Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.11.1953
  • UYUK GÜNÜMÜZ 15 yıl önce ebediyete intikal eden Büyük Önder ve Eşsiz Kahraman Aziz Atatürk'ün naşı bu gün muazzam bir merasimle Anıt Kabre naklediliyor Bugünkü törenin programı Aziz Atatürk'ün nâşmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.11.1953
  • Gençliğin andı Bizi,Türk gençliği» Atamam bıraktığı mirasa.Atamızın Cumhuriyetine Atamızın inkilâbtna» Atamızın kudretli ve kuvvetli rejimine daima sadık kalacağımıza,yurdumuzun toprağına canımızı,yur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Başlangıç Boğazın sakin sularında yetiniş iki buçuk milletin zırhlıları demiıttedaği,şehir sokaklarında Larousse da ismi buluniamayan memleketlerin askerleri dolaştığı,günlerde İstanbul halkının istik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • TOPLANTI if İstanbul gazeteciler sendi kasmm yıllık genel kurul tap lantısı,12 kasım perşembe gü nü a*ıat 14 te gazeteciler cemiyetinde yapılacaktır.•k Sürt Yüksek Tahsil Genç Uk ve Kültür Cemiyetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • I«*0* HALKIN Gens mahalle bekçi ve çöpçüleri Arnavutköy Dubaracı sokağında oturan Asuman Ta luy'doa aşağıdaki şikâyet mektubunu aid k.Son gün-Ierde aynı mealde şikâyetlerin artması karşısında alâ kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Bazı sarraflar altın toplamaya başladı Altın ffiatlarında kaydedilen fiat yükselişini ifgllJer sun'î buluyor Son günlerde serbest altın ı piyasasında fiatlar mühim mik I tarda artmıştır-Anadolu ve1 Tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • ÖğJe a.i!i bir saate indirildi Bir müddetten beri Istan bul esnafının yapmakta oldu ğu bir buçuk saatlik öğle ta tili esnaf birliğinin Belediye ile yaptığı temaslar neticesin de bir saate indirilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Şilepçilik kongresinde aln^ı kararlar Son defa Almanyada yapı lan ve Denizcilik Bankası mümessillerinin de katıldığı şilepçilik konferansının komite toplantısında üzüm,in" cir,hurda incir ve pamuk nav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • VAPBA "O,nunla.ULUNAY Mütareke seneleri.Memleket saklın bir politika yü y.ünden sürüklendiği harbi kaybetmiş;istilaya uğramış.Millet,büyük nutkun başlangıcında pek canlı ifadelerle tasvir diid!ğt gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Yabancı dil kurları Yazılı imtihanlarda muvaffak olamayan talebe söz ü imtihana kaimi edilmiyecek İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller okulu müdürlüğü 953 954 ders yılı yabancı dil kurlarına bu sabaht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Atlarda ruam hıstalığı görü'dü Bölgemizdeki atlarda ruam hastanğı görülmüş ve insan* lara sirayet eden bu hastalığın yayılmaması için veteriner müdürlüğünce gereken tetbirler alınmıştır.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Elektrik kursları bu nkşam açthvor Teknik Üniversite Elektrik Fakültesi tarafından ha zırlanan gece elektrik kursları bu akşamdan itibaren faaliyete geçecektir-Bu hususta gereken hazır lıklar tamamlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • To cin imtihanını kazanarmvan taîebslsr istanbul Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksek okulların tercin yoklamaları na giren,fakat test imtihanlarım kazanamadıkları için isledikleri bölüme alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Şüpheli b i r ö I ü m İlk yardım hastahanc.sip.de ölen bir kadının cesedi düı morga kaldırıldı Müddeiumumilik şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuştur-Taksimde Hüseyinağa sokağın da 17/2 sayılı evde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Tamirîna karar vermen camii r Vakıflar baş müdürlüğü,şehrimizdeki cami ve medre selerin tamiri işine hız vermiştir.Son olarak tamirine karar verilen ve ihalesi yapılan ca" nüler şunlardır:Süleymaniye,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Meteoroloji teşkilâh ediliyor Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü