Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • Memleketimizde suç işliyen Amerikalılar Sivil suç işliyen Amerikalı askerler Türk mahkeme erinde yargılanacak Vaşington,7 AP)Birle şik Amerika ve Türkiye,Türk mahkemelerine vazife dışmda sival suçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • Üçlü Paktın Ek Anlaşması dün Belgratta imzalandı BaEkan Paktı Genel Kurmay heyetleri önümüzdeki salı günü Belgratta toplantılarına başlıyacak Belgrad,7 AA)Türkiye» Yunanistan ve Yugoslavya dostluk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • jlKKi ANIT KABİBİN UZAKTAN GÖRÜNÜŞÜ Aziz Atatürkün nâşının Anıt Kabre nakil hazırlığı Dün Ânkarada 10 kasımda yapılacak merasimin bir provası yapıldı Büyük törende Atanın nâşını askerî birliklerden ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • Fenerbahçe Kaşımpaşaya 3-2 yenildi.Beşiktaş bugOn Galataaarayla karşılaşıyor Profesyonel Futbol müsabakalarına dün de devam edilmiş ve Fenerbahçe M i that paşa Stadyumunda Kasımpaşa ile Karşılaşmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • Millet Partisi dâvasının şahitleri dün dinlendi Millet Partisi ve mesulleri aleyhine açılan davaya bakmakta olan Ankara Dördün-Bir kısım şahitler parti içinde irticai faaliyette bu Sunanların bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • Yeşilköy Meteoroloji Istaayo nundan verilen malûmata göre,bugün şehrimizde hava bıılatin ve öğleden sonra as yagıah geçecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • Italyada ingiltere aleyhine nümayişler ingiliz elçiliğine hücum eden talebe ile polis arasında çarpışmalar oldu.İngiltere kalyayı protesto etti Triestede İtalyan talebelerinin devirdiği tngiliz askeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • TEKELDE ISLAHAT Dut basın mensuplarına izahat,veren yeni Tekel Genel Müdürü Tekelde bazı ıslahat ve yenilikler yapılacağını bildirmiştir.Bu husustaki tafsilât 2 nci sayfamızdadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • İzmir ve infial izmir ye Baroda Moskova afişlerinin bir kısmı parçalandı,izmir yüksek tahsil gençliği bir beyanname yayınladı izmir 7 Milliyet)Yeni Sabah gazetesinin 10 günden beri şehrin en mutena ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • Pellanın Ankarayı ziyareti Roma.7 AA)Bugün îtalyan Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsünün beyan ettiğine göre.İtalyan Başbakanı ve Dış işleri Bakanı Giuseppe Pellaı bidayette kararlaştırılmış olduğu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • Musaddık bugün yargılanacak Sabık İran Başvekili bugün ayakta» oturmuş veya yatakta mahkeme huzuruna çıkarılacak Tahran 7 A.A)Hilafı na yeni bir emir çıkarmadığı takdirde yarın öğleden sonra eski başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • Emeklilere zam teklifi iki Mebus tarafından hazırlanan tasarı bugünlerde Meclise veriliyor Ankara,7 ANKA)Hü kûmetin memur maaşlarına zam yapılmasını derpiş eden t ir tasarı hazırlayıp meclise sevk etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • Türk Yunan ticareti Dün Ankarada imzalanan anlaşrraya göre Yunanistan ihraç mallarımıza Liberasyon rejimi tatbik edecek Ankara,7 A.A.Memteketimizle Yunanistan arasında yeni ticaret ve ödeme anlaşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • Yunan genel kurmay başkanı İzmirde izmir 7 A.A-Yunan Erkânı harbiyei umumiye reisi korgeneral Styianos Ki trilakis bugün saat 16-30 da uçakla Atinadan şehrimize gelmiştir.General hava alanında,Na to g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • Ankaradaki büyük yangın Birkaç gün önce gazete* mızde çıkan Ankaradaki bü yük yangın)başlıklı haber ü zerine Devlet Demir Yolları umum müdürlüğünden bir mektup aldık.Mektupta şöy le denilmektedir:Deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1953
