Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.11.1953
  • İsparta D.P.İl kongresi dün acildi Devlet ve İşletmeler Vekilleri,kongrede hazır bulunmak ü/ere Ispartaya gittiler İsparta,4 Milliyet)Dev let Vekili Celâl Yardımcı ile tş letmeler Vekili Sıtkı YırcaU,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1953
  • KÖMÜR TANZİM SATIŞLARI Kömür tarafa» Mtışlarma dünden itibaren başlanmıştır.Satış yerlerinde elleme kömürün kilosu 15 kuruştur.Betimde Belediyenin istihsal bölgelerinden getirttiği kömürler boşaltılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1953
  • l YegSMy Meteoroloji tetasyo 1 mind—verilen malûmata gö.re,taste şehrimizde hava halatla ve öğleden sonra az ya.ğjgh geçecektir.$i£8 1 J&L EBCB*Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1953
  • T Sovyet notasının akisleri Batılı siyasî çevreler Rusyanın şimdilik aktif bir va/iyet almak istemediğini ileri sürüyorlar Londra* 4 AA)Sovyet Rusyanin dün Batıklara tevdi ettiği cevabî nota.Kremlin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1953
  • Atatürkün na'şı dün Katafalka nakledildi Dünden itibaren yüksek öğretim gençliği Katafalka konan nas.nhuzumndaihfiramnöbeH^ya başlad,Naşın,muvakkat kabirden alınmasına ait zabıt,Meclis Reisi Refik Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1953
  • Yakında muhatcemestoe bağlanacak olan Musaddık IVlls dcı Sm muhakemesi Sabık Başvekilin danışması gelecek hafta başlayacak Tahran,4 AP)Sabık Baş vekil Dr.Musaddıkın duruşma sına «önümüzdeki cuma günün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1953
  • Vefa İstanbulspora da 4 2 yenildi SİK Profesyonel küme karşılaş malarına dün Dohnabahçe Stadmda Istanbulspor Vefa.maçiyle devam edilmiştir* 4 bin kişiye yaklaş» bir seyirci kütlesi önünde yapılan maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1953
  • Polisi meşgul eden bir hâo'ise Bir kadın tarafından vurulduğunu iddia eden bir adam bastahaneye kaldırıldı Evvelki gece Fatiate kanlı ve polisi meşgul eden bir hâdise olmuştur-Fatihte Haydar Hamam sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1953
  • D.P Genel idare Kurulu dün de toplandı Ankara.4 Milliyeti Demokrat Parti Genel t da re Ku-rulu bu gün saat 17 de Adjıaa Menderes'in riyasetinde toplanmıştır* Genel Kurulun bu toplantısında da bundan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1953
  • Üç Çek genci Batı Berlin'e iltica etti Bîr ay evvel Pragdan ayrılan gençler yollarda halk polisiyle çarpışmışlar Berlin,4 A.A.pün gece burada açıklandığına göre,komünist aleyhtarı Çekoslovakyalı üç ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1953
  • Nato Vekiller Heyeti Pariste toplanacak 18 aralıkta yapılacak toplantıya 14 devletin hariciye,maliye ve müdafaa vekilleri katılacak Paris,4 AP)Sovyetleri İştirak edeceklea'dir.NATO Birliğinin bugün dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1953
  • Amerikan hava heyeti bugün Ankaraya geliyor Amerikan Hava Vekili Talbott,Gl.Twing ye General Schlatter memleketimizde tetkiklerde bulunacaklar Ankara,4 AA.Nato Güney Avrupa Hava kuvvetleri komutanı Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1953
  • Süpermttrşit Necip Faad bundan evvelki celsede ifade verirken Suikast dâvasına dün de devam edildi Süper Mürşit Necip FazıK Kısakürek'm tahliye talebi dün yeniden re Idedildi Ankara,4 Milliyet)Ma laty
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1953
