Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • Yeşilköy Meteoroloji tetasyo nundan verilen malûmata göre,bugün şehrimizde hava bulutlu ve öğleden sonra ae yagışfc.geçecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • İstanbul sokaklarında "Moskova,reklâmı Şehrin her köşesini "Moskova,kelimelerile donatan bîr gazetenin reklâmı gençlik ve talebe birlikleri tarafından büyük bir infialle karşılandı Birkaç gündenberi ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • Amerikan Hava Vekili dün Ankaraya geldi HaroldTalbott dün Millî Savunma Vekili va Genel Kurmay Başkanı ile görüştü Ankara.5 MHKyet)Amerikan Hava Vekili Mr.Harold E.Talbott bu sabah 11,30 da refakatind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • Toplanma Kanunu lotimaat-ı Umumfye Kanonu demokrasi rejiminin icapla nna göre değiştiri Myor Ankara,5 Milliyet)içişleri Vekâleti.îçtimaat-ı Umumiye Kanununu De mokratik rejimin icaplarına uygun bir şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • Trieste'de kargaşalık İtalyan talebeleriyle polis arahiıuhıki çarpılmalarda birçok kişi yaralandı Talyeste,5 AP)Bugün İtalya ve Yugoslavya arasındıa Şiddetli bir ihtilaf konusu teşkil eden bu sefirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • Ticari Mülkiyet Fonds de Commerce sisteminin mevzuatımıza it-I halini temin maksadile Tüccar Derneğinin bir proje hazırlamakta olduğunu gazetelerde okuduk.Fonds de Com merce tâbiri bir tüccarın işini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • Mecidiyeköyti Aksaray arasında yapılacak metro 180 milyon liraya çıkacağı tahmin edilen metro,1960 senesinde faaliyete geçecek Şehrimizde inşa edilecek olanNnetronun hazırlıkları sü ratle ilerlemekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • Sümerbank İzmirde iplik ve dokuma fabrikası açtı Devlet ve Işletmelar İzmir şubesinin açılış İzmir 5 Milliyet)Dev let Vekili Celâl Yardımcı ve işletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı bugün Sümerbank iplik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • Bir ırz düşmanını halk fine ediyordu 8 yaşında bir kız çocuğunun ırzına geçmek isteyen Nişan isim î erm ni iki yıl ağır hapse mahkû ti e'ildi Dün bir ırz düşmanı.Adli* yede,kendini linç etmeğe kalkışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • Fevzi Uçoner Amerikaya gidiyor Hava Ruvvefleri Komutanı Amerikan hava üslerinde bîr ay müddetle tetkiklerde bulunacak Ankara.5 Milliyet)Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Fevzi Uçaner pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • ELİZABETHİN NUTKU İngiltere Parlâmentosu evvelki gün KraVçe Elizabethan senelik nutku ile açılmıştır-Sesim Kraliçeyi Parlâmentoya giderken göstermektedir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • Atanın huzurunda Ordu nöbet bekliyor Gençlik,katafalka konan aziz Atatürk'ün naşı önünden geçerek,ihtiram vazifesini ifa ediyor Anıt kabre konulmak üzere yurdun her köşesinden gönderilen topraklar Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • D.P.Genel idare Kurulu toplandı Ankara» 5 Milliyet)Demokrat Parti Genel İdare Kurulu bugün saat 17 de Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde toplanmıştır-Genel İdare Kurulunun geç vakte kadar devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • I ispanyaya satılan buğdaylar Ticaret Vekâleti bir teb-lig neşrederek imtiyazlı ta kas ve gizli bir protokolün bahis mevzuu olmadığını bildirdi Ankara,5 Milliyet)Eko nomi ve Ticaret Vekâletinden bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1953
