Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.11.1953
  • urkun nöbetini nerallerdevralıyor Muvakkat kabrin açılışı ile başlıyan son çalışmalar ve 10 kasımda yapılacak merasim hazırlıkları sona erdi Ânıt-kabre konulmak üzere yurdun her köşesinden gönderilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1953
  • Büyük törenin programı Ankara 8 A.A.10 kamın günü Atatürkün aziz na' sının muvakkat kabirden ah narak anıt kabre nakledilmesi dolayısiyle yapılacak tö ren hakkında merasim komi tesi reisi bayındırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1953
  • Pakistan İslâm Cumhuriyeti arkın büyük islâm devleti Pakistan'ın cumhuriyetle idaresine ait ana yasa uzun bir hazırlık devresinden sonra ikmâl edildi.Pakistan muhtelif bakımdan,bîr kül teşkil etmeyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1953
  • Meclis bugün toplanıyor Meclisin bu devre çalışmalarında 133 kanun tasarısı ile 194 kanun teklifi müzakere edilecek Ankara 8 Milliyet)Bü yük Millet Meclisi yarın saat 15 de 9 uncu devre 4 üncü yıl çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1953
  • Rusyanın yeni sulh taarruzu Sovyet ihtilâlinin 36 neı yıldönümünde bol bol sulhtan bahsedildi Moskova,8 AA.Moskova'daki yabancı müşaiMtleriıı intihalarına göre\Sovyet ihtilâlinin 3ü ncı yıldönümü müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1953
  • Şükrü Kanatlı Batı Almanyaya gitti Kara Kuvvetleri komutanı orgeneral Şükrü Kanatlı dün saat 12 de uçakla batı Alman yaya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1953
  • Musaddıkm muhakemesine dün Tahranda başlandı Pijama ile duruşmaya gelen Dr.Musaddık ifade verirken sık sık ağladı ve hâlâ Başvekil olduğunu iddia etti Tahran 8 A.A.Iran şahını devirmek ve hükümet darb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1953
  • italya,İngiltere ve Amerikaya nota verdi Roma çevreleri Triestedeki son hâdiselerden İngiftereyi mesul tutuyor Roma 8 AA.italyan dışişleri Vekâletine mensup bir sözcü dün gece verdiği bt yanatta,italy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1953
  • Tahiye Karyoka serbest bırakıldı Kahire 8 A.A.Askerî emniyet dairesinden bildirildiğine göre,çarşamba günü tevkif olıman Mısırlı dansöz Tahiye Karyokanın serbest bırakılması hususunda emir çıkmıştır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1953
  • Beşiktaş,Galatasarayı 2-1 mağlûp etti İstanbul profesyonel lig maçlarına dün de muhtelif sahalarda devam edilmiştir.Beşiktaş Galatasaray'ı 2-1-Beykoz» fieyoğlusporu» Adalet de Emniyeti 1 0 mağlup etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1953
  • Anicaradaki infial Ankara 8 Milliyet)Ye ni Sabah gazetesinin istanbul sokaklarını Moskova kelimesiyle dolduran afişleri,bu ga zetenin sahibinin metnini âün kü gazetesinde neşrederek Başvekile çektiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1953
  • Doğu Almanyada yeni tevkifler bekleniyor Komünistlerin yakın ela büyük temizlik hareketine girişecekleri zannediliyor Berlin 8 A-A)Doğu:nazarile bakılmaktadır'.Almanyada komünist aleyh ı 17 haziran ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1953
  • M&i SŞJK I a tfc,it,II^J^UYUNUl Siyah boya ile Moskova kelimesi silinmiş bir Moskova reklâmları protesto ediliyor Savcılık Yeni Sabahın neşriyatı ve mezkûr ilânlar hakkındaki tahkikatına devam ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1953
