Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • I Beşiktaş dün Emniyeti 3-0 mağlûp etti Istanbul profesyonel Ug maçla rınm 5 Inö hafta karşılaşmaları dün Beşiktaş Emniyet maçıyla ba$Ianmıştır Siyah Beyazlılar,bu maçı enerjik bir oyundan sonra 3-0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • Vali Gökay Ankaradan döndü Azız Atatürkün îiâşmm A nıt ka'bire nakli merasimin de bulunmak ve Istanbul top rağını Ankaraya götürmekle vazifelendirilmiş olan Vali ve Belediye Reisi Prof-Gökay ve riyase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • Mecliste dün sözlü sorular goruşuıdu Devlet Vekili Reisicumhur ve Başvekilin yurtiçi seyahatleri hakkında sorulan suale cevap verdi Ankara.11 Milliyet)Bü yük Millet Meclisi bu gün saat 15 de Fikri Apa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • Bugün gehrimiy.de haawmn cok bulutlu ve mevzii yağışlı geçeceği,ruzgurlarm kuvvetli eseceği,sühunet derecesinin değiş,miyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • Bir Nato heyeti Ankaraya geldi Ankara 11 A.A.Nato subaylarından müteşekkil 32 kişilik bir heyet 3 kafile halinde bugün uçakla Atinadan Ankaraya gelmiş ve Etimesut askerî hava alanında deniz harekât da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • komisyon_Meclis riyaseti v G.upu dün birer Ankara n Milliyet)Büyük Millet Meclisi komisyon seçimlerine dair ortaya atılan yeni bir mesele çık mıştır.Bu mevzu üzerinde bugün Büyük Millet Meclisi riyase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • Cinci Hoca yakayı nasıl ele verdi Cinci Hoca nâmı ile şehirde şöhret yapmış olan» yukarıda resmini gördüğünüz Hüseyin İŞgöz,nefes ederek,muska yazarak bir çok safdilleri kandırmış ve bu yüzden bir tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • Boyarın Gençliğe hitabesi Ankara,11 Milüyet)Büyük kurtancı ve eşsiz kahraman Atatiirkün hatırasını anmalc maJtaacbyle yapılan «Atatüırke sevgi gös telisinde Lozan meydanındaki kısmında Reisicumhur Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • Adana'da casusluk hâdisesi Birkaç gün önce güney ti rimizde ortaya çtkanlan cas luk hâdisesi hakkında Şeyh Emniyet Müdürlüğünden mektubu aldık:Neşriyatınız üzerine ya lan tahkikatta Adana hava laınınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • Q s©v dün tatürk'e bağlılık ve O 1 ©sterısı yaptı Reisicumhur Celâl Bayar Gençliğin büyük gösterisine iştirak etti ve hitabede bulundu s j Atatürk her hareketinde isabetli olmuştur;emanetini canımızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • Atatürk'e duyulan hayranlık Eisenhower» Atatürk lılirinsanlık îçm bir ilham kay nağıdııs diyor Washington,11 A.A.Bir leşik Amerika Cumhurbaşkanı Dwight D.Eisenhower dün Ata türk'ün «bütün dünyadaki hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • Trnman'ın sorguya çekilmesine sebep olan Henry Dexter Truman sorguya çekiliyor İktidarı sırasında bir Kus casusuna mühim vazifeler vermekle itham edilen sabık Başkan bunun gülünç olduğunu söylüyor IS)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • Eyüpteki dayak hâdisesi Hâdisenin tahkikatı sona erdi.7 sanık mahkemeye verildi CumEuriyet Bayramı gece sâ.Eyüp Cumhuriyet Halk Paı ısı Islâmbey ocağının gençlik kolu başkanı Orhan Perksoy'u tokatladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • r*.*fc wmm V;Mustafa Dağıstanlı şehrimizde japıha müsabakada 1sveçH rakibini tnga petirirhes Milli güreş takımımız dün gece isveçi 5-3 mağlûp etti Hüseyin Akbaş,Mustafa Dağıstanlı,Cemil Sanbacak,İbrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • Mahkemeyi selâhiyetsiz bulan Sabık Başvekil iktidarı zamanında askerî man keme eri lâğvetmiş ol uğunu söyledi Tahran,11 AP)Dr.Mu-rak ve arada bir eliyle önüntk şaddık bugün kendisini yargıla,masaya vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1953