  • Arnavut Bayram'!öldürenlerin duruşması Dün diılsnen sanıklar ilk ifadelerini tazyik altında verdiklerini iddia ettile/Arnavut Bayram'm kati Kasımpaşada Kulaksız Me zarlığında,Bayram Koçernik adında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • K I S A HA B E R L E R 1E.T.T.Umum Müdürlüğü,şehirde eskiyen elektrik direklerini değiştirmeğe karar vermiştir.Bu aarda,ilk olarak Galata köprüsünde eskiyen 12 direğin yeniterile değiştirilmesine ba&k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Bir yankesici 2*5 çen© h**p5s y siacak Yankesicilik suçu ile "bir müddetten Taeri 8 inci Asliye Ceza mahkemesinde yargılanmakta olan Süleyman Elerin duruşması dün sona ermiştir.Süleyman iki yıl,ay ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Kanlı bir arbede Yeniköydu kadın yüzünden çıkın bir kavga sorunda iki kişi bıçaklandı Yeniköyde kanla bir zorbalık hâdisesi olmuştur-Osman Kavrak,Ahmet Ak yıldız ve Ramazan adında üç kişi yanlarında G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Mahmutpaşa ilk okulu da yapılan top1-"«ti Dün saat 15 de Eminönü Mahmutpaşa ilk okulunda;ilk öğretim sağlık müfettişleri ve Millî Eğitim memurları,M-E-•ğitim Müdürü Fevzi Ertemin başkanlığında bir top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi BOIîMv M.M.grupu measuptarı büyük bir f a al i y e t içindeydiler 32 Şimdi aralarında şiddetli bir "mücadele ve boğuşma baş lamıştı-kilerindeki tuşlar bir birlerini tutm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Tütün rekoltesi tespit * dr li İstihsal bölgelerinden gelen 'haberlere göre bu yılki tütün piyasalarının açılması için iıa zırlıklara başlanmıştır.Tekel Id3resi eksperlerinin tesbit ettiğine göre yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Alemdar nahiye mü-Şimdiye kadar Topkapı Sarayı methalindeki biaada iş gören Alemdar Nahiye Müdürlüğü,Yereba tanda Emniyet Komiserliğinin bulunduğu binaya taşınmıştır.Alemdar Na biye Müdürlüğü dün saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Fikret Kırcan hakkındaki karar tasdik e rdi Bir müddet önce Yeşilköy Hava alanında müessif bir hâ dişe olmuş ve millî temaslar yapmak üzere İsviçreye hareket edecek olan Millî takım kaptanı Fikret Kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Tamirine karar verfHn oku'l^r Yaz aylarında bir çok iüc okulun esaslı şekilde tamiri yapılmış ve bunlar ders yılına başlamadan «rvel ikmâl edilmişti.Bu arada,bâzı ilk okulların da tamiri icabettiğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Köprüdeki dubalardan biri d*»ha de^'-etVi'^cHk Galata köprüsünün arta kısmında açılır kapanır vaziyetteki dubalarından biri daha değiştirilecektir.140 ton agniığında trian fcu duba bir kaç gün «wel te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Sinemalar yakında sınıflara ayrılacak Türk Füm Prodüktörleri cemiyeti bu hususta bazı teşebbüslere girişti Sinema bileti karaborsacılığını önlemek maksadiyle alâkalılar bazı tetbirler almış bulurtmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Konservatuarın "Oda l^us^kis-konseri Konservatuarm her pazar sabahı Taksim Belediye Gazinosunda vermekte olduğu kon serlerin dördüncüsü «Oda Musi kişi» olarak 8 kasım pazar sabahı saat 11 de yine ayal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Belediye sarayının t~m«*li atılıyor Saraçhanebaşında Atatürk bulvarı üzerinde inşa edilecek Belediye Sarayının ihalesi dün 6.376 513 liraya yapılmıştır.Belediye Sarayının temeli bu ay içinde törenle a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Ey kimsesiz avare çocuklar I Bir gazetede bir çocuk rami ince Mr sindi,ba sünâaıa hatianada bir elenı var.tama taraş saclar akma doğro dokutan»;çözlerde bir bezginlik mânası okunuyor.Kesinin altını ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • 6 Kasım 1953 Cuma Ka.It 1373 24 Ekim 1369 VAKİT VASATİ KZA M Güneş öfle îkmdi Akşam Yatsı İmsak 6.37 11.58 14.42 17.00 18.34 4.57 1.37 6.57 9.42 12.00 1-33 11.55 S-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • P t L 1 S T e if Bebekte Etiler inşaatında çalışan Ali Uygun ve Ahmet Oran dında iki kişi,iş meselesin' den kavgaya tutuşmuş ve biribirlerini keser ve çekiçle yarala ardırif Ruhi Göryıldırım adinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • İçtimaî terbiye buhranı a JNUN MESEj-ELE ıaî terbiye buh Ev terbiyesinin çocuğun ta bebek çağından itibaren,ruhî olgunlasmasuu sağlamak bakımından,en yapıcı olması lt-ankhr Or.B di N.