  • Moskova afişleri meselesi Yeni Sabah sahibinin Başvekile çektiği ve dün suretini neşrettiği bir telgraf üzerine kendisi alâkalı makama çağrılarak malûmatına müracaat edildi Hürriyet Gazetesi gençliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • KISA HABERLER Elektrik Gaz ve Motoric Taşıt İşçileri Sendikasının tesia ettiği şoförlük kursu,bugrün saat 15 te Beşiktaş'taki sendika merkezinde açılacaktır.¦fr îşçi sendikalarına mensup bir heyet dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • Çocuk kitap haftasına hazırlık 17 kasımda başlayıp 22 kasıma kadar devam edecek lan çocuk kitap haftası)hazırlıklarına başlanmıştır.Bu münasebetle dün Milli Eğitim Müdürlüğünde,Amerikan ve Fransız kül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • Balık tanzim satış yerleri çoğaltılacak Bazı Avrupa memleketleri bizden taze ve tuzlu balık a'mak istiyor Bir müddettenben başlamış olan balık akım devam etmekte ve hergün balıkhaneye motörlerle bol m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • Şehre vsrilen su çoğaltılıyor Bir müddetten beri Sular idaresi tarafından tamir etti rilmekte olan eski galerinin mühim bir kısmının tevsü işi bitmiş bulunmaktadır.Ga lerinin tamiri biten kısımları ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • Eyüp camiiıin etrafı düzenlenecek Eyüpde,cami etrafında bu lunan binalar,yıktırılmış ve bu tarihî anıt meydana çıka rıimıştı.Belediyece,yıkılan binalardan meydana çıkan sahanın tarihî eserin kıy metil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • RASA» Mala mülke dair Ticaret ve kitabet En kuvvetli silâh ttala mülke dair.Alacaklar.Alamazlar.Ayorlar.Abrlar.diye «almak» ilinin müstakbel,muaari',bal igalarmı tagrif ederken bu mealeyi de bir mazi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • Hie 8 Kasım Rıı.30 26eter 1953 Ekim S7S Pazar 1369 t'#K İT VABATÎ EZANİ 3üne s 6.40 1.41 }gle 11.58 7.00 tkin 3 [i 14.40.9.42 tukşa m 16.58 12.00 7ats;18.32 1.33 İmza.k 4.59 11.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • Askerî müze ve askerî tarih birbirindedn ayrılmayan,çok ehemmiyetli iki millî eserdir.Fakat bizim gibi tarihi,askerî mefahirle dolu büyük bir milletin maeLesef bu gün ne askerî tarih ne de askerî müze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • Bir adam karnını bıçakta yarandı Fatihte Vatanperver soka ğında 25 numarada oturan ibrahim Caver adında biri ka rısı Necmiye ile geçimsizlik yüzünden kavgaya tutuşmuş tur.Neticede asabına hâkim olamıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • Teke:d a ıslahat Rakılar eskiden olduğu g'.bi düz ve şeffaf şişe'ere konacak Tekel Genel Müdürlüğü mamullerinde bâzı ıslâhat ve yenilik yapmağa karar vermiş,hazırlıklara başlanmıştır.Şimdiye kadar yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • HALKIN SESİ Eninönü Babek son tramvayı Bebekte oturan Nedim Ersin adında bir okuyucumuzdan aşağıdaki mektubu altlık.Gayet haklı bir mevzua temas etmesi bakımından ilgililerin dikkatini çekmek üzere ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • Piyasaya bo.patates geliyor Mevsim dolayısiyle patates piyasasında işler alâkalıdır.Bilhassa Adapazarı bölgesinden bol miktarda mal gelmek tedir.iyi mallar toptan 28-30 su*a malları ise 21 kuruştur.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • Üs.üdarda iki taksi çarpıştı Resul Yılmaz adında bir şo forün idaresindeki 7595 plâ kah taksi Usküdara giderken aksi istikametten gelen şoför Şükrü Atmacanın idaresinde ki Pazar 10)plâkalı otomomobill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • Eğlence yerleri kantrol ediliyor Belediye Reis Muavini Lüt fi Oğultürkün başkanbğında Belediye iktisat Müdürü,Sağlık Müdürü ve diğer alâ kanlardan müteşekkil bir ekip evvelki gün saat 19 dan 24 e kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • POLİSTE Şehzadebaajnda Viclinli Tev fik Paşa sokağında 29 numarada köftecilik