Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.11.1953
  • Musaddık mahkemeden kaçmaya kalkıştı Sabık Başvekil,avukatını tokatladıktan sonra s a onu terkecferken yaka'andı Tahran i0 AP)Iranın katı tokatlayıp küfür ettik» sabık diktatörü Musaddık ten sonra mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1953
  • Reisicumhur Celâl Bayar'ın Türk Milletine hitabesi B—"Bil ki:Hakikî yerin,daima inandığın ve bağlandığın Türk Milletinin minnet dolu sinesidir.Tok ve heyecanlı bir sesle Türk Milletine hitap eden Baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin çok bulutlu ve mev KİS çiseltili yağışlı gecece%i sühunet derecesinin pek su arta* ı£ı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1953
  • Muvakkat kabirden ayrılış Millet Atatürk'ün İzinde ve hizmetinde Aziz nâşın anıt-kabre getirilişi aziz naşı dün muhteşem bir törenle toprağa tevdi edildi tarihî günün tafsilâtı Ankara.10 Milliyet)Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1953
  • Atatiirkün hemşiresi Makbule Atadan dünkü merasimde Atatürk için Şehrimizde yapılan anma törenleri Gençlik,Atanın Do rnabahça Sarayındaki odasında nöbet tuttu Şahrin her yerinde yapiian törenlerde Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1953
  • Selânikte yapılan tören Atatürk'ün ciünyaya geliiği evde yapılan tören çok heyecanlı ol u Selanik 10 Hususî surette sının iştirak ettiği törene sagiden arkadaşımız Nejat Al-at 9 u 5 geçe ihtiram duruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • *V*i Cemiuet KONGRE fc Urfa ili kültür derneği ts tanöul şubesinin yıllık kongresi,14 kasım cumartesi günü saat 14 te Lâlelideki Çigekpalas salonunda yapılacaktır.TÖREN Yeniden inşa edilecek olan Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • ifa BC'uıi îazlıîaşU Limaıı±nıızdan yapılan ihracat hergün biraz daha art maktadır.Dün de muhtelif memleketlere 1-381.707 lira değerin* de kabuklu ceviz,iç ceviz,iç fındık,blister bakırı,çal para,keçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • Kartal ve Pendik Belediyesinin kararı Evvelki gün,Kartalda,istanbul Belediye iktisat Müdü rü,Kaıtal Maltepe,Pendik Belediye Reisleri ve Kartal Kaymakamının iştirak ettiği bir toplantı yapılmıştır.Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • istanbul Ankara telef 01 şebekesi 30 kanalla çalışmakta olan Ankara istanbul telefon şebekesi yeniden takviye edilmiştir-Bu suretle mevcut kanal adedi karşıbkh olmak üzere 42 ye çıkmış bulunmak tadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • 0*0m HALKIN SESİ Altıncı şubenin dikkatine Etrafa çamur sıçratan şoförler Süleymaniyede oturan Ahmet Nurlutepe adındaki okuyucumuzdan aldığımız aşağıdaki şikâyet mektubu nu bilhassa bu aylarda hal la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • Büyük adamlar galerisi ULÜNAY Gazetelerde Atatürk»* aid neşredilen hâtıralar araamda el yazısı ile şöyle bir tavsiyesini gördüm:«Süıanm heykelmi yapanız.Atatürktin bu SÖZÜ Brlilletin kadirşinaslığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • K I SA HA BERLER Belediye Sağlık Müdürlüğü Seyyar sütçülerin daha sıkı bil şekilde kontrolüne karar vermiş ve bu maksatla harekete geçmiş tirjr Son zamanlarda bazı kenar semtlerde gaz bulunamamakta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • Dayaktan kurtu tnak içsn psrcerodan atladı Galatada oturan Isak adın da biri,gece saat 2* sıralarm da sarhoş bir vaziyette eve gelmiş ve uyumakta olan oğ lu Mağreddoyu dövmiye baş lamıştır* Babasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • P O L I S T ü zundan midesinin rahatsız olduğunu bildirmiş ve tedavi altına •alınmıştırit Küçükpazarda Sabunhane sokağında 5 numarada oturan ELmas Dönmez adındı bir k*a din,damadı ile kavga ederken dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • 1 flic 11 Katım 1 1953 Ru.3 Ftefeiftl j »wel 29 Ekim 1373 Çarşamba 1369 1 1 VAK IT VASATt KZANİ j Güne ogle îkind i Aksa Yats 1 îmeoh ş 6.43 1.43 11.58 7.03 i 14.38 9.43 m 16.55 12.00 l 18.29 1.3b 5.