Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • Metro'nun inşası ve tamamlayıcı şebeke Yer üstü şebekesinin ilk tesisat masrafı 140 milyon Ura olarak tahmin ediliyor Mecidiyeköyü ile Yenikapı arr&ında inşa edilecek metro nun ana hatlarını dünkü yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • İLK SU Talimhane'nin arkasında bulunan gecekondu mahallesine dün törenle su verilmiştir.Resimde mahallenin çocukları ilk suyu içerlerken görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • "Moskova,reklâmlarının yarattığı teessür ve infial Şehrin her atfım başında Moskova adını haykıran reklâm kampanyası karşısında talebe ve işçi birlikleri dün muhtelif toplantılar yaparak harekete geçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • Amerikan Hava Vekili ile yapılan görüşmeler Harold Talbott Adana ve Balıkesir hava iislsrini görmsk üzere Ankaradan ayrıldı Ankara,6 Milliyet)Dûn şehrimize gelmiş bulunan Amerika Hava Vekili Harold F*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • Yeşilköy Meteoroloji totasyo ırandan verilen malûmata göre,bugün şehrimizde hava bnlutlu ve öğleden sonra az yağışh geçecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • Triestede vaziyet dün birdenbire gerginleşti Halk ve polis arasında çarpışmalar oldu.İtalyanlar İngiliz işgal kumandanının geri çekilmesini istiyor Trieste,6 A.A.Dün öenberi liseli ve ünr*ereiteH tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • Rusya lehine çalışan casus Bern,6 T.H.A.Geçen har bin tanınmış casuslarından,sırası ile İsviçre ve Rusya lehine çalışan meşhur enternasyonal casus Rudolf Roessler,İsviçre Devamı 8a.7 Sn.5 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • Yeni Barem Kanunu tasarısı Memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili olan tadarının müzakeresine yakında başlanacak Ankara.6 Milliyet)Uzun müddettenberi Mali" ye Vekâletinde hazırlan* makta ve memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • Seri uçak imalâtına başlanıyor Makine ve Kimya Endastriai Kurumu.Milli Savunma Bakanlığı hesabına 100 kegif uçağı yapaeak Ankara,6 TH.A.Ma kine ve kimya endüstrisi kurumuna ait uçak fabrikasında,memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • MANASTIRA GİRİŞ Kanadalı beşizlerden Marie Dion nenin manastıra girmeye karar verdiğini bildirmiştik* Resim Marie Dionne'u Qaebeo Manastırından içeri girerken göstermektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • D.P.Genel İdare Kurulu dün de toplandı Ankara.6 Milliyet)Demokrat Parti Genel idare Kurulu bugün saat 17 de Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde toplanmıştır-Genel İdare Kurulunun bu günkü toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • Yunanistanda şiddetli fırtına İki gündür devam eden fırtına büyük maddi hasara sebep oldu Atina.6 AP)İki gündür devam eden fırtına ve yağ muriar memleketin muhtelif kesimlerinde büyük maddî hasara yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • TOPÇU TATBİKATI Birine)Ordu komutanlığına bağb topçu birliklerinden bir kısmı dün Metris Çiftliğinde bir atış tatbikatı yapmışlardır.Resnvde başarılı geçen tatbikatta bir topun hedefe ateş edişi görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • Anıt Kabre yurdun her köşesinden toprak geliyor Şehrimizden gönderilecek toprak Atatürk Müzesinde yapılan törenle Ankaraya gidecek heyete teslim edildi Ankara,6 Milliyet)Büyük kurtarıcı Atatürk'ün nâş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • Saint Benoit hâdisesinin duruşması Mektep müdiresi ile Başrahibeyi vuran Dâmitrifnin akli muvazenesinin yerinde olduğu anlaşıldı Kızkardesi Anastasiya/yı kato lik yfl.pt.Wari için Saint Benoit Lisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • Amerikanın teknik yardımı genişletiliyor Vaşington 6 AA.Ha ricî teşkilât idaresi müdürü Harold Stassen,Eisenhover hükümetinin,dördüncü nok ta teknik yardım programını genişletmek ve islâh etmek tasavv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • İran Şahına karşı bir suikast meydana çıkarıldı