yapan Me nclulı Yangın,polise müracaat ederek;yanında çalışan Muhittinin 165 lirasını çalarak kaçtığım bildirmiştir.fr jKü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • DtNl TOKEN 1ç Memleketimizdeki Hür Romenler Cemiyetinin Kral Mihail için tertiplediği dinî törea bugün saat 19.30 da Taksimdeki Aya Triöda kilisesinde yapılacaktır.MATİNE Sen Jozef Lisesinden Yetişenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • Fuhuşla mücadele Ah ûk zabıtası memurları bir ay içinde 20 fuhuş evi bastı Şehrimizde beyaz kadın ticareti yapanlara karşı açılan mücadeleye son günlerde hız verilmiştir.İkinci Şube Müdürlüğüne bağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1953
  • i j Sf| J Jt.l Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi BORAK "Gizli telgraf merkezi şimdi Kasımpaşada faaliyet halindedir,34—Yanaklarında ve alnında puseler dolaşıyordu-Sonra Madamın sesi duyuldu:j Bir datha ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • Siyasî icmal Hindicin?Hindicimden gelen bir iki iyi haberden sonra hava yine değişti.Fransızlar yeni başkumandan general Navarre'in zamanın modasına göre,martı harekâtı ismini verdik leri taarruzların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • m KİSTİM mı 1953 Yılının Son İkramiye Çekilişi 30 aralik:BAHÇELİ 6 EV 1954 Yılı İkramiye Planı BAHÇELİ 30 EV:500.000üRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • Bulgaristanda tasfiye hareketleri Komünist idarecilerin büyük bir temizlik kampanyasına hazırlandıkları anlaşmıyor Viyana,7 Nafen)Bulgaristanda komünis me murlar arasında şiddetli bir tasfiyenin başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • Arap-israil ihtilâfı hal yoluna giriyor Mil—Amerikan temsilcisinin,her iki tarafıda,su kaynaklarının müştereken işletilmesi hususunda iknaa muvaffak olduğu bildiriliyor Washington.7 AP)Bir-j lirtmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • Bir köyün garip kararı îtalyada bir köy halkı,ekonomik güçlüklerden,çocuk dünyaya getirmemeye karar verdiler Roma.7 TH.A)Kuzey İtalya'da küçük bir köy olan Terrugia'da bütün evli çiftler aldıkları müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • Rusyadaki Alman âlimleri Sovyetler havacılık işlerin de kollandıkları Alman âlimlerinden bazılarını Doğu Almanyuya iade eltiler Berlin 7 Nafen)Sovyet lerdn havacılık endüstrilerinde kullanmakta oldukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • "Carmen,operası yani bir dekoKa sahneye konuldu Lendra,7 T.H.A)Cavent Garden operasında Bi" zet'nin tanınmış operası Car menin yeni temsiline başlan' mıştır.Eserdeki kadın rolle rini iki Amerikalı san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • Olivia de Havili a ncTın sür'ai rekoru Paris,7 T.HJV)Meşhur Amerikan sinema yıldızı Olivia de Haviland,yeni bir sürat rekoru kırmış bulun maktadır-Yanmda nişanlısı olduğu halde sabah kahvaltısı nı Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • Katiiîere karşı açılan savaş.Paris 7 Nafen)Nice'de bir villada yaşamakta olan.90 kediyi ele geçirmek için 40 polis gaz maskeleri ile bir bas km yapmıştır.Komşular u zun zamandan beri kedilerin sesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • Kimin nereye düşeceği belli değiL belki rüşvet seven birine tesadüf edersin de işin halledilmiş olur-Duyduğuma göre şimdilik bir memur varmış;yahut olacakmış.Hele gidelim de.ben rüşveti kime olsa veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • Londra'da nümayişler Bâr bayram sırasında hâdise çıkaran talebelerin muhakemesi de gürültü içinde cereyan etti Londra,7 AP)ingiltere tarihinde ilk defa barut kullanarak 1605 senesinde par lâmentoyu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • Milyonlarca senalik bir bsî'fc bululdu Darüsselâm Tanganyika)7 AP)Dün buraya gelen ve teyid edilmeyen bir habere göre bir italyan ilim heyeti doğu