  • Yeşilköy Meteoroloji tetasyo mmdaa verilen malûmata göre,bugün şehrimizde hava butatta ve öğleden sonra az yağışh geçecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • TAK¥İMGEK &K YAPRAK Esnofin ta'tîl saatleri tik def» dükkân ve mağa zatarda öğle tatili ibda* edil diği zaman bunun mehznrkırım düşünerek aleyhinde yutunıştıra Bu yazım Azeri ne bazı arkadaşların ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • KISA HABERLER Yı&ya olarak dünya turuna ç kan vo bir müddettenberi şeh rlmizde bulunan N.Michdutou-1 chein adındaki Fransız tlalebe,I bugün saat 18.30 da Fransız ce miyetî hayriyesinde bir konuşma yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • Ayakkabı tanzim sat.şı yerleri açılıyor Ayakkabı satışlarında büyük ihtikâr yapıldığı meyda na çıkmıştır.Ayakkabıcılar Kooperatifinin Belediyeye yaptığı müracaatında halen perakende olarak i UL60 İray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • BMMM KONGRELER ¦fc Samsun Kültür Cemiyeti İstanbul şubesinin senelik ad!kongresi 11 kasım çarşamba gü nü saat 14.30 da Beyazıt M&r mara lokalinde yapılacaktır.Kasımpaşa ortaokulunu ko rumıa ve yardıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • Bir esrarkeşte afyon bulundu Dün Galatada ehemmiyetli miktarda afyon bukmarak müsadere edffiimistir.Medrese sokağında ikamet eden Hayrettin adındaki iş~ siz güçsüz birinin vaziyetin den şüphe eden emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • Evkafai?binaları Şehir hudut an dahilinde evkafa ait bakımsız gayrime»» kuüenn satıcına basandı Şehir hudutları dahilimde evkafa ait bazı bakımsız ve uzak gayri menkullerim satış larına başlaaınuşUr-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • U nkapanı ndadakt dünkü yaralama Unkapanında dün bir yara lama vaxasi olmuştur* Unkapanı caddesi 112 numarada sütçülük yapan Fıüp acunda bin,aynı semtte Sa lıh paşa cadaesinde oturan Hüseyin Gamsızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • Her halikı mahfuzdur)Yazan:Sadi BORAK Leon efendi:"Biraz altınlara kıymak lâzımdır,dedi 35 Kemal ve Mehmet Beyler kendisini ismen tanıyorlarsa da şahsen tanımıyorlardı-Ke!mal Bey misafire yer göster-d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • Kanvd fiatlan ucuzluyor Şehrimizde ucuz kahve satışını taahhüt eden firmalar îöü kuruştan çıy kahve satışına başlamışlardır.Bir mu es sese de yolda olan kahveleri run 75° kuruştan satılacağını ilâve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • yeri kapatılacak Belediye murakıp ve miıfet ünleri 'r rafından sine ua,lokanta ve d.ğer müesseseler de yapıian kontrollere devanı olunmaktadır.Bu arada dün gece yapılan teftişlerde 2& eğlence yerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • Açılacak meydanlar Hazırlanan yeni plâı ve projelere göre Karakö/de de bir meydan aç» adaktır Şehrin imar ve trafik tıka nıkiığı olan yerlerde meydan lar açılması için imar komis yonunaa bur müddetten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • Alman hükümetinin Üniversitemize hediyesi Alman konsolosluğu tarafın dan edebiyat fakültesi Alınan filolojisi kütüphanesine fakül tede yapılan bir merasimle maddi ve manevî kıymeti pek fazla olan 'M{J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • F O L S T «p Fatihte Akdeniz caddesi 70 nada oturan Emin Bozkurt po lise müracaatla;açık bulunan balkon kapısından giren meçhul bir şahıs taraf.ndan bir takımelbise,bir gömlek ve bir kazağının çalınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • İngilizler bizdan kuru meyva a'acakla-Bir çok ingiliz firması mem lek etimizden kuru meyva sa tın almak üzere alâkalı ma kamlara müracaat etmiş bulunmaktadır-Bilhassa ingiliz ler,üzümlerimize büyük ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • flic 9 Katım 1953 Pazartesi Ru.1 Sefer 1*71 27 Elcim 1369 VAKtT VASATÎ KZA.Vî Güne ö£le llrind Aksa Yatsı ş 6.41 11.58 i 14.40 m 16.58 1S.31 1.44 7.01 9.43 12L00 1.34 J 12.