  • Pella bugün An karaya geliyor İtalyan Başvekili Anharada dört gün kaldıktan sonra şehrimize gelecek Ankara,11 A.A)ltal Başvekili ve Dışişleri Veh ekselans Giuseppe Pella ve ı fakatinde bulunan zevat i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • KISA HABERLER Türk ŞEabipler Birliğinin si büyük kongresi bugün 10 da Cagaloglu öğrencilokalinde toplanacak ve 9a alarma başlayacaktır,P.T.T.idaresi,görülen m üzerine yeniden şehrin telif semtlerine u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • ¦Hi M0—M—iOSl J—W—E—HALKIN SESİ Mubayaacı sokağının tek çeşmesi Itunnlilrisaıında Mubayaacı sokağında oturan oku y ucum uz Remzi Türkây bize gönderdiği mektupta sun lan yazıyor:«Rumelihisarının «ufalt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Bir ırz düşmanı tevkif edildi Silivride Beyciler köyünde oturan Abdullah Dişbudak adında 20 yaşında bir gene,Veli Kanat adında 4 ya şında bîr çocuğun ırzına geç iniştir.Vaki şikâyet üzerine yaka lanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Bir talebe opasında ölü olarak bulundu Lâlelide Sait efendi sokağında numarada oturan Nı hat Erdoğan adında bir yüksek tahsil talebesi,dün odasında ölü olarak bulunmuş" tur.Yapılan tahkikatta,Nihat Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • KONGRE iktisat fakültesi mezunları cemiyetinin ikinci umumi heyet toplantısı^ 16 kasım pazartesi günü saat 18 de eski Eminönü haikevınde yapılacaktır,TOPLANTI ¦fr Fatih ikinci ilkokulunu ve öğrenciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • TAKV3MDEN gdl YAPRAK Himayeye muhtaç ziraat mevzuları Geçen gan analığın hiiye edilmemesi dolayisiyle zdığun yazı arıcılık muhl ide hakta bir afete husule tiril.Bana dair aldığım Ur sktupta:«Ziraat Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • OLfSTg Bakırköyde bir fırında çalı tsmet Durmuş,Sati Vural,yin Vural,Hakkı Bulut,Ab h Vural ve Ahmet Sursun Ja altı kişi,arabaya fıran yükleme meselesinden kav l tutuşmuş ve biribirlerini »üşlerdir.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • 12 Kasım 1953 Perşembe Hum i 30 Ekim 1369 KİT VASATt RZANt e rtd şa t» MI 9 6.44 11.58 1 1437 m 16.54 18.28 k 5.02 1.50 7.04 9.43 12.00 134 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • a a a a UNUM MESELELERİ!Hekimler ve Simsar a a JNUNI İMİ LELIE cimler ve Simsa Simsar meselesi inerinde sık sık durmak,halk ile hekimin urasını açmakta ve hekimlere duyulan,itimadı sarsmaktadır Yazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Belediye Sağlık Müdürlüğünün faaliyeti istanbul Belediyesi Sağlık Müdürlüğünce biray zarfında 41 iskele ve yolcu salonu,13 resmî daire,147 koğuş ve koridor,4?gecekondu,256 ahır ve mandıra dezenfekte e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Denizdeki fırtına el'an devam ediyor Bir motor şiddetti fırtjna yüzünden Haydarpaşa önlerinde battı Bir kaç günden beri Kare başlamış ve o civarda demir li bulunan ecnebi bandıralı denizde hüküm süren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Münir Hayri Egeli Hindistan» gitti Tanınmış rejisörlerden Mü ııir Hayri Egeli,evvelki gece Hindistana gitmiştir-Rejisör Hindistanda çevrilecek bir filmin rejisini bizzat idare edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Avustralyalı bir profesör sihrimize geliyor istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesinin davetlisi ola rak Avusturyanın Camıbera Üniversitesi Profesörlerinden H.V-Arnolt,14 kasım