Afrika açıklarındaki Co moro adalarında milyonlarca s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • Kssa-hıriçl haber 5e AMERİKA 'Gölden Gate^ köprüsünü tamir cîmekte olan iki işçi kur dukları yapı iskelesinin çökmesi ile Sanfrancisco körfezine yuvar lanarak ölmüştür.FRANSA iç Paris'teki Moselle ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • Limanımıza g»ten Amerikan muhribi Amerikan Akdeniz dona:njasına mensup bir muhri;dün limanımıza gelmiştirp 822 ismindeki jtnuhriı 12 kasım perşembe günün kadar limanımızda kalacak ür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • FIKRA He Kasketi kaykılmış,ağzında bir sigara,sol omuzunda da boz renkli,kıl bir heybe.Kırk yağında ya var ya yok* Fakat güneş» ayaz ve toprak onu da yaşı düşünülmiyen adamlardan yapmış.Bir köylü iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1953
  • iktibas Bir kadının cazibesi kaç Kadın her yas ta cazibelini* Bu suaia kati bir ceyap varmak miînkü ı değildir.ÇOnki geçkin yaşma rağnen s ivilip,okşanan binlerca kadı» vardıı Dalkavuklardan biri Hete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.11.1953
  • Jl RESİMLE HADİSELER m mm Büyük merasimin hazırlıkSarı ba Dün Ankarada nakil töreninin provası yapıldı Aziz Atatürk'ün nâşının 10 kasımda Anıt Kabre nakli merasiminin provası dün yapılmıştır-Merasime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1953
  • FOTOĞRAF SANATI New York'un en meşhur fotoğrafçı lamdan wri olan Henry Nelson,yukarda gördüğünüz,hiç tanınmamış bir genç kızın poşuyla sanatında yeni Mr safer daha kazanmıştır.Fakat bu kazanç tek tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1953
  • Fransızların arzusiyle açılan Apolya seferi Hayreddin Paşa 100 parça harp ve naklîya gemisinden iha;et olan donanmasiyle İtalya sahillerini vurmuştu Tarihte bir Apolya)seferi vardır-Buna.Kanunî Sultan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.11.1953
  • PADDY YOUNG TEKNİK NAKAVTLA GALİP New-York,7 AP)Dün gece burada yapılan Paddy Young Sammy Giuliani karşılaşmasında.Young 10 raıındluk maçın ikinci raundunda teknik nakavt ile lip ilân edilmiştir.Sağ g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.11.1953
  • ~1IIIB1M|I un» »Ml W IMIII—1 Istanbul ProLsyonel iig puvan cetveli 1 Istanbulspor 4 3 1 8 4 7 2 Beşiktaş 3 3 10 3 6 3 Galatasaray 3 2 1 7 1 4 4 Fenerbahçe 3 2 1 10 6 4 5 Vefa 4 2 2 6 7 4 6 Kasımpaşa 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.11.1953
  • Dün darmadağınık bir oyun çık aran Sarı Lacivertlilerin sola çığı Niyazi mühim fırsatlardan birisini heba ederken Kasımpaşa enerjik bir oyunla Fenerbahçeyi 3 2 mağlûp etti Stad:Dolmabahçe.Maç:Kıvsımpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.11.1953
  • Diln Ankarada yapılan maçlarda Gençlerbirliği Havogücünü 4 2 mağlûp etti Günün ikinci karşılaşması lerse de neticeyi değiştlremedi-Gençlerhirliği ile Havagücü ta-ler ve maç 4.2 Gençlerbirliğikımları a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.11.1953
  • Bugün yapılacak futbol maçları Bugün muhtelif sahalarda yapılacak olan futbol maçlarının programıftfithatpaşa Stadı İ4-30 G.Saray Beşiktaş P)Şeref Stadı 9.30 K-Paşa Elektrik A)11 30 B-Spor Beykoz P 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.11.1953
  • Aferin Kasımpaşa'lara Genç Kasımpaşa'lılar dünkü birinci sınıf oyunları ile,bu mevsim içinde ikinci def'a olarak kuvvet li bir rakiplerini daha mağ lûbiyete uğratıp bütün spor severler tarafından hakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.11.1953
  • ADALET EMNİYET iyi bir tertibe malik olan Adaletin bu müsabakayı açık farkla kazanması normal ne* ticedir.Genç Emniyetliler iyi bir taktikle fazla gol yememeye çalışırlarsa her halde iyi etmiş olurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.11.1953