Komünistler tarafından şahı el bombasiyle öldürmek için hazırlanan teşebbOs akim kaldı Tahran,6 AP)Askerî vali öldürmek için tertiplenen bir general Fer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • Balkan Paktı Sekreterliği Bugün Belgratta ek bir protokol imzalanıyor Belgrad,6 AA.Türk Yunan Yugoslav daim!sekreterliğinin kurulması hak kındaki anlaşmaya ek yeni bir anlaşmanın yarın saat 12.45 te B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • Hidrojen bombası tecrübe edilecek İlk Hidrojen bombasının yakımla raşitikte patlatılacağı zannediliyor Washington,6 AA)Atom Enerjisi Millî Komisyonu* ilk Hidrojen bombasının yakında Pasifikte tecrübe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1953
  • Şile yolunda fed bir kaza Bir askeri vasıta kum yüklü bir kamyonla çarpıştı-Kaza sonunda iki asker öldü Evvelki gün Şile'ye gitmekte olan askerî plâkalı bir pkap,ak si istikametten gelmekte olan kum y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • POLİSTE ¦Je Abdurrahman ıŞaiıin ve 'evzi adında iki hamal,Cağal ğlunda Oemal Nadir sokanın i kavgaya tutuşmuşlardır.Ne icede Fevzi,Abdurrahman'ı andadya ile başından yaralamış e kaçmıçtır.Küçükmustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • K i SA HA BERLER Şehrimizde bulunan İngiliz gazeteciler heyeti şerefine,gaçeteciler cemiyeti reisi tarafın lan bugün saat 18 de Parkotelde ir kokteyl verilecektir.Yabancı ve azınlık okulan Türkçe Kült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • 7 Kasam,Sovyetler Birliğinin,daha doğrusu Bolşevik ihtilalinin 36 ncı yıldönümüdür.Daha doğrusuy dedik,»ünkü:1917 yılının,eski usul ile Ekim oktobr)ayı sonlarına tesadüf eden^ 7 kasımında hâkimiyeti e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Hileli sucuk satışları Mahiyeti belirsiz etlerden salam ve sucuk yapanlar takip ediliyor Dışarıdan getirilmekte ve şehrimizde satılmakta olan sa lam,sosis ve sucuk gibi bazı maddelerin yapılan tahlill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Gökay dün kaymakamlarla konuştu Bir taraftan yapılacak işle ri görüşmek,diğer taraftan yapılanları gözden geçirmek üzere Vali ve Belediye Reisi Prof-Gökay,zaman zaonan idare adamiarile toplantılar yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Bir çocuk kamyon a.tında kaldı Şoför ihsan Usmanın idare sindeki 4i,plâkalı kamyon,Sarıyerde,Kefeliköy caddesinden geçerken,Süleyman ismindeki bisikletli bir çocuğa çarpmış ve ağır surette ya ralanmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Finlandiya tütün ve bu3Jay alacak 1948 yılında imzalanan ve halen meriyette bulunan Tür kiye Finlandiya ticaret an laşmasına yeni bir protokol ilâve edilmiştir-Ek protokole göre Finlan diya memleketim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Briket satışlarına yakında başlanacak Muhtelif semtlerde yapılan kömür tanzim satışları rağbet gördü Kömür tevzi ve satış mües sesesi tarafından yapılan kok satışla rina devam olunmak* dır.Alâkalılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • HALKIN SESİ Yine Kadıköy îskela msyrianı Raşka şeye yaramaz!Kad.köyde Rıhtım cadde» sinde oturan okuyucumuz.Ahmet Ünal,gönderdiği mektupta diyor ki:«Kadı köyünün bir araba vapuru iskelesi,bu iskelenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Bîr Askerî heyetimiz Aimany ya gîUi 10 'kişiden müteşekkil bir askerî heyetimiz,dün sabah saat 9.50 de uçakla AJmanyaya gitmiştir-Tümamiral Fahri Korutur kün başkanhğındaki heyette,tuğamiral Zeki Ozak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Kaçak eşya getiren* lerin duruşması ipekli eşyayı,makine ak samı göstermek suretiyle yur da sokmaktan sanık komisyoncu Esat,tüccar Arif Yektay,Salâhattin Tengiz,maiyet memuru Ahmet,komis yoncu Şeref v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Bir ihtiyar sokakta ö ü olarak bulundu Yakup Daldal adında bir ihtiyar dün Fenerbahçede Fener yolu üzerinde ölü olarak bulunmuştur.Cesedi muayene eden ada let duktoru defnine izm ver mistir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • 5 inci