cumar lesTgünü şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Sümerbank mamulleri Bazı tacirler Sümerbank mamullerinin karaborsaya geçirildiğini iddia ediyorlar Sümerbankm yünlü mensucat ve ipeklilerini satan firmalar bu müessese tarafın dan takip edilen yanlış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Bir bahçivanın 1100 lirasını cadılar Büyük Kalkalı Ziraat Okulunda bahçıvanlık yapan Ahmet Gültekinin yatak oda sına giren bir hırsız,UW iira para dört gümüş lira,bir altın saat ve muhtelif eşya çalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Askerî bü'gade dolaşırken yakalandı Ali Güven adında biri Beykozda askerî bölgede şüp heü vaziyette dolaşırken ya tkalanmış ve hakkında taliki kata geçilmiştir.Sanığın bir casus olabilece ğinden şüphe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Siileymaniye ilkokulunda yapılan toplantı Eminönü ilçesi ilkokul öğ retmenleri dün Sü ley maniye ilkokulunda bir toplantı yap mışlardır.Eğitim Enstitüsü öğretmen lerinden,Fevzi Selen toplan tıda öğret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Bol miktarda yumurta geliyor Yumurta piyasası hararet li bir safhaya girmiştiristihsal mıntıkalarından şehrimize günde sandık yumurta gelmekte ve derhal müşteri bulmaktadır-İhracat devam etmektedir.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Otomobil yarışına ait hazırlıklar tamamlandı TürKİye Turizm Kurumu tarafından tertip edilen oto" mobil mukavemet yanşuun kayıt müddeti taşradan gösterilen arzu üzerine 7 kasım akşamına kadar uzatılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • italyan artisti Rita Romava gitti Çevrilmekte olan bir film münasebetiyle bir müddetten beri şehrimizde bulunan Ital yan artisti Rita Caruso dün sabah Romaya gitmiştir* Türk tabiyetine girerek,müslüma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Yaralama vakola rı Son 24 saat içinde şehrin muhtelif semtlerinde 4 Kanlı hâdise oldu Son yirmi dört saat içinde şehrin muhtelif semtlerinde dört kanlı hâdise olmuştur-Ayvansarayda papaz mektebi denil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Yugoslavyadan getirilen kömürler dağıtılıyor Belediye iktisat Müdürlü günce,Yugoslavyadan getirtilen kömürlerin tanzim satı şı yapacak bayilere tevziine devam edilmektedir.Dün yeniden H kömür bayüne 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • HiJiv köşkü kiraya venSec ^k Belediyeye ait bulunan Çu bukiudakı meşhur eski Hidiv köşkü ve koruluğunun Em* lâk Müdürlüğü tarafından ki raya verilmesi kararlaştırılmıştır-Köşk ve koruluk tercihan turi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Yeni yo'Jar sayesinde yapriafi tasarruf Alâkalılar tarafından yapı lan hesaplara nazaran merale ketimizde inşa edilen yeni yollar,hükümete ve hususî şahıslara bir hayli tasarruf sağlamış bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Lâstik tevziatına devam ediliyor istanbul şoförler ve otomo bilciler cemiyetinin piyasada görülen otomobil lastiği buh ranıru önlemek üzere giriştiği teşebbüs_müsbet neticeleri ni vermelcte devam etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1953