ŞEHSUVAROĞLU Gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Eaık alcını davam Mevsim icabı,balık akını devam etmektedir-Dün de.Ba-j hkhaneden balık tanzim satış yerlerine külliyetli miktarda balık sevkedilmiftir.Kolyos 125 150.Ufana 125 150.Yayın 50 100 ve Pal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Eir k2 çocuku Habcıoğlunda Çift Salon sokağımda 44 mımarâda oturan Seyfi Tar adında,birinin 6 yaşındaki kızı Neriman,odada oynarken,mangal üzerinde kaynamakta olan suyun üzeri ne devrilmesile haşlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • HALKIN SESİ Ekmeklar gene Bszu'du JLâleli'de Zeynep Kâmil sokanında,oturan ©kuyucumuz Ahmed Fevri Saraçoğlu yazıyor;«İstanbulun mazisi pek eski olan,iyice müzminleşen derdi yeniden nüksetti-yâni ekmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • Türk-Al man ti c a reti Mubayaalarda bulunmak ürere bir A Ira afl ticaret heyeti şehrimize gelıy w Türkiya ile Batı Almanya arasındaki ticarî münasebet ler süratle inkişaf etmekte dir.Bu arada bir Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • T^lebörîn aşılanır as d**vam «diliyor Okullarımızda öğrencileri nııüıtemel bulaşıcı hastalıklara karşı koruma k maksadı ile tatbik edilen karma aşıya devam £dilmektaâir Difteri Tifo Tetanoz karma aşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1953
  • KOlNtiı&K Türk telsiz operatörleri "bir lifinin senelik kongresi,varın saat 1% to Yüksek Denizcilik lo kolinde yapılacaktır.TOPLANTI •fr Beşiktaş Barbaros ilkokul?Okul-aile y ardtm derneğinin yıl lık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Sabahın erken saatlerinde idi.Arka arkaya iki yaylı araba.yalvaç Karaağaç şososine girmek üzere şehrin büyük mezarlığı yanından geçiyordu-Öndeki yürüyüşü açtığı bir sırada» arkadaki durakladı.Yaşlı ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • FIKRA Kör Hikâye mi,şiir veya toman mı?Bizde en çok gelişen sanat hangisidir dersiniz?Ba İna kalırsa hiç biri ağıtçılığımız kadar parlak netice almış değildir.Bu işde b;r kere büyük bir şekil inkılâbı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Almanyada sığınak inşa ediliyor Bonn 5 A.A Batı Almanya içişleri vekâleti servii leri,hava korunması hakkır da bir kanun tasarısı hazır* lanuşlardır-Bu tasarıda,bütün yeni binalarda,atom bon bardımani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Ayakkabıcılar da tanz*m sat şı yapacak Belediye,kuru gıda maddeleri tanzim satışları için gereken bütün hazırlıkları tamamlamış bulunmaktadır-Sa tıslara ayın 15 inde bu maksatla,muhtelif semtlerde haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Gorge Sanders asabından muzdaripmiş Zsa Zsa Gabon boşanmak özere olduğu kocasının ruhen hasta olduğunu iddia ediyor Los Angeles,5 AP)Gözleri yaşlarla* dolu olarak dün uçakla New York'tan buraya gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Niyagara şelâlesi Kanada ve Amerika müşterek bir santral kurarak şela leden elektrik enerjisi istihsal edecekler Montreal,5 Nafen)Birle,çik Amerika ve Kanada Niyaga ra şelâlesinden istifade ederek ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Arkadaşını öldüren mühendisin duruşması Bir müddet evvel Bakırköy Bez Fabrikasında bir cinayet işlenmiş ve fabrika mühendislerinden ihsan Aydın,ayni yerde çalışan Fethi Ader adında bir mühendisi taban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Karından çıkan makas ter kadının karnından evvelce