  • Bir koyun tüccarını dolandıranlar Erzurumda 7 bin Ura dolandıran »uçlulardan birisi şehrimizde yakalandı istanbul» polisi Brzurumda vukua gelen bir definecilik hâ disesinin faillerini meydana çıkarmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • KİSA HABERLER Boğazın Rumeli sahiline,otomobillerin denize düşmesine mâni olmak için konulan baba ların faydalı olduğunun görülmesi üzerine diğer tehlikeli yer lore de babalar konulmağa başlanmıştır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Hie 27 Sefer 1371 Kasam 1953 Per?»mb« VAJÜT VASATİ KZANI Güneş BM 134 Ogle 11.58 6.56 îklndi 14.43 0.42 Akşam 17.01 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • ra^ixkr^nsi İlkokula Yardan Derneği Başkanlığından:Senelik adi umumi heyet top lantısı 8 kas.m 1953 pazar günü saat 10 da Paşakapısı İlkokulunda yapılacağından bütün üyelerin toplantıda bulunmaları ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Üçüncü pğitim kong^e^fns hazırlık Pedagoji Cemiyeti,bu sene arahk ayında,Çapa'da Eğitim Enstitüsünde Üçüncü Eğitim Kongresini toplamağa karar vermiştir.Kongreye,cemiyet azaları,öğretmenler,müfettişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Kömür tanzim satsş* larına haşlandı Belediye kömür satışlarına dünden itibaren D'vanyolu,Yenikapı,ve Unkapanmda baş lanmıştır.Diğer semtlerde de tanzim satışlarına önümüzdeki günlerde başlanacaktır.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Demiryolları ile yapılan ihracat art yor Alâkalılar tarafından bildirildiğine göre Devlet Demiry 1 lan vasıtasiyle temmuz ve Ağustos 1953 ayları içinde yapı lan ihracatımızda geçen yılın aynı ayların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Evin3 giderken tecavüze uğracfı Yalova'ma Kadıköyünde oturan Osman Temel adında bir genç,evvelki gece ev ne giderken,bir müddetten beri arası açık bulunan Mahmut Bal ile henüz hüviyeti tesbit edilemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Şoförlere lâ-tik tevzi ediliyor Son günlerde piyasada görü len otomobil buhranını önlemek gayesi ile Istanbul Şoför ve Olomob'lc'ler Ccmiyet'nia alâkalılar nezdindeki teşebbüsü müsbet bir şekilde neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Aşı faaliyeti?ıe devam «dil'vor Şehrimiz Sağlık Müdürlüğü,okırlara bir tamim göndererek okul doktorlariyle sağlık ekipleri arasında sıkı bir işbiılığ' kurulmasını istemiştir.Diğer taraftan,okullarda a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Sekiz hamal birbirine g;rdi Nuruosmaniye Camii karşısındaki kahvede oturan Ramazan Benli,Ramazan Alageyik,Mehmet Akhal,Mahmut,Erdo* ğan Çelikkol,Sadık Yünlütaş,Mehmet Kahraman ve Mahmut Pure adında se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Zarfçı li T»re'i dün y kalaniı Dört gün önce Marpuçcularda bir zarfçılık hâdisesi olmuş ve Mevlût KarabıMut adında birisinin 2100 lirası meçhul bir zarfçı tarafından dolan dırılmıştı.Yapılan tahkikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • T-Cit-le/e tahsis bayannam^si vQrSI3vor Ekonomi ve Ticaret Vekâlel:Çekoslavakya,ispanya,Mısır ile Yugoslavya'dan ılhalât yapacak olan ve 30 eylül 1953 tarihi itibariyle tahsis bekiiyen tacirlerin beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • TAKVİMDEN 8% YAPRAK Arıcılık himayeye muhtccdır Müstesna bir bahardan sonra yazın kurak gitmesi yüzünden arıcılar hayli zarara girdiler.Kâr.ü ldsible rinl kendi saylerine medyun olan bu.mini mini hayv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • ir Şükriye Unkek adında bir eenel kadın,sarhoş bir halde Beyog-lunda Abanoz sokağın da rezalet çıkarmış ve yakalan mistirir Selâhaddin adında bir şoförf arkadaşı Şahapla birlikte taksi ücretini tam ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Muhtelif fırsatlarda İranın,hür dünya müdafasındaki jeopolitik ve stratejik ehemmiye tini belirtmeğe çalışmıştım.Dr.Musaddık hükümeti zamanız* da Abadan petrol fcıryuüar.nı millileştirilmesi yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Hırsızlık yepan kadın y-kalandı Küçükpazarda,Köse Bekçi