  • Her hakla mahfuzdur)Yazan:Sadi BORAK İsmet her şeyden habersiz sakin adımlarla yürüyordu 38 istanbul telgrafhanesinin muhabere salonu.Bütün mors makineleri hummalı bir faaliyetle işliyor-Maniple sesle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Rusya ve Bermuda konferansı t'iç.büyüklerin önümüzdeki ay içinde Bermuda da toplanmaya karar vermesi hemen he men bütün Batılı çevrelerde memnuniyetle karşılanmaktadır-Bu arada Amerikan siyasî mahfill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • ia—Bum nnırarıT Bu gün mü çıkacaksınız,yarın mı?Reşid muhtarla diğer azasını göstererek cevap verdi:Yolda konuştuk;bu günmıntıkaları ayırdık,yarın birinci mıntıkadan ise başlıyaeağız-inşallah» Sesleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • FIKRA I Şansonlar Tank BUĞRA Cumartesi günü İstanbul Bad yosundan «şansonlar» dinledik ve pek eğlendik.Arada sırada böyle şeyler olmalı ya camm.Yalnız bir noktaya dokunmadctfi geçemiyeceğiz:Neden şans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Mavi Tunamn mavi ligi ortadan kalktı Viyana U AA)Ti» nehrinin Budapeşteden gc çen kısmının maviliği ortad kalkmıştır.Bazı mıntakalı da su seviyesi o derece ak mıştır ki,halk suyun dibiı den harp içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Bir Amerikan uça 31 Koretfe denize düştü Tokyo 11 AJV)Ame kan kuvvetleri karargâhır dan bildirildiğine göre,için* I4 kişi bulunan bir keşif 1 çağı Japonya ile Kore araş daki boğazda denize düşm ve yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Türk Yunan dostluğu San Francisco'da bir konuşma yapan Yunan Kralı iki devlet arasındaki dostluğun dünyaya örnek olduğunu söyledi San Francisco,11 A.A.Dün gece basın birliği kulübün de bir konuşma yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • İngi iz gazetecilerinin teşekkürü Bir müdeîet evvel memleketimizi ziyaret etmiş olan ingiliz gazetecileri Basın Ya yın Müdürlüğüne bir teşek kür mesajı göndermişlerdir-Bu mesajda şöyle denil mektedir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Kübada SO komünist tevkif edildi Havana Küba)U A.A.Komünizm bugün Küba da resmen kanun dışı ilân edilmiş ve ilk parti olarak 60 komünist Eder tevkif edil mistir-40.000 üyesi bulunan halk çı sosyalist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Olgunluktan takıntısı elan talebeler Şehrimiz lise son sınıf olgunluk imtihanından takıntısı bulunan öğrenciler Millî Eğitim Vekâletine müracaat ederek okul idareleri tarafından kendilerine paso veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Çocuğa ne kadar ana sütü vermeli Lıondra Nafen)Bir ingiliz kadın doktorunun bil dirdiğine gore,yeni doğan çocuklar yalnız bir kaç hafta anne sütü ile beslenmeli dir.Çocuğa altı ay ana sütü verilmesi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • EN KESTİRME YOl I,1953 Yılının Son İkramiye Çekilişi 30arauk:BAHÇELİ 6 EV 1954 Yılı İkramiye Planı BAHÇELİ 30 EV:500.000üRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Krom istihsali 1954 yılı istihsalinin bütün rekorları kırarak 1 milyon tona yükseleceği tahririn ediliyor Ankara» 11 T.H.A.İlgililer tarafından yapılan tahminlere göre,1954 yılı krom istihsali,bütün r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Boğa güreşleri yakın şarka tanıtılacak Madrit U A.A)Mad" rid*te çıkan bir gazeteı^a bildirdiğine göre,boğa güreş leri eski ispanyol torerosu Pedro Basairiu tarafından ya kın şarka tanıtılacaktır.Gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Paulus,Doğu Almanya Ordusu başına getirildi Sabık Nazi Mareşali sırtında Halk Polisi üniforması olduğu halde görüldü Londra,11 Nafen)Sovyet lerin geçenlerde serbest bıraktık laı Hitler'in mareşalleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA if Dayton'da aileleri evde yok ken çıkan bir yangın esnasında,birisi 13 yaşında diğer üçü beş yaş/nda küçük dört çocuk yanarak ölmüşlerdir.