Û2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • 1950 senesi kasım ayını n 2 sinde 94 yaşında hayata veda eden George Bernard Shaw roman ve tiyatro muharriri olduğu kadar asrının meşhur vejetalienlerinden bi ri idî.Nobel Edebiyat mükâfa tını kazanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • Otomobil ve kamyon parçaları îcin tahsis Ekonomi ve Ticaret Vekâleti bu İş İçin alâkadarlara bîr milyon dolarlık cöviz müsadasi verdi istanbul şoförler cemiyeti tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • Nişanlısını jiletle yaraladı Beyoğlunda oturan Dimitri Frankladis adında bir genç bu semtte Faik paşa caddesin de 41/1 numarada oturan eski nişanlısı Palya Kutman'a baj rışma teklifinde bulunmuş ve ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • Pahalılıkla mücadele için yeni tadbirler alınıyor Alâkadarlar tarafından verilen malûmata göre Ticaret Vekâleti pahalılığa karşı yeni tedbirler almaktadır.Bu cüm leden olarak Millî Korunma Kanununun k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • HALKIN SESİ Mahalle bekçileri Fatihte Mutatlar caddesin de oturan İsmail Erkıd a dında bir okuyucumuzdan aidi ğımız aşağıdaki mektubu,alâkadarların dikkatine sunuyoruz,On küsur senedir Fatihin muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • Memurların sıhhî durumu te' pit «diliyor Memurlaınn sıhhî durumla rı dolayisiyle alacakları izin leri programlaştırmak ve bir düzene sokmak için Sağlık Vekâletinde teşkil olunan ko misyon mesaisini bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1953
  • Meçhul bir üâçla intihar etti Taksimde Hüsey inağa so kağında 17 No.da oturan Sara adında 45 yaşmda bir 'kadın intihar gayesiyle mahiyeti meçhul bir ilâç içmiş ve kai dırıldığı ilk Yardım Hastahanesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Siyasî İcmal İtalya nümayişten italyan dostlarımızın fazla heyecanlı oldukları aı^u ve temennilerini 'kolayca tahak kuk edecek şeyler aramaya büyük bir istidatları bulundu ğu malûmdur.Onların bu na İm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Hayır»,gideceğim köyün muhtarını bana tabii aza olarak veriyorlar haberi alın ca gelirmiş,bırak kaymakamlığın tayin ettiği adam var-Üçümüz beraber gideceğiz.Diyen Reşid annesinin elini öptü.kucaklaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Almanya,Amerıkaya cam ihrpc od yor Bonn,8 THA)Cam işleri ile tanınmış Meinz şehri halen Batı Alma/nyanm ih racatında büyük bir yer tutmaktadır.Alıcıların başında da,ihti yacının V4 ünü buradan temin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Hitler hakkında yeni bir kitap yayınlandı Bonn,8 THA.August Kubızek adlı bir Avusturyalı burada yayınladığı,Gençlik Arkadaşım Hitler)adlı kita bında,Alman diktatörü hak kında gayet enteresan malûmat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Porteklzde dün genel seçimler yapıldı Lizbon 8 Nafen)Por tekizde bugün genel seçim ler yapılmıştır.Halen başba kan olan Salazar 21 seneden beri iktidardadır.Mecliste başbakanın lideri bulunduğu Mjiİî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Amerika'da fırtına büyük tahribat yaptı Fırtına esnasında en az 22 kişinin öldüğll milyonlarca dolarlık zarar olduğu bildiriliyor Nev York 8 A.A)Şid| mm 60 metrelik bir kısmı yr detli rüzgâr ve 12 met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA IX ş münasebetler konseyi tarafından bugün açıklandığına göre Amerikan'ın Almanya'daki eski yüksek komiseri Macloy,konseyin idare meclisi reisliğine getirilmiştir.