teşkilât ve memur kadrosunu tevsie karar vermiş ve bu hususta icap eden tahsisat temin edil diği cihetle harekete geçil mistir-G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Korkarak kendisini D^nc*rederç attı Sarıyerde,Yenimahallede Satranç sokağında 20 numaralı evde oturan Nuran adın da 12 yaşında bir kız çocuğu nun yemek pişirmek üzere yakmış olduğu gazocağı birden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi KOKAK Fedakâr telgrafçı Cemal her gece gizli telle muhabereyi temin ediyordu 36 Bu işin idaresini size terkediyoruın en ince teferru atına kadar duşunun.Hazırla yaeagını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • KISA HABERLER jc Tekel Umura Müdürü Mütıür Ivaracık diki tzmue gitmiş tir.Umum Müdür İzmirde yeni tü tün piyasasının ajıJması hususunda tetkiklerde bulunacaktırt^ Kadıköy Kayışdağı cadde si üzerinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • p g t g T ff Kocamııstafiapaşada oturan Remzi adında 'biri,su hoşütik saikasiyle arkfidaşı Süleymanı bıçakla yaralamıştır.Sümerbamk Bez Fabri kafimin İtfaiye çalışan Haüt Teker,adında biri^ fabrikaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Avusturya ile ticaretimiz gelişiyor Memleketimiz ile Avustur ya arasındaki ticarî münase betlerde büyük bir inkişaf müşahede olunmaktadır-Bu arada bir Avusturya heyeti önümüzdeki günlerde şehrimize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Güneş 6.42 1.42 Öflfe i 11-58 7.02 İkindi 14.39 9.43 Akşam 10.58 12.00 Yfı|s* U.W XM ^m:um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Tu/izm Kurumunun doju Akdeniz gezisi Türkiye Turizm Kurumu 26 aralık ile *J ocak arasın" da yapılacak ve 16 gün de vara edecek olan bir Doğu Akdeniz seyahati tertip et mistir.Bu seyahate iştirak e dec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1953
  • Halka konserva yapm ki öğretilecek Meraklı vatandaşlara reçel,marmelât,sirke,turşu,sebze ve meyva konserveleri yapımını öğretmek maksadile Halkalı Ziraat Okulunda kurslar açılmağa karar veril mistir.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Siyasî İcmal Rusyaaa tehc.r»cr Ajans telgrafları Rusyada Türklerin kitle halinde tehcut lerine yeniden başlandığını haber vermektedirler.Hakikati «aJilayamıyacaklannı facianın bütün dünya tarafından d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Altı kişiyi öldüren bir deli intihar etti Paris 9 T.H.A)Char leroi şehrinde tenha bir ma hailede oturan 52 yaşlarında serseriliği ile tanınmış bir a" dam,dün bir sinir buhranına kapılarak,evvelâ komşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Güney îtaîyada kar yağıyor Rama,û A.A.Italyanın 4n tfûney mevkiini teşkil eden K-aiabriyaya kar yağ maya başlamıştır.Geçen ay aynı mmtakada vuku bulan şiddetli fırtınalardan sonra 48 kişinin ölmesi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Olmadı!dedi,senin gibi vekilin yapacağı işe benzemi yor.Galiba hepimiz birlik a dam soyuyorsunuz!Bdr dâva vekili olduğunu an ladığımız şahıs gözlerini aça rak söylendi:Hâşaa!Kaymakamımız çok dürüst ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Yabancı gözü ile "Atatürk her devrin en büyük adamıdır» Birkaç defa Atatürk tarafından kabul edil niş olan Mme Noveile Roger şöyle diyordu:"Gözlerinize bir kere bak* mış olanın o bakışı bîr daha unutm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Mısırda hanedan mallarına el konuyor Mısır ihtilâl konseyi bütün hanedan mensuplarının mallarını müsadereye karar verdi Kahire,9 AP)M:sır fihtilâl konseyi dün «akşam eski hanedanın bütün men suplarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Mustafa M^has'ın karısı yargılanacak Kahire 9 AP)Dün ak şam resmen bildirildiğine gö re eski Veft partili başbakan İVJustafa Nahasın karısı Zey nep el Vekil ihtilâl mahken^ L;ıde yargılanacaktır.Bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • MilliyetçiÇin Birmanyayı terk ediyor Birmanya'da bulunan Milliyetçi Çin çetelerinin ilk kafilesi dün uçakla Formoza'ya nakledildi Taipeh,9 A.A)Birmanyanın ormanlık bölgesin deki milliyetçi Çın çeteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • İki subayımız Kartada'da mezun oluyor Ottova 9 AA.Ordu karargâhından büdirildıgint £Öre w kasanda Kanada or du kurmay kolejinden v3 &l r.ada subayı,diğer ın memk katten de 13 subay mezun ola çaktır.Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Nixon,Çarı-kay-şsk Îİ9 gö'iistîi Taipeh 9 AA.Halen Taipehte bulunan Amerikan başvekili Richard Nikson bu sabah mareşal Çan Kay Şek ile iki saat süren bir görüşme yapmıştır-Bundan sonra,bütün meclis az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Babasına kızarak in ihpra kalkıştı Usküdarda Toptaşı cadde sinde 102 numarada oturan Menşure Erdoğan admda bir genç kız babasına sinirlenerek intihar maksadile kendi ni denize atmış ve etraftan yetişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Bir köpek 12 günlük bir çocuöu parça adı Paris 9 T.H.A)Paris li genç bir çifte arkadaşlan ta rafından hediye edilen bir kö pek,bir aralık yalnız kalan evin 12 günlük çocuğunun üzerine atlıyarak onu pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Yeni birkrallık kuruluyor İrlandalı b:r iş adamı satın aldığı bir adada krallığını ilân için hazırlıklara başladı Dublin,9 A.A)Mich ae] Neale isminde 41 yaşın-j da bir iş adamı önümüzdeki ay içinde,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Carney'in izahatı Amerikan Amirali» Sovyet denizaltılannın Uzak Doğuyu tehdit altında bulundurduklarını söyledi Tokyo 9 A.A.Japonyada teitiş seyahatinde bulu nan Amerikan deniz harekât başkanı amiral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Sivii izciLk t:îş i!âtı kuru'u'for Ankara 9 T.H.A)Mem leket'.e izcilik hareketlerini inkişaf v ettirmek ve garp memleketlerindeki seviyeye ulaştırmak,mektep hudutla rı-dışına çıkarmak memleket şümul b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Fransa'da hocalar grev ilâ ı etli Paris 0 A.A.Her tür Iü temayüldeki öğretmenler sendikalarını ihtiva eden mil lî eğitim federasyonunun em ri üzerine devlet mekteplerinde bu sabahtan itibaren 24 saatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Peyklerde mukavemet hararetleri artıyor Yugoslavyanin Amerika Elçisi Sovyetlerle anlaşmanın imkânsız olduğunu söyledi Washington,9 A.A.Yu-goslavyan.n Washington Büyük elçisi Vlâdtmir Popoviç burada ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Kısa harici tabeHer AMERİKA ¦fr Bir müddettenberi Amerikada bulunan Pakistan Genel valisi Gulam Muhammet W* shimgton'a gelmiştir.Genel Vali Beyaz Sarayda Başkan Elsenhower'i ziyaret ederek kendiaiy le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1953
  • Atatürk' ten vecizeler ir Bütün dünyanın milletlerini tanırım ve bu muarefem harb sh alarmda olmuştur,ateş altında olmuştur,ölüm karşısında olmuştur,yemin ile temin ederim ki bizim milletimizin kuvvei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.11.1953
  • Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.O satıh.Bugün vasıl olduğumuz neuce.asırlardan beri çekilen milli Ey yükselen yeni nesil!İstikbal sîzsiniz.Cumhuriyeti biz Benim nâçfz vücudum bir gün elbet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1953
  • m\Atatürk'ün gençliğe hitabesi Ey Türk gençliği!Iiirinoi vazifen Türk istiklâlini.Türk Cumhuriyetini ilelebet mulıafaza ve müdafaa etmektir.Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.Bu temel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1953
  • "Liderimiz sensin Sivas kongresinde delegeler hep trrden ayağa kalk mış Mustafa Kemali tek kumandan olarak seçmiştir Hıvas kongresi toplandığı Kiradaydı.Kongre müzakereleri,ne devam ediyordu.Söz alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1953
  • İstiklâl savaşı gibi bir cidali tam bir zaferle netice,lendirdikten sonra Gazi Mustafa.Kemal,inkilâp ve medeniyet hamlelerine başladı.Bitmez tükenmez bir enerji ile yurdun her kösesini geziyor ve tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1953