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • ©St tahminler Fındık piyasasında fiatlar normal seviyeyi muhafaza et mektedir.Ticaret Borsasında günlük muameleler menşelerine gö re 234 ile 241 kuruş arasmda değişmektedir-Bu yılki kabuklu fındık rek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • 1953 yılı memleketimizde,dünya çapında,iki büyük hadişeye şahid oldu.İstanbul'un fethinin 500 üncü yıldönümü v& Atatürk'ün ebedî medfenine tev dii.Hâdiselerin bu yakınlıkları veyahud bu iki insamn büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • CHtimle eteUceSenon tren kazası Yedikule Devlet Demir Yol lan barakasında amelelik yapan Mustafa Akgün adında biri,Kazlı istasyonu civarında Hasan Düzelin idaresinde ki banliyö treni altında kal mış,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • Bir İngiliz tüberküloz mütehassısı geliyor Ingilterenin maruf tüberküloz mütahassıslanndah Pro fesör Frederick Heaf,Sıhhat Vekâleti ve ingiliz kültür he yetinin davetlisi olarak mem leketımizi ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • Elektrik kursları cumaya açı a:ak Teknik Üniversite elektrik fakültesi tarafından hazırla nan gece elektrik kursları için girişilen hazırlıklar ta" mamlanmıştır-Bu kursun,dün j*ece açılması mukarrer d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • Tabibler i r 11 g i Birliğin ikinci büyük kongresi yarın Eminönü Talebe Lokalinde yapı acak Türk Talebe Birliğinin ikin ci büyük kongresi yjırın Emi nönü Talebe Lokalinde top lanacaktır.Kongreye yurdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • Zabıta bir kaçakçı şebekesini yakaladı Surâyeden istanbula iiralsk kaçak eşya Emniyet ikinci Şube Müdürlüğü Kaçakçılık bürosu memurları,Suriyeden istanbula külliyetli miktarda ka~ çak eşya getiren ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • Limanımıza gelen Alman şilepleri Almanya ile ticarî müna sebetlerimizin son^ aylarda göstei-dıği büyük inîuşaf üze rıne,Alman limanlariyle limaıüarımız arasmda şilep fa aliyeti artmış bulunmakta dır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • D.j.uz ayda ihraç edîlen pamuk Bu sene pamuk ihracatında,diğer yıÜara nazaran büyük bir gelişme kaydedilmiş tir.Geçen senenin ilk 9 aylık devresinde muhtelif ya bancı memleketlere 137.4 mil yon liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • Kendir mahsulü standart hale getirilecek Ekonomi ve Ticaret Vekâ İeti yeni ihraç edilecek ken dirlerin standardizasyon ve kontrolünü sağlamak maksa diyle bir nizamname hazırlamaktadır Nizamname tamaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • Frenleri bozuian bir otobüs devrildi Recep Toparlar adında bir şoförün idaresindeki Keşan 42)plâkalı otobüs Çatalca cı varında Harami deresi virajını dönerken ani oFarak fren lerinin bozulması yüzünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • Çocuk kitaplar,uttan tftüt^ş&kkiJ sergi Şehrimiz Millî Eğitim Mü dürlüğü çocuk kitaplarından)müteşekkil sergiler açmaya karar vermiştir.IT-S^kasım tarihleri arasın da açılacak olan bu sergiler eski Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • Ef fiestlerı ucuzluyor Bazı kastplar hatları belediyece kojulan narhtan da aşğı düşürdüler Son bir kaç gün içinde et fiatiarında bir düşüklük kay dedihniş ve bazı semtlerdeki kasaplar sığır ve koyun e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1953