İNGİLTER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Ingiltereye karşı ağır bir itham Bir Amerikan senatörü tugilterenm Amerika aleyhinde propaganda yaptığını iddia ediyor Washington,8 A.A.As yıa,Avustralya,Yeni Zelanda ve Afrika'da bir tetkik seyaha ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Sulh taarruzunda yeni bir metot* Paris 8 THJL)Ruslaj Tin son zamanlardaki suh ta arruzlarma yeni bir metod kattıkları dikkati çekmektedir-Komünistlerin bu yeni sis temi bir nezaket ve ikram taarruzu)o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Çocuk felci önleniyor Geliştirilen bir aş* sayesinde çocuk felcinin 5 10 sene zarfın» da ortadan kalkacağı bildiriliyor Ogdensburg,8 A.A.Amerika tıp cemiyeti dergisinin eski başmuharriri doktor Morvis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Uçakların evlere yaptığı zarar Londra 8 Nafen)Londra hava alanı civarındaki evlerde oturmakta olanlar,elektrik lâmbalarının sık sık bozuduğunu bunun bava ala nına inip kalkmakta olan uçaklardan ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Mızraklı seçmenler yüzünden s?çim tehir edildi Hartum,8 A.A.Güney Sudanda yapılmakta olan seçimler,dün seçmenlerin mızraklarını alıp çarpışmaya başlamalariyle tehir edilmiştir.Nuer'de cereyan eden bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Müthiş bir infilâk AtjuntMide bir fabrika da vukubulan infilak sonunda 9 feçS öldü 4 kişi yaralandı Rio de Janeiro 8 A.A)Dün Santa Catarina eyale tinde Jaragua do Sulde beş dakika fasıla ile vukua gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Denizaltılara karşı helikopter kullanılacak İngiltere dcnizaltalarla mücadele için bir helikopter filosu teşkil etti Londra,8 Nafen)De nizaltılarla mücadele için ilk helikopter filosunun kurulmuş oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • I İKTİBAS Dans imparatoru Murray'm kurduğu muazzam teşkilat Dünyanın hem an her ülkesine dağılmış 308 dans salonu ile Murray senede milyonlarca heveskâra musiki nağme* lerine ayak uydurmanın sırrını ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • FIKRA Bütün insanlardan dürüstlük beklemek abestir.Hele doğ nidan doğruya para fle oynı yanlar için tek imkân bahis I mevzuudur.Dâima kazanmak,her seferinde biraz daha çok kazanmak.Bu ise big bir £tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1953
  • Sabık Romany o Kralı büyük bir mirasa kodun Londra 8 Nafen)Eski Romanya kralı Mihail'in,geçenlerde ölen babasından iki buçuk milyon sterlinlik bir mirasa konacağı bildirilmektedir.Babasının bırakmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.11.1953
  • s RESİMLE HADİSELER Sümerbank'ın yeni bîr fabrikası açıldı İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcah ve Devlet Vekili Celâl Yardımcı Denizliye grderek Sümerbankın iplik fabrikasının açılış merasiminde hazır bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1953
  • «mnı&mımımı&töâtâımmmtir'i '4iMw gilpSİll^^ HoSliwood semalarının yeni yıldızı:Gloria Graham©» Gloria Gralıames birden bire ortaya çıkan ve şimşek gibi çakan bir yıldızdır.«Kg Heat» filmiyle kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1953
  • HERCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ispanyollar Tenez Kalesini nasıl zaptetmişlerdi Sabahleyin uykudan uyanan İspanyollar karşılarında Osmanlı donanmasını görünce apışıp kam şiardı Telmüsan hâkimi ve mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.11.1953
  • Karagücü Hacettepe maçı Günün ikinci karşılaşması Mu aaffer Ertuğ idaresinde saat 14.15 de Hacettepe ve Karagücü takımları arasında oynandı.Ta kımlar sahaya aşagıdalti kadro larla çıktılar:Hacettepe:K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.11.1953