S:nan Medrese sokağında 1/4 numarada oturan İlhan Gençu* adında bir sandıkçı polise müracaat ederek,Ay-e adında trr kadının yazıhanesindeki 1000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • 954 yılı bütçesindan yapılacak yolar 1954 bütçcsüe yapılmaları,müteahhitlere ihale edilen şehir içi yollarının yapılma şekillerile,hu yollar dışında,muhtarlar ve vatandaşlar lar.j-j fından Vali ve Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Emniyette nakiller Emniyet Müdürlüğü,gördüğü lüzum üzerine yirmi Başkomiserin mıntakasını değiştirdi Şehrimiz Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yeni bir tebeddülat yapılmış ve bazı başkomiserlerm mıntıkala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • W1M HALKIN SESİ İlk Tramvaylar Beşiktaşda Setüstünde oturan okuyucumuz T-P* Aytulan yazıyor:«Aksaraydan,günün ilk tramvayı saat 4-30 da kal kar-Bu tramvay normal seyirle Karaköye geldikten sonra tam y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Bir Yugoslav ticaret heyeti şehrimize geldi 100 bin ton buğday olan heyet,tem Türkiye ile Yugoslavya arasındaki ticarî münasebet günden güne ve sür'atle inkişaf etmektedir-Bu arada yeni bir anlaşmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Askere gidenleri dolandırırken yaka'a^dı İzmir'in Kemalpaşa kazasından olduğunu söyliyen ve üzerinde günü geçmiş l»ir buçuk aylık izin ves kası bulunan Abidin Kurtaran adında bi?genç,sevkiyat yerlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Gümrük amb rî r nd*kî s**hip«i* eşv^ Liman İşletmesine ait gümrük ambarlarında uzun yıllardan beri sah bi çıkmadığı için kalan,veya lâyık hadlerini bul madiği için satılamayan ithal eşyalarının tasfiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Avrupa uçak seferleri Havayolları İdaresi büyük yolcu uçakları satın almak için teşebbüse geçti Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün iktisadî Devlet TeşeKküJü haline getirilme sine karar verilmişti.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Poker oyn irken suç-Us il yakıland lar Hasan Çalıkuşu,Sebahattin ö/yaman adında üç k*ği,Aksarayda,Namık Kemal caddes'ode Ethem Eryaman'a ait 8/1 numaralı bahçeli kahvede po ker oynarlarken suçüstü yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Bir memur rüşv3t alırken vakalandı Şirinevlerdeki bir arsanın tesbiti içm Hamil adında bir yüzbaşıdan 10 lira rüşvet alırken suçüstü yakalanan Tapu Sicil memuru Ahmet Suat Üçün cü Ağır Ceza Mahkemesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi BORAK Kemal Bey hazırladığı mekîu bu akşamdan Erola verdi 31 Gizli teşkilâtla Pere)mer kezı arasındaki irtibat vazife sini de İsmetin yeğeni Erol gö rüyordu.MM.grupu)An-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Lübnan Meclisinde kavga çıktı Din meselesi yüzünden hıristiyan ve müslüman mebuslar birbirlerine sn dolu bardak attılar Beyrut.4 AP)Lübnan parlâmentosunun dünkü toplantısında beklenmedik birhâdise olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA Eski Dışişleri Vekillerinden General George Marshall*in sili hî durumu memnuniyet vericidir.İNGİLTERE ^r İngiltere'de bir turne yapacak olan 20 Sovyet Balerina ve şarkıcıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • 9 Alkolsüz yaşamayı öğreten biri sarhoşken yakalandı New-York,4 T.H.A.