Bahar Bayramı Bahar ve Çiçek Bayramının programını hazırlamak için şimdiden faaliyete geçildi Bahar ve çiçek bayramı nm beşincisi ner sene oldu ğu gibi bu yıl' da yine Gülha ne parkında yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Dükkânlara giren otonvobiiter çoğaldı Mehmet adında bir şoförün idaresindeki 5567 plâkalı tak si Rıhtım caddesinden geçer ken,direksiyonda meydana gelen bir arıza yüzünden,Ka pani adında bir kadına ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Emin Kalafat dün şdhrimize g-îldi Gümrük ve Tekel Vekili Emin Kalafat,dün sabahki ekspresle Ankaradan şehri mize gelmiştir.Vekil,bir müddet şehrimiz de kalacak ve alâkalı daire lerle temaslarda buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Eski ithalâtçıların verecekleri beyannameler Ticaret Odası tarafından ithalâtçı tacirlere veruen be yannamelerin kafbulüne de vam edilmektedir.Bu arada dış ticaret reji mine dair talimatnameye gö re e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • ftıiJî Eğitim Müdürünün tetkikleri Millî Eğitim Müdür Vekili Fevzi Ertem,beraberinde Şe hir Me J isi üyelerinden Hüsa metUn Giray ve Millî Eg'tjn müdür yardımcısı Cavit Gür cant'lduğu halde dün Ağaçlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • m*i-mm TAKVİMDEN S& YAPRAK Beleş seyahatlar ULUNAY Mesafe mefhumu kaim*,yah seyahatlerin de tadı tuza kalmadı.Vaktiyle iki ayda» üç ayda gidilen memleketler şimdi komşu kapısına döndü;tayyare en uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Hie 7 Ru.29 Kasım 25 Seter 1953 Ekim 137» Cumartesi 1369 VAKİ tT VASATI EZANİ İilna ş 6.38 1.39 ögla 11.58 6.50 tkvuî I 34.41 9.42 Akça.m 16.50 12.00 i YaUı 18.33 1.33 îmsaJ t 4.58 57 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Öğretmen dinlenma evi tefriş ediliyor Bir müddet evvel tesis edi len öğretmenler dinlenme evinin daha mükemmel bir b.ale getirilmesi için çalışıl» maktadır.Burada yapılacaik tamir ve tefriş isleri içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Buğday fiyatları bir r Skıar v ükse "li Son günlerde serbest buğday piyasasında fiatiar yük selmiştir-Halen Polatlı menşeli lüks buğdaylar 35,sıra malları ise 33 kuruştan muamele görmek tedir.Diğer ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • Türkiye TiHüncütee Federasyonunun toplantısı Türkiye tütüncüler fede rasyonunun Ankarada yapa" cesri-ongreye iştirak edecek olan istanbul delegeleri tes bit edilmiştir' Heyet Celâl Umur,Nazım Ekemen,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • ¦«TOM MBaH—HI IITilfflP ÇAY if Galatasaray cemiyetinin se nelik çayı,bugün saat 15 te Tak sim Belediye gazinosunda yeri* iecektir.SERGİ İf Ftireyya Kılıcın hasırladığı çini ve litografi sergisi,14 kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1953
  • 'wimniHnn iler Iıakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi BURAK İşkence edilmek fikri Eroîu büsbütün çileden çıkardı 33 Şimdi,Erolun bileğinden kavramış olduğu halde 15 odalı bu muazzam konağın merdivenlerini ağır a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • m TÜRK TİCARET BANKASI Tesis Tarihi 1914 Sermayesi Tf.OOO.000 Bilûmum banka muamelâtı Kiralık kasalar Butun Avrupada geçen travel Çek muamelâtı Her ay bir ikramiye keşidesi Her 150 liraya bir kur'a nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • Sözlerini bitirmişlerdi ki,arabalar düzlüğe çıktılar-Artık hayvanlar,köpürmüş olmalarına rağmen daha sür'atle ilerliyorlardı-Manzaranın gittikçe güzelleştiği bu rüya âlemi içinde atların ayak sesten,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • 10 kath bir bina yar değiştirecek Chicago 6 A.A)Gelecek yaz yeni bir yol açılması için Chicagoda 15.000 ton ağır lığında ı° katlı bir bina met re geriye alınacaktır.Bu istimlak işi için bayın dirlik i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • Amerikanın Akdeniz siyaseti tenkit edildi Bir İngiliz mebusu:Amerikan emperyalizmi Ingiltereyi Akdenizden atmak İstiyor dedi Londra,6 A.A.Dün Avara kamarasında Muhafazakar bir mebus,«Amerikan emperyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • Dünyânın en garip bahsi Almanya'da bir adam güzel bir otomobil kazanabilmek için canlı bir fare yuttu Bonn,6 A.A.Mükâffatı güzel bir otonıobij olan bahsi kazanmak için bir adam canlı bir fare yutmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • Kayıp uçak bulundu İçinde 21 yolcu bulunan uçağın dağa çarparak parçalandığı anlaşıldı Lapaz,6 A.A.Bundan üç gün evvel Camiri ile Sucre arasında 21 yolcusu ile birlikte kay toolan bir uçağın enkazı,Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • 13 senede 180 litre kan verdi Cenova 6 A.A.Stefabo Varni adında bir italyan,1940 dan bugüne kadar 670 de fa kan vermiştir-Stefano'nun bu 13 yıl zarfında italyan Ki zılhaçına verdiği kanın miktarı 1*0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • Trieste nümayişleri Triestede İtalyan çocukları sokağa dökülmüş durmadan bağırıyor» şehirlerinin İtalyaya İlhakını istiyorlar.O kadar ki Trieste kaç gündür bir «bambiııo»lar haçlı ordusu taralından is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • Üçüncü bir harbin neticeleri Amerikan Savunma Vekili» «Üçüncü bir Dünya Harbinin milyonlarca insanın yaşama imkânlarını yokedeceğiai» söyledi New York,6 A.A.Savunma Vekili Wilson,New York siyasal bilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • Kral Faruk'un hayatı filme alınıyor Paris,6 Nafen)Mısır ve italya film.prodüktörleri müştereken bir kadın uğruna bir kraliyet)isimli biı film çevirmeye karar vermişlerdir-Film Mısırda çev rilecek ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • Yeni bir zehirli gaz tecrübe ediliyor Londra 6 THJV.Geçen harp esnasında Almanlaı tarafından bulunan ve sinir sistemine tesir eden zehirli bir gaz burada tecrübe edilmektedir' Kobaylar üzerinde yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA if Amerikan Deniz kuvvetlerine ait bir araştırma heyeti,Leyte uçak gemisindeki infilâk ve yangın tahkikatının sonunda gemi kaptanının hiçbir suçu ol madığına kanlaat getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • Bafra içm« suyu tesisleri açıldı Bafra 6 AA.Şehrimizin altıyüz otuz bin liraya mal olan içme suyu tesisleri iller Bankası idare meclisi üyelerinden Cavit Kınayın başkanlığında gelen bir heye tin muvak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • Televizyonla yayınlanan ameliyat New Orleans Üniversitesinde yapılan neşriyatta ciğer ameliyatında kobalt bonbası cihazının kullanılışı da gösterildi New York,6 A.A.Amerikan tıb cemiyeti dün gece yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • Sherlock Holmesi gölgede bırakan elektronik polis Elektronik beynin prensipleri parmak izi esasları kadar basit olduğu halde pak az kimse bunun farkındadır Akıllara durgunluk verecek kebjanet'lerde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • FIKRA Sanat pazarı Tank BUĞRA Şark pazarları Hitanların İflas ettiği,kelimelerin enflasyon salgınından kurtulamadığı,yerlerdir:Tıpkı diktatörlük kürsü leri gibi.Oralarda,sıfatların bi ni bir paraya gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • Milliyetçi Çit*-Güney Kore münasebetleri Seul,6 A.A.Güney Kore dışişleri vekili Pyung Yung Tae bugün gazetecilere verdiği beyanatta,Japonyada ki milliyetçi Çin büyük elçisi nin Seule yaptığı son ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1953
  • Mü filmler yapan Alman iş adamı Bonn,6 T.H.A Lörrach mahkemesi tanınmış bir Alman iş adamını haremde bir gece)Şark geceleri)En deli saati!adlı tamamen müstehcen filmleri yaptığı için 4 ay hapse ve 35°
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.11.1953
  • RESİMLE HADİSELER Anıt kabre şehrimizden toprak gönderiliyor Aziz Atatürk'ün naşı 10 kasım günü büyük bir merasimle Anıt Kabre nakledilecektir-Anıt Kabirde Atatürk'ün nâşının bulunduğu kısım yurdun dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bir metropolit Alman kralını kaçırmıştı Bir gece metropolit,bir kayıkla küçük kralı kaçırdı ve sonra da kendisini kral İlân etti Şarlman Charlemagne)nın vücuda getird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1953