  • Beykoz Beyoğlusporu dün!0 mağlûp etti Beykozlularin yegâne golünü Ha:ûk kafa ile attı Beykoz ve Beyoğluspor Remzi,Maruli,Karnik,Koçis getirdi ve oyunun bunda» profesyonel takımları dün sa-Hüseyin,Suph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.11.1953
  • Adalet,Emniyete ancak tek golle galip gelebildi Birinci davra 0-0 yegâne go.ünü Dün Fener stadında saat 10 da oynanan Adalet Em niyet maçını 1-Adalet kazan Sulhi Garanın idaresinde başlayan oyunun ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.11.1953
  • IvADlNLAR FUTBOL TAKIMI Londra 7 Nafen)Nort humiberiand'da tüordley Acres köyünden Vera Bovman adında bir kız tamamüe kadınlardan müteşekkil iki futbol takımı kurmuştur.Fakat şimdiye kadar bu iki kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.11.1953
  • Yugoslavya İsraiü yendi Üsküp,Makedonya)8 A.A.Bugün burada 25.000 se yirci önünde cereyan eden Yugoslavya tsrail millî maçını 1-0 Yugoslavya takım*,kazan mıştır.Maç dünya kupası serisine da nil olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.11.1953
  • İstanbul Profesyonel Küme Pavan Celveli Beşiktaş 4 4 12 4 8 i Istanbulspor 4 3 1 8 4 7:Galatasaray 4 2 p.2 8 3 4 i Fenerbahçe 3 2 J 10 6 4 Beykoz 4 2 2 6 5 41 Vefa 4 2 2 6 7 4 i Kasımpaşa 4 2 2 7 9 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.11.1953
  • Dün çekişmeli bir maçtan sonra Beşiktaş,Galatasarayı 2 1 yendi Oyun futbol kalitesi bakımından vasat olmakla beraber baştan sona kadar çok süratli cereyan etti ve zevkli oldu Saha:Mithatpaşa Maç:Beşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.11.1953
  • Hazırfıya ı:Erciweni ÜfıVEİÎ 2 34 567 8910 11 12 I n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Saldan sağa 1 Sklentiler;2 Bir peygamber »adı;İnleyen;Duman kiri.3 Lamba sitesindeki siyahlık;En az veya en kötü anlamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1953
  • Telefon bu şehirde insanı çileden çıkaran bir illettir Zavallı hemşehrilerimizin bu acaip tsiefon şebekesi ve bu bozuk düzen makinelere karşı duyduğu nefret o kadar fazladır kî,medenî bir vasıta dîye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1953
  • KİNİNLİ GRİPİN KULLANINIZ günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1953
  • Madam Manderson n Marlove hakkında söyle ikıerinin doğru olduğuna ka i değildi,fakat genç kadm niattıklarından o kadar eıLıı görünüyordu ki onun dü ünceleri üzerinde durmak aruretini hissediyor,bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1953
  • Dim bir hirs.z yskalansN Bir müddet İmce Galata Şa ir Ziya caddesi 47/2 No-da yapılan hırsızlık vakasının fa iE 5ün yakalanmıştır.Tahir Kızıl adındaki bu sa bı&alı muhtelif defalar hırsız bk suçu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1953
  • Yug03"avyadan tkrar ma gal kömürü g stir t!tec a k Belediyenin Yugoslavya dan ithal ettiği ikinci parti mangal kömürleri tanzim satış-yerlerine tevzi edilmiş ve satışlara başlanmıştır.Belediyenin yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1953
  • çai x-Am* beyaz sabun çamaşır içindir Kremli PURO cildiniz içindir PURO sizi gözelleştirir Bol Köpüklü Nefis Kokulu PURO Tuvalet'.SdB'unu 100 de 100 saftı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1953
  • "Çelebi hazretlerinin Sultanımız oluşu hislerimizi saklamağa mecbur ediyordu,123 Bu sözler Cüneyd beyin cesaretini kamçılamağa kâfi gel inişti:Hayır,bunu kabul ede mem dedi,sizi sevmediğimi ne biliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1953