«Alkolsüz nasıl yaşanır?adlı kitabm müellifi Vernon Twitchell.GO gün hapse mahkûm olmuştur-Mahkûmiyetinin sebebi,sarhoş olarak oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Çocuk ka a t» ileri mahkemeye vsrtWi Kansas City,4 A.A.Zen gin otomobil fabrikatörü Robert Greenlease'in altı yaşındaki oğlunu kaçırıp öldürm/kten sanık olarak haklarında tahkikat yapılmakta olan Cari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Helen Keller madalya ile taltif edildi Kör,sağır ve dilsiz olan Helen.Eisenhower'in yüzünü parmaklanyle tetkik ettikten sonra «cesaret ve nezaketini hissediyorum» dedi Washington.4 A-A-Ta mnmış kör ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Mısır İle Sovyetler arasındaki ticıret Kahire,4 Nafen)Mısır ile Rusya aras.nda geniş bir ticaret andlaşmas;akdi için temasılar yapıldığı bildirilmektedir.Mısır ile Rus delegeleri arasmdaki ilk temasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Yüzl 3ixe gsrg adan Ölümle karşı karşıya Dar Es Salaam,4 Nafen)Güney Tanganika'da yüzlerce gergedan su kıtlığından ölümle karşı karşıya,bulunmaktad.r.Rukwa gölünden kuraklık yüzünden kaçmış olan gerge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • İngî'iz tOccariarı Türkiyeden kuru yemiş alabilecek Londra,4 A.A.Türkiye ve Yunanistan 1 aralık 1953'den itibaren kuru yemişlerini İngil tere iaşe vekâleti yerine ingiliz tüccarlarıma «atabilecekler,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Ruslar 25 bin Alman esirini öldürmüşler Sovyetler akıbeti meçhul kalan bu esirle ri A manlar n öldürdüğünü iddia ediyor Berlin» 4 Nafen)İkinci sikadan bahsetmeleri Cihan Harbinden kalma bazı «Gizli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Bir milyoner öldürüldü Hollywood'un tanınnug simalarından biri olan Antonio,sokak ortasında bıçaklandı Mexico City.4 AA)Holly wood sinema muhitlerinin meş hur simalarından 26 yaşlarında Antonio dün ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Tekik arıza yüzünden şarkı sö 'liya^ p?paz New-York,4 THA.New-York televizyon neşriyatısın haftada bir Amerikan katotikelrine hasrettiği saatte bir papaz konuşurken,birden bire konuşmasını bırakarak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Rdnkli televizyon yayını yapıldı Hollywood,4 A.A.Dûn gece New York'tan Hollywood*^ yapılan renkli televizyon yay.ıu adeta bir tiyatro veya renkli film kadar parlak ve temiz olmuştur.4.000 mil mesafede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Siyasî İcmal öaare Meselesi Birinci Dünya Harbinden beri Fransa ile Almanya arasında esasi» bir ihtilâf judv sau olan Sarre hakkında her iki memleket arasında yeniden müzakerelere başlandığı Bonn' dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Sen,sen misin anne?Diyordu-Naciye hanım çoktandır elini süremediği.okşayamadığı başı,içine sindire sin dire kokladır Benim.Fakat-Reşid ellerini bırakarak yere atladı ve:Sonra konuşuru» anne dedi,sen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • İnsanların boyu uzuyor ve gltşiyormuş Londra,4 Nafen)Birming ham üniversitesi anatomi profe «Örterinden T r.Clements îngi üz tıp dergisine yazmış olduğu bir yazıda Ingilterede beş yaşındaki bir çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Japon Rus kızıl haçları anlaştı Moskova,4 A.A.Japon kızıl haç cemiyeti başkam verdiği beyanatta,«harp suçluları» nın iadesi mevzuunda Sovyet ki zil haçiyle tam bir anlaşmaya varıldığını bildirmiştir.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Romanydda tasfiye Romanyatla vekâletlerin sayısı azaltıldı,birçok komünist idareci tasfiyeye uğradı Viyana.4 Nafen)Bükreş radyosunun verdiği bir habere göre.Romanyada Vekâlet lerin sayısı azaltılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • İngiltere Je büyük bir mücevher hırsızlığı Londra,4 Nafen)Kent eyaletinde SomerhiU de Sir Henry d'Avigdor^GoLdsmith'in evine giren hırsızlar 25.000 İngiliz lirası kıymetinde mücevher çalmışlardır.Hırs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • Amerikan gençleri tatil günlerini nasıl geçiriyor Amerikalı gençler yaz aylarında ya otomooiile kır g meleri yapariar veya kütüphanelere giderler.Gançlerm otomobilld yapt.k arı geziler hem onların kaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1953