  • Deniz kızı Gwen Miami plajlarının en çok sevilen simalarından biri de muhakkak ki meşhur revü yıldızı Alice Gwen'dir.Denizi ve M'iıuııi'yi son derece seven bu kıza arkadaşları «Deniz kızı» adını takmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.11.1953
  • Millî güreş öbürgün yola çıkıyor isveç,Finlandiya ve İsviçrede yapılacak karşılaşmalar dünya şampiyonası müsabakaları için bir hazırlık mahiyetinde görülüyor Serbest güreş millî takımı mız on iki kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1953
  • Turpin hâdisesi Bir kadını dövdüğü iddiasıyla hakkında dâva açılan şöhretli boksör Randolph Turpin bilindiği üzere hâdiseyi müteakip 10000 dolar kefalet vıererek [ingiltere'ye gitmişti^ Kendisi elan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1953
  • isveç'e gidecek güreş takımı Isveçte karşılaşmalar yapacak olan serbest güreş millî takımımız geçen hiafta IstanbuLda yapılan seçmeleri müteakip dört yedeği ile birlikte halen Yaşar Doğunun nezaretind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1953
  • G.SARAY FATİH BOKSÖRLERİ KARŞILAŞMASI Cumartesi akşamı saat 21 de Galatasaray klübü lokalinde,Fa tüı güreş klübü boksörleri ile Galatasaray klübü boksörleri a rasında boks mevsiminin ilk karşılaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1953
  • Sinek siklet boks şampiyonluğu Tokyo'da 30000 seyirci önünde yapılan Dünya Sinek siklet boks şampiyonluk karşılaşmasında Japon boksörü Yoshia Shirai.ingiliz rakibi Terry Alen'i 15 raundluk maçın nihay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1953
  • Galatasaraydan ayrıldığı gün* denberi hakkında türlü dedikodulart çıkarılan kıymetli futbolcumuz Gündüz Kılıç Antrenörlük kursuna iştirak etmek üzere Gündüz Londraya gidiyor Dün bazı gazetelerde Gaiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1953
  • fcÜ&-U:Geçen yıl yapılan ve Fenerbah cenin 4-0 gaJebeaİyle sona eren maçta M-Ali Akgün ve Burhan Kasımpaşa müdafaasını zor* luyorlar Fenerbahçe On biri bugün Kasımpaşa ile karşılaşıyor Bölgenin tngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1953
  • Ankara haberleri BASKETBOL TEŞVİK MÜSABAKASI Bu hafta Mülkiyeliler Birliği salonunda basketbol teşvik mü sabaaksınm programı aşağıda,dar:Cumartesi:Saat 16 da Etlik Yenişehir;Keçiören Anıt-©por;Yd.Sb.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1953
  • İKİNCİ KÜME VOLEYBOL BİRİNCİLİĞİ İkinci küme voleybol birinciliğine 14 kasım tarihinde başlanacaktır.Bu birinciliğe katıla cak oJan kulüp temsilcilerinin Igtirakiple 10 kasım sah günü aaat 17 dte Bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.11.1953
  • ORHAN ŞEREF APAK F.t F.A.TOPLANTISINA KATILACAK Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak önümüzdeki hafta sonunda Paris'te toplana ©ak olan F.î.F.A.nın toplan tısına katılacaktır.Orhan Şeref Apak 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.11.1953
  • Çelebi Mustafa,artık Helens değil,hareminde bekleşen güzellere bile ehemmiyet vermiyordu 121 Niçin perişanlık olacakmış!Evvel Allah kolunu,kanadı nı kırarız-Padişah Sultan Murad sakalını kaşıdı:İş zan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1953
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı KİNİNLİ 156 GRİPİN KULLANINIZ 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1953
  • Hindistan'da sıtma e fflüca Hindistan dünyanın kırıcı afetlerinden biri olan sıtma ile mücadeleye başlamıştır.1 nisan 1953 de tatbikine başlanan Millî Sıtma Kontrolü Programı dünya üzerinde şimdiye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1953
  • RÖPORTAJ "Doğru yolda,bu gece de sizinle beraber gezelim Sabaha karşı "KaraborsacJar kahvesi,nde kimler yok kî Barlardan eğlence yerlerinden çıkan boyalı hatunlara takılmak kimin haddine Gecenin saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1953
  • Eski bir Polo/ıyalı diplomat açlık grevi yapıyor Winnipeg,6 A.A.Mensup olduğu komünist hükümetini reddetmiş ve şimdi de mü «illemeden korkmakta olan Po lonyalı eski bir diklomat,Kanada'ya siyasî mülte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1953