ameliyat sırasında unutulan bir makas çıkarıldı İzmir,5 T.H.A.Bundan tam üç buçuk yıl evvel şehrimiz hastahanelorinin birinde 43 yaş larmda Hayriye K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Miıyoner kocasını ö düre kadin Sattle Vaşington)6 {A.A.31 yaşında sarışın gü zel bir kadınla.3ayaşında zen ci bir caz davulcusu,kadı nin milyoner olan kocasını öl diirmek suçu ile tevkif edil mislerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Japonyada 30 bin isi grev ilân etti Tokyo 5 AA.Takriben 30 bin maden iş ^si bu sabah 24 saatlik bir greve başlamışlardır-Sumitomo,mitsubişi ve Nihonkogyo şirketlerinde çalışan bu işçiler ücretlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Senenin en iyi artisti reçîLli Brüksel 5 TEA)Alman film yıldızlarından Hildc gard Kuef,Anverste yaptığı bir müsabakada senenin r.•yi ve en çok sevilen sinema artisti)unvanım kazanmıştır.Ayrıca,Belçika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Arap mülteciler i Türkiye* Kirledik Amerika* İngiltere ve Fraıısıuıııı Birleşmiş Milletlerden Filistinli 900.UÖÜ Arap mülteciye yapılan yardımın bir sene daha uzatılmasını istedikleri New Iforktan bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Asya ile batı arasındaki anlaşmazlık Bur-nıannı Amerika elçisi Asyalıların reok tefrikinin kaldırılarak aynı hakka sa hip olmak istediklerini soy ledi New York,5 A,A.Bur ma'n»n Birleşik Amerika Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Amerikada ciğer kanseri artıyor Nev York 5 A.A Ame rikaa kanser savaş cemiyeti araştırma ve istatistik kısmı müdür yardımcısı Dr-Daniel Horn'un açıkladığına göre,Amerikada ciğer kanserinden Ölenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Pi-en ses Margaret'in meçhul hayranı Londra 5 A.A.Sade giyinmiş elli yaşında kadar bir şahıs dün prenses Margaret'e bkr hediye takdim etmek istemiştir-Prensesin annesiyle birlikte oturduğu Clarence Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Kızıl Çin yabancı kumparyalara el koyuyor Tokyo 5 A.A)Pekin radyosunun bugün bildirdiği ne göre komünist Çin makam lan,Changhai'da Fransız mül kiyetindeki elektrikli tren kumpanyasına el koymuştur.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Musaddıkın duruşması alenî ceryan edecek Sabık başvekilin muhakemesi çarşamba günt!Saltanatabad hapishanesinde başlıyacak Tahran,5 AP)Heri gelen bir hükümet kaynağının bil dirdiğine göre eski başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • Kısa harici haberler TUNUS Tunus askerî mahkemesi bombalı suikasd teşebbüslerin.den sanık olanalk muhakeme edilen iki kişiyi ölüme,tedhişçi hareketlerinden ötürü de 5 kişi yi 22 sen e ağır hapse,iki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1953
  • İKTİBAS Sherlock Holmesi gölgede bırakan elektronik polis Amerika oa emniyet müdürlüklerine yardımcı olarak verilen Robot polis makineleri hayret verici neticeler ede ediyorlar Sherlok Holmes,SirArthu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.11.1953
  • RESİMLE HADİSELER Gençlik Atatürk'ün katafalk'ı ö ünde nöbet tutuyor Büyük önder Atatürk'ün naşı Muvakkat kabirden çıkarılmış ve Etnografya Müzesindeki katafalka konulmuştur-Bu münasebetle gençlik iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1953
  • Sexappeal kraliçesi Bu yıhn California kraliçeliği müsabakası meşhur plaj şehri Long Beach'de yapılmıştır.Yüzlerce güzel kızın iştirak ettiği bu müsabakayı New York'lu bir model olan Jana Jones kazanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAR'A Istanbulun fetih destanı Bizarısın temeli sarsılmış,çökmeye yüz tutmuş olduğu ssrada bile Rumlar birbirlerini yiyorlardı Istanbulun Türkler tarafından sukıştırıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.11.1953