  • iler halikı mahfuzdur)Yazan:Sadi BORAK "Bir kelime sana saadet cerr netinin kapısını açacaktır 37 Leon Efendinin ve casusların gözleri memnuniyetten ışık damaktadır.O esnada masa başında bir gölge pey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Pakistan'a Amerikan yardımı İki devlet arasında yapılan müzakereler sonunda Amerikanın Pakistan'a askeri yardım yapmasının kararlaştırıldığı sanılıyor Vaşington lv Nafen)Birleşik Amerikanın Pakis-tana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Yeni bir Everest seferi Darjeeling,*0 Nafen)Everest fatihlerinden Ten sing yanında isviçreli dağcılardan Prof-Arnold Glatthard olduğu halde Himalaya larda 5.400 metre irtifada olan Kanpak tepesine har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Wagner'in el yazılı eserleri bu undu Berlin 10 Nafen)Nev York millî sanat müesseses nin Hıüdürü Dr.Carltor Smith'in kanaatine göre,Al manyada bir yerde Vagner' in el yazısı ile yazılmış eserleri bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Tuna Karadeniz kanalı Geçenlerde bu sütunda* Bus ve Romen mühendisleri tarafından inşa edilmekte olan Ka radeniz Tuna kanalında işlerin durdurulduğu» alât ve edevatın,kabul istifade personelin Vistül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • İbnîssuud dün aörîîEiîdii Cîd3ej"lO AA.Kra1 Ibnussııd,öldüğü resmen tesbit edildikten iki saat sor ra gömülmüştür-Merhum,Mekkenin 80 kilometre Gü ney doğusundaki Taife defne dilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Alman Iran t i c a re i Batı Almanya'nın,tranla ticaretini arttarabilmek «çin kredi teklifinde bulunduğu bildiriliyor Londra,10 Nafeaı)Batı Almanyanin îran piyasasını ele geçirmek üzere harekete geçmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • FIKRA istanbul Dergilerimizin araşma Ur ye nisi daha» katılmış bulunuyor:Kasım birde ilk sayışım çıkaran İstanbul,her şeyden ön ce hacimli bir dergi.Avuç içi kadar kâğıtların mecmua dtye sürüldüğü bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Evlenmek için sevişine devrimizin ilk şartı oldu Kent Dükünün kızı Aieksandranın Bourbon hanedanır«ın varisi olarak kabul edilen Henri de Francs ile evlenmesi için ikf g sncin birbirleriyle sevişmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Kısa haracı haberler AMERİKA jfc-İspanyanın Washington büyükelçisi Jose Felix bugün Aanerika Dışişleri "Sedefli Foster DuUes'i makamında ziyaret etmiştir.İNGİLTERE Churchill hükümetinin tanın siyaseti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Derinden,tuhaf bir saz topluluğunun ahengi gibi bir arabanın tıkır,tıkır eden tej^jrlek sesleri aksetmişti-Irki İdiler,baktılar;uzak Lan iki yaylı birbiri peşine geliyordu-He men topaklandılar,o taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • İtalyada fırtınanın yaptığı ha ar Calabre italya)10 A.A.Dört haftadan beri Çalabria'da fırtına hüküm sürmektedir-24 saattenberi yollar sular altında bulunmakta;birçok evler yıkılmakta ve telgraf direk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Şehirdeki kuduz vak'aSarı aaraJdiı Usküdarm Dudullu köyün de halka saldıran kuduz bir köpek dün öldürülmüş ve ışınlan kadın tedavi altına alınmıştır.Alâkalıların beyanına göre bir müddetten beri kuduz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Kadıköyde 800 kişiye telefon veritec^k Kadıköy Altıyolağzı,Yoğurtçu,Kızıltoprak,Fener bahçe,Feneryolu,Kalamış,Söğütlüçeşme ve havalisine ait otomaîik telefon tesisleri nin takviyesi için çalışmalar so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Aya seyahat hazırlıkları Bir Alman âlimi hazırladığı sefineyle 10 günde gidip gele" bileceğini iddia ediyor New-York,10 ANKA)Aya seyahat Amerikada yeniden günün mevzuları arasına girmiş bulunmaktadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Tunus milliyetçilerinin lideri »ğır hasla Tunus,10 A.A)Bugün intişar etmeğe