  • Galatasaray Beşiktaş bugün karşılaşıyorlar Maçın neticesi Galatasarayın bugün takımına dahil edeceği yeni elemanların çıkaracağı oyuna bağlıdır Bülent AKKURT Bu gün saat 14-30 da Dal mabahçe stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.11.1953
  • Rita Hayworth ve Dick Flayroes evlendikleri günlerde Sinemadan dedikodular Şu son günler sinema dünyasının en dedikodulu günleri olmuştur.Ava Gardner kocası Frank Sinatra'dan boşanmak üzere mahikemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1953
  • Fakat,Madam Mandersonun şimdiye kadar böyle bir zmı görmemişti.Bunu,onun düşüncelerini saklayabilmekteki kudretine verdi.Demek ki,bir insanın ancak ümitsiz bir halde ol mak şartile göze alabileceği bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1953
  • Tehir edilen siyasi toplantı Bakırköy demokrat parti ilçe idare kurulunun,bugün saat 14 te tertip ettiği siyasi toplantı tehir edilmiştir-Atatürk ün ölümünün 15 in ci yıl dönümüne rastlaması dolayısiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1953
  • Düzmece HAZAN *&y44t1,d ^OıM/AjOpJ^ Çelebi Mustafanm ihmalinden doîayı güzel,lâtif Helen,kırağı çalmış bir dönmüştü 122 Çok güzel efendim.Muvaffak olacağımızdan şüphe etmeyiniz gayrı-Buna memnun oldum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1953
  • Fırıncıları a difeK ve temennileri Istanbul fırıncılar derneğinin yapmış olduğu müracaat üzerine dün vilâyette VbJB ve Belediye Reisinin başkanlığında alâkalıların da iştirar kile bir toplantı yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1953
  • Bir ecza neden 350 liralık i.aç çaidciar Eyüp'te Abdüivedat cadde sinde Avram Berkman'a ait eczadıaneye,kepengin kilidini kurmak suretiyle giren meçhul bir hırsız,35° lira kıyme tinde çeşitli ilâç çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1953
  • İki çocuk oyun oynarken yaralandı Beşiktaş Yıldız Sağır ve Dilsiz okulunda okuyan riaj ri Kanıkaynar ve Süleymac fcaracıoğlu adında iki çocuk okulun trabzanlaıından kayarken düşmüş ve muhteiıi yerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1953
  • Kendi üzerlerinde tecrübe yapan ilim adamları Kendi üzerlerinde tec'übe yapan İlim adamı çoktur.Bunların bazıları hayatları pahaama insanlığa hizmet eden bir Çok ilâç bulmuş veya imkânları kolaylaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1953
  • w ÇMesîûı KOLAY VE PRATİK BİR GÜZELLİK MÜSTAHZARI Krem i i PURO Tuvalet Sabunu Cttdinizi besler.korur,kyumuşatır.tazeleştirir ve güzelleştirir.uyu i Bol köpüklü Nefis kokulu mm 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1953
  • 1 2 Uazır'ıyan:Ercimend CixVO 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 Soldan srğı 1 Denizatı.2 Nâdir;Her cisimde bulunan;Herkesin üzerinde en xz iki,üç tane bulunur.3 Bir nota;Savuşturulması güç ve zamana mütevakkıf d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1953
  • Yazan:Ç.A.ÖZKIRIM Al man Generali Rommel'in lehinde bir film-"Çöl Kartalı,İPEKı Filmin ismi:fol Kartalı The Desert Fox)Efcıs roîlerde:James Mason,Cednc Hardwicke,Jessica Tandy Lıit her Adler.Bir Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Türk Yunan ticareti [Baş tarafı birincide] betlere ve her sahada olduğu gibi iktisadi sahada da mevcut müşterek menfaatlere uygun bir şekilde cereyan eden bu muzakereler sonunda her hususta görüş birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Ankaradaki büyük yangın [Baş tarafı birincide] Yanan eşyaların içinde tek bir Amerikan yardım malzemesi de bulunmamaktadır.