  • Dün Galatasarayla Karagücünün yaptığı antrenman maçında Sarı kırmızılıların sağaçıkta denedikleri eski Ankaralı Sedatm bir hücumunu Karagücü kalecisi Vedat karşılamağa çalışıyor Fği Galatasaray Antrem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1953
  • tskoçya ve Gal ve Millî Takımları Berabere Kaldı Glasg-iw Iskoçya)4 T.H1 A.Bugün Hampden,Park Stadında yapılan milî futbol kar şılaşmasında îskoçya ve Gal mil lî takımları 3-3 berabere kak mışlardır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1953
  • FRANSAYA KARŞI ÇIKACAK TAKIMI TESBtT EDİLDİ Kasımda Pariste Fransız milli futbol takımına karşı çıkacak İsviçre takımı şu şekilde tesbit edilmiştir:Stuber US.Bocguet L.S.Perroud Unania)Hauptll Y.B.Cas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1953
  • Türkiye atış birincilikleri yedi bölgede yapılacak 31 bölgenin iştirakile yapılacak mü* sabakalara 12 kasımda başlanacak Türkiye Atış birincilikleri 20 25 kasım tarihlerinde Mersinde gruplarda derece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1953
  • Senelerdenberi deva bulmayan bir dert Karaborsa *5 ekimden itibaren başhyan lig maçları ile birlikte se nelerden beri deva kabul etmiyen bir dert bütün dehşeti le yine kendini gösterdi:Ka raborsa!Bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1953
  • İsveç ispanya karşılaşıyorlar isveç ve İspanya Milli Futbol talkımları bu hafta 8 kasım pazar günü Madrit'te karşılaşacak 1 ardır.İsveçlilerin iki hafta evvel Belçika'ya mağlûbiyetlerinden sonra bu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1953
  • Meghtar Arjantinli Basketibolcu Bernardo'ya Müddetsiz cezası verildi Arjantin mili basketbol takımının en meşhur oyuncularından Bernardo L.geçenlerde pro fesyonel bir futbol takımında oynadığı için,Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1953
  • Vant Zand Melctep Takımlarım çal'ştıracak Memleketimize,Mill!Basketbol takımının antrenörü olarak davet edilen Elliot Vant Zand,bir buçuk aylık mesaisini okullarımıza tahsis etmiştir.Vant Zand,bu müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1953
  • Bandy Tarpînin geçen ay Bobo Olsen'e mağlûp olduğu maçta »ert bir kroşe yerken I Turpin,Cari Bobo Olson'un bir kadını dövmekle aldı Turpin 19.000 c'olar kefal at!3 bıbakıldı Bir kadını dövdüğü iddiasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.11.1953
  • gsîSŞPİPl^^8^!Geçen sene çamur deryası içinde yapılan bir Fener lstanbnlspor maçı-Top bu muazzam çamur yığını içinde kaleciyi geçmiş* Fakat kendisini kale çizgisinden içeri atabilecek kudreti bulacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.11.1953
  • mütevellit kullanılır.4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1953
  • Ticaret odasının yeni vazifesi Merkez Bankası istanbul Şu besinde faaliyette bulunan «ithal mallan ihtilâflarını tetkik komisyonunun» vazifeleri yeni Dış Ticaret Rejimi hükümleri gereğince Ticaret Cüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1953
  • Bir taksi bozacı dükkânına girdi HüfBeyin adında bir şofö rün idaresindeki 11990 plâka h taksi.Vefa'da bir köşeyi döneceği sırada,önüne çıkan bir şahsa çarpmamak için.so la kırmak mecburiyetinde kal m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1953
  • Hazırlıyan:ErcJmend ÜNVSİI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa 1 Senede bir uğrayan sakıaillı iki kelime)2 Namus;Piyano ve daktiloda tuş sırası;Bir nota.3 Şark vilâyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1953
  • Yeni Kış Modası Yüzünden Kadınlar yine zayıflamak kürüne girdiler.Hj "f İli t Avrupalı kadınlar "Prenses,adı verilen yeni modaya uymak için zayıflık kampanyası açtılar 00 Eylül tarihli Londra menşeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1953