İNGİLTERE Dün bildirildiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Bir İngiliz gemisi Cinde tevkif edildi Hong Kong 11 A.A.Incbulva isimli 1772 tonluk bir ingiliz gemisi Şangayın 180 mil güneyinde,milliyeti meçhul gir gambot tarafından durdurulduğunu ve bir gece fik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Garip bir mü daf aa Parisli bir sarhoş kendisini içmeye kibrit kutulanndaki ilânların teşvik ettiğini söyledi Paris,11 Anka)Leon Seig neurin isminde 49 yaşlarında bir adam,geçenlerde sarhoşluk tan tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • I İKTİBAS I Rus basınında seri halinde çıkan manidar makaleler Komünist işçiler 65 yaşından sonra bila çalışnağı mec bur ediliyor Rusyada hüküm süren kâğıt buhranı A flî hatâlar avcılığı Fasılasız bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Yeni Gine'de esrarengiz bir kabile Bu kabilenin erkekleri mağaralarda kapah tutulup kadınlar sokaklarda geziyor Londra,11 Naf en Yeni Gone adasında gayet esrarengiz bir kabile hakkında malumat elde ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1953
  • Churchiil,Stok ho i me gidemiyor Londra AA.Bugün burada bildirildiğine gö re,Başvekil Sir Vinston Chur chill kendisine tevdi edilmesi kararlaştırılan Nobel edebi yat mükâfatım almak üzere 1° aralık ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.11.1953
  • A RESİMLE HADİSELER Gençlik Ata'yı minnet ve şükranla and Cumhuriyetin banisi,büyük kurtarıcı A/iz Atatürk'ün hâtırasını anmak maksadıyla Türkiye Millî Talebe Federasyonu tarafından Ankara'da hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1953
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Tunus seferinin Osmanlı Ordusuna sağladığı zafer Kayreddîn Paşa Tunus sularjna düşmeseydi,kazandığı zaferleri bir kitap anlatamazdı Hayreddin paşanın kaptanlık makamına geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1953
  • TERRY MOORE Holywood'un en canlı yıldızlarından kW de Terry Moore'dnr» Samimi hareketleriyle arkadaşlarının ve seyircilerinin kalbini fetheden Terry,son zamanlarda Elizabeth Taylor'un sabık kocası Nic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.11.1953
  • DÜNYA FUTBOL KUPASI Kahire AP)Dünya fut bol kupası müsabakalarının ilk turunda Mısırlılarla karşı laşmak üzere bu sabah er ken bir saatte Kahireye varan italyan Millî Futbol takı minin oyuncuları bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.11.1953
  • Peşin pazarlık Güreş kafilemizin gerek başkanı ve gerekse antrenörü,yola çıkarken;müttefikan «Hazır değiliz» de misler.Allah selâmet versin.Ar kalarından söylemiş gibi ol mayalım amma.daha tutuşmadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.11.1953
  • İkinci küme şampiyon namzetlerinden Gal ata takımı 1.2.3.4 üncü amatör puan cetveli Amatör 1* ligde 3,hafta sonun dıa,geçen yıl gruplarınım şam piyonu olarak 1,kümeye terfi eden Karagümrüfc ve Elektri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.11.1953
  • Türkiye otomobil muka vemet yarışı 20 Kasımda başlıyor Türkiye Turizm Kurumu müdürü otomobil yansı hakkında basına geniş izahat verdi Ankara Türkiye Turizm meydanında bitecektir.Kurumunun birkaç gündü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.11.1953
  • Lig maçlarının 4 üncü haftası bittiği halde profesyonel takımlar hâlâ istikrar bulmadı Bizde futbol mevsimi er ken başlar ve geç kapanır.Hatta bazen talimatın yasak ettiği aylara dahi bir kaç müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.11.1953
  • Çenenin sürpriz takımı Kasımpaşa,Besiktaşla yaptığı Siyah Beyazlıların bir akınını durdururken maçta» eşiktaş dün Emniyeti osaylıkla 3:0 yendi Emniyet takımının müdafaası vazifesini yapmakla beraber S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.11.1953