başlayan yeni bir milliyetçi günlük gazete,Fransız makamlarının nezare ü altında olan milliyetçi lider Hâbib Bourgui'ba'nm a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • N vîi îe Duke rekor kırı» ya hazırlanıyor Londra,10 Nafen)Dün yaca tamnmış tecrübe pilot:îarından Neville Duke yeni bir dünya rekorunu kırmak için yeni tipte bir Hia'v'ker Hunter tepkili uçağı ile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Lahana uyu m id s îsîs^r ni tedavi etHyor Losangeles 10 ANKA)Bir litreye yakın dozlar ha linde alındığı zaman lahana suyunun mide ülserine iyi geldiği uzun bir zamandan beri bilinmekteydi.Maama fih,Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Sads şaffaf bir muşambayla dolaşan kız Havana,Küba,10 A.A-21 yaşında Minnoopolisü bir sarışın artist,çırılçıplak vücudu üzerine yalnız şeffaf bir muşamba giymek sure tiyle yağmurlu bir havada sokaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Uçaı daireler yine görülmiye başladı Son gttıdetde îngffterenin güneyinde birkaç defa u-Sm daire görüldüğü bildiriliyor Londra,10 A.AJ Daily Express gazetesine göre.İngilterenin güneyin de son günlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1953
  • Yunan cevabî notası dün Rusyaya verildi Nota'Ja,Amerikaya verilen hava üslerinin sulhu tehdit ettiği Atina 10 AP)Dışişleri ı ne vekâlet eden başvekil mal reşal Papagos bugün Rus eli çişi Michael Serge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.11.1953
  • Büyük Önder anıf-kah Senin izinde,Türk Gençliği dün bir kere daha senin izinde,senin yolunda olduğunu haykırmak fırsatını buldu.Sen Büyük önder Cumhuriyeti gençliğe.Türk gençliğine emanet etmiştin-Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.11.1953
  • Senin varlığınla fek vücuduz Büyük önder,eşsiz kahraman Aziz Atatürk'ü dün toprağa verdik.Fani vücudunun aramızdan ayrılışın» 15 inci yılında Atamızın naşı Muvakkat Kabirden Anıt Kabre nakledildi-Böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.11.1953
  • PURO Sabun?Fabrikasının en son imalâtından PURO TUVALET SABUNU BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULO 100 de±İOO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1953
  • FATİH İKİNCİ İLKOKULUNU VE ÖĞRENCİLERİNİ KORU-MA DERNEĞİNDEN:Ana nizamrtaımemize göre Der nek Yönetim Kurulu üyelerinin 952.953 ders yıh çalışma müddeti Kasım ayında sona ermiş olduğ-undan 953-954 seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1953
  • Beşiktaşlıların bu mevsim Adalete harsı yaptıkları maçta» Si yah Beyazlıların santrforu Kâmil,Erdoğana şarj yaparken 5.hafta fiîg karşılaşmalardan ilkinde Beşiktaş Emniyetle bugün karşılaşıyor Bu gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1953
  • Yeni bir tenis yıldızı doğuyor Tony Tra Marion Trabert azimli ve intizamlı çalışması neticesinde dünyanın en iyi tenisçisi unvanını kazanmıştır Marion Anthony Tony)Trabert.mühim Amerikalı oyuncuları m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1953
  • BUTUN AĞRILARA fc GRİP BAŞAR!İLE KULLANİLİR.4 saat ara ile günd C33aderalınabHİry^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1953
  • Gene kadının gözlerime bakarar çok ciddi bir şekilde devam etti-Muazzam servetinizin ar kasında kaybolduğunuz müddet size aşkımdan bahsede rrrezdim.Şimdi anlıyorum ki bu his benim için o kadar iftihar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1953
  • Ul» W II—i^i Lokman Hekin».Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divan yoiu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1953