  • Bir sihirbazın garip itirafları Marifetleri yüzünden hapse giren Uç büyük sihirbaz nasıl milyon sahfbi oldu far Caddeye yakın bir yerde doğ muş,otomobil,gürültülerini ninni diye dinlemiştim* Mektepte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • İtalya,İngiltere ve Amerikaya nota Terdi [Baş tarafı birincide] dia eden yabancı basın muha bîrlerini de şiddetle tenkit et mistir» lüALYA'DAKt NÜMAYİŞLE!Roma A.A.Bugün Milânoda basın binasında ko nıü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • üyük törenin programı [Baş tarafı birincide} beyanatta bulunmuştur;Bu büyük günün aziz Atamıza lâyık bir şekilde bü tün ihtişamını ve vakarını muhafaza etmesi icap eden her türlü tedbir alınmış bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • ün nöb generaller devr [Baş tarafı birincide')ziantep,Balıkesir,Zonguldak,Bitlis,Yozgat,Samsun,ve Van J heyetleri Ankaraya gelmişler ve beraberlerinde getirdiktoi topraklara Anıt-Kabir'deki vazife-İll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • Musaddıkm muhakemesine dün başlandı [Baş tarafı biriucide} kasında,uzak bir akrabası olan avukat albay Bazır Me~ gir salona girmiştir-Takriben 1 0 kadar dinleyi ci,buyuk.bir sessizlik içinde y"un pija
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • Moskova reklâmları protesto ediliyor [Baş tarafı birincide] Cumhuriyet müddeiumumi ve**-JLi Hicabi Dinç ile basn müddeiumumisi Hakkı Müftüoğlu pa-zar olmasına rağmen dün adliyeye gelerek geç vakte kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • Olgunluk İmtihanında basara gösteremiy anteriti mürec aatı Millî Eğitim Vekâleti,orta tedrisat Umum Müdürlüğü I ne 1953-54 ders yılı eylül dö nemi olgunluk imtihanında başarı gösteremiyen muhtelif lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • Pakistan islam Başmakaleden,devam)*i parçadan terekküp etmesi anayasanın tanziminde ayrı bir münakaşa» hattâ mücadele mevzuu olmuştur-Doğu Fa ftfotamn yüz ölçüsü l: 8.035 kilometre kare,nüfusu 4212000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • Rusyanın yeni sulh taarruzo [Baş tarafı birineîdc] Filhakika hiçbir memlekette barış istemeyen tek kişi yoktur diyebiliriz-Bu sebepie de gayet basit bir formül meydana getirmek çok kolaydır-Bir memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • [Baş tarafı birincüde] Kalk)serlevhalı başmakalesini t u mevzua tahsis eden Mümtaz Faik Fenik şöyle demektedir:istanbul sokaklarını,Mos kova reklâmlariyle kirletmek ten ve millî nassasiyetimize komüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • Faşta tekrar bomba ^r prt;or Fransız Fası S A.A.Dün gece Kazablanka Cezair ekspresinde 3 bombanın infilâk etmesi neticesinde 6 kişi ölmüş ve 6 kişi de ağır su refcte yaraîa «niştir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • İnşaat ifânı T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş Burdur Şubesi lojmanlı hizmet binası ilâ Bafra Şuuesı de' poşu yapısıdır* Yeri Keşif Tatarı Geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • Uçan daire meselesi tııgiLrz ve Amerikan Hava Vekâletleri arasında,müzakere ler başladı Londra 8 Nafen)Uçan Daire)ler yeniden günün mevzuu olmaktadır-Bu mevzuda ingiliz ve Amerikan ha va vekilleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • Sedat Akçam tahliye ecfiEiyor AnkâTa 8 T.H.A.Bun dan bir müddet evvel Suriye ye uçakla eroin ve asarı atika kaçırmak isteıiken yakalanan Merzuka Akçamın kocası Ekonomi ve Ticaret Ba kanlığı memurların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • Doğu Almanyada yeni tevkifler bekleniyor [Baş tarafı birincide] bulunmaktadır.Gerek suçluların isticvapları sırasında,gerek muhake me sırasında elde edilen bazı deliller ileri sürülerek yeni tevkifere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.11.1953
