikson burada gün ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Bilet karaborsacıları ile mücadsSe Son zamanlarda faaliyetini arttıran sinema ve maç bileti karaiborsacılariyle mücadele etmek için Emniyet İkinci Şube Müdürlüğünde bir «Karaborsa;ekibi teşkil edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Trumanın sorguya çekilmesi Son günlerde Amerika ve hattâ bütün dünya efkârı umuıniyevinin dikkatini üzerine çeken hâdise Amerikanın sabık Başkanı Trumanın Temsil çiler Meclisi Tahkikat Komisyo im huzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Eisenhower,Kana* daya aidiyor Vasington 12 A.A.Re isicumhur Eisenhover Kanada resmî şahsiyetlerile her ik:memleketi alâkadar eden mevzuları görüşmek üzere bugün Ottovaya hareket edecekür-Eısenhovere e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • J maica'da casts u Kingston,12 AA)Jamaica'nın eski vekillerinden bir zat ile Kingston gazetesin den birinin muhaibiriv bazı tüccarlara devlet sırlarını satmak suçu ile tevkif edilip mahkemeye verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Kıbrıs Türklerine yardım Hükümetimiz 1953 yılı büt çesûıdeıı ayrılan yüz bin liranın Kıbrıstatâ derneklere verilmesini kararlaştırdı Ankara,12 THA.Hükümetimiz.Kıbns Türklerine bir yardım olmak üzere 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Errol para arıyor Artist Gu'illaume Teli filmi için İngiliz Bankerlerinden para bulmaya çalışıyor Londra,12 AP)Film yıldızı Errol 150000 do lar kadar bir para bulmak ümidi ile dün gece İtalyadan Londr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Vekil otururken Salih bey ka pıdan hancıya)seslendi,iki kahve getirilmesini söyledi.Sonra dönerek:Peki dostum,bugün bendenizle teşrif edilecek mi?Vekil efendi cebinden çı kardığı küçük pis bir kutu da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • ChurchiJl Hükümetinin ilk mağlûbiyeti Londra 12 A.A.Chur chill hükümeti l95l senesinde iktidara geldiğinden beri dün ilk defa mağlûp olmuştur-Cam maddeleri ithalâtile ilgili kontrollerin kaldırılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • İngiltere Hükümetinde tadilât yapıldı Dışişleri Vekiline İM Devlet Vekili yurdun edecek Londra.12 Nafen)ingiliz hükümetinde dün yeni değişiklik yapılmıştır.Verilen izahata göre.Dışişleri Vekilliğine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • Hitl ir filmi smsmala:Ja göstermiyor Bonn,12 T.HA.Hitr lerin hayatına ait olup."On ikiyi beş geçe,namı altında çevrilen film burada ilk defa olarak,Alman hükümet erkânına ve matbuat mümessil lerine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • 79 vası«cH ö'dil Nev York 12 AA)Muse vi ilahiyatının en büyük siması olarak tanınan prcfösör Louıs Ginzberg dün burada-1 ki evinde kalp sektesinden' ölmüştür.Rusyada doğmuş o j lan profesör Ginzberg,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • İKTİBAS Delilik aleminde yapılan korkunç bir te_Kanadalı profesörlerin nezareti altında,ilâçla oe.iren Vi deflerin ıstıraplarını nefsinde tecrüba eden bir genç gördüklerini ve duyduklarını anlatıyor 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1953
  • FIKRA 10 Kasım 10 kasım 1963 de Türkiyenin bir duygu içinde buluştuğu,bir leştiği genlerden biri oldu:Saat 9 u beş geçe Ankaranın bir noktasında başlıyan hazin,fakat kuvvet ve imân dolu sükût 10 kas m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.11.1953
  • İtalyan Başvekili Pella dün Ankaraya geldi Hükümetimizin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret etmekte olan İtalyan Başvekili ve Dış* işleri Vekili Sinyor Pella dün hususî bir uçakla Ankaraya gelmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1953
  • BERGÜN TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ova er zaman çelik zırhla gezerlerdi Şövalye olacak olan deükanlı efendi inin ra bir gün perhtz eder ve e i tâ si gün doğ Cahiliyet devrinde ve onu takip eden bir zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1953
  • 1 p" m KITA irtC MESUT OLAMADI Dick Haymes ile evlenen Rita mesut olacağına gene bedîr'İ «ıL'nî,oM Amerikan vatandaşı olmıyan Dick hudud dışı edilmiş ve bu sırada bir b^hb Bildiriniz gibi Amerikan vat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.11.1953
  • A Avrupa ile Güney Amerika futbol takımla rı karşılaşıyor Beynelmilel Futbol Federasyonu tdare heyetinin dün bildirdiğine göre Avru pa ile Güney Amerikayı temsil edecek takımlar arasındaki Dünya Futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1953