  • istinyeda inşa edilen vapurlar Istinye tezgâhlarında inşa edilmekte olan dört şehir hattı "'tpuru tamamlanmak üzeredir Var urlardan ilcisi 500f diğer ikisi şer kişilik olacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1953
  • Bing Grosby sarhoş deği.miş Los Angeles,6 A-A.tanınmış film şarkıcısı Bing Grosby,dün verdiği beyanat ta,geçenlerde otomobilile yaptığı kaza esnasında sarhoş olmadığını söylemiştir.İîu kaza esnasmda d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1953
  • Artık genç kadının neşeli gülüşünü,bir müzik parçası kadar muntazam nağmeler ha linde yükselen berrak kahkahasını öğrenmiş,onun tesirin-den hiç bir zaman kurtulamıyacağını anlamıştı-Evvelce bu nu dinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1953
  • Habeş kralı Yunanistan a gidiyor Atina,6 T.HA)Resmen bildirildiğine göre,Habeşistan İmparatoru Haile Selasiye,Yunan Kralının davetlisi olarak,önümüzdeki mart aymda Atina'yı ziyaret edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1953
  • Mısırda büyük bir kaçakçılık meydana çıkarıldı Kahire 6 A.A.Mısır polisi,mühim bir sermaye kaçakçılığını meydana çıkarmıştır-Lübnan hava yolları şirketinin birçok memuru tev kif edilmiştir.Bu memurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1953
  • PURO SABUN FABRİKASININ en son İmalâtından BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1953
  • Hazırlıyan:Ercdmend ÜMVaH 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÎÎ i.i.M^B i.Mta i HÎ Soldan sağa 1 Eski devir oyunlarından biri;Yemek.2 Etraflıca anlamına eski dilden mürekkep bir kelime;Kalb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1953
  • Ecel geîmeyincâ ölünmüyor Paris,6 ANKA)Jean Tricot isminde 41 yaşlarında bir işçi» intihar etmek saikiyle eline geçirdiği bir tabancanın 5 mermisini birden ateşliyerek vücudunun muhtelif yerlerinden,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1953
  • Türk İspanyol ticareti gelişiyor Şehrimizde bulunmakta olan bir ispanyol firması mümessili tacirlerle temaslar yapmakta ve bu arada mü messil bir Türk ispanyol şir keti kurmak üzere çalışmaktadır.Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • "Moskova,reklâmlarının yarattığı teessür ve infial [Baş tarafı birincide] kova)kelimesi üzerinde topHyan yağlı boya afişlerin umumî efkârda yarattığı teessür ve infiale tercüman olmak üzere gençlik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Yunanistanda şiddetli fırtına [Baş tarafı birincide} eu altında kalmış,bir çok köyün diğer merkezlerle irtibatı kesilmiştir.Sular onbinlerce ağacı devirmiş» bir çok mesken harap olmuştur-Atina ile Sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Hidrojen bombası tecrübe edilecek [Baş tarafı birincide] ru olmasının çok muhtemel bu lunduğunu bildirmekte ve Paeifikte termonükleer sahada ilmî araştırmalara yardım edecek tecrübelerin yapıldığı hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Balkan Paktı Sekreterliği [Baş tarafı birinotde] ri Agâh Sırrı Aksel ve M.Spiros Capetanides taraf in dan imzalanacaktırimza merasimini müteakip daimî sekreterlik teşkili huşu sunda müzakerelere başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Maltepaoe bir intihar hâdisesi Maltepe İskele caddesinde Arahk sokağında 13 numaralı ev de oturan Muharrem Serdaroglu adında 22 yaş-fnda,akli muvazenesi bozuk bir genç,dün Maltepe istasyonunda kendini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Seri uçak imalâtı flîaş tarafı birincide] 1954 yıh sonunda teslim edilecek olan bu uçaklar için,Millî Savunma Bakanlığı,Ma kine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 4 milyon 67 bin li ra ödemeyi taahhüt etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Japon denizinde iki gemi yandı Tokyo 6 AA)Ame rika bahriyesinden bugüu bildirildiğine göre,dün gece Japon denizinde Kore sahilleri açığında milliyeti tesbii edilemiyen iki gemi yanarak batmıştır.Hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Molofov ortaya Moskova,6 A-A.