  • Dünyada duyulan büyük matem Atatürke bütün dünya ağladı Atatürk Florya plajında Asırları aşan adam.Ata" türk zamanı m ızdaıki devlet adamlarının en büyüğü ve modern şeflik prensıpimn en dikkate lâyık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.11.1953
  • ıMIt'M»!V.*Jüyük Önder Trakya manevralarını takip ederken Atatürk Büyük Atatürk'ün fâni dünyadan ebediyete intikal ettiği gün.en yakın mesai arkadaşı ye Başvekili Celâl Bay ar şu nutku söylemişti «Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.11.1953
  • Korunmak isterken çukura tıvarlaradı Ali adında birşoförün idaresindeki 8006 plâkalı taksi Ramiden Edimekapıya gider ken,yanından geçmekte olan bir taksiden korunmak istemiş ve yolun kenarındaki çu ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1953
  • Beykoz Şahinkaya su yolu yapılıyor istanbul Sular idaresi,bo zuk bir vaziyette bulunan Beykoz Şahinkaya su yol larını islâh ve tamire karar vermiştir-Bu iş için gere ken tahsisat ayrılmış ve ha zırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1953
  • $r ft KİNİNLİ GRİPİN KULLANINIZ günde âdet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1953
  • A t a t ürk ün aziz naşı Dolmabahçe Sarayındaki katafalkta Âtaîü [Baş tarafı birincide] heybetile kuja-erdi-U nuiieu İçin sarayın verdiği rütbeleri» kordonları büyük bir ieragatr la sokup kaiaıarına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1953
  • Bugünkü Pr°9 [Baş tarafı birincide işaretiyle yapılacak ihtiram du ruşunu müteakip katafalktaki tabut.taşıyıcı 12 er tarafından alınarak muvakkat kabir önünde bulunan top arabasına vazedilecektir.Bu e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1953
  • "Atatürk her devrin en büyük adamıdır,Baştarafı 3 üncüde)1 ya koydu.Sonra dile ait faraj ziyeierini izhar etti-Sözlerde,Yunan kökleri nin daha derininde nasıl Türk menşeierinın bulunduğunu anlattı.Zat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1953
  • Liderimiz sensin Baştarafi 4 üncüde)nilmez olduğuna karşı besledi Ki güvenç gün pee tikçe inancı sağlamlanan millet namına dövüşmek salâhiyetini taşıyoruz.Bu inancı,her kalbe acılayacağız.Burası,yürek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1953
  • 0 Btt—B!I Millî Tesanüt Birliği Yayını ATATÜRK'Ü» Gerçek Siması Yazan:Yakup Kadri Karaosmanoğlu Bugün çıkfe* Flatı:25 Kr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1953
  • I Atatürk'ün İstanbulu ilk ziyareti Baştarafı 4 Üncüde)değildir.Sekiz senede mille timizin siyasî,içtimai,mede nl iknişaf yolunda gösterdi ği kabiliyet ve likayat dere cesi yüksektir.Bu dereceyi her g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1953
  • "Puro Tuvalet Sabunu,yalnız bir sanatkâr için değil,genç ve güzel kalmak isteyen her kadın için lüzumlu bir güzellik 'müstahzarıdır.Bugünden itibaren Pu ro güzellik metodunu eiz de tatbik ediniz.14 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1953
  • Öyleleri beni hiç rahat sız etmediler.Benim gibi,yalnız kendini düşünen,lük se alışmış babasından kalan mahdut parasından başka bir şeyi bulunmayan bir dula tâ Iip olacak çılgın bir erkeğe henüz rasge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • Üç Amerikan askerî uçağı denize düşfü Şiddetli fırtına yüzünden kazaya uğrayan uçakların mürettebatı kurtarıldı Miami.Florida.9 AA.ı Amerikan deniz piyade komuta nhgın-a a!t bulunan 3 uçak j h'Tgün Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • Safa Kılıçlıoğlunun dün de ifadesi alındı Yeni Sabah mesulleri hakkında halkı heyecana v?rmek ve maksatlı neşriyat yapmak Yeni Sabah gazetesinin Mos kova)reklamlarına karşı duyulan teessür ve infial h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • Balkan Paktı askerî görüşmeleri başlıyor Heyetimiz bugün Betgrata vasıl olacak ve müzakerelere derhal başlanacak Behjrad,9 A.A.Balkan Paktı çerçevesi içinde 10 kasımda yapılacak olan Türkf Yunan ve Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • Henry Spaak Türkiyeye geEîyor Brüksel,9 A.A.Avrupa kümür.