  • İtaya mi;î takımı Mısırda Kahire,12 IAP)Dünya Kupası maçlarının ilk turunda Mısırla oynayacak olan İtalyan futbol takımı Kahireye a?lmiş ve oyuncular bugün Cumhurbaş kanı General Necip tarafından kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1953
  • Basketbol milli takımımızın Fransızlarla yaptığı bir karşılaşmada Yalçın'm bir atağı Yeni yıl basketbol faaliyeti tesbit edildi Sportif oyunlar Federasyonu yeni mevsim Basketbol çalışma lârım tesbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1953
  • Macaristan 25 kasımda Londra,12 Nafen)Bu ayın 25 inde Wembley'de ingiltere millî futbol takımına karşı oynıyacak olan Macar millî futbol takımı oyuncularının seçilmiş oldukları bildirilmektedir.Macari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1953
  • O.ŞEREF APAK PAKİSE GİTTt Futbol federasyonu reisi Orhan Şeref Apak Parlste yaplaoak olan P.t.F.A.toplantısında memleketimizi temsil etmek üzere dün "çakla şehrimiz den ayrılmıştır.FATİH OENÇLtK KULÜB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1953
  • Bu yolda,Beşiktaş klübünün takınacağı tavır ve alacağı karar bütün spor çevrelerinde merakla beklenilmektedir Zannediyoruz ki,bu hafta için de Beşiktaş kulübünde patlak veren ve kısa.zamanda bütün spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1953
  • Bu hafta yapılacak maçlar CUMARTESİ Dolmabahçe Stadı 14-30 G-Saray Adalet P)Şeref Stadı 12.30 K Paşa S.Spor A)14.30 K-Paşa Beykoz P)Fenerbahçe Stadı.12-30 F-Bahçe B-Spor A)14.30 Emniyet Defterdar A)PA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.11.1953
  • m Çarşamba gecesi yapılan güreşlerde 52 kiloda isveçli Anderson Hüseyin Akbaş'a oyun tatbik etmeğe çalışıyor-Bu müsabakayı II-Akbaş ittifakla kaz.ammşUr Türk İsveç serbest güreş karşılaşması İsveçlile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.11.1953
  • üfürükçü" Cinci Hoca yakayı_Bu gün içimizde üfürükçülük ve faâc;ık yapmak,muska yazmak suretiyle maişetini temin değil de,müreffeh bir hayat yâşıyan bazı açıkgözler vardır.Bu yazı serîsinde hayatını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1953
  • Açıkta satılan gıda maddeleri Sağlık Vekaleti Vilâyete gönderdiği bir tamimle,gıda maddeleri nizamnamesinde mevcut hükümlerin belediye memurları tarafından büyük bir titizlikle tatbikini istemiş tir-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1953
  • A Burada işareti lüzumsuz addettiğim bazı sebeplerle bunları son dakütada neşretmekten vaz geçtim ve size de gösteremedim.Bunları bugün benden başka yalnız iki kişi bilmektedir.Bu noktada Madam Man de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1953
  • Cüneyd bey:"Sen üzülme ve korkma güzelim,biz böyle doğduk böyle yaşıyaeağız,dedi 127 Padişah söze karıştı.Şimdi değil,az sonra,ge ce bastırsın hele,Nasıl irâde buyurursanızibrahim paşa da sultanın fik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1953
  • Wrti*!l tazın;an:Ere mend ÜNVEît 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 LB 2 H_HI 3 H 4 IBM BR 5 i 1 ra 8 nj 9 10 i âl 1 Dj 11 I 12 Bass—1_Saldan »a i a 1 Yarımın önceki hali;Bir tayf rengi;Haber götüren.2 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1953
  • Ga^ iteclar san İskası kongresi Dün toplanması mukarrer bulunan Sendikamız senelik normal kongresinin ekseriyet hasıl olmaması dolayısiyle *7 kasım Ö53 salı günü saat 11 e talik edildiği tebliğ olu nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1953
  • P-izar günleri tie çalsın barberJer Istanbul umum berberler derneği idarecileri Vali ve Belediye Reisliğine müracaat ederek,pazar günleri açık bulunan bazı berber dükkân larının kapatılmasını istemişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Yabancı sermayeyi teşvik kanunu Mec is1* v*r«kfi Ankara W ANKA)Amerikan vatanrta?larının ve şirketlerinin yabancı sermayeyi teşvik kânunu hükümleri dairesinde memleketimizde kuracakları tesisleri için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • dün Ankaraya g [Baş tarafı birincide] Başvekil Adnan Menderes bu akşam Ankara Palasta misafir Başvekil şerefine bir ziyafet vermiştir-Ziyafette misafir Başvekil ve eşi' Dışişleri Vekilimiz ve Vekiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Şişlide bir cinayet işlendi [Baş tarafı birincide!Yarak Nihat ilk yardım hasiahanesine kaldırılırken yolda ölmüştür* Tabancası ile birlikte kaç mıya muvaffak olan katil şid detle aranmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • D.P.Meclis grupu kp'antısı Ankara 12 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu bu gün saat 15 te toplan mıştır-Grup toplantısında,geçen içtimada nisap hasıl olmadığı için seçilemeyen grup idare heyetinin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Knran-ı kerimin tercümesi Baş tarafı birincide] daha evvel yapılan tercümeleri nin yanlışlarla dolu olduğunu,bunun sebebinin de tercümelerin Hristiyanlar tarafından yapılmış olmasını bildirmiştir.Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Trumanın sorgusu tehir ediüi [Baş tarafı birino'ıle"J bildirmiştir.Temsilciler Meclisi Komisyonu başkanın n kendisini dinlemekten şimdilik vazgeçtiğini bil dirmesini müteakip eski Başkan Truman burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Ayin yapan 93 kişinin duruşması [Raş tarafı birincide] Mahkemesine gelmiştir-Dün yeniden başlanan da' vada,sanık avukatları oku nan bozma ilâmına itiraz etmiş ve eski karara aynen ır yu imasını talep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Adapazarında iki taşıt kazası [Bas tarafı birincide] kikata devam olunmaktadır.Diğer taraftan,Kandıra dan gelen haberlerden öğrenildiğine göre,dün şoför Nu ri idaresindeki bir Kandıra otobüsü Izmite g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Gazetelere verilecek resmî ilânlar [Bag tarafı birincide!En az altı aylık neşir hayatını doldurmayan gazetelere resmî ilân verilmiyeceği kaydedilmektedir.Kararname,Cumhuriyet ve medeniyet nizamlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Ankara Radyosunun yeni sanatkârları Ses sanatkârı olmak için müracaat eden 250 kişiden ancak 22 si imtihanları kazandı Ankara,12 T.H.A)An kara radyosunun açık bulu nan ses ve saz sanatkârbğ kadroları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Amerika Pakistanda üs kuracak Pakistan Genel Valisi ile Eisen hower arasında Orta Doğu savunması mevzuunda görüşmeler yapıldı Washington,12 AP)Başkan Eisenhower ve Pakistan Umumî valisi Gulam bugün Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • konferansı 4 aralıkta toplanıyor Batılılar silâhsızlanma meselesini müzakere etmek üz Bre Sov/etlerle görüşmeye hazır Londra,12 ANKA)Dün öğleden sonra 10 Dov ning Streetten açıklandığına göre 4 aralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Üçlü Pakt Askerî örttşmeleri Yugoslav Savunma Vcldii Balkan Paktı» her türlü tecavüze karşı koyacaktır» dedi Belgrad 12 AA)Yugoslavya millî müdafaa vekili Ivan Uo^'jak,üç Balkan dev leti kurmay heyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Atatürk Türk Amerikan Birlisinde bir resim sergisi açıklı Ankara,12 A.A.Ankarada Mithatpaşa caddesinde Türk Amerikan birliğimi?t çf gu şimdiye kadar neşredilmemiş resimlerden müteşekkil bit Atatürk s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • İhtikârı öaliyecek tedbirler [Baş tavafı birincide"!cip olacak bir durum hasıl olacaktır.Bu arada Vekâletin manifatura fiatlan üzerin de yaptığı tetkikler sonunda,bu malların fahiş fiatlarla satıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Groko Romen karşılaşması [Baş tarafı birincide] galibiyeti sağlamıştır-57 Kiloda Mustafa Dağistanh,İsveçli rakibi Hubert Personu ittifakla mağlûp etmiştir-Türk güreşçisi ilk devrede teşebbüste kalarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Musaddıkın idam edilmesi istendi [Baş tarafı birincide} lefön,yaşamak için prensiplere dayanması lâzımgeldiğini söylemiş ve demiştir ki:Musaddık bu prensipleri ayak altına aldı.Şimdi kendisi muhakeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Millet Partisi dâvasının şahitleri dünde dinlendi TBaş tarafı birinc?de] ten belirtilmektedir.Millet Par tisinin nizamnamesinde ise inkı lâpçil.ğm tarifi muğlaktır.Bu tarifin hemen arkasından «ananele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1953