  • FIKRA Bir beyanname İstanbul Şoförler Cemiyeti bir beyanname neşretti.Bu be yannâmede şoförlere ve otomobilcilere hitâb edilmekte,lâstik sıkmt sini önlemek makaadiyle Ticaret Vekâleti4ne yapılan mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.11.1953
  • 10 kasıma hazırlık Atatürk'ün naşı Anıt Kabre naklediliyor 15 yıl önce ebediyete intikal etmiş olan Büyük Önder Atatürkün naşı 10 Kasım günü büyük bîr tören le Anıt kabre nakeld ilecektir-Bu münasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1953
  • KEDİ GÖZLÜ KIZ Broadway*!en sevilen yıldızlarından biride «Kedi gözlü toz» diyt anılan Pat Moss'dur Colonidolu bir çiftçi kızı olan Pat bilhassa dramatik mevzularda muvaffak olmaktadır.Esasen şöhretin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1953
  • Meşhur înci Kralı kimdir Bugün 93 yaşında bulunan Mikimoto Jjponyaya senede 300 bin dolar kazandırıyor Krallık yalnız taç ve taht ile olmaz ya.Nice yek at,yek mızrak krallar vardır-Yankesiciler kralı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.11.1953
  • İngiltere Macaristan maçının hakemleri Londra,4 Nafen)Yirmi gün sonra Wembley stadyumunda oynanacak olan İngiltere Macaristan millî futbol ka/şılaşma fiında,"hakem heyetinin tamamiyle yabancı bir heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.11.1953
  • Bu hafta yapılacak olan futbol maçları 7 Kastın 953 Cumartesi Mithatpaga Stadmda 14.30 F.Bahçe K.Paşa P)İtalyan hakemi M.Afir K.Arkal Şeref Stadında:12.30 B.J.K.F.Bahçe A)M.Güventürk F.Eldem M;Tanraan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.11.1953
  • Millî güreş takımımız 9 kasımda yola çıkıyor 9 kasımda yurdumuzdan hare ketle İsveç,Finlandiya ve tsviçrede muhtelif karşılaşmalar yapacak olan millî takımımız federasyon tarafından tesbit olunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.11.1953
  • ingiltere lig şampiyonluğunun favorileri:Arsenal ve Albion Londra,4 AP)İngiliz liginin birinci küme takımların dan West Bromwich Albion bu mevsim 34 sene evvel yüzüne gülen talihi bir kere daha ele ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.11.1953
  • ISVIÇKE FUTBOLU KRİZ Ali GEÇİRİYOR Paris,4 Anka)İsviçre fut bol teknik komisyonunu teşkil eden meşhur milli tak.m antre nörü Kal Ragpan komisyon baş kanı Paul Rnoff ve Gaston Tschirren ile Kielhalz to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.11.1953
  • Karagücü bu gün Galatasaray ile karşılaşıyor Bugün Galatasaray ve Karagücü Mithatpaşa Stadında hususî bir maç yapacaklardır-Her iki takımın da bu hafta kendi kümelerinde maçları olduğuna göre,esasen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.11.1953
  • Vefa Kasımpaşadan sonra dün de istanbulspora 4 2 yenildi Hakemin Yeşil Bayaz alara bir çok usulsüz avantajlar tamın etmesina reğnen İstanbuispor 01 bîri şuur.u oyuıu ile hak 1 bir ga ebe elde etti Sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.11.1953
  • i-m v v 'ı-^rir^ -o^ww CİHAT ÖZKAN Güneşle aramızı kurşuni bir »erdenin ayırdığı bir sonba-«ar günü.Yüzüme serpilen ine yağmur damlacıklarının içi îicıkhyan fiskeleri altında yü^ üyorum.Dairede çok ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1953
  • Kadın cesedinin hüviyeti tesbit edildi Beş gün kadar önce Büyükadanm Maden sahilinde 20-25 yaşlarında hüviyeti meçhul genç bir kadın cesedi bulunmuş ve otopsi yap.lmak üzere morga kaldırılmıştı.Tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1953
  • Limandaki yükleme ve boşaStma işleri İthal mah getiren yabancı ge milerin devamlı seferleri ve ara ya bayram günlerinin girmesi üzerine limanımızdan çok sıkışık bir durum hasıl olmuştur.Bu defa alâkaL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1953