  • i "Cinci Hoca kayı nasıl ele verdi Bu gün içimizde üfürükçülük ve falcılık yapmak,muska yazmak suretiyle maişetini temin değil de,müreffeh bir hayat yaşıyan bazı açıkgözler vardır.Bu yazı serisinde ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1953
  • Amerikan va Alman firmalarının teşebbüsü Yabancı sermayeyi teşvik kanununun kabulünden son* ra bir çok ecnebi firma mem Ieketimizde gerek yerli sermayeyle müştereken ve ge rek müstakil olarak yeni iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1953
  • Mabelin tahammülü kalma ımşü.Trent'in sözünü kesti,gülerek:Söyleyeceklerinizi bil miyorum ama,bu mektubu yazıp bitirmek istiyorsak sizi susturmak mecburiyetinde olduğumu çok iyi hissediyorum,dedi.Eğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1953
  • BULMACA 12 3 4 Hazır.'ıyan:Ercümend ÜN VER 5 6 7 8*9 l011 iSt 1 m 1 MaaBB 1 2 3 4 5 6 7 9 9 IO 11 Î2 Soldan sağa 1 Ünlü;Muaşeret âdabının bir numaralısı.2_Aşırılık;Yürek parçalayıcı.3 Sandaki harf siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1953
  • Perdemizin muvaffak sanatkârı u„nim gösterdiğim ihtimamı goste Bugünden itibaren Puro Güzellik Metodunu siz de tecrübe ediniz.Puro cildinizin gizli kalan güzelliğini meydana çıkararak sizi daha genç v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1953
  • Düzmece MUSTAFA VAZAW Uluabat nehrinin kenarında karargâh kurmuş bulunan Osmanlılar oldukça fena vaziyette idiler 126 Ne var!k Yüzüme sıcak sıcak bir şey geldi de.Derken Çelebi ellerini yü züne kapadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Bütün t*al 435 GRİPİN KİNİNLİ GRİPİN BAŞARI İLE KULLANILIR.GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Vali Gökay Ankaradan döndü [Baş tarafı birincMe] den.alman toprakla beraber Anıt kabire konulmak üzere hususî tezhibli altm kaplama h bir hatıra defterini de götürmüş bulunuyorduistanbul toprağı Anıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Mecliste dün sözlü sorular göl üşüdü [Baş tarafı birincide] kaldırıldığını ve tek sistem esasınm kabul olunduğunu belirttiler.Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin küçük deniz naklij'atçı-1 n ile balıkçılık v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Truman sorguya çekiliyor TBaş tarafı birincide!Bahis mevzuu komite,temsil çiler meclisinin Amerika aleyh,tan faaliyetleri» tahkik etmekte olan hususi komitesidir.Eski Başkan,bir Sovyet ajanın!bile bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Türkiye ile Pakistan Amenka Pakistan'a Türkiye ile sıkı işberİRği y pmasını tavsiye etti Londra,11 Nafen)Ame-1 rikan gazetelerinin verdikleri haberlere göre,Birleşik Amerika,Pakistana Türkiye ile sıkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Merzuka Akçamın muhakemesi başladı Ankara,11 Anka)Bir müddet evvel uçakla Beyrut'a kıymetli eşya ve kokain kaçırır ken yakalanan Mezruka Akçam ve kendisine suç ortağı olarak gösterilen kocası Sedat Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Konya şeker fabr&asınsn mukavelesi Ankara,11 A.A.Konya şeker fafbrikası anonim şirkete esas mukavelesi bugün şe ker şirketi binasında saat 11.30 da İşletmeler Vekili Sıtla Yırcalı,Konya mebusu Himmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Gençlik dün Atatürk'e bağlılık gösterisi yaptı [Baş tarafı birincide] Yüksek Tahsil gençliği ile Ankara Üniversitesi Yüksek Okul talebeleri bu sabah saat 10 da ellerinde Atatürk'ün resimleri ile döviz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Dr.Musaddık dün müdafasınr yapfı [Baş tarafı birincide] emi ialâhla mükelleftim.Bu islâJıati:yaparken askerî mahkemeleri lâğvettim.200 den fazla hukukî kararname neşrettirdim.Askerî mahkemeleri lâğved