  • Moskova radyosu ve "Yeni Sabah,{Baş tarafı birincide] bet edemiyen burjuva gazeteler derhal bu gazeteye hücuma geç tiler.Fakat Yeni Sabah bunlarla hücumundan hiçbir şekilde sarsılmadı.Duaya gazetesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Saovajon Çeviren:Mebrore Alerok Sahneye koyan:Muhxin Ertuğru!Çarşambadan bagka her akgam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telafon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • İSTANBUL,BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Bu temsile mahsus olmak üzere saat 20.30 da Dram kısmıtfAVRU KARTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand TUrngesi:Sabri Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı taJebe gecesidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • M.S.V.2.No.lu So.AL Kom.Basic,dan Ankara Askerî birlik için Ankarada gösterilen yere teslim 52 kalem elektrik motörleri kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 24000 lira olup geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden:Giresun barınak inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarfla teklif alma usulü ile eksiltmeye konulmuştur» 1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 7-500.000)lira olup geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • Devlet Orman İş'etmesi Karabük Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Yenice Bölgesi emvalinden olup Uzunkum istif yerinde mevcut 407.677 M3 Çam Tomruğu 5/11/953 tarihinden 15 gün müddetle 8 parti halinde ve ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • M.S.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.dan Ankara Askeri birMkler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri kapajj zarf usulü ile ihale edilecektir-İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • hân Bayındırlık Vekaleti Adana su işleri 6 inci şube Müdürlüğünden Pazsrhğa kounlan iş 1 Adana »Su İşleri 6 ncı Şube Müdürlüğü bölgesinde br lunan ve birim fıatı esası üzeri nden 29-900 lira keğit' be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • Sam Mir.G.*r.As.Sat.Al.Kom.Bşk.dan 1 As.İhtiyacı içm Samsunda teslim 600)ton Amasyada teslim 300)ton Yulaf satın alınacaktır-2 Muhammen bedelleri 600 tonunun 147000)lira ge* cici teminatı «11025)hra»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • W&erzsfo Gar.As.Sa.AL Ko.Bşk.dan Askeriye ihtiyacı için 45 ton koyun eti kapalı zarf sure' ti ile satın alınacaktır-Tahmin bedeli 135.000 lira olup geçici teminatı 8000 uradır.Eksiltmesi 30/11/953 paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • ZAYt İHBAR MEKTUBU 27/3/953 tarih ve 912/A.sayı lı tescil tarihli ihıbar mektupla,rından 3 ve 5 numaralı nüshaları cayidir.Yenileri çıkarılacağından eskilerin hükmü yoktur.Şark Motor KoIleJdtf Şirketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • Lokman Hekim Dr.RAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs» Pazardan başka her erün sabah saat i0.30-11.no Öğleden sonra 14.30-17.00 de haata Kabul eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • Beden Terb'yesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından:9/12/952 tarihinde Vilâyette toplanan komisyonda alınan karar gereğince,Futbol lig maçlarında M)tribününe ait numaralı biletler kulüpler emrine verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden 1 Karadeniz Ereglisi kömür istasyonuna 3 600 üncü kilometredeki suyun geçirilmesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Tahmin edilen bedeli 145000 lira olup geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • hamD;yo ve esham Kapanış Açılıg Kapanış Sterling 784.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 8t 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6C 5.60 İsveç Kr.«4.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yasa işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • Tekel Genel fVIydürJüğj ilânları İdaremizle ilgili her türlü bilgi için saat 8 ile 19 arasında,Umum Müdürlüğümüz Danışma Bürosuna müracaat edilmesini rica ederiz-Telefon:437!*3 Tekel Umum Müdürlüğü 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Keşif tutarı 18201,13 liralık İnşaat malzemesi açık eksiltme ile 25/11/953 çarşamba saat 10 da Diyarbakır As.Sa.Al-Ko-da satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • Sultan suyu harası Müdürlüğünden Buğday ve arpa satılacak 1 Müessese ihtiyacından fazla tahminen 170 ton Flora» sa ve Akbaşak buğdayı ile 320 ton arpa pazarlıkla satışa çıka rılmıştır.2 Satış 20 kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.11.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 23.15 Karışık hafif ğaıkılar 13.30 Şark-Lar-Okuyan:Arif Sami Toker 14.00 Bale şahnelerinden Pl.Charles Decoeq;Mam'zelle Angot bale siiiU,Çalan Hugo Rig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8