  • "Helen,sen senin cennet 120 Çelebi Mustafa aynı halle kalktı,basit insanların hafifliği içinde ayrıldı-Tabi'i yine yosmalarının yanına gidiyordu.Cüneyd bey onun arkasın dan bakarken,Helenin şikâyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1953
  • içtinap edemediğimiz nadir anlarda yalnız kaldık mı kocanı bana karşı fevkalâ de soğuk bir nezaket gösteri ^ordu-Şüphelerine ait bir tek kelime söylemiş değüdir,fakat artık tetkikte olduğum içm tavrın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • Ticarî mülkiyet [Başmakaleden devam"] nız işin iyi tarafı da bir kere itimad ettikten sonra yer değiştirmekten hoşlanmamasıdır-Bir ticarethanenin en büyük sermayesi müşterisi olduğu unutulmamalıdır.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • Vlecidiyeköyti Aksaray arasında yapılacak metro Baş tarafı birino'def fer kumpanyası genel müdürü Mr Langenin ile yüksek mühendis Meizonret bu hu susta mufassal bir rapor hazıriamışlardır.Bu raporu es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • milliyet ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki misildirflftn şartları 2 vs 3 Ubcü sayfa saat.4 T.L.7 ve 8 Inei sayfa saat.2,56 T.L.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • Lokman Hekia» Dr.HAFIZ CF.MU Dahiliye Müt-hnama,Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-n 00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divan* yom No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • PURO Sabun Fabrikasının en son imalâtından BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO 100 deJOQ:5X3ftrr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • T ahiye Karyoka tevkif ecfiidi Kahire:5-a-a.gizli bir ko münist teşkilâtının ele geçirilmesi neticesinde meşhur Mısırlı dansöz Tahiye Karyoka da askerî polis tarafından tevkif edilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • İstanbul sokaklarında oskova,reklâmı fi [Baş tarafı birinuide1] açılmıştır.Hiçbir masraftan ka çınılnKidan büyük eb'atta veya yağlı boya yaptırılmış olan bu koca,koca tabloların başta.İstanbul olmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • Sümerbank İzmirde iplik ve dokuma fabrikası açtı [Baş tarafı birincide] balık işçi kütlesinin iştirakiy le yapılan törene Sümerbank Umum Müdürünün kısa bir konuşmasıyle başlanmıştır-Bankanın çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • Amerika Hava Vekiii dün geldi IBaş tarafı birinoMe] mutanı General Mithat Akçakoca» Amerikan Büyükelçisi Avra M-Warren,Amerikan Yardım Kurulu Başkanı Gene rai Sheppard ve bir saat evvel Izmirden gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • Bir ırz düşmanı [Baş tarafı birin6:de] li jandarmalar,galeyana gelen halkın elinden.Nişan'ı kur tarmak için bir hayli çalışmışlardır-Nihayet suçlu,takviyeli jan darma refakatinde,herhangi bir hâdiseye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • Arnavut Bayramı öldürenler [Baş tarafı birincide] Bayramla ıkı sene kardeş gibi geçindik.Kendisin den bir taoanca ve bü ura ala cağım vardı.Müteaddit defa lar istememe ragmen verme aı iıacuse gecesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • Toplanma kanonu [Baş tarafı birino'do] guşundan batışına kadar devam edebilecektir.Muhtelif teşekküllerin toplantı ve kongreleri,balo.düğün gibi toplantılar bu kanunun hükümlerine tabi olmıyacaktır-Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • Atanın huzurunda ordu nöbet bekliyor [Baş tarafı birincide] Aziz Ata'nın naşı bu gün de sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara'hlar tarafından ziyaret edilmiş ve vatandaşlar son ihtiram vazifeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • Ridgway'in,Nene Hatuna duyduğu hayranlık Ankara,5 A.Hâlen Bir leşik Amerika devletleri kara kuvvetleri erkânı harbiyei umumiye reisi bulunan eski Na to başkumandanı orgeneral Mathew Rdgeway'm Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • ispanyaya satılan buğdaylar [Baş tarafı MrtneMe] rl umumî kâtipliği ile Dümcka genel ihracat ve Birtaş TJ^Şnezdinde yapılan tetkik ve tan kike ve yine tstanbul Ticaret Odası,Müşteki Sadullah Birsel,Kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1953