  • Bir taksi ils bir hususî araba çarpıştı Rabia adında bir kadının idaresindeki 8665 plâkalı huşu sî otomobil,Bakırköyle Londra asfalttı üzerinde M-Ali Kaya adında bir şoförün idare ettiği 11441 plâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1953
  • Bu Tıâdişe unutulmuş git üş bir dana böyle bir şey ar amızda mevzuu bahis olmamştı-Bir scxio kadar oluyor.Aarlove karakterinde insan arda âşık olmak istidadı çok uvvetlidır.O tarihte Marlo-'e da Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1953
  • MENDİLLERİNİZİ ÇORAPLARINIZI YIKADIĞINIZ BEYAZ SABUN ÇAMAŞIR SABUNUDUR Kremi i cildinizin sabunudur,sizi •^Kmav*-Tuvalet Sabunlan 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1953
  • kadın delegeler Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun halihazır oturumuna 26 kadın temsilci iştirak,etmektedir.Bu,şimdi ye kadar Birleşmiş Milletler oturumlarına iştirak eden en geniş miktarda kadın say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1953
  • f-2 3 4 Hazırlıyan:Erc.mend ÜNVER 5 6 7 8 9 10 It 12 Soldan saja 1 Karakter;Şair.2 îlâ ve;Eski Türk devletlerinden bi ri.3 Istanfoulda bir semt.4 Lâtife;Lâhza.5 Cezaevindeki;İkametgâh;Sonuna R)gelirse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1953
  • Helen:"Benim sıcak bir 119 Öyle ellişer akçe vâd.vadi de yerine getirmemek suretile başınıza topladığınız der me,çatma asker» Sultan Muradın yeniçerilerine mukavemet edebilecek midir?İşte bunun üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1953
  • ve NEZLEYE karşı GRİPİN Aldığınız müstahzarın hakiki Gripin olduğunu anlamak için GRİPİN markasına bilhassa dikkat edinizi günde 3 adefalınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Vali Gökay dün vazlfeslno başladı Dört günden bari gripten rahatsız bulunan Vali ve Beledr ye Reisi Prof.Gdkay,iyileşmiş Ye dün vazifesine bağlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Amerika hava heyeti Ankaraya cgeliyo IBaş tarafı birincide] lardır İSPANYA'DA ATOM STOKU MESELESİ New-York.4 AP)Birleşik Amerika,ispanyada atom silâhlan stoku vücuda getirmeği düşündüğü hakkındaki hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Sovyet notasının akisleri [Baş tarafı birincide] 3 Moskova,Almanyanın birleşmesine razı değildir.Doğu Almanyadaki son hâdiseler »Sovyetler Birliğinin aleyhine seyir takip etmektedir* 4 Sovyet Rusya.Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Musaddıkın mahkemesi [Baş tarafı birincrde] den sonra» başlanacağı bugün hükümet sözcüsü Hamidi Nuri tarafından bildirilmiştir.Sözcü,mahkemenin muayyen bir tarih tesbit etmediğini,duruşmanın sadece ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Koyun tüccarını dolandıranlar CBaş tarafı birincide*)Polis,beş günlük bir tahkikat sonunda suçluları tesbit etmiş ve bunlardan Ahmet Ek şi'yi yakalamıştır.Diğer suçlular aranmaktadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Kore sulh konferansı hazırlığı Pan Mun Jom,4 A.A.Kore siyas!konferansını hazır lamak üzere yap.lan toplantila rın bu sabahki oturumunda Ku zey-Kore murahhası uzun bir beyanatta bulunarak,Güney-Ko re b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • İki garson barda kavga çıkarttı Ankara.4 Milliyet)Dûn gece yarısından sonra Tabarin Barda büyük bir kavga çıkmıştır-Nil Bar garsonların dan Mehmet ve Mustafa gece saat bir sıralarında Tabarin Bara gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Uzaktan kontrollü bomba lar tecrübe edildi Berlin,4 Nafen NATO te$ kilâtı müşahitleri hazır butundukları hava manevrasında in gıliz hava kuvvetleri bombard» man uçakları «uzaktan kontrol lu» bombardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • İsrail