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Bir Nato heyeti Ankaraya geldi [Baş taralı birincide] sek askeri şûra salonunda ya mlacak toplantılarda hazır Bulunacaklardır.kasım günü amiral Prie ve maiyetindeki subaylar saat 15 te uçakla Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Adanada casusluk hâdisesi [Baş tarafı birincide'] subay bulunmamakla beraber» hiç bir zaman bir plânın çahnmadığı ve bu yüzden hiç kimsenin de tevkif edilmemiş olduğu anlaşılmıştır)Ancak,o tarihden bî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Bayarm Gençliğe hitabesi [Baş tarafı birincide] sinin doğruluğunu bugün bu top lantmız tamamen teyid etmektedir.Bu gördüğüm muhteşem manzara ve milli tezahürleriniz istikbâl için çok ümit vericidir.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Büyük Mill komisyon [Baş tarafı birincide] Meclis komisyonları seçim!leri,her parti meclis guru-j punca hazırlanan" aday" üsteleri nazarı dikkate almmak suretiyle meclis riyaset diva nınca parti grupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Milî güreş takımımız [Baş tarafı birincide!62 kiloda Cemil Sarıbacak.Huerosson'a ittifakla galip-67 kiloda Osman Kambur.Andenberg'e ittifakla mglûp 72 Kiloda ibrahim Zengin» Berlin'e ittifakla galip,7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Eyüpteki dayak hâdisesi [Baş tarafı birino'de] bilâhare idare heyetinden 7* yaşındaki Tahir Seylanı döv dükleri iddia edilen Memduh Güneysu,Osman Özer,Hilmi Saygunaz,Fehmi Tuna,Hak ki Dereli,Mehmet Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Dün Şişlide bir kaçak eşya deposu meydana çakarı 2 Suriyeden eşya kaçıran şebekenin aynı z »manda eroin ticareti v^ptı^ı an1a?ıJJj Emniyet IkİDCi Şube Mü-tahkikata başlanmıştır dürlüğüne bağlı kaçakçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Bir vatandaşımız Amarikada ifsatta bu!ındu *Nev York,11 ANKA)ismail Ahmedof Ege isminde bir Türk vatandaşının,Sov yetlerin hariç memleketlerde kurdukları casus şebekeleri hakkında Amerikan Ayan ivxecu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1953
  • Pella bugün Ankaraya gidiyor [Baş tarafı birin ehle' gün kalacak ve 15 kasım pazar günü akşamı saat 20,50 de trenle İstanbula hareket edecektir.İtalyan Başvekili ve Dışişleri Vekili ekselans Pella Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • milliyet Abone şartları Lr.Kr.i Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 i Üç ayhk 12 00 Bir aylık 8° i Ecnebi memı«netlere iki mislidir.i flSn şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.i 7 ve 8 inci sayfa «ınt.2,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • İlân Bayındırlık Vekâleti Adana su isteri 6 inci şube Müdürlüğünden Pazarlığa kounlan iş 1 Adana Su işleri 6 ncı Şube Müdürlüğü bölgesinde bu lunan ve birim fiatı esası üzeri nden 29-900 lira keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • ZAYÎ Fransadan getirteceğim ka" lorifer kazanları için Iğ Bankası Galata Şubesine 10/8/953 tarihinde 1966 No.ile tescil ettirdiğim İhbar mektubunu zayi ettim* Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • Kambiyo ve esnam Kapama Açılış Kapanış Sterling 784.784_Dolar 281—280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 Ö.60 İsveç Kr# 64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • Lokman Hekln».Dr.HAFIZ CKMAL Dahiliye Mütîhassım Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-n.