•Şöyle ki:Anibarda bulunan ve 405"* modellerimizde miktar ve tiatları mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Pellanın Ankarayı ziyareti [Baş tarafı birincide] Filhakika Bakanlık sözcüsü İtalya'nın Türkiye ile mevcut dostluğa ve Akdenizin doğu havzasında bulunan memleketlerle olan temasına büyük er hemmiyet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Jane Powell,Gene Nelson dan ayrıldı Hollyvood,7 A-A.Meşru eşlerini bırakarak bir likte yasıyan aktris Jane Pc veli ile dansör Gene Nelson maceralarının sona erdiğini büdirmişlerdir' Ne-lsonun karısı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Aziz Atatürkün naşının nakil hazırlığı [Baş tarafı btriurfde] da.Büyük Millet Meclisi Muhafız bölüğü Meclis binası önünde.bir piyade alayı sancağı ve bandosu ile istasyon mey danında.bir süvari alayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Emeklilere zam teklifi [Baş tarafı birincide] memurlardan daha da sıkın tüı durumda bulunan emeklilerin durumlarını düzeltmek gayesiyle CHP-mebuslarından Cemal Gönenç ile Ziya Soylunun müştereken emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Edimburg dOkU gözlük takmağa başladı Londra T.H.A)Coü seum Theater'daki gala gecesine gözlük takarak gelen Edimburg dükü herkesin naza xı dikkatini celbetmiştir.Sarayın göz doktoru,basına verdiği deme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Musaddık bugün yargılanacak [Baş tarafı birincide!kan haberlerin aksine olarak eski başvekilin sıhhatinin mü kemmel olduğunu bildirmiştir.Muhakemenin açık olarak üç gün süreceğini ve hükmün derhal ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • yhine nüm [Baş taralı birincide] doğru yürümeğe devam etinişlerdir.Üzerinden altı saat geçmesine rağmen dikili tag meydanı civarında çarpışmalar hâlâ devam etmektedir.Italyanın başlıca şehirlerin de d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • T.u/rcan,sorguya çekilecek Vaşington 7 Bugün burada açıklandığına göre,tanınmış bir Svyet casusunu yüksek bir vazifeye tayin ettiği huşu sunda hükümetçe vaki iddia j üzerine eski Cumhurreisi Harry Tru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Bfr milyon ssne'ik çene kemiği Johannesburg,7 A-A.Burada arkeolojik araştırma larda bulunan doktor Alun Hughes bir milyon sene ewe line ait olduğu tahmin edi len bir insan çene kemiği bul muştur.Bu,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Trenden düşen bir işçi yaralandı Osman kral admda bir ma kinist'in idaresindeki 28 nu maralı Banliyö trenile seyahat etmekte olan Salih Karabaş adında bir inşaat işçisi,Yenimahallede trenden düşe rek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Arnavutküy rıhtımı tamir edilecek Arnavutköy rıhtımının esae h şekilde tamirine karar ver rümiştir.Bu hususta Belediye tarafından bir proje hazır lanmış ve gereken keşifler yapılmıştır,icap eden tami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Radar casusluğu tahkikatı genişi.yor Vaşington 7 A.A.Se natör Joseph Mc Carthy ordu radar lâboratuvarındaki casusluk hâdisesi tahkikatuu genişleteceğini söylemiştir.McCarthy,ordu hesabına çalışmakta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Yunan Genelkurmay Başkanı [Baş tarafı birincide] gâhına mensup yükseü rütbe li subaylar tarafından karşılanmıştır-General S-Kitrikkis şeh rimizde 3 gün kalacak ve bu arada Natonun Kızılçulludaki karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Mil î sarayların idaresi Ankara 7 Milliyet)Halen Büyük Millet Meclisi Riyaset divam tarafından ida re edilmekte olan Millî Saray farımızın Maliye Vekâletine devri kararlaşmış ve bu husustaki kanun tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Izmir ve Bursadaki infial [Baş tarafı binno'de] Bu cümleden olarak bu-f gün Yeni Sabah Mosko-j va)ibareli afişlerin pek çoğu muhtelir gençlik ve talebe grupları tarafından parçalan-mistir-Diğer taraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Üçlü paktın ek andlaşması [Baş tarafı birincide] a)Ankara muahedenamesinin birinci maddesinde derpiş edilen üç Dışişleri Vekili konferanslarını hazırlamakb)Ankara muahedesinde imzaları bulunan memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Moskova afişleri meselesi [Baş taralı birincide] zete sahibini ikna ederek bu yazıları neşirden kendisini vaz geçirmişlerdir-Sedat Simavi,dünkü başyazısında.«Gençliğin haklı infiali» serlevhası al tın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Memleketimizde suç işleyen Amerikalılar rBaş tarafı birino'de] Türkiyenin yakında imzala ması ile sona ereceğini ümit etmektedirler Türkiye sade ce bu mevcut anlaşmayı imza layacağmdan bunun Ameri* ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.11.1953