  • Hazıriyan:Ercamend ÜN VER 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 1 2 mI~3 3 jjN 4 5 r jfl 6 Iffj 7 8 ^Z£S1 9 10 11 I 12 İl Soldan sağa 1 Şaka ite karşA Afkeaiz şi kâyet;Ahmet Üstünün tasa ek tiği;2 Nihat Erim deyinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ Çelebi Mustafa:Âlem güzel,bahtınız da güzel!yarınımızı bir zafer süslerse ne mutlu bize f,dedi 125 Buharî hazretleri ibrahim paşanın fikrini destekledi:Evet,askerin arasına fe sad düşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1953
  • Günün meseleleri!Rumeli Türkleri ve akalliyetler Yunanistandakl Türklerin hayat ve maişetlerinin hiç olmazsa Türkiyedeki Rumların derecesinde müemmen olması pek tabiî ve mantıkîdir Türksüz Avrupa yani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.11.1953
  • Mahkemeye verilen firmalar İhtikâr yapmak suça ile mahkemeye verilen sanıkların duruşması dün Ağır Cezada başladı Hükümetçe t^sbit edflen azamî kâr huddi üstünde sat4.f yapmak,murakabe\re imkân ver mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1953
  • Üç büyükler toplanıyor Washington,10 AP)Dip lomatik bir şahsiyet Eisenhower Churchill ve Laniel'in batının ko münistlere karş:takip edecoği stratejiyi görüşmek üzere aralık ayının başlarımla Bermudada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1953
  • Türkiye-İsveç milî güreş karşılaşması Müsabakalarda İsveç takımına daha çok şans veriliyor Stokholm,10 AP)Çar samba günü burada Sriksdal salonunda başlayacak ve iki gün devam edecek olan Türkiye'Isveç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1953
  • Reisicumhur Bayar'ın Türk Milletine hitabesi [Baş tarafı birincide] «iyetierden biridir.Onun yarattığı,milletine hediye ettiği muh teşe'm eserlere baktıkça şu hükme varılır:O,büyük bir askerdir.O,em s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1953
  • Üçlü askerî konferans dün Belgradda başladı Belgrad,10 Nafen)Türkl ye,Yunanistan ve Yugoslavya arasında askeri üçlü konferans bugün burada başlamıştır.Bu lconferans,Balkan Paktı çerçevesi dahilinde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1953
  • Atatürk için şehrimizde yapılan anma töreni [Baş tarafı birincide] Pusan,10 A.A.Atatürk' ün kabrinden ahnan toprak bugün Pusan'daki BirJeşmiş Mil letler mezarlığında daVigalanan Türk Bayrağının kaides
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1953
  • Selânikte yapılan tören [Baş tarafı birincide] rafından Anıt kabir muvakkat kabir,Çanakkale ve Koreden getirilen ve çok kıy metli bir vazo içinde bulunan şehit toprağı Atanın doğduğu odaya konuldu-Güm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1953
  • Musaddık mahkemeden kaçmaya kalkıştı 1 îîaş tarafı birincide] lar kendisini yarı yolda durdurmuşlardır.Duruşmanın bir safhasın da İViusaddık,sanık mevkiin den kalkmış,avukat Bozrogınehr'i şiddetle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1953
  • Koradenizde şiddetli fırtına Bir tsveç şilebi Marmara adası açıklarında karaya oturdu Karadenizde çok şiddetlli bir fırtına hüküm sürmekte dir Bu yüzden vapur seferle ri tamamile aksamış ve bü tün gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1953
  • Amerikadan ithal edilen kamyon yedek parçaları Bir milyon dolarlık malzeme 1954 ocak ayına kadar gelmiş olacak Hükümetin,Amreikadarç it-ı hale karar verdiği bir milyon dolardık kamyon yedek parçalarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.11.1953