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata Kabul eder.istanbul Divanyoıu No.104 iiwmw i'i'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • 1©J* Wuvayxizm "tatlı Sesidir f ORION Radyolarını tamamen yen* konstrüksyonla sayın halkımıza takdim etmekle İftihar edivoruz Türkiye Münhasır ithalâtçı»*;MEHMET KAVALA Teşhir yerleri Galata.Tahir han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • Tekel Umum Müdürlüğünden Tekel Umum Müdürlüğü nakliyat şubesinde mevcut örneklerine uygun olarak 202 takım elbise,7 aded palto ve 258 is.tulumu eksiltme suretiyle diktirilecektir.Hepsinin muhammen dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • Kara Ordusuna Sınıf A tsubay Adayı Alınacak:1 Kara ordusuna Piyade,Süvari.Topçu,İstikam,Muhabere,Tank,Uçaksavar,Ordonat.Ulaştırma,Levazım» galiye,Kâtip,Sıhhiye,Hayvan sağlık,Nal Teknisyen sınıf okulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • Muhtelif eb'atta 990O kilo lama demiri alınacaktır I.E.T.T.işletmelerinden:1 Muhammen bedeli 7.300.lira olan yukarıda yazılı iş 19/11/953 perşembe günü saat 10 da Beyoğlu Metrohan 4 üncü katta Arttırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • Bayındırfık Vekâletinden:Giresun barınak inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarfla tek' Kf alma usulü ile eksiltmeye konulmuştur» 1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 7-500.000)Ura olup geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden 1 Karadeniz Ereğlisi kömür istasyonuna 3 600 üncü kilometredeki suyun geçirilmesi işi kapaû zarf usulü ila eksiltmeye konulmuştur-2 Tahmin edilen bedeli 145000 lira olup geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • Tekel Ganel Müdürlüğü ilânları l idaremizle ilgili her türlü bilgi için saat 8 ile 9 arasında.Umum Müdürlüğümüz Damgma Bürosuna müracaat edilmesini rica ederiz-Telefon:43799 Tekel Umum Müdürlüğü 17358
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • Sultansuyu harası Müdürlüğünden Buğday ve arpa satılacak 1 Müessese ihtiyacından fazla tahminen 170 ton Floran sa ve Akbaşak buğdayı ile 320 ton arpa pazarlıkla satışa çıka rılmıgtır.2 Satış 20 kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • ZAYİ Almanyadan getirteceğim radyatörler için iş Bankası Galata Şubesine 10/8/953 tarihinde 1967 No-ile tescil ettirdiğim ihbar mektubunu zayi etüm.Yenisini çıkartacağımdan eiskisinin hükmü yoktur.IIA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden veri'en asker?kıtaat i ânlara as-ihtiyaç için Gelibolu teslimi aşağıda cins ve mjkdarı yazılı yiyecek ile malzeme hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Gelibolu As.Sa.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • M.S.V.1.No/u Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mik'-arlan gösterilen yiyecek maddeleri 2490 sayılı kanunun 46-acı maddesinin D fıkrasına istinaden pazarlıkla satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • ÂZ FAKA* OZ YİYİNİZ &d L% o^ c/1 100 gram akmakta 270 kalori vardır.Halbuki 10 adat yani 100 gr.ARI BiSKUlSiNDE 470 kalori olduğunu unutmayım*.BİSKÜİLERI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • Istanbul,belediyesi SEHiR TİYATROSU Bu temsile mah sus olmak Üzere saat 20.30 da Dram kısmı.YAVRU KARTAL.L'AlGLON)Yazan:Edmond Rostand Turkçesi:Sabri Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe gecesid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • ISTANBUL 12.57 Aç.hş ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar.Okuyan:İrfan Doğrusöz 14.00 Sevilmiş orkestra eser leri Pl.Aaron Copland:El Salon Mexico,Çalan:Serj Kuşe vitaki id,Boston senfoni orkes tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Tazan:M.Gilbert Sanvajon Çeviren:Mobrure Alevok Sahneye koyan:Miiİimiii KrtııjçruJ Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telif on:40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8