çelik birliği parlamento su başkanı Henry Spaak pek yalanda Türkiye ve Yunanistan!ziyaret edecektir.Henry Spaak,miall yardıma muhtaç memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • j Mıfif Güreş Takımımız Dün isveçe Gitti isveç Finlandiya ve İsviçre'de muhtelif karşılaşmalar yapacak olası man Güreş TaJominvı cran uçakta İsveç'e müteveccihen seferimizden aynlmıatur.Besimde fttres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • Sadi Yaşat yakalandı Sahte evrak tanzim ederek!hapishaneden çıkan suçlu annesinin evinde yakalandı.Ankara 9 Milliyet)Bundan bir müddet evvel ih tilâstan sanık olarak tevkif j edilmiş iken sahte tahliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • Amerika Hava Vekili gitti lugil'z basın heyeti de dün şehrimizden ayrıldı Bir müddetten beri,memleke timizde ki muhtelif hava meydanlarında tetkiklerde bulun,makta olan,Amerika Birleşik Devletleri bav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • *MS b Yiiksok TahsQ Gençliği Anka my a hareket ederken Büyük AtatUrkün hatırasını bugün milletçe anıyoruz Bütün okullarda anma törenleri Ankaradaki merasim radyo ile Büyük Atatürkün fâni ha yata gözle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • Türk Fransız ticaret protokolü 3 üy uzatıldı Fransa hükümeti iki m am leke t arasındaki ticaretin genişletilmesini istiyor Ankara 9 Milliyet)28,bu münasebetle dışişleri ve* ağustos 1952 de hükümetimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • iW'.w Pip I» lift?KAPLAN VE POSTU Geçenlerde Londra hayvanat bahçesin,de gayet orijinal bir defile tertip edilmiştir.Resimde de görüldü,gü gibi ba defilenin hususiyetini kürk neylinden giyim eşyasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • Trtestedekl çarpışma landan bir Rtörünüs Trieste ihtilâfının haili güçleşiyor MUttefik askerî komutanlığı İtalyan makamlarının taleplerini reddetti Roma,9 AP)italya hü kümetı dün akşam Triyestede ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • Ardıçoğlunun duruşması Sanığın reddi hâkim talebi varit görülmedi Ankara 9 Milliyet)Diğer Millet Partili sanıklar la beraber davası görüldüğü sırada hakime hakaret ettiği için hakkında ikinci bir dava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • Kral îbniSuud dün sabah vefat etti Kralın en büyük oğlu Suud babasının yerine Suudi Arabistan Kralı îâı edildi Londra 9 Radyo)Suu.tahassısları kendisini Cidde di Arabistan kralı Ibni Suud bu sabah mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • Meclis dün toplandı Ankara,9 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te Reis Vekillerinden Fikri Apaydının reisliğinde toplan,nvs ve komisyon seçimleri yapılmıştır.Seçimlere C.H.P.Mec lis Grupu iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1953
  • X $rV.pijama Ue gelen MumdMı Musaddık,intihar tehdidinde bulundu Sabık iran Başvekili dü ıkU muhakeme sinda:"İsterseniz bani idama mahkûm edin temyiz etmlyece(|İm dîye bağırdı,Tahran,9 AP)Sabık Baş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • ADYOLAR *ARA Atatürk'ün ölüm yıldönümü ve muazzez nâşının Anıt Kabirdeki ebedi istirahatgâhına tevdii dolay.siyle yapılacak büyük tören programı bütün safhaları İle yayınlanacaktırrSTYNBUL Ankaradan n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • İstanbul Levâzı n Amir.iğinden verile/ı Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 75 ton Arpa 17/Kasım/1953 salı saat 16 da İzmit Dz-Ik.Mrk-Sa.Al.Ko da satın alınacaktır-Bedeli 21.000 Lara geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • İzmir tii Daimi Komisyonundan:II Bayındırlık Müdürlüğü hizmetlileri için 282 takım ir elbisesi ve kasket ile ayakkabı alma işi 30/10/953 tarihindir itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden:Giresun barınak inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarfla teklif alma usulü ile eksiltmeye konulmuştur-1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 7-500.000)lira olup geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • İlân Bayındırlık Vekâleti Adana su işleri 6 inci şube Müdürlüğünden Pazarlığa kounlan iş 1 Adana Su İşleri 6 ncı Şube Müdürlüğü bölgesinde bu lunan ve birim fiatı esası üzeri nden 29 900 lira keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • Acık asistanlıklar İ.T.