  • Millet Partisi dâvasının sahilleri dün dinlendi [Baş tarafı birincide] mislerdir-10.30 da başlayan ve hâ kim Abdurrahman Topuzlu tarafından alınan istinabe iki buçuk saat sürmüş ve duruş mada sanıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.11.1953
  • ft ISTANBUL 10.57 Açvhş ve program 11.00 Belediye Gazinosundan naklen Istanbul Konservatuarı konserinin yayını 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri 13.30 Dans müziği Pl.14.0 Şarkılar.Okuyan:Perihan Söze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.11.1953
  • 10 KASIM 1953 AKŞAMINA KADAR SİZDFVADESlZ 150 VEYA EN AZ ÜÇ AY VADELİ 250 LİRALIK BİR TASARRUFHESABIAÇTÎRINIZ T.C.ZİRAAT BANKASI setc-cvc MîtAö-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.11.1953
  • •OüUhjet Abone şartlan l*.Kr.Senelik 42 00 Attı aylık 32 «O Üç ayfck 12 00 Bir aylık 4 W teoneW memleketlim iki roiaUdirflfin şartları 2 ve 3 üncü aayf a aaot 4 T.L.7 ve 8 taei sayfa «ant 2,90 T.L.Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.11.1953
  • İlân Bayındırlık Vekâleti Adana su işleri 6 inci şube Müdürlüğünden Pazarlığa kounlan iş 1 Adana Su İşleri 6 ncı Şube Müdürlüğü bölgesinde bu lunan ve birim fiatı esası üzeri nden 29-900 lira keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.11.1953
  • Sultansuyu harası Müdürlüğünden Buğday ve arpa satılacak 1 Müessese ihtiyacından fazla tahminen 170 ton Floran nn ve Akbaşak buğdayı ile 320 ton arpa pazarlıkla satışa çıknlmıştır.2 Satış 20 kasım 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.11.1953
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:192916)lira 69 kuruş keşif bedeli Osmaniye Tacirli yolu 0 000 11 296 Km.arası tesviye menfez ve stablize inşaatıdır-2 Eksiltme 20/Kasım/1953 tarihine rastla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.11.1953
  • ISTANBUL.BELEDİYESİ ŞERÎR TİYATROSU Bu temsile mah fıs olmak üzere i^at 20.30 da Tram kısmı.AVRU KARTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand Türkçesi:Sabri Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe gecesidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mebrure Aievok Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her^ akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telsfon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.11.1953
  • AZ FAKAT OZyiYİNlZ 100 gram ckmakta 270 kalari vardır.Halbuki 10 adat yani 100 gr.ARI Bİ5KÜİSİN0E 470 ka-I lori olduğunu unutma-t yınıırA D BİSKÜİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.11.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verHen Askerî Kıtaat Hânları Selimiye teslimi 2500 liralık Saman 11/11/953 çarşamba saat 10 da Selimiye As-Sa.Al.Ko-da pazarlıkla satın alınacaktır.Kesin teminatı 375 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.11.1953
  • Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünden;İnşaat ilânı i 1 Kurum Trabzonda tesis edeceği Balıkyagı fabrikası ve balık unu deposu ve idare binası inşaatı için müteahhit aranmaktadır-2 Yapılacak olan bu inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Afitliş Kapanı* Sterling 784.784—Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.8t 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr* 5.6t 6.60 İsveç Kr 54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 78.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8