  • Fevzi üçanaer [Baş israfı birinoMe] Kurmay Başkanı General Twining'in davetlisi olarak Amerikada bir ay kalacak olan Hava kuvvetleri komutanı bu ziyareti esnasında Amerikan ha va üslerinde tetkikler y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • Ziraat Traktörü Satınaiınacak Devlet Demiryolları İşletmesinden 1 4 adet ziraat traktörü ve teferruatı teklif verme suretiyle ve pazarlıkla satın alınacaktır.2 Malın ithâl edilmiş ve elde hazır mal ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • İzmir ili Daimî Komisyonundan Kınık Soma îltiaaki GöçbeyM yolunun 0+000 13-f 000 kilometreleri arasında yapılacak toprak tesviyesi ve Stabilize işi 19/10/953 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • İlân Bayındırlık Vekâleti Adana su işleri 6 inci şube Müdürlüğünden Pazarlığa kounlan iş 1 Adana Su İşleri 6 ncı Şube Müdürlüğü bölgesinde bu lunan ve birim fiatı esası üzerinden 29-900 Ura keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerim fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • AZ FAKAT OZ YİYİNİZ 100 gram akmakta 270 kalori vardır.Halbuki 10 adet yani 100 gr.ARI BİSKÜİSİNDE 470 kalori olduğunu unutma-fZ yınız.BISKUILERI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • 1st-Asliye 10 cu Hukuk Hakimliği 953/562 Kazlıçeşme Gece Kondular 46 ncı sokak 3 numarada Satflıa örscü'e Ali Örscü tarafından aleyhinize açılan boşanma ve velayetin kendisine verilmesi hak kındaki da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • Sultansuyu harası Müdürlüğünden Buğday ve arpa sat !acrk 1 Müessese ihtiyacından fazla tahminen 170 ton Floran sa ve Akbaşak buğdayı ile 320 ton arpa pazarlıkla satışa çıka rılmiştir.2 Satış 20 kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif şarkılar 13.30 Şarkılar Okuyan:Mefharet Yıldım 13.50 Dans ve oaz müziği PL)14.15 Şarkılar Okuyan:Bü lend Oral 14.30 Küçük öğle konse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Actli9 Kapanıp Sterling 784 784.Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr 64.03 64.03 Belçika Fr.5.6t 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • İzmir Bayındı.Iık Komisyonundan Bornovada Veteriner Tahaffuzhane binası inşaatı işi 27/10/953 tarihinden itibaren 15 gün müddetle aıçk eksiltmeye konmuştur-Keşif bedeli 24988 lira 62 kuruştur.Geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden 953/624 Galata.Kemankeş caddesi 9 No« da mukim iken halen adresi meçhul Jozef E-Menda'ya:Holantse Bank-Üni N-V.İstanbul Şubesi tarafından ikâme edilen davada is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Saavajon Çeviren:Mebrure Alevofc Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Tel af on:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • İSTANBUL,BELEDİYESİ ŞEHtR TİYATROSU Bu temsile mah sus olmak üzere saat 20.30 de Dram kısmıt'AVRU KA KTAMî L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand Türkçesi:Sabri Esat Siyavuşgü Her çarşamba akşamı talebe grecem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • Altın ikramiyeleri 400 Altınlık Adana Şubemiz mudilerine mahsus ikramiye keşidesine iştirak ediniz» Bu suretle Bankanın ditrer keşidelerinden de istifade edersiniz-12/Kasım/1053 tarihine kadar Adana Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.11.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden veriten askerî kıtaat Hânları M.S.V.1 No lu Sa.Al.Ko.Başkanlığımdan:Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan yazılı balyalı kuru otlar ile balya lı samanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8