  • BATIYA KAÇARKEN ÖLDÜRÜLDÜ Helmstedt 8 A.A.Batı Almanya polis makamlarının bildirdiklerine göre Sovyet işgal bölgesi hududundaki Al man polisler,batı Aiımanyaya kaçmak istıyen bir adama Sovyet polisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Saııvajon Çeviren:Mebnıre Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrnl Çarşambadan başka her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat.tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • M.S.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.dan Ankara Asken birlikler ihtiyacı için aşağıda dns ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir-İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • Tapulama ilânı Tapu Ve Kadastro Umum Müdürlüğünden Aydın vilâyetinin merkez kazası ile Kütahya vilâyetusîa merkez kazası Belediye sınırları dışında kalan yerlerdeki Bü tün nahiye ve köyler dahil)gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • Senelik Lr.Kr.42 00 Altı ayhk m 00 Üç ayhk 00 Btr agkk 4 50 BcnaM ¦Miınltlrrtl—ı m mUlkiirlifin şartl^ı 1 2v«3Uwpttı M a «MMt 4 TX.7 ve 8 İnat a* y&attaL jg& BT.L.İlanlardan masuli/ee kabul ecMlm-ît.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784—Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 9M O80 İsviçre Fr/64.03 64.03 Belçika Frl 5.61 5.63 Isvoç Kx,54.12.50 54.12.50 Florin A 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • tO KASIM 1953 AKŞAMINA KADAR SİZ DFVADESlZ 150 VEYA EN AZ ÜÇ AY VADELİ 250 LİRALIK BİR TASARRUFHESABI AÇTIRINIZ T.C.ZİRAAT BANKASI SetC-UX MtLAÖ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • Bayındırlık Vekâletinderf:Giresun barınak inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarfla*teklif alma usûlü ile eksiltmeye konulmuştur-1 Bb işin tahmin edilen keşif bedeli 7-500.000)Ura olup geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden m verilen Askerî Kıtaat İlânları M.S.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen yiyecek maddeleri 2490 sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:192916)lira 69 kuruş keşif bedeli Osmaniye Tacirli yolu 0 000 11 296 Km.arası tesviye menfez ve stablize inşaatıdır-2 Eksiltme 20/Kasım/1953 tarihine rastla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • M.S.V.2.No.lu Sa-AL Kom.Bask.dan Ankara Askeri birlik için Ankarada gösterilen yere teslim 52 kalem elektrik motörleri kapalı zarfla satın alınacaktır' Muhammen bedeli 24000 lira olup geçdci teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünden:İnşaat ilânı 1 Kurum Trabzonda tesis edeceği Bahkyağı fabrikası ve balık unu deposu ve idare binası inşaatı için müteahhit aranmaktadır-2 Yapılacak olan bu inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • Ankara Yenişehir Mithatpaşa caddesinde bulunan bu apartmanın bir dairesine kat mülkiyeti şeklinde sabib olabilirsiniz.Bunun için 10/Kasım/1953 tarihine kadar 150—liralık bir hesap açtırmanız kâfidir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Ray Mc Kuıley orkestrasından dans müziği Pl.13.30 Şarkılar.Okuyan:Rİza Rit 14.00 İki uvertür PI.Gioacchino Rossi ni:La Cenerantola uvertürü,Çalan:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.11.1953
  • ISTANBUL,BELEDİYESİ ŞKHİ i;TİYATROSU Bu temsile mah sus olmak üzere *a,at 20.30 da Dram kısmı.VAVRU KAtTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand Türkçesi:Sabri Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe Sfece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8