İngiliz Büyükelçisi Sir William Hayter» bugün Sovyet Dışişleri Ve kili Molotov ile görüşmüştür.Bunun doğrudan doğruya bir nezaket ziyareti olduğu,hiç bir siyasî meseleye t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Mısır,İngiltereyi dâva edecek Mısır hükümeti bâzı gümrük borçlan için Milletlerarası Adalet Divanına müracaatı düşünüyor Kahire.6 A.A-Elmısri gazetesinin bugün yazdığuıa göre,Mısır hükümeti.1951 ekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • ^etro'sıun inşası ve tamamlayıcı şebeke [Baş tarafı birincidej' ri,metronun temin edemediği veya eksik temin ettiği mu yasala lan sağlayacak şehir içi hatları-Diğeri ise,şehir hari ci mahallelerini me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Yurdun her kösesinden Anıf Kabre toprak [Baş tarafı birincide] vis verecektir-Bu serviste Atatürk'ün.hayatta iken yapmış olduğu inkilâplar ve başarmış olduğu muazzam işler belirtilecektir.1940 senesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Doğu Berlinde yeni hâdiseler Komünist polis «dur» emrini dinlemıyen bir kamyon kafilesine ateş açb Berlin.6 AA.Batı Ber lin polis karargâhımdan bildirildiğine göre» komünist polisi bugün Doğu Berlin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Şile yoıunda kaza [Baş tarafı birincide] Kaza sonunda pkapt& bulun,makta olan yedi erden ikisi ölmüş diğerleri muhtelif yerlerin den yaralanmışlardır.YaralıîaT hastahaneye kaldırılmış,tahkikata,bağlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Rusya lehine çalışan casus [Baş tarafı biriao:de] resmî makamları tarafından bu defa da Batılı devletler aleyhine ve Çekoslovakya hesabına çalığ tığı tesbit edilerek tevkif edilmiştir.RoessJer geçen d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Saint Beaoit hâdieiinin duruşması [Baş tarafı birincide"] başrahibe Marta-Sofi*yi otomatik tabancayla yairalayan ve ölUme tam teşebbüs suçu ile mah kemeye verilen Dimitri Eleftiri,«Ldis'ln duruşmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Triesîede v birdenbire [Baş tarafı birino:de"| Süngülü bir tngüiz piyade müfrezesi müttefik karargâha nı kordon altına almıştır.Askerî polis oparlörlerle İtalyanlara geri çekUmelerini,aksi hal de ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • K ADINI ARA SARKINTILIK EDENLER Yılmaz Ergin ve ğ2hin Çalışkan adında iki çocuk,dün Galata köprüsü üzerinde kadınlara *irkıntıhk ederken yakalanmışlardır.Resini,suçluları Emniyet Müdürlüğünde gösterme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Yeni Barem Kanunu tasarısı [Baş tarafı birincide* bu devresinde çok önemli kanun tasarıları görüşülecek ve yürürlüğe konulacktır.Hılöa Meclis komisyonlarında 133 lâ yiha,194 kanun teklifi.51 sözlü ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Ama ikaya kar yağıyor Nev York AP)Ame rikanın doğu kısımlariyle merkez batıda kâin Kansas eyaletine bugün mevsimin ilk karı serpiştirmiştir-Atlantik sahilleri boyunca fırtınalar hüküm sürmekte dir.Nev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • İran Şahma karşı bir suikast meydana çıkarıldı [Baş tarafı birincide] tizm festivali,geçenlerde,«yağ mur dolayisiyle» 30 ekime tehir ¦edilmişti.Askeri vali şu tafsilâta vermiştir:«Bomba Eşgi tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Amerikan Hava Vekili ile yapılan görüşmeler [Bas tarafı birincide] tasavvur edilemez-Amerika Hava Vekili,pazaı tesi gününe kadar Türkiye'de kalacak ve Adana.Balıkesir,hava meydanlarını gördükten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • 32 KİŞİLİK NATO HEYETİ GELİYOR Ankara,6 AA)Mîllî Savunma Vekâleti Temsil Barosundan bildirildiğine göre,11-14 kasım tarihleri arasında 32 kişilik bir NATO heyeti memleketimizi ziyaret edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.11.1953