  • atürk'ün aziz naşı dün törenle toprağa tevdi edildi [Baş tarafı birincide!devam eden Atanın nöbetini dün generaller almıştı-Beş dakika sonra bu mukaddes nöbet millete devrolunaoaktı-Gerek muvakkat kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • M.S.V.1 No lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mıkdarları yazılı balyalı kuru otlar ile balyalı samanlar kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir ihaleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • GENERALÇjpELECTRIC ampulü A_"Bol ışık verir faıladayanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • istanbul,belediyesi SEfTÎR TİYATROSU Bu temsile mah sus olmak üzere saat 20.30 da Dram kısmı.YAVRU KARTAL.L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand Türk'çe**!Sabri Esat Siyavuşgil Ker çarşamba akşamı talebe geces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • Muhtelif eb'atta 990O kilo lama demiri alınacaktır İ.E.T.T.İşletmelerinden:1 Muhammen bedeli 7.300.ura olan yukarıda yazılı iş 19/11/953 perşembe £ünü saat 10 da Beyoğlu Metrohan 4 üncü katta Arttırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden 1 Karadeniz Ereğüsi kömür istasyonuna 3 600 üncü kilometredeki suj'un geçirilmesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Tahmin edilen bedeli 145000 lira olup geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • İstanbul Levâzı.tı Amir.iğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları As-İhtiyaç için pazarlıkla 4 parti 2500 liralık Linyit kömürü ile 2 parti 2500 liralık odun 16/11/953 pazartesi,kömür saat 10 da odun saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • İlân Bayındırlık Vekâleti Adana su işleri 6 inci şube Müdürlüğünden Pazarlığa kounlan iş 1 Adana Su.İşleri 6 ncı Şube Müdürlüğü bölgesinde bu lunan ve birim fiatı esası üzeri nden 29 900 lira keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 X»vier Cugat orkestrasından dans mü ziği PL)13.30 Şarkılar.O kuyan:Mustafa Kovancı 14.00 Radyo salon orkestrası kon seri,îdare ed:n:Semih Argeşo 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • Kamoıy)ve esna n Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.781.Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı o.8l 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr'.5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden:Giresun barınak inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarfla teklif alma usulü ile eksiltmeye konulmuştur-1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 7-500.000)Ura olup geçici teminatı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • milliyet Abone şartları 1*.Kr.Senelik 42 00 Alta aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memtekettoM iki mislidir.Fl£n şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa wınt.2,50 T.L.ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Saııvajon Çeviren:Mebrnre Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telafon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • Merzifon Gar.As.Sa.A?Ko.Bşk.dan Askeriye ihtiyacı iğin 45 ton koyun,eti kapalı zarf sureti ile satın alınacaktır-Tahmin bedeli 135.000 lira olup geçici teminatı 8000 liradır.Eksiltmesi 30/11/953 pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • M.S.V.2.No.lu So.Al.Kom.Bask.dan Ankara Askeri birlik için Ankarada gösterilen yere teslim 52 kalem elektrik motörleri kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 24000 lira olup geçici teminatı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • Sultansuyu harası Müdürlüğünden Buğday ve arpa satılacak 1 Müessese ihtiyacından fazla tahminen 170 ton Floran aa ve Akbaşak buğdayı ile 320 ton arpa pazarlıkla satışa çıka rılmıştır.2 Satış 20 kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • M.S.V.1.No.ltı Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen yiyecek maddeleri 2490 sayılı kanunun 46-acı maddesinin D fıkrasına istinaden pazarlıkla sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.11.1953
  • Samsun Gır.As.Sat.Al.Kom.feşk.aan 1 As.İhtiyacı için Samsunda teslim 600)ton Amasyada teslim 300)ton Yulaf satın almacaktır.2 Muhammen bedelleri 600 tonunun 147000)lira geçici teminatı 11025)hm,300 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8