Ü.İnşaat Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz hidrolik ve su kuvvetleri kürsüsü ile çenir sağlığı tekniği kürsüsüne birer asistan alınacaktır-İstekli olanların 28/Kasım 953 cuaiûr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAg Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ,VADESİZ TASARRUF HESAPLARİ 27 Ekim çekilişinde ikramiye kazananlar:Bursa'da Çelik Pa as civarındaki ikiz evin bîr tarafını Istanbul» Gaita'da No.57547 hesap sahibi hakkı,İkiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • İlUUnjet Aoone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Alt» ayhk 22 BO Üç aylık 00 Bir ayhk 4 W Ecnebi memleketlere iki mislidir.n şartları 2 ve 3 üncü sayfa sanl.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa scınt.2,50 T.L.İlanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden.İkinci Cerrahî Kliniği Röntgen Dairesi yaptırılacaktır.1 Gureba'da bulunan Tıp Fakültesi İkinci Cerrahî Kliniği Röntgen dairesi kaba inşaatı kapalı zarf usulü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • ZAYİ Ziraat Bankası Bahçekapı şubesinden aldığım 6944 No.lu cüzdanı kaybettim yenisini çıkaracağımdan «sekisinin hükmü yoktur.Resul özsaym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • haniuiyj ve esudui Kapanış Açılım Kapanış Sterling 784—784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 8l 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr*.5.6C 5.60 İsveç Kx.64.12.50 64.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • 100 gram ekmekte 2/0 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gr.ARI BİSKÜİSİNOE 470 kalori olduğunu unutmayınız.BİSKÜİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden 1 Karadeniz Ereğlisi kömür istasyonuna 3 600 öncü kilometredeki suyun geçirilmesi işi kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Tahmin edilen bedeli 145000 lira olup geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından Kültürpark dahilinde merkez evlenme dairesi birinci kısım inşaatının yaptırılması isi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.Keşif ve çartlaamaları fen işleri Müdürlüğünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • Altın ikramiyeleri 400 Altınlık Adan» Şubemi» nradilerlne mahsus ikramiye keşidesine iştirak ediniz» JBu suretle Bankanın diğer keşidelerinden de istifade edersiniz 12/Kasım/1953 tarihîne kadar Adana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • Sarıkamış Belediye Başkanlığından Kasabanın Erenler mahallesinden geçmek üzere yaptırılacak olan 500 metre boyundaki büzlü kanal inşaatına 6/10/953 salı günü yapıbn ihalesinde talipli bulunmadığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • İstanbul Belediyesinden Eyüp Topçularda inşa edilecek ilk okul için Eyüp Topçular mahallesi Kışla caddesi eski 34-32-36 kapı 244 ada 11 parsel No-lu 825 M2 sahalı arsa 1295 tarihli istimlâk kararnames
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • Tekel Umum Müdürlüğünden Tekel Umum Müdürlüğü nakliyat şubesinde mevcut ör» Deklerine uygun olarak 202 takım elbise.7 aded palto ve 258 iş tulumu eksiltme suretiyle diktirilecek tir.Hepsinin muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • Sultansuyu harası Müdürlüğünden Buğday ve arpa satılacak 1 Müessese ihtiyacından fazla tahminen 170 ton Floran sa ve Akbaşak buğdayı ile 320 ton arpa pazarlıkla satışa çıka rılmıştır.2 Satış 20 kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.11.1953
  • M.S.V.1.No.lu Sa.Al.Ko,Bask.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı'için aşağıda cins ve miktarları gösterilen yiyecek maddeleri 2490 sayılı kanunun 46-ncı maddesinin D fıkrasına istinaden pazarlıkla sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8