  • Bir Vietnam subayı Franrzlara iltica etti Mülteci yüzbaşı halkı harbi kaybettiklerine Hanoi 6 AP)8 yıldan beri sürüp gitmekte olan Hin di Çini harbinde savaşmak tan usanan bir Vietnam suba yi bugün Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • İnşaat ilânı T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş Burdur Şubesi lojmanlı hizmet binası ile Bafra Şubesi deposu yapısıdın Yeri Keşif Tutan Geçici teminat B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:192916)lira 69 kuruş keşif bedeli Osmaniye Tacirli yolu 0 000 11 296 Km.arası tesviye menfez ve stablize inşaatıdır-2 Eksiltme 20/Kasım/1953 tarihine rastla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • Cihanbeyli Belediye Başkanlığından 1 Kasabamızın içme su tesisatının kaptaj,isale.depc ve şebeke kısmının ikmal İngaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 İnşaatın muhammen keşif bedeli 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • işçi Evleri inşaatı yaptırılacak Etîbank Genel Müdürlüğünden:1.Murgul Bakır İşletmemizin Fabrikı sahası ve maden üzerinden 100 adet işçi evi ve haricî tesisatı inşaatı kapalı birim fiatı esası üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • GENERALfpELECTRIC ampulünü İTİMATLA alabilirsiniz!'Bol ışı fe yen r fazla dayanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları SatınaEma Komisyonu Başkanlığından 1 Tekel Kabataş Malzeme alım ambarlarında mevcut azalır çoğalır 200 Gr-lık monoğramı idarece silinmiş 51087 aded boş çay şişesi 21/10/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Bu temsile mah ius olmak üzere at 20.30 la ram kısmıt'AVRÜ KARTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand Türkçesi:Sabri Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe gecesidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • Pazarlıkla Menkul Mal Satışı)İstanbul Defterdarlığından Muhammen bedeli Teminatı lira K Bra K.SOO 00 45 00 Zeytinburnu Ağ.Bak-Tam-Fab.Müdürlüğünde bulunan tahminen 25 ton hurda demir talaşı.Fazlasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • Elektrik inşaat ve tesisatı yaptırılacaktır Yavadı Belediyesinden Mesudiye Ordu 1 Yavadı kasabası elektrik mevzuu olan santral binası inşaatı.İfakina ve elektrik teçhizatı» dizel Hrup elektrojen temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • İstanbul Levazi n Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Selimiye,Alemdağ.Ömerli.Gebze ve Darıca teslimi 2500 liralık her garnizon için ayrı ayrı Lahana» Prasa» Ispanak» Havuç ve Yumurta pazarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • Et ve BaEsk Kurumu Umum Müdürlüğünden:İnşaat ilânı 1 Kurum Trabzonda tesis edeceği Balıkyağı fabrikası ve balık unu deposu ve idare binası inşaatı için müteahhit aranmaktadır-2 Yapılacak olan bu inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • Izmir lii Bayındırlık Komisyonundan İzmir Bulaşıcı ve salgın hastalıkları Devlet Hastahanesi bahçesinde yaptırılacak lâöoratuvar bina inşaatı işi 23/10/953 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • milliyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 00 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 00 Ecnebi memleketlere iki misildir.Hân şartları 2 ve 8 Uncu aayf a sant 4 T.L.7 ve 8 iuci aayf a mint.2,50 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mebrure Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • Mân Bayındırlık Vekâleti Adana su işleri 6 inci şube Müdürlüğünden Pazarlığa kounlan iş 1 Adana Su İşleri 6 ncı Şube Müdürlüğü bölgesinde bu Iunan ve birim fiatı esası üzeri nden 29-900 lira keşif bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yaaa işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • pwpn i im»' wm Mi 5BW 'i.WMfm s££T i qgg Kamb iyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784.Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı o.81 0.8 .İsviçre Fr 64.03 64.0:Belçika Fr 5.6C 5.6;İsveç Kr.54.12.50 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.11.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarta.lar Okuyan:Şükran özer 13.40 Dans orkestraları geçidi Pl.14.20 Saz «serleri 14.40 Radyo saJon orkestrası konseri 15.00 İspanyadan me locüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8