Ürdün ihtilâfı Londra.4 AP)ısrailin Londra Büyük elçisi Eliahu Elath dün gece hükümeti nin.tsraıl Ürdün hududund ki su kaynaklarının müştereken kullanılması hakkında oı taya atılan fikri gnyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • ARALIK 1953 ÇEKİLİŞ!x ANKARADA BAHÇ ELL EVLERDE BÎR APART-MAN DAİRESİ KALABA YAPI KOOPERATİFİNDE BîR EV,35000 LİRALIK PARA 3500 LİRALIK.EŞYA IKRA-a MlYESİ A 10 KASIM 1953 AKŞAMINA KADAR SİZ DE VADESİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Aiiierikada Demokratlar ara seçimleri kazandılar Newyork Belediye reisliği ıda.î makamlar I)em ok Washington,4 AP)Demokratlar,New Jersey Valiliği ile uzun zamandanberi Cum huriyetçilerln elinde buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Kasım ayı hava tatbikatı bugün sona eriyor izmir 4 A.A.Avrupa müttefik kara kuvvetleri Gü ney Doğu komutanlığı basın bü rosundan bildirilmiştir.6 devletin iştirakiyle Akdeniz de başlamış olan kasım ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Polisi meşgul eden bir hâdise [Baş tarafı birincide'] gelmiş ve kızı Emineye sert bir cismin darbesile şişen ve moraran yüzünü göstererek:Beni Nazmiye vurdu.demiş ve yatmıştır.Emine,saat 3 sıralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Üç Çek genci [Baş tarafı birincide*)ti Almanyaya sevkedilmiş,üçün cüsü de karnından kurşun yarası almış olduğundan batı Berlin'de hastahaneye kaldırıl,iniştir.Kaçan Çekli grup beş kişüik olduğu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Ecfinburg Dükü Naip o uy or Londra,4 A.A)Prenses Margaret'in yerine ve.adına Ediaburg Dükünün naip olmasını talep etmek üzere Kraliçe tarafından gönderilen bir mesaj bugün öğleden sonra Avam Kamarasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Pastacıyı soymak istiyenler Suçlular soygunculuk teşebbüsüne,Hüseyin Zengin adında birinin teşvikiyle giriştiklerini iddia ediyorlar Üç gün önce Nişantaşında Vali Konağı caddesinde bir gangsterlik hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • İsparta D.P.il kongresi [Baş tarafı birincîde" il kongresinde bulunmak Üzere bugün saat 15.30 da uçakla şen rimize gelmişlerdir.Vekiller ve diğer misafirler,hava meydanında başta Vali ol duğu halde ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Suikast davasına dün de devam edildi [Baş tarafı birincide"| mata gelen cevap okundu.Şahit ifadesinde hâdise hakkında ma lûmatı olmadığını iddia ve ade mi beyan etmekte idi.Ahmet Emin Yalman ve Vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Triyeste'de dün kan!hâdiseler cereyan etti İtalyan talebeleriyld polis arasındaki çarpışmalarda bir çok kişi yaralandı Triyeste,4 AP)Bugür-İtalyan taraftarı nümayişçi talebe grupları ile polis arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1953
  • Arap mültecilerine yapılan yardıır New-York,4 AP)Türki ye.Birleşik Amerika,Ingılte re ve Fransa dün Birleşmiş Milletlerden Filistinli 900.001 Arab mültecisine yapılan yar dimin bir sene daha uzatılın;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • Lokman Hekin».Dr.HAFIZ CEMUL Dahiliye Müt*haeenm Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-1^.00 öğleden «onra 14.30-17.00 de harta kabul eder.istanbul Divan* o»u No.104 J «MrtrM*aBaMB*aMBr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • fseSİ ISsL s»?v,*o Ses' Kambiyo Te «sham Kapa biç Açttto Kapanış Sterling 784.784_Dolar 280.30 280.50 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64 03 Belçika Fr.5.61 5.60 îsveç K.r.54.12.50 54.12.50 Florin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • USTUN KALİTESİ ve ZARAFETİ BAKIMINDAN TAMAMEN RAKİPSİZ RADYOLARDIR """ORION RADYOLARI.SES KUVVETİ VE TABİİLİĞİ SAYESİNDE RADYO TEKNİĞİNDE ERİŞİLMEZ BİR MERHALEDİR Tl»* I N iti t ti dalKalı olan en rnd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mebrure Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telafon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • «tltiîitjet ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk öt)Scnebi memleketler» iki mislidir.Flân şartları 2 ve 3 üncü sayfa aant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa aiınt.2,60 T.L.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • istanbul belediyesi şehîr tiyatrosu Bu temsile man sus olmak üzere aa,at 20.30 da Dram kısmı.YAVRU KARTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand oabri Esat Siyavuşgi)Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • w—m Taoulama ilânı Tapu Ve Kadastro Umum Müdürlüğünden Aydın vilâyetinin merkez kazası ile Kütahya vilâyetinin merkez kazası Belediye sınırlan dışında kalan yerlerdeki Bii tün nahiye ve köyler dahil)g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Yalova Kaplıcaları İstetmesinden:1 1954 faaliyet sezonuna hazırlık gay esile imletmemiz TERMAL,BÜYÜK.TAŞ ve KÜÇÜK,otelleri lokanUlarile birlikte 9/Kasım/1953 akşamı işletmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • İnşaat ifânı T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile tksiltmeye konan iş Burdur Şubesi lojmanlı hizmet binası ile Bafra Şubesi d» poşu yapısıdır Yeri Keşif Tutan Gegiei teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • Karaağaç Kurumlan Müdürlüğünden:Mezbahada 25 tondan fazla tahmin olunan kullanılmamış Teştithane makine» kazan ve parçaları ihale suretiyle satılacaktır-İsteklilerin bu makineleri mahaUinde görerek fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • Cihanbeyli Eelediye Başkanlığından 1 Kalabamızın içme su tesisatının kaptaj,isale.depo ve şebeke kısmının ikmâl inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır,2 İnşaatın muhammen keşif bedeli 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • M.S.V.2No.Sa.A(Kom.Bşk.dar Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile hava uçucuları için G kalem kombinezon malzemesi satın alınacaktır.İhalesi 9 Kasım 953 Pazartesi günü saat 11.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • Elektrik inşaat ve tesisatı yaptırılacaktır Yavacfı Belediyesinden Mesudiye Ordu 1 Yavadı kasabası elektrik mevzuu olan santral binaaı inşaatı» Makina ve elektrik teçhizatı,dizel H^up elektrojen temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • Et ve Belek Kurumu Umum Müdürlüğünden:İnşact ilâm 1 Kurum Trabzonda tesis edeceği Bahkyağı fabrikası ve balık unu deposu ve idare binası inşaatı için müteahhit aranmaktadır-2 Yapılacak olan bu inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:192916)lira 69 kuruş keşif bedeli Osmaniye Tacirli yolu 0 000 11 296 Km.arası tesviye menfez ve stablize inşaatıdır.2 Eksiltme 20/Kasım/1953 tarihine rastla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • İstanbul Lsvezi 1 Amiriğînden verilen Aıfcerî Kstaat İlâhları As.ihtiyaç kin Si var-teslimi 75 ton kuru fasulya kapah zarfla 13 Kasım 953 Cuma saat 16 da Sivas As-Sa.Al-Koda satın alınacaktır.Bedeli 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • hân Bayındırlık Vekâleti Adana su işleri 6 inci şube müdürlüğünden Pazarlığa kounSan iş 1 Adana Su îşlerf 6 ncı Şube Müdürlüğü bölgesinde bil hınan ve birim fiatı esası üzerinden 29-900 lira keşif,bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.11.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberier 13.15 Dans müziği Fİ.13.30 Şarkılar Okuyan:Ekrem Kongar 13.50 Kanşak hafif şarkılar Fİ.14.15 Şark:lar Okuyan:Gül